Tải bản đầy đủ

thiết kế du thuyền á đông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH : THIÊT KÊ NỘI THÂT

T Ả I:

DU THUYỀN Á ĐÔNG

GVHD
SVTH
MSSV
LỚP

: Th.s. VÕ THỊ THU THỦY
: NGUYỄN THỊ MAI HÂN
: 106301025
: 06DNT2

thư viện

JRƯƠNG ĐH KỸ THUẬT CỔNG NGHỆ TP.HCM

A O y l Q C ) •' ■*
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ
MINH
--------------oOo-------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

DU THUYỀN Á ĐÔNG

C huyên ngành: Thiêt kê nội thât
M ã số ngành: 301 (N ội thất)

GVHD: Th.s Võ Thị Thu Thuý
SVTH: N G U Y ỄN THỊ MAI HÂN

T p.H ồ Chí M inh, tháng 01 n ăm 2011


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

TP.HCM, ngày

tháng

năm 2011


LUÂN VÂN TÒTNGH1LP

MỤC LỤC


A - HƯỚNG NGHIÊN c ừ u
1. Lý do chọn đê tài:
2. Ỷ nghía đê tài.
3. Nhiệm vụ thiết kế
4. Mục tiêu nghiên cứu.
5. Đối tượng nghiên cửu.

B - N Ộ I DƯNG NGHIÊN c ứ u
PHONG CÁCH Á ĐÔNG TRONG THIẾT KẾ
1.
2.
3.
4.
5.

Đinh nghĩa :
Quá trinh hình thành vả phát triẽn:
Các hình thức trang trí đăc trưng cua phong cách A Đỏng:
Mỏt số hình anh tham kháo:
Hồ sơ kiến trúc:

c - ƯNG DỤNG TRONG THIẾT KÉ CON TÀU
1. Tổ chức không gian thiết kế:
2. Ý tirỏng thiết kế:
3. Hồ SO' thiết ké:
4. Các không gian thiết kế cụ thể:

c - K É T LUẬN

SVTH: NGUYỄN THỊ MAI IIẢN - MSSV: 106301025


LUẨN VẦN TÒTNGHIÍT

A - PHẦN MỎ ĐẦU
/. Lý do chọn đề tiii:

Hiện nay khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, con ngừơi
phải thường xuyên tiếp xúc với các khoa học kỹ thuật hiện đại khô khan , vì
vậy người ta ngày càng có nhu câu tìm vê với những truyên thông dân tộc.
Nhũng lề hội truyền thống đựơc nhiêu người tim hiêu, hàng thủ công mỹ
nghệ được du khách ưa thích và những không gian sỏng mang đậm phong
cách ban địa ngày càng được ưa chuộng.
Chính vì thế, phong cách Á Đông với những nét đặc săc riêng của dân tộc
Châu Á ngày càng trở nên phố biến , không chí ngươi Châu A mà người Tây
Phương cùng rất ưa chuộng và thích thú tìm hiẻu vê phong cách này. Những
không "gian nội thất mang đậm phong cách Á Đông ngày càng trở nẻn phô
biến Tnhừng nhà hàng khách sạn , quán bar, cà phẻ đựơc thiêt kẻ với vẻ đẹp
phương Đông huyền bí luôn thu hút nhừng du khách phương rây một cách
đặc biệt.

2. Ý nghĩa đề tài.
Qua việc nghiên cứu đề tài này, ta có thể hiểu thêm về nền văn hóa
phương Đông , hiểu được phần nào về đời sống tâm linh và giá trị tinh thân
mà người Á Đông xem trọng từ đó hiếu được đời sông và con người A
Đông.

3. Nhiệm vụ thiết kế
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là tìm hiêu những nét đặc săc trong
phong cách Á Đông, từ đó ứng dụng vào các công trình thiết kế Nội 1h â t,
mang lại những không gian Nội Thât đẹp mang đậm chât phương Dông.

4.Mục tiêu nghiên cứu.
Đẻ tài nghiên cứu được xây dựng thông qua việc tham kháo tư liệu và
hình ảnh từ kho sách của thư viện, từ các tạp chí chuyên ngành, lây các
thông tin từ Internet. Đồng thời kết họp với việc tim hiếu từ các công trình
thực tê.

5. Phương pháp nghiên cứu.
SVTH: NGUYỄN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

2


LUAN VÁN TÒTNGHỈLP

Văn hóa các nước A Đông.

I ì - NỘI DUNG NGHIÊN c ứ u
PHONG CÁCH Á ĐÔNG TRONG THIÉT KÉ1. Đinh nghĩa :
Khái niệm vê Phương Đông:

Đây là khái niệm xuất phát từ Tây Phương, cho rằng Phương Đông bao
gồm toàn bộ các nước Châu Á và một phân Đông Băc Châu Phi. Châu á là
châư lục lớn nhất và đông dân nhất Thê Giới năm ở Băc bán câu và Đông
bán cầu , đựơc phân chia thành các khu vực như sau : Băc A, Trung A,
Đông Á( Đông Bắc Á và Đông Nam Á ), Nam Á, Tây Á

Phong cách A Đông:
Là phong cách thiết kế mang đậm bản sắc Phương Đông, sử dụng những
hoa văn chạm khắc cầu kì , những màu săc và chât liệu truyên thông của
người Châu Á, thể hiện những quan diêm sống và tính cách của người A
Đỏng.
2. Quá trinh hình thảnh và phát triẽn:
Chiều sâu lịch sứ và bề dày truyền thống bán địa đã tạo dựng cho môi
quốc sia trong khư vực Á Đông một nên văn hóa đậm đà bản săc dân tộc,
thê hiện ra ở phong tục tập quán , ở tố chất con người, ở quan niệm về giá trị
và sự lựa chọn eiá trị đế tạo thành lê sống, nếp sống thích ứng với hoàn cảnh
thực tế. Vì thế, những không gian nội thất A Đông cũng thê hiện chính con
người và văn hóa của họ.

SVTH: NGUYÊN TIIỊ MAI HÀN

MSSV: 106301025


1,11ẢN VĂN TỎT NGHIỆP

Những không gian nội thất được thiết kế theo phong cách A Đông đã
xuất hiẹn tư rat lâu, trải qua thời gian dài với nhiều biến đôi và phát triên của
xa hội , no ngay cang được biết đến và được ưa chuộng nhiều hơn Với nên
cong nghiệp phát trien , con người bị vây quanh bởi máy móc, bê tong cot
thép bởi sự hiện đại thì việc tìm về với những không gian sông đâm am,
mang đậm bản sắc dân tộc là lẽ tự nhiên.
.X
Ngày nay , phong cách Ẩ Động dang là một xu hướng được nhiêu
người lựa chọn. Không chi ở các quốc gia bản địa, mà theo làn sóng di dân,
những ne:t văn hóa Á Đông đã len lỏi yào các nước phưomgJây. Các không
gian mang đậm bản sắc Á Đông đã xuất hiện ngày càng nhiêu ởj ây pl\ ương
đã thu hút và dem lại sự thích thú cho họ. Ngày càng có nhiêu người ây
Phương muốn tìm hiểu về con người , văn hóa và phong cách A Đông.
3. Các hình thức trang trí dăc trưng của phong cách Ả Đôngi
• Các hoa văn trang trí

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HẤN - MSSV: 106301025

4


LUÂN VẤN TÒT NGHIỆP

SVTH: NGUYỄN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

5


U JẢ N VẤN TỒT NGH1ẼP

SVTH: NGUYỄN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025


LUẢN VÀN TÓT NGHIẺP
r

r

\

Nội thât phong cách A đông thường sử dụng những vật liệu truyên
thông gân gũi
i 1

^«V•

f •

J1

• A

I

• A

1

A

.

r

Nội thất Nhật Bản còn sử dụng loại giấy truyền thống Shoji để làm
vách ngăn, những chiếc chiếu Tatami trải sàn làm từ rơm khô ép chặt với
cói.

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

7


LUÁN VĂN TÒT NGH1ÊP

Những khoảng sân rộng thoáng mát với những viên gạch tàu đêu tăm
tắp cũng là một nét đặc trưng trong phong cách kiên trúc A Đông.

Sân chùa Bút Tháp

SVTH: NGUYỄN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

8


LUÂN VĂN TQT NGHIẼP

• Yếu Tố Màu Sắc
Người Trung Hoa rất ưa chông màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là màu vàng
và màu đỗ rực rỡ. Màu vàng tượng trung cho phú quý và quyền lực, còn họ
tin răng màu đỏ mang lại sự may mắn trong cuộc sốn.

Màu đỏ được tin là mang lại sự may mắn

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

9


LUẢN VẤN TÒT NGHIÊP

Người
Nhật lại có >khuynh hướng sử dụng những màu sắc trung tính,
7
hài hòa, thê hiện sự cân băng.

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

10


LUÂN VẤN TÓT NGHÍẼP

Màu sắc trung tính thường thấy trong nội thât Nhật Bàn
Người Việt Nam thì thường lựa chọn nội thất có gam màu hài hòa, ấm
cúng.
4. Mỏt số hỉnh ánh tham kháo:
5. Hồ sơ kiến trúc:

c-

ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KÉ CON TÀU
1- TỔ chức không gian thiết kế:
1.1 Tồ chức không gian
• Tiếp tân, đón khách
• Trục giao thông
• Khu các khối phòng ngủ
• Khu nhà hàng
• Khu café
• Sân phơi, hồ nước
• Khu điều khiển tàu
1.2 Không gian thiết kế


Khu nhà hàngKhu caféKhu khối ngũ

SVTH: NGUYỀN THỊ MAI HẢN - MSSV: 106301025

11


LUÂN VẤN TÓT NGH1ÊP

2. Hồ so* thiết kế:

MÁT BẢNG PHÓMi NCil

ri : i 200

3. Ý tirơng thiết kế:

SVTH: NGUYẺN THỊ MAI HÂN -M SSV : 106301025

?


LUÂN VĂN TỒT NGHIẼP

SVTH: NGUYÊN THI MAI HÂN - MSSV: 106301025

15


LUÂN VÃN TÓT NGHIẼP

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

17


LUÂN VĂN TÓT NGHIÊPKhu khối ngủ

SVTH: NGUYỄN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

18


LIJAN VẤN TỐT NGHĨẼP

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HẢN-M SSV: 106301025

19


LUÂN VẤN TÓT NGH1ẼP

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

20


LUÂN VĂN TỎT NGHIẼP

M Ả T B Ả N G C H I T IẾ T G H Ẻ
T L : 1/10

T H Ư VIỆN
THUỔNG ĐH KỸ THUẬT CÕNG NGHÈ TP.HCM

SVTH: NGUYỄN THỊ MAI HÂN - MSSV: 106301025

21


Ĩ TIẢN VĂN TỐT NGHIỆP

c-

KẾT LUẬN

Trung Quốc , Nhật Bản , Việt Nam trong quá khứ chưa xa đều là
những nước d ĩ nông vi bản. Tuy được gọi la những nước đong chủng đông
văn , đêu có nền van hóa Nho giáo, tuy vậy nhưng cũng có những dị biệt.
Những dị biệt đó thể hiện da dạng và sâu đậm trong ngôn ngữ, phong tục tạp
quán, tín ngưỡng dân gian của môi nước.
,
Trung Quoc và Nhật Bân là hai nước có nhiêu diêm chung ; đặc biẹt
là trong cac lĩnh vực hoạt động kinh tế chủ đạo, kết cấu và tổ chức đời sông
xã hội , the chế chính trị, tôn giáo, tư tượng , học th u ậ t, nhưng cũng lại có
nhiều nét đặc trưng khác biẹt mang dấu ấn văn hóa riêng, đêu rât đặc
sắc.Hoàn cảnh địa l ý, môi trường sinh thái, phong tục tập quán, CỘI nguon va
to chất dân tộc, diễn biến lịch sử của từng nước đã tô đậm những nrtl đặc
trưng khác biệt này. Phong cách Trung Hoa mang nét cầu kì , rực rỡ , còn
phong cách Nhật Bản lại mang nét trầm mặc, tối giản theo tinh thân rhiên
môn.
Khi việc giao lưu tiếp xúc văn hóa giữa các nước trong khu vực Đong
Bắc Á và Viẹt Nam đã được mở rộng, trong đó vị thế của mồi nước đã có
nhưng thay đổi lớn so với buổi mở đàu, hiện tượng đồng chủng đông văn
xuất hiện. Trong quá trình mở rộng này , một mặt ngôn ngữ - văn tự 1lan va
kem theo đó là văn hóa Trung Quốc đã thể hiện rõ vai trò là một phương tiện
tiếp xúc , giao lưu khu vực có nhiều ưu thế , được chấp nhận rộng rãi. Nên
van hóa cua Trung Quốc và Nhật Bản đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt
Nam nhưng Việt Nam dựa trên những thành tựu văn hóa bản địa có lịch sử
lâu đời đã tiếp biến những tinh hoa văn hóa từ bên ngoài đưa tớ i, đã có được
những bước phát triển mạnh mê, tạo nên nhiều sắc thái riêng biệt cho dân
tộc mình.

SVTH: NGUYÊN THỊ MAI HẤN - MSSV: 106301025

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×