Tải bản đầy đủ

Trung tâm thời trang adidas

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH
------------ oOo------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

Chuyên ngành: Thiết K ế Trang Trí Nội T hít.
Mã sô' ngành: 301
THƯ

QH KY
KỶ tTHUA.''
TRUÔNG ĐH
hu/ị 0Aũ O £ H 3 _

GVHD: Đinh Anh Tuân.

SVTH: Đỗ Thị Đức Minh

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010

'0 U & ỈĨĨI& ,


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TR HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

KHOA : MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BOÄ MOÂN: Thieát Keá Trang Trí Noâi
TM.-.r«.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHU Y: sv p h ả i dán tờ này vào tranỊỊ thứ nhất của bản thuyếr minh

HỌ VÀ TÊN: Đỗ Thị Đức Minh
NGÀNH:
Thiết Kế Trang Trí Nội Thất

MSSV: 106301076.
LỚP: 06DNTI

Ị. Đầu đ ề ĐỒ án tốt nghiệp:

TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
■ Tìm hiểu kỹ về những gì liên quan đến đề tài.
■ Chọn lọc yêu tố, tiêu biểu, nổi bật làm hướng lớn nhằm tạo phong cách chung cho
tông thể bài làm.
■ Phân khu chức năng và hoàn thành.
3. Ngày giao Đồ án tôt nghiệp: 20/3/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/7/2010
5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn


1/ Đinh Anh Tuân

Tat cả các phần liên quan đến bài làm.

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (châm sơ bộ):.............................
Đơn vị:.............................................................
Ngày bảo vệ:....................................................
Điểm tổng kết:...................................... ........ ..,
Nơi lưu trữ Đồ án tô"t nghiệp:..........................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô bằng sô___________ Điểm sô" bằng chữ._____________
TP.HCM, ngày.....tháng.........năm 2010
(G V hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

Đồ án này hoàn thành được một cách tốt nhất, ngoài sự nỗ lực hết sức của chính
bản thân, đem hêt tâm huyêt vào đồ án, tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin, còn có sự
giúp đỡ nhiệt tình về các thông tin cần thiết từ các thầy cô trong khoa, đặc biệt là thầy
Đinh Anh Tuân - một giáo viên hướng dẫn đầy tận tâm và nhiệt huyết, đã hướng dẫn
tôi hoàn thành một cách tôt nhât đồ án của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến quý thầy cô và đăc biệt là thầy Đinh Anh Tuân
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường đã tạo nhiều điều
kiện đế tôi hoàn thành tôt quá trình học tập của mình trong suốt 4 năm học vừa qua
Và tôi cũng không quên cảm ơn các bạn đã nhiệt tình trong tất cả các mặt của
cuộc sông, vui buồn có nhau trong những năm học vừa rồi.


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.
1.1.

Ý TƯỞNG VỀ LOGO CỦA A D ID A S.............................................. 1

Tìm Hiểu Về A didas.........................................................................................2

1.2. Logo - Sự Thay Đổi Qua Các Thời Kỳ Hoạt Động
„ „„.„„.....Z ...3
1.2.1. Ý Tưởng Thể Hiện Công T rìn h ..........................................................
4
CHƯƠNG 2.

HỒ S ơ KIẾN TRÚC - GIỚI HẠN KHÔNG G IA N .................... 5

CHƯƠNG 3. XÂY D ựN G NHIỆM v ụ THIÊT KÊ VÀ PHÂN TÍCH Ý
TƯỞNG CHO TỪNG KHÔNG GIAN c ụ TH E........................................................ 6
3.1. Xây Dựng Nhiệm Vụ Thiết K ế......................................................................6
3.2. Phân Tích Ý Tưởng Cho Từng Không Gian Cụ T h ể...............................6
3.2.1. Khu tiền sả n h ..................................................................
6
3.2.2. Khu Quần Ao Thể T h ao.......................................................................... 8
3.2.3. Khu Giày Thể T h a o ....... . . . . . . . Z Z Z Z . . . Z Z Z Z Z Z Z Z Z 11
3.2.4. Khu Bóng T hể Thao...........................................................
14
3.2.5. Khu Cafe Và Quà T ặn g.........................................................

16

CHƯƠNG 4. BỐ CỤC TRÌNH BÀY Đ ồ Á N ........................................................ 20
4.1. Ý Tưởng Bô'Cục Trình Bày C h un g..................................................
20
4.2. Chi Tiết Các Bảng V ẽ ...........................................................
20
CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN TH ựC HIỆN - NHỮNG ĐIÊU
DƯỢC VÀ CHƯA ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH TH ựC HIỆN Đ ồ ẤN T ố T
NGHIỆP
...................................... ..............................
Z.
....
...2 1
5.1. Kê Hoạch Và Thời Gian Thực H iện.........................................
5.2. Những Điều Đưực Và Chưa Đ ư ự c.................................................
CHƯƠNG 6.

21
21

KẾT L U Ậ N ...........................................................................................22


DANH SÁCH HÌNH TRONG Đ ồ ÁN TÔT NGHIỆP
Hình 1.1..................................................................................................................................4
Hình 1.2......................................................................................
4
Hình 1.3......
Hình 2 .1 .................
Hình 2.2.............
Hình 3 .1 ..........
Hình 3 2 ........... . . . . . 1 . . . . . . ™
Hình 3 3...............................1
Hình 3.4.... .............1.......
Hình 3 .5 ...........................................................................
10
Hình 3 .6 ..........
Hình 3 .7 .......... .....
m nh 3 .8
Hình 3 .9 ....................................................
13
Hình 3 .1 0 ............................................................
13
Hình 3 .1 1 .......................................................
13
Hình 3 .1 2 .................................................................
14
Hình 3 .1 3 ..............................................................
14
Hình 3 .1 4 ..............................................................
13
Hình 3 .1 5 .....................................................
16
Hình 3 .1 6 ............................3
Hình 3 .17.......................z._^^
Hình 3 .1 8 ..............................................
Ig
Hình 3 .1 9 ................................................
19
Hình 3 .2 0 .......................................................
19
Hình 3 .2 1 .................................................
20
Hình 3 .2 2 .......... • ■
Hình 4 . 1 ..............................................
20


Đ ồ ẤN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
A_ LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý Do Chọn Đề Tài
Như các bạn đã biết, thời trang thể thao là một lĩnh vực hoạt động một
cách sôi nổi trên th ế giới. Và đốì với Việt Nam, một đất nước đang thời kỳ hội
nhập và phát triển thì việc du nhập những điều được coi là một nét văn hóa thể
thao toàn cầu là một nhu th ế tất yếu.
Adidas-một thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng th ế giới - qua nhiều
bước thăng trầm trong quãng đời hoạt động đế đứng vững trên thị trường. Một
nhân tô làm nên thành công này đó là việc đặt lợi ích của khách hàng làm ưu tiên
sỏ một - và đó cũng chính là lý do tôi luôn xem trọng và đánh giá cao thương
hiệu thời trang này.
Khi chọn và thực hiện công trình này, tôi muốn mang lại một sự lựa chọn
mới cho không gian trưng bày cũng như những trải nghiệm mới về nhãn hiệu thời
trang này.
2. Ý Nghĩa Của Đề Tài
-

Tạo nên sự mới lạ, góp phần làm tăng thêm giá trị cuộc sông thông qua
công trình này.

-

Thõa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân - những người yêu thể
thao, biêt đánh giá đúng vẻ đẹp và tầm quan trọng của thời trang thể
thao đôi với sức khỏe và thành tích của chính mình.

3. Mục Tiêu Nghỉên Cứu c ủ a Đề Tài
-

Không gian mua sắm và giải trí phù hựp với tết cả mọi khách hàng.
Đưa họ vào trải nghiệm một chút gọi là âm hưởng của thời trang thể
thao Adidas.

GVHD: DINH ANH I I AN
SVTH: ĐỖ TIIỊ I H C MINH
MSSV : 106301076

1/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
4. Giới Hạn Của Đề Tài
Nghiên cứu và phát triển đề tài theo hướng hiện đại.
Dùng máng, khôi, màu sắc tương phản mạnh,
ứ ng dụng hình ảnh biểu trưng của Adidas cho việc xây dựng không
gian của toàn bộ thiết kế.

GVHD: DINH ANH TUÂN
SVTH: DỖ THỊ DỨC MINH
MSSV: 106301076

2/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADỈDAS
B_GIẨI QUYẾT VÂN ĐE
CHƯƠNG l.Ý TƯỞNG VỀ LOGO CỦA ADIDAS
1.1.

Tìm Hiểu v ề Adidas
Adidas - Không có gì là không thể.
Lịch sử thưưng hiệu Adidas bắt nguồn từ Adolph Adi Dassler, người
dược xem là ông tổ của ngành sản xuất sản phẩm thể thao.
Đên năm 1949 mỗi đôi giày Adidas đều có 3 dường sọc chéo bên

hông nhằm phân biệt với những đôi giày khác. Và đến năm 1996 logo ba sọc
chéo đó trở thành biểu tượng của công ty.
Ngày nay Adidas không chí là nhãn hiệu thể thao chuyên nghiệp mà còn là
một sản phẩm thời trang. Adidas dã phân chia các dòng sản phẩm của mình thành
3 phân nhỏm:
■ Thành tích thể thao: tập trung vào tính năng của sản phẩm đáp ứng cho các
VDV chuyên nghiệp
■ Di sản thể thao: những sản phẩm truyền thông đã mang lại danh tiếng
■ Thời trang thể thao: nhằm vào người tiêu dùng và do nhà tạo mẫu danh
tiếng người Nhật Yamamoto thiết kế.

GVHD: ĐINH ANH I I ÂN
SVTH: DỖ THỊ ĐỨC VIINH
MSSV: 106301076

3/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

1.2.

Logo - Sự Thay Đổỉ Qua Các Thời Kỳ Hoạt Động
- Xuât phát chung là 3 đường vạch song song đơn giản, đồng nghĩa với
chiến thắng và thành tích trong thể thao.
-

3 đường vạch song song thể hiện theo 3 tiêu chí:
o

Phải phù hợp tôi ưu với loại hình, môn thể thao của người đi.

o

Phải bảo vệ được sức khỏe và đôi chân của người đi.

o

Phải hợp thời trang, không chỏng bị lạc hậu.

adidas
ORIGINALE
ORIGINALS-

PERFORMANCE

STYLE

Hình 1.1
-

Logo Adidas Originals - 1972: Thể hiện sự đa dạng trong các sản phẩm
thể thao Adidas. Bây giờ, logo này tượng trưng cho nhổm sản phảm Di
Sản Thể Thao.

-

Logo Adidas Performance - 1996: Hình tượng ngọn núi, chỉ ra thách
thức phải đối mặt và nhừng mục tiêu cẩn phải đạt được. Bây giờ, đây là
biểu tượng của nhỏm sản phẩm Thành Tích Thế Thao Adidas.

-

Logo Adidas Style - 2001: tượng trưng cho nhóm Thời trang thể thao.
Được thiêt kê bởi Yohji Yahamoto và là bộ sưu tập độc quyền.

GVHI): DĨNH ANH TUÂN
s \ TH: DỖ I III Di e MINH
VISSV : Ị 06301076

4/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
1.2.1. Ý Tưởng T hể Hiện Công Trình
- Sử dụng hình ảnh và màu sắc đặc trưng của Adidas thể hiện vào cồng
trình.
-

Hướng tới một không gian hiện đại, không cầu kỳ, tạo ra nhiều không
gian trông để thể hiện một cách tốt nhất vai trò và mục tiêu của công
trình: nơi mua sắm, có khă năng thi công và phù hợp với không gian
thời mở của hiện đại.

adidas
mountains a re ịust the start

Hình 1.2

Hình 1.3
GVHD: DINH ANH TUẤN
s V I'H: DỖ Till D i e MINH
MSSV: 106301076

5/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
CHƯƠNG 2. HỒ S ơ KIÊN TRÚC - GIỚI HẠN KHÔNG GIAN
Công trình tôi chọn ở đây là mặt bằng của một trung tâm thương mại với
nhiều khu chức năng khác nhau có thể đáp ứng một cách tốt nhất cơ hội lựa chọn
mua sắm cho khách hàng, m ặt khác đây cũng là một vị trí tốt cho việc quáng bá
cũng như thế hiện sự lớn mạnh của một thương hiệu nổi tiếng.
Mặt bằng với hình thế mạnh mẽ, vuông vức thể hiện phong cách của một
thương hiệu thời trang nổi tiếng th ế giới.
Và với Adidas đây có thể là một sự lựa chọn tối ưu khi muôn quảng bá một
cách tốt n h ít hình ảnh của mình.

Hình 2.1

Hình 2.2
(A H I): ĐINH ANH I I AN
SYTH: Dồ THỊ ĐỨC MINH
MSSV: 106501076

Mặt bằng bố trí tổng thể

6/25


Đ ồ ẨN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
CHƯƠNG 3. XÂY DựNG NHIỆM v ụ THIÊT KÊ VÀ PHÂN TÍCH Ý
TƯỞNG CHO TỪNG KHỔNG GIAN c ụ THÊ.
3.1.

Xây Dựng Nhiệm Vụ Thiết K ế
Đoi với trung tâm thời trang Adidas phải thể hiện cái gì gọi là mới mẻ
nhưng phải thực tê, đáp ứng một cách tốt nhất công năng của mình.
Ưng dụng màu sắc và hình ảnh đặc trưng nhằm tạo ra một hình tưựng
mới.

3.2.
Phân Tích Ý Tưởng Cho Từng Không Gian Cụ Thể
3.2.1. Khu tỉền sảnh
Khu tiền sảnh được thiết k ế một cách thoáng nhất có thể bởi đây không
phải là khu vực sảnh của riêng Adidas mà là của cả hệ thông trung tâm
thương mại, nhằm phục vụ tốt nhất trong việc di chuyển của tất cả các
khách hàng.

Mặt bằng - T L : 1/100

Mặt bằng trần- TL: 1/100

Hình 3.1

GVHD: ĐINH ANH THẢN
SVTH: DỖ THỊ ĐỨC MINH
MSSV: 106301076

7/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
-

Khu vực tiền sảnh được đưa vào những hình ảnh được coi là tiêu biểu
nhât của Adidas bao gồm các hệ thông hình ành logo và poster chạy
dọc trên trần.
Đặc biệt việc đưa vào hình ảnh của 3 vạch đen song song - một biểu
trưng của Adidas chạy dọc suốt hành lang thể hiện rõ nhất nhằm thõa
mãn mục tiêu của Adidas làviệc nâng niu từng bước chân của khách
hàng, đặt mục tiêu của khách hàng lên trên bản thân mình. Ngoài ra nó
còn là một hướng dẫn mắt thị giác lôi kéo mọi người đi theo hướng để
tham quan khu trưng bày, mua sắm bên trong.

Hình 3.2

H K n í
M ặ t cắ t A - T L 1/100

GVH1): DINH ANH TUẪN
SVTH: ĐỖ TIIỊ D l V MINH
MSSV: 106301076

M ặ t c ắ t B - T L 1/100

M ặt cắt

c-

T L 1/100

8/25


■M

ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

Hình 3.3

3.4
( A H I ) : DINH ANH TUÂN
SYTH: D ỗ THỊ ĐỨC MINH
MSSY: 106301076

9/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
3.2.2. Khu Quần Ao Thể Thao
- Sán phâm quần áo thể thao ià một trong những sản phẩm chúng ta
thường thây nhât hiện nay. Các sản phẩm thời trang chính hãng này

được sắp xêp theo từng khu với nhiều kiểu dáng khác nhau.
-

Ớ đây tôi muôn xây dựng nên một không gian sạch pha một chút bụi
bặm - thể hiện nét đặc trưng của sản phẩm thể thao, với trần và sàn
thô, giả trần để lộ khung bên trên..T ất cả nhằm tô thêm nét đặc trưng
của sản phẩm.

Mặt cắt A - TL1/100

(¿VIII): ĐINH ANH I I Ẩ n
SVTH: Dỏ THỊ 1)1 c MINH
MSSV: 106301076

Mặt cắt B - TL1/100

Mặt cắt

c-

TL1/100

10/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

Hình 3 .5

Hình 3 .6
GVHD: DINH ANH TUÂN
SYTH: DỖ THỊ n i T MINH
MSSV: 106301076

11/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

Hình 3 .8

GV HD: DINH ANH TI ẢN
SVTH: l ) ồ THỊ ĐỨC MINH
MSSV: 10631)1076

12/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
3.2.3. Khu Giày Thể Thao
- Giày thể thao là một m ặt hàng nổi trội được biết đến một cách rộng rãi
nhât của khách hàng khi nói đến thương hiệu Adidas.
-

Lây ý tưởng từ 3 sọc đen của logo Adidas tạo nên một không gian với 3
đường sọc chạy dọc song song từ trên trần xuống tường và nền tạo nên
bục để các kệ giày.
Không gian thiết kê nhằm tạo ra sự thông thoáng trong việc di chuyển
của khách hàng, ơ đây tôi cũng đưa vào 3 hệ thông máy kiểm tra thông
tin sản phẩm nhằm đưa tới nhu cầu phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

-

Hệ thông bục kệ và giá để giày cũng lấy từ ý tưởng từ logo và phương
châm tạo sự nốì kết liên tục của Adidas.

TT

1/1

Mặt bang - TL1/100

Mặt cắt A - T L 1/100

GV HD: DĨNH ANH TUẤN
SVTH: DỖ THỊ Dl ( MINH
MSSV: 106301076

Mặt bằng trần - T L 1/100

Mặt cắt B - TL1/100

Mặt cắt

c -

TL1/100

13/25


* £

V

I

\ . \ ,":>

Hình 3 .9

Hình 3.10

Hình 3.11

( ỉ \ HI): DIM! ANH H ÃN
SV TH: n ồ THỊ HI C MINH
MSSV: 106301(176

14/25


Đ ồ ẤN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

Hình 3 .1 3
G VIII): DINH \N H I l \ \
SYTII: DỒ TI-IỊ OI V MINH
MSS\ : 106301076

15/25


Đ ồ ẤN TỐT NGHIỆP
TRUNG TẦM THỜI TRANG ADIDAS
3.2.4. Khu Bóng Thể Thao
- Các môn thể thao mà Adidas quan tâm có rất nhiều: điền kinh, quần
vợt, bỏng rổ, bổng chuyền...nhưng có lẽ được quan tâm hơn cả là môn
thể thao vua, đã làm say lòng hầu hết mọi người trên thê giới - bóng đá.
Chính vì quy mô rộng lớn hơn cả nên tôi chọn bóng đá làm một khu
trưng bày riêng.
-

Với tầm rộng lớn như th ế tôi đã đưa vào gian trưng bày này những gì
gọi là thành tích mà Adidas dã công hiến cho bộ môn nghệ thuật thể
thao này: bao gồm các loại bóng mà Adidas đã từng làm tài trự chính
đồng thời góp công để tạo ra qua từng thời kỳ, cũng không quên bỏ sót
là các bàng thành tích mà Adidas đạt được nhằm tôn lên quy mô phát
triển lớn mạnh của minh nhằm tạo thêm niềm tin vũng vàng của khách
hàng đổì với thương hiệu này.

-

Các sản phẩm dược tôn lên trong một không gian với gam màu xám
trầm, sản phẩm dược chiếu sáng làm nổi bật. Các poster cũng được chắt
lọc: bao gồm các hình ảnh của nhân vật nổi bật trong môn thể thao vua
như David Beckham, Oliver Kahn... mà Adidas chọn làm đại sứ quảng
bá cho hình ảnh của mình.

GVHD: ĐINH ANH TUAN
SVTH: ĐỖ THỊ 1)1 ( MIMI
MSSV: 106301076

16/25


Đỡ ÁN TÕT NGHIỆP
TRUNG TẤM THỜI TRANG ADIDAS

Hình 3.14

/
/ /

/
//
\

\

Mặt cắt A -T L 1/100

GVHD: DINH ANH THẢN
SVTH: ĐỖ THỊ ĐỨC MINH
MSSV: 106301076

Mặt cắt B - T L 1/100

Mặt cắt

c

- TL1/100

17/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS

Hình 3 .15

GVHI): DINH ANH THẢN
SVTH: DỖ THỊ D l V MINH
MSSV: 106301076

18/25


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
TRUNG TÂM THỜI TRANG ADIDAS
3.2.5. Khu Cafe Và Quà Tặng
- Nhằm tạo nên không gian nghỉ cho toàn khu trưng bày và mua sắm
nhưng không tách biệt với tổng thể chung.
-

3 vạch biểu trưng của Adidas được dưa vào tương phản nhau bởi hệ
thông sàn và trần nhằm tạo ra diểm nhân cho toàn bộ khu này.

-

Với gam màu đen, trắng, xám cùng các gam màu trung gian tạo nên
không gian hiên đại và sang trọng.

-

Dịch vụ tăng sự thích thú của khách hàng là gian hàng quà tặng: những
mổn quà nhỏ xinh in trên mình logo của Adidas là một phần không thể
thiêu trong chiến lược kinh doanh của toàn bộ hệ thông Adidas trên thế
giới.

Mặt hằng - T L 1/100

GVHD: DINH ANH TLÃN
SYTH: DỖ THỊ D l V MINH
MSSV: 106301076

19/25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×