Tải bản đầy đủ

Thiết kế nội thất công trình biệt thự ý tưởng sự cộng sinh

R» HUTECH

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

THUYÉT MINH ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THẤT BIỆT THỤ
Ý TƯỞNG : SỤ CỘNG SINH

Ngành:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẤT

Giang viên hướng dẫn : Cô Phạm Thị Ngân
Sinh viên thực hiện
MSSỴ: 106301032

: Nguyễn Đắc Hảo

Lớp: 06DNT3

T H Ư V IỆ N
TRƯỜNG 0H KỸ THUẬT CÒNG NGHỆ ĨP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, 201

1


Lời nói dầu
I.ƠI nói đâu em xin chân thành cảm ơn đến cô Ngân giáo viên hướng dẫn em trong quá trinh
làm đồ án tốt nghiệp nói riêng vả tất cả các thầy cô giáo khoa mỹ thuật công nghiệp nói
chung đã tận tâm, nhiệt tình hướng dần sinh viên chúng em đi đến ngày hôm nay. Đồ án tốt
nghiệp luôn là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời cua mồi sinh viên, nó đánh dấu sự trương
thành trong tính cách, trong nhìn nhận vấn đề thiết kế của một sinh viên và quan trọng hơn
hêt đó là kêt quả cua bao năm học tập và rèn luyện.
bm kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khoe, luôn vui vẻ và luôn tràn đầy ăng lượng để dạy
dô các thê hệ sinh viên chúng em nên người.
Em xin chân thảng cảm ơn!

Đồ án tốt nghiệp
Đe tai : thiet ke nội thảt không gian nhà ở (ý tưởng: sự cộng sinh)
GVHD: Cô Phạm Thị Ngân
SVTH: Nguyền Đẩc Hảo
MSSV: 106301032
Lớp : 06DNT3

29


MỤC LỤC
PHÀN 1 : GIỚI THIỆU
1. Giới thiệu đề tài .
2. Lí dó chọn dề tài .
3. Y nghĩa chọn đê tài .
4. Đôi tượng nghiên cứu cua đề tài .
PHÀN

2 : NỌI DUNG NGHIẾN cứu


A. Đặt vân đê và giải quyết những vắn đề đỏ :
1.1 hê nao goi là công sinh ?nỏ cái vai trò như thế nào dối với con người
đôi với cuộc sống ?.
2. 1 ính chất biêu hiện cua sự công sinh là gì?làm thế nào để nhận biết được
sự công sinh : - Trong tự nhiên
- Trong cuộc sống
3. Có mối liên hệ nào giữa sự công sinh và kiến trúc mội thất hay không
và nó được biêu hiện như thế nào ? .
4. Tinh cộng sinh được đưa vào trong thiết kế như thế nào ?NÓ có dặc trưng
và quy luật gi không ?
a. Cộng sinh về hình khối.
b. Cộng sinh về đường nét
c. Cộng sinh về màu sắc .
d. Cộng sinh về vật liệu .
e. Công sinh giừa các yếu tố trên với nhau
4. Sự cộng sinh có tác động như thế nào giữa đối tượng thiết kế với các
yêu tô tác động khác bên ngoài và đối với con người ?
a. Yếu tố kĩ thuật
b. Yêu tố văn hóa
c. Yêu tô môi trường khí hậu
PHÀN 3 :ỨNG DỤNG
1. Kiến trúc .
2. Nội thât

-Tạo ra được ngôn ngừ thiết kê

mang tính chất cua sự cộng sinh
- Ung dụng nỏ vào đối tượng
thiết kế .


PUAN 1 : GIỚI THIỆU

1.1.Giới thiệu đề tài :
- Đẽ tài là một chuôi các nghiên cứu về sự công sinh xảy ra trong tự nhiên
trong cuộc sông , từ đó rút ra được những đặc trưng
vê tính chât bên trong lân đặc điêm hình dáng bên ngoài để hình thành
nên ngôn ngừ thiêt ké mang tính cộng sinh và áp dụng
vào thiêt kê một đôi tượng không gian nhà ơ nói riêng, và ngành thiết kế
nói chung , góp phân tạo nên không gian ở hài hòa
VƠI thien nhiên ,với môi trường , với văn hóa cà với con người và con người
đúng với ý nghĩa của sự cộng sinh .

-Đè tài không lạ ngược lại nó được rất nhiều bạn sinh viên khác nghiên cứu
và áp dụng vào đô án, nhưng cái lạ cái riêng ở đồ án
nay chinh la sự nghiên cứu đi sâu vào tính chât cộng sinh trong ban
thân đôi tượng, giữa đối tượng với các yếu tố tác động
bên ngoài và với con người , nhàm rút ra cá đặc trưng về ngôn ngữ thiết kế
riêng mang tính cộng sinh áp dụng vào trong thiết ké.
Hy vọng đe tai này sè được thây, cô chú ý và đóng góp sẳ chừa nhiệt
tình đề nó được hoàn thiện hơn .
Với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa hiện nay,
môi trường sông, chât lượng sống của con người chúng ta ngày càng
giam dl va bj đe dọa phá vơ ,tàn phá trong tương lai không xa .
Nguyên nhan chính cua vân đê dó chính là sự suy giảm nghiêm
trọng của tự nhiên ,tâng ozon bị phá vơ,nguồn nước bị ô nhiễm
sụ tuyệt chúng của đọng vât, thực vât, và mấu chốt ở đây
chinh la con người mât đi sự găn kêt với tự nhiên ,mất đi cái
tương tác có lợi đê cải tạo tự nhiên, dẻ phát triên môi trường .Điều
đó đang và sè tiếp tục diễn ra nếu mỗi chúng ta không làm gì đó .Hầy chung tay gán kết
con người với tự nhiên ,tương tác có lợi
cho tự nhiên,cho môi trương sổng và tất yếu ta sẽ nhận được tương tác có lợi lại từ nó
và chính điêu đó cũng găn kết cơn người
với con người tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hài hòa ,một thế giới gắn kết và bẽn
vừng .
Sự cọng sinh là vân đê cơ ban giúp ta làm được điều dó .Và em chọn sự cộng sinh là đề
3


4


PHÀN

2 : NỘI DUNG NGHIÊN cứu

A.ĐẶT VÁN ĐẺ :

1. ỉ hê nào goi là công sinh ? nó cái vai trò như thế nào dối với con người
đôi với cuộc sống ?.

I inh chat bieu hiẹn cua sự công sinh là gì?làm thẻ nào đê nhận biết được
sự công sinh : - Trong tự nhiên
- Trong cuộc sống

3. Có mối liên hệ nào giữa sự công sinh và kiến trúc mội thất hay không
và nó được biểu hiện như thế nào ? .

4. Tính cộng sinh được dưa vào trong thiết kế như thế nào ?NỎ có đặc trưng
và quy luật gì không ?
a. Cộng sinh về hình khối.
b. Cộng sinh về đường nét
c. Cộng sinh về màu sắc .
d. Cộng sinh về vặt liệu .
e.

c ông sinh giữa các yếu tố trên với nhau

4. Sự cộng sinh có tác động như thế nào giừa đối tượng thiết kế với các
yẻu tô tác động khác bên ngoài và đối với con người ?
a. Yêu tố kĩ thuật
b. Yêu tô văn hóa
c. Yeu tố môi trường khí hậu


B. GIẢI Q UYẾT VẤN ĐỂ :
1 The nao g o i . .. còng sinh ' nó cai vai trò như thi' nào dô

con người,

Vai trò của sự cộng sinh đ ói với con người :

Duy tri sự sóng cùa con người
tr£n hành tinh n iy đàm báo cuộc sóng
cho con người trong quá trình p h it triốn

Giúp con người phát triến chát lượng
cuộc sóng ànỏi trường sỏng v i di dén
sự phát trién b in vững, tỗt d c p .

B io vệ con người ,bào v ị cuộc s ó n g ,
môi trưởng sóng tránh nhừng t ic hai
x á u ,tránh sự phá vở, và m ít c ín bAnj
sinh thái.

Trong thc< giới hiện ta» mã chúng ta dang s ó n g , s ự ^ n g sinh hión hiện diện và tón tai xung quanh chúng ta , nò giúp chúng ta
tón u i : p h it tr?ốn
v i ,c hún$ u ỉránh khỏI nhửnế a *
-Vỉ VẶV, chúng ta có th i tháy nỏ có vai trò rát lởn và quan
trọng đói với chung ta như t h í náo .Hãy thảm nh4p và nghiên cưu ãé i p dụng no h * u quà bơn trọng cuộc sóng của chúng ta
•Hãy tương tác cò lợi s-áo tự nh.én ,vào m òi trường sóng .vào một đói tượng và ta sònhịn dược m ột lợi ích dé cùng phát tnỗn,
cùng tốn tai
e» r
*

2. Tính c h ấ t, biểu hiện của sự cộng sinh là gì ? Làm thế nào để nhận biết được sự công
sinh
-Trong tự nhiên
-Trong xã hội.
Tinh ch ất , biêu hiện

CÜU

sự cộng sinh và cách nhận biết nỏ trọng tự nhiên :

-Luôn luôn xuất hiện cùng một lúc ,cùng nhau và khi thấy một trong hai cá thể thì sẽ thấy cá
thê thứ hai, không tách rời nhau.
-Bảo vệ nhau cùng tồn tại , hợp thành một thể thống nhất đê tránh ke thù xâm hại .
-Manh lại lợi ích cho nhau đế cùng phát triển .
-Găn kêt nhau theo quy luật tuân hoàn âm dương .

M ói quan
cộng sinh của b*o Cá m4p cộng sinh với loài L oii tát kè cộng sinh
hoa d iu và Anabacna (được tim c i An vi sinh v ịt đé v ị sinh với m ỏi trường tự
th iy trong ring nhỏ ở bé mật lá. cơ thé cho mình
nhiẻn đé In n iu ,đé
Anabacna lá m ột táo xanh
ngụy trang sản mói

•CÁ hé cộng sinh với hái quỳ dé bảo v£
nhau và cùng sAn m ói cho nhau,một bên
thu hút con m ói ,một bén bát m ó i.

M ang lợi ích cho n
đ ố cùng phát triến

7


s 'ư j m.ộ ' cá th í
m,ỉ>t
q u in t h ế , g in két b ín

c ỏ n g sinh với m ỏi trưởng sóng
với m ỏi trưởng xung quanh
m ột cách hải hòa v i thông n h ít

C òng sinh nhiéu yếu tó với nhau
(tự n h iín ,k i thuẠt, v in hóa .mỏi
trường xung quanh .)

P h in ánh hỉnh ánh cùa tự n h i
»của m ôi trưởng sống qua bản
thản cỏng tr in h .

Trong nội th ắ t:
Những không gian nội thât mang tính chất của sự cộng sinh ngày càng nhiều và đang trở
thành một xu hướng thiết kế đưa con người gần gữi với nhau ,gần gữi với thiên nhiên và
môi trường sông . I ạo nên chất lương cuôc sống hoàn mỹ và tươi đẹp .

.v,nf .r ! nh * ,ửJ U n ‘
va Oen ngọ.ìi k h o n ,-.■
sửng tao cho ta cám gi.it
trong ngo.n ¡.1 :m>t

Đ ưởng nét ,hinh khói của tư
n h iin dược dưa vào khỏng
gian m ang lai c im giac th o ii
mái ,gán gứi với tự nhiỏn .

Các yứu tó bôn ngoai và b ín ngoải va b«>n
trong không gian sóng g in bó c h ịc chè với
nhau và tao thành m ộ t tdng t h í hài hỏa

C ộng sinh giữa yéu tó v in hoa
tự nhíén và đư ờ ng nét hiện đai
trong thiét k*.

H ình dáng kin h it vả hài hòa với tóng thố bòn trong
tao nen m ột tổ hợp bOn vững m ang
hình thái của tự nhiẻn

Yíu tó tự n h iỉn dươc m ang vào
từn khống gian rú t đi khoảng
cách giửa tự nhiỏn v i co n người

K hỏng gian sóng hòa m inh vảo thién
n h iín , th 4t thoái m ái vã sinh đ ộng

9


Đ oạn nét trong sự cộ n g sinh lu òn tón
tại p h in ảm và p h in d ư ơn g ,và n ó
ch ín h lá sự liẻn két logic giữa
p h in lõm ( • ) v i phán lói ( + )
C Á c d oạn n ét liỏn két với nhau trén
m ột mật p h in g sẻ tạo n«Ịn m ột
đ ư ờ n g thâng liên tụ c theo q u y luẬt
ảm dương
N ét m ém , d ư ờn g con g

N é t cứ n g d ư ởn g thAng

Sự cọng sinh luôn tôn tại trong tât cả các yếu tố, các vấn đề, các nhân tố, các sinh vật
đang hiện hừu trong cuộc sống cáu chúng ta Nó góp phần đám bao liên kiết bền vững
tương tác đê cùng tồn tại và phát triển.


5. Sự cộng sinh có tác động như thê nào giữa đối tượng thiế kế với các yếu tố tác động
bên ngoài và đối với con người ?
- Yêu tố kĩ thuật
- Yêu tố văn hóa
-Yêu tô môi trường tự nhiên xung quanh.
Sự cộng sinh giữa dỏi tượng thiết kế dối với yêu tổ kĩ thuật:

ừng yeu tó c ủ a m ỏ i trư ở n g tự n hiộn
ic c ộ n g sin h v ào k hói c ỏ n g trìn h
1 n ó th à n h m ộ t p h i n k h ố n g th é tá c h rời
'i tó n g th é d ỏ .

L u ó n lu ò n xuát h iệ n c ù n g n h a u v i k h ô n g th ế
th ié u n h a u .

Sự cộng sinh giũ a đối tượng th iết kế đối với yêu tố văn hóa hàn địa:
Ngoài nhừng yếu tố kĩ thuật, yếu tố tự nhiên xung quanh, còn tồn tại một mối liên hệ gắn kết
vô hình giữa dối tượng thiết kế đối với văn hóa bản địa khu vực đó, quốc gia đó
Châu lục đó.

14


v ẻ c<5 di<ín trín một cáu trúc hình

Ruộng b ic thang ,một nét đặc trưng

Ta cám nhận dược hơi hưởng thiét k í

khói và dường nét hiện ¿41
cộng sinh vơi nhau tao nẻn sự hóa

của vùng núi táy b ic việt nam cũng dược

cùa chiu iu qua dường nct kiổn trúc,
vịt liệu và bó cục còng trình.

hợp vời mỏi trường nam mỹ ,

cống sinh vào cỏng trinh tao thành một
«í dệc sic .mang dẬm vin hỏa bãn d|a

PHÀN 3: ỨNG DỤNG s ự CỘNG SINH TRONG NỘI THÁT

ủ ng dụng vào dối tiròng thiết ke :
Điêu quan trọng hon cho tât ca những nghiên cứu này của một sinh viên đó chính là ứng
dụng nó thành công vào một đôi tượng thiết kê ,Tạo ra nhừng không gian mang tính cộng
sinh ,mang lại hiệu qua thâm mỹ và công năng sử dụng tốt.
Đôi tượng thiêt kê cải tạo nội thât là một biệt thự thấp tầng ơ bình thuận ..


MẠT BANG PHÁN KHU CHỨC NĂNG

C ác k h ỏ n g gian chứ c n ả n g đư ợc b ó tri dự a trẻ n d é g iim tó i đa tác d ộ n g có hại vã tàn g cư ờng tác d ộ n g tó t d<ín với
từ n g k h ò n g gian đ ỏ -Hó b ơ i ,p h ò n g n gủ ,vệ sinh là n h ứ n g k h ỏ n g gian dư ợc chứ y b ó tri dự a th e o h ư ớ n g gió .hư ớ ng n áng
dố t$n d ụ n g n ản g lư ợng d ỏ làm n ản g lư ơng c h o k h ò n g gian d ó tạo dư ợc sự h ợ p lí và thoái m ả i.
C ác k h o ản g lủi và kho ản g sản cũ n g dược tẬn d ụ n g lam cảnh qu an g tối ưu d é th ư gián vã th ỏ a m ãn th ị giác

MẶT BẰNG TRỆT

17


1CS0

MẶT BẰNG LẨU

MẶT ĐỨNG CHÍNH

]£ j


MẶT ĐỨNG BÊN

MẶT ĐỨNG BÊN


MẬT CẢT

PHỐI CẢNH CHÍNH NGOẠI THẤT


Không gian pliòng khách

Không gian phòng khách với hướng nhìn ra khu vực sân sau với cây cối và ánh sang tràn
ngập, mơ hoàn toàn ra bên ngoài tạo nên cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng .
Vật liệu được sự dụng là vật liệu thô mộc( mây , tre, gồ ..) két hợp với các vật liệu hiện đại
kính, đá sa thạch, kim loại..) đê đảm bảo được tính thâm mỹ cua phong cách thiết kế và vếu
tô kĩ thuật di kèm.

23


Không gian bêp

Thiêt kẽ với đường nét thanh gọn kết hợp với vật liệu và hình khối mang âm hưởng của
thiên nhiên. Nhẹ nhàng , thoái mái, và mang lại cho người đứn bêp cam giác người và bếp
là một .Yêu tô kĩ thuật, công năng luôn là yêu tố quan trọng nhât và quyết định sự thuận
tiện cùng như thoải mái của người làm bép.
Không giun plìòng ăn

25


Không gian thư viênịphòng đọc sách)

Không gian thư viện được thiết kế với các công năng kết họp với các công năng phụ khác
nhăm tạo nên một không gian nghiên cứu, học tập, thư giản hiệu quả và thoái mái với đầy
đu tiện nghi .

27


Không giun vệ sinhịphòng tắm )

Với đây đủ tiện nghi của một phòng tăm hiện đại không gian phong tắm được thiết kế như
mơ hoàn toàn với không gian bên ngoài, ánh sảng tự nhiên, cây xanh xen lẫn những vặt liệu
thô, mộc tạo nên không gian hài hòa giừa công năng và yêu tố cảm xúc cũng như là thầm
mỹ.
28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×