Tải bản đầy đủ

Thông đà lạt sức sống của một cao nguyên (trong nội thất khách sạn blue moon)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

----------- oOo----------

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đe Tài:
THÔNG ĐÀ LẠT - sứ c SÓNG CỦA MỌT CAO NGUYÊN
( TRONG NỘI THẤT KHÁCH SẠN BLUE MOON )

Nghành M Ỹ TH U Ậ T CÔNG NGHIỆP
Chuyên nghành THIÉT KÉ NỘI THẤT

GVHD :

NGUYỄN QUỐC BAO

SVTH :

ĐINH HỮU LONG


MSSV : 106301065

Lớp: 07ĐNT1

I
TỊ:*Lí V iỆ M

LÌ2EÊ£5!MMlCCKataĩẹĨỊỊMỌĩ; .
' 9100 56 10

TP. Hồ Chí Minh, năm 2011---------


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

KHOA : MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: THIÉT KÉ NỘI THÁT

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
CHỦ Ỷ:

svphải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyểr minh

HỌ VÀ TÊN; .

ĐĨNH HỮU LONq

MSSV: .

NGÀNH:

THIÉT KÉ NỘI THÁT

LỚP :


/.

106301065 ..
07ĐNT1. . . . . . . . .

Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

THÔNG ĐÀ LẠT - sứ c SÓNG CỦA MỌT CAO NGUYÊN
( TRONG NỘI THÀT KHÁCH SẠN BLƯE MOON )

2. Nhiệm vụ
- 02 bàn
- 02 bàn
- 02 bản
- 06 bản

(yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
: Giới thiệu đề tài, ý tưởng và hướng nghiên cứu chính của đồ án.
: Hồ sơ kiến trúc công trinh, tổ chức mặt bằng thể hiện mới.
: Thiết kế chi tiết sản phảm( ứng dụng trong công trinh )
: Các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh.

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :
4. Ngày hoàn thành nhiẹm vụ:
5. Họ tên người hướng dẫn
1/

5/1/2012
7/1/2012
Phần hướng dẫn

NGUYÊN ỌUÓC BAO

2/

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):.........................................................
Đơn vị;
N gàybầovệ;
Điểm tổng kết;
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:.....................................................

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Kỵ và ghi rổ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm sô' bằng số_____________Điểm sô' bằng chữ._______________

TP.HCM, ngàỵ . .tháng . . ..năm 2010
(GV hướng dẫn kỷ và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

Trãi qua khoảng thời gian dài của quá trình học tập. Tôi đã tiếp thu những
bài học quý giá từ các thầy cô giá bộ môn. Đó là hành trang rât lớn đê tôi
bước chân vào đời. Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn các thầy cô đã dày
cồng uốn nẳn chúng tôi thành nhừng công nhân có ích cho xã hội. Cảm
ơn Thầy đã hướng dẫn tôi hoàn thành đồ án tốt nghệp theo đúng tiến độ.
Hơn ai hết, chủng tôi - những công nhân mới của xã hội, cảm thấy tự hào
khi được sực diều dắt, hướng dẫn của các thầy cô giáo trong trường.
Để tỏ lòng tôn kính các bật đi trước trong nghành, tôi mong muốn sẽ cố
gắn học hỏi và làm việc thật tốt để không phụ lòng các thầy cồ
Và những lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho ba, mẹ - những người
đã cho tôi nhừng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống để tôi có được ngày
hôm nay.
Trân trọng!


MllC LUC:
Phần 1 - Giới thiệu đề tài
“ Thông Đà lạt - sức sống của một cao nguyên”
1.1.

Lý do chọn đề tài:

1.2.

Ý nghĩa đè tài

1.3.

Mục tiêu nghiên cứu

1.4

Giới hạn đề tài

15

Tóm tắc nội dung
1.5.1 Sơ lược về hình tượng nghệ thuật cây thông Đà lạt
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu
1.5.3 ứng dụng hình tượng nghệ thật cây thông trong nội thất

Phần 2 - Nôi dung
1 Sơ lược về hình tượng nghệ thuật cây thông Đà lạt
]. ]. Hoàn cảnh ra đời hình tượng nghệ thuật cây thông
1.2. Quá trình hình thành và phát triển
1.4. ứng dụng trong thiết kế mỹ thuật và những ngành công nghiệp khác
2.2

Phương pháp nghiên cứu
2.1 Cây thông trong truyền thống văn hóa
2.2 hình tượng nghệ thuật cây thông hiện đại

Phần 3 - ứng dụng
3.1.

Hồ sơ kiến trúc

3.2.

Các hạng mục thiết kế

3.3.

Phối cảnh

3.4

Chi tiết sản phẩm thiết kế

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC BẢNG VẼ, HÌNH VẼ:

1. Danh mục hồ sơ kiến trúc:
1.1

Mặt bằng tồng thề


1.2

Các mặt đứng

1.3

Các mặt cát

2. Danh mục hồ sơ thiết kế:
2.1

Mặt bằng thiết kế tồng thể

2.2

Mặt bàng các hạng mục thiết kế

2.3

Mật cát chi tiết

2.4

Chi tiết sàn phẩm

3. Danh mục hình vẽ phối cảnh:
3.1

Phối cảnh kiến trúc hiện trạng

3.2

Phối cảnh khu đại sảnh

3.3

Phối cảnh khu tiếp khách

3.4

Phối cảnh hành lang

3.5

Phối cảnh phòng nghĩ cao cấp

THỜI LƯỢNG VÀ TIÉN ĐỘ ĐÒ ÁN
13 tuần ( Từ 26/09/2010 đến 05/01/2010)
a/ Giai doan 1: ( 2 tuần - Từ 26/09 - 02/10 )
- Tuần 1 : (Từ 26/09 - 02/10) Tham khảo tàiliệu, thuthập tư liệu
- Tuần 2 : (Từ 03/10 - 09/10) Thiết lép đề tài,ý tưởng thiết kế.
Phân khu chức năng, hạng mục thiết kế.


Hoàn thiện ý tường thiết kếKê khai phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp

b/ Giai đoan 2: (5 tuần -Tù 10 /1 0 -1 6 /1 0 )
Thiết kế từng hạng mục
-

Tuần 3 (Từ 10/ 10- 16/10) : Thiết kế hạng mục đại sảnh

-

Tuần 4 (Từ 17/10 - 23/10) : Thiết kế hạng mục tiếp tân, tiếp khách

-

Tuần 5 (Từ 24/10 - 30/10): Thiết kế hạng mục phòng ngủ cao cấp

-

Tuần 6 (Từ 31/10 - 06/11): Thiết kế hạng mục café, ăn nhanh

-

Tuần 7 (Từ 0 7 /11 -13/1 1): Thiết kế hạng mục hành lang

c/ Giai đoan 3: ( 5 tuần - Tù 14/11 - 18/12)
-

Tuần 8 (Từ 14/11-20/11): Triển khi hồ sơ kỹ thuật


Tuần 9 (Từ 21 /1 1 -2 7 /1 1 ): Trình bày bảng thiết kế
Tuần 10 (Từ 28/11 - 04/121): Viết luận văn
Tuần 11 (Từ 05/12 - 11/12) : Lập thuyến trình, thuyết minh thiết kế.
Tuần 12 (Từ 12/12 —18/12) : In ấn, kiểm tra, hoàn thiện thiết kế.
Thời gian nộp bài: Ngày 5/1/2012 (Từ 8h00 đến llhOO tại văn phòng khoa)
Thời gian chấm phản biện: 6/1/2012
Thời gian bảo vệ: 7/1/2012 (từ 7h30)


Phần 1 - M ả đầu

“ Thông Đà lạt - sức sống của một cao nguyên”
1.1.

Lý do chọn đề tài:
Được biết đến với tên gọi “ Màu xanh vĩnh cửu” hay “ Linh hồn của

thời tiết đẹp ”, Cây Thông mang một vẽ đẹp độc đáo mà thiên nhiên đã ban
tặng cho con người.
Ai đã một lần bước chân đến Đà lạt có lẽ không thể quên cái se lạnh của một
vùng cao nguyên giăng giăng sương chiều, heo may gió sớm. Và ở đây,
chính những cây thông đã tạo nên cái hồn, cái sức sống mãnh liệc cho mãnh
đất cao nguyên này.
Thời gian cứ trôi đi, và người ta giật mình khi biết rằng
“Rừng Thông Đà lạt đang chết!” và “Cái xác của Đà lạt thì còn đó nhưng
phần hồn đang đứng trước nguy cơ biết mất”. Tại sao vậy?
Không như những loài cây khác đua chen nhau phát triển, cây chưa
lớn đã có cây con nối tiếp theo sau. Có lẽ vi rừng Thông đẫ đến độ tuổi già
cỗi của nó. Có thể vì khả nâng tự nhân giống của loài cây đặt hữu này không
hiệu quả lắm trong tự nhiên. Tuy nhiên, lý do quan trọng hơn hết có lẽ là
hình ảnh hàng loạt cánh rừng Thông đang bị “bức tử” vì những lợi ích kinh tế
mà chưa có nhiều sự quan tâm cho việc bổ sung trồng mới.
Với những giá trị to lớn mà cây Thông mang lại, và quan trọng là linh
hồn của Đà lạt mộng mơ đang chết dần theo nảm tháng. Tác già mượn đề
tài bằng những hình tượng mang tính nghệ thuật của cây Thông Đà Lạt vào
trong không gian nội thất kiến trúc. Bằng việc tạo ra không gian nội thất
khách sạn mang tính nghệ thuật cao, tác giả mong muốn gởi gắm vào tác
phẩm thiết kế những thông điệp mang giá trị nghệ thuật tinh tế mà gần gũi
với thiên nhiên, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và bảo về môi trường tự
nhiên ngày một tốt hơn.


1.2.

Ý nghĩa đề tài
- Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật hiện đại, thiên

nhiên ngày càng thu hẹp. Chính vì vậy, việc đem ý tưởng thiên nhiên vào
không gian sống hiện nay là nhu cầu thiết yếu. Không những thế, việc tạo ra
được những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao đồng thời mang ý nghĩa
giác ngộ ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ mỏi trường ờ nơi công cộng cho
nhiều người càng thiết yếu hơn. Do đó, tác giả mạnh dạn nêu ra một đề tài
tuy không mới, không xa lạ so với những gì đã có, nhưng đó là tiêu đề thiết
thực nhất mà mỗi người trong chúng ta cần phải biết đến.
- Được mệnh dang là thành phố hoa, thành phố của tỉnh yêu, Đà lạt
khoác trên mình khí trời mát mẽ của vùng cao nguyên Lâm Viên quanh năm
giăng giăng sương chiều, heo may gió sớm. Cùng với ngàn hoa rựng rỡ bốn
mùa và màu xanh của rừng Thông tươi mát. Bên cạnh cái thời tiết se lạnh thì
Cây Thông còn được xem như là linh hồn của thành phố mộng mơ. Thử hỏi,
nếu như một ngày, Đà Lạt không còn một màu xanh vĩnh cửu và cái dáng
hình xù xì cao vút của những hàng thông rì rào theo gió nữa, mọi thử ở đây
sẽ ra sao!. Đó là câu hỏi lớn mà có lẽ không một ai trong số những người đã
cảm nhận về mãnh đất tươi đẹp này mà không phải chạnh lòng khi nghĩ đến.
Tuy nhiên, việc nâng cao ý thức khôi phục và bảo vệ cây Thông nói riêng và
môi trường sống tự nhiên nói chung tại nơi công cộng không phải là khó nếu
chúng ta biết càch tạo ra những giá trị nghệ thuật để mọi người cảm nhận,
nhớ, suy ngẫm và hàng động.

1.3.

Mục tiêu nghiên cứu
- Sau quá trình nghiên cứu và phát huy các phong cách thiết kế, bài đồ

án này nhằm đánh giá lại những gỉ đã học cũng như kinh nghiệm trong thực
tế. Việc trển khai đề tài này nhằm nâng cao kỹ nàng trong việc phát triển các
ý tường thiết kế. Kết hợp với các phong cách được ứng dụng trong thiết kế
nội thấT với từng thể loại công trình kiến trúc cụ thể.

2


- Kế hợp thành thạo giữa các yếu tố tự nhiên vào không gian hiện đại, đem
thiên nhiên vào không gian thiết kế nhằm nâng cao giá trị cuộc sống, đảm
bảo cân bằng giữa phát trển tự nhiên và xã hội.
- Ngoài việc nghên cứu phát triển ý tưởng về cây thông Đà lạt cho nội
thất khách sạn, tác giả mong muốn loại hình ý tưởng về thiên nhiên được áp
dụng cho nhiều kiểu không gian khác trong thời gian sắp tới.
1.4

Giới hạn đề tài
- Bắt nguồn từ cảm hửng về cây Thông Đà lạt. Được phát triển lên

thành ý tưởng thiết kế và áp dụng trong không gian nội thất kiến trúc của
khách sạn Bluemoon Resort and Spa Đà lạt.
Hình tượng nghệ thuật “Thồng Đà lạt - sức sống của một cao nguyên” được
cách điệu chi tiết và đưa vào không gian kiến trúc nội thất trong từng hạng
mục thiết kế. Trong đó, từng không gian được bố cục hợp lý và một số đồ
đạc nội thất cũng mang một phong cách riêng mang dáng hình của Thông.

1.5

Tóm tắc nội dung
1.5.1 Sơ lược về hình tượng nghệ thuật cây thông Đà lạt
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu
1.5.3 ứng dụng hình tượng nghệ thật cây thông trong nội thất

Phần 2 - Nội dung
1 Sơ lược về hình tượng nghệ thuật cây thông Đà lạt
1.1 hoàn cảnh ra đời hình tượng nghệ thuật cây thông.
- Cây thông đóng vai trò quan trọng trong lễ hội thời Trung đạl do màu
xanh trường tồn của nó. Khi mùa đông đến, cây cối trở nên vàng vọt, rụng lá
tơi tả thì cây thông vẫn khỏe mạnh. Cành lá xum xuê xanh tốt. Vì vậy, cư
dân vùng Bắc Âu cho rằng cây thông là linh hồn của thời tiết đẹp.
- “ Cây thông có thể sẽ làm ngày dài hơn, mặt trời sẽ sớm qua về trái
đất đánh tan cái lạnh băng giá của mùa đông khắc nghiệt, mang mùa xuân
về cho nhân loại. Cây thông được xem là biểu tượng của niềm hy vọng và
sức sống mới trong lễ hội chào đón năm mới.”

3


Chính vì lẽ đó, hình tượng cây thông ngày cáng được biết đến nhiều hơn
trong các lễ hội vản hóa hằng nàm tại nhiều nơi trên thế giới.
- Trong phần thiết kế này, tác giả không chỉ phát huy nét đẹp sẵn có
của cây thông mà còn khi thác từng chi tiết tạo nên nét đặt trưng cho loài cây
đặt hữu này.

1.2 Quá trình hình thành và phát triển
- Vào thế kỷ thứ VIII, thánh Boniface, một thầy tu người Anh trên
đường hành hương, ông tình cờ bắt gặp một nhóm những kẻ ngoại đạo
sùng bái đang tập trung quanh một caây sồi lớn, dùng một đứa trẻ để tế
thần. Để dừng buổi tế thần và cứu đứa trẻ, Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ
bằng một quả đấm. Tại nơi đó đã mọc lên một cây thông nhỏ. Vị thánh nói
với những kẻ ngoại đạo rằng cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng
trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế.
- Theo một nguồn khác, thì giáo sĩ Boniface từ Anh sang Đức truyền
bá đức tin Cơ đốc. ồng đã tặng cho thành phố Geismer một cây thông
tượng trưng cho tình thương và một tín ngưỡng mới mà ông đã mang đến
cho dân tộc Đức. Khi người Đức chấp nhận Cơ đốc giáo, họ chọn cây thông
làm cây giáng sinh (cây Nồ-en) để nhắc nhở họ nhớ đến công ơn của thánh
Boniface, người đã giúp họ dẹp bỏ tà thần trở lại thờ phượng Thiên Chúa.
- Như vậy, với những thông tin trên cho thấy hình ảnh cây thông chỉ
hiện diện quanh lễ hội và các tín đồ tôn giáo, ở đó, cây thông hiện diện với
dáng vẽ tự nhiên của nó, được trang trí thêm để cây xanh trở nên lung linh
kỳ diệu dưới ánh đèn đêm. Chính vì thế, mặc dù được biết đến từ xa xưa,
được tôn vinh trong các nghi lễ tôn giáo nhưng cây thông vẫn chỉ mang dáng
vẽ tự nhiên của nó. Chính bản thân cây thông khống mang một biểu tượng
hoa văn hay chi tiết nghệ thuật nào được biết đến. Mà ở đây, tác giả lấy hình
tượng nghệ thuật cây thông qua việc phân tích và cách điệu hóa các chi tiết
điển hình của cây. Đồng thời gắn việc nghiên cứu đề tài với vùng miền Đà lạt
- Nơi đặc trưng cho sự sống của cây thông và là nơi mà loại cây này có tầm
ảnh hường đến sự sống của con người nơi đây rõ rệt nhất.
4


1.4 ứng dụng trong thiết kế mỹ thuật và những nghành công nghiệp
khác
1.4.1 Kiến trúc

Tòa tháp hình cây thông ở Moscow - Nga
1.4.2 Nội thất

Môt qỏc nòi thẳt trang trí bằng gỗ thông vả các vât dung lẩy V tưởng
cảv thống

5


- Chi tiết và đồ đạc trang trí nội thất

Chi tiết trang trí cửa

Gối trang trí hình trải thòng

- Giấy trang trí dán tường

Với hoa vãn cách diệu từ những quả thông, loại giấy dáng tường này tạo cho
không gian nội thất yếu tố tự nhiên và cảm giác thân thiện với môi trường.

6


Mầu giầy dán tường cao cấp hình quả thòng

1.4.3 Cây thông trong trang trí lễ hội
Dưới đây là một vài cây thông trang trí trong các lễ hội được xem là có
giá trị nhất

7


Cảv thống Noel với trang sức Soo Kee
Được thiết kế bởi hang trang sức Soo Kee, cây thông Noel này trị giá
1.050.000 USD với tổng cộng 21.798 viên kim cương 913 cara, 3.762 hạt
pha lê và 456 chiếc đèn. Ước tính công thông này nặng khoáng 7000 kg và
cao khoảng 6m.

8


Cây thông này trị giá 500.000 USD này được trang trí bởi một lớp kim cương
200 cara, khoảng 2 kg vàng rắn 18K, và một hòn đá 4,52 cara đặt trong một
ngôi sao bạch kim được đặt trên đỉnh cây thông. Lớp kim cương bên ngoài
đã tạo nên một lớp vỏ sáng bóng khiến cây thông trở nên vô cùng rực rỡ.

1.4.4 Ảm thực
Nghệ thuật ẩm thực cũng không kém phần sối động khi có rất nhiều những
loại thực phẩm mang dáng hình của những cây thông tươi đẹp.

6*.»

-.c*v ••

Chiếc bánh Pizza hình cây
Bánh mình hình cây thông

2.2

thông xinh xắn

Phương pháp nghiên cứu
2.1 Cây thông trong văn hóa cổ đại

9


2.2 hình tượng nghệ thuật cây thông hiện đại
- Thân cây thông

Sự đa dạng trong việc cách điệu hóa
cây thông càng làm cho hình tượng
cây thông trở nên phong phú. Tuy
nhiên, cây thông vẫn giữ được dáng
vẽ đặc trưng của chính nó.

10


về màu sắc, hình tượng nghệ thuật cây thông thường mang màu xanh
tươi nguyên thủy của nó. Đôi khi được nhấn nhá bởi sắc vàng và đỏ để mô
phỏng cho sự lung linh, rực sáng của cây thông trong kỳ lễ hội.

- Vò cây thông
Cái dáng vẽ xù xì thô kệch in hằng vết thời gian kia đã để lại một vẽ
đẹp thơ mộng. Nét tự nhiên ẩn chứa trong từng thớ võ dần hằng sâu theo
năm tháng và biểu hiện của nó không theo môt kết cấu nhất định nào.
về màu sắc có phần ổn định hơn tùy theo độ tuổi của cây. Đặc trưng là hòa
sắc lạnh với các màu tương đồng góp phần bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, ở
những cây có độ tuổi cao hơn có thớ vỏ mang hòa sắc nóng ấm

- Quả thông

11


và một số dạng vật liệu được mô phỏng theo trái cây nhưng được sắp xếp
một cách trật tự hơn.

- Nhựa thông, hổ phách

VỚI dáng vẽ như những giọt nước, tường giọt nhựa thông là dòng máu nóng
trong cây. Cái màu vàng óng ả ấy chứa đựng nhiều giá trị kinh tế to lớn trong
công nghiệp, y học.


Hơn thế nữa, các mẫu hổ phách từ nhựa thông có giá trị lịch sử to lớn
Như vậy, với một số dạng biểu hiện cụ thể ở cây, các dạng hình khối bất
định ở vỏ và sự sắp xếp theo thứ tự nhưng không đồnh nhất về kích thước
trong các nút ờ quả đã tạo cho hình tượng nghệ thuật cây thông Đà lạt trờ
nên đa dạng. Cùng với biểu hiện về màu sắc, đề tạl cây thông trở nên phong
phú cho những ai có ý định khai thác ý tường từ nội dung này vào thiết kế.

Phần 3 - ứng dụng
3.1.

Hồ sơ kiến trúc
- Thông tin dự án
Dự án: Blue Moon Resort & Spa Đà Lạt
Địa chỉ: số 04 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt

Nằm ở trung tâm của Đà Lạt, khách sạn ngay cạnh hồ Xuân Hương
nổi tiếng. Không phải nghi ngời gì với vị trí thuận tiện của nó có thể dễ dàng
đến các địa điểm ăn uống, mua sắm và các khu tâm vui chơi giải trí. Phòng
khách được thiết kế theo phong cách truyền thống và duyên dáng, và có các
tiện nghi thiết yếu như vòi tắm, tivi, tủ bar mini, phòng khống hút thuốc, dịch
vụ spa, bãi đậu xe và dịch vụ thu đổi ngoại tệ. Đây thực là một nơi ấm cúng
thân mật để lưu trú, Blue Moon Resort & Spa luôn phục phụ chu đáo, thân
thiện và hiếu khách.
Blue Moon Resort & Spa có 71 phòng ngủ dạng biệt thự sang trọng và
tiện nghi, trong khách sạn có 3 loại phòng Superior, Deluxe và Blue Moon
Suite. Mỗi phòng ngủ được trang trí theo phong cách kiến trúc pháp, gồm
các trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn 4 sao.

13


Phối cảnh kiến trúc

Phối cảnh kiến trúc ban naàv

14


Hồ sơ kiến trú c

£MẶT BẰNG CAO ĐO ị Q.000

1L1/KB

15


,
■I ,

wníl'
n
n
I- X I 1'1

r '7 C

r r

1

I

r

n rri

nU
nH
Hn
1’ °
T-%

Dr"
n_

MẬT BẰNG CAO D p »3.600
TL1/100

16


MẶT ĐỨNG TRỤC 1-13A tl 1/100

MẶT ĐỨNG TRỤC A-J TL 1/100

17


MẶT CẤT 3'-3' TL 1/100

MẶT CẤT 7-7 TL 1/100

18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×