Tải bản đầy đủ

thiết kế men magazine club

MEN MAGAZINE CLUB..
G VHD: NGUYễN NGọC HUYềN

Ngày 6,Tháng 4,Năm 2011

TRÂM

s V T H : N G U YẻN QUANG HUY.
MSSV:
107301055
W f Ớ P :07DNT03

Nghiên cứu và hình thành ý
tưởng từ tạp chí ĐÀN ÔNG

Conçue tortor
cursus risus vestibul
lum commodo nisl,
luctus augue amet
quis aenean maec
lorem et enas sit,

ipsum donee

A.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
NGHIÊN CỨU.
l.Lýchọn đề tài:
"Con người luôn tò mò về thế giới
xung quanh, và luôn khát khao
hiểu biết những sự kiện tác động
tới cuộc sống của họ...".
Maecenas pulvinar saginis enim.

Lịch sử báo chí kể rằng: tin tức có
cơ hội được phổ biến rộng rãi nhờ
phát minh ra in ấn của Gutenberg
vào năm 1456, và tờ báo đầu tiên
(2) xuất hiện ở châu Âu vào thế kỷ
thứ 17 - Tờ Oxford Gazette, ra đời
tháng 11 năm 1665 tại Anh, đã mở
đầu cho kỷ nguyên báo chí.
Báo chí là công cụ tốt nhất cho
việc mở mang trí tuệ của con
người, và nâng con người lên trở
thành có lý trí, phâm hạnh, và
mang tính xã hội." (Thomas
Jefferson) (3)

Rhoncus tempor placerai.

Rhoncus ternpor placerai

Porttitor mollis im
perdiet libero senec
tus pulvinar. Etiam
molestie mauris
1----- - laoreet.

I ho Collector. 1*234 Muhl Street. Am I own. State /IP

123-456-7890


www .apple.com/iwork


2. Ý nghĩa đề tài:
Với mục đích tạo nên một không
gian sinh hoạt chung cho tất cả
mọi người có quyền tự do quan
điểm và tự do thể hiện, quyềnnày
bao gồm việc giữ quan điểm mà
không bị can thiệp, và truyền đạt ý
kiến, tin tức bàng bất cứ phương
tiện thông tin đại chúng nào.

3. Mục tiêu đề tài:
Nhằm tạo nên một không gian mới
với hình ảnh quen thuộc của báo
chí trong cuộc sống hằng ngày với
các hình khối, dường nét ,cách sắp
xếp để có thể đưa tinh thần báo chí
vào không gian nột thất.
4.GÌỚÌ hạn đề tài
Báo chí là một nguồn thong
tin cho tất cả mọi người nên mục
đích thể hiện trong không gian câu
lạc bộ báo ,tạp chí cho phái
mạnh.Một không gian dành chon
nam giới ,xoay quanh các vấn cuộc
sống,kinh tế,tình yêu.. .mà các tạp
chí đàn ông vẫn hay thực hiện.

Như chúng ta đã biết, chức năng
cơ bản, có vai trò quan trọng hàng
đầu của báo chí là thông tin. Báo
chí phản ánh hiện thực thông qua
việc đề cập các sự kiện. Không có
sự kiện thì không thể có tin
tức báo chí. Do vậy, nét đặc trưng
bao trùm lên báo chí là có tính sự
kiện. Phóng sự
Nói đến nội thất ta phải nói
tính không gian vì thế cần l
tinh thần báo,loại hình báo
ứng cho đối tượng nào.Với
bộ báo tạp chí đàn ông nhăỉ
hiện đây là một không gian
tạp chí đàn ông. Câu lạc bộ
mang tính chất ngôn ngữ cì
làm báo chứ không phục vụ
cho các nhà làm báo nên nó cõ thê
đáp ứng nhu cầu và phục vụ cho
mọi người, nhưng loại hình này
nhằm đáp ứng cho nam giới nhiêu
hơn để phù hợp với tính chât xây
dựng cho công trình

B.NGỎN NGữ Từ BÁO.
Đặc trưng ngôn ngữ báo chí

I he Collector. 1234 Main Street, An> lovvn. State /II >

123-456-7800

vvvvu.apple.com/ivvork


«Sÿ'îg s
Rhoncus iempor placerai.

Maecenas puỉvinar sagtítis enim.

Xì 'BáOichí trong cuộc sống hiện
nayBáo chí là công cụ tốt nhất cho
việc mở mang trí tuệ của con người,
và nâng con người lên trở thành có
lý trí, phẩm hạnh, và mang tính xã
hội.” (Thomas Jefferson) (3)
vai trò đưa thông tin trong mọi lĩnh
vực của đời sống, ở mọi nơi, báo chí
góp phần to lớn vào việc đem lại
hiểu biết, tri thức cho con người.
Những hiểu biết, tri thức ấy giúp
con người làm chủ cuộc sống, làm
chủ xã hội, và là thành tô tạo nên
một xã hội tiến bộ và văn minh.
Vai trò của báo chí chỉ được
đảm bảazo trong một nền báo chí
lành manh, ở đó có các tiêu chí về
tính chân thực, tính chính xác, tính
trách nhiệm, tính vô tư, tính công
bằng, và tính khách quan.

còn có các tiêu chí riêng'« yỉệc giải
quyết mối quan hệ có hiệu quả xã Ỷ
hội - con người. Bài viết của Nhà
bẩo - Nhà văn Phan Quang dưới đâ)
đề cập trực tiếp đến vấn đề này,
chúng tôi xin giới thiệu đê bạn đọc
tham khảoBáo chí là phương tiện
học tập hữu hiệu của giới trẻ. Với
tính chất đa dạng, phong phú, đa
chiều, cập nhật của thồng tin, giới
trẻ có thể tìm thấy ở báo chí nguồn
cung cấp tri thức, rèn luyện kĩ năng
sống vô tận và quý giá mà không
một cuốn sách nào, ông thầy nào có
thể đáp ứng. Một số báo, tạp chí
chuyên ngành có vai trò rât quan
trọng đối với hoạt động trao đôi,
nghiên cứu thông tin khoa học của
giới trẻ.

Đó là những tiêu chí mà bất
cử tờ báo nào cũng phải theo đuổi,
tuân thủ, để tồn tại và nhằm mục
đích thúc đẩy xã hội phát triển.
Quan hệ giữa văn học, nghệ
thuật với báo chí cũng chịu sự chi
phối của các yêu cầu này, đồng thời
The Collector. 1234 Main Street, Any I own. State /IP

123-456-7890

WWW.

apple.com ¡work


t
TÁC ĐỎNG BÁ

Báo chí đã giúp hình

)

CHÍ VÀ GIỚI TRẻ

càng sâu rộng, báo chí có

Trong thế giới của báo chí,

thành nên một thế hệ “công

những tác động mạnh mẽ, sâu

giới trẻ được sống trong

dân toàn cầu” (global citizen)

sắc tới sự phát triển trí tuệ,

những nhịp đập nóng hổi của

ở Việt Nam, với khát vọng hòa

hình thành nhân sinh quan, thế

thời đại, quốc gia, cộng đồng.

nhập, sánh vai cùng thế giới.

giới quan, bồi đắp tình cảm

Nhờ báo chí, giới trẻ quan tâm

Với sự phát triển của internet,

nhân văn cho giới trẻ. Tuổi trẻ

hơn và có những phản ứng kịp

bất cứ ai cũng có thể lập một

là tuổi của sự năng động, khao

thời, tích cực trước những sự

blog, hoặc tham gia các diễn

khát thông tin, hiểu biết. Bên

kiện chính trị - kinh tế - văn

đàn, mạng xã hội. Có thể xem

cạnh những thông tin từ gia

hoá - xã hội của thế giới, đất

blog, mạng xã hội là một dạng

đình, nhà trường, xã hội, báo

nước và địa phương. Báo chí

báo chí đặc biệt, trong đó mỗi

chí là nguồn thông tin tươi

có sức mạnh tập hợp sự quan

người, mỗi bạn trẻ có thể trở

mới, hấp dẫn, hữu ích đối với

tâm của cộng đồng vô cùng to

thành một “nhà báo” (nghiệp

giới trẻ. Với các trang mạng

lớn.

dư), vừa là chủ thể cung cấp

xã hội, giới trẻ dễ dàng tập

Một số báo, tạp chí chuyên

thồng tin, vừa có những mối
quan hệ tương tác rộng rãi, kịp

hợp trong những cộng đồng

ngành có vai trò rất quan trọng

mạng không giới hạn bởi

thời với cộng đồng mạng.

khoảng cách địa lý, quốc gia,

đối với hoạt động trao đổi,
nghiên cứu thông tin khoa học

châu lục.

của giới

Với sự thâm nhập ngày
k I'tëb
•-

it e

-Maecenas pulvinar sagitíis emm.

Rhoncus tempor placerai.

! he Collector. 1234 Main Street. Any I own. State ZIP , 123-456-7890 i www.apple.com ¡work
m

HIM

Í
C.GIảl PHÁP KHÔNG
GIAN.
Mỗi vật thể tồn tại trong
không gian đều có một hình
dạng, màu sắc nhất định, ánh
sáng giúp ta nhận ra hình
dáng, kích thước và màu săc
của chúng. Như vậy đặc
trưng nừa đó là tính tạo hình
trực tiếp bằng các yếu tố
ngôn ngữ tạo hình như hình
khối, màu săc, đường nét...
Hình và màu là 2 yếu tố
cơ bản. Hình là yếu tố quan
trọng đóng vai trò chủ yếu.
Màu sác giúp biêu hiện tình
cảm và làm cho không gian
phong phú, hấp dẫn.
1.Đường nét sử dụng
trong không gian voi đường
thẳng, đường xiên, đường
cong, đường gấp khúc...; nét
đanh, nét thô, vung vây, nét

chân thực, nét bay bướm, nét
đóng, nét mở, nét trơn, nét
gai nhằm tạo nên tính mạnh
mẽ của nam giới và sự linh
hoạt và sôi nổi cùa nghề làm
báo như nắm bắt tin tức ,sự
kiện.
2.Màu sắc: Trong báo chí vó
thể có rất nhiều màu sắc tùy
theo chuyên mục , sự kiện
..V.V.. nhưng với công trình
công cộng thì không gian
không thể sử dụng như một
cuốn tạp chí vì thế cồng trình
mang các màu sắc chủ đạo
mảnh mẽ nhu đen , xám,
trắng... .và tùy thuộc vào các
không gian xây dưng theo
chuyên mục nhưng vân giữ
lại tính đặc trưng của báo
làm điểm nhấn tạo nên tinh
thần của công trinh

.hình khối, màu sắ c....
nhưng do theo đặc trưng của
báo chí và thể hiện vê nam
giới nên các yếu tố đó được
khai thác ở những góc độ
khác nhau.
Khối lồi - Khối lõm.
Khối cứng - Khối mềm.
Khối đóng - Khối mở.
Khối tĩnh - Khối động ....
Mỗi cách tạo khối đưa lại
cảm giác khác nhau: lõm,
mềm, mở gây cảm giác động
và ngược lại nhằm tạo nên
những trạng thái khác nhau
trong tâm trạng về sắc thái
tình cảm.

3.Hình khối: do đường
nét và đậm nhạt tạo thành
dưới tác động của ánh sáng

Hie Collector. 1234 Main Street. An\ I own. State /II > 123-456-7890

WWW

.iipple.com ¡work


M ÀU SẮ C VÀ HỈNH K H Ờ XOA Y CHUYỂN

M&M CLUB

4.
BÔ cục, nhịp điệu: Tuỳ theo nội dung, chuó.Mảng, màu-.Mảng
trong trong không gian có
đề, các yếu tố ngôn ngữ báo chí được xây dựng bố
khi do đường nét bao
trí, sắp đặt sao cho phù họp đê tạo tao không gian
quanh mà thành, có khi do
là bố cục. Thông qua sự chuyên động của đường
nét ,hình khối, màu sắc...đã tạo nên nhịp điệu trong tập hợp nhiều chấm, nhiều
tranh.thuật tạo hình khác, đó là hình khối, màu sắc, nét tạo nên. Mảng tạo cho
hình tượng vững chãi, tạo
đường nét...nhưng do đặc trưng của báo chí và thể
nên độ đậm nhạt, khả năng
hiện về nam giới nên các yếu tô đó được khai thác
diễn tả nồng, sâu, khả
ở những góc độ khác nhau.
năng tạo khối...và trong
nhiều hình tượng, mảng
5.
Chất liệu: Đóng góp một phần quan trọng
kết họp với đường, nét tạo
cho tiếng nói của không gian .Chat liệu sử dung
ra tiếng nói về chiều sâu
khá đa dạng, phong phú. Môi chât liệu đêu có
tâm hồn mạnh mẽ của
những ưu điểm nhất định giúp cho không gian thê
hiện có hiệu quả horn..nhung so với khồng gian này người con trai với nhiều
cảm xúc khác nhau trong
e muốn lựa chọn chất liệu thô của bề mặt xi măng,
từng chuyên mục báo.
chất liệu kính ,giấy báo và 1 số chất liệu khác


g*S

^ r n f j ---------

2.Khu virc du kien va cu the hoa khong
gian thiet ke.

The Collector, 1234 Main Street. An> I own. State /IP

123-456-7890

www.apple.com '¡work


MEN MAGAZINE CLUB

page8

Ý TƯ Ở N G 11lié I Ké.

Bố cục xếp báo.
xếp báo chỉ là một cách
bày trí nhàm tạo nên tính gọn
gàng mà chúng ta thường thấy
ở những của báo ,chúng chỉ là
thói quen bình thường nhưng
nó cũng mang một nét đạc
trưng riêng biệt của báo.xếp
báo tạo nên tính thẩm mỹ
,trang trí thu hút nhưng vô tình
chúng cũng được xếp theo trật
tự về bố cục
ứng dụng.
Áp dụng hình ảnh về bố của báo kết họp sử dụng các
cục xép báo tạo nên những
mãng nghiêng góc cạnh tạo
nên tính mạnh mẽ trong
mãng trang trí trong không
không gian nội thất của công
gian nột thất theo các chiều
đứng của mặt báo,sóng lưng

trình.
-------------- -

nr —
Áp dụng bỏ
như ỊÌỚi thiệu tạp
ình ảnhS^Ịtòng
he Collector. 1234 Main Street. An> I own. State /IP

123-456-7890

www.apple.com ¡work

iSPể


Bảng chữ c á i.
Những cách điệu chữ cái
vuông hay tròn được xử lý qua
nhímơ rtirnmơ thẳng, cong, khỏe
, M43KETING cho hiệu quả
5*3 ?
ất khi được
ác bức tường
ị chừ cái uốn
) mô tuýp trang
lá... tỏ ra thích
hợp hon trong các điêu khăc,
chạm trổ trên gỗ hoặc đồng, chữ
được dùng 1 phần nhỏ làm trang
trí và mồ tip cho các mãng tường
tạo bố trí không gian như một
trang báo.

ữ) cục chung trang bao.

I he Colleclor. 1244 Ma in Slreet. An\

mn. State /II’

124-456-7890

vvvvu .apple.com'iwork


Maecenas Ọuis Dolor
lnt.'e g e r , a
non

dolor

s a g ỉ 11 i s

£'e l l s

d o l OI* s o c l i s
eu

■,

h abitâEÌ S 0

ele ment um
pur us

£• o d a l e s ,

mai.

c ra s . Interdum

li b e r o

a t . Ege t

ar

netUB

d u ỉ a l Ì Q U í r r! ,

p ede

.■ ,

.psum

c l a s s >.

Ọuam

1 í a p t 11 c;

1 1nn 1

Chất liệu sử dụng chính là bề mặt thô bê tông,đá các loại,thạch cao,nhựa,giấy báo và 1 số khác.
•Không gian được sử dụng các chất

tinh tế .

liệu thô và giữ lại mài sắc của vốn có của chúng
và kết hộp hài hoà với chất liệu mà màu sắc
khác cho đồng bộ nhằm tạo nên tính mạnh mẽ
từ màu của bê tong và các loại đá kết hộp với
kính và các mảng màu vàng từ báo cũ tạo nên
không gian mới và than thiện với môi
trường.Ket hộp với chất liệu thô là ánh sang

Một số
Màu xám được cho là Màu trăng của Màu
vàng nâu màu
các mảng
màu chủ dạo chính
của báo. sắc
tường được
trong không gian.
khác.
sơn vôi.

I he Collector. 1234 Miiin Slreet, An\ lovvn. State XIP

123-456-7890

I V V Y V A V . apple.com

¡\vork


Duis Montes, Tellus Lobortis
Lacus Amet Areu Et.
At w er eos et accusam dignissum qui
blandit est praesent. Trenz pruca apoply su
trenz ucu hugh rasoluguon monugor kjidui
or trenz ucugwo jag scannar. Wa hava
laasad trenzsa gwo producgs su IdfoBraid,
yop quiel geg ba solaly rasponsubla rot
trenzur sala ent dusgrubuguon. Offoctivo
immoriatoly, hawrgaxeeis phat eit sakem
Eslo idaffacgad gef trenz beynocguon ent
trenz dreek.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adiPascing elit. Pellentesque
ipsum tur Pas, ullamcorper at, molestie
vitae, malesuada id, tortor. Cras eget lectus.
Quisque facilisis mattis eros. Vivamus felis
augue, malesuada nec, congue nec, semper
a, risus. Praesent uma quam, hendrerit et,
convallis luctus, facilisis sit amet, sem.
Morbi interdum. Pas ivamus porttitor lectus
vitae wisi. Donee suscipit, ñeque malesuada
fringilla laoreet, nisi ante dignissim.
RASELLUS HENDRERIT PULVINA QUIS

Proin faucibus, mi vitae feugiat lacinia,
nunc leo congue nulla, id sagittis magna
risus eget erat. In non metus. Pellentesque
cursus felis a mauris. Curabitur eget augue.
Nam sit amet metus ut libero sagittis
vestibulum. Aliquam in risus. Donee
ultrices, quam ut lobortis tristique, eros
libero malesuada quam, ut gravida wisi nisi
non ñeque. Vestibulum arcu. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas.
Curabitur eget augue. Nam sit amet
metus ut libero sagittis vestibulum.
Aliquam in risus. Donee ultrices, quam ut

lobortis tristique, eros libero malesuada
quam, ut gravida wisi nisi non ñeque.
Vestibulum arcu. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Cras nec
uma et elit aliquet sollicitudin
purus, lorem ipsum dolor
consectetuer adi pascing elit. Pe
ipsum tur Pas, ullamcorper at,
vitae, malesuada id, tortor. Ci
ipsum dolor sit amet, consect
pascing elit. Pellentesque ipsurr
ullamcorper at, molestie vitae, i
id, tortor. Cras eget
lectus. Quisqi
°
1 lihoncus tempor placerai.
mattis eros. Vivamus felis
cr, ,,
malesuada nec, congue auris quam. Morbi
eget nunc nec eros tincidunt bibendum. Sed
sagittis placerai massa. Sed nec nisi. Etiam
malesuada
mi
nec
iasudkepede.
Pellentesque habitant morbi tristique senec
sed placerai. Donee ultrices, quam ut
Exercrure dolor in
lobortis tristique, eros libero malesuada
reprehend incid
quam, ut gravida Sed consequat dolor
idunt.
Ut labore et
vulputate nunc. Donee ac sem. Proin
dolore magna ali
faucibus, mi vitae feugiat lacinia, nunc leo
qua. Enim ad minim
congue nulla, id sagittis magna risus eget
veniam, quis
felis augue erat.
nostrud
diam nobis
In non metus. Pellentesque cursus felis
a mauris. Curabitur eget augue. Nam sit
sed tellus suscipit
amet metus ut libero sagittis vestibulum.
in.
Aliquam in risus. Donee ultrices, quam ut
lobortis tristique, eros libero malesuada
quam, ut gravida wisi nisi non ñeque.
Vestibulum arcu. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et.

I'lie Collector, 1234 Main Street, Any I own. State /IP

Continued on Page 6

123-456-7800

wu\\ .apple.com ¡work


KHÔNG GIAN NỘI THẤT
+Không gian Sảnh
Đây là không gian đầu tiên khi bước vào câu lạc bộ, chính vì
vậy không gian đuực thiết kế trên ý tưởng trang bìa của tạp chí.+Không gian coffee.+Không gian Shop+ Không gian billiader
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×