Tải bản đầy đủ

Thiết kế nội thất cà phê (rose coffee)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MỒN:............ .................................

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHỦ Ý:

sv phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyếr minh

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Hà Tuấn Khoa
NGÀNH:
NỘI THẤT

MSSV:
LỚP:


106301055
06DNT1

ỉ. Đầu đề Đồ Ún tôt nghiệp:

-THIẾT KẾ NỘI THẤT CÀ PHÊ (ROSE COFFEE)
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
-Tìm hồ sơ công trình kiến trúc phù hợp với đề tài đã chọn
-Bô" trí mặt bằng cho những không gian thiết kê
-Lên kê hoặc và ý tưởng thiết kê cho từng không gian cụ thể
-Triển khai những ý tưởng và xử lý những ý tưởng vào từng không gian cụ thể
-Thể hiện bài và in ân
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :22-03-2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15-07-2010
5. Họ tên người hướng dẫn
1/ CÔ VÕ THỊ THU THỦY
2/

.................................... *.......................................................................

Phần hướng dẫn
..............-.... ......... ..........................
................................................. ................................................................

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

T H u

V Iẹ N


TRUONG OH KỸ THUẬT CÒNG NGHỆ TP.HCM

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (châm sơ bộ):.................................
Đơn vị:..................................................................
Ngày bảo vệ:....... -...............................................
Điểm tổng kết:..-.............. ........... -.....-................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

/104 c o

57/ iị?r
.... .......


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm số bằng số.

.Điểm số bằng chữ.

TP.HCM, ngày.... tháng........ năm 2010
ịG V hướng dãn ký và ghi rõ họ tên)


______ Q
X

Ẩ L ( t J & C -À M
________ )

S au 4 n ă m họe tậ p tạ i trường, em d à tiế p thu đươe n h iều k iến thức o à d ồ
án tố t n g h iệ p n à g ỉà th àn h q u ả eủa q u á trình họe tậ p oà rèn lu g ịn dư ới 3ự

(ỈÌUỊ eởnạ dạụ tỉảử tủa Q/iậ ữhảiỊ Ếiỡ intờng (Dai TCot JCij Xĩhaật @âitạ riỉạhệ
Xỉhành rp h ồ

& ỈÍ M in h , ¿An ddn gứ i đ ế n Ufuị th ầ g eở tờ i b iế t ơn chán

th à n h , íĩăe b iệt xin eủm ơn iư hiểớng d ẫ n tợ n tìn h eua tẬ iáo Oiên hưởng d à n
@ồ fỉ)ở (7A/ r7/f/f (7h ítg đ à g iú p em hoàn th àn h d ồ án tố t n g h iệp ,
thứe oà thu th ậ p đươe n h iều th ò n g tin o à k ậ n ă n g th iế t k ế eản th iế t đ ể ph ụ c
041

cho công oĩệe của em 3au n à g , ¿4tt rin g ử i lở i cám ơn chản th à n h đ ế n đ ến

các th ầ g cồ đ ã tậ n tìn h c h ỉ d ẩ n oà tạ o đ iề u k iện th u ận lợ i cho em hoàn thàn h
đ ẩ á n tố t n g h iệ p n à g .
o th ờ i g ia n cỏn hạn e h ế oà ban th ă n chưa có nh iễu k in h n g h iệm n ê n d ồ
án tố t n g h iệ p chắc chắn kh ôn g trán h khều những th iếu sót, ¿Att rú t m o n g
n h ân đttỢc nlíửng n h ận x é t oà g k iến đ ổ n g g ó p của Qfuj & h ầu @Ạ đ ẻ d ê tà ì có
g ìá tr ị thực tiễn cao hơn, S au cùng em x in g ử i đ ế n Qjuj & hầụ
k h o e , th àn h cồn g où những bước tiế n oượt bậc tron g cồng tác.

tờ i chúc sứe
Ẩ t( ft & 7

ỈM < fn
_y

S att 4 Htĩnt họe tậ p ta i trưởttq, eut fía tiế p th a đượe nh iều h iến thửe oà đ ầ
án tố t n g h iệ p n à g tà th à n h g u ả eủa q u á trìn h họe tậ p ơă rèn tu g ịn dư ới 3tể
d à ụ eò n g d a g há ớ efta Offg ÇJhftg Pô trường rĐ g i 7fíọe TKỳ ÇJhugt p ồ n g Q ỉg h ị
ÇJhành rp h ò 'Jf)Ậ P h i /Ninh. ¿4n drift gử i đ ế n Oftg th ầ g eồ lở i b iết ờn ehàn
thành* đ ặ e b iệ t dein earn đa 3ự hưởng d ầ n tậ n tìn h etia t ị t á o tuen hưởng d ẫ n
Pô r()ò ÇJht ÇJhu CJhtitj đ à g iú p em ho fin th àn h đ ể án tố t n g h iệ p .
Çïrottg th ờ i gia n thi/e h iện b à i tế t n g h tịp f em đ â họe h ầ i đươe nhiều hiến
thứe oà thu th ậ p đươe nh iều th ô n g tin o à hg n ă n g th iế t hè eần th iế t đ ể phtte
tĩu eho eòng oìệe etia em 3UU n à g . ¿Att dein gtrì lờ i eảm ơn ehản th à n h đ ến đ ến
eáe th ẳ g eô đ à tậ n tìn h eht d ấ n oà tạ o đ iề u hiện thu ận tơ i eho em h oàn thàn h
đ ồ án tố t n g h iệ p n à g .
rO o th à i gia n eởn hạn ehe oà bản th ả n ehưa eó n h iều hình n g h iệm n ên đ ồ
án tố t n g h iệ p ehẳe ehẳn hh òug trán h h h ổ i »thừng th iếu só t. A m ru t »nong
n h ận ílượe »thừng »thận deét oit g hiếu d ó n g g ó p etia Qfttj ÇJhau Pâ đ ể đ ễ tà i eố
g iá tr ị thựe tiề n eao hơn. Sau eủng em debt g trì đ ến Qftg ÇJhag P o lờ i ehúe sứe
h h o e9 th àn h eottg oà »thừng bướe tiến oượt hite tro»!g eòttg tríe.

Ç J r â n tr O itíỊ ỉ


MỤC LỤC
T rl

CHƯƠNG 1: ĐẾ TẢI
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Ý nghĩa của đề tài
1.3 Ý tưởng chủ đạo của đề tàỉ

CHƯƠNG 2: PH AN

n g h iề n c ứ u l iê n q u a n đ e n ý tư ở n g đ ề t à i

Tr2

2.1 Nguồn gốc của hoa hồng
2.2 Ý nghĩa màu sắc của hoa hồng
2.3 Một sô' nghiên cứu về những hình thức thể hiện trong nội that
CHƯƠNG 3 : N G U YÊN L Ý VẬN DỤNG Ý TƯỞNG VÀO ĐE

tài

Tr5

3.1 Sử dụng mảng khôi
3.2 Sử dụng đường nét
3.3 Màu sắc
CHƯƠNG 4 : CÔNG TRÌNH CHỌN TH IÊ T KÊ

Trổ

4.1 Giới thiệu hồ sơ công trình
4.2 Bố trí mặt bằng cho từng khu vực
4.3 Phân tích ý tưởng cho từng không gian cụ thể
CHƯƠNG 5: K E T

luận

Trl6


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

CHƯƠNG ĩ: ĐỂ TẰĨ
1.1 Lý do chợn đề tài
- Mỗi ngày lớn lên, nhìn lại sức vóc của mình và tự hỏi đã tiếp thu bao
nhiêu nguồn lực của cuộc đời. Biết bao cơm áo , bao nỗi lo toan của mẹ
cha , bao nhiêu niềm tin , hy vọng và gắng sức của người thân yêu , bao
nhiêu nỗi trăn trở suy nghĩ của thầy cồ để rèn đúc nên trí thức, tâm hồn,
nên thân xác của mình. Nhìn lại để thấy những ân nghĩa đó lớn biết chừng
nào. Nên chăng phải tự hỏi lúc này đây mình nên có những đóng góp gì
cho cuộc đời , dù biết là nhỏ nhoi nhưng là khởi đầu , một khởi đầu đầy ân
tình cho cuộc sống : Đi tìm không gian mới cho cà phê.
- Một đề tài có vẻ xa xỉ , nhưng đó là một nhu cầu rất thực , rất cụ thể và
rất đời thường. Cuộc sông ngày càng phát triển cao người ta không chỉ
muôn có cái ăn, cái mặc mà là muôn được thưởng thức cái đẹp , muôn được
giải trí, muôn được giao tiếp rộng rãi với mọi người , muốn được chia sẻ
đồng cảm với nhau . Để phục vụ cho những nhu cầu đó thì những loại hình
giải trí ngày càng đa dạng và phong phú và một trong những loại hình giải
trí rất gần gũi với mỗi người chúng ta đó chính là những không gian cà phê.
Xuất phát từ những nhu cầu trên và cũng mong muốn được góp phần làm
cho cuộc sông trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn . Chính vì vậy em đã
chọn đề tài này.
1.2 Ý nghĩa của đề tài
-Muôn nhân mạnh tầm quan trọng của những không gian giải trí cà phê
đối với cuộc sống con người.
-Ngày nay việc đi ucíng cà phê, không chỉ là một nhu cầu được uô"ng mà
còn là một nhu cầu được thưởng thức, được ngắm nhìn, được suy tưởng,
được giao tiếp, được học hỏi lẫn nhau. Bản thân em cũng là người say mê
với thú uống cà phê, từng rong ruổi khắp các quán trong thành phô để tìm
cho mình một nơi chốn gửi hồn, tìm chút thanh thản để suy nghĩ. Nhưng
ngày nay việc uống cà phê không phải bỏ thời gian để đếm những giọt cà
phô mà suy ngẫm về cuộc đời, cũng không cần nhâm nháp những giọt đắng
để tìm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Mà ngày nay co xu hướng hướng
ngoại, người ta mong muôn được sự đồng cảm chia sẽ nhau , muôn được
cùng vui, cùng buồn , cùng trao đổi sở thích với nhau, trao đổi nhau về
nghề nghiệp, để cùng hướng đến tương lai. Có thể nói ngày nay những
không gian cà phê đã là một phần của cuộc sống hiện đại .
1.3 Ý tưởng chủ đạo của đề tàí
- Vì tính chất của môt không gian cà phê là nới nhiều người đến để thưởng
thức ,thư giãn và trao đổi những công việc . Vì vậy mong muôn của em là tạo
nên môt không gian thật thoải mải , môt không gian tạo nên sự đoàn kết gắn

Trang 1 / 1 6


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TÓT NGHIỆP KHÓA 2006

bó . Với mong muôn đó em đã lây hình tượng hoa hồng làm ý tưởng chủ đạo
cho thiết kế.
-Không gian cà phê được thiết kế theo phong cách hiện đại với việc cách
điệu từ hình tượng hoa hồng , sử dụng những đường n é t , màu sắc từ hoa hồng.

CHƯỜNG 2: PHAN nghiên cứu liên quan đền ỷ tưởng đe
TẢI

2.1

Nguồn
gốc
của
hoa
hồng
-Cái tên “Rose” bắt nguồn từ tiếng Latin:
“Rosa” có nghĩa là màu đỏ. Mặc dù vậy hoa hồng
rất đa dạng về màu sắc .Người La Mã tin rằng hoa
hồng trắng mọc ở bât cứ nới nào giọt nước mắt của
thần vệ nữ rơi xuống, khi nàng khóc vì cái chết của
Adonis.Con trai Vệ Nữ thần Cupid , khi bị ong đốt
đã bắn một mũi tên vào vườn hồng. Mũi tên nhọn
đã trở thành chiếc gai , Vệ Nữ vô tình dẫm lên
chiếc gai và giọt máu của nàng rơi xuống, nhuộm
màu cho những bông hoa trong vườn và hồng nhung được bắt nguồn từ đó.
2.2 Một sô' ý nghĩa về màu sắc hoa hồng
2.2.1 Màu đỏ :
- Tượng trưng cho tình yêu, sự kính trọng về lòng dũng cảm .Còn cách
nào tuyệt vời hơn khi bạn nói lời yêu thương của mình cùng với hoa hồng đỏ
thắm .Nơi đâu có những cánh hoa hồng nhung tỏa hương quyến rũ , nơi đó sẽ
có sự rung động của trái tim và những cảm xúc lãng mạn thăng hoa
2.2.2 Màu hồng :
-Gợi tới sự thanh lịch , quý phái, duyên dáng , phong cách về sự lãng

mạng đậm chất thơ dù có một chút phù phiếm , ham muôn. Đó còn là một hạnh
phúc tròn trịa. Những bông hồn có sắc màu này như muôn nói với người được tặng
“Hãy tin tôi nhé” . Những bông hoa phớt hồng sẽ gợi tới nét thanh lịch phong cách
tao nhã và cả sự ngưỡng mộ nữa còn bông hoa màu thẫm hơn thể hiện lời cảm ơn

Trang 2 / 1 6


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

2.2.3 Màu trắng
- Thể hiện sự trong trắng , tinh k h iế t, thầm lặng vễ những điều bí mật
thầm kín
2.2.4 Màu vàng
-Thể hiện sức mạnh , niềm vui với hạnh phúc cùng bạn bè ,nhưng cung
có một chút phần ghen tị
2.2.5 Màu cam
-Sự lãng main đâng nảy nở , niềm phân khích nhiệt tình
2.2.6 Màu hồng phân
-Tượng trưng cho sự triều mến,thể hiện long cảm kích , biết ơn.
Chúng là sự lựa chọn cho tình bạn và long hữu nghị.
2.2.7 Màu hồng đen
-Là loại hoa hồng rất hiêm thây, nó gợi lên tính tiêu cực. Nhưng thực
ra ở rất nhiều nơi, hồng đen được dùng để truyền tải ý tưởng hài hươc dí
dỏm

Trang 3 / 1 6


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

2.3 .Một sô" nghiên cứu về những hình thức thể hiện trong nội thất

Hoa hồng được cách điệu đưa
Vào trong những rang thiết bị
nội thất

Được cách điệu dưới dạng đồ họa

w w w .s h u tte rs to c k co m

23465047

Những hình thức được th ể hiện dưới dụng đồ họa

Trang 4 / 1 6


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TÓT NGHIỆP KHÓA 2006

CHƯƠNG 3: NG U Y ÊN LÝ VẤN DU NG Ý TƯỞNG VẢO Đ ầ TẢI
3.1 sử dụng mảng khôi
-Không gian được lựa chọn theo phong cách thiết k ế hiện đại , nên em sẽ
vận dụng hình tượng hoa hồng và từ đó cách điệu thành những mảng tạo nên môt
hình tượng hoa hồng cách điệu

3.2 Sử dụng đường nét
-Ngoài việc sử dụng mảng khôi , những đường nét tạo nên hình tương hoa hồng
được khai thác trong không gian và ứng dụng vào trong các chi tiết vách ngăn , chi
tiết chạy trên trần hay những vách dùng làm sân khâu

Trang 5 / 1 6


LUẬN VĂN THUYÉT MINH TÓT NGHIỆP KHÓA 2006

15/07/2010

- Ngoài ra còn sử dụng những đườn nét từ những hình dáng hoa hồng nhằm tạo nên
những không gian sinh động

3.3 Màu sắc
-Màu sắc chủ đạo dùng trong thiêt kê chủ yêu dựa vào bản chât củ từng không
gian trong cà phê mà lựa chọn những màu sắc của hoa hồng có ý nghĩa phù hợp
với từng không gian
CHƯƠNG 4 : CÔNG TRÌNH CHỌN T H IE T k e
4.1 Giới thiệu hồ sơ công trình
-Hồ sơ công trình của em chọn là môt không gian cà phê gồm một trệt và
một lầu đang trong giai đoạn hoàn tât thiết kê phần kiên trúc bên n g o à i, còn phân
nội thất bên trong hiện tại vẫn chưa được hoàn thành.
25000
7700

*9005300

7700

I
• <§>
I
■I i

I


é

&

<$>

&

<0

MẶT BẢNG HIỆN TRẠNG TẦNG TRỆT TL 1/100

Trang 6 / 1 6


LUẬN VĂN THUYÊT MINH TÓT NGHIỆP KHÓA 2006

15/ 07/2010

2S600

0)

(D


/

( í)

(D

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TẦNG 1 T L : 1/100

4.2 Bô" trí mặt bằng công trình cho từng khu vực
-Với ý tưỏng tạo được một không gian cà phê dành cho nhiều đối tượng trong
đó cũng có đối tượng là trẻ em .-Từ hồ sơ này em đã phân ra không gian cà phê
bên trong gồm 4 khu vực như sau
• Tầng t r ệ t : gồm khu vực ngoài trời và khu vực máy lạnh
• Tầng 1 : gồm khu vực hát với nhau và khu vực dành cho khu trẻ em

Trang 7 / 1 6


LUẬN VẢN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

15/07/201«

1 -^

^

-
ệ>

®

ẻ)

M ẶT B Ằ N G BÕ T R Í T Ầ N G T R Ệ T T L : 1/100

Trang 8 / 1 6


LUẬN VÃN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

15/07/2010

<ặ>

<Ệ>

(B)

(Ệ)
é -

^

^

&

#

MĂT BẲNG BỖ TRÍ TẦNG 1 TL : 1/100

4.3
Phân tích ý tương cho
từng không gian cụ thể
4.3.1 khu vực ngoàỉ trời
-Khu vực ngoài trời chính
là khu vực đầu tiên bước vào
không gian cà phê .ơ khu vực này
không gian đươc mở ra thong với
không gian bên ngoài . Chính vì
vậy ở không gian này em muốn
tạo một điểm nhân đặc biệt khi
bước vào các khồng gian khác bên
trong cà phê hoặc tạo một điểm
nhân khi nhìn từ bên ngoài vào
Trang 9 / 1 6


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYÉT MINH TÓT NGHIỆP KHÓA 2006

bên trong công trình. Dựa vào kiên
trúc hiện trạng công trình thì ở khu
vực ngoài trời có một cột nằm ở chính
giữa và để xử lý cột này bằng cách
em đã cho ốp thành môt cột tròn , ở
phía trên trần em xử lý bằng việc
cách điệu hoa hồng , tạo một cảm
giác như một bông hoa hồng lan tỏa
toàn bộ không gian và ngoài ra phía
trên trần sử dụng đường nét từ hoa
hồng nhắm nhân mạnh thêm khu vực ở
Không gian nhìn thông ra bên ngoài
giữa. Ngoài ra ở phần cột tròn ở giữa em
sử dụng thêm kính ôp bên ngoài nhằm tạo cảm giác không gian trở nên nhẹ hơn .
-Thêm vào đó em dùng ý tưởng hoa hồng dược cách điệu từ trần xuống đến quầy
bar và quầy bar cũng được coi như là điểm kết thúc của nhưng hoa hồng được cách
điệu từ trên trần và cũng la điểm nhân khi nhìn từ ngoài vào, phía bên tường là
những view nhìn từ cửa sổ ra ta ngoài với những chi tiết trang trí đơn giản xung
quanh cửa sổ tạo nên những bức tranh thiên nhiên và đồng thời cũng chính lá sự
dẫn dắt vào điểm nhìn quầy bar
- Màu sắc chính sử dụng ở khu vực này là em sử dụng màu hồng phân vì màu hông
phân mang một ý nghĩa về tình bạn và lòng hữu nghị.

Trang 10 / 16


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYÉT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

Một số mặt cắt của khu vực ngoài trời
\ \
8

8
s

N

'7000

4.3.2
Khu vực
máy lạnh
-Đây

khu vực mang một
tính chất hơi lãng
mạn ,nên không
gian xử lý có phần
hơi nhẹ nhàng , chủ
yếu là sử dụng
những đường nét
lấy từ hình dáng
của hoa hồng .
Trong khu vực này
khu vực nằm ở
trung tâm chính là
điểm nhân cho
không gian với
vách ngăn được thiết kế lấy ý tường từ đường nét hoa hồng . Đăc biệt giữa không gian
máy lạnh và khu vực ngoài trời luôn tạo được cảm giác nôi kết với nhau mặc dù hai

Trang 1 1 /1 6


LUẬN VĂN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

15/07/2010

không gian hoàn toàn được tách biệt nhau . Đây chính là điểm đặc biêt của khu tầng trệt
vì hai không gian luôn luôn tạo được một cảm giác nốì kết với nhau .
-Màu sắc chủ đạo ở nay sử dụng màu chủ đạo là màu vàng nhạt tạo nên sự nhẹ nhàng
cho không gian

A
o

ỊO
CO

'Ã*-

' Av

inO

O

A

CM

1£0 1400 ỵ

210 0

7000

5200
17650

3

4

MẶT BẰNG BÕ TRÍ KHU MÁY LẠNH

5
TL : 1/100

Trang 1 2/ 16


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

4.3.3 khu vực hát với nhau
- Ý tưởng dùng cho khu vực hát
chính là sử dụng những đường nét từ
những hình dáng của hoa hồng
-Đây là khu vực dành cho những
người có tính cách sôi động ,khu vực
này điểm nhân chính là khu vực sân khâu , khu vực sân
khâu với những đường nét được cách điệu theo kiểu dáng
của những hoa hồng tạo cảm giác lãng mạn. Nhừng phần
đèn chạy từ mảng tường từ cửa lên trần nhằm dẫn dắt
đến khu vực chính là sân khâu . Những cột được ôp những
hoa văn trạm trổ và những phần đèn hắt từ dưới chân cột
lên nhằm tạo cho không gian này môt cảm giác lung linh
và sôi động hơn

Trang 13/ 16


15/07/2010

LUẬN VĂN THUYÉT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

-Một số mặt bằng bố trí và mặt cắt của khu vực hát
<<

rò>

c

B

A

MĂT BÀNG TRÂN KHU HÁT TL MOO

MĂT BÃNG 6 0 TRỈ KHU HÁT TL ,/,0°

MẶT CẲT B_B TL 1/100

Trang 14 / 16


15/ 07/2010

LUẬN VĂN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP KHỎA 2006

4.3.4 Khu vực trẻ em
- Đây được coi như là khu vực phụ trong bốn không gian , và khu vực này lây ý
tưởng từ những chiếc lá và những chiếc lá này được thể hiện trên trần nằm ngay khu vực
vui chơi của trẻ em. Ở khu vực này những hình ảnh ngộ nghĩnh chính là những chú chuột
mickey và màu sắc chủ đạo ở khu vực này cũng lây chính từ màu săc cua nhưng chu
chuột mickey đó chính là màu xanh dương. Ngoài ra những khu vực ghê ngoi, nhưng
chiếc nêm gốì được thay đổi bằng nhiều màu săc khác nhau nhăm tạo nen mọt khong
gian trở nên sinh động và vui nhộn phù hợp với trẻ em.

Trang 15 / 16


15/07/2010

LUẬN VẢN THUYẺT MINH TỐT NGHIỆP KHÓA 2006

CHƯƠNG 5 ĩ KẾT LUẰN
-Khác với nhiều đề tài khác, đề tài của em không tìm đến những ý tưởng xa vời
trong cuộc sông hay đem lại nhứng điều mới lạ trong thiết kế. Nhưng em luôn khát
khao có thể làm một điều gì đó mang lại niềm vui cho cuộc sông của mỗi người
và có thể giúp cho cuộc sông này có ý nghĩa và luôn tươi đẹp hơn.
- Đồ án tốt nghiệp này đã thực sự thể hiện niềm khao khát của em là tạo nên một
không gian cà phê thư giãn thoải mái dành cho mọi người. Những thiêt ke trong
đồ án này đã tạo được một khôn gian gần gũi thân thiện và ý tưởng được lây từ
một loài hoa của tình yêu thương đó chính là hoa hồng.
-Đồ án được thiết kế theo hướng công năng và có tính khả thi cao.

thư

N/IfciN

TRÚỜHG a H lO ' ÌHUÀT c o t a NGHỆ TP HCM.

/ |0 /1 0 0 0 ị ì ị ^ _ _ _

Trang 16 / 16×