Tải bản đầy đủ

Thiết kế nội thất ocean hotel

KHOA: M Ỹ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐÈ CƯƠNG ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP
H ệ: C h ín h Q u y

Họ v à tên

sv

: N G U Y ỄN N G Ọ C TÚ

M SSV

:107301161

Lớp

: 07DNT01

E-m ail


: ngoc_tul806fffiyahoo.com

C huyên ngành

: T hiết kế N ội thất

Tên đề tài

GVHD

: TH IẾT K Ế NỘI T H Ấ T K H Á CH SẠN ĐẠI D Ư Ơ N G Tên

: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN


BỌ GIAO DỤC VA ĐÀO TẠO

Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam

TRƠ1ỜNG ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA: MỲ THUẬT CỒNG NGHIỆP
NGÀNH: THIẾT KỂ NỘI THÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H c ^ c % 9| c 4c 9| c ^ c ^ e 9|c

TP.H C M , ngày 05 tháng 01 nãm 2012

NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

Họ và tên: N guyễn Ngọc Tú
N gành

: T hiết kế nội thất

M SSV : 107301161
Lớp

: 07DNT01


1. T iêu Đ ề : Đ ồ án Tốt nghiệp: “ THI ÉT KẾ NỘ I TH Ấ T KHÁ CH SẠN ĐẠI
DƯ ƠNG
2. N hiệm vụ ( yêu cầu về nội dung và số liệu ban dầu ):
Thiết kế nội thất K hách Sạn Đại D ương với ý tưởng chính từ đường cong của
các sinh vật biến .
Cụ thể thiết kế 03 khu vực:
- K hu sảnh (tiêp nhận, hướng dẫn và giới thiệu m ột cách tổng quan về
K hách sạn cho khách tham quan).
- K hu C afé (T hư giãn , uống café v ặ nơi giao lưu ).
- K hu N gủ :
Bao gồm : Phòng đôi và phòng đơn .
3. N gày giao đồ án tốt nghiệp: 20/10/2011.
4. N gày hoàn thành nhiệm vụ: 05/01/2012.
5. Họ tên ngưòi hướng dẫn
N guyễn Thị Bích V ân

Phần hưởng dẫn
................................................


Nội dung và yêu câu Đô án Tôt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
N g à y .............th á n g .............. năm 2011
Chủ nhiệm bộ môn

N gười hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(K ý và ghi rõ họ tên)

PH Â N D À N H C H O K H O A . B ộ MÔN
N gười duyệt (chấm sơ b ộ ) : ...................................
Đơn v ị : .......................................................................
N gày bảo v ệ : ............................................................
Đ iểm tống k ế t : .........................................................
Nơi lưu trữ Đ ồ án Tôt n g h iệ p :............................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN

Đ iêm băng số:

Đ iểm bàng chữ:

TP.H C M , ngày

tháng

G iáo viên hướng dẫn
(K ý và ghi rõ họ tên)

năm 2011


LỜI CẢM ƠN
*
Trong quá trình thực hiện cuốn Luận văn và Đ ồ án T ốt nehiệp này, em đã học
hỏi được nhiều điều. V ừa học tập lý luận chuyên m ộn vừa áp dụng vào thực
tiễn thông qua những việc cụ thể là những điều rất cần thiết và hiệu quả. Q uá
trình lên Đô án và nghiên cứu Luận văn được xem là tiền đề, là bước đệm
cung câp kinh nghiệm cho em khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống
tự lập, của thực tiễn công việc.
Suôt quá trình nghiên cứu. em đã nhận được sự h ư ớ n g dẫn tận tình, chu
đáo từ giáo viên hướng dẫn của m inh là cô N guyễn Thị Bích Vân . Vì thế, lời
đâu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến cô V â n — người đã dìu dắt. hưởng dẫn em
trong thời gian làm Đ ồ án. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa M ỹ thuật
công nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật C ông nghệ T P.H C M đâ giúp đỡ chỉ dạy
em trong suôt 4 năm ngồi trên ghế nhà trư ờng và đặc biệt là trong quá trình
thực hiện Đô án T ôt nghiệp.


ĐOAN TÓT NGHI ẸP THIẾT KẾ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

MỤC LỤC

A. MỎ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Dự kiến kết qua nghiên cửu
6. Tài liệu tham khảo
7. Ket cấu cua Luận cương Tốt nghiệp

B. NỘI DUNG
Chương I : Giói thiệu đề tài
1.1. Xác định đề tài
1.2. Giới thiệu Loại hình Khách Sạn
Chưong II : Hướng nghiên cứu chính
2.1.
Tính ứng dụng cua nghệ thuật cách điệu và mô phong thiên nhiên trong
thiết kế nội thất
2.11 Cách điệu đường cong trong không gian nội thất
2.1.2 Mô phong hỉnh khối thiên nhiên trong nội thất
2.2 . Màu sắc và ánh sáng trong nội thất
2.2.1 Màu sắc trong nội thất
2.2.2 Ánh sáng trong nội thất


ĐÓ AN TÓT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

Chương III : ứng dụng những nghiên cún vào Đồ án Tốt nghiệp
3.1. Ý tương thiết kế
3.2. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc
3.3. Nhiệm vụ thiết ké
3.4. Phương án thiết ké
3.4.1. Khu sành
3.4.2. Khu Cafe
3.4.3. Khu Ngu

c. K ÉT LUẬN


Đ ò AN TÓT NGHIỆP

THI ÉT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

A.MỞĐẢU:
Việt Nam đang tửng bước phát triền vừng chắc trong quá trinh công nghiệp hóa,
hiện đại hoá Đời sông vật chât và tinh thằn cùa nhân dân ta đầ được cài thiện và nâng
cao rõ rệt ơ khãp các vùng, miên; với nhưng tiện nghi hiện đại nhất sau 20 năm đối mới.
Sự nghiệp đỏi mới và mơ cưa, giao lưu
Chinh nhờ sự phát triển nhanh chóng cua nền kinh tế, người Việt Nam ngày càng quan
tâm đên nhu câu “ăn ngon mặc đẹp” và “ăn ơ sang trọng” cua minh, tạo điều kiện cho
nhiêu lĩnh vực kinh tê mới xuất hiện và phát triển mạnh mè như: thời trang, nội thất,
công nghệ thông tin...
1. Lý do chọn đề tài:
Trong giai đoạn hiện nay, khi sự giao lưu kinh tế và vãn hóa với các nước
phương Tây đem lại nhừng biến đồi ngày càng mạnh mê về mọi phương diện;
Với chính sách mớ cứa và nên kinh tê đang trên đà phát triền mạnh cua nước ta hiện nay
thì nhừng công trình dự án kiên trúc nhà ơ, công trình công cộng, giải trí vui chơi là
không thê thiêu, đà và đang được xâỵ dựng trên khắp cá nước, đăc biệt là tại các thành
phô lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhu cầu án, mặc, ơ đà trở nển đầy
đu hơn thì ỵêu tô thâm mỹ đi vào đời sông là điều tắt yếu, và ngày càng trở nên quan
trọng với rảt nhiêu người. Khách sạn ra đời nhàm phục vụ cho các nhu cầu cua con
người : du lịch, nghi dường, hội nghị, v.v...
Với một môi trường bị ô nhiễm , ồn ào như hiện nay nên nhu cầu cua con người
tim vê 1 khoảng không gian yên tĩnh vá trong lành là 1 điều hết sức cấp bách . Nên em
dà chọn lựa : “ Khách sạn Đại Dương ” làm định hướng cho dề tài cua minh .
2. Mục đích nghiên cứu:
Thòng qua Đô án Tốt nghiệp này, em mong muốn được tim hiểu sâu về
thê loại công trinh khách sạn này, từ đó đưa ra phương án nhàm phát triển
loại hình khách sạn đúng tầm với một hình thức giải trí tốt , dưa vào
đó làn gió của tự nhiên tạo nên 1 không gian uyên chuyến nhẹ nhàng và không kém
phân tinh tế , góp phần thoai mái cho khách tham quan tại nơi này.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Đồ án tập trung vào nghiên cứu công năng và thấm mỹ cua Khách Sạn
theo phong cách hiện dại với ý tướng dựa trên đường cong cùa sinh vật dưới đại dương .
4. Phinmg pháp nghiên cứu:
Sứ dụng một số phương pháp như:
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp thu thập tư liệu qua các nguồn từ tạp chí , mạng thông tin
từ xâm nhập thực tế , từ các thông tin thống kê , điều tra ...


ĐÓ AN TÓT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

- Phương pháp so sánh đối chiếu .
Từ đó rút ra két luân từ quá trình phân tích trẽn đê từ đấy có thế đưa ra
nhùng phương án vả đề xuất thích hợp .

6. Dự kiến kết quá nghiên cứu:
Với Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất, em tìm hiểu nghiên cứu
về nội thất công trình khách sạn. . Khu chính em thể hiện bao gồm:
- Khu sảnh.
- Khu Cafe.
- Khu Ngu ( gồm 2 lo ạ i: Phòng đơn và Phòng đôi ).
Hiện đại, trẻ trung là phong cách em chuyến tái vào thiết kế của mình. Từ
nhừng cam nhận riêng của cá nhân về kiến trúc, (tròng nét, màu sác, ánh sáng,
vật dụng nội thất mà em cụ thể hỏa vào không gian bao tàng đê tạo nên
nét riêng cho thiết kế cua mình. Nhiệm vụ thiết kế là thề hiện cho ra tính chất
cua khách sạn vừa mang nét đẹp mới me hiện đại nhầm đem lại cái nhìn mới về
Khách sạn .
7. Tài liệu tham kháo:
[1 ] http://www.baodientusonla.com.vn
[2] http://quanlykhachsan.org
[3] http://vl.wikipedia.org
[4] http://www.dulichag.com
[5] http://baoquangtri.vn
[6] http://vietnamnet.vn
[7] www.dulichdalat.com
[8] http://khachsan.chudu24.com
[9] http://lianoi.org.vn
[10] http://wvvw.camnangdulich.com


ĐÒ AN TỎ I NGHỈ ÉP THIẾT KÉ NỘI THẨT OCEAN HOTEL

8. kết cấu của Luận văn Tốt nghiệp:
Gồm 03 chương.
- Chương 1: Giới thiệu đề tài.
- Chương 2: Hướng nghiên cứu chính.
- Chương 3: ủng dụng nhừng nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp.


Đ ỏ ẢN t ố t n g h i ệ p

THI ÉT KẾ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

B .N Ộ l DUNG:
Chương I: GIỚI THIỆU ĐÈ TÀI
1.1. Xác định đề tài:
Thiết kế nội thất Khách Sạn Đại Dương ( lấy ý tưởng từ đường cong trong đại dương ).
1.2. Giói thiêu loai hình Khách San:
I Lich sư hỉnh thành :
Có thê nói ràng khách sạn, trong một dạng thô sơ có từ rất lâu đời khoảng 1200
năm vê trước, từ khi con người cân có một chô ơ trong quá trình di chuyên cua mình.
Tuỵ nhiên nhà trọ theo kiêu mà chúng ta thấy ngày nay chi có được từ khi đồng tiền
xuât hiện và được sir dụng như một phương tiện dê trao đôi.
Với sự xuât hiện cua tiền tệ vào thế ky 16 tnrớc Công Nguyên, người ta có cớ hội để
trao đôi ngoại thương và du lịch. Khi vùng du lịch được mơ rộng, nhu cầu về chô ờ
ngày càng lớn, cung cấp nhừng phương tiện tối thiểu, yếu kém về dịch vụ và lòng hiếu
khách, không được vệ sinh và điều khiển b(TĨ nhùng người không chuvên và chú nhà lạc
hậu.
Cho đên khi cuộc Cách mạng kỳ nghệ ơ Anh năm 1790 mới có những dấu hiệu cua sự
tiên bộ và những ý tương mới về kinh doanh nhà trọ.
Năm 1794, ở Mỹ khách sạn New York city là khách sạn dầu tiên với quy mô 73 phòng.
Vào năm 1800, nước Mỹ được xem là dẫn đằu vê sự phát triẻn kỹ nghệ khách sạn vì họ
là người tích cực bành trướng.
Nám 1829 có khách sạn TREMONT HOUSE BOSTON với 170 phòng là khách sạn cỏ
quy mô lớn nhât, có nhiều cài tiến nhất. Tính cách nhà trọ tập thề trước đã được thay thế
bơi I khách sạn thực thụ với những phòng riêng biệt, có khoá.. Có loại 1 giường, 2
giường, có nhừng loại phòng mang nhiều tinh cách khác nhau. Quan diêm phục vụ cá
nhân như là nhìmg cá thê riêng biệt đà the lìiện ơ cách bài trí thiết kề và tô chức cua
toàn khách sạn và ơ từng phòng ngủ. Đây là nơi đầu tiên có đặt xà phòng, nới có toilet
riêng trong phòng ngu. Đồng thời 1 đội ngừ nhân viên quán lý và phục vụ cũng được
đào tạo.
Nhưng năm từ 1900 đến 1930, các nhà doanh nghiệp về khách sạn đà biết nghiên cứu
thị trường, nắm bất thị hiếu cảu khách. Khách sạn BUFFALO STATLER được xây
dựng năm 1908 do một gia đình có đầu ốc kinh doanh khách sạn. Khách sạn này có
nhiều cải tiên thêm như băt contac đèn ớ cưara vào, có gương lớn đê khách soi toàn
thân, có hệ thòng phòng cháy... Ớ Buffalo statler, báo chí cùng đã được cung cấp hàng
ngày cho khách. Đội ngủ phục vụ cùng đâ được huấn luyện tốt hơn. Khách sạn này đã
được coi là một kiểu trúc kiều mẫu thời bấy giờ.


ĐÒ ÁN TỔT NGHIỆP

THIẾT KỄ NỘI THẮT OCEAN HOTEL

Cuộc khùng hoang kinh tế thế giới đà ảnh hương nặng nề đến nghề kinh doanh khách
sạn. Nám 1930, khi xảy ra khung hoang kinh tế, phòng khách sạn vẳng khách và công
suât phòng luôn luôn thâp. Các khách sạn phai giảm giá phòng đê hâp dân khách, nhưng
cùng không hiệu qua. Anh hương trầm trọng đến nỗi 85% khách sạn phâi cầm cố tài
sán, đem bán ré đê dùng vào mục đích khác.
Từ nhừng năm 1950 đến 1960, khách sạn trớ lại thịnh vượng với công suất phòng bình
quân là 90%.
Từ nhưng năm 1959 còn phát sinh loại khách sạn MOTEL ( kết hợp cảu 2 từ MOTOR
VA HOTEL)nó năm dọc theo các xa lộ thường có chô xe đậu.
Từ nhữgn năm 1960 đến nay, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, giao lưu trênt hế giới
với phương tiện hàng không càng phát triên dân đến tự phát triền mạnh mè cùa ngành
du lịch và ngành khách sạn.
Các khách sạn dằn dần trơ nên các trung tâm giao dịch cho các thươnu khách, ngoài
chức năng là chô cư ngụ cho họ, còn phai có những trang bị hiện đại về thông tin liên
lạc cho thuận tiên cho khách. Ngày nay khách sạn không chi thuần túy phục vụ du
khách như xưa kia mà còn cung cấp tất ca các tiện nghi cằn thiết trong quá trình xa nhà
như: hồ bơi, masage, sauna, phògn tập thể dục...
I

Cơ cấu tổ chức cùa khách sạn lớn :

TRƯỚNG GA

V

PHÓ TRƯỚNG GA

PHO TR Ư Ơ N G « _

PHONG TCKĨ

PHONG

____ ỉ_____
PHÒNG KHKĨ

ĨCHC
.

.

ĐỘI VÉ

DỘI
CHẠY TÀU
TỔ
DỊCH VỤ

Tỏ
5ÁNHÀNG

. KHÁCH VẬN, ĩỏ ,

TỎYTỀ
MỎI TRƯỞNG


ĐÓ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ NỘI THẤT OCEAN HOTEL

Khi khách sạn phát triến về quy mô từ 500 phòng trơ lên, tô chức cua khách sạn
phai có thay đôi. Tông Giám Đốc của một khách sạn cờ trung có năm trương bộ phận
(có nghĩa ỉà phạm vi kiêm soát cua Tông Giám Đốc (GM) là 5). Khi khách sạn phát
triên, các đơn vị tô chức cùng mơ rộng theo. Sơ đồ tồ chức cua các bộ phận cua một
khách sạn lớn trên 1000 phòng thường trong các khách sạn lớn, chức năng báo trì và kỹ
thuật được nâng lên thành bộ phận với một kỹ sư trường. Người này chịu sự lãnh đạo
trực tiêp cùa Tông Giám Đốc (GM). Vi trong khách sạn lớn, việc kinh doanh tô chức
các hội nghị, tiệc chiêu dai v.v. .. là thường xuyên nên phai có một bộ phận chuyên biệt
vẻ dịch vụ tiệc tùng, hội họp, hội tháo và giám đốc cua nó cũng chịu sự chi đạo trực tiếp
cua Tông Giám Đốc (GM). Cuối cùng thì giám đốc cua bộ phận quan hệ đối ngoại
(Public Relation) cùng báo cáo trực tiếp lên Tống Giám Đốc (GM). Vì thế phạm vi kiểm
soát cua Tông Giám Đốc có thề tăng lên từ 5 đến 8 hay cỏ thê nhiều hơn nừa khi quy
mô cùa khách sạn gia tăng.
Ngoài ra, phạm vi trách nhiệm ngoài cùa GM cùng phát triển theo quy mồ của khách
sạn nhu trách nhiệm đối với các tập đoàn, trách nhiệm dối với các hội đồng hoặc đoàn
thê dân sự, đôi với hoạt động liên quan đến hoạt động công nghiệp như tham gia vào
các nghiệp đoàn du lịch địa phương hay hiệp hội các khách sạn - nhà hàng v.v... Các
Tông Giám đôc cua các khách sạn nôi tiếng là nhưng người vô cùng bận rộn. Họ phải
thực hiện cho được yêu cầu rất khó khán được đặt ra trong nhiệm kỷ của họ.Giái pháp
tôt nhât đê giai quyết van đề nan giải trên là tiến cư thêm nhân viên cao cấp thực hiện
một phản nhiệm vụ Iihãm giúp Tông Giám Đốc bằng cách tăng thêm nhiệm vu và trách
nhiệm cho một số trương bộ phàn nhưng không được giảm nhẹ nhiệm vụ thường xuyên
cua họ! Chức vụ cúa người này là Giám Đốc thường trực: thưcmg là Giám đốc cua bộ
phận khác được nâng lên. Châng hạn như Giám đốc bộ phận phòng được thêm một
chức danh mới và được giao thêm các nhiệm vụ và quyền hạn để nàng địa vị người này
lẽn cao hơn các trường bộ phận khác. Người nàv có thề giừ cương vị quyền Tống Giám
đôc khi Tông Giám đôc vắng mặt, hoặc đại diện cho Tồng Giám đốc làm chủ tịch trong
các cuộc họp cùa các đoàn thể liên bộ phận trong khách sạn hoặc được giao trách nhiệm
vạch các đẻ án quan trọng.Địa vị cùa Giám đốc thường trực cao hơn một ít so với các vị
lành đạo cua các bộ plìận khác. Khối lượng, nhiệm vụ cùa Giám đốc thường trực; giữa
Giám đôc thường trực với các bộ phận khác trong công việc hàng ngày sẽ làm cho địa
vị cua Giám đốc thường trực được rò ràng hơn.
B c h ử c năng và nhiệm vụ:
Khách sạn là một cơ sơ phục vụ nhu cầu chỗ ơ ngẩn cua du khách. Tùy theo nội
dung và đôi tượng sư dụng mà phản loại khách sạn tạm trú, du lịch, nghi dường, hội
nghị, v.v... Theo mức độ tiện nghi phục vụ, khách sạn được phân hạng theo số lượng
sao (từ 1 đến 5 sao).
Các tiện nghi cơ ban trong một phòng ơ khách sạn là một giường, một nhà vệ sinh, một
bàn nhỏ. Còn trong các khách sạn sang trọng hơn thì có thể có vài phòng với phòng ngủ
và phòng khách riêng và thêm các tiện nghi khác như máy điều hòa nhiệt độ, điện thoại,
ti vi, kết nối Internet băng thông rộng hay vviĩi, mini bar với các loại đồ uống, cà phê,
trà và các dụng cụ nấu nước nóng.
Khách sạn thường nam gần các khu nghi mát phục vụ khách nghi dường hay các trung
tâm thành phô phục vụ khác công vụ hoặc các hoạt động giai trí khác như đánh bạc.


DOAN TÒT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

Giá tiền thuê khách sạn tính theo đem vị ngày hay giờ, thời gian tính thường từ 12h trưa
hôm nhận phòng đên 12 giờ trưa hôm sau. Giá phòng có thê bao gồm ca án sáng hoặc
không tùy theo từng khách sạn.
Khách sạn được hiểu là một loại hình doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh
theo quy định cùa pháp luật nhầm mục đích sinh lời.
Khách sạn có nguồn gốc từ tiếng Pháp, khách sạn là cơ sơ cho thuê ơ trọ (lưu trú)
nhưng không chi có khách sạn mới có dịch vụ lưu trú mà các cơ sơ khác như nhà trọ,
nhà nghi, nhà khách biệt thự,... cung cỏ dịch vụ này.
Khách sạn là cơ sơ kinh doanh lưu trú phô biến trên Thế giới, đảm bao chất lượng và
tiện nghi cân thiết phục vụ kinh doanh lưu trú, đáp ứng một số yêu cầu về nghi ngơi, ăn
uống, vui chơi giai trí và các dịch vụ khác trong suốt thời gian khách lưu trú tại khách
sạn, phù hợp với động cơ, mục đích chuyến đi.
Theo Quy định về tiêu chuấn xếp hạng khách sạn du lịch (Ban hành kèm theo Quyết
định số 02 /2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001): Khách sạn là công trình kiến
trúc được xây dựng độc lập, có quy mô từ 10 buồng ngủ trờ lên, bao dam chất lượng về
cơ sớ vật chât, trang thiết bị, dịch vụ cằn thiết phục vụ khách du lịch.
Tuy có nhiêu cách hiểu khác nhau nhưng có thề tỏng hợp lại cùng một cách hiếu về
khách sạn như sau: Khách sạn trước hết là một cơ sờ lưu trú điên hình được xây dựng
tại một địa diêm nhât định và cung câp các san phấm dịch vụ cho khách nhằm thu lợi
nhuận. Sản phâm dịch vụ khách sạn ngày nay không chi bao gồm các san phẩm lưu trú,
ăn uông, vui chơi giai trí mà còn bao gồm cơ sơ phục vụ phòng, thương mại, thấm
mỹ,...
Một số hình anh tham khao :

TPƯCKG ĐH xv

yfv

* r ò v « ‘tr HÊ

’ ?

HPM


ĐÓ Ả \ t o t n g h i ệ p

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL


ĐÒ AN TỞT NGHIỆP

THĨẾT KẾ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

Chương II : HƯỚNG NGHIÊN

cửu CHÍNH CỦA ĐẺ TÀI

2.1. rinh ứng dụng của nghê thuât cách điêu và mô phông thiên nhiên trong
thiết kế nội thất:
- Hiện nay, khuynh hướng trơ về với thiên nhiên đang rất thịnh hànlì trong thiết kế.
Có rất nhiều cách để chúng ta đưa thiên nhiên vào cuộc sống. Ngoài nhừng cách
thức thông thường như treo tranh, bể cá, sử dụng giấy dán tường, trồng cây...
Chúng ta còn cỏ thê sư dụng nghệ thuật cách điệu thiên nhiên như một ngôn ngừ
thiết kê Vận dụng các yếu tố như: dường nét, bố cục, hình khối, màu sác... đế làm
cho không gian sống trơ nên hài hòa, sinh động và gằn gũi với thiên nhiên .
- Ngoài ra, trong xã hội ngày nay, diện tích cho cây xanh ngày càng b| thu hẹp do
quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chỏng. Song, nhu cầu tìm về với thiên
nhiên cua con người lại càng ngày càng gia tăng, do con người phai chịu quá nhiều
áp lực từ xà hội, công việc... đó cùng là lý do để nghệ thuật cách điệu thiên nhiên
tòn tại và phát triên.
- Ưng dụng nghệ thuật cách điệu vào Đồ án Tốt nghiệp, nííười viết đà lấy ý
tương thiêt kẻ từ cánh đẹp dưới đáv biển , hệ sinh thái phong phú các loài sinh
v ậ t, làm đề tài chính cho bài cua mình. Sư dụng thù pháp cách
điệu đê chuyền tai vé đẹp tự nhiên cùa biên vào không gian nội thất cua Viện
hài dương học thông qua hình ảnh mềm mại cùa nhừng con sóng, đàn cá dưới
đáy biên hay nhừng rạn san hô mang ve đẹp rực rờ ...

Vận dụng hình ánh sóng biên, cách điệu đưa vào nội thất làm
mềm hỏa không gian thiết kế


Uyên chuyên cả trong không gian và trang thiết bị nội thất

Cách điệu hình anh san hô
Đưa vào sản phẩm trang trí nội thất
2.1.1 Cách điệu đuÒTìg cong trong không gian nội thất
Vè đẹp cua đường cong ứng dụng trong nội thất đâ mang lại nhiều vé đẹp cho
không gian: vừa nhẹ nhàng, sang trọng, quý phái như một quý bà nhưng


DÒAN TỐT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

Không kém phần mạnh mè và tinh tế như một quý ông.
Đường cong mang lại một hiệu qua nhất định trong việc làm cho không
gian có nhừng biến tấu uyên chuyển. Không chi thế, đường cong còn góp
phần làm cho không gian có tiết tấu và nlụp điệu.

Những đường cong làm đẹp không gian
Khi đặt vào một vị trí nhất định thì đường cong mang lại nhừng hiệu qua
nhất định: nó vừa là ngôn ngừ chi dẫn, vừa đảm nhiệm vai trò là yếu tố về
trường Iihìn thị giác, hay là đường kết các thành tố kiến trúc.

Đường cong góp phần liên kết các thành tố nội thất
2.1.2 Mô phòng hình khối thiên nhiên trong nội thất


ĐÒ AN TÓT NGHIỆP

THIẾT KẾ NOI THÁT OCEAN HOTEL

Xuât phát từ ý tương độc đáo cùa kiến tTÍic sư nồi tiếng Mexico - Javier
Senosiain, ngôi nhà được thiết ké với hình dáng bên ngoài giống một con ốc
sên không lồ, trong khi toàn bộ nội thất bên trong khiến bạn có cam giác như
đang lạc vào một khu vườn sinh thái tuyệt đẹp dưới nước.

Ngôi nhà trông giống một chú ốc sên đang dạo chơi trong vườn nhà

Vách kính màu nội thất khiến ánh sáng trong toàn bộ ngôi nhà
như được phan chiếu bơi ánh nang mặt trời qua làn mrớc trong xanh
Câu trúc toàn bộ ngôi nhà là một hệ thống khung lưới sắt trát ximăng, tạo
nên sự mềm mại trong từng đường uốn, từng “khúc cua” trong toàn bộ các
không gian sống. Theo đó, từ thiết ké kiến trúc cho đến từng đường nét trang


ĐÒ ÁN TỒT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

trí trong ngôi nhà hoàn toàn không có một đường thăng nào .

Bộ sofa phòng khách như một con sứa đang di chuyển trên sàn nhà
Bảt kỳ đêm hay ngày, nhìn từ bên ngoài hoặc bên tronu ngôi nhà, nhưng ô cửa
đêu sáng lâp lánh với đu màu sác. Và không chi mang lại ánh sáng, bán
hòa tấu săc màu này tự thân đâ làm nên nhưng bức tranh tuyệt đẹp, khó họa sĩ
náo cỏ thể phối lên nổi.
Tất ca mang lại một dấu ấn đặc biệt, vì thế, cùng không có gi lạ khi ngôi nhà
nghiễm nhiên đă thu hút mọi sự chú ý du khách có dịp thăm .


ĐOAN TÒT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

2.2. Màu sắc và ánh sáng trong nội thất:
H Mảu sắc: giừ một vị trí quan trọng trong thiết kế nội thất.
- Bố cục màu sắc trong thiết kế phải tạo được sự hài hòa trong không
gian, tạo cam giác yên bình, dễ chịu. Bẽn cạnh đó cũng phai gây được sự chú
ý, dẫn dẳt khách tham quan.
- Với đề tài ‘Thiết kế nội thất Khách Sạn Đại Dương” lấy ý tướng từ canh
đẹp dưới lòng đại dương sáu thẳm, vì thế màu sác chính em sứ dụng là sác
xanh đồng thời sư dựng ánh sáng vàng vừa làm điềm nhấn ơ một vài nơi vừa tạo sự
cân bang, ấm áp.

1

Đe xuất màu sắc
Ảnh sáng: là phẩn thiết yếu không thể thiều trong bất kỳ một không
gian nội thắt nào. Tqơng tự, bao tàng là một thề loại công trinh rất cần đến sự
tinh tê cùa ánh sáng (tạo sự nhấn nhá cho khu trưng bàv, cho các hiện vật...)
- Ánh sáng cũng như không khí là yếu tố không thể thiếu cho sự sống.
Anh sáng thường được coi là biêu tượng cua cuộc sống. Tuy là một thử phi
vật chât nhưng lại có anh hương vật chát đến cuộc sống cua con người. Con người có
thê bị cho phôi, anh hường bơi nhừng thay đồi rât nho cua ánh sáng. Nếu không có
ánh sáng thi con người sẽ chìm trong bỏng đêm, điều đó có
nghĩa giá trị vật chất lân tinh thân cua con người không được quan tâm đúng
cách.
- Trong thiết kế nội thất, ánh sáng phai dáp ứng được nhu cầu sư dụng cùa
con người. Bên cạnh đó I1Ó tăng thêm hiệu qua trong trang trí nội thất,
làm nôi bật hình khối và màu sắc, mang lại những hiệu qua lớn về thị giác vá
cam xúc cho con người.
- Ta thường thấy các phong cách đều thê hiện ánh sáng theo nguyên tắc
cơ ban và đó như nguyên lý. 111 Chiếu sáng tông thê, [2] Chiếu sáng điểm, [3] Chiếu
sáng tập trung.


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

Không gian với sác xanh chú đạo tạo cám giác mát lành, dễ chịu. Một
sô nơi được nhản bơi ánh sáng vàng vừa tạo sự sinh động
vừa tạo cam giác không gian không bi lạnh

Chuông I I I : ỨNG DỤNG CỦA NHỮNG NGIÊN
TÓT
NGHIỆP

cửu VÀO ĐÒ ÁN

3.1. Ỷ tuồng thiết kế:
Y tường xuất phát từ huyền thoại về đại dươne, câu chuyện về nàng tiên cá.
Một huyền thoại từ ngàn đời, cỏ lè nó đâ có từ khi có sự sống, một huyền hoại bẳt
đâu cho nhưng huyền thoại, đại dương xanh thăm, bao la. và huyền bí, ẩn chứa trong
sự bao la áỵ là biết bao huyền thoại, đại dương đà có từ rất lâu. đại dương đã rất già
cồi trên thế gian, những điều kỳ bí đă xảy ra, và đại dương đã chứng kiến cho nhừng
điêu ấy. và nhưng mất mát to lớn cùng được đại dương bao la cất giữ những bí mật
khó tìm thây.Đại dương không clìi là đại dương mênh mông nước, mà còn có nhừng
điêu kỳ vĩ trong lòng đại dương, và huyền thoại về nàng tiên cá cùng băt đầu từ đây.
ờ một nơi xa xôi, tận cùng và là thiên đường cua biển ca, nàng tiên cá là công chúa
của thần biên huyền thoại, nàng đẹp kiêu sa, lộng lầy với lớp vắy óng ánh đầy màu
sắc, thướt tha với mái tóc dài óng a, tuyệt trần, thần biển luôn tự hào về con gái, thần
biên nuông chiều và rất mực yêu thương. Iihumg ngài đâu biết rằng chính sự yêu
thương ấy đã không cho ngài có đứa con mà người yêu thương bên mình, vào một
ngày được thân biên cho phép ra ngoài vui chơi, vì tò I11Ò với thế giới bên ngoài,
nàng đã vây vùng và thoa thích vui đùa, cho đến khi thần mặt trời đâ mất dạng thì
nàng chợt nhận ra minh đâ đi quá xa với thuý cung, nàng lo lẳng tìm đường trớ về


DO AN TOT NGHIEP

THIET KE N pl TH AT OCEAN HOTEL

nhimg den khi met nhoai nang van khong the trcr ve nha, va nang da lac den ncri goi
la tran the. nang dirge sir ciru mang va giup da cua mot chang trai nhan hau va chang
la hoang tur. song ngay qua ngay vdri nhau, ban dau nang van mong dirge trcr ve nha,
nhimg vi dem long yeu, nen nang da khong muon quay ve. ho song ben nhau hanh
phuc cho tcri mot ngay than bien tim thay con gai, va muon con minh la mot nang
tien ca xinh dep va bat tu. nen da bat chang trai tir bo vg de con gai ve nha. nhimg
tinh yeu cua ho la qua doi chan thanh va kln't chat, khi nang bi bat tra ve nha, chang
da buon rau mot minh, nha thiromg nang nen sinli benh tat. con nang cung ngay dem
mong nha,mong cha cho minh toai nguyen, va den luc hay tin dir ve chang, nang da
quyet hy sinh tat ca de co chang.
mai toe dai va lap vay la tlni ma nang da hy sinh de ciru chang. tir do nang song cuoc
ddi ciia mot ngudi con gai nhan gian, song hanh phuc cung chong, va than bien
huyen thoai chi cau mong cho con minh dirge hanh pluic nhan gian.

MAT BANG CAC TANG


Đỏ AN TÓT NGHIỆP

THIẾT KỂ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

li
'
' 'S # '/


• .

*

- á

• V .
V •
•:

TẦNG 4 TL 1/100 ■'

V

V;

TẦNG 5 T L 1/100x ị


Đỏ AN TỐT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THÁT OCEAN HOTEL

3.3. Nhiệm vụ thiết kế:
Với hô sơ công trình có sẵn, nhiệm vụ của em là phàn chia, bố trí lại
không gian ờ mặt bằng trệt cua Viện Hai dương học. Đó là các không gian:
Sanh, Cafe, khu ngú.
3.4. Phưotig án thiết kế:
3.4.1. Ý tướng chú đạo:
- Đề xuất ngôn ngừ thiết ké ( xây đựng hình khối trong không gian ,
đường nét , hình thức trang trí ): sư dụng các dường cong , đế diền ta sự mềm
mại cua sóng biển , cũng như các loài thực vật đang đung đưa trong nước . Từ
nhừng đường cong cơ ban, người thiết ké có thê biến tấu đê trơ thành nhừng
hình dạng cụ thế theo ý tưởng thiết ké.

Nhừng dường cong luôn gợi sự thướt tha, uyển chuyên

Những đường cong đem vào không gian biến chuyền
thảnh những hỉnh khối chuyển động. Chính những hình khối này làm
cho không gian mềm mại và không khô cứng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×