Tải bản đầy đủ

Thư viện thiếu nhi

HUTECH
SẠ Ị HỢC KỸ THUẬT CÒNG NGHỆ

Bộ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠO

tThC
M trường đại học kỹ thuật cong nghệ

TP. HCM

ĐÒ ÁN KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

TH Ư VIỆN THIẾU NHI

Ngành:

Mỹ Thuật Công Nghiệp

Chuyên ngành: Thiết Ke Nội Thất

Giảng viên hướng dẫn : ĐINH ANH TUẤN •

Sinh viên thực hiện
MSSV: 107301176

: TRẦN ANH TRUNG
Lớp: 07DNT02

T H Ư VIỆN

TRƯỜNG ĐH XỶ T n U Ã T cỏhli NGHỆ TP.HCM

Ạ C 4 Q o ỹ ịJLq

__Ị

TP. Hồ Chí Minh, 2011



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉâp — Tư do — Hanh phúc

KHOA :MỸ THỰẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ M Ô N :....T b _ \E L J^ JA § L lM T

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN:..... .TBẠki...._______________________
NGÀNH:
......... ,!Hi.ỄL...i^....!NOj....D.tìAT...........

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

MSSV: ..„.lụl5.pAĨẨ.........
LỚP: ..... ãũ ìữ .ù í. ..............

r


j±\d....NỂỉẦ....aHiẾu

.... 3 ..Í\ÌÂÍ.

iío .... O Íx£it

CẩÌỈU

[K íẤ

t

L l?

1ITỊ'

|t l { u

'1ívẰí.

......CỈMD.\.... Jc:LVỉa.v...................
..trĩ... fe.Lu... Ả,...,.......... S c k u i.... ......................... .............................................
.tr.

t .L u

-A...:............. k k u ..... đ.cí..... ...5/OtlC...

«Tí.......tís u ....i ....‘............. ỹíyùỵxỊ.... .cũ X. ...Tui..../>. fa.cc.... aA a....
r
.....TÍLlcÍ .... ............r^ỉ.LCÙ.... u Sen. I
__ .ÍT r í ú in \ ( ứ [.
....... .....
.........

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :...... ¿¿£.../£2.../.PÍLỢ.ÁÁ................................ .
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:................................................................................
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1/ ....................................................
...¿Ẩu...ụk.....cẴ.ọ.ĩX.Ấũãxx..

2/ I I I L Z Z I Z . Z Z z
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngàỵ

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA , BỘ M Ô N

Người duyệt (chấm sơ bộ):
Đơn vị:.............................
Ngày bảo vệ:....
Điểm tổng kết:.....................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô bằng sô"___________Điểm sô" bằng chữ.
TP.HCM, ngày.... tháng........năm 2010
(G V hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LÒI CẢM ƠN
Với bốn năm học đó là một khoảng thời gian khá dài, vởi biết bao khó khăn
thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống của những sinh viên như
chúng em, với sự hướng dẫn tận tình của thầy cô trong bốn năm học qua đã
giúp chúng em ngày một trưởng thành và hoàn thiện mình hơn, thầy cô là
những người giúp chúng em phát huy được những yếu tố của mình, mỗi năm
học là một thử thách mới nhưng cũng cho em biết thêm những điều mới, có
thêm sự nỗ lực, ý thức nghiêm túc hơn trong học tập với mong muôn sau bốn
năm học sẽ trang bị cho minh những kiến thức mà thấy cô, trường lóp đã mang
đến cho mình trong thời gian qua. Và đây cũng là thời điểm quan trọng để
đánh dấu và khẳng định chính mình, em mong muốn sẽ thể hiện được nhiều
nhất những gì mình học được trong bài tốt nghiệp cuối cùng này. Với mong
muốn có được kết quả tốt nhất cho bài của mình thì một điều quan trọng và
không thề thiếu để giúp đỡ chúng em thực hiện tốt bài đồ án của mình là sự
hướng dẫn của các thầy cô


Mục Lục
TRANG
A. PHẦN MỜ ĐÀU ............................................................................................... 1
B. NỘI DUNG CHÍNH
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH THƯ VIỆN.............................................. 3
1.1. NGUỒN GỐC THƯ VIỆN................................................................................. 3
1.2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THƯ VIỆN............................................ 5
1.3 CÁC THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI SỚM..................................................................... 16
1.4. CÁC LOẠI HÌNH THƯ VIÊN............................................................................ 18
1.5. MỘT SỐ TIÊU CHUÂN DÀNH CHO THƯ VIỆN.............................................. 20
CHƯƠNG 2: XÂY DựNG Ý TƯỞNG...................................................................... 21
2.1. Ý TƯỜNG CHỦ ĐẠO CÙA ĐÈ TÀI.................................................................. 21
2.1.1. HƯÓNG NGHIÊN c ủ u CHÍNH VÀ c ụ THÊ CỦA ĐỀ TÀI.......................... 22
2.1.2. Ý TU ỎNG THIẾT KẾ CHO TỪNG KHÔNG GIAN ....................................... 23
2.1.3. ĐƯA Ý TƯỞNG VÀO VẬT DỤNG CÔNG TRÌNH........................................ 25
2.1.4. HÌNH THỨC VẬN DỤNG Ý TƯỜNG............................................................ 28
2.1.5. Ý NGHĨA ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG TRÌNH................................................ 29
2.2. MỘT SỐ KHÔNG GIAN THƯ VIỆN DÀNH CHO THIẾU NHI...................... 30
2.2.1 GIỚI THIỆU THƯ VIỆN THIÉU NHI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ................ 32
CHƯƠNG 3: ĐƯA Ý TUỎNG VÀO KHÔNG GIAN THIẾT KÊ............................... 31
1. KHÔNG GIAN KHU ĐỌC VÀ TRUNG BÀY SÁCH........................................... 31
2. PHÒNG ĂN Tự PHỤC VỤ................................................................................... 34
3. KHÔNG GIAN SẢNH ĐÓN................................................................................. 35
KẾT LUẬN.............................................................................................................. 36


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Tên đề tài
Bảng 2: Ý tưởng
Bảng 3: Hồ sơ kiến trúc công trình
Bảng 4: Hồ sơ bố trí các mặt bằng chọn làm
Bảng 5: Triển khai chi tiết khu đọc sách
Bảng 6: Phối cảnh chính khu đọc sách
Bảng 7: Phối cảnh phụ khu đọc sách
Bảng 8: Triển khai chi tiết sản phẫm
Bảng 9: Triển khai chi tiết phòng ăn
Bảng 10: Phối cảnh phòng ăn tự phục vụ
Bảng 11: Triển khai chi tiết sảnh
Bảng 12: Các góc phối cảnh sảnh


Luận văn khóa luận tôt nghiêp khóa 2007 -2011

LỜI MỞ ĐẦU
1.

LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Thiếu nhi là tương lai của đất nước, chăm sóc và giáo dục trẻ em để các em trở
thành chủ nhân tương lai của đất nước, có năng lực, phẩm chất tốt đẹp không những
là trách nhiệm của nhà trường, của cha mẹ mà là của toàn xã hội. vì vậy các công
trình thư viện là một trong những điều kiện để các em tiếp cận với tri thức. Thư viện
chính là cơ quan ngoài giáo dục giúp các em mở mang trí tuệ nhận thức thế giới xung
quanh, góp phần bổ sung kiến thức, bồi dường tính thẩm mỹ và hành động tích cức
cho các em.
Với tầm quan trọng của thư viện trong việc bổ sung trí tuệ cho những mầm xanh
tương lai của đất nước là rất cần thiết nên việc thiết kế những không gian thư viện
dành riêng cho lứa tuồi thiếu nhi để các em cỏ điều kiện tốt nhất cho học tập và thư
giãn đúng nghĩa với lứa tuổi vừa được học tập vui chơi trong một không gian cũng là
thế giới riêng của tuổi thơ.
Cùng với tình hình thực tế hiện nay ở nước ta chưa thực sự có những không gian
thư viện dành riêng cho thiếu nhi, để các em coi đó là điểm đến thú vị và thoải mái
sau những giờ học căng thẳng, và xem đây là điểm đến đầv thú vị với các em, giúp
các em, khuyến khích các em say mê đọc sách, học tập, tìm hiểu nâng cao kiến thức
góp phần bồi dưỡng nâng cao kiến thức để các em trở thành những công dân phát
triển toàn diện. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài này để thực hiện với mong muốn
góp phần tạo ra những điều mới lạ để mang đến cho lức tuổi thiếu nhi có được một
khồng gian thư viện phù hóp với lứa tuổi, với mong muốn của các em. Đẻ thư viện
thực sự là thế giới học tập và vui chơi riêng của lứa tuổi thiếu nhi.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨƯ
Công trình thư viện là một trong những công trình phồ biền và cấp thiết của xã hội.
vì thế việc nghiên cứu về công trình chính là tiền đề để góp phần xây dựng các công
trình thư viện ngày càng cao để đáp ứng nhu cấu ngày càng cao, ngày càng phát triện
của xã hội.
Thư viện là dạng công trình công công với nhiều loại hình và đa dạng với nhiều đối
tượng nhiều lứa tuổi cùng tham gia vi vậy việc nghiên cứu nhằm tìm hiểu một cách
SVTH - TRẢN ANH TRUNG - MSSV 107301176

1


Luận văn khóa luận tốt nghiêp khóa 2007 - 2011

sâu Sắc cho từng loại hình, từng lứa tuổi cụ thể để từ đó đưa ra những phương an cần
thiết phù họp nhất cho mỗi loại cồng trình vốn chứa đựng những tính chất riêng của
nó.
Đe việc thiết kế và xây dựng một loại cồng trình trư viện thì cần tìm hiểu kỹ để nắm
được tính chất riêng, đặc điểm riêng của công trình đỏ để thể hiện đúng tính chấ công
trình, mang lại giá trị và tính ứng dụng cao cho công trình.
Nghiên cứu công trình dựa trên những tiền đề đã có đòng thời mở rộng thêm, từ đó
dưa ra dược những giải pháp mới, mang lại hiệu qua tốt nhất cho công trình để phục
vụ tốt nhất nhu cầu mới, những đòi hỏi mới của xã hội.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
Phương pháp nghiên cứu là phương pháp thu thập tài liệu kết hợp với việc phân tích
đánh giá. Từ đó đưa ra nhận định đánh giá cho từng vấn đề đổng thời lấy dần chứng
minh họa cụ thể, giúp người đọc dễ hiểu dễ xem xét từng vấn đề. Tìm hiểu thu thập
tư liệu của nhiều tài liệu khác nhau để từ đó tổng họp lại thành nội dung theo từng
chuyên mục từng vấn có mối liên hệ với nhau, sẽ giúp chúng ta có nhiều hiểu biết
hơn, cũng như đánh giá dước nội dung mồi tài liệu mà chúng ta cần thu thâp thồng
tin. Từ những những tài liệu mà chúng ta thu thập được và từ đó đưa ra nhận định
đánh giá, đưa ra đề xuất giải pháp mới của cá nhân một cách cụ thể. Phương pháp
tổng hợp kiến thức bằng phương pháp thu thập tài liệu để từ đó bổ sung thêm, dề
xuất nhừng vấn đề mới mà tài liệu chưa đề cập đến dể góp phần làm phong phú thêm
kiến thức, đồng thời mang lại nhừng phát hiện mới đóng góp mới của bản thân.
4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐÈ TÀI
Qua việc thực hiện đề tài, hoàn thành nội dung khối lượng của đề tài đã giúp nghiên
cứu hiêu một cách sâu săc hơn vê đê tài đã chọn làm đồng thời và cũng là dịp để thể
hiện kiến thức mà bán thân học được qua nhưng năm ở trường lớp. Đó cũng chính là
tiền đề cho công việc sể tiếp bước cùng cuộc sống sau này. Đây là một trong những
đề tài mang tính chất công công dùng chung cho nhiều người nên việc tìm hiểu công
trình đòi hỏi phải có kiến thức rộng, thể hiện được ý tưởng chủ đạo của công trình,
công năng một cách họp lý và khoa học nhất. Vì vậy việc thực hiện đề tài là việc
được thể hiện kiến thức chuyên ngành một cách nhiều nhất đồng thời tích lũy cho ta
có thêm kinh nghiệm, kiến thức về một loại công trình.
SVTH - TRẢN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

2


Luận văn khóa luận tốt nghiêp khóa 2007 -2011

Chương 1
GIỚI THIỆU CỒNG TRÌNH TH Ư VIỆN
1.1 Nguồn gốc thư viện
Thư viện có nguồn gốc ờ london vào thế kỷ 15, vào thế kỷ 17, 18 hẩu hết các thư
viện được hình thành hầu hết nhờ vào tặng phầm hoặc nguồn vốn được cấp.nhưng
đến thế kỷ 19 các thư viện này được thay thế bàng các thư viện ở các viện nghiên
cứu.
Những chính sách xã hội đã ảnh
hưởng lớn đến tổ chức thư viện.đặc
biệt gia tăng thêm tiện nghi tham khảo


học

tập

Thư viện là không gian có tính chất
công cộng. Được sử dụng cho nhiều
đối

tượng

khác

nhau.

Thư viện là nơi dùng để học tập tra
cứu, tham khảo và mượn sách
Trong một ý nghĩa truyền thống, thư viện là một bộ sưu tập lớn các cuốn sách , và có
thế tham khảo trong đó bộ sưu tập được đặt. Ngày nay, thuật ngữ có thể tham khảo
bộ sưu tập bất kỳ, bao gồm các nguồn kỹ thuật số, tài nguyên, và dịch vụ. Các bộ
sưu tập cỏ thể được in, âm thanh, và các tài liệu hình ảnh trong nhiều định dạng, bao
gồm bản đồ , bản in , tài liệu, vi (vi phim, microfiche), đĩa CD , băng cát x é t, băng
video , DVD , trò chơi video , sách điện tử, audiobook và điện tử khác nhiều nguồn
lực.
Những nơi mà vật liệu này được lưu trừ có thể từ các thư viện công cộng , thư viện
đăng ký , thư viện tư nhân, và cũng có thể được ở dạng kv thuật số, được lưu trữ trên
máy tính hoặc truy cập qua internet. Thuật ngữ đã có một ý nghĩa thứ hai: "một tập
hợp các vật liệu hữu ích cho việc sử dụng phổ biến." Ý thức này được sử dụng trong
các lĩnh vực như khoa học máy tính , toán học , thống kê , điện tử và sinh học .

SVTH - TRÀN ANH TRUNG - MSSV 107301176

3


Luận văn khóa luận tốt nghiêp khóa 2007 -2011

Thư viện được tổ chức sử dụng và duy trì một cơ thể công cộng, một tổ chức hoặc
cá nhân tư nhân. Bộ sưu tập công cộng và thể chế và dịch vụ có thề được dự định cho
những người chọn không - hoặc không có khả năng sử dụng - mua một bộ sưu tập
mở rộng bản thân, cần tài liệu cá nhân không hợp lý có thế được dự kiến để có, hoặc
người yêu cầu hồ trợ chuyên nghiệp với nghiên cửu của họ. Ngoài việc cung cấp
nguyên liệu, thư viện cũng cung cấp các dịch vụ của thư viện các chuyên gia tìm
kiếm và tổ chức thông tin và giải thích các nhu cầu thông tin . Thư viện thường
xuyên cung cấp một nơi của sự im lặng để nghiên cứu. Thư viện thường xuyên cung
cấp các công trình công cộng để truy cập tài nguyên điện tử và Internet. Thư viện
hiện đại đang ngày càng được định nghĩa lại làm nơi để cỏ được quyền truy cập
thông tin trong nhiều định dạng và từ nhiều nguồn. Họ đang mở rộng các dịch vụ
vượt ra ngoài các bức tường của một tòa nhà vật lý, bằng cách cung cấp truy cập
bàng phương tiện điện tử, vật liệu và bằng cách cung cấp sự hỗ trợ của thư viện trong
việc định hướng và phân tích một lượng lớn thồng tin với một loạt các công cụ kỹ
thuật số.

ịT Ì -C L A V D x íT lC IrtV li*

u v iiv

BÀCBIULO
P R 00A 5 IAE-ỈEVÍDIVM-d M AVCỈT
hlVCÕIWWfSACRpi
RMXQVÍOMK MXQVA í SVSTIA LLXAM

: DAÍẰllH,NlrõĨÁKÍCĩẠóLỉsvrRÁM.

; SM^4M.LX>.WDRiNẢ BÍỈUCĨHltt,

Ý ÍÍARcH1í RMỊADrltrVÁLNALLXAN
PẠịỌN-rtlANiiCSÍIADÍÍCÁĨII
ONỊÍÍIR
<ẤỊM mxvCDlVKUVtl í :'J ì •;18-Mli rn ;GXX EtprŨ

í A RR: D!\-' ' t >VJ)WT-n_K. •T R ; V M f K 3 \ ũ í í

SVTH - TRÂN ANH TRUNG - MSSV 107301176

4


Luận văn khóa luận tôt nghiêp khóa 2007 - 2011

1.2 Giới thiếu một số công trình thư viện được hình thành sớm nhất của thế
giói.
Các thư viện đầu tiên chủ yếu bao gồm hồ sơ công bố, nằm trong một loại cụ thể
của thư viện, được gọi là lưu trữ. Các phát hiện khảo cổ học từ cổ thành phố của
Sumer đà tiết lộ phòng đền đầy đủ của viên đất sét trong kịch bản hình nêm. Những
tài liệu lưu trừ đã được thực hiện gần như hoàn toàn của các hồ sơ của giao dịch
thương mại hoặc hàng tồn kho, với chỉ một vài tài liệu dành cho các vấn đề thần học,
ghi chép lịch sử hoặc truyền thuyết. Những điều đã được nhiều trong chính phủ và
các hồ sơ đền thờ trên giấy cói của Ai Cập cổ đại.
Đầu tiên phát hiện ra tin lưu trữ được lưu giừ tại Ưgarit , bên cạnh việc thư từ và
hàng tồn kho, văn bản của huyền thoại có thề đã được thực hành các văn bản tiêu
chuẩn hóa cho việc giảng dạy các
thầy thông giáo mới. Cũng có bằng
chứng của các thư viện tại Nippur
khoảng 1900 trước Công nguyên và
những người ở Nineveh khoảng
700 trước Công nguyên cho thấy
một hệ thống phân loại thư viện
Một hệ thống tổ chức sớm đã có
hiệu lực tại Alexandria.
Trên 30.000 viên đất sét từ Thư
viện của Ashurbanipal đã được phát
hiện tại Ni-ni- ve, cung cấp cho các
nhà khảo cổ học với một tài sản
tuyệt vời của tác phẩm văn học, tôn
giáo và hành chính của Lường Hà.
Trong số các phát hiện được
Enuma Elish, còn được gọi là Epic
of Creation,

mồ tả một cái nhìn

Gilgamesh, một lựa chọn lớn của "điềm văn bản" bao gồm Enuma Anu Enlỉl " có
điềm xấu đối phó với mặt trăng, tầm nhìn của nó, nhật thực, và kết họp với các hành
SVTH - TRÂN ANH TRUNG - MSSV 107301176

5


Luận vàn khỏa luận tốt nghiệp khỏa 2007 -2011

tinh và các ngôi sao cổ định, mặt trời, vầng hào quang của nó, điểm, và nhật thực,
thời tiết, cụ thể là sét, và những đám mây, và các hành tinh và tầm nhìn của họ, sự
xuất hiện, và các trạm, và văn bản chiêm tinh thiên văn, cũng như danh sách tiêu
chuân được sử dụng bởi các thây thông giáo và các học già như danh sách từ, từ
vựng song ngữ, danh sách các dấu hiệu và từ đồng nghĩa, và danh sách các chẩn
đoán y tế.

V
1 THa



c
• ^ỉìhntĩL

TV,
-ầí

Ta

11

w

m i É

WPnrrr7infJ
■1 ỈĨTíTĨTl 1
. l v p fW fV "-r« |

r ■ mr rr

SVTH - TRÀN ANH TRUNG - MSSV 107301176

1^

6


Luận văn khóa luận tốt nghìêp khóa 2007 - 2011

1.2.1 Thu* viện trong thế giói Hy Lạp và Rome
Ghi về Tiberius Claudius Balbilus Rome (de AD 79), trong đó khẳng định rằng Thư
viện Alexandria phải có tồn tại trong một số hình thức trong thế kỷ đầu tiên.
Thư viện tư nhân hoặc cá nhân không viễn tưởng và sách viễn tường (như trái ngược
với nhà nước hoặc hồ sơ tổ chức lưu giữ trong kho lưu trữ ) xuất hiện trong cổ điển
Hy Lạp trong thế kỷ thứ
5 trước Công nguyên.
Những người thu cuốn
sách kỷ niệm của thời cổ
Hy Lạp đã được liệt kê
trong cuối thế kỷ thứ 2
trong thư viện.
Polycrates của Samos và
Pisistratus bạo chúa của
Athens, và Euclides mình
là người cũng là một
Athens đã được những người và Nicorrates Samos và ngay cả các vị vua của
Pergamos, và Euripides nhà thơ và Aristotle nhà triết học, và Nelius thư viện của
ông, từ người mà họ nói rằng đồng hương của chúng tôi Ptolemæus, họ Philadelphus
, mua tất cả, và vận chuyển, với tất cả những người mà ông đã thu thập được tại
Athens và Rhodes dành riêng cho mình Alexandria, Tất cả các thư viện này là của
Hy Lạp, các thực khách Hellenized trồng ờ Deipnosophỉstae vượt qua trên các thư
viện của Rome trong im lặng. Bởi thời gian của Augustus, có thư viện công cộng
gần các diễn đàn của Rome: có được các thư viện trong Octaviae Porticus gần Nhà
hát Marcellus, trong các đền thờ của Apollo Palatinus, và trong Ưlpiana Bibliotheca
trong Diễn đàn của Trajan. Lưu trữ nhà nước được lưu giữ trong một cấu trúc trên
sườn giừa Diễn đàn La Mã và Capitoline Hill.
Rất nhiều yếu tố kết hợp để tạo ra một "thời kỳ hoàng kim cùa thư viện" giữa 1600
và 1700: Số lượng sách đã tăng lên, như chi phí đã đi xuống, đã có một đổi mới vì lợi
ích của văn học cồ điển và văn hóa, dân tộc được khuyến khích quốc gia để xây dựng
các thư viện lớn, các trường đại học đóng một vai trò nồi bật hơn trong giáo dục
SVTH-TRẨN ANH TRUNG - MSSV 107301176

7


Luận văn khóa luận tôt nghiêp khóa 2007 -2011

của họ trong quá trình của một đời người, nhưng hiển thị các cuộn trong tủ sách
(armaria) của cam quýt gỗ khảm ngà voi chạy quyền các trần: "bây giờ, như phòng
______________________SVTH - TRẤN ANH TRUNG - MSSV 107301176______________________

8


Luận văn khóa luận tôt nghiêp khóa 2007 -2011

tắm và nước nóng, một thư viện là có lên như là thiết bị tiêu chuẩn cho một ngôi nhà
tốt ( Domus). Thư viện là những tiện nghi phù hợp với một biệt thự, như của Cicero
ở Tusculum, vị mạnh thường quân "của một số biệt thự, hoặc Pliny của các trẻ, tất cà
các mô tả trong thư còn sống sót Tại các Villa của các Papyri ờ Herculaneum ,
dường như các biệt thự của Caesar cha-luật-trong, các thư viện Hy Lạp đã được một
phần được bảo quản trong tro núi lửa, các nhà khảo cổ dự đoán rằng một thư viện
Latin , giữ riêng biệt từ một trong những tiếng Hy Lạp, có thể chờ đợi khám phá tại
sau này.
Ở phương Tây, các thư viện công cộng đầu tiên được thành lập dưới đế chế La Mã
như mỗi hoàng đế thành công phấn đấu để mở một hoặc nhiều outshone của người

dựng vào các bức tường của một căn phòng lớn. Đọc hoặc sao chép bình thường
thực hiện trong phòng riêng của mình. Các hồ sơ còn tồn tại cho một số ít trường
họp các tính năng cho vay. Như một quy luật, thư viện công cộng La Mã đã được
song ngữ: họ đã có một phòng Latin và một phòng Hy Lạp. Hầu hết các phòng tắm
lớn La Mã cũng đà được trung tâm văn hóa, được xây dựng từ khi bắt đầu với một
thư viện, hai phòng sáp xếp một chồ cho Hy Lạp và một cho văn bàn tiếng Latinh .
Thư viện đã được lấp đầy với giấy da cuộn tại Thư viện của Pergamum và cuộn giấy
cói ờ Alexandria : xuất khẩu của các tài liệu bằng văn bản chuẩn bị là một yếu của
thương mại. Có một vài tố chức hoặc các thư viện hoàng gia được mở cửa cho công
chúng được đào tạo (chẳng hạn như các bộ sưu tập Serapeum của Thư viện
SVTH - TRẦN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

9


Luận văn khỏa luận tôt nghiêp khỏa 2007 -2011

Alexandria, một khi các thư viện lớn nhất trong thế giới cổ đ ạ i), nhưng trên toàn bộ
các bộ sưu tập tư nhân. Trong nhừng trường hợp hiếm hoi mà nó đã có thể cho một
học giả tham khảo sách thư viện dường như đã không có quyền truy cập trực tiếp vào
các ngăn xếp. Trong tất cả các trường hợp được ghi nhận những cuốn sách được lưu
giữ trong một căn phòng tương đối nhỏ, nơi các nhân viên đã đi để có được chúng
cho các độc già, những người đã tham khảo ý kiến trong một phòng liền kề hoặc lối
đi phủ.
Trong thế kỷ thứ 6, ờ rất gần cùa thời cổ, các thư viện lớn của thế giới Địa Trung
Hải

vẫn

Constantinople




Alexandria.
Cassiodorus,
trưởng

Bộ

Theodoric,

đã thành lập một tu
viện tại chô nuôi
thú gót chân của Ý
với một thư viện
nơi ông đã cố gắng
để đưa học thuyết
Hy Lạp cho độc giả Latin và bảo quản các văn bản thiêng liêng và thế tục cho các thế
hệ tương lai. Khi thư viện không chính thức của nó, Cassiodorus không chỉ được thu
thập như nhiều bản thảo như ông có thể, ông cũng đã viết luận nhằm hướng dẫn các
nhà sư của mình trong việc sử dụng thích hợp phương pháp đọc và sao chép văn bản
chính xác. Cuối cùng sau đó các thư viện tại chô nuồi thú được phân tán và mất
trong vòng một thế ký.
Thông qua Origen và đặc biệt là các linh mục học thuật Pamphiỉus của Caesarea ,
khao khát của một nhà sưu tập sách của Kinh Thánh, các trường thần học của
Caesarea giành được một danh tiếng có thư viện rộng lớn nhất trong Giáo Hội thời
gian , có chứa hơn 30.000 bản thảo : Gregory Nazianzus , Basil Đại , Jerome và
những người khác đến học ở đó.

SVTH - TRÀN ANH TRUNG - MSSV 107301176

10


_________________________ Luận vàn khỏa luận tốt nghiệp khỏa 2007 -2011_________________________

Với giáo dục vững chắc trong tay Christian, tuy nhiên, nhiều sách của các tác phẩm
của cổ đại đã không còn được coi là hữu ích, văn bản cũ được rửa và giấy da có giá
trị và giấy cói được tái sử dụng, hình thành palimpsests . Khi cuộn cho hình thức
cuốn sách mới, Codex là phổ được sử dụng cho văn học Thiên chúa giáo. Cuộn bản
thảo cũ đã được cắt ra và sử dụng để cứng lại cam kết ràng buộc da.
1.2.2 Các thư viện trung quốc cố đại
Một tủ sách trong các Phòng Tian Yi , thư viện lâu đời nhất còn tồn tại ở Trung
Quốc, có niên đại đến 1561.
Thư viện hoàng gia là thư viện của
Trung Quốc đầu tiên được biết đến,
với niên đại lịch sử triều đại nhà
Tần Hán Trung Quốc học giả Liu
Hsiang thành lập hệ thống thư viện
phân loại đầu tiên trong triều đại
nhà hán và cuốn sách đầu tiên ký
hiệu hệ thống. Tại thời điểm này
các cửa hàng của thư viện đã được
viết trên cuộn của mỹ lụa và được
lưu trừ trong túi lụa .
1.2.3 Thư viện hồi giáo
Khi sự lây lan của Hồi giáo, các thư viện trong vùng đất mới Hồi giáo biết một thời
gian ngắn mờ rộng ở Trung Đông, Bắc Phi, Sicily và Tây Ban Nha. Cũng giống như
các thư viện Thiên chúa giáo, họ
chủ yếu là có cuốn sách được làm
bằng giấy, và một Codex hoặc hình
thức hiện đại của cuộn, họ có thể
được tìm thấy trong nhà thờ Hồi
giáo, nhà riêng, và các trường đại
học , từ Timbuktu Afghanistan.
Trong Aleppo , ví dụ, các thư viện
lớn nhất và có lẽ nhà thờ Hồi giáo thư viện lâu đời nhất, các Sufiya, tại nhà thờ Hồi
SVTH - TRÀN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

11


_________________________ Luận văn khỏa luận tốt nghiêp khỏa 2007 -2011_________________________

giáo của thành phố Umayyad, có một bộ sưu tập sách lớn trong đó có 10.000 lượng
được báo cáo để lại cai trị nồi tiếng nhất của thành phố, Prince Sayf al- Dawla, Ibn
al-Nadim 'thư mục Fihrist thể hiện sự sùng kính của các học giả Hồi giáo thời Trung
cổ cuốn sách và các nguồn đáng tin cậy, nó có chứa một mô tà về hàng ngàn cuốn
sách lưu hành trong thế giới Hồi giáo vào khoảng năm 1000, bao gồm một phần cho
toàn bộ cuốn sách về các học thuyết cùa các tôn giáo khác. Thư viện hiện đại Hồi
giáo cho hầu hết các phần không giữ những cuốn sách cổ, nhiều người đã bị m ất, bị
phá hủy bời quân Mông
Cồ, hoặc gỡ bỏ các thư
viện và viện bảo tàng
châu Âu trong thời kỳ
này.
Bời thế kỷ thứ 8 người
Iran đầu tiên và sau đó
người À Rập đã nhập
khẩu nghề làm giấy từ
Trung Quốc, với một
nhà máy giấy đã được tại nơi làm việc ở Baghdad năm 794. Vào thế kỷ thứ 9, hoàn
toàn thư viện công cộng bắt đầu xuất hiện nhiều ở các thành phố Hồi giáo. Họ được
gọi là "hội trường của Khoa học" hoặc Dar al-'ilm. Họ đã từng ưu đãi giáo phái Hồi
giáo với mục đích đại diện cho giáo lý của họ cũng như thúc đẩy việc phổ biến kiến
thức thế tục. Caliph Abbasid thế kỷ thứ 9 al-Mutawakkil của Iraq , thậm chí đã ra
lệnh xây dựng của một 'zawiyat qurra nghĩa đen bao vây cho độc giả được hào phóng
trang bị và ừang bị . Shiraz Adhud al-Daula (mất 983) thiết lập một thư viện, được
mô tả bởi các nhà sử học thời trung cổ, al-Muqaddasi là một kiến trúc phức tạp của
các tòa nhà được bao quanh bởi khu vườn với hồ và kênh rạch . Các tòa nhà đã đứng
đầu với mái vòm, và bao gồm một phía trên và một câu chuyện thấp hơn với một
tông, theo quan chức giám đôc của 360 phòng .... Trong môi bộ phận , danh mục sản
phẩm được đặt trên kệ ... các phòng được trang bị với thảm

Các thư viện thường

được sử dụng các dịch già và copyists với số lượng lớn, để làm thành tiếng Ả Rập số
lượng lớn có sẵn Ba Tư , Hy Lạp, La Mã và tiếng Phạn tiểu thuyết không và các tác
SVTH-TRẢN ANH TRƯNG-MSSV 107301176

12


Luận văn khóa luận tôt nghiêp khỏa 2007 -2011

phẩm kinh điển của văn học. Hoa cùa việc học Hồi giáo chấm dứt thế kỷ sau khi học
bắt đầu suy giảm trong thế giới Hồi giáo, sau khi nhiều người trong số các thư viện
này đã bị phá hủy bởi cuộc xâm lược Mông cổ. Người khác bị nạn nhân của chiến
tranh và xung đột tôn giáo trong thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, một vài ví dụ về các
thư viện thời trung cổ, chẳng hạn như các thư viện của Chỉnguetti ờ Tây Phi, vẫn còn
nguyên vẹn và tương đối không thay đổi cho đến ngày nay . Một thư viện cổ từ thời
kỳ này là vẫn đang hoạt động và mở rộng là Thư viện Trung ương của Razavi Asian
Quds của Iran tại thành phó Mashhad, đà hoạt động hơn sáu thế kỳ.
Các nội dung của các thư viện Hồi giáo đã được sao chép bởi các nhà sư Thiên chúa
giáo ở khu vực biên giới Hồi giáo Thiên chúa giáo, đặc biệt là Tây Ban Nha và
Sicily. Từ đó, họ liu lại những cuối cùng của họ vào các phần khác của Kitô giáo
châu Ảu. Các bản sao này đã tham gia công trình đà được gìn giừ trực tiếp bời các
nhà sư Thiên chúa giáo từ bản gốc tiếng Hy Lạp và La Mã, cũng như bản sao các tu
sĩ Christian Tây Byzantine công trình. Các thư viện tập đoàn là cơ sở của tất cả các
thư viện hiện đại ngày nay.

SVTH - TRÂN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

13


_________________________ Luận văn khỏa luận tốt nghiêp khóa 2007 - 201 ĩ_________________________

1.2.4. Thư viện trung cỗ kitô
Thư viện Malatestiana ( Ý : Biblioteca Malatestiana), ở Cesena , là thư viện công
dân đầu tiên của châu âu.
Với sự thôi việc biết chừ ở phía Tây La Mã trong thế kỷ thứ tư và thứ 5, ít thư viện
tư nhân được duy trì, và những người unfortified đã chứng minh thư viện là một
trong những công trình dễ cháy nhất.
Trong thời Trung cổ sớm, sau khi sụp đổ của Đe chế La Mà phương Tây và trước
khi sự nổi lên của tu viện Thiên chúa giáo phương Tây lớn các thư viện bắt đầu tại
Montecassino, thư viện đã được tìm thấy ở những nơi nằm rải rác trong các Kitô hữu
Trung Đông.
Thư viện thiết kế thời trung cổ phản ánh
thực tế là những bản thảo được tạo ra
thông qua quá trình lao động của bàn tay
sao chép những tài sản có giá trị. Thư viện
kiến trúc phát triển đáp ứng sự cần thiết
cho an ninh. Cán bộ thư viện thường
xuyên xích sách lecterns , armaria (tủ gỗ),
hoặc kệ , trong phòng đủ ánh sáng. Mặc
dù protectiveness này, nhiều thư viện đã
sằn sàng cho mượn sách của họ nếu được
cung cấp với tiền gửi bào mật (thường là
tiền hoặc một cuốn sách có giá trị như
nhau). Tu viện thư viện cho mượn và mượn sách với nhau thường xuyên và chính
sách cho vay thường về thần học căn cứ. Ví dụ, các tu viện dòng Phanxicô cho
mượn sách với nhau mà không cần tiền đặt cọc an ninh kể từ khi theo lời thề của đói
nghèo chỉ có toàn bộ để có thể sở hữu tài sản. Năm 1212, hội đồng thành phố Paris
lên án những tu viện mà vẫn cấm sách cho vay, nhắc nhở họ rằng cho vay là "một
trong các tác phẩm chính của lòng thương xót. Cho vay có nghĩa là nhiều hơn là chỉ
có một công việc khác để đọc đến thư viện, trong khi công việc đã được sờ hữu của
họ, nó có thể được sao chép, do đó làm phong phú thêm bộ sưu tập riêng của thư

SVTH - TRÂN ANH TRUNG - MSSV 107301176

14


_________________________ Luận văn khỏa luận tốt nghiêp khỏa 2007 -2011_________________________

viện. Cuốn sách cho vay như một nỗ lực truy cập là thường xuyên sao chép trong
cùng một cách, vì vậy cả hai thư viện đã có một tiêu đề bồ sung.
Các thư viện đầu tiên nằm trong tu viện lang và liên kết với scriptoria các bộ sưu tập
của lectems với những cuốn sách bị xích vào họ. Kệ được xây dựng ở trên và giữa
các lecterns back-to-back là khởi đầu của bookpresses. Chuỗi được gắn ở cạnh trước
khi một cuốn sách chứ không phải là xương sống của nó. Ép cuốn sách đã được sắp
xếp theo carrels (vuông góc với các bức tường và do đó các cửa sổ) để tối đa hóa ánh
sáng, với các tủ sách thấp ở phía trước cùa cửa sổ. Hệ thống gian hàng (tủ sách cố
định vuông góc với bên ngoài bức tường xuyên thủng bời cửa sồ nằm khá gần nhau)
được đặc trưng của tiếng Anh thư viện tổ chức . Trong Continental thư viện, tủ sách
được sắp xếp song song và chống lại các bức tường . Hệ thống tường này lần đầu
tiên được giới thiệu trên một quy mô lớn tại E1 Escorial cùa Tây Ban Nha.
1.2.5. Đông Nam Á thư viện
Kinh điển Phật giáo, tài liệu giáo dục,
và lịch sử được lưu trữ trong thư viện
hiện đại Đông Nam Á . Miến Điện ,
một thư viện hoàng gia được gọi là
Taik Tạng legendarily được thành lập
bởi vua Anawrahta, trong thế kỷ 18,
đặc phái viên Anh Michael Symes, khi
truy cập vào thư viện, đã viết rằng "nó
không phải là không thể xảy ra uy nghi
Birman của ông có thể có một nhiều
thư viện hơn vua chuyên chế bất kỳ, từ
các ngân hàng của sông Danube biên
giới của Trung Quốc ". Trong các thư
viện Thái Lan gọi là ho trai đã được
xây dựng trong cả nước, thường là trên
sàn trên ao đế ngăn chặn các lỗi từ ăn
uống ở những cuốn sách.
SVTH - TRẰN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

15


_________________________ Luận vàn khóa luận tốt nghiêp khỏa 2007 -2011_________________________

1.3. Các thư viện hiện đại sớm
Thư viện Melk Abbey ở Áo.
Johannes Gutenberg di động kiểu đồi mới trong thế kỷ 15 một cuộc cách mạng cược.
Từ thế kỷ 15 ở miền Trung và miền Bắc nước Ý, các thư viện siêng năng lắp ráp của
nhân văn và khách hàng quen giác ngộ của họ cung cấp một hạt nhân xung quanh đó,
một " học viện "của các học giả trung chủ yếu tại mỗi thành phố Ý của hậu quả.
Cosimo de Medid ở Florence đã thành lập bộ sưu tập riêng của mình, hình thành cơ
sờ của Thư viện Laurentian Tại Rome, các bộ sưu tập của Đức Giáo Hoàng đã được
đưa lại với nhau bởi Đức Giáo Hoàng Nicholas V, trong các thư viện riêng, Hy Lạp
và Latin, và đặt Đức Giáo Hoàng Sixtus IV, người gửi Bibliotheca Apostólica
Vaticana đến sự chăm sóc của mình thư viện, nhân văn Bartolomeo Platina trong
tháng 2 năm 1475. Trong thế kỷ 16 Sixtus V chia cát Bramante Cortile del Belvedere
với một chéo cánh nhà Thư viện Thánh nguy nga tráng lệ phù hợp. Thế kỷ thứ mười
sáu và 17 thư viện tư nhân ưu đãi lắp ráp tại Rome: Vallicelliana, hình thành từ
những cuốn sách của Saint Filippo N erỉ, với các thư viện khác phân biệt như Cesare
Baronio, Biblioteca Angélica thành lập Augustinô Angelo Rocca, đó là chỉ thực sự
thư viện công cộng trong Counter-Cải Cách Rome Alessandrina Biblioteca mà Đức
Giáo Hoàng Alexander VII ưu đãi các trường Đại học Rome , Casanatense
Biblioteca của Đức Hồng Y Casanate Girolamo ; và cuối cùng là Corsiniana
Biblioteca được thành lập bởi người ham sách Clement XII Corsỉni và cháu trai của
mình, Đức Hồng Y Neri Corsini, vẫn còn nằm trong Palazzo Corsini qua della
Lungara.
Rất nhiều yếu tố kết hợp để tạo ra một "thời kỳ hoàng kim của thư viện" giữa 1600
và 1700: Số lượng sách đã tăng lên, như chi phí đã đi xuống, đã có một đổi mới vì lợi
ích của vàn học cổ điển và văn hóa, dân tộc được khuyến khích quốc gia để xây dựng
các thư viện lớn, các trường đại học đóng một vai trò nổi bật hơn trong giáo dục, và
các nhà tư tưởng thời kỳ phục hưng và nhà văn đã được sản xuất các công trình lớn.
Một số các thư viện quan trọng bao gồm Thư viện Bodleian ở Oxford, Thư viện của
Bảo tàng Anh, Thư viện bướm xanh và Bibliothèque Sainte- Geneviève ở Paris, và
Thư viện Quốc gia trung ương ở Ý, Phổ Thư Viện Tiểu Bang, ME Saltykov Shchedrin Thư viện công cộng nhà nước của St Petersburg, và nhiều hơn nữa.
SVTH - TRẢN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

16


Luận vàn khỏa luận tốt nghiêp khỏa 2007 -2011

Văn Học Thư viện trong thế ký thứ mười bẩy và mười tám là một bộ sưu tập của
chín công trình ngán từ thời kỳ này được xuất bản bởi John Cotton Dana và Henry

TT
\ V1
HUi.ii# J 1
¡81
M
1 1
p ¡ 3

SVTH - TRÀN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

17


Luận văn khỏa luận tốt nghiẽp khỏa 2007 -2011

1.4. Các loại hình thu* viện
Thư viện được chia thành nhiều loại hình khác nhau.
1.4.1 Thư viện công cộng
Thư viện công cộng được dùng chung cho
mọi lứa tuồi. Là không gian dùng cho tra cứu,
học tập tham khảo.
Các thư viện này cung cấp dịch vụ cho công
chúng và làm cho ít nhất một số sách của họ cỏ
sẵn cho vay, để người đọc có thể sử dụng
chúng ở nhà trong khoảng thời gian ngày hoặc
vài tuần.

Thông thường, các thư viện phát

hành thè thư viện cho các thành viên cộng
đồng có nhu cầu mượn sách . Nhiều thư viện
cồng cộng cũng phục vụ như là tổ chức cộng
đồng cung cấp dịch vụ miễn phí và các sự kiện
công chúng, chẳng hạn như các nhóm đọc và thời gian câu chuyện trẻ mới biết đi.
1.4.2. Thư viện tổng họp
Thư viện tổng họp là dạng thư viện
tống họp theo từng chuyên đề khác
nhau, nhằm phục vụ cho nhiều đối
tượng khác nhau.
Là thư viện tổng họp nhiều nội dung
nghiên cứu khác nhau, phục vụ cho
nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi khác
nhau.
1.4.3. Thư viện học tập
Các thư viện này được đặt trên cơ sở của trường cao đẳng và các trường đại học và
phục vụ chủ yếu là sinh viên và giảng viên và các trường đại học khác. Some
academic libraries, especially those at public institutions, are accessible to members
of the general public in whole or in part. Một số thư viện đại học, đặc biệt là tại các

SVTH - TRẢN ANH TRUNG - MSSV 107301176

18


Luận văn khỏa luận tốt nghiẽp khỏa 2007 -2011_________________________

trường công lập, có thể truy cập cho các thành viên của công chúng toàn bộ hoặc một
phần.
1.4.4 Thư vỉện khoa học
Thư viện khoa học (hoặc thư viện và khoa học thông tin) là một lĩnh vực liên ngành
áp dụng thực hành, quan điểm, và các công cụ quản lý , công nghệ thông tin , giáo
dục, và các khu vực khác để thư viện, việc thu thập , tổ chức , bảo quản, và phổ biến
các nguồn tài nguyên thông tin; nền kinh tế chính trị của thông tin. Các trường học
đầu tiên cho thư viện khoa học được thành lập bởi Melvil Dewey tại Đại học
Columbia năm 1887.
Trong lịch sử, khoa học thư viện cũng bao gồm khoa học lưu trừ. Điều này bao gồm
tài nguyên thông tin được tố chức để phục vụ nhu cầu của nhóm người sử dụng lựa
chọn, làm thế nào mọi người tương tác với hệ thống phân loại và công nghệ, thông
tin được thu thập như thế nào, đánh giá và áp dụng bởi người dân trong và bên ngoài
của các thư viện cũng như cross-văn hóa, người được đào tạo và giáo dục cho nghề
nghiệp trong các thư viện , đạo đức hướng dẫn dịch vụ thư viện và tổ chức, tư cách
pháp lý của các thư viện và tài nguyên thông tin, và khoa học áp dụng công nghệ
máy tính được sử dụng trong tài liệu như thế nào và quản lý hồ sơ .
Khồng có nói chung đã đồng ý khi phân biệt giữa các thuật ngữ khoa học thư viện,
thư viện, thư viện và khoa học thông tin, và đến một mức độ nào đó, chúng có thể
hoán đổi cho nhau, có lẽ khác nhau đáng kể nhất trong ý nghĩa. Thư viện dài và
khoa học thông tin (LIS) thường được sử dụng, hầu hết các thư viện xem xét nó như
là chỉ một sự thay đổi thuật ngữ, nhằm mục đích nhấn mạnh các cơ sở khoa học và
kỹ thuật của đối tượng và mối quan hệ của nó với khoa học thồng tin. LIS không
nên nhầm lẫn với lý thuyết thông tin , nghiên cứu toán học của các khái niệm về
thông tin . LỈS cũng có thể được xem như là một hội nhập cùa hai lĩnh vực khoa học
thư viện và khoa học thông tin, trong đó riêng tại một thời điểm. Thư viện triết lý đã
được trái ngược với khoa học thư viện là nghiên cứu trong những mục tiêu và giải
trình của thư viện như trái ngược với sự phát triển và sàng lọc kỹ thuật.

SVTH - TRÀN ANH TRƯNG - MSSV 107301176

19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×