Tải bản đầy đủ

thiết kế cowboy style reataurant

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỔNG NGHỆ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
----------- 0O0-----------

HUTECH
OẠI HỌC KỶ THUAT CÒNG NGHẸ TP.HCM

ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COW fíỡ r STYIẼ BẼTTÃU M N T

Chuyên ngành
Mã số ngành

: Thiết kế nội thất
: 107301019

GVHD : KTS. NGUYỄN THANH TÂN
SVTH : HOÀNG THỊ DINH

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2011.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA
:MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MỒN

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHÚ Ỷ: s v phải dán tờ này vào trang thứ nhất của hàn ĩhuyếr minh
HỌ VÀ TÊN:
MSSV: ...

...............................................................................................................

........ iu .3.u iù tỉ...................

1.

Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

2.

Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3.

Ngày giao Đồ án tốt nghiệp

4.

Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

.................................is.l.t.y.^.iv

...... ............................. ..... .....¿SỈUaUoV.».

5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn


1/
2/

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ lên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN

Điểm số bằng số___________ Điểm số bằng chừ____________
TP.H C M , ngày 28 tháng 6 năm 2011

(GVhướng dân và ghi rồ họ tên)


LÒÌ CAM ĐOAN
Trong suôt quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ
Tp. HCM, em đã trau dồi được rât nhiều kinh nghiệm học tập và thực tế qua sự dẫn
dắt của tất cà các Thầy Cô.
Đê bước đâu cho hành trang ra tncờng thực hiện hóa ước mơ cho tương lai đang
chờ ở phía trước. Em thực hiện Đồ An Tốt Nghiệp COWBOY ĨTYIẼ

BỄĨTầUBANT
Em xin cam đoan: Đô An Tôt Nghiệp này ỉà công trình nghiên cứu và thực hiện
thực sự cùa cá nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh
điên, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn của Thầy:
KTS. Nguyễn Thanh Tân
Những kết quả trong luận vân là trung thực, chưa từng được công bo dưới bất cứ
hình thức nào tnrớc khi trình, bảo vệ và công nhận bời “ Hội Đồng đảnh giá Đồ An
Tốt Nghiệp của Tncờng ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM”.
Một lần nữa, em xin khẳng định về sự trung thực cùa lời cam kết trên.


LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, em xỉn chân thành gửi lời cảm ơn đền toàn thể Ban Giảm Hiệu Nhà
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM đă tạo điều kiện cho em được học tập
tại Tnrờng và làm đề tài Tốt Nghiệp Thiết kế nội thất: COWBOY Ỉ T Y l t
B Ẽ T T Â U Ìầ B T .

Đặc biệt em xin càm ơn giáo viên hưởng dẫn — KTS. Nguyễn Thanh Tân đã giúp
đỡ và có nhiều đỏng góp cho đề tài của em trong suốt quả trình nghiên cứu và hoàn
thành đê tài, em cũng xin cảm ơn các anh (chị) khóa trước đã cung cắp cho em
những tài liệu bo ích liên quan đên đề tài này.
“Học- học nữa- học m ãi” đó là phương châm sống mà em đã học được trong suốt
bôn năm học tại trường. Dưới sự dìu dăt chi bảo nhiêu khi chỉnh là sự nghiêm khắc
của Thây Cô mà em đã trường thành và lớn lên nhiều cả về nhân cách, suv nghĩ,
lân con ngicời khi bước những bước chân đầu tiên vào cảnh cửa đại học, cảnh cửa
bao ỉa của tri thức, của kinh nghiệm sống, cảnh cửa của nghệ thuật mà cũng là
cánh cửa mà chủng em mãi theo đuổi trong suốt thời gian học tập tại tncờng. Đồ ản
Tôt Nghiệp lân này, nó vừa là cơ hội đê cho em thử sức, cũng là tiêu chí đảnh giả
những gì mà em đã học tập tại tncờng trong suốt thời gian qua. Vĩ vậv, em sẽ cố
gang hết sức mình đạt được kêt quả tốt nhất để không phụ lòng Thầy Cô cùng với
tât cả những ngirời thân đã luôn ủng hộ em trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện giúp
đỡ em rât nhiều về mặt tinh thần, cổ vũ em trong suôt quả trình thực hiện và hoàn
thành đê tài.
Và với đề tài này, em rắt mong sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của tập
thê Thây Cô những ngicời đã dìu dắt em trong những năm thảng dược học tại
Tncờng ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM. Một lần nữa em không biết nói gì hơn
đỏ là lời chúc sức khoè đến tất cả Thầy Cô và bạn bè, em sẽ cô gắng thực hiện tốt
Đô An Tôt Nghiệp nàv.


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................. 1
DANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................................................1
DANH MỤC CÁC BIẾU ĐỒ, ĐỒ THỊ, sơ ĐÔ, HÌNH ẢNH.................................2
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................ 3
1. Tính cắp thiết của Đề T ài....................................................................................3
2. Mục đích nghiên cứu........................................................................................ 11
3. Nhiệm cụ nghiên cứu........................................................................................ 12
4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 18
5. Các kết quả đạt được của Đe Tài.......................................................................19
7. Kết cấu của ĐA/ KLTN..................................................................................... 25
CÁC CHƯƠNG CỬA ĐA/KLTN........................................................................... 26
CHƯƠNG 1: SÀNH KHÁCH SẠN.......................z z z z z z z z z z . z z
1.1. Ý tưởng................................*........................................ ..Z .....Z ...Z Z Z ..2 6
1.1.1. Hình th ể...................................................................................................... 26
1.1.2. Ánh sáng- Màu sắ c......................................................................................27
1.1.3. Vật liệu........................................................................................................ 28
1.2. Hồ sơ kiến trúc Khu Sảnh...............................................................................28
1.3. Kết quả thực hiện- Phân tích..........................................................................29
1.3.1. Kêt quả thực hiện...........................................................................................29
1.3.2. Phân tích...........................................................................................
30
CHƯƠNG 2: COWBOY STYLE RESTAURANT ( TẦNG TRỆT)................. 31
2.1 Ý tưởng..................................................................................*............
31
2.1.2. Ánh sảng- Màu sắc...................................................................................... 32
2.13. Vật liệu................................................................................
33
2.2. Hổ sơ kiến trúc khu COWBOY STYLE RESTAURANT Z Z Z Z Z Z ' Z ' Z i
2.3. Kết quả thực hiện- Phân tích.............................................................................34
2.3. ỉ. Kêt quả thực hiện..................................................................................
34
2.3.2. Phân tích...................................................................................
35
CHƯƠNG 3: KHU TOILET NHÀ HÀNG (TÀNG TRỆT)............................... 36
3.1. Ý tưởng....................................................................................................
36
3.1.1. Hình khố ị .......................................................................................
36
3.1.2. Anh sáng- Màu sắ c..................................................................................... 36
3.2. Hô sơ kiến trúc khu Toilet..............................................................................37


3.3. Ket quả thực hiện- Phân tích..........................................................................38
3.3.1. Kết qua thực hiện........................................................................................38
3.3.2. Phân tích......................................................................................................39
CHƯƠNG 4: COWBOY STYLE RESTAURANT ( TẦNG 1).........................41
4.1.2. Ánh sảng- Màu sắc......................................................................................41
4.1.3. Vật liệu.............................................................................
42
4.2. Hồ sơ kiến trúc khu COWBOYSTYLE RESTAURANT( TẢNG 1).............42
4.3. Kết quả thực hiện- Phàn tích.........................................................................43
4.3.1. Kết qua thực hiện........................................................................................43
4.3.2. Phân tích.......................................................................................................44
CHƯƠNG 5: NHÀ HÀNG VIP( TẢNG 1)...................................................... 45
5.1.2. Ảnh sáng- Màu sắc........................................................................................ 46
5.2. Hồ sơ kiến trúc thiết kế................................................................................... 46
5.3. Kết quả thực hiện- Phân tích..............................................................................47
5.3.1. Kết quá thực hiện............................................................................................47
KẺT LUẬN.............................................................................................................. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................50


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỦ VIÉT TẤT
A. ĐA/ KLTN: Đồ án/ Khối lượng tốt nghiệp.
DANH MỤC CÁC BẢNG
Tò 1, 2 : Giới thiệu về đề tài
Ý tưởng thiết kế
Tò’3, 4 :

Hồ sơ công trình
Thiết kế sơ bộ tổng thể

Tò* 5 :
Trình bày các mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, phối cánh các góc cua khối
Sanh, các chi tiết vật dụng nội thất và ý tướng thiêt kê cho không gian này.
Tò’ 6, 2i Trình bày các mặt đứng, mặt bàng, mặt cắt, phối cảnh các góc cua khối
Nhà hàng mang phong cách Cowboy Hoang Dã- Tầng Trệt, các chi tiết vật dụng nội
thất và ý tưởng thiết kế cho không gian này.
Tò 9 :
Trình bày các mặt dửng, mặt bàng, mặt cắt, phối cảnh các góc cua khối
Toilet Nhà hàng.
Tò 10, 11, 12: Trình bày các mặt dứng, mặt bằng, mặt cẳt, phối cảnh các góc của
khối Nhà hàng mang phong cách Cowboy Hiện Đại- Tầng 1, các chi tiết vật dụng
nội thất và ý tưởng thiết kế cho không gian này.
Tò’ 13 : Trình bày các mặt dửng, mặt bàng, mặt cắt, phối cảnh các góc cúa khối
Nhà hàng VIP, các chi tiết vật dụng nội thất và ý tưởng thiết kế cho không gian này.
Tò’ 14 :

Thiết kế chi tiết kỹ thuật 4. Kết luận.

Trang 1


DANH MỤC CÁC BIẺƯ ĐÒ, ĐỎ THỊ, s o ĐÒ, HÌNH ẢNH
A. Chương 1: Sảnh Tầng Trệt.
B. Chương 2: Cowboy Style Restaurant ( Tầng trệt)
c. Chương 3: Khu Toilet ( Tầng trệt)
D. Chương 4: Cowboy Style Restaurant ( Tầng 1)
E. Chương 5: Nhà hàng VIP ( Tầng 1)

Trang 2


LỜI MỎ ĐÀU
1. Tính cấp thiết của Đề Tài
Đặt vấn đề:
Với đa dạng những phong cách nghệ thuật đã được ứng dụng thiết kế trong tất cả
các loại hình: Domoni, phong cách Nhật, phong cách Đương Đại, cổ Điển... Và
với Đe tài tốt nghiệp lần này em lựa chọn phong cách Cowboy để thiết kế không
gian nội thất Nhà hàng nhằm tạo ra sự mới mẻ độc đáo cho Thiết ké không gian nội
thất.
Dân tộc nào cũng có những hình ảnh lý tường hỏa của người anh hùng cho riêng
mình. Dân Việt Nam mình tự cho là: “Con Rồng Cháu Tiên”. Người Trung Quốc có
những nhân vật tiều thuyết bán chạy như Quách Tỉnh, Trương Vô Kỵ. Dân Mỹ thì
thây mình gắn liền với hình ảnh những anh chàng giang hồ mã thượng, chưộng
nghĩa khinh tài, những anh hùng giúp đỡ người cô thế chống lại cường hào ác bả mà
Irong đó thì những anh hùng Cowboy hiện lên càng ngày càng rõ nét.
Phong cách Cowboy được sử dụng không tĩnh lặng mà ồn ào, nó được phát huy tối
đa bởi không gian rỗng và bố cục chặt chẽ tối thiểu, về cà hình khối, màu sắc và
chất liệu...
Tầm quan trọng
Sự phát triển chóng mặt của xã hội, nó kéo theo sự thay đổi về tư duy cũng như mặt
nhận thức của con người, nhưng vẫn tuân theo một quy luật liên kết nhất định,
chăng hạn như :
Các nhu câu về ăn, mặc, ở, luôn là các vấn đề được đem ra bàn luận , với các mức
độ lớn nhỏ, phức tạp hay đơn giản khác nhau, từ đồ thời kỳ đồ đả sang đồ đồng, đồ
săt,.. từ ăn sông sang ăn chín, sống trong hang động sang cần một mái nhà che mưa
năng... tất cả các yếu tố đó đều cỏ sự liên kết trao đổi qua lại với nhau và dần dần
phát triển với mức độ cao hơn, tinh tế hơn một cơ chế xã hội khồng còn "ăn chắc
mặc bền nữa" mà là thời đại của "ăn ngon mặc đẹp"... sự hình thành và phát triển
khách sạn cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó, cũng có sự biến chuyển từ thấp tới
cao theo sự phân hóa cũng như sự phát triển của xă hội
Với sự xuất hiện của tiền tệ vào thế kỷ 16 trước Công Nguyên kéo theo vùng du
lịch được mở rộng, nhu cầu về chỗ ở ngày càng lớn với nhưng nhu cầu tối thiểu
nhất về dịch vụ , lòng hiếu khách , vệ sinh...khi đó khách sạn don thuần chỉ là một
nhà trọ , là nơi nghỉ chân của thực khách qua đường.

Trang 3


Cách mạng kỹ nghệ ở Anh năm 1790 , sự tiến bộ và những ý tưởng mới về kinh
doanh nhà trọ là cơ sỏ' hình thành khách sạn ngày nav.
Năm 1794, ờ Mỹ khách sạn New York city là khách sạn đầu tiên với quy mô 73
phòng. Vào năm 1800, nước Mỹ được xem là dẫn đầu về sự phát triển kỹ nghệ
khách sạn.
Năm 1829 có khách sạn TREMONT HOUSE BOSTON với 170 phòng là khách sạn
có quy mô lớn nhất, có nhiều cải tiến nhất. Tính cách nhà trọ tập thể trước đă dược
thay thê bởi 1 khách sạn thực thụ với những phòng riêng biệt, có khoá.. Có loại 1
giường, 2 giường, có những loại phòng mang nhiều tính cách khác nhau ...tất cả
đều là cơ sở đề hình thành hệ thống khách sạn thực thụ ngày nay.
Đicu kiện cuộc sông của con người ngày càng phát triển nên bôn cạnh đó nhu cầu
ăn uống không còn đơn thuần là ăn no mà còn phải ngon, phải nhiều món lạ, đẹp về
kiểu dáng, hình thức trình bày món v.v... Và vẻ đẹp của một không gian nội thất
đẹp cũng được đặc biệt chú ý tới, đó chính là món ăn của tinh thần là sự thoải mái
về cảm giác, sự thưởng thức về nghệ thuật, một nhà hàng thu hút khách không
những vì món ăn ngon mà còn thu hút họ bởi một không gian nội thất đẹp thân
thiện, ấn tượng về cách bày trí không gian, tạo cho khách cảm giác khác nhau ờ mỗi
không gian khác nhau: không gian riêng, không gian chung v.v...
Nhà hàng có một không gian đẹp, tiện nghi, lịch sự, món ăn ngon thì luôn thu hút
được thực khách.
Nhà hàng là nơi đến của khách, khách có thể là từ các tầng lớp, các dân tộc, các
quồc gia đên đê thưởng thức món ẩm thực của dất nước dó. Đặc biệt, ngay tại đất
nước Việt Nam khách du lịch và người dân Việt có thể thưởng thức được không
gian nội that mang những dặc trưng của miền Tây nước Mỹ hay phong cách phục
vụ rat Cowboy.
Thật là ấn tượng!.
Ý nghĩa của Đe tài:
Đe tài thiết kế này nhằm mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực thiết kế đưa những
yêu tô văn hóa dặc trưng của một vùng miền vào trong không gian nội thất Nhà
hàng- Bar dồng thời khuyến khích tính sáng tạo để tìm ra những cách kết hợp độc
đáo về vật liệu để tạo ra một không gian quán Bar với hình thức lạ mắt, hiệu dụng
tốt hơn, và dỗ dàng thay thế.

Trang 4


Lý do chọn Đe tài:
Sự trẻ trung cách tân hiện đại nhưng kèm theo đó em yêu thích cái thô mộc, giản dị
và hoang dã. ứng dụng hai yếu tổ trên vào trong thiết kế nội thất quán Bar- Nhà
hàng liệu ràng có thể kết họp được với nhau?.
Em cùng đã tìm hiểu và thấy được những vật dụng, chất liệu tạo cảm giác thô mộc,
hoang dã như trong tiểu bang Texas thời khai phá bên cạnh dó em muốn kết họp với
những sản phẩm mô tip hiện đại nhằm tạo ra ý tưởng độc đáo, nhừng công năng và
tiện ích nhưng trên hết đạt được tới cái hòn tinh diệu của sự cảm nhận.
Khi tìm hiểu về địa lý, những đặc trưng của con người và vùng đất của tiếu bang
Texas.
Em có một vài ý tưởng, một vài lý lẽ, mà em tin cậy chúng đê tạo nên đặc trưng cua
riêng em trong khi thiết kế nội thất một quán Bar mang phong cách Texas.
Em hy vọng có nguồn kinh phí và sự họp tác để cho em phát huy thực hiện chúng.
Và trong em xuất hiện nhiều câu hỏi khi em xem một bộ phim: “Lucky Luke_
Blyray” khiến em suy ngẫm.
Những bánh xe bò bàng gỗ bị rớt lăn trên con đường phủ đầy bụi cát tung bay mù
mịt, rồi bất ngờ lăn vào đồng cỏ ranh héo úa. Hay những thùng rượu bàng gỗ bị vỡ
tung khi khấu súng bắn trúng viên đạn do những tay đào vàng tranh chấp. Những
chiếc bánh xe bò kết họp với những dây thừng chẳng chịt vật liệu gỗ được sử dụng
nhiều hon bao giờ hết...
Một không gian quán Bar của vùng tiểu bang Texas phải chăng đã tạo nguồn cám
hứng?. Thật ấn tượng!.
Thế mạnh của phong cách Texas bao gồm về chất liệu là chủ yếu: gồ, những tâm da
bò, quần bò Levi’s... về hình khối chủ yếu bằng các đường cong như thùng rượu,
hay đường cong cua vành mù rộng.

4

Tình hình nghiên cứu
Giá trị nghệ thuật văn hóa
Nhà hàng là một điếm đến lý tưởng để khách du lịch cỏ thể tìm hiếu thêm về nền
văn háo cúa một đất nước, hay đặc trưng riêng của một vùng miền, sự phát triên của
Trang 5


các nhà hàng cũng có thê hiện một mặc nào đó của con người vi nó gắn bó với đời
sông của con người trong mọi thời đại. Nó cũng thê hiện được mửa độ hòa nhập của
một đất nước trong thế hới hiện đại này. Cowboy là một phong cách hiện đại bụi
bặm và khá là ấn tượng. Phong cách này thể hiện được sự trẻ trung mà thân thiện
phù hợp với xu hướng của giới trẻ, của thời đại. Cách thức trang trí là sự tối giản về
màu sắc trong một không gian nội thất: gồm màu nền, màu chủ đạo và điểm nhấn.
Ý tưởng về phong cách Cowboy, miền Tây hoang dã nhằm ứng dụng trong Thiết
kê nội thất ngay tại Việt Nam cũng đã cỏ một số những Công trình đã được thực
hiện.
Ánh sáng được chú trọng là ánh sáng từ thiên nhiên vì kiến trúc nhà hàng Cowboy
nằm trong khối Khách sạn Pixelate theo Phong cách Hiện Đại, giảm tối da đến mức
có thể về việc sử dụng ánh sáng nhân tạo ( do sự hạn ché về màu sắc).
Đường nét không câu kì mà tinh tê, tính ứng dụng và mang tính nghộ thuật cao. Với
xu hướng của Hiện đại là sự nhẹ nhàng vừa đủ và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu mọi
tính năng cần thiết của một không gian nội thất nhưng không làm mất đi phong cách
Cowboy- Nhà hàng Tầng 1.
Một không gian nội thất trẻ trung, tinh tế, hài hòa, nhịp nhàng, đơn giản thì luôn tạo
ấn tượng đẹp trong lòng thực khách.
Platon nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã nói: “ Cái đẹp của phong cách, của sự hài hòa,
duyên dáng và nhịp nhàng phụ thuộc vào sự đơn giản” khi bạn đứng trong một
không gian nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản bạn sẽ cảm thấy được
điều này rõ nhất.
Nhà hàng Texas Bar BQ (địa chỉ 206 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh).
Nhà hàng Texas Bar BQ được thiết kế dựa trên phong cách Cowboy. Nằm ngay
giữa lòng thành phố, Texas dường như thu hút thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không gian nhà hàng là không gian mờ tạo sự thân thiện.
Bước vào bên trong, cảm nhận dược sự mới lạ và độc đáo qua cách trang trí của
quán. Đi sâu vào bên trong là một quầy bar nhỏ với những loại rượu nồi tiếng. Quầy
bar và sảnh lớn của quán được ngăn cách băng tâm gỗ lớn trang trí hoa văn mang
phong cách "miền Tây hoang dã" bên cạnh "chàng dũng sĩ cao bồi".
Tâng trên nhà hàng là một phòng Vip được trang bị máy lạnh và khá yên tĩnh. Với
sức chứa khoảng 50 khách đó là nơi dành cho những ai thích sự riêng tư, hay thích
hợp cho việc gặp đối tác và khảch hàng. Đen với Texas thực khách sẽ có những giờ
phút thật thư giàn bằng ấm thực cùng với việc đắm mình vào những giai điệu mượt
mà, lãng mạn bên ly rượu vang thơm nông. Bên cạnh đó là một thực đơn phong phú
các món ăn mang hương vị độc đáo của vùng Mỹ như: xúc xích, sườn nướng và gà
kiểu Kansas City; cánh gà và cá được ướp gia vị Jamaica... Ngoài ra nhà hàng còn
Trang 6


phục vụ điêm tâm sáng với các món ăn Việt Nam và cơm trưa văn phòng giá cả họp
lý. Texas là nơi lý tưởng mà bạn và gia đình, người thân sẽ cỏ nhừng buôi tối thân
mật và thật sự thư giãn sau một ngày làm việc căng thăng.
Nhà hàng Ngựa Hoang: (8AỈ/DỈ Thái Văn Lung, Q.I, TP. Hồ Chỉ Mình)
Được thiết kế và bắt nguồn cảm hứng từ vùng tiêu bang Texas.

Đây là một nhà hàng rất ấn tượng qua phong cách trang trí, sàn, bàn ghế và vách
được làm bằng gỗ với cùng một màu sắc thật đồng bộ. Cảm giác khi đến đây thực
khách sẽ có cảm nghĩ như đang ở một nơi nào đó có rất nhiều chàng cao bồi Nam
Mỹ. Phong cách trang trí giống như Salon Seventeen. Đây là một nhà hàng kết họp
với Bar, thực khách sẽ thật sự thoải mái khi đến đây để thưởng thức những món ăn
được đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp chế biến. Menu có đầy đủ tất cả các món ăn
Ảu Á. Buối tối nhà hàng còn có chương trình biểu diễn nhạc sống.

Bar Seventeen Saloon: (103A Phạm Ngũ Lão, Q.I, TP. Hồ Chí Minh).

Trang 7


Bar Seventeen Saloon được thiết kế dựa trên phong cách Cowboy.
Ớ quán Bar Senventeen Saloon nơi có những mặt nạ tù trướng da dở, mũ cao bồi,
những đôi bốt đã sờn da phong trần và đầy chiến tích... trong một không gian được
thiết kê hoàn toàn bằng gỗ nam ngay vị trí chiến lược tại Quận 1.
Nơi đây không khí ấm cúng, sôi nối, hào hứng nhưng không xô bồ. Thực khách còn
có thế thả hồn phiêu diêu theo chân các chàng cao bồi miền Viền Tây trong các ca
khúc do ban nhạc Philippines biểu diền hằng đêm.
Những cây đèn dầu cố xưa bằng đồng rất thích họp với không gian Texas. Nó làm
nồi bật và tương đồng với nhừng nốt chấm tròn bàng đồng quanh những thùng rượu
bằng gỗ- đó là điểm đặc trưng của nhừng đồ vật trong tiểu bang Texas.

Bên cạnh đó thì, nhưng cuốn Menu nơi chưa đựng những món thực đơn của khách
được làm băng gồ giống như những cánh cửa của những vùng chăn nuôi giá súc, gia
cầm mà tiêu biểu trong tiểu bang Texas là chuồng nuồi ngựa.

Trang 8


Những cái đầu trâu với đôi mất sáng rực với nhừng chiếc cột được khắc hình người
khuôn mặt thật dữ tợn càng làm tăng thêm vẻ đẹp hoang sơ, sợ hãi. Liệu có thế đây
chính là nhừng tù trương hay những tay săn tiền thướng cũng có thể là những tay
đào vàng chuyên nghiệp. Thật lạ lùng và đặc săc biêt bao!.
Giá trị sử dụng
Cowboy phong cách này có giá trị về thẩm mỹ cao mà vẫn đảp ứng được đầy đu
mọi yếu tố về tính ứng dụng và công năng. Với lối trang trí tinh tế, mang tính nghệ
thuật cao.
Nhà hàng là nơi dễ dàng giới thiệu các món ăn đặc sắc Tây Âu như: đùi cừu nướng,
giò heo nướng Cowboy, sò Viễn Tây,... đi kèm các món ăn ấy là loại bia tươi có
thể là Horseman hay bia tươi Đức.
Vì Nhà hàng Cowboy nằm trong khối Khách sạn Pixelate lớn nên Khách sạn có rất
nhiều các Khu vực với các chức năng khác nhau: Khối sảnh, Khối nhà hàng mà
trong Khối nhà hàng lại có nhiều phòng khác nhau: Phòng Vjp, Phòng Buffet,
Phòng ăn riêng ... để khách hàng có thể lựa chọn phòng ăn riêng, liên hoan, sinh
nhật, hội nghị, tiệc cưới, Khối phòng, Khối giải trí... nhằm phục vụ cho đối tượng
khách là khách trong nước cũng như khách vãng lai; tour đoàn du lịch; giao lưu văn
hóa, nghệ thuật; giái trí; câu cá; du thuyền di dạo, câu lông, bóng bàn, v.v... tô chức
các chương trình hát cho nhau nghe...
Một không gian thoáng đàng nhẹ nhàng, hướng nhìn và ánh sáng tận dụng từ thiên
nhiên. Màu sắc không quá sặc sỡ, đường nét tinh tế trẻ trung mộc mạc bụi bặm mà
gần gũi năng động sẽ là diêm den không thê nào quên.
Mồi khu vực được thiết kế riêng mới lạ với một không gian sang trọng sẽ mang lại
cho bạn một cuộc phiêu lưu ẩm thực đầy thú vị với thiết kế nội thất mới, độc đáo,

Trang 9


ân tượng từ Cowboy. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống nhộn nhịp của thành phô
thông qua lăng cửa kính trang trong suốt.
Anh sáng từ thiên nhiên ở khu vực hành lang, khu café cũng được tiếp nhận ánh
sáng qua những lăng kính trắng và nơi đâv cũng là điểm nhấn cho nhà hàng.
Một nhà hàng đẳng cấp là được chăm chút kỹ lưỡng nhưng cũng có thể là nhà hàng
với những nét hoang sơ tạo cảm giác hoang dã.
Giả trị kỉnh tế
Thiét kế trang thiết bị nội thất với những đường nét tối giản nhất mà vẫn đáp ứng
được tính công năng và giá trị nghệ thuật của sản phẩm mang đặc trưng phong cách
Cowboy, của không gian nội thất.
Tính công năng chính là muốn thể hiện tính kinh tế của sản phẩm nội thất mang
phong cách Cowboy đơn giản, gần gũi, dễ dàng thay đổi không gian bày biện các
bàn tiệc, các khu vực trang trí.
Vật liệu nội thất là những vật liệu cỏ sẵn trong thị trường mà chủ yếu là sử dụng gỗ
có nhiều vân gỗ khác nhau sần sùi thô mộc tạo ncn chất bụi bặm và đầy cá tính.
Anh sáng thì chủ yếu là ánh sáng thật, hạn chế ánh sảng nhân tạo giảm đi phần cung
cấp năng lượng không cằn thiết, nhưng đôi khi vẫn dùng ánh sáng nhấn để nhấn
những khu vực cần thiết như quầy Bar là chủ yếu.
Màu sắc thì đơn giản nhẹ nhàng trong không gian nội thất nhà hàng.
Sản phẩm gọn nhẹ không cầu kì thì sự bảo quản và vệ sinh cũng đơn giản hơn
Các vấn để khác
Khách sạn cỏ mọi tầng lớp, trong nước cũng như khách vãng lai.
Là một điểm ăn uống thưởng thức nền văn hỏa và phong cách phục vụ của Tây Âu
trên ngay chính tại mảnh đất Việt Nam.
Điểm thu hút khách du lịch quốc tế.
Thân thiện với môi trường.
Kết luận
Những phong cách thiết kê của tất cả các quán Bar Texas đêu được xuất phát và bắt
nguồn từ ý tưởng và những điềm đặc trưng của con người Texas- họ có thổ là những
tay săn tiên thưởng, những kẻ đào vàng, hay những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp... họ
sẵn sàng giêt người không ghê tay và cũng có thể ném vèo một ai đó ra khỏi quán

Trang 10


Bar trúng vào máng đồ ăn cho ngựa...- Thật kì quặc nhưng nó biếu hiện rõ sức
mạnh của những con người, những người dân vùng Texas.
Xuyên suốt trong những quán Bar em đã thấy được vật liệu chính trong không gian
Bar Texas là nhừng vật liệu bàng gỗ, nhẩn vào đó có thêm các vật liệu băng đông,
bằng sắt hay những vật dụng khá quen thuộc của những người dân vùng tiểu bang
Texas: bom đựng bia bằng gồ, nhừng cái rìu bô củi của người dân, những cánh cửa
cúa quán Bar Texas, những cái mù vành rộng của các anh chàng cao bôi.... Chỉ với
những chi tiết đó thôi nhưng phần nào chúng ta cũng hình dung ra một quán Bar
Texas thật hoang dã.
Các định dạng của phong cách Cowboy
- Đạc (tiếm chính: Không gian nội thất Nhà hàng mang phong
cách Cowboy Hoang dã- và Không gian nội thất nhà hàng mang
phong cách Cowboy được biến tấu theo lối Hiện đại.
- Khônịỉ gian: Thể hiện sự chuyển tiếp nhịp nhàng từ phong cách
Cowboy Hoang dă sang phong cách Cowboy Hiện đại.
- Văt liêu: Thô mộc, tự nhiên thế hiện đúng ban chất cua vật liệu.
- Màu sắc: Nhẹ nhàng, giản dị.
- Ảnh sárts: Dịu mát, không gay gắt, có thế có những khoang tôi.
- Đồ íiỗ, vạt dịinỉi íranỉỉ trí: Đon giản, thô mộc và có chọn lọc,
không được quả nhiều.
Nhà hàng với phong cách Cowboy đưa thực khách tới một không gian thoải mái,
năng động sau nhừng ngày làm mệt mỏi. Đòi hỏi người thiết kế tạo ra cách thiết kế
riêng đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn của người sử dụng hiện nay. Vê
sự tự nhiên, ứng dụng, thoái mái, sang trọng, ấm cúng mang đặc trưng của phong
cách Cowboy.
2. Mục đích nghỉên cứu
Đề tài nhàm giải quyết vấn đề về Nhà Hàng là nơi đến vô cùng quan trọng, không
nhùng là sự phát triển của một cá nhân( chủ nhà hàng) mà còn thế hiện tính văn hỏa
của một đất nước xa xôi- miền Tây nước Mỹ để thu hút khách du lịch đến tham
quan và thưởng thức nền văn hóa ẩm thực.

Trang 1 1


Tất cả các yếu tố đặc trưng đó của nội thất mang phong cách Cowboy hưởng tới kết
quả có chung mục đích tạo nên một không gian một loại hình công trình nhà hàngbar rất quen thuộc không thể thiếu trong nhu cầu đời sống của con người hiện nay,
cũng là nơi thể hiện cá tính sờ thích của mỗi người khi lựa chọn cho mình một chốn
để thư giãn, giải trí, trò chuyện cùng bạn bè... Vói loại hình công trình khồng còn
mới nhưng với ý tưởng thiết kế không gian Phong cách Cowboy miền Tây nước Mỹ
được biến tấu nhịp nhàng và linh hoạt từ không gian Nhà hàng được ứng dụng đậm
chất Cowboy- Cowboy Style Restaurant ( Tầng trệt)và sử dụng chủ yểu những vật
liệu gỗ sẽ được biên tâu dân chuyên sang hiện đại- Cowboy Style Restaurant ( Tâng
1) sử dụng chủ yếu bằng các vật liệu hiện đại như: kính màu, nhôm, inoc, đá hoa
cương... hy vọng sẽ tạo cho công trình dáng vẻ mới lạ thú vị và hâp dân hơn.
Mục đích của việc sắp đặt một không gian mang phong cách Cowboy là đề những
cá nhân trong lòng không gian không cần“nhìn” mà vẫn “thấy”; đạt dến một sự thư
giãn tuyệt đối, cảm nhận được bản ngã của mình rõ ràng nhất và trong trẻo nhât.
Phong cách Cowboy không tự giới hạn mình vào các hình thức trang trí đơn thuần
mà khẳng định tính tiên phong của mình bằng những khối mềm mại các đường
cong như: mũ rộng vành, hay những tấm da bò... trong bố cục khồng gian. Với
phong cách thể hiện mới phong cách Cowboy có ảnh hưởng rất lớn không chỉ là
kiến trúc mà là nghệ thuật trang trí nói chung với những đường nét đơn giản nhưng
xúc tích, lắng đọng. Không gian theo phong cách Cowboy không chỉ là sự tự giới
hạn trong thể hiện hay cách hiểu về sự tối giản đơn thuần mà phong cách Cowboy
còn là sự đơn giản hoá trên tổng thể, mọi sự trang trí chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh
đến khía cạnh cơ bản nhất của cái đẹp.
3. Nhiệm cụ nghiên cứu
Đề tài sẽ thực hiện những nghiên cứu về: Yeu tố lịch sử, về văn hóa, về xu hướng
của một xã hội hiện đại, yếu tố kỹ thuật và nhừng nhiệm vụ cụ thể khi Thiêt kê
không gian nội thất Nhà hàng mang phong cách Cowboy.
Yếu tố lịch sử
Văn hỏa Cowboy là một trong các loại hình văn hóa đặc trưng của nền văn minh du
mục phương Tây. Sự hiểu biết của nền văn hóa này được thể hiện rõ nhât trong bộ
truyện tranh Lucky Luke. Cuộc sống hàng ngày của họ gắn liền với những cuộc đọ
súng tranh tài cao thấp, hay những cuộc chơi xì phê thấu đêm suốt sáng... chốc
chốc những cuộc ẩu đả lại xảy ra, những màn cười ngựa trên bờ cát trải dài dài đên
vô tận.

Trang 12


Cowboy là những người làm thuê chăn thả gia súc cho các trang trại miền Tây nước
Mỹ và họ còn được mệnh danh là người hùng của miền Tây nước Mỹ Hoa Kỳ. Họ
thường mang lối sống phóng khoáng, mạnh mẽ mà rất lãng mạn. Cuộc sông cùa
vùng miền Tây nước Mỹ: hỗn loạn, phức tạp. Riêng với em, chính nhân vật Lucky
Luke đã khơi dậy niềm dam mê về miền Viễn Tây- thế giới của những chàng chăn
bò lãng tử (Cowboy, mà ta hay gọi là Cao bồi) với khẩu súng sáu bên hông luôn sẵn
sàng ra tay giúp đỡ người cồ thế, nơi của những chuyến xe bão táp chất đầy hàng
hóa vượt bao hiểm nguy trên đường xa, là vùng đất của những bộ lạc da đỏ hiếu
chiến sẵn sàng lột da đối thủ, hay những pha đáu súng tay đôi theo kiểu nhanh sống,
đậm chất kiêu hùng...
Xu hướng của một xã hội hiện đại
Cuộc sống ngày càng phát triền, con người có đầy đủ mọi thứ thì nhu cầu của họ
đòi hỏi ngày càng một cao hơn. Vậy nhà hàng cần phải phát triển về mọi phương
diện để đáp ứng nhu cầu đỏ: món ăn, cách thức phục vụ, thưởng thức, không gian
nội thất, giải trí, âm nhạc, v.v...
Phong cách thiết kế, trưng bày không gian nội ngoại thất phù họp xu hướng của thời
đại, của con người là tiêu chí số một đối với nhà hàng. Thiết kế ngoài ý tưởng cần
phải giải quyết bài toán về không gian trong nhà hàng hợp lý về diện tích, lối giao
thông giữa các khu vực ngăn phòng các bàn tiệc, đặc thù riêng của từng mồ hình
kinh doanh, một không gian tương đối nhộn nhịp và linh hoạt.
Phối hợp nhiều không gian nội thất trong một nhà hàng: không gian động, không
gian tĩnh, không gian riêng, không gian chung, v.v... yêu tô này cũng ảnh hưởng tới
kiểu đồ nội thất và cách bày trí trong không gian nội thất nhà hàng.
Nhà hàng là một trong những lĩnh vực kinh doanh “ hot” nhất hiện nay. Các quán
ăn đang được mở ra ngày càng nhiều vì con người đang chủ ý đên nhu câu ăn uông.
Họ không chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn dược ngồi trong một không gian thoáng
đẹp, độc đáo và mới lạ.
Phong cách Cowboy được đưa vào nội thất để đưa con người tới sự năng động trẻ
trung. Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng có xu hướng tỉm đôn với những
phong cách lạ và đặc biệt với những dòng nhạc Rock, Country và trở về với cái thô
mộc, giản dị từ thiên nhiên để tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Kiên trúc
cũng không nằm ngoài xu hướng đó, và ngày càng nhiều vật liệu gần gũi và thân
thiện với thiên nhicn được sử dụng trong kiến trúc, nội thất.
Yếu tố kỹ thuật

Trang 13


Nhà hàng mang phong cách Cowboy nhưng được biến tấu theo lối Hiện Đại được
đơn giản hóa nội thất trở thành Hiện Đại nhưng không kém phần đặc sắc với những
họa tiết trên tường hay trần- những đụn cát rất đặc trưng của vùng sa mạc với những
triền cát trài dài dài đến vô tận.
Nhà hàng mang phong cách Cowboy điển hình sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên
như: sàn gỗ- trằn gỗ- quầy Bar gỗ- lan can gỗ, cứa gỗ, khánh đá, cây cánh, đèn....
Bước chân vào Nhà hàng mang đặc phong cách Cowboy bụi bặm, náo nhiệt hòa
chung vào nhừng bụi bặm ồn ào của phố thị ngoài kia.
Nhà hàng là nơi khách ra vào nên đây là một không gian động và khá ồn ào.
Không gian nội thất cần được thiết kế với sự tính toán họp lý về diện tích từng khu
phòng vip, khu tiếp thực, khu phục vụ, quầy bar, quầy thu ngân v.v... Lối giao thông
của các không gian và các bàn, các vật trang trí cũng phải được trưng bày họp lý và
đẹp mà đơn giản gọn nhẹ phù họp với xu hưóng thời đại và mọi đối tượng thực
khách.
Nhà hàng thường tập trung mọi đối tượng thực khách và nhiều tầng lóp già trẻ,
nam, nừ, khách bản địa, khách vãng lai và khách quốc tế v.v... nên với hai khu Nhà
hàng mang phong cách Cowboy được biến tấu linh hoạt từ Nhà hàng đặc trưng
phong cách Cowboy Hoang dà sẽ được chuyến hóa sang Nhà hàng phong cách
Cowboy Hiện đại sẽ dễ phù họp hơn vừa trẻ trung năng động vừa ấm áp thân thiện.
Không gian thoáng đàng được chắt lọc bởi những đường nét thiết kế tinh tế nhất và
không hề suy giám đi tính thấm mỹ của không gian nội thất mà càng tôn thêm nó
đến bậc nghệ thuật cao hơn của phong cách Cowboy tạo cho thực khách được sự
thoải mái tự nhiên với khung cảnh mở, đón nhận nhiều ánh sáng từ thiên nhiên từ
mọi hướng được tận dụng tối đa và hiệu quả cao nhât.

Nhà hàng Cowboy đang là một đề tài được đế ý đến nhiều trong thời đại hiện nay
dành cho đại đa số giới trẻ. Muốn tìm một cái gì mang phong cách lạ- bụi bặm trông
rất cá tính.

Trang 14


• Vì trong phong cách Cowboy rất năng động ồn ào và náo nhiệt, đồng nghĩa với
một xã hội ồn ào và tấp nập.
• Vì những nhu cầu ngày càng cao đó em muốn đưa vào trong Nhà hàng một
không gian nội thát mang phong cách Cowboy Hoang dã- Hiện dại, tinh tế- đơn
giản, mang tỉnh nghệ thuật cao và đáp ứng được đầy đủ tính năng cân thiết đế phù
hợp với một xã hội hiện đại như hiện nay.
Đối tuọng nghiên cứu cụ thế
Đặc điểm chính
Không gian nội thất tạo cảm giác bụi bặm và năng động.
Không rực rỡ sắc màu, không phô trương những đồ đạc tiện nghi, tất cà chỉ là
không gian mộc mạc gần gũi.
Một không gian lý tưởng dành cho các bạn trẻ yêu thích phong cách Cowboy với
dòng nhạc đồng quê Country, hay thể loại nhạc Rock. Đến với nhà hàng mang
phong cách Cowboy bạn sẽ cảm nhặn được cảm giác gần gũi thân quen bởi chính
chất liệu, màu sắc với những hình khối sẽ khiến cho mỗi chúng ta có những cách
cảm nhận riêng.
sẳp dăt không gian
Làm thế nào để có một khồng gian nhà hàng vừa đẹp, vừa tạo ra những cảm xúc
tinh tế nhưng chỉ với cách trang trí ít nhất và đơn giản nhất?. Một mảng tường lớn
mà chỉ có một màu trang toát hẳn sẽ rất chán, nhưng sẽ khác đi nhiêu nêu trên bức
tường đó có một hình vuông màu sắc nổi bật (ví dụ như 1 bức tranh màu đỏ với anh
chàng Cowboy đang cưỡi ngựa trên triền cát dài, ánh hoàng hôn hăt xuông chăng
hạn) hay dưới bức tường đó bâng quơ đặt vài cái rổ, rá hay những tủ locker mang
phong cách Cowboy?. Như vậy yếu tố tương phản- đối thọai là điều kiện không thể
thiếu trong thiết kế không gian nhà hàng. Sự tương phản giữa bức tường đơn giản
trơ trọi được sắp đặt bởi một bửc tranh với phía dưới những chiếc rổ, rá hay những
tấm biển được đặt xộc xệch, bừa bộn. Trong không gian, những mảng trang trí 1ÓT1
(thường là mảng tường, vách, những vật dụng chính . . .) đóng vai trò là những
chính và những điềm nhấn- sự khác biệt về kích thước, màu sắc cũng như chất liệu
chính là những phản đề để tạo ra một cảm thức thống nhất về không gian đó, chất
liệu thô mộc như gỗ khối, và màu sắc chủ đạo là màu “của bức tường gạch cổ xưa”
tức là sử dụng các màu như đỏ hung nâu đậm của gô.
Không gian hoàn hảo: Ngay cả việc duy trì những không gian này lúc nào cũng
“đơn giản” như bản chất của nó cũng không đơn giản chút nào. Đối với những

Trang 15


phong cách sắp đặt khác thì việc lệch chỗ của một cái bình hay việc thêm vào vài
vật dụng mới không là đáng trách thể hiện tính phóng khoáng, mạnh mẽ, bụi bặm,
dung tục. Thế nên, Cowboy trong không gian hiện dại, người thiết kế chủ yếu nam
bắt cái tinh túy của phong cách Cowboy ở cách sắp đặt, bố cục nội thất và trình bày
nó theo một cách tương đối phóng khoáng, nhẹ nhàng hơn. Cách làm này vừa đem
lại sự thoải mái và vừa mang lại hiệu quả cho không gian. Sự thanh thản, đơn giản
không mất đi mà sử dụng thoải mái tiện lợi. Hoặc một xu hướng nữa là vẫn áp dụng
tinh thần Hoang dà của Cowboy nhưng có thể nhấn mạnh vào các chi tiết và vật liệu
mang tính địa phương. Có thể sử dụng những vật dụng như bàn, ghế mang những
đường nét trang trí mang đặc trưng phong cách Cowboy và vùng miền Texas: thùng
rượu, bánh xe bò, mũ rộng vành, lá bài Porker, đàn Guita hay súng đạn đó cũng là
một cách “ sẳc bất dị không, không bất dị sắc” trong không gian.
Vật liệu
Thô mộc, tự nhiên thể hiện đúng bản chất của vật liệu. Đẻ tạo cảm giác gần gũi với
thiên nhiên. Chất liệu được sử dụng phổ biến là gỗ, các chất liệu khác từ thiên nhiên
như:
Một vẻ đẹp Hoang dã ẩn chứa bên trong nó thì vật liệu đóng vai trò hết sức quan
trọng. Trong xu hướng thiết kế Nhà hàng hay quản Bar theo phong cách Cowboy thì
những vật liệu mang cảm giác thô mộc, bụi bặm đó chính là gỗ.
Do những tính chất có thể gọi là nhược điểm như co giãn, cong vênh... nên trong
quá trình xây dựng, vật liệu gỗ sẽ gây nhiều phức tạp. Nốu hiểu rõ những thuộc tính
của gỗ, người ta có thể khai thác tối đa hiệu quả sử dụng vật liệu tự nhiên quý hiếm
này. Vật liệu gỗ luôn gắn kết với kiến trúc và nội thất ngay từ ban đầu. Điều dễ
nhận thấy nhất về ưu điểm của gỗ là tính thẩm mỹ mà cụ thể là vẻ dẹp tự nhiên.
Trước đây thì gỗ được sử dụng trong các công trinh như: trên mái Trường Sơn
Đông đã từng là nơi có một quần thể kiến trúc nhà gỗ độc đáo, phong phú. Có thê
nói nhà gỗ Hương Sơn trước đây là điển hình cho nhà gỗ Việt, các kiểu tử trụ với
cột kèo, ván thưng bằng những thử gỗ nay trở thành quý hiếm như gụ ( gỗ) lim và
mít. Những ngôi nhà năm gian, ba gian dựng trên nền đất nện. Những gia đình cầu
kỳ rải gio bếp trộn với đất rồi dùng vồ nện kỹ lớp này lớp khác cho đến khi nền nhà
bóng lộn như tráng xi-măng, mát rượi. Cột nhà, đòn tay, đòn giông thì được đánh
bóng như thoa mỡ, mái nhà lọp ngói âm dương hai lớp.
Giờ đây để vận dụng gỗ xuyên suốt và làm vật liệu chính cho Nhà hàng quán bar
nhằm tạo cảm giác thô mộc và giản dị đó là điều hết sức trái ngược với khuynh

Trang 16


hướng xưa kia nhưng để làm nổi bật trong nhà hàng Cowboy thì còn phải kêt hợp
với nhiều vật liệu tạo điểm nhấn cho nhà hàng Cowboy them nồi bật hơn.
Những net đặc trưng về phong cách Cowboy ứng dụng vào quản Bar chúng ta
không thể không nhắc tới màu sắc điểm xuyết trong dó là những nút đông hay
những tấm da bò, những thùng rượu bằng gỗ, những cảnh cửa gỗ chuồng nuôi ngựa,
hay những quần bò Levis’ tạo cảm giác thật hoang sơ nhưng cũng thật đẹp trong
bức tranh miền Tây nước Mỹ.
Màu sắc
Đặc trưng bời màu gụ của gỗ, màu úa sắc vàng của cỏ hay màu săc đỏ của những
bức tường gạch làm cho dòng nhạc country them sâu săc và mang ý nghĩa nhiêu
hơn!
Với những màu vàng của đồng, màu nâu, màu vàng đất của những tâm da bò...
Không gian
Nội thất phong cách Cowboy không chỉ thể hiện ở kiểu dáng, vật liệu hay màu sắc
hài hòa, không gói gọn trong không gian nội thất mà hiện hữu trong mọi hoạt động
của nhà hàng. Một cách nào dó, nội thất Cowboy phản chiếu tinh thần của thiên
nhiên bôn ngoài, không chỉ qua vật liệu mà còn qua sự giao hưởng giữa ánh sảng và
bóng tối. Trong khồng gian đó, ta có thể cảm nhận ảnh sáng yếu ớt của mùa đông
cũng như cải rực rỡ của mặt trời mùa hè.
ứng dụng phong cách Cowboy vào trong không gian nội thất nhà hàng không chỉ
đơn thuần gồm các đường thẳng đơn giản, chi tiết hoa văn được tiết giảm tối thiểu
và màu sắc sử dụng một cách kiềm chế giống như phong cách Zen được mà thay
vào đỏ là những đường cong của chiếc mũ rộng vành, đường cong của sung đạn hay
cũng chính bởi dường cong của chiếc đàn Guita, hay những hình tròn của bánh xe
bò của thùng rượu...
Tất cả các yếu tố đặc trưng đó mang phong cách Cowboy có chung mục đích tạo
một không gian nhà hàng mang được những yếu tố đặc trưng của phong cách
Cowboy, trong đó tất cả những trang trí quá nặng nề, rườm rà đều bị lược bỏ. Sự
chuyển tiếp nhịp nhàng giữa trong nhà hàng và ngoài khách sạn như được hòa vào
nhau, cách sử dụng khéo léo ánh sáng gián tiếp, nhẹ nhàng và vật liệu thô mộc sẽ
tạo ra một môi trường sống mang tính phỏng khoáng, mạnh mẽ, bụi bặm, dung tục,
nhưng lại rất lãng mạn, cuồng nhiệt.
Sự nhấn mạnh vào tính đơn giản đã làm các thiết kế mang phong cách Cowboy
mang đậm hơi hướng hiện đại phương Tây, tương tự như phong cách tôi giản (Zen).
Tuy nhiên, không gian nội thất tối giản phương Tây thường thiên vê "màu săc của
ánh sáng tự nhiên".

Trang 17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×