Tải bản đầy đủ

Văn phòng công ty dulux

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG CÔNG TY DULƯX

CHUYÊN NGÀNH : THIÉT KẾ NỘI THẤT
MÃ SÓ NGÀNH

: 301

SVTH: NGUYÊN VĂN LÂN
LỚP : 07DNT3
MSSV: 107301026
GVHD: CÔ HÒ THỊ THANH NHÀN

TP HCM: NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2011


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỬ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIEU GIAO ĐÈ TAI
HỌ VÀ TẺN: NGUYỄN VẢN LÂN

MSSV : 107301068

NGÀNH : THIẾT KÉ NỘI THẤT

LÓP : 07DNT3

1. Đầu đề đồ án tốt nghiệp :
Văn phòng công ty DULUX
2. Nhiệm vụ ( yêu câu vê nội dung và sô liệu ban đâu)
• Khu vực sảnh


Khu vực giai lao

• Khu vực làm việc
• Khu vực phòng giám đốc
• Khuc vực phòng hợp
3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28/6/2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/6/2011
5. Họ tên người hướng dẫn:
Cô Hồ Thị Thanh Nhàn

Phần hưởng dẫn:
Toàn bộ đồ án

Nội dung và đồ án tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.

Ngày 28 tháng 6 năm20I 1

CHỦ NHIỆM B ộ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẢN


(Ký và ghi rõ họ tên)

(Kỷ và ghi rõ họ tên


PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):......................................................................................
Đơn vị........................................................................................................................
Ngày bảo vệ...............................................................................................................
Điểm tổng kết..............................................................................................................
Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp......................................................................................
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp là tự thực hiện, không sao chép của ai. Nội
dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tài trên
các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn, các số
liệu trích dẫn trong đồ án là trung thực.


LỜI CẢM ƠN
Sau 4 năm học tại khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp - Trường Đại Học Kĩ Thuật
Công Nghệ, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy, các cỏ trong nhà
trường đã dạy dồ tận tình và truyền đạt rất nhiều những kiến thức cho tôi trong suốt
4 năm học vừa qua. Đã giúp tôi trâu dồi thêm nhiều kiến thức mới trong học tập.
Đặc biệt là các thầy cô trong khoa thiết kế nội thất.
Ngoài ra tôi còn muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn - cô
Hồ Thị Thanh Nhàn, đã giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp.
Tôi sẽ cố gắng không ngừng học hởi đẻ mở rộng kiến thức, và trở thành một nhà
thiết kế nội thất theo đúng nguyên vọng của mình .
Đồ án tốt nghiệp vẫn còn nhiều thiếu sót về mặt hình thức cũng như ý tưởng
thiết kế, vì tôi vần chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tế. Tôi kính mong nhận
được sự nhận xét quý báu từ giáo viên hướng dẫn cũng như hội đồng.


NHẶN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN:


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:


MỤC LỤC
Trang bìa cứng
Trang bìa phụ
Phiếu giao đề tài ĐA/ KLTN
Lời cam đoan
Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ
A.

LỜI MỞ ĐÀU

1.Lý do chọn đề tài......................................................
2. Mục đích nghiên cứu.............................................
3. Đôi tượng nghiên cứu...........................................
4. Nội dung nghiên cứu.............................................
B. NỘI DƯNG
CHƯƠNG I : C ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIÉN
1.Tìm hiểu về sơn D ulux.........................................
2. Văn phòng............................................................
2.1 Khái niệm ............................................................
2.2 Các mẫu nội thất văn phòng.............................
2.3 Các khu vực chức năng của văn phòng...........
2.3.1 Khu vực làm v iệ c ............................................
2.3.2 Khu vực h ọ p ....................................................
2.3.3 Các khu vực khác............................................
2.3.3.1 Khu vực Reception - sảnh đợi...................
2.3.3.2 Khu vực pantry nghỉ n g ơ i..........................


2.3.3.3 Kho...................................................................................................
2.3.3.4 Phòng serv er...................................................................................
3. Lịch sử phát triển của thiết kế nội thất
3.1 Quá trình phát triên của các phong cách nội thất văn phòng
3.2 Xu hướng nội thất văn phòng hiện đại
CHƯƠNG II : ĐỀ XUẤT NHỮNG GIAI PHÁP TRONG THIẾT KÉ NỘI THẤT
VĂN PHÒNG DULUX
2.1 Mục đích của công trình thể hiện thiết kế trong đồ án
2.2 Giải pháp thiết kế cho công trình
2.3 Giải pháp chung cho công trình
2.4 Giải pháp cho bốn không gian chức năng của công trình
2.4.1 Khu vực sảnh DƯLƯX
2.4.2 Khu vuc phòng hợp
2.4.3 Khu vực phòng làm việc
2.4.4 Khu vực phòng giám đôc
2.4.5 Khu vực khu giải lao
2.6 Một số hình minh họa ý tưởng thiết kế đưa vào trong bài
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHO VĂN PHÒNG DULUX
3.1 Hồ sơ kiến trúc công trình
3.2 Không gian nội thất khu vực sảnh
3.3 Không gian nội thất khu vực phòng họp
3.4 Không gian nội thất khu phòng làm việc
3.5 Không gian nội thất khu vực giám đốc
3.6 Không gian nội thất khu vực giải lao

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

ĐA/ KLTN : Đồ án, khóa luận tốt nghiệp
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bàng 1 :
Bảng 2 :
Bảng 3 :
Bàng 4 :
Bàng 5 :
Bảng 6 :
Bàng 7:
Bảng 8 :
Bảng 9 :
Bảng 10 :
Bảng 11 :
Bảng 12 :
Bảng 13 :
Bàng 14 :


VĂN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

A .M Ở Đ Ả U
Từ đầu thế kỷ XX đến nay nhiều xu hướng trường phái đã xuất hiện
tạo nên một bề dầy lịch sử. Tiếp nối những thay đổi của cuộc sống thăng hoa
theo sự phát triển của của thời đại đã tạo nên một Đại Học Kỹ Thuật Công
Nghệ, bẳt kịp nhưng xu hướng về hình, về khối, tạo nên cái đẹp trong không
gian nội thất.
Thiết kế nội thất là một nghành Công Nghiệp được kết hợp cùa nhiều
nghành nghê khác nhau từ Kỹ thuật đên Mỹ thuật cũnng như vai trò tô chức
môi trường của kỹ sư nội thất và là đặc trưng của nghành này. Kỹ sư thiết kế
nội thất phải hiểu cặn kẽ mối liên quan giữa kiến trúc và nội thất, nẳm được
những yếu tố Kỹ Thuật ;chỉ số thiết kế cở bản, đồng thời phải có một vốn
kiến thức cơ bàn, một cái nhìn thẩm mỹ, một quan điểm đúng đăn vê nghệ
thuật.
Cuộc sống chúng ta chú yếu diễn ra ở bên trong nhừng không gian nội
thất do các cấu trúc và mái che của các công trình tạo nên. Những không
gian này chuẩn bị đầy đủ những gì chúng ta có thể sáng tạo ra và làm cho
kiến trúc hàm chứa chúng có hình thức sinh động. Vì thế đối với những họa
sĩ nội thất thì không gian là số một trong ý tưởng của người thiết kế và là
yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất. Trong không gian, chúng ta khỏng chỉ
có cảm xúc mà còn phân biệt hình khối, nghe tiếng động, cám thấy dễ chịu
với luồng gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của mặt trời, hương thơm của hoa.
Không gian là sự thừa hưởng thuộc tính giác quan và đặc thù thâm mĩ của
những yếu tố trong phạm vi lĩnh vực của chúng.

GVHD: HỔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 1

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


VĂN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Văn phòng làm việc ngày nay ngoài các tiện ích truyền thống đang
từng bước đứng trước nhu cầu phải sắp xếp không gian và trang trí nội thât
nhàm hội đủ các công năng đế thoả mãn nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao
của con người đối với văn hoá vật chất. Trên cơ sở đó không ngừng thoả
mãn nhu cầu được hướng thụ các gía trị văn hoá tinh thần, phát triển trí tuệ
vươn tới những sáng tạo mới. Trong xu thế đô thị hoá phát triển mạnh mẽ ớ
Việt Nam, các thành phố lớn ngày càng đất chật người đông, không gian
ngày một thu hẹp.Văn phòng làm việc là nơi mọi người phải tiếp xủc nhiều
nhất trong ngày cũng trờ nên chật chội và tù túng, thiếu không gian. Xã hội
ngày càng phát triển thi nhu cầu về sự tiện ích của con người ngày một cao
hơn. Những văn phòng kiểu cũ với lối kiến trúc và nội thất rập khuân khô
cứng đã không còn thích hợp .
Từ tình hình đó, nhiều văn phòng làm việc kiểu mới mọc lên với nhiều
dáng vẻ khác nhau.
Như chúng ta đã biết, thuật ngữ mỹ thuật công nghiệp đã thể hiện chính
đặc trưng vốn có của nó. Thiết kế nội thất là một bộ phận cấu thành nên mỹ
thuật công nghiệp. Nó đóng góp một phần không nhó cho kỹ thuật ứng dụng,
tạo điều kiện cho tính thẩm mỹ mang tính nhân văn của cuộc sống con người
càng thêm có cơ hội phát triển. Thiết kế nội thất cũng như một số lĩnh vực
khác ngày càng đi lên theo xu hướng mới của thời đại, bắt kịp với nhịp sống
của nhân loại. Nó cũng như đời sống của con người, thay đổi hàng ngày,
hàng mùa, đều có nền tảng chung và những biên chuyên phù hợp đê con
người chấp nhận nó mang tính cộng đồng. Bản chất của thiết kế nội thất
chính là nghệ thuật kết hợp với ứng dụng trong việc tổ chức và cải tạo không

GVHD: HỒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 2

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


VẢN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

gian. Nó cũng là sự kết hợp nhuần nhuyễn của tư duy trí tuệ, óc quan sát và
những ước mơ của con người.
Trong việc thiết kế ý tưởng và công năng phải luôn có môi quan hệ
khăng khít với nhau. Do đó phươns pháp sáng tạo và tinh năng sủ dụng đều
là những yếu tố sức sống của công trình, ý tưởng sáng tạo ở trong vấn đề này
bao trùm tất cả những vấn đề liên quan đến công trình nhằm nâng cao hiệu
quả công việc, tiết kiệm vật liệu, thi công nhanh nâng cao khả năng thúc đây
Mỹ Thuật Công Nghiệp phát triên.
Là sinh viên ngành thiết kế nội thất trường đại học Kỹ thuật công nghệ,
đựơc sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa và nhừng kiến thức học trong
nhà trường, các kiến thức thu được trong thực tế về nhu cầu xây dựng không
gian văn phòng, em đã chọn cho mình đề tài “VĂN PHÒNG CÔNG TY
DULUX” nhằm tạo cho mình một hướng đi mới và nâng cao thêm kiến thức
đế phù hợp với sự chuyển biến không ngừng trong các không gian văn phòng
tương lai. Đe tài này là sự tối giản về không gian và là sự hài hoà của mỹ
thuật ứng dụne trong không gian nội thất mới .. Đáp ứng đầy đủ chức năng
sử dụng, phù hợp với khà năng kinh tế, đạt được độ bền vững có hiệu quả
thẩm mỹ và có nét riêng.

GVHD: HỔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 3

SVTH: NGUYỄN VÃN LÂN


VẢN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỒ ÁN TỔT NGHIỆP

1. Lý do chọn đề tài:
'V ừ à Ị^ u ô n là một trong những đề tài được bàn luận rất nhiều trong
cuộc sống, nó là mối quan tâm hàng đầu của mọi tầng lớp người dân trong xã
hội. Và văn phòng cũng là ngôi nhà thứ hai của con người, là nơi sinh hoạt
và làm việc chính, chiếm hầu hết thời gian trong ngày của chúng ta. Văn
phòng còn là nơi tạo nên các giá trị kinh tế, văn hóa cho xã hội. Không gian
văn phòng làm việc cũng tác động mạnh mẽ đến các giá trị và văn hóa xã hội.
Vì thế, thiết kế và xây dựng như thế nào để đáp ứng được nhu cầu của cuộc
sống cũng như vật chất và tinh thần. Tính năng sử dụng phù họp với con
người cũng như thời tiết khí hậu của Việt Nam, đây là một bài toán khó đối
với người hoạ sỹ thiết kế.
2. Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở tổ chức không gian văn phòng làm việc, mục đích nghiên
cứu nhàm tiếp cận vấn đề về cái đẹp, cái mới và tính khoa học trong trang trí
nội thất giúp ta hình thành ý tưởng ban đầu từ phác thảo cho tới hoàn thiện
không gian mang tính thực tiễn. Đồng thời thổi thêm một luồng sinh khí mới
cho nội thất văn phòng, chuyển tải hình tượng màu sắc thông qua sự kết hợp
của việc sử dụng đường cong trong thiết kế.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: văn phòng công ty Dulux
4. Nội dung nghiên cứu:
Nghiên cứu về màu sắc và những đường cong của sơn Dulux đê ứng
dụng tạo nên không gian văn phòng Dulux.

GVHD: HÒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 4

SVTH: NGUYÊN VĂN LÂN


VAN PHÒNG CỎNG TY DULUX

Đ ỏ ÁN TỐT NGHIỆP

B. NỘI DUNG
I. CHƯƠNG I: CO SỞ LÝ LUẬN
l.Tìm hiểu về son Dulux
1.1 Màu của năm 2011
Dựa theo mạch chủ đề của năm là Trân Trọng, chúng ta đang hướng đến
những phẩm chất tươi mới và cởi mở. Màu của năm là một màu vàng chanh nhẹ,
thoáng đãng và tươi sáng biểu trưng cho một tinh thần tự do khoáng đạt, một
cảm thức vui tươi và nguồn năne lượng lạc quan.
Màu vàng sáne trone trẻo và có chút mờ áo này tượng trưng cho hy vọng và
lạc quan - một khung cảnh thảnh thơi, tràn trề sinh lực của tự do và thuần khiết.
Nó truyền tải cảm giác của thứ nước hoa quả có ga, mầm sống mới, sự vui vẻ
thoải mái cũng như tinh túy và sức sống cùa ánh nắng mặt trời.
Sắc xanh lá nhạt của màu này cho nó nét mới mẻ hơn so với những tông
màu vàng của lòng đỏ trứng trong nhóm màu vàng và phàn ánh hoàn hào sự trân
trọng của chúng ta đối với thiên nhiên và những chât liệu thủ công tạo tác, bời nỏ
cho cảm giác vừa mang tính hữu cơ tự nhiẻn vừa mang tính công nghệ.
Mặc dù rất khác biệt, thật ngạc nhiên, màu này lại rất linh hoạt và phù hợp với
một dải màu tương đồng và tương phản rộng đề tạo nên những bộ màu êm dịu,
sinh động hay kích thích tùy thuộc vào việc phối hợp những tông màu với nhau.
Những kết hợp lý tưởng nhất là với những nhóm màu trung tính lạnh, nhóm màu
tim sầm chín mọng của trái cây, nhóm màu xanh da trời khô lạnh hay nhóm màu
xanh lam thoáng đãng.

GVHD: HỔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 5

SVTH: NGUYỄN VĂN LAN


VĂN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1.2 Xu hưóng màu sắc năm 2011
Colour Futures™ đưa ra một xu hướng chủ đạo mà năm nay là “Trân
Trọng” và năm xu hướng liên quan xuất phát từ ý tướng chủ đạo này. Mồi chủ
đề được chuyến tải thông qua một nhóm màu săc đương đại và từ đó chọn ra
Màu cua Năm - màu thế hiện rõ nhất tâm trạng, thái độ và xu hướng thịnh hành
của năm.
1.3 Vẻ đẹp cuộc sống thường ngày
Khi hối hả tìm kiếm nhiều lựa chọn hơn chúng ta đã quên mất rằng những
điều có ý nghĩa nhất thường tồn tại xung quanh chúng ta.
Chủ đề này khai thác

V

tưởng về sự hài lòng với những thứ gần gũi và những gì

chúng ta đã có, đổi lập với việc tập trung vào những mục tiêu bât khả thi hay
những giải pháp xa vời. Tâm trạng ở đây là sự thư giãn hớn hờ và dịu dàng - đơn
giản và hơi không hoàn hảo.
Nhóm màu này gợi nhớ đến tất cả những thứ giản đơn mà chúng ta đã biết
quá rõ và làm chủng ta hạnh phúc - bầu trời xanh biếc, chiếc bình hoa, trái cây
và rau quả mọng nước, những loại thảo mộc thơm lừng, những cánh đồng ngô
ngập tràn ánh nắng.
1.4 Tìm môt lối đi
Tìm hướng đi, định hướng cuộc sống và thấu hiểu các bối cảnh là những ý
tưởng căn bản trong bản sắc cá nhân và khía cạnh rộng hơn về nơi chốn đồng
điệu với chúng ta trong thế giới toàn cầu hóa này.
Khái niệm định hướng này là câu trả lời cho mong ước có một cách thức rõ
ràng hơn, đơn giản hơn và có trật tự hơn để nhìn nhận, hành xử và tồn tại. Đơn

GVHD: HỒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 6

SVTH: NGUYÊN VÃN LÂN


VĂN PHÒNG CỒNG TY DULUX

ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

eiản hóa tâm trí, nhà ở và thái độ cho phép chúng ta cảm nhận được cộng đồng
của chúng ta và cả thế giới này
Nhóm màu này lấy cam hứng từ biển báo, bản đồ và kiến trúc đô thị. Nhóm
màu trung tính nóns và lạnh tinh khiết, tương phản được làm nổi bật bỡi những
sấc thái của những tấm bản đồ cũ và những biến báo màu sang.
1.5 Niềm vui của hiện tại
Đã đến lúc chúng ta lại nở nụ cười, đem chất thơ và niềm hân hoan trở lại
cuộc sống theo một cách thức duyên dáng và hơi trẻ thơ. Chúng ta cân một cách
tiếp cận nhẹ nhàng hơn, một sự hài hước nhẹ nhàng hơn và một tinh thần sáng
tạo pha chút diều cợt.
Nhóm màu này thê hiện hoàn hảo sự tươi mới của kem chanh và vitamin màu kẽm nhẹ và những sắc thái nhẹ tinh khiết kết họp với phông nền màu nâu
điển hình
1.6 Kiến tạo bỏi tình yêu
Giờ đây chúng ta chịu trách nhiệm việc sáng tạo, chia sè trải nghiệm và tái
khám phá niềm vui & sự kiêu hãnh của việc kiến tạo. Cùng nhau kiến tạo, chia
sẻ trải nghiệm và cảm nhận niềm vui của quá trình thật sự đã là một sự tướng
thướng - việc kiến tạo tự nó đã trở thành một hoạt động vi sự kiến tạo chứ không
phải nhu cầu tài chính. Một sự tôn trọng dành cho sự khéo léo giàn đơn; một tinh
thần của sự thành thật, thẳng than và chân thật chiếm vai trò chủ đạo trong
nguyên tắc thiết kế khiêm tốn, tràn đầy niềm kiêu hãnh sáng tạo.
Nhóm màu này bao gồm màu của gỗ, đất sét, đất và vải jeans - màu của
những vẻ đẹp và xuất xứ kinh điển và được làm sống động bởi nét điểm xuyết
của màu vàng lạc quan và đầv cảm hứng.

GVHD: HỒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 7

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


VẢN PHÒNG CỒNG TY DULUX

ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

1.7 Sụ* kì ảo của phân tử
Nguồn cảm hứng tự nhiên dưới sự phóng đại & mô phong thế giới của
kinh hiển vi và vẻ đẹp phân tử là những vùng đất kỳ thú mới cho các nhà thiết kế
và các nghệ sỹ. Nguồn cảm hứng đến từ virus và vi khuấn, các sinh vật sống ớ
đáy biển, phấn hoa và rêu mốc
Nhóm màu cua thế giới kính hiển vi, vi tính thì mạnh mẽ và sống động những gam màu tăng trưởng, rực rỡ và rộn ràng với sự sống và sinh khí. Những
màu xanh lá choáng, màu ngọc lam và màu tím được làm nôi bật trên những màu
tối dịu và tinh tế.
2. Văn phòng
2.1 Khái niệm
Thứ nhất, văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ
quan chức năng, phục vụ cho việc điêu hành cua lãnh đạo. Các cơ quan thâm
quyền chung hoặc cơ quan có tổ chức lớn thì có văn phòng, những cơ quan nhỏ
thì có văn phòng hành chính.
Thứ hai,văn phòng là trụ sờ làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm
giao tiếp đối ngoại đối nội của cơ quan đơn vị đó.
Thứ ba, văn phòng là nơi làm việc của những người có chức vụ, có tâm
cở như nghị sĩ, tồng giám đốc, giám đốc...
Thứ tư, văn phòng là một dạng hoạt động trong cơ quan, tổ chức, trong đó
diễn ra các thu nhận, bảo quản, lưu trữ các loại văn bản, giấy tờ (công tác văn
thư).
Văn phòng là bộ máy điều hành tổng họp của cơ quan tổ chức có trách
nhiệm thu thập, xử lý và tổng họp thông tin phục vụ cho sự điều khiển của lãnh

GVHD: HÒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 8

SVTH: NGUYÊN VẢN LẢN


VẢN PHÒNG CỒNG TY DULUX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

đạo, đảm bảo điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động chung của cơ quan, tố
chức đó.
Chức năng của văn phòng: tham mưu tône hợp và hậu cân.
2.2 Các mẫu nội thất văn phòng
2.2.1 Mầu nội thất văn phòng Arỉes
Những đặc tính nội thất văn phòng Aries là màu sắc và kiểu dáng mà màu
sắc nổi bật nhất là màu Walut,màu Anh đào, màu táo và màu Maple. Đó là sự tối
ưu trong thiết kế nội thất văn phòng mà giá cả của nó được ưu đãi.
Văn phòng là nơi mang lại những khát vọng và sự phát triển chuyên nghiệp cùng
với ước mơ của bạn.Đó là phong cách của bạn. Và nội thất văn phòng Aries đã
mang lại cho bạn điều đó.

GVHD: HỒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 9

SVTH: NGUYỀN VẢN LÂN


VĂN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỔ ÁN TÓT NGHIỆP

2.2.2 Mấu nội thất văn phòng Brio
Nội thất văn phòng của dòng Brio có đặc tính không chỉ là màu Maple mà
cònmàu

Cherry

rất

hợp

cho

nội

thất

văn

phòng

gia

đình.

Nội thất văn phòng Brio cune cấp cho bạn cách sử dụng tối đa cho khoảng trống
của nội thất văn phòng £Ìa đình, kết hợp với kiểu dáng cùng với các chức năng
của nội thất văn phòng không thể nhìn thấy những khe hờ, tạo nên sự lựa chọn
hoàn hảo cho nội thất văn phòng gia đình
Nội thất văn phòng của dòng Brio có đặc tính không chỉ là màu Maple mà
còn là màu Cherry rất họp cho nội thất văn phòng gia đình.
Nội thất văn phòng Brio cung cấp cho bạn cách sử dụng tối đa cho khoảng
trống của nội thất văn phòne eia đình, kết hợp với kiểu dáng cùng với các chức
năng cua nội thất văn phòng không thể nhìn thấy những khe hở, tạo nên sự lựa
chọn hoàn hảo cho nội thất văn phòng eia đình.

GVHD: HỔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 10

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


VẢN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

2.2.3 Mẫu nội thất văn phòng Kamos
Màu Wanut,màu Maple và cuối cùng là màu Cherry là những màu sắc chủ
đạo của nội thất văn phòng Kamos. Một sự cam kết quảng cáo về mẫu mã cho
bất kỳ một cá nhản hay tổ chức nào họp tácvới nội thất văn phòng Kamos. Thiết
kể đon giản sẽ làm cho việc liên kết giừa các mẫu của nội thất văn phòng trờ nên
nhẹ nhàng hon, sự biến đổi về màu sẳc trong nội thắt văn phòng làm cho chúng
trở nên sinh động hon, ấn tượna hơn

GVHD: HÔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 11

SVTH: NGUYÊN VAN LAN


VAN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

2.2.4 Open Space - một phong cách, một kiểu dáng
Nội thất văn phòng Open Space chỉ gồm 2 màu sắc chính là Walnut và
Maple. Việc phối màu giữa chủng trở nên đặc biệt hơn. Open Space - nội thât
của phong cách, kiểu dáng. Tạo nên sự thay đổi giữa các mẫu nội thất văn phòng
và nội thất gia đình.
2.2.5 Reception - một kiểu dáng, một phong cách
Nội thắt vãn phòng Reception mang đặc tính là màu Maple kết hợp với kính
của màu Cherry.Với kiểu dáng của nội thất Reception sẽ cho bạn cách sắp xếp
tốt hơn trong lĩnh vực hoạt động của bạn, giúp bạn cách sấp xếp không gian nội
thất của gia đình.
2.3 Các khu vực chức năng của văn phòng
2.3.1 Khu vực làm việc
Đây là khu vực làm việc chính của văn phòng cân trang bị một hệ thỏng
làm việc, tủ hồ sơ, các thiết bị máy móc cũng như không gian tiện nghi và
thoải mái, nhằm đảm bào hiệu quả công việc được tốt nhất.
Trước đây, các công ty thường sử dụng các văn phòng kín rất tốn kém
về chi phí cũng như diện tích sử dụng. Nhưng ngày này hầu hết các văn
phòng kín chi sử dụng cho nhân vặt cao cấp trong công ty, những người cần
không gian làm việc riêng hoặc một số phòng đặc biệt như kế toán, tài chính
nhân sự cần sự bão mật an toàn cao.
Văn phòng dạng mớ là xu hướng hiện đại, vừa tiết kiệm diện tích, chi
phí, vừa tạo không gian làm việc năng động và thân thiện.

GVHD: HỎ THỊ THANH NHÀN

TRANG 12

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


VĂN PHÒNG CỔNG TY DULUX

ĐỎ ÁN TỐT NGHIỆP

Đây thường là khu vực chiếm diện tích lớn nhất trong văn phòng.
2.3.2 Khu vực họp
Tùy vào quy mô và nhu cầu của công ty mà số lượng và diện tích
phòng hợp được bố trí hợp lý. Thường các văn phòng này thường bố trí
nhiều ghế bao quanh bàn dài, trang bị hệ thống máy chiếu, màn chiếu, bảng
viết và hệ thống âm thanh riêng.
Phòng họp lớn (trên 10 người): loại phòng này sử dụng cho các cuộc
họp quan trọng của công ty như họp với đối tác lớn hoặc họp hội đông quản
trị.
Phòng họp nhỏ (dưới 10 người): loại phòng này sử dụng đế họp nội bộ
trong công ty hoặc họp ít người.
2.3.3 Các khu vực khác
2.3.3.1 Khu vực Reception - sảnh đọi
2.3.3.2 Khu vực pantry nghi ngoi
2.3.3.3 Kho
2.3.3.4 Phòng server
Đối với các công ty lớn cần cỏ phòng server chuyên nghiệp cho hệ
thống máy chủ, đảm bào chống cháy và hoạt động 24/24 trong ngày.
3. Lịch sử phát triển của thiết kế nộỉ thất
v ề mặt lịch sử, phần lớn các nội thất được kết hợp với nhau và kết hợp với
nhau rất thành công, như là một phần tự nhiên trong quá trình xây dựng một
công trình. Những xã hội bản địa cổ xưa, mà vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, đã
phát triển rất nhiều hình thức nhà tạm, lều bạt, lều tuyết, lều tepee và lều yurt đế
giải quyết những vấn đề về cư trú trong một khí hậu đặc biệt với những vật liệu

GVHD: HÓ THỊ THANH NHÀN

TRANG 13

SVTH: NGUYỄN VẢN LÂN


VĂN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆPsằn. Thế rồi, đơn giản là họ đem một ít vật dụng vào trong, đủ để chúng ta có

thể sắp xếp đồ đạc vào trong một túp lều khi đi cắm trại. Nội thất xuất hiện là
thực tiễn và hiển nhiên, theo cách riêng của nó, đó là điều tốt đẹp.
Những nền văn minh phát triển đã tìm ra những cách thích họp để xây dựng
nên những công trình công phu hơn, tạo nên những thể loại không gian nội thất
của riêng họ. Người ta không thể nghĩ về không gian nội thất của một nhà thờ
Gothic độc lập với cấu trúc của chính công trình, kính, những hoa văn gỗ chạm
khắc, và những yếu tố trang trí khác tạo nên một tổng thế hoàn chỉnh, cả bẽn
trong và bên ngoài. ít nhất là cho đến thời kỳ hiện đại, những ngôi nhà tranh và
nhà thôn quê luôn luôn được thiết kế và xây dựng theo những truyền thống đã ăn
sâu vào lối sống của những người cư ngụ trong đó. Sự trang trí đồ đạc tiến hóa từ
những truyền thốne tương tự, sáng tạo nên những nội thất hoàn toàn phù họp với
những cấu trúc kèm theo, cùng với những tặp quán và nhu cầu cùa cư dân sinh
sống.
Cùng với sự phát triển của nhữne, công trình ngày càng công phu hơn dành
cho giới quý tộc, thường là hoàng gia, những người chủ mà việc sờ hữu một
không gian nội thất có thể được so sánh với việc mặc một bộ trang phục thời
trang như là việc thê hiện sự giàu có và quyên lực, gu thưởng thức và sự nôi bật.
Nghề thiết kế đã bắt đầu hình thành trong thời Phục hưng như là kết quả của
những thực hành mang tính truyền thống khắt khe cùng với cách suy nghĩ mang
cá tính nhiều hơn đối với sự thiết kế cho từng thê loại. Xã hội công nghiệp hiện
đại đã tạo ra thêm những sự phức tạp to lớn về công nghệ , cả về bản chất của tòa
nhà cũng như những mục tiêu công năng khác.

GVHĐ: HỒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 14

SVTH: NGUYÊN VĂN LÂN


VĂN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Cho dù những cái được và mất trong nền văn minh hiện đại là gì đi chăng
nữa, thì rõ ràng chúng ta không thích trở lại với những cách sống đơn giàn; do đó,
thỏi quen sống trong những không gian nội thất là hiển nhiên. Điều này cho
chúng ta một động cơ mạnh mẽ để cố gắng làm cho những không gian nội thât
tiện nghi, hữu dụng, tươi vui và phù họp tâm lý. Điều này trở nên quá rõ ràng
đến nồi chúng ta ít khi quan tâm tới mục đích của những việc làm này, trong khi
lại muốn ồn định chỗ ở nhanh chỏng.
Mỗi một hoàn cảnh sẽ cỏ những lý do của riêng nó - lịch sử, kinh tế, công
nghệ, hay những sự kết họp khác nhau của những áp lực thực tế - nhưng rất
nhiều những lời giải thích này hóa ra lại là những lý do. Chúng ta đã vượt qua
những khó khăn về lịch sử, kinh tế và công nghệ để đạt được tất cả các thành tựu
đáng ngạc nhiên. Chúng ta có thế bay vào không gian, truyền thông tin trực tiếp
qua một khoảng cách lớn, tích lũy hàng khối những thông tin một cách tự động thực tế, chúng ta có thể , lẽ dĩ nhiên, làm bất cứ điều đã từng được xem như là
phi thường.
Chúng ta cũng có thể sáng tạo những không gian mà người ta có thể sống
thoải mái, làm việc tốt, và có những trải nghiệm vui vẻ qua một số rất lớn những
ví dụ minh họa. Tuy nhiên những ví dụ này vẫn còn khác thường trong một thế
giới mà trong đó, tất cả những môi trường nhân tạo thường là bất cứ thứ gì
không tiện nghi và vui tươi. Chúng ta đã đánh mất cách tiếp cận truyền thống
cho những giải pháp thản thiện, dễ dàng cho những vấn đề của không gian sống,
và nền văn minh công nghiệp đã làm tình hình tệ hại hơn khi cung cấp những
giải pháp toàn cầu hóa.

GVHD: HỒ THỊ THANH NHÀN

TRANG 15

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


VÃN PHÒNG CÔNG TY DULUX

ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP

Dường như do những hạn chế về tư duy, một loại chướng ngại làm cho
chúng ta khác biệt với môi trường của chúng ta hoặc, khi mà chúng ta không
khác biệt thì làm cho chúng ta không còn thích hợp tới mức sẽ không bao giờ
chịu đựng được trong một nền sán xuất dây chuyền, sự quản lý về tiền bạc, hoặc
trong nghiên cứu khoa học. Các thị trấn, thành phố, và (thường là tệ nhất) là các
ngoại ô được cho phép phát triển trong sự hỗn loạn hoặc rơi vào sự hủy hoại.
Các tòa nhà được dựng lên với một số những quan tâm về chất lượng kỹ thuật
(sức bền kết cấu, hệ thống máy móc) nhưng sự chú ý tới thiết kế là rất ít. Thực ra,
động cơ chính cho việc xây dựng đôi khi là việc mang lại lợi nhuận nhanh chóng
hơn là bất cứ những quan tâm nào đến việc sử dụng thực sự cho một khoảng thời
gian lâu dài. Những không gian trong những công trình như thế thường giới hạn
những khả năng thỏa mãn thực sự cho cuộc sống hay công việc.
Ngay cả khi chúng ta xây dựng với những động cơ tốt - trường học, bệnh
viện hay những công trình công cộng khác hoặc nhà ớ cho riêng mình - thì công
việc sắp đặt các không gian nội thất lại với nhau thường hay bị làm vụng theo
nhiều cách. Bởi vì những thứ tạo thành một không gian nội thất quá quen thuộc một căn phòng, một văn phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp - nên nó
dường như rõ ràng và dễ dàng sắp xếp. Tất cả các bằng chứng cho thấy rằng điều
này không phải như vậy. Một không gian nội thất trở thành một thực thể rất phức
tạp được tạo nên từ nhiều yếu tố mà để thành công về mặt hữu dụng, tiện nghi và
thẩm mỹ, bằng cách này hay cách khác phải thống nhât.
Có lẽ đa phần các không gian nội thất nhà ở được sắp xếp bởi chủ nhân của
nỏ. Văn phòng và các không gian làm việc khác cũng được thiết kế, ít nhất là ở

GVHD: HỔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 16

SVTH: NGUYỄN VĂN LÂN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x