Tải bản đầy đủ

thiết kế concrete cafe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ H ồ CHÍ MINH
-------------oOo------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
( CONCRETE COFFE )

Chuyên ngành: THIET
Mã sô" ngành: 301

k ế nội t h ấ t

GVHD: THẦY ĐINH ANH TUÁN
SVTH: NGUYỄN PHẠM HUỲNH SÔ

TRƯỜNG DH KỶ THUẬTc

ÁQAQOĩiiĩỹ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 1 năm 2011BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH
----------- oOo-----------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
(CONCRETE C O F F E )

Chuyên ngành: THIÊT KÊ NỘI THAT
Mã số ngành: 301

GVHD: THÀY ĐINH ANH TUÁN
SVTH: NGUYỄN PHẠM HUỲNH SÔ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 1 năm 2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - T ự do - Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CỒNG NGHIỆP
BỘ MÔN: THIẾT KẾ NỘI THẤT

NHIỆM VỤ ĐỒ ẤN TỐT NGHIỆP

1. TÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:
CONCRETE COFEE

2. NHIỆM VỤ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):

Thiết kế nội thất không gian cafe. Với các không gian cụ thể:
Lối vào
Khu cafe trong nfia:800m2
Khu café ngoài trời:200m2
Ngoại thất cafe

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : 20/10/2010


4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 3/1/2011

5. Họ tên người hướng dẫn
1/ THẦY ĐINH ANH TƯÁN

Phần hướng dẫn

2/

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẨN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (châ'm sơ b ộ ):............................................................
Đơn vị:............................................................................................
Ngày bảo vệ:..................................................................................
Điểm tổng kết:................................................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:........................................................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Diềm số bằng số_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Điểm số bằng chữ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TP.HCM, ngày........tháng............. năm 2011
(GV hướng dẫn kv và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN !

Lời đầu tiên(e)đn gửi lời cảm om đến BGH trường ĐH KĨ THUẬT CÔNG
NGHẸ đã tạo điêu thuân lợi cho e học tập và hoàn thành chương trình học bậc đại
học.Đặt biệt e xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả giáo viên khoa MĨ THUẬT
CÔNG NGHIỆP trường ĐH KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ đã tận tụy truyền đạt kiến
thức chuyện ngành suốt bốn năm ũvừa qua.E gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc
đên thây ĐINH ANH TUÁN đã tân tụy, giúp đỡ e trong suốt quá trình thực hiện đồ
án tôt nghiệp,thời gian thực hiện đồ án là khoảng thời gian Thầy đã tận tụy giúp đờ
truyền đạt ,tổng hợp lại kiến thức nhũng năm hoc vừa qua.,khoảng thời gian tuy vất
vả nhưng thực sự đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên.Một lần nữa e xin chân thành
cảm ơn quý thầy cô khoa Mỹ Thuật Công nghiệp với những đóng góp to lớn trong
sự nghiệp giáo dục trồng người. Quý thầy cô đã trao cho chúng em một hành trang
tốt nhất để bước vào đời.

SV: NGUYỄN PHẠM HUỲNH SÔ.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA ĐE
3. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG II: TÌM HIẾU NGHIÊN

tài

cứu VÈ VẬT LIỆU BÊ TÔNG

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG
II. TÍNH CHẤT CÙA BÊ TÔNG
III. ƯU ĐIỂM CỦA VẬT LIỆU BÊ TỒNG
CHƯƠNG III: VẬT LIỆU BÊ TÔNG MỚI
CHƯƠNG IV : BÊ TÔNG TRONG KIÉN TRÚC VÀ NÔI THẤT
CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG T H ựC TIEN Đ ồ ÁN


DANH MUC CAC KY HIEU VIET TA T...


LỜI MỞ ĐẦU

V ật liệu bê tông là vật liệu không mới nó được sử dụng hầu hết trong tất
cà các công trình đật biệt là những côngg trình m ang tính bền vững,lâu dài.
T rong khuôn khổ là đồ án tố t nghiệp chuyên ngành th iế t k ế nội thất
tôi tìm h iểu D sâu về vẻ đ ẹ p từ b ề m ặt của v ậ t liệ u bê tông,bề m ặt thô và
sự k ê t hợp củ a vẻ đ ẹ p thô n ặn g củ a b ê tông với những v ậ t liệ u như
kính,inox.như b ó n g ....v ề phong cách hiện đại trong công trình k iến trúc và
không gian nội thất, cụ th ể là không gain “c a fe c o n crete ” .Hình ản h những
ống cống vuông tròn là ý tưởng xu y ên suốt th iế t kế.

Pa.Lic ()


CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
_ Đ ề tài v ề bê tông là đề tài tương đối m ới.
_Hi vọng m ang lạ i m ột không gian c a fe độc đ áo ,m ới lạ.
_ Đ ề tài g ần g ũ i,th ân th iện với m ôi trường(bê tông xôp,bê tông
k h í...).
_K hai thác vẻ đ ẹ p từ bề m ặ t thô củ a b ê tông
_ K ê t hợp sự thô nặng của v ậ t liệu bê tông với những v ậ t liệ u khác
như :kính,inox,gỗ...
II. Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI:
_ Đ ề tài thực hiện nhằm tìm hiểu sâu hơn về v ậ t liệu b ê tông trong
th iê t k ê nội th ấ t nói chung và nội th ất cafe nói riêng.
Đ ề tài giúp tìm hiểu và khai thác c ác thê m ạnh của v ậ t liệ u n ày
nhằm ứng dụng m ột cách hợp lý nhất vào các công trình .
_H ướng đ ê n sử dụng vật liệu than thiện với m ôi trường.
3.GIỚI HẠN ĐE TAI:
Đ ồ án tập trung nghiên cứu về th ế m ạnh của k ế t cấu v ậ t liệ u và ứng
dụng cụ th ể nó vào công trình cafe.

Palie 10


CHƯƠNG II
TÌM HIỂU NGHIÊN c ứ u VE VẬT LIỆU BÊ TÔNG
I._ KHÁI NIỆM BÊ TÔNG.
lưu động của hỗn hợp bê tông,điều chỉnh thời gian ninh kết và rắn
chăc,nâng cao tính chống thẩm của bê Bê tông (gốc từ béton trong
tiêng Pháp) là m ột loại đá nhân tạo, được hình thành bởi việc nhào
trộn các thành phần: c ố t liệu thô, cốt liệu m ịn, chất kết dính theo một
tỷ lệ nhât định. T rong bê tông, chất kết dính (xi m ăng + nước, nhựa
đường,...) làm vai trò liên kết các cốt liệu thô (đá, sỏi,...đôi khi sử
dụng vật liệu tổng hợp trong bê tông nhẹ) và cốt liệu m ịn (thường là
cát, đá m ạt, đá xay,...) và khi đóng rắn, làm cho tất cả thành m ột khối
cứng như đá.C ũng có thể dung chất kểt dính hữu cơ hoặc chất dẻo.
Trọng bê tô n g ,ngoài các thành phần cơ bản trên có thể them vào các
chất phụ gia nhắm cải thiện các tính chất của bê tô n g như tăng tính
lưu động của hôn họp bê tông, điềuchỉnh thời gian ninh kết và rắn
chắc,nâng cao tính chống thấm của bê tông.

II.TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG
_ c ấ u tạo và cấu trúc của bê tông
Bê tông là vật liệu đá có cấu trúc phức tạp,được tạo nên từ 3 thành
phần sau:
C ốt liệu với hình dạng,kích thước ,cỡ hạt,độ đặt chắc,cường độ khác
nhau.
chất kết dính
Hệ thống m ao quản lớn và bé,các lỗ rỗng trong đỏ chứa nước hoăc
không khí hơi nước.
N hững tính chất cơ lý và những tính năng k ĩ thuật của bê tông được
quyết định bởi tính chất của các thành phần cấu tạo trên
Đ ặt trưng quang trong của kết cấu bê tông là độ đặt và độ rỗng cùa bê
tông.Đ ặt trưng này quyết định hầu hểt tính chất kĩ thuật của bê tông
như cường độ,tính bền vững,khả năng truyền nhiệt,truyền âm,..

2.1 TÍNH CHÁT VẬT LÝ CỦA BÊ TÔNG
T ính hút nước và tính bảo hòa
Tính thấm nước
2 .2 TÍNH CHÁT NHIỆT LÝ CỦA BÊ TÔNG
_L à tính chất vật lý kiến trúc quan trong của bê tông sử dụng
trong công trình dân dụng

P a .i ic

I

I


_T ính dẫn nhiệt phụ thuộc vào trạng thái và nhiệt độ của bê tông
2.3 TÍNH CHÁT c ỡ HỌC CỦÃ BẺ TÔNG
_S ứ c chịu nén
_ĐỘ đặt và đặt tính cấu trúc của bê tông
3._ ƯU KHUYẾT ĐIỂM:
*ư u điểm :Bê tông là loại vật liệu rất quan trọng được sử dụng
trong xây dựng cơ bản phục vụ cho mọi nghành kinh tế quốc dân
như trong xây dựng dân dụng.công nghiệp thủy lợi ,cầu đ ư ờ n g ...
Có cường độ nén biến đổi trong phạm vi rộng.
Có thê tạo mọi hình dáng công trình khác nhau
Tính chịu lửa tốt
G iá thành tương đối hạ vì sử dụng rộng rãi nguyên liệu tự nhiên
*K huyết đ iểm :V ật liệ u nặng khó vận chuyển
_K hó thi công
_Thời gian thi công lâu.
_Thi công phức tạp
4. PHÂN LOẠI
-Phân loại theo khối lượng:
-Phân loại theo chất kết dính dung trong bê tông
Phân loại theo phạm vi sử dụng

♦MỘT SỐ LOẠI BÊ TÔNG THÔNG DỤNG KHÁC
_B ê tông m ác cao
_B ê tông hạt nhỏ
_B ê tông chiu axit ,chịu muối ,chịu kiềm
_B ê tông chống cháy
Bê tông polym er
_B ê tông trang trí
*BÊ TÔNG TRANG TRÍ
Bê tông trang trí được sử dụng để ốp lát tường ngoài của những
tòa nhà và m ột số chi tiết bên trongnhu bậc cầu thang ,sàn
gác,bậc cửa sô hay bàn lát cho sàn ngoài tường sảnh
1. Khàm bề m ặt
Cốt liệu trong bê tông loại này chiếm tỉ lệ cao và không có cát m à
chọn những hạt côt liệu lớn từ đá cứng chắc như grannit,cẩm
thạch.
2. vữa m àu

*)


c ố t liệu là cát thô có khi là những hạt đá vụn từ 2_5 mm.Loại này
dung để phun lên bề mặt định trang trí tạo thành bề mặt mấp mô,sần
sùi.
Bê tông trang trí thường có màu sắc sáng đẹp và bền chắc chịu được
tác dụng của khí hậu.
Chất kết dính cho bê tông trang trí thường là xi măng pooclang trắng
hoặc xi măng màu hoặc dung những sắc tố vô cơ tự nhiên với hàm
lượng lớn oxit màu
III.VẬT LIỆU BÊ TÔNG MỚI
3.1 Bê tông nhẹ bọt xốp

Đây là một loại bê tông nhẹ kỹ thuật giúp giảm lượng cốt thép, có
khả năng cách âm, cách nhiệt và chống ẩm tốt, tỷ trọng chỉ bằng
1/10 so với bê tông thường. Vật liệu này có thể áp dụng cho những
công trình xây dựng có nền đất yểu, các công trình chắn sóng và va
đập, thi công đường, lớp bảo vệ đường ống ngầm... phát triển.

Bê tông nhẹ bọt xốp dùng nguyên liệu chính là xi măng có chứa các tế
bào khí ổn định. Các tế bào khí này được phân bố đồng nhất trong cấu
trúc bè tông, giữ vai trò như một dạng cốt liệu. Hỗn hợp bê tông xốp
nhẹ được tạo thành từ xi măng, nước, phụ gia tạo bọt, phụ gia dẻo,
phụ gia khoáng. Bê tông nhẹ bọt xốp khi hoàn thiện có thể tự lèn chặt,
lèn đều, không cần đầm rung.
Thành phần chính của gạch bê tông nhẹ gồm có: cát thạch anh nghiền
mịn, xi măng và nước và chất tạo khí. Công thức phụ gia đặc biệt giúp
Bê tông nhẹ có được cường độ đặc biệt cao đến 210 kg/cm2 (tương

1\|ŨC 13


đương mác 500) trong điều kiện thi công bình thường và cao hcm nữa
trong điều kiện thi công đặc biệt. Kết họp giữa 2 yếu tố nhẹ và cường
độ cao tạo ra sản phẩm vừa đa dạng linh hoạt trong hình dáng sản
phẩm, vừa có khả năng chịu lực cao, thích hợp với mọi điều kiện xây
dựng.
Hệ thống máy pha trộn trong lúc hoạt động sẽ tự động phân bố theo
lập trình để đổ vào các khuôn mẫu. Các khuôn mẫu này sẽ được đưa
tới nhà lưu hóa trong một khoảng thời gian nhất định để tạo độ kết
dính giữa các nguyên tố bên trong.
Sau khi lưu hóa xong, các khuôn mẫu sẽ được chuyển đến hệ thống
dao cắt và tại đây Gạch sẽ được cắt theo chiều dọc và chiều ngang để
tạo thành các viên gạch theo đúng kích thước yêu cầu.
Khi bán thành phẩm gạch đã được cắt xong, hệ thống sẽ đưa những
bán thành phẩm này vào các bồn khí chưng áp trong một khoảng thời
gian từ 10-12 giờ, thành phẩm Gạch E-BLOCK sẽ được hình thành và
được đóng gói theo từng pallet.
*Các ưu điểm
Một số điếm đáng chú ý khác đối với gạch bê tông nhẹ bao gồm:
1) Độ chính xác cao, tiết kiệm vữa xây , thi công đơn giản, công nhân
không cần tay nghề cao. Không cần trát (tô) hai mặt.
2) Giảm giá thành 20-30% giá thành tường hoàn thiện. Thi công cực
nhanh. Thời gian thi công chỉ bàng 1/5 so với thi công gạch đất sét
nung
3) Không co ngót.
4) Chịu nhiệt, cách nhiệt, cách âm: cấu trúc rỗng của sỏi nhẹ Keramzit
giúp tăng khả năng cách nhiệt, âm của bê tông lên nhiều lần.
Với ưu điểm nhẹ (tỷ trọng là 230-960 kg/m3, so với bê tông thường là
2.300-2.500 kg/m3), bền, ổn định, dễ dàng tạo hình, chịu được rung,
không dẫn điện, cách âm, chống thấm ... công nghệ bê tông nhẹ bọt
xốp có thể áp dụng cho những công trình xây dựng có nền đất yếu,
các công trình chắn sóng và va đập... Ngoài ra, nó còn được ứng dụng
đê tạo thành các sàn phẩm xây dựng như sàn mái cách nhiệt, sàn tường cách âm, các tấm panel đúc sẵn trong hệ thống nhà ở, sàn mặt

Pa.iie 14


cầu tải trọng thấp...
Sản phẩm bê tông nhẹ hoàn toàn có thể thay thế các loại vật liệu xây
dựng cổ truyền như gạch đất nung, bê tông thường, tre, gỗ, không làm
giảm diện tích đất trồng trọt như công nghệ sàn xuất gạch đất nung,
làm sạch môi trường do tận dụng được nguồn phế thải từ sản xuất
công nông nghiệp.
Do công nghệ sản xuất bê tông nhẹ nổi trên mặt nước mang tính cơ
giới hóa cao nên năng suất lao động tăng gấp 20 lần so với sản xuất
gạch đất nung bằng lò tuynel. Sản phẩm bê tông nhẹ nổi trên mặt
nước được công nhận là loại vật liệu xây dựng tiên tiến, vừa nhẹ, chỉ
bằng 1/2 gạch đất nung và bằng 1/3 bê tông thường, bền theo thời
gian, bền như bê tông thường, bền trong mọi điều kiện thời tiết, vừa
không gây ô nhiễm môi trường, giá thành rẻ phù hợp với thu nhập của
đa số người dân. Sản phẩm này không chỉ thích hợp cho các công
trình trên nền đất yếu mà còn rất thích hợp để xây nhà cao tầng và
thấp tầng ở Việt Nam.
Công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông nhẹ nổi trên mặt nước mang lại
hiệu quả kinh tế rất lớn cho xã hội. Nếu so sánh với nhà máy sản xuất
gạch tuynel cùng công suất thì nhà máy sản xuất bê tông nhẹ nổi trên
mặt nước sẽ giảm được 75% kinh phí đầu tư cho một nhà máy, giảm
80% diện tích đất cho mặt bằng sản xuất và giảm 99% năng lượng cho
sản xuất.
Đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng, sử dụng sản phẩm bê
tông nhẹ nổi trên mặt nước sẽ giảm được 30% tổng tải trọng truyền
xuống móng công trình dẫn đến giảm chi phí gia cố nền móng, tiết
kiệm được năng lượng điều hòa không khí cho nhà ờ và các công
trình công nghiệp do bê tông nhẹ cách âm, cách nhiệt tốt hơn so với
gạch đất nung và bê tông thường, sử dụng sản phẩm bê tông nhẹ sẽ
giảm giá thành xây dựng từ 5-7% đối với nhà từ 3-5 tầng và giảm hơn
7% đối với nhà từ 6 tầng trở lên.
Đối với các nhà thầu xây dựng sử dụng bê tông nhẹ thay thế cho gạch
đất nung sẽ giảm được 70% vữa xây, tăng 150% năng suất lao động
của thợ xây và giảm được 50% chi phí vận chuyển so với gạch đất
nung và chi phí vận chuyển chỉ bằng 70% so với bê tông thường.
Sàn phẩm bê tông nhẹ
+ Bê tông Keramzit:
Đây là lại bê tông có khả năng chịu lực cao với cường độ chịu nén sau


28 ngày từ 10 - 19 MPa, trọng lượng từ 1200Kg đến 1600Kg trên
lm3. (bê tông thường cường độ chịu nén ~ 9MPa và trọng lượng
2500Kg/m3)
Giá cung cấp bê tông Keramzit tại chỗ vào khoảng 1.800.000đ/m3
(chưa bao gồm VAT).
+ Bê tông Polystyrol:
Bê tông nhẹ, khả năng chịu lực trung bình với cường độ chịu nén sau
28 ngày từ 4 - 8 MPa, trọng lượng từ 600 - lOOOKg trên lm3. Giá Bê
tông Polystyrol đổ tại chỗ vào khoảng 1.850.000đ/m2 (chưa bao gồm
VAT).

3.2Bê tông bọt:
Đây là loại bê tông nhẹ có cường độ chịu lực kém, thường được dùng
cho các cấu kiện không chịu lực hay chống nóng. Cường độ chịu nén
sau 28 ngày từ 2 - 4 MPa, trọng lượng 600 - 1000 Kg trên lm3. Giá
bê tông bọt tại chỗ là 1.500.000đ/m3 (chưa bao gồm VAT)
PGS, TS Bùi Văn Bội, Giám đốc Trung tâm Vật liệu xây dựng (Đại
học Xây dựng) và các cộng sự đã nghiên cứu thành công loại bê-tông
bọt có thể ứng dụng xây nhà cao tầng ở Hà Nội.
Các nhà khoa học tham gia đề tài cho biết thành phố Hà Nội có thể
đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất bê-tông bọt, từng bước thay thế
các sản phẩm gạch đất sét truyền thống, tiết kiệm tài nguyên đất trên
địa bàn thành phố
* Bê tông khí
Bê tông khí (Autoclaved aerated concrete -AAC) là một hỗn hợp
cúa vôi, cát (7,7%) và tro bay (60 - 65%) với xi măng (5,7%), bột
nhôm (0,1%) và một tác nhân tạo khí được dưỡng bằng hơi nước.
Quá trình dưỡng bằng hơi nước được thực hiện ở áp suất cao trong
nồi hấp làm cho sản phẩm ổn định về tính vật lý, tính hóa học với tỷ
trọng xấp xỉ trung bình 1/5 bê tông thường. Bê tồng khí chứa vô số
bong bỏng rất nhỏ nằm tách biệt, tạo nên tính chất ưu việt: trọng
lượng nhẹ bàng 1/3 so với gạch sét nung nhưng kích thước lớn gấp
3 lần, làm tăng tiến độ thi công, không tốn vữa nhưng lại có thể gia
công khoan, bào, cưa, đóng đinh như gỗ. ứ n g dụng của bê tông khí
linh hoạt và đa dạng, vừa làm gạch để xây, vừa sử dụng làm các kết
cấu như mái, sàn, tường, sàn, ban công, panel tấm lớn lắp ghép mặt
đứng cho tường...
Bê tông khí được phát minh vào năm 1923 tại Thuỵ Điển, phát triển
sang Đức và nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong ngành xây

Pii.ưc 16


dựng thế giới. Toàn bộ quá trình sản xuất vật liệu bê tông khí không
tạo ra khí thải, không gây ô nhiễm môi trường, không khai thác tài
nguyên đất. Tận dụng các nguồn chất thải từ các nhà máy nhiệt điện
nên được coi là công nghệ phù họp với xu hướng phát triển của các
quốc gia trong chiến lược tăng trường kinh tế kết họp bảo vệ môi
trường
* Vật liệu bê tông trong suốt
Vật liệu Litracon đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành kiến trúc, nội
thất cho nhiều mục đích và không gian khác nhau...
Litracon là vật liệu bê tông trong suốt được sáng tạo bởi Kiến trúc sư
Áron Losonczi, người Hungary, vào năm 2001. Litracon™ là sự kết hợp
của sợi quang (optical fibres) và bê tông mịn (fine concrete). Những sợi
quang có kích thước nhỏ được trộn lẫn với bê tông để tạo ra một vật liệu
mới: kính trong bê tông. Vật liệu có kết cấu và bề mặt đồng nhất. Nó có
thể được sản


IV BÊ TÔNG TRONG NỘI THAT.

III.BÊ TỒNG TRONG NÔI THẤT CAFE

sử dụng bê tông trong không
nội thất là một ý tưởng khá
Tận dụng bề mặt sần sùi của bê
đế tạo điểm nhấn.
Trong hai không gian café bên vật
liệu bê tồng đã đươc người thiết kế
cố tình để lộ ra ở phần trần và tường
và diểm nhấn là quầy bar,với bề mặt
sần sùi kết họp với ánh sáng vàng
tạo nên vẻ đẹp thô,đon giàn nhưng
không kém phần lãng mạng.

Pane 18


không gian bên cạnh vật liệu
tồng được sử dụng hầu như toàn
công trình.không gian café toát
vẻ đẹp thô,bề mặt bê tông không
phủ lên them một loại vật liệu
,chỉ với những đường ron nổi
tạo thành trong quá trình
cospha nhưng không gian vẫn
đầy ấm cúng.

Pago 19


V.ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN T H ựC TIEN.
ứ n g dụng vật liệu bê tông vào công trình cafe .
5.1 GIỚI THIÊU HỒ S ơ KIẾN TRÚC
M ặt bằng tổng thể
_
=4*

- ... =

± Z

^
í


Z

>
ooooooo
f

'ỳ _
m Z

^
.
± Z*Z.:

4'

I J I I I I

I

«6-

M
»
«ỉ
t t tf
tf
• « »•
M
« »« k ■ J
1| t u ệ
1 I I
to*dl 1 I I | TT J .
Ị-f.W
ĩi
%
Jfc-------------------------A.

<ị>

Pane 20


-Ạ- HD-

-Ạ-

MẬT CẮT 2 -2 TL 1/100

T H Ư VI ÊM
TRƯỜ NG ?;«: .
^ÃT CÕ N G N C H Ẽ TP.HCM

AOAOOĨtiìĩ

®


PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH

PHỐI CẢNH LỐI VÀO
Lối vào của công trình được thiết kế từ ý tường một
đường cống thoát nước ngầm dưới long thành phố.


PHOI CANH KHU CAFE 1
Khu café diTdct thiet ké vói phan ldn vat liéu la bé tóng,thiet ké"
diía tren hinh ánh nhííng chiéc cong hop vuóng diídc dúc san xep
lien ké nhau.Máu sác la sd ket hdp cüa máu goc cüa vat liéu bé
tong thó va máu den cüa bán ghé",hai m át cüa khóng gian la kính
nhin ra ngoái tao nén cám giác mói la ,1ang mang._____________

KHU CA FE 2


Khung trần để lộ ra ngoài,kết hợp với những lưới sắt vuông ,đươc đặt
nến bên ttrong,gam màu khu cafe 2 ấm hơn.

KHU VIP 1


KH U VIP 2

Hình ảnh những chiếc công vuông name ngổn ngang ngoài công
trường là chủ đề thiết k ế cho khu vip2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×