Tải bản đầy đủ

Thiết kế nội thất mẫu giáo hương quê

HUTECH

D ẠI HỌC K Ỹ TH U Ậ T CÒNG NGHỆ TP.HCM

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ Á N / KHÓA LUẬN TÓ T NGHIỆP

TÊN ĐÊ TÀI

:THIÉT KÉ NỘI THÁT

TRƯỜNG MẦU GIÁO HƯOTVG QUÊ

Ngành:

THIẾT KẾ NỘI THÁT

Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẤT
T H Ư Vlệĩsi

TRƯỜHS ỊỊH KỸ THUẬT CÒNG NGHỆ TP.HCM

A Q Á ữ o ĩh ư

G iảng viên hướng dẫn : HÒ THỊ TH ANH NHÀN
Sinh viên thưc hiên
MSSV: 107301144

: ĐINH THI THẮM
Lớp: 07DNT01

TP. Hồ Chí M inh, 2011

ũJ
~ W * Ị^r


LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan tự thực hiện nội dung bài đồ án và không sao chép dưới
bất kỳ hình thức nào.Các trích dẫn có trong bài là hoàn toàn trung thực .Nếu
em sao chép ý tưởng thì em xin chịu mọi trách nhiệm va bi phạt trước hội
đồng chấm thi và khoa.


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trinh học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đờ quý báu của các thầy cô, các anh chị, các em và
các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sấc tôi xin được bày tỏ lới cảm ơn
chân thành tới:
Ban giám hiệu, Phòng đào tạo và vãn phòng khoa mỹ thuật công nghiệp
trường ĐH kỹ thuật công nghệ tp.HCM đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ
tôi trong quá trinh học tập và hoàn thành luận văn.
Cô HÔ THỊ THANH NHÀN —GVHD đã hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động
viên và theo suốt quá trinh học tập dể hướng dẫn tôi hoàn thành tốt bài luận
văn tốt nghiệp của mình.


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP


CHUYÊN NGÀNH NỘI THÁT

Đề T à i: NỘI THÁT TRƯỜNG MẲU GIÁO HƯƠNG QUÊ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐÀU
CHƯƠNG 1 : PHẦN NGHIÊN c ứ u LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1 Tâm lý khách hàng
1.2 về trưòng mẫu giáo
1.3 Các loại hình nuôi dạy trẻ
1.4 Các chức năng phục vụ
1.5 Nghiên cứu về chất liệu, vật liệu

CHƯƠNG 2 : HƯỚNG NGHIÊN c ứ u CHÍNH CỦA ĐÊ TÀI
2.1 Nghiên cứu không gian trường mẫu giáo
2.2 Nghiên cứu phong cách thiết kế cua Popart
2.2.1 Hoàn cảnh ra đời:
2.2.1.1 Chính trị xã hội:
2.2.1.2 Kinh tế xã hội
2.2.1.3 Văn hoả xã hội
2.2.2 Đặc điểm:
2.2.2.1 Tính đại chúng:
2.2.2.2
Tính nhất thời, hiệu quá sử dụng cao, giá rẻ:
2.3 Đối Tượng Sử Dụng
2.2.3

Đối Tượng

2.2.4 Mục Đích
2.3

ý Tưởng
2.3.2 Đặc Trưng Thiết Kế

Page 1


CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH HỒ s o ĐẺ TÀĨ
3.1 Đặc Điểm Vị Trí Địa Lý
3.2 Hồ Sơ Kiến Trúc

CHƯƠNG 4 : XÂY DỤNG NHIỆM v ụ THIẾT KÉ
CHƯƠNG 5 : PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG CHO TƯNG KO GIAN c ụ THẺ
5.1 Không gian khu sảnh đón
5.2 Không gian khu học
5.3 Không gian khu ngủ
5.4 Không gian khu vui chơi
CHƯƠNG 6 : KÉT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Page 2


DO A n t ô t NGH1ÊP
CHUYÊN NGÀNH THIÉT KÉ N0I THÂT

DÈ TÀI : NÔI THAT TRUÔNG MAU GIAO HUONG QUE
LÔ1 MÔ DÂU
1) Tinh câp thiét cüa de tài
Vi phong càch npi thât trong hai ba nam trô lai dây dang di theo trào liru
pop art (phong càch nôi thât cûa nhùng nâm 40 —70), xu huông trô vê vôi
thiên nhiên. Dây là mot xu huông mang tinh chât mô dây ngâu hùng, phân
ânh su ton trong nhùng giâ tri thât cüa cuôc sông. Do dô, màu sâc nâm 2011
dâc biêt không ton vinh mot gam màu nhât dinh nào, nhùng lai huông dén
nhùng sac dô vùa âm âp, gân gùi, vùa binh dj, ngot ngào. Màu vàng sè là
vàng cûa kiwi, màu xanh cüa xanh duong, xanh là êm diu và bên vùng, màu
hông ngot tré trung, màu cam rôt, màu nâu cûa dât và gô - vé dep cüa vât lieu
tu nhiên gân bô vôi cuôc sông con nguôi tù xua dên nay. Dê thê hiên quan
niêm này, tôi dà manh dan chon dê tài tôt nghiêp cüa minh là: Npi thât mâu
giâo “ môc mac huong que”.
2) Tinh hinh nghiên ciru
Trong giai doan hiên nay, cô rât nhiêu truông mâu giâo dupe ra dôi và
dupe nâm râi râc tât câ moi noi . Viêc dua nôi thât vào trong truông mâu giâo
nhâm giûp câc em cô khà nàng khâm phâ thê giôi xung quanh và thûc dây khà
nâng tu duy cûa tré .
Dê dua y tuông vào trong không gian npi thât truông mâu giâo mot càch
hiêu quà , dôi hôi nguôi thiét kê phài nâm bât dupe tâm lÿ cûa tré cùng nhu sô
thich cüa tré dê cô thê giûp tré hoc tâp tôt hon ,nâng cao tinh tu lâp cùng nhu
tao ra mot không gian vui choi không kém phân hâp dân.

Page 3


3) Mue dich nghiên ciru
Nhâm tao ra duoc mot không gian vira hoc , vira choi dê nâng cao tu
duy hoc hôi ,thüc dây tri thông minh cüa tré mà côn là noi giao luu dê câc tré
cô thê hôa dông ,doàn kêt lân nhau.
_Bê tài nhâm dâp irng nhu câu phât triên và nâng cao thê chat cüa tré.
4) Nhiêm vu cüa de tài
Dê tài tâp trung nghiên ciru , tim hiêu vê câc duông nét cüa hinh ânh
hoa sen và là sen...
__Dê tài thiêt kê bao gôm 4 không gian sau :


Khu sành don
Loi vào - truc giao thông
Sành don tré
Khu ghê chôKhu hçc
_Lôi vào - truc giao thông
Lop hoc
Kho
_Nhà vê sinhKhu ngü
_Lôi vào - truc giao thông
_Phông ngü
Nhà vê sinhKhu vui choi
_ Loi vào - truc giao thông
_Khu trô choi

CHÜONG 1 : PHÀN NGHIÊN CÜU LIEN QIJAN DÉN DÈ TÀI
1.1 Tâm lÿ khâch hàng

Page 4


Khi khách hàng muốn tìm một môi trường mới cho con cái của họ, đó là
gửi con vào các trường mầm non thì đều có chung một tâm lý là muốn tim
một môi trường tốt nhất cho con của họ không chỉ là dạy tốt, học tốt mà
không gian vui chơi, sinh hoạt cũg phải tốt nhất. Họ hi vọng con trẻ của họ sẽ
thấy thoải mái nhất ngay cả lúc khi không có người thân bên cạnh. Song song
cùng với sự tiện nghi thì giá thành hợp lý cũng rất được quan tâm.
Người Châu Á:
_Tính cộng đồng rất cao,chịu sự chi phối,ảnh hưởng của Nho giáo.
Tinh kín đáo,hướng nội.
_Coi trọng tình cảm.
_Coi trọng những người cao tuổi,có nhiều kinh nghiệm.(thể hiện những
lễ nghi,nề nếp trong gia đình)

_về ăn uống: thiên về các yếu tố thức vật,dùng nhiều gia vị.
1.2 về trưòng mẫu giáo
Là loại công trình phục vụ cho việc nuôi dạy trẻ trước tuổi vào trường
phô thông. Do đó, việc xây dựng công trình nhà trẻ mẫu giáo đúng quy cách
nhăm góp phân quan trọng vào việc nuôi dạy các cháu theo phương pháp
khoa học, tạo điều kiện rèn luyện thể lực, giáo dục ý thức trật tư, vệ sinh, giúp
các cháu phát triển về tâm lý và năng khiếu thẩm mỹ.
1.3 Các loại hình nuôi dạv tré
Theo quy mô xây dựng và đối tượng cần được phục vụ, công trinh nuôi
dạy trẻ phân làm 3 loại: Nhà trẻ, Trường mẫu giáo, Nhà trẻ, mẫu giáo liên
hợp.
Các khu chức năng:
Lôi vào, phòng nhận trẻ. Thường trực, chỗ trẻ mệt, thay quần áo, rửa.
Phòng ngủ, phòng sinh hoạt, hiên chơi.

Page 5


Tàm, ngôi bô, xi tiêu.
Bô phân phuc vu chung ( chü nhiçm + khâch + HCQT + y té, bêp, kho,
giât...)
1.4 Câc chüc nâng phuc vu
_Lôi vào, phông nhân tré. Thuômg truc, chô trê met, thay quân âo, rùa.
_Phong ngü, phông sinh hoat, hiên chai.
_Tam, ngôi bô, xi tiêu.
_Bô phân phuc vu chung ( chu nhiêm + khâch + HCQT + y té, bêp, kho,
giât...)
^ 1 . 5 Nghiên cihi vè chât liçu, vât liçu


Gô , mây, tre, nüa, trüc:

Dôi vôi gô trong nôi thât cô nhiêu tinh nâng và công dung trong xây
dung, gô duc sir dung làm làm ôp sàn, tuông, côt và Phô bien và dugc ua
chuông là câc loai sàn gô tu nhiên vôi chung loai, mâu mâ, màu sàc phong
phü. Gô côn dugc dùng thiêt kê câc dô mÿ nghê cô tinh trang tri cao mà vân
cô dugc vè dep thô môc nhu chinh bàn chât cüa nô.
Dôi von mây, tre, trùc, ntra là mot trong sô nguyên vât lieu dùng dé sàn
xuât ra câc dô mÿ nghê thü công rât da dang và phong phü. - Dô mây tre cô
rât nhiêu chung loai tu ghê ngôi, bàn cho phông kachs, kê, tü dung dô cho dén
nhùng giô mây bày hoa và nhCfng thâm trâi xinh xân.Dô mây tre cô thé két
hgp cùng nhùng chiêc tù hay giâ gô don giân, dung dugc rât nhiêu dô mà lai
dep, thanh mành và giân dj.
- Tù nghin dôi xua, nghê mây tre nùa dà trô thành mot nghê truyèn
thông cûa nguôi phuoug Dông nôi chung, và dôi vôi nguôi
Viêt Nam nôi riêng, “vân hôa mây tre” dugc xem là mot nét dâc thù cùa
vân hôa truyên thông

Page 6


- Xu hướng sử dụng mây tre kết hợp với các chất liệu khác như đồng,
sất, vải tơ tằm... đã tạo nên những sàn phẩm tiêu dùng với bản sắc riêng, độc
đáo và sang trọng mà không kém phần hiệu quả.


Gạch xây dựng, trang trí:

1’rong xây dựng các công trinh thì gạch đóng vai trò là một trong những
phần kết cấu vừng chắc và gạch cũng có nhiều mẫu mã và chủng loại theo
nhu cầu xã hội đang cần. Không chỉ có như vậy gạch còn có công dụng trang
trí trong không gian nội,ngoại thất.


Đá tự nhiên:

Một chút hơi thớ thiên nhiên cho căn phòng Không chỉ để lát, đá còn làm
đẹp các tiểu cảnh, làm đẹp cho sân vườn... Nếu những năm trước đây, thị
trường đá thiên nhiên rất hạn chế về chủng loại, chủ yếu dùng để lát mặt tiền
nhà, các mảng tường rào, cầu thang... Thị hiện tại thị trường đá thiên nhiên
dùng trang trí nội thất, nhất là để trang trí cho sân vườn và tiểu cành, ngày
càng phổ biến.
-Dân dã nhưng không kém phần độc đáo, sự có mặt của đá thiên nhiên
thường nhám đến sự gần gũi của con người với tự nhiên, với trời và đất..
Một chút xù xì hoặc nhằn nhụi, một chút thô mộc... Những loại đá thô
dạng phiến hay dạng viên cũng được dùng làm những decor có tinh nghệ
thuật
Dá cành từ tự nhiên cũng được sử dụng để tạo cho không gian thêm phần
sinh động.
CHƯƠNG 2 : HƯỚNG NGHIÊN c ứ u CHÍNH CỦA ĐÈ TÀI
2.1 Nghiên cú u không gian trường mẫu giáo
Đây là một không gian khá rộng, tùy vào diện tích của từng trường mẫu
giáo mà được phân chia thành những khu chức năng sao cho phù hợp nhất và
đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của trẻ nhỏ.

Page 7


Không gian đón tiếp: Là nơi huớng dẫn, đón và tiếp nhận trẻ tới học.
Là không gian thể hiện bộ mặt và diện mạo của công trình, là nơi đón tiếp
đãng ký, giới thiệu, hướng dẫn cho các em nhỏ khi tới học
Không gian lớp học: Được thiết kế sao cho tiên lợi nhất cho quá trình
học tập của trẻ. Có thể dạy cho bé làm việc đọc lập cũng như làm việc nhóm
dễ dàng. Tiếp thu những bài học đơn giản, tạo tiền đề cho việc học của trẻ sau
này. : đây là nơi các e nhở sẽ tập làm quen với những môn học đơn giản.
Không gian ngu: Là không gian cho trẻ nghỉ ngơi giữa giờ. Đặc biệt
phải yên tĩnh, cách xa những không gian ồn ào
Không gian sinh hoạt: Đây là khu khá quan trọng nhằm rèn luyện thói
quen cho trẻ, đồng thời giúp trẻ phát triển tối đa khả năng của bản thân, chính
là khu vui chơi cho trẻ, thể hiện sự năng động, tìm tòi, sáng tạo...
2.2

Nghiên cứu phong cách thiết kế cua Popart

Trường phái Pop Art tự thân
nó là hiện đại, do đó, màu sắc, ánh
sáng, hình khối, vật liệu xác định
đơn giản, cách điệu từ những vật
dụng trong cuộc sống đời thường,
mang tính công năng, thấm mỹ và
hiệu quả.
Xã hội Việt Nam đang từng bước phát triển và hội nhập đa chiều với thế
giới về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật,... Mức sống của
người dân ngày một cao, trình độ văn hóa và trinh độ thẩm mỹ cũng ngày
càng phát triển hơn. Nhu cầu về một không gian nội thất phù họp với cuộc
sống, không cầu kỳ, phức tạp và mang giá trị thẩm mỹ cao càng được quan
tâm hơn. Xu hướng hiện đại, đơn gián, ấn tượng, có phong cách được xem là
hướng đi của tương lai. Và đồ án của tôi cũng không nàm ngoài xu hướng đó.

Page 8


• MÀU SẮC
Hiện diện xung quanh con người, ở mọi
nơi. Màu sắc luôn tác động đến cuộc sống,
đem lại nhiều cung bậc xúc cảm ngay khi
chúng ta chỉ nhìn thấy một ánh nắng chiều
vàng, ánh hoàng hôn đở rực hay bầu trời
xanh ngắt... Màu sác có sức mạnh làm tâm
hôn chúng ta rung động. Thế giới sẽ trở nên buồn tẻ và kém phần xinh đẹp
hơn bao giờ hêt thiếu sự hiện diện của màu sắc. Màu sắc là yếu tố đặc trưng
của trường phái Pop Art . Ngôn ngữ màu sẩc của trường phái Pop Art thể
hiện đa chiều tính cách của người thiết kế cũng như của chủ nhân ngôi nhà :
mạnh mẽ, táo bạo, gợi cãm, quyến rũ, lãng mạn,...


HÌNH KHỐI, ĐƯỜNG NÉT VÀ KIÉN TRÚC

Đặc biệt là sự chuyến động của hình khối cũng là những yếu tố không
kém phân quan trọng. Nó thể hiện sự năng động, đột phá, tăng thêm sức căng
và sức hấp dẫn cho không gian sống.


NGHỆ THUẬT CHIẾU SÁNG

Là phần thiết yếu không thể thiếu trong bất kỳ một không gian nội thất
hiện đại nào. Điều mà tôi mong muốn vận dụng không chì là những nguyên lý
chiếu sáng thông thường mà chinh là hiệu quả chuyển động của ánh sáng theo
tinh chất đặc trưng của Pop A r t .
2.2.1 Hoàn cảnh ra đời:
2.2.1. ỉ Chính trị xã hội:
- Chấn thương sau Đại chiến thế giới thứ hai. Chiến tranh lạnh, chạy đua vũ
trang. Chiến tranh Việt Nam. ..

Page 9


- Những bất công xã hội như : giàu-nghèo, phân biệt chủng tộc, phân biệt nam
nữ

- Những cuộc khủng bố: Kennedy, Martin Luther King bị ám sát..........
Tất cả đã đem đến cho người dãn sự hoang mang, thất vọng, bế tắc, ức chế
tâm lý, đặc biệt trong giới trẻ. Từ những em bé được sinh ra sau Đại chiến 11,
thập niẽn 60 là cùa tuổi trẻ. Jack Kerouac 1948 gọi họ là “Thế hệ Beat ” (
“beat”: tồi, đố nát, kiệt sức, tuyệt vọng, thất bại; “beatific”: tính chất huyền
nhiệm)
2.2.1.2 Kinh tế xã hội
- Tự do hoá mậu dịch, toàn cầu hoá kinh tế . . .sản xuất hàng loạt đã hình
thành từ đầu thế kỷ, giờ càng phát triển mạnh vì sự tập trung nhiều công ty,
tập đoàn lớn mà thị trường mớ rộng qua nhiều nước.
- Tình hỉnh mức sinh hoạt, mức tiêu thụ được nâng cao cùng với sự lan
tràn của lôi sống thực dụng, từ đầu thập niên 50 ờ Mỹ, sau lan sang châu Âu

2.2.1.3 Văn hoả xã hội
- Khoa học công nghệ: Phát triển vượt bậc của tin học, công nghệ sinh học,
khoa học

vũ trụ,tuyến

truyền

hình

& kỹ

thuật bán

dẫn...

- Truyền thông ngày càng trở thành công cụ quảng bá đắc lực, nhiều ưu thế về
thông tin và giải trí trong truyền thụ văn hoá và dân chủ hoá văn hoá. Những
trào lưu nghệ thuật với tinh thần nổi loạn , vô chính phủ
- Xuất hiện những trào lưu nghệ thuật phá cáchDada (1916-1920)
- Là trào lưu nghệ thuật quốc tế do các nghệ sĩ và nhà văn ở Châu Âu đưa ra
trong khoáng 1915 - 1922. Dada say sưa với nhừng điều được coi là ngớ ngẩn
và nhấn mạnh vai trò của sự không đoán trước được trong sáng tạo nghệ
thuật.

Page
10


■ Dada có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Pop Art , mà đôi khi còn được gọi là :
Dada

mới

- Trừu tượng biểu hiện (Mỹ, 1940-1960)
Nghệ thuật tối giản (Mỹ, 1950-1970)
Nghệ thuật tình huống (Mỹ, 1957-1972)
Pop Art (Mỹ, Âu, 1960-1965)
Fluxus (Mỹ, Âu, Nhật, 1960-1965)
2.2.2 Đặc điểm:
2.2.2.1 Tính đại chúng:
Pop Art mớ cho sự tham gia của công chúng.
người thướng thức ( “đồng sáng tạo ”). Pop Art
lấy đề tài, chất liệu từ đại chúng, từ những vật dụng
thông thường hàng ngày
Mỗi một nghệ sỹ theo cách riêng của mình sẽ
quan niệm về mỗi đề tài, loại chất liệu khác nhau
như theo Robert Rauschenberg (Mỹ, 1925- nay
)thì “ bất cứ động cơ nào thúc đẩy tôi vẽ đều tốt như

vegetable
with

BCCF STOa

Soup

nhau, không có đề tài nào nghèo nàn cả”, với ông thì “một đỏi tất cũng có thể
làm thành một bức tranh chứ không phải chỉ có gỗ, đinh, nhựa thông, sơn dầu,
v ải...” Và ông đang cố gắng để làm sao có thể hành động đứng giữa nghệ
thuật và cuộc sống bởi “nghệ thuật cần tương hợp toàn vẹn với cuộc sống mà
chảng có gì cần tương hợp với nghệ thuật”
“Những ỷ tưởng tầm thường, những đồ vật vô dụng...đều được người
nghệ sỹ khai thác từ chỗ hư vô và bắt động để biến thành chất liệu nghệ
thuật ”, đó là những gì mà Pierre Restany nghĩ.

Page
11


Andy Warhol cho rằng : “Tôi không có cám giác đang thế hiện những biếu
tượng sex chính yếu của thời đại khi vẽ Marilyn hay E. Taylor. Tôi coi Marilyn
như một ké bất kỳ, tôi thê hiện màu sắc mạnh m ẽ chi vì đối với tôi những màu
ấy cũng đẹp như Marilyn ”
Với Jean Pau! Gaultier ( Pháp, 1952- nay ): “Tất cả những chất liệu
trong thiên nhiên đều có thẻ thành y phục của phái đẹp ”

2.2.2.2

Tỉnh nhắt thời, hiệu quả sử dụng cao, giá rẻ:

Tính nhất thời: giải pháp cấp kỳ, mẫu mã sàn phẩm và các hình thức thể
hiện thay đoi theo mốt và nhu cầu của số đông.
Hiệu quả sử dụng: nghệ thuật nhung hừu ích trong tiêu dùng.
Giá rẻ: chi phí s x thấp, giá cả phải chăng, phục vụ số đông như tiểu
thuyết 4 xu ở Pháp, tiểu thuyết 10 xu ở My (cuối XIX); sách phổ thông, bò
túi, giá rẻ,...
2.3

Đối Tượng Sử Dụng
2.3.1 Đối Tượng

Page
12


Nhà tré mâu giâo goi chung là công trinh nuôi day trè và cô chùc nàng
phuc vu viêc nuôi day tré em ô hai lüra tuôirNhà trè: tù 6 dén 36 thâng, Mâu
giâo: tù 37 dên 72 thâng, Nhà tré tô chùc thành nhôm tù 18 dén 25 em, mâu
giâo tô chùc thành lôp tù 25 dên 30 tré. Moi nhôm lôp dugc thiêt kê thành
don nguyên, sau do ghép lai thành công trinh.
2.3.2 Mue Dieh
_Tao ra mot không gian vui chai nhung bao gôm câ hoc tâp dé nâng cao
tri tuông tuong cùa tré
_Bira thiên nhiên vào không gian nôi thât nhâm giûp tré hiêu biét hon vê
thé giôi xung quanh .
2.4

Ÿ Tirông Cüa De Tài
2.4.1 ŸTwàng

Moi lùa tuôi dêu cô mot sô thich riêng. Càng lôn con nguôi ta càng cô
xu huông don giàn, cô dong... hon, thi nguoc lai dôi vôi tré em lai thich
nhùng gàm nhin nhùng su vât xung quang qua “làng kinh” cùa màu sâc.
Xà hôi ngày càng trô nên dô thj hôa, cuôc sông tré em cùng dân bi cuon
theo dé rôi chung dan mât di nhùng hinh ành dep de vê làng que Viêt Nam
nôi chung,vé tinh nghich, hôn nhiên... vôn cô cùa tré em Viêt Nam nôi riêng.
Chinh bôi vây, thông qua bài dô ân này, tôi muon cho câc e nhô hày sông
thuc vôi lùa tuôi cua minh.Dôi dieu vê dông vât Cua và moi truùng song

Trong quâ trinh tien hôa nhâm tôi uu hoâ su thich ùng, huông tôi su sinh
ton, nhiêu loài cua châp nhân màu sàc co thé “giàn di” dé hoà hop vôi moi
truùng sông. Tuy nhiên, cùng cô loài trang bi cho minh diên mao khâc thuông
vôi nhùng gam màu rue rô nhâm ... de doa ké thù. Chinh nhùng bien tâu cùa

Page
13


màu sắc đã làm cho bức tranh vốn rất đa dạng càng trở nên đa dạng hom. Và
sau đây là những loài cua như thế.
2.4.2 Đặc Trưng Thiết Kế
• Ý tưởng về nội dung:
Không gian là tác phâm minh họa: Minh họa
một cách gợi và cô đọng những phân đoạn đặc sắc
đại diện cho cuộc phiêu lưu thông qua việc cách điệu
hình khối, đường nét, ánh sáng, trang thiết bị. Tất cả
đều chú trọng công năng linh hoạt vì tính chất của
công trình công cộng.
Cách điệu động vật, thực vật, các kết cẩu thiên nhiên...


Ỷ tưởng về phân bố mặt bằng không gian chức năng:

Với các địa hình hấp dẫn: cao, thấp, nước, đồi, cua, cánh đồng, ngọn cây, bờ,
đầm...chúng phù hợp với chức năng của từng không gian.


Ý tưởng về cách diễn đạt:

Lấy phong cách popart làm nền tảng thiết kế
Các thủ pháp và chất liệu tạo hình dáng Cua
môi trường sinh sống của loài Cua...tạo khối đơn
giản dễ gây bất ngờ nhưng vẫn có công năng.Đưòmg nét: Có thể tạo điểm nhấn, tạo màng trang trí và tạo khối là cách

diễn đạt nhằm tạo sự độc đáo cho đồ án.
• Nét phác họa:
Là những nét dày hoặc mỏng mang lại cảm giác thoải mái, phóng
khoáng, ngộ nghĩnh..

Page
14
Nét cách điệu trang trí:

Cách điệu từ cây cối, hình dáng cua, thức ăn...

• Nét tạo khối:
Nhăm tạo sự thanh thoát và nhịp điệu cho
không gian. Có thể uyển chuyển như
nước....

Page
15


CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH HÒ s o ĐỀ TÀI
3.1 Đặc Điểm Vị Trí Địa Lý
Công trình tôi chọn là trường mẫu giáo Sa
Đéc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Công
trình chỉ mới xây dựng sẵn phần thô, chỉ có
tường bao và các lỗ cửa; còn sân vườn, không
gian trong nhà hoàn toàn trống, chưa chia phòng
và chưa hoàn thiện; hệ thống điện, nước trong
nhà cũng chưa thiết kế.
3.3 Hồ Sơ Kiến Trúc


MÀT BÀN C BÔ TRI SAN DUÜNG VA C Â Y XANH - TL: 1/200

Page
17


Page
18


CHƯƠNG 4 : XÂY DựNG NHIỆM v ụ THIÉT KÉ

MẬT BÀ N G TẢN G TRỆT - TL: 1/100

Mặt bằng bố trí tổng thể
Khu vui choi


VẬN DỤNG Ý TƯỞNG VÀO ĐỀ TÀI:
Hình khối: khiến bố cực không gian thêm chặt chẽ, tạo hình hấp dẫn..
Chúng có thể là những trang thiết bị, vách ngăn tạo sự gắn kết giữa sàn,
tường, trần..
Chúng có thể đặc hoặc rỗng, lồi lõm...với đề tài này hình khối mang tính
cách điệu gợi hình là chính, mô phỏng từ tự nhiên...
Từ môi trường sống của động vật này khối sẽ đặc như đất, hoặc rỗng
như hang động...

P.Học, P.Ngủ, p.đón

c

Page
20


về màu sắc, ánh sáng, chất liệu thể hiện phong cách popart: màu của
chất liệu nhân tạo và thô mộc tự nhiên. Ánh sáng sử dụng một cách ngẫu
hứng.

CHƯƠNG 5 : PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG CHO TỪNG KO GIAN c ụ THẺ

5.1 Không gian khu sảnh đón
T H Ư

V ỉ Ẹ ï'I

ĩ r ONG CH ÍÍY THUÂT CÕNG

• •' rCO

' ylũc 0 5 Ũ C~.....

Page
21


PHỐI CẢNH CHÍNH KHƯ SẢNH

CÁC GÓC PHÓI CẢNH PHỤ

Page
22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×