Tải bản đầy đủ

Thiết kế nội thất hội quán motor h o g

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỘI QIIÁN AIOTOIt H.IM;
(HARLEY OWNERS GROUP)
CHUYÊN NGÀNH : THIET
MÃ SỐ NGÀNH
: 301

k ế nội th a t

THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐH KỶ THUÂĨ CÒNG NGHỆ T? HCM J

AO a QQ5L ùẬ
GVHD: ĐINH ANH TUẤN

SV TH : TRÀN THANH DUY
M SSV: 106301021 KHÓA: 2006-2010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2010
SVTH: TRẦN THANH DUY

GVHD: ĐINH ANH TUÂN
Trang 1/ 51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG
NGHẸTP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

1.

Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
HỘI QUÁN MOTOR H.O.G ( HARLEY OWNERS GROUP )

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô liệu ban đầu):
Thiết kế nội that câu lạc bộ MOTOR
HỌ VÀ TÊN: TRÀN THANH DUY
NGÀNH:
THIẾT KỂ NỘI THẤT

MSSV: 106301021
LỚP: 06DNT1

Toàn bộ mặt bằng sàn 33439mm X 34084 mm thiết k ế 5 không gian
Thiết k ế khu vực tiếp tân , không gian triển lãm, khu vực trưng bày, khu vực cafe offline
và khu vực mua bán trưng bày phụ tùng xe motor Harley Davidson

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp ngày 20 tháng 09 năm 2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụrngày 03 tháng 01 năm 2011
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1/ Thây ĐINH ANH TUẤN
thiết k ế nội thất 100%

2/ ____ _________________________________ __

____

______

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày tháng năm 2010
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

_____

_____

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 2/ 5 1


TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

Người duyệt (chấm sơ bộ).
Đơn vị:................ ..... ...........
Ngày bảo vệ....
Điểm tổng kết:............................
Nơi lưu trữ Đồ án tô"t n ghiệp:........................ ..................

SVTH: TRẦN THANH DUY

GVHD: ĐINH ANH TUÂN
Trang 3 / 5 1


Đ ồ ẤN TOT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Trang 4 / 5 1


Đ ồ ÁN TÓT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

LỜI CẢM ƠN

Thành công nào cũng qua nhiều thử thách...Thật vậy, để hoàn thành đồ án tốt
nghiệp một cách tốt nhất, bàn thân tôi đã cố gắng nổ lực rất nhiều . Được sự hướng dẫn
của giảng viên và các bạn sinh viên đi trước tôi ít nhiều đã rút ra được bài học kinh
nghiệm cho bản thân mình.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn là thầy Đinh Anh Tuân
đã không ngại thời gian hướng dẫn nhiệt tình cho tôi bài đồ án ,giúp tôi có thêm kiến
thức và kinh nghiệm cho lần đồ án tốt nghiệp này.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ
cũng như đã luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn hay chán nản vì thất bại
Xin chân thành cảm ơn khoa mỹ thuật công nghiệp - trường Đại học kỹ thuật công
nghệ TP.HCM ,ban giám hiệu, các giảng viên khoa mỹ thuật công nghiệp đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi,nhiệt tình giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành
đồ án tốt nghiệp.

Cảm ơn bạn bè đã động viên tôi và đã đồng hành cùng tôi đi suốt chặng đường 4 năm
đại học .

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 5/ 51


TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA ĐE

tài

III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
IV. TÓM TẮT NỘI DUNG
CHƯƠNG I. S ơ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN CỦA
HARLEY DAVIDSON VÀ H.O.G
1.1 lịch sử hình thành và phát triển của Harley Davidson.
1.2. Phong cách của dân chơi Harley Davidson ( H.O.G)
1.3 Phương châm của H.O.G
CHƯƠNG II. C Á C PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
2.1 Vật liệu
2.2 Anh sáng, Màu sắc
2.3 ứng dụng trong nộỉ thất
2.4 Nghiên cứu loại hình hội quán ,câu lạc bộ ,nhóm ...
2.4.1 Sơ đồ hoạt động tổ chức
2.4.2 Hồ sơ kiến trúc công trình
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG Ý TƯỞNG VÀO KHÔNG GIAN THIET

k ế cụ the

3.1 Không gian triển lãm kết hỢp với không gian trưng bày.
3.2 Khu vực tiếp tân
3.3 Khu vực cafe offline của hội viên H.O.G
3.4 Khu vực trưng bày tranh ảnh
3.5 Khu vực mua bán trưng bày phụ tùng xe Harley Davỉdson
3.6 K ết luận
Tàỉ liệu tham khảo

SVTH: TRẦN THANH DUY

GVHD: ĐINH ANH TUAN
Trang 6/ 5 1


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 01 :

Giới thiệu chung về đề tài

Bảng 02 :

Nghiên cứu đề tài

Bảng 03 :

Hồ sơ kiến trúc

Bảng 04 :

Ý tưởng thiết k ế

Bảng 05 :

Phối cảnh khu vực triển lãm

Bảng 06 :

Phối cảnh khu vực triển lãm ( TT )

B ảng 07 :

Phối cảnh khu vực triển lãm ( TT )

Bảng 08 :

Phối cảnh khu vực sân khấu

Bảng 09 :

Phối cảnh khu vực sân khấu ( TT)

Bảng 10:

Phối cảnh quầy lễ tân

Bảng 11 :

Phối cảnh khu vực cafe ( TT)

Bảng 12 :

Phối cảnh khu vực cafe ( T T )

Bảng 13:

Phối cảnh khu vực hình ảnh

B ảng 14:

Phối cảnh phòng kinh doanh phụ tùng

GVHD: ĐINH ANH TUAN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 7/ 5 1


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

DANH MỤC CÁC HÌNH
CHƯƠNG I
Hình 1.1.
Hình 1 .2 - 1.5.
Hình 1.6.

Phong cách dân chơi motor Harley Davidson
Phong cách thiết k ế dòng xe của Harley Davidson
Logo của H.O.G

CHƯƠNG 11.
Hình 2.1.
Hình 2.2.
Hình 2.3 - 2.5.
Hình 2.6-2.7.
Hình 2 .8 - 2 .9
Hình 3.1
Hình 3.2
Hình 3.3
Hình 3.4
Hình 2.4.1

Nghiên cứu vật liệu từ xe H.D
Nghiên cứu vật liệu Crom Jnox
Nghiên cứu vật liệu da
Nghiên cứu vật liệu kim loại
Anh sáng và màu sắc
ứng dụng trong không gian nội thất nhà ở
ứng dụng trong không gian bếp
ưng dụng trong không gian bảo tàng H.D
Phong cách trưng bày.
Sơ đồ hoạt động của hội quán motor H.O.G

CHƯƠNG III.
Cấc không gian thiết k ế
3.1

Khu vực sảnh : Triển lãm và khu vực sân khấu

3.2

Khu vực tiếp tân

3.3

Khu vưc cafe Offline

3.4

Khu vực trưng bày tranh ảnh

3.5

Khu vực mua bán phụ tùng ygiao dịch.

OVHD: ĐINH ANH TUẤN

SVTH: TRẦN THANH DƯY
Trang 8/ 5 1


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TAT
- GVHD:

Giảng viên hướng dẫn .

-SV TH :

Sinh viên thực hiện .

-M S S V :

Mã s ố sinh viên .

- TP.HCM : Thành phô Hồ Chí Minh.
-H .O.G :

HARLEY OWNERS GROUP

- H .D :

Harley Davidson

TV:
_ TT:

Tivi
Tiếp theo

OVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRÂN THANH DUY
Trang 9/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

PHẦNI
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- Hầu hết mọi người đều cho rằng chiếc xe chi là 1 phưomg tiện hỗ ượ di chuyển
bình thường cho con người .Tùy theo hoàn cảnh và mục đích sử dụng mà mỗi người có sự
lựa chọn cho mình 1 phương tiện thích hợp .Nhưng với dòng xe được mệnh danh là huyền
thoại như Harley Davidson thì không đơn giản chiếc xe chỉ là 1 phương tiện di chuyển
mà trên hết còn là tinh thần ,niềm kiêu hãnh , sự tự do ,khát vọng chiến thắng mãnh liệt
cùa những người cười trên dòng xe huyền thoại này
_ Không cảm giác nào diễn tả sự tự do như ngồi trên 1 chiếc xe motor ,bản thân
được hòa mình vào mưa, nắng, gió, bụi của thiên nhiên ,cảm giác xé gió khi xe lao
nhanh tren cung đường văng thoi tan bao sự căng thẳng buồn phiền ,Harley Davidson
không bao giờ sản xuất dòng xe đua tốc độ (Sport) mà chỉ cho ra đời những chiến mã
đường trường với ngoại hình mà đôi khi được cho là kỳ dị như ghi đông cao chót vót yên
xe chỉ ngồi được 1 người hoặc những chiếc Harley với đôi phụt trước dài ngoằng vướn
VÍU

,giới chơi xe motor phân loại ra 3 dòng xe của Harley là Cruiser ( dòng xe chạy

đường trường ) , Touríng ( dòng xe dành cho những chuyên dã ngoại mang theo hành lý )
và Chopper ( dòng xe với tay lái cao và phụôl trước vươn dài ) .Những điều đó đã cuốn
hút tôi chọn đề tài này vì niềm dam mê và mơ ước được sở hữu 1 chiếc Harley Davidson
trong con người tôi và cảm giác được tự do chinh phục mọi m iền đất nước bằng xe Harley
luôn luôn không thay đ ổ i .

GVHD: ĐINH ANH TUAN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 10/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

II. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA ĐE

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

tài

- Trong thế giới xe motor phân khối lớn, nhắc đến Harley-Davidson là người ta tin
tưởng ngay đến một thể giới riêng của những người say mê mác xe nổi tiếng này .Đã có
biết bao huyền thoại về niềm say mê của các thế hệ, sự bình đẳng không phân biệt tầng
lớp cùng Harley-Davidson. Dù là triệu phú, là chính khách, hay ngôi sao điện ảnh nhưng
khi ngồi trên Harley Davidson họ chỉ còn là 1 một .Là 1 lãng tử chơi motor Harley
Davidson.
- Trải qua năm tháng, lịch sử chiếc xe tạo nên những huyền thoại, tuy vậy những
câu lạc bộ Harley-Davídson, những người dam mê Harley-Davidson lại không phải là một
thê giới riêng có điều gì đó huyền bí như nhiều người vần nghĩ. Đơn giàn là mỗi nhóm có
một gu chơi xe riêng, phong cách riêng ,văn hóa riêng cho mình. Qua một chiếc xe cụ
thê, có thê nó sẽ nói được không ít điêu vê chủ nhân của nó. Harley cũng vậy
- Từ niềm dam mê xe motor và nhạc Rock tôi đã mạnh dạn thiết k ế 1 sân chơi 1
câu lạc bộ hội nhóm cho nhưng người dam mê dòng xe này .Những người được cho là lập
dị cùng nhau thành lập 1 sân chơi riêng với tên gợi hội quán motor H.O.G ( Harley
Owners Group - nhóm những người hâm mộ Harley )
- Có thể sân chơi này sẽ không mang lại được nhiều lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư
,nhưng dam mê thì không bao giờ mua được bằng tiền

.Cũng như giá thành của xe

Harley tương đương giá thành những chiếc xe hơi hạng sang ( từ 18.000 đến hơn 60.000
USD/ chiếc ) nhưng người thật sự đam mê vẫn không ngừng liên tục sở hữu nó .Cái quan
trọng nữa là về sau sân chơi này có thể PR được tên tuổi của người chủ đầu tư cũng như
khách hàng của Harley đã PR tên tuổi dòng xe này trở thành “Huyền T hoại” .

GVHD: ĐINH ANH TUAN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 11/51


Đồ ÁN TỐT NGHIỆP____________________________

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

_ Đồ án tập trung nghiên cứu về những người đam mê xe dòng Harley Daviđson
chứ không phải đi sâu vào tên tuổi quảng cáo cho dòng xe này . Ngoài ra còn ứng dụng 1
số hình ảnh về phong cách Rock vì văn hóa Harley Davidson là văn hóa Rock có nhiều
điểm tương đồng, cùng xuất thân từ phong trào củạ sự phản kháng.thích nghệ thuật xăm
mình body-art, tính tự hào dân tộc và phẩm châ't lãng tử lạnh lùng của những gã cao bồi
miền Tây ngày xưa rong đuổi đơn độc 1 mình 1 ngựa với áo khoác da ,khăn quàng cổ
,chân mang bốt... Công trình này bao gồm nhiều không gian như: Khu vực tổ chức triễn
lãm .Khu vực trưng bày xe mới .Khu vực tiếp tân .Khu vực cafe giao lưu. Khu vực trưng
bày tranh ảnh xe và sự kiện. Khu vực mua bán trưng bày phụ tùng xe motor Harley
Davidson.
Đê phù hợp với văn hóa chơi xe, sở thích và niềm đam mê, tôi xin đề xuất thiết kế
các khu vực sau:
+ Khu vực sảnh kết hợp với không gian trưng bày
+ Khu vực tiếp tân
+ Khu vực cà phê
+ Khu vực trưng bày tranh ảnh
+ Khu vực trưng bày,giao dịch mua bán phụ tùng xe.

III. TÓM TẮT NỘI DUNG
ĐỒ án gồm 3 chương:
Chương 1: Sơ lược quá trình phát triển của xe Harley Davidson và phong cách H .o G
Chương 2: Nghiên cứu các yếu tố liên quan để thiết k ế đề tài.
Chương 3: ứ n g dụng những nghiên cứu ở trên vào công trình hội quán MOTOR H.O.G

GVHD: ĐÍNH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 12/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

chương

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

ỵ s ơ Lược QUÁ TRÌNH LỊCH sử CỦA HARLEY DAVIDSON

1.1. Lịch sử phát triển của Harley Davidson
_Dòng xe Harley Davidson được chế tạo vào năm 1903 tại Milwaukee- Wisconsin
Mỹ bởi hai tên tuổi huyền thoại là Williams ’’Bill” HarleyC 1880 - 1943) và Arthur
Davidson(1881 - 1950), sau này được tiếp tục phát triển bởi WilliamA. Davidson Horst
Lambecht ( 1870 - 1983 ) và W alter Davidson( 1877 - 1942).
Chiếc Harley Davidson đầu tiên được chế tạo để trở thành xe đua và được b ố trí một
động cơ xylanh đốt trong. Đó là một chiếc xe khá chắc chắn và khá đẹp.

- Nãm 1905 họ cùng nhau sản xuất 11 chiếc , năm 1905 lên tới 154 chiếc và thế
là họ thành lập một công ty, trong một căn nhà gỗ do cha của Davidson xây dựng.
- Công ty nhỏ bé này “lớn lê n ” nhanh chóng và một thành viên nữa trong gia đình
Davidson tên là William gia nhập vào công ty. Ngay lập tức họ tuyển 20 công nhân và
xây dựng một nhà máy mới.

GVHD: ĐINH ANH TUAN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 13/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

1.2 Phong cách của dân chởí Harley Davidson
- Phong cách của dân chơi Harley Davidson không giống bất cứ phong cách của
tay chơi motor phân khối lớn của các hãng xe Nhật hay các hãng xe Châu Á nào khác
,không cần áo giáp hay găng tay cầu vai bảo hộ khi lái xe ,không cần trang phục cầu kỳ
của các nhà tài trợ ,không màu sắc sặc sỡ như dân chơi xe motor “chồm ” Sport Nake
•Chỉ cần 1 chiếc áo thun quần jean bình thường kết hợp áo khoác da màu đen có đính 1 ít
hạt inox trang trí hay đơn giản chỉ là quần jean áo thun và 1 đôi giày bụi là có thể mang
lên người phong cách chơi xe Harley ,cũng giống với phong cách Rock ,dân chơi motor
thường có sở thích xăm mình ,tóc tai bù xù ,râu ria cá tính,không cần thắc mắc khi bắt
gặp những tín đồ Harley Davidson có hình xăm về hãng xe trên người hay đơn giản là
hoa văn cách điệu con vật hoa lá

V . V .. .V Ì

đến với thú dam mê motor Harley là ùm đến với

sự tự do thoát ly khỏi những quy tắc và định hướng thông thường ,tìm kiếm cái mới nhưng
không phá bỏ những chuẩn mực cũ.
- Harley Davidson là một thương hiệu của sự huyền bí và tính huyền thoại làm
nảy sinh sự hết lòng gần như đối với một tôn giáo trong những khách hàng của nó. Tiếng
nổ trầm khàn của động cơ. Yên ngồi thấp bằng da hay tay lái cao ngâ't ngưởng tạo nên
tính cách riêng biệt cuả Harley Davidson .Những yếu tố này không hề làm biến đổi chất
lượng nào của chiếc xe nhưng tât cả cùng nhau tạo nên một tính cách cho người ngồi trên
xe.

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 14/51


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
r\

-------------------------------------- —

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Hình 1.1

Những kiểu dáng độc quyền mà nhừng người mê xe trên toàn thế giới hết lòng ngưỡng mộ

Hình 1.2
GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DƯY
Trang 15/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Hình 1.3
Phong each ca tính và độc đáo .Điêu đặc hiệt khiên nhiều dân chơi motor đam mê hãng
Harley là chủ xe có thể yêu cầu nhà sản xua't làm riêng cho mình 1 chiếc x ế độc

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
T rang 16/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Hình 1.5
Những chiếc Harley thuộc dòng xe Chopper thường được đặt thiết k ế riêng theo ý chủ xe
với cặp phuột trước dài ,ghi đông ngang ,cao và bánh sau với kích thước lớn cộng thêm 1
chút sơn nghệ thuật airbrush cá tính
1.3. Phương châm của H.O.G

- Tính tự do : “ live to ride , ride to live “ . Giá trị chủ chốt chính là tính tự do cá
nhân bao gồm thoát khỏi những cảm giác bó b u ộ t,( như sự giam hãm trong 1 chiếc xe hơi
bít bùng hay phải chôn chân trong nhà hay 1 nơi chốn nào đó và khát khao tự do khỏi sự
ràng buột của xã h ộ i) .Logo hình đại bàng của H.O.G nói riêng và Harley nói chung
GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRAN t h a n h d u y
Trang 17/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

chính là biểu tượng cho sự tự do này .Bân cạnh đó còn có trang phục thiết k ế riêng cho
khách hàng ,vải bọc yên ,đầu sọ ,dây xích ,áo khoác v.v... Tâ't cả gợi nhớ đến hình ảnh
của những người hùng miền Tây hoang dã ngày xưa
—Tinh thần ái quôc : Giá trị thứ 2 là tinh thần ái quốc .Người Mỹ rất coi trọng
tinh thần dân tộc và niềm kiêu hãnh về 1 đâ't nước rộng lớn hùng mạnh .Việc sở hữu 1
chiec Harley Davidson do Mỹ sản xuât còn nói lên lòng tự hào về 1 con người mạnh mẽ
sinh ra trong 1 đất nước mạnh mẽ.
_ Sự mạnh mẽ: Harley Davidson là một huyền thoại đối với những câu chuyên
đầy bí ẩn riêng của nó. Không ai mua Harley Davidson vì tốc độ cực nhanh của nó họ
mua vì muốn mình trở thành huyền thoại Harley Davidson . Đối với khách hàng Harley
Davidson không chỉ là 1 chiếc motor thông thường , mà là 1 sự trải nghiệm, 1 thái độ 1
phong cách sông và là 1 phương tiện thể hiện chính mình. Hình ảnh đặc trưng của Harley
là một chiếc motor đơn độc trcn con đường rộng lớn ở 1 nơi nào đó của nước Mỹ bao la
thể hiện một bản lĩnh kiên cường về sự tự do đích thực
_ Địa vị xã h ộ i: Một thành viên H.O.G đã nói “tôi dam mê tự do và cảm giác tốc
độ khi cưỡi Harley.hơn thế nữa những cảm giác về Harley là vĩnh cửu và không giới hạn
tuổi tác.Bằng chứng là không chỉ có bọn trẻ choai choai mới phát điên lên vì Harley
Davidson mà cả những người lớn tuổi cũng say mê không kém. Bên cạnh thành công
trong việc duy trì 1 bản sắc độc đáo và nhất quán dựa trên hình tượng nam tính của nhân
vật người hùng dân gian của nước Mỹ ,Harley Davidson cũng thành công trong việc mở
rộng hình ảnh của người sử dụng qua việc nhân mạnh sự tự do cá nhân.

_ Khái niệm về cá tính của thương hiệu Harley Davidson ,bản chất nam tính tinh
thần yêu nước và sự dam mê tự do của 1 con người sẵn sàng vượt qua sự gương mẫu
thông thường là 1 cách lý giải cho hiện tượng Harley Davidson .Sự trải nghiệm khi được
rong đuổi trên 1 chiếc Harley hay đơn giản chỉ là những gì thể hiện qua các vật dụng như
áo quần là 1 cách để các tín đồ Harley thể hiện bản chất của mình .Harley Davidsonn
mang đến cho khách hàng cảm giác tự do ,độc lập và mang đến những lợi ích về cảm tính
.Đối với 1 số người,có được 1 mối quan hệ thân thiết với 1 tổ chức và sản phẩm có cá

GVHD: ĐINH ANH TUAN

SVTH: TRẦN THANH DƯY
Trang 18/51


Đ ồ ẤN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

tính mạnh mẽ là 1 món quà quý giá .tương tự như việc chia sẻ 1 niềm tin giá trị và phong
cách sông.

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
2.1. Vật liệu
_ Harley Davidson là dòng xe Cruiser phong trần để lộ khối động cơ V-twin dũng
mãnh, khoe ra nét mạnh mẽ và phong cách độc đáo của mình. Khung xe được làm từ
hợp kim Nhôm cao cấp cứng hơn sắt nhưng trọng lượng nhẹ hơn ,1 số chi tiết vỏ máy
được tráng 1 lớp Crom ,Inox sáng bóng làm điểm nhân trang trí cho vẻ hào nhoáng
của 1 chiếc x ế khủng ,pô air và đèn có thể được cách điệu thành những hình thù quái
dị như xương sọ ,móng vuốt ( hình 2.1 )

Pô air hình xương sọ
Hình 2.1

Pô air hình bẩu dục mạ Crom

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 19/51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

_ Chât liệu sáng bóng: Kim loại mạ Crom và Inox làm tăng tính sang trọng và
phồ ra câu tạo máy cuả xe, làm cho xe trở nên sang trọng và đặc biệt là điểm nhân
cho xe. Trên trang phục còn là điểm nhấn trang trí ( hình 2.3 ,hình 2.4 )
—Inox là 1 dạng hợp kim săt chứa tôi thiểu 15,5% Crom .Nó ít bị biên dạng hay bị
ăn mòn như các vật liệu thép thông thường khác nên độ bền cao thường được sử dụng
cho công nghiệp chế tạo xe máy ,gia công cơ khí .Ngoài ra châ't liệu da là phần không
thể thiếu của Harley

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 20/ 51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Giày bồt da phong cách Harley
Dây lưng Harley

Hình 2.4

- Các phụ kiện kèm theo ,tât cả đều mang phong cách Harley như: hộp quẹt, bộ
quần áo hay đôi giày. Chât liệu da thường đi kèm theo cát hạt inox đính vào để tăng
thêm diêm nhân. Thông thường chỉ có 2 loại vật liệu da màu đen và inox đi chung với
nhau

Bóp ví phong cách Harley Davidson
Hình 2.5

GVHD: ĐINH ANH TUAN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Traíig 21 /51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

_ Vật liệu da: Làm cho xe mềm mại hơn,làm giảm bớt lớp cơ khí lạnh lùng sắc
sảo,làm tổng thể chiếc xe trông mượt mà hơn. Và vật liệu da còn gắn với hinh ảnh cao
bồi viễn tây ngày xưa cưỡi ngựa bọc yên da ,tay cầm cương rất bụi bặm phong trần.(hình
2.5 )
- Vật liệu kim loại : Harley mang một cái gì đó rất mạnh mẽ, hiện đại, sang
trọng nhưng lại dân dã. Đó chính là phong cách độc đáo, riêng biệt của nó. Chính vì vậy
vật liệu sử dụng để thiêt kê là sự kết hợp hài hòa. Đó là những tấm thép kim loại, là Ống
săt, các loại dây xích , các phụ kiện sắt tho ,hoa văn hoa tiết nổi loạn ân tượng ...

hình 2.6

GVHD: ĐINH ANH TƯAN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 22/ 51


TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

_ Một không gian giàu chất “bụi” và cá tính không thể không tính đến 1 hệ thống
cáp treo và các trục đường ống thô ,nó sẽ làm cho không gian trờ nên thô cũ nhưng vẫn

Hình 2.7
thể hiện được chất sáng tạo và bụi bặm với các gam màu lạnh ,sàn nhà cũ ( hình 2.7)

2.2. Ánh sáng và màu sắc.
Anh sáng vàng hoặc trắng kết hợp với đèn neonsign nhân vào các khối động cơ
bằng kim loại sắt lạnh , 1 chút ánh sáng neon nhấn vào các khu vực trưng bày xe còn lại
là ánh sáng tự nhiên để không gian mang hơi hướng của sự tự do ,việc quá lạm dụng vào
ánh sáng nhân tạo và đặt quá nhiều đèn sẽ làm cho không gian trở nên ngộp vì công
nghệ, mất đi sự tập trung của vẻ gần gũi thô mộc ,trái ngược với phong cách “ b ụ i” của
dòng xe Cruiser đường trường như Harley Davidson

SVTH: TRẦN THANH DUY

GVHD: ĐINH ANH TUÂN
Trang 23/ 51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

gian trưng bày của
bảo tàng Harley Davidson không dùng quá nhiều đèn ,vật liệu kim loại được khai thác
tối đa như dàn giáo ,ống sắt để tăng thêm chất “lạnh” và 1 chút góc tối để tăng thêm tính
chât bí ẩn ,lạnh lùng lôi cuốn người xem hiếu kỳ...

( hình 2.8 )

T

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 24/ 51


Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM

Anh sáng mờ nhạt sẽ gợi thêm tính lãng mạng,lung linh của dòng xe được mệnh danh
huyền thoại ( hình 2.9 )

GVHD: ĐINH ANH TUÂN

SVTH: TRẦN THANH DUY
Trang 25/ 51


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×