Tải bản đầy đủ

Thư viện không gian kết nối

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: TRANG TRÍ NỘI THÁT

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC HIỆP
NGÀNH: TRANG TRÍ NỘI THẮT

MSSV: 106 301 038
LỚP: 06DNT1

/. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp:

Thư viện - Không gian kết nối
( C ône trình thư viện tống hợp)


2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
Nội dung : Đồ án được thiết kế dựa trên ý tưởng từ các đặc điểm liên kêt của mạng lư ớ i, gồm hình khối, mảng và cả đường nét. Ý tưởng này được ứng dụng trong không gian
nội that thư viện tổne hợp, đó là thiết kê, sáng tạo ra những kệ đê sách ,quay nhân viên
thư viện hay vách ngăn, tạo sự mới mẻ đối với người đọc và không gian đó.
Số liệu : Đồ án hoàn thành 3 phân khu chức năng : sành thư viện, phòng đọc ( tài liệu
sách + máy tính ), phòng dành cho thiếu nhi ( 9 - 1 2 tuổi).
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : ngày tháng
năm 2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ :ngày 15 tháng 7 năm 2010
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dán
1/ H ồ THỊ THANH NHÀN
Triển khai ý tưởng , cách thức làm và trình
bày đồ án theo từng giai đoạn.

Nội duni* và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ mon
Ngàx
tháng
năm 2010
CHỦ NHIỆM BỘ MỒN
(Ký V í t ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):............................
Đơn vị:..............................................................
Ngày bao vệ:...................................................
Điểm tổng kêt:................................................
Nơi lưu trừ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rò họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm số bằng số__________Điểm số bằng chư.__________
TP.HCM. nạà>.....tháng.........năm 2010
(GV hướng dan ký vù í*hi rõ họ ĩcn)MỤC LỤC
PHÀN MỞ ĐÀU
1 - Lý do chọn đề t à i ................................................................................................. 1
2 - Ý nghĩa , giá trị của đề tà i................................................................................... 1
3 - Giới hạn đề tài...................................................................................................... 1
CHƯƠNG I : Nghiên cứu đề tài
1 — Tìm hiểu các chức năng không gian công trình thư viện tông họp..............2
1.1- Sảnh đón........................................................................................................1
1.2- Phòng đọc chính...........................................................................................1.3- Phòng đọc thiếu nhi .....................................

2

2 - Tìm hiểu về mạng - lư ớ i.....................................................................................2

3-

2.1-

Khái niệm mạng - lưới..............................................................................3

2.2-

Các dạng mạng - lưới ..............................................................................3

ứng

dụng của mạng- lưới............................................................................5

3.1- ủ n g dụng vào ngoại th ấ t.......................................................................... 5
3.2- Úng dụng vào nội th ấ t................................................................................6
CHƯƠNG II: ứng dụng mạng- lưới vào công trình cụ thẻ : nội thất thu viện tống họp.. 7


KÉT LUẬN


L Ờ I C Ả M ƠN

M ột đồ án tốt nghiệp không thể hiện hết toàn bộ những kiến thức và kỹ năng
của sinh viên thực hiện mà còn phải nhìn nhận, òánh giá qua nhiều kết quá khác trong
suốt quá trình 4 năm học. Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong đô án này em nhận thây
mình đã có những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm cỗ bản nhất ỗu òê bẳt òầu býớc
vào côna việc trong vai trò m ột nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp. Em xin cảm ơn sự
hướng dẫn tận tình cua những thầy cô cỏ tâm huyết với nghề đối với em trong 4 năm
qua. chính nhờ sự dìu dẳt đó em mới có thê hoàn thành khoá học này.
Em xin chân thành cảm ơn cô Hồ Thị Thanh Nhàn, giảng viên hướng dẫn chính
vì sự giúp đờ tận tâm và những gợi ý cho hýớng đi của em trong suốt quá trình từ tìm
hiểu đề tài cho đến khi hoàn thành đồ án. Và cảm ơn đến nhừng ngýời bạn đã hỗ trợ
em về tý liệu, kinh nghiệm .động viên em trong suốt quá trình làm bài. Cuối cùng là
lời cảm ơn em muốn gửi đên gia đình vì đã chãm sóc và động viên em đên CUÔ1 chặng
đường.


MỞ ĐẦU
I . Lý do chọn dề tài
“ Kết n ố i”, khi nhấc đến 2 từ này ta ngĩ ngay đến sự íín kết bởi 1 cái gì đó m à nó
m ang tính chất lan truyền ,và bắt gặp nhau tại 1 hay nhiều điêm. Mạng hay lưới cũng
vậy. đều là những cấu trúc tuy khác nhau về hình dáng hình học nhưng giông nhau ở
chỗ chúng két nối mọi đối tượng, thậm chí ca con người với nhau (mạng internet). Và
ngày nay, còn người giao tiếp, liên kết dưới hình thức: nghe .nói . đọc , viêt...bởi rât
nhiều phương tiện. Theo em thư viện cũng là m ột nơi kêt nôi mọi người, vì ơ đây tập
trung kho tàng tri thức nhân loại , con người có thể giao lưu ,gặp gờ làm phong phú
thêm kiến thức cho ban thân tại đây.
Với nhừng suy nghĩ trên, em đã kết họp chúng lại với nhau theo ý tương sử dụng
cấu trúc mạng —lưới trong không gian thư viện tông họp làm đê tài trong đô án tôt
nghiệp này.

I I . Ý nghĩa, giá trị của đề tài
Đe tài này được thực hiện nhằm mục dích tìm hiểu sâu hơn vê các hình dạng
mạng- lưới, và thư ứng dụng, khai thác những điểm mạnh cua chúng là về hình
( bao gồm đường . nét, m ảng-khối) vào công trình công cộng.
-

ứ n g dụng . kết hợp logic các dạng mạng-lưới vào từng chức năng của công
trình.

-

Tạo sự đa dạng, dồng thời mang lại hình ảnh mới mẻ trong thiết kế thư viện.

III . Gió' hạn đề tài
N ghiên cứu cấu trúc về hình của mạng- lưới .
ứ n g dụng họp lý vào nội thất thư viện tông hợp đối với một số phân khu chức năng
:sanh đón . phòng đọc chính . phòng đọc thiếu nhi.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp


CHƯƠNG I : Nghiên cứu đề tài
1. Tìm hiểu các chức năng không không gian của thu viện tống họp

3- Nghiên cửu phân khu clnrc nâng thư viện tông liợp

1.1 Sảnh đón
Đối với công trình thư viện, sanh đón là không gian chuyển tiêp giữa ngoại thât
(bên ngoài công trình) với nội thất (bên trong thư viện). Có thể nói sảnh đón còn là bộ
mặt của nội thất thư viện bởi nơi đây trưng bày , giới thiệu cho độc gia những đâu sách
mới n h ấ t, nơi mà tất cả người yêu sách đều có thế đến. Sanh càng rộng . càng thuận
tiện cho việc trưng bày và tạo cảm giác thoái mái cho đọc gia khi đen d a \ .

1.2 Phòng đọc chính
Có thê nói đây là nơi thường xuyên tập trung độc giả với số lượng đông trong thư
viện. Đồng thời lượng sách cùng được trưng bày rât nhiêu. Bơi vậy, không gian na>
cằn nhất là sự rộng rãi và đặc biệt là sự bố trí đô đạc nội thât (kệ sách, ban ghe ngoi
dọc & học) thuận lợi cho độc gia một cách tối đa. mang lại cam giác thoải mái khi đên
dây.

1.3 Phòng thiếu nhi
Thường là không gian phụ đối với ỉ không gian thư \ iện tông hợp. diện tích
nho nhưng vẫn dược thiết kế dầy du chức năng dối với 1 không gian học & đọc sách
cho thiếu nhi.

Nguyền Thị Ngọc Hiệp


2 - Tìm hiếu về mạng - lưới
2.1 Khái niệm :
Mạng lưới là loại cấu trúc được đan đơn giản hay phức tạp khác nhau , tùy theo
hình dạng cua chúng bàng nhưng sợi chất liệu cũng khác nhau , tạo thành nhiều m ắ t,
lỗ , hình... giống nhau.
2.2-

Các dạng cấu trúc mạng - lưói

2.2.1

Cấu trúc hướng tâm :tạo ra hình học theo quy tác gần tâm thì nhỏ-xa tâm

thì to.

2.2.2 Cẩu trúc mát cá : là loại mạng lưới có dạng hình thoi , có kích thước không đồng
đều ,(còn gọi là lưới mát cá).

Nguyên Thị Ngọc Hiệp

3


2.2.3 Cấu trúc tố ong : cấu trúc này cũng thuộc 1 trong những dạng mạng-lưởi, nhưng
nó lại có dạng hình học rất đặc trưng ỉà nhừng hình lục giác có các cạnh băng và đêu
nhau.

2.2.4 Cấu trúc tự do : cẩu trúc này tạo ra các hình học không dồng nhắt.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

4


CHƯƠNG ĩĩ : ứng dụng của mạng- lưới
1-

ứng dụng vào ngoại thất

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

5


2-

ứ n g d ụ n g vào nội th ấ t

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

6


CHƯƠNG III: ửng dụng mạng- lưới vào công trình cụ thể : nội thất thư viện
tong họp
M ặt bằng tong thể công trìnhBố cục chính của sãnh đón chính là kệ trưng bày sách khống lồ. Với ý tưởng từ
hình ảnh con nhện giăng tơ được đơn gian hóa đã hình thành nên kệ sách vừa
ấn tượng , vừa vó tính trang trí và quan trọng là vẫn đam báo công năng.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

7


Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

8
c ấ u trúc mạng -lư ớ i tổ ong đã được cách điệu một phần về hình dạng, làm
người xem tướng chừng như quen thuộc nhưng thật sự là m ột thiết kế mới đối
với kệ sách trong thư viện.Đều là xuất phát từ hình tam giác ( 1 nữa của cấu trúc mạng -lư ớ i mắt cá)
nhưng 2 đối tượng lại có 2 thiết kế hoàn toàn khác. M ảng lưới trên tường với
những hình tam giác được sẩp xếp theo qui luật đối xửng hình, còn quầy nhân
viên thì lại được trang trí bằng những tam giác sáp xêp ngẫu nhiên.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

9


Kệ trưng bày sách với thiết kế khung lưới chịu lực khá mới mẻ, độc đáo.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

10
Hầu hết các vách tường ở phòng thiếu nhi đều sử dụng khung hình mạng-lưới,
nhằm mục đích lấy tối đa ánh sang tự nhiên.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

11
Vách ngán bàng lưới, kết hợp từ 2 dạng cấu trúc mạng -lư ớ i tồ ong và m ắt cá
m ang lại cảm giác nhẹ nhàng cho vách ngăn không gian, và vân lây được ánh
sang tự nhiên cho phân khu sau nỏ.

Lưới cũng làm vách ngăn

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

12
Thiết ké ấn tượng nhất trong không gian thiếu nhi chắc có lẽ là kệ sách này,
được lấy ý tưởng từ cấu trúc mạng-lưới tự do.tạo cho kệ sách có nhừng hình
khối ngẫu nhiên,nhìn lạ mắt.

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

13


Kết luân
:

Đồ án nàv tập trung vào tạo hình mới cho đồ đạc nội thất thư viện bằng mảng và khối mô
phỏng gợi liên tướng của mạng -lưới, điều này chủ yếu thể hiện trong các thiết kế vật dụng kệ
trưng bày sách , phong phú hình dạng nhưng vẫn theo chủ đề của đồ án.

về

không gian

chung có thế chưa được giải quyết thấu đáo như các đồ án ứng dụng thuần tuý khác.
Em rất mong nhận được sự nhận xét đánh giá và góp ý chân thành từ các thầy cô.

THƯ VIỆN
TRUÔNG 0H KỸ ĨHUÁT CỎNG

Nguyên Thị Ngọc Hiệp

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×