Tải bản đầy đủ

thiết kế câu lạc bộ rock

HUTECH
Đ Ạ I H Ọ C K Ỹ T H U Ậ T C Ố N G N G H Ệ T P .H C M

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUÔNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

TH UY ÉT MINH TÓ T NGHIỆP

ĐÈ TÀI

CÂU LẠ C B ộ R O C K
Ngành:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: THIÉT KÉ NỘI THẤT

G iảng viên hướng dẫn : Cô PHẠM TH Ị N G Â N
Sinh viên thực hiện
MSSV: 106301099


: TR U Ơ N G M INH ĐÚ C
Lớp: 07DNT1

Ị.. ị ' £SJ$ 60
TP. Hồ Chí M inh, 2011


LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài đỏ án tỏt nghiệp, luận văn tôt nghiệp này hoàn
toàn được hình thành và phát triên từ những ý tưởng của em, do chính em
thực hiện, dưới sự hướng dẫn tận tình của Th.s Phạm Thị Ngân.
Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu trên internet.


LỜI CẢM ƠN
Nhân đây, em rất xin chân thành cảm ơn với thầy cỏ giáo Trường Đại
Học Kỹ Thuật Công Nghệ, khoa Mỳ thuật - Công nghiệp, đậc biệt là Th.s
Phạm Thị Ngân - Giáo viêm hướng dẫn, đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong
quá trình học tập và hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp này.
Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo và bạn bè cùng
trường,cùng lớp đã giúp đờ em trong quá trình học tập trong 4 năm vừa qua.
Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, nên chắc
chắn chuyên đề này sẽ có những khiêm khuyết và không tránh khỏi sự sai sót
nhất định . Em rất mong ngân được sự quan tâm xem xét và những ý khiến
đóng góp quv báu của các thầy cô giáo để hoàn thiện hơn. Một lần nừa em
xin chân thành cảm ơn tới những người đã giúp đờ em hoàn thành đồ án này.
Em xin chán thành cám ơn!


MỤC LỤC
LỜI MỜ ĐÂU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐẺ T À I.................................................................... 5
1.1.

Lý do chọn đề tài..................................................................................... 5

1.2.

Ý nghĩa- giá trị cùa đề tà i....................................................................... 6


1.2.1. Ý nghĩa của đề tài..............................................................................6
1.2.2. Giá trị của đề tà i................................................................................ 7
1.2.2.1.

Đối với con người...................................................................8

1.2.2.2.

Đối với nghề thiết k ế ..............................................................8

2. MỤC TIÊU NGHIỀN c ứ u ..............................................................................8
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN

c ứ u .............................................................................8

3.1.

Nghiên cứu về màu sắc.............................................................................9

3.2.

Nghiên cứu về hình khối...........................................................................9

3.3.

Nghiên cứu về ánh sáng.......................................................................... 10

3.4.

Nghiên cứu về vật liệu............................................................................ 10

4. PHU ƠNG PHÁP NGHIÊN

c ử u .................................................................. 10

5. KẾT QUA THU ĐƯỢC TỪ ĐÈ TÀI.............................................................10
6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀ I..........................................................................................10
7. TÓM TẮT NỘI DUNG................................................................................... 11
CHƯƠNG 1. Sơ LƯỢC VỀ ROCK


1.1.

Hoàn cảnh ra đ ờ i................................................................................... 11

1.1.1. Chính trị xã hội................................................................................11
1.1.2. Kinh tế xã h ộ i.................................................................................. 12
1.1.3. Văn hóa xã hội.................................................................................12
1.2.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: ........................... 12

1.2.1. Giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960............................... 12
1.2.1.1.

Rock and Roll....................................................................... 12

1.2.1.2.

Rock Anh Q uốc......................................................................13

1.2.1.3.

Rock Garage thập niên 1960............................................. 14

1.2.1.4.

“Surfmusic” thập niên 1960............................................... 15

1.2.2. .Rock, một phong trào văn hóa phản kháng (1963-1974)........... 15
1.2.2.1. Folk Rock: ................................................................................ 15
1.2.2.2. Rock “ Phiêu diêu” ................................................................16
1.2.3. Alternative rock (1980-2000) ....................................................... 17
1.3.

Đặc điểm của R ock:............................................................................... 12

1.3.1. Tính đại chúng........................................................................................ 12
1.3.2. Tính nhất thời, hiệu quả sử dụng cao: ................................................20
1.3.3. Tính trẻ trung, phóng khoáng, táo bạo, mạnh mẽ: ............................. 20
1.3.4. Tính kỉnh doanh thương mại: ..............................................................20
1.4.

ứ n g dụng của rock trong thiết kế nội thất trên thế giới và ở Việt Nam

14.1. Các nước trên thế giới ......................................................................... 21


1.4.2. Việt N a m ............................................................................................. 23
CHƯƠNG

2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

2.1. R O C K -H ÌN H KHÓI...............................................................................26
2.2. ĐƯỜNG N É T ...........................................................................................27
2.3. ROCK - MÀU SẮC.................................................................................. 28
2.3.1. Màu sắc tronơ không gian nội th ấ t.......................................... 28
2.3.2. Các màu sắc đặc trưng của ROCK............................................ 29
2.3.3. Bố cục màu sắc............................................................................29
2.3.4. Cườne độ màu sắc....................................................................... 30
2.4. Rock -ánh sáng..........................................................................................31
2.4.1. Ánh sáng trong trang trí nội thât.............................................. 31
2.4.2. Các nguyên lý chiếu sáng.......................................................... 31
2.4.3. Rock - ánh sáng .......................................................................... 31
2.5. Rock - kiến trú c .........................................................................................32
CHƯƠNG 3: ÚNG DỤNG PHONG CÁCH ROCK VÀO CÔNG TRÌNH CÂU LẠC
Bộ
3.1. Hồ sơ thiết kế ....

32

3.2. Nhiệm vụ thiết kế

32


3.3. Phương pháp thiết kế................................................................................. 32
3.3.1. Ý tưởng chủ đạo ......................................................................... 33
3.3.2. Cụ thể hóa vào ý tư ờ n g ...............................................................33
3.4. Sành............................................................................................................ 33
3.5. Cửa hàng rock ...........................................................................................35
3.6. Khu trưng b à y ............................................................................................38
3.7. Khu vực café.............................................................................................. 40
4. KÉT LU Ậ N ................................................................................................41


LỜI MỞ ĐÀU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÈ TÀI :
1.1.

Lý do chọn đề tài :

Âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung đều sinh ra từ cuộc sông. Cuộc sông phát
triển đòi hòi nghệ thuật cũng phải thay đổi mà không phải bó mình trong cái khuôn khô
chật hẹp của bất cứ thể loại nào. Âm nhạc cũng vậy nó cũng thay đôi và liên tục phát
triển theo nhiều hỉnh thức khác nhau và các thê loại khác nau.
Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật không thể tách rời trong cuộc sông. Am nhạc có
nhiều thể loại và mỗi thể loại có nhiều hình thức khác nhau. Và trong đó thê loại nhạc
rock là một troné những thể loại mang tính đặc trưng riêng biệt và là một thê loại còn
đang chịu nhiều sự kỳ thị của nhiều người...thế loại nhạc rock đã có từ lâu đời và ngày
càng phát triển với xu thế ngày càng hiện đại.
Loại hình nhạc rock đa dạng không chỉ tập trung biều diễn ờ các sân khâu lớn mà nỏ
còn được biểu diễn ở phòng trà, bar, café,club .. .Rock đang dần dân thu hút một lượng
lớn khán giả trẻ và những người dam mê nhiệt huyêt với Rock.
Phong cách Rock du nhập vào Việt Nam đã lâu và đã thê hiện qua nhiêu lĩnh vực
thời trang, âm nhạc, cũng như Kiến trúc nội thất.. .Ngày nay những thông tin vê Rock
và các tài liệu liên quan đến Rock có nhiều trong cuộc sống và cả trên mạng thông tin
internet. Vì có rất nhiều bạn trẻ dam mê Rock và muốn tìm tòi khám phá cái tôi của
mình qua Rock, nên một không gian nội thất kiến trúc mang đậm phong cách Rock sẽ là
một điều thú vị với những người dam mê Rock.
Và một phần lý do khác chính bàn thân tôi dam mê thể loại nhạc rock và mong
muốn tìm tòi để ứng dụng những cái hay đậm chất nghệ thuật của Rock vào trong thiêt
kế kiến trúc và nội thất, với hy vọng mang lại một sắc thái mới cho phong cách nhạc
rock.


Ngày nay trong xă hội thời đại thông tin, công nghiệp phát triên. Thị hiêu tham my
của con người và tiện nghi đời sống đă đòi hôi nên mỹ thuật ngày càng phải đạt đên mọt
trình độ cao hon để thoă mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người. Là một nhà thiêt kê nội
thất tương lai để đáp ứng những yêu câu này là một trọng trách đôi VỚI tôi, rât kho khan
khi nghiên cứu và thiết kế về phong cách mới và lạ cho cho rock trong không gian cùa
một câu lạc bộ mờ với phong cách riêng không trùng lăp với những gì thê hệ trước đã
làm, là một việc không hề dễ dàng. Nhưng với sự dam mê nghề nghiệp cùng lòng dam
mê về thể loại nhạc rock, nhất là phong cách mà tôi đã chọn và sẽ ứng dụng vào trong
đồ án tốt nhiệp lần này ỉà nguồn cảm hứng và là đông lực cho tôi. Tôi mong răng với
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về phong cách lạ và mới trong câu lạc bộ nhạc rock của tôi
sè mang một cá tính mới . Và tôi đã chọn đề tài này băng chính sự đam mê đ ó ...
1.2.

Ý nghĩa - giá trị của đề tài:

1.2.1. Ỷ nghĩa của đề tà i:
Khi cuộc sống ngày càng phát triên, thì nhu câu giao lưu học tập, giải trí vê âm nhạc
cũng ngàv càng được nâng cao, thị hiếu âm nhạc và gu cá tính đang ngày càng được the
hiện rõ ràng hơn, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thời trang, âm nhạc , mà trong việc
thiết kế kiến trúc và nội thất việc đem gu cá tính và thị hiếu thẩm mỹ ngày càng được sử
dụng nhiều và ngày càng phồ biến, việc đòi hòi có nơi đê giao lưu học tập mang bản
sắc riêng của từng thể loại đang trở thành nhu cầu chính yếu thì việc các câu lạc bộ, hội
quán mang đậm phong cách và cá tính riêng sẽ góp phân làm phong phú thêm cho linh
vực thiết kế kiến trúc và nội thât một điêu mà trước đây đó là một điêu khó thực hiẹn.
Với nhừng điều đó thì mô hình câu lạc bộ ra đời, với chức năng để giao lưu học hòi
lẫn nhau giữa những thành viên trong câu lạc bộ thì một câu lạc bộ sẽ có các khu chưc
năng như sau :


-

Khối giao lưu biểu diễn

-

Khối học tập

-

Khối sảnh

-

Khối dịch vụ

Với việc ứng dụng rock vào trong thiêt kê kiên trúc nội th â t. La mọt mơi me nung
tính khả thi và khả năng ứng dụng trong không gian nội thất kiến trúc là việc có thê
làm được. Từ việc chọn lọc những chi tiêt đậm chât Rock và giam thieu chi tiet đe
ứns dụng vào thiết kế một cách có hiệu quả hon.
Với đề tài “ Câu lạc bộ Rock “ tôi muốn mạnh dàn đề xuất một cách nhìn về
rock trong không gian nội thất, một hướng đi đã cũ nhưng cũng chưa mới khi ưng
dụng những hình ảnh đặc trưng của Rock vào không gian sông —cụ the hơn la khong
gian của một câu lạc bộ Rock.
Trong mỗi không gian sống, mỗi công trình, cụm công trình sẽ có những không
gian nội thất theo nhiều phong cách khác nhau, và với tôi - với một phong cách
rock mạnh mẽ- cũng muốn làm một chút gì đó, góp phân trong sự phong phú và đa
dạng đỏ. Với rock thật khó để ứng dụng vào không gian nội thất, bởi chính bản thân
về Rock thật sự còn rất nhiều điều phải bàn cãi vì nó không thuộc về một nguyên
tắc, hay một tiêu chuẩn nào cả. Tôi luôn mong muôn đô án tôt nghiệp của mình sè
được định hình và cụ thể hóa phong cách Rock cho những ai chưa hiêu hêt vê Rock
hay những người còn định kiên vê Rock sẽ nghĩ khác vê Rock và tư no lực nho cua
mình qua bài tốt nghiệp lần này tôi hy vọng họ sẽ cảm nhận và yêu thích Rock. Đo
án tốt nghiệp lần này cũng là cơ hội để tôi có thể thể hiện và khẳng định khả năng,
nghiên cứu thiết kế, tư duy và gu thầm mỹ của mình.
7.2.2. Giá trị của đề tài


2.2.1. Đối với con người:
Công trình thiết kế phục vụ cho những đối tượng là nhừng người đam mê rock, đặc
biệt là những người trẻ, năng động, sáng tạo, thích sự phá cách, thích thê hiện cái tôi
của bản thân, họ chiếm hon 50% dân số Việt Nam hiện tại, dù Rock còn là một điêu
mới mẽ nhưng việc thõa mãn về nhu cầu cuộc sống nói chung cũng như không gian
rock nỏỉ riêng là một việc hết sức cần thiết và có thật nhiêu ý nghĩa,
2.2.2. Đối với nghề thiết kế:
• Xă hội ngày càng phát triển, đất nước ngày cảng hội nhập với thể giới nên xu
hướng thiết kế cũng có nhiều thay đ ổ i, với phong cách mà tôi đã chọn, tôi hy
vọng nhiều nhà thiết kế sẽ mạnh dạn đưa cái tôi của mình vào trong công tác
thiết kế và cũng sẽ góp phần làm cho xu hướng này trớ nên phát triên mạnh
mẽ hơn.


Khẳng định sức sáng tạo của những nhà thiết kế Việt Nam đê có thể cùng hội
nhập với các nước có nền thiết kế ngày càng phát triển.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN

cửu :

Đồ án tập trung nghiên cứu phong cách của các thể loại Rock, từ đó chọn lọc ra
những nét tiêu biểu của Rock, và cảm nhận theo cách riêng của bàn thân từ đó tìm
tòi và ứng dụng vào trong thiết kế nội thất công trình câu lạc bộ rock.
Đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về ánh sáng, màu sắc, hình khối, vật liệu.. .tìm ra
những nét đặc trưng của rock , lựa chọn sắp xếp để tạo ra một không gian phù hợp
với không gian của một câu lạc bộ rock.
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:


Phong cách Rock tự thân nỏ là một thể loại chuyên b iệ t, do đó hình k h ô i, màu
sắc, ánh sáng của nó cũng thuộc về hình thức riêng biệt. Xác định vật liệu sử dụng sè
là những vật liệu thô, sần xùi, không bóng bẩy, sử dụng nhiều chi tiêt trang trí từ
đường phố như vỏ xe, dây xích.. .mang tính ứng dụng , về công năng, thâm mỹ và
hiệu quả
Xã hội Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập đa chiều với các nước
trên thế giới, về kinh tế, văn hóa, giáo dục,....mức sống của người dân ngày càng
cao hon, trình độ về văn hóa ngày càng được cải thiện thê nên nhu câu vê thị hiêu
thẩm mỹ cũng ngày càng cao và phát triển hon. Xu thê vê một không gian nội thât
mang lại hiệu quả mỹ thuật phù họp với cuộc sống, và phải thẻ hiện được cá tính và
cái tỏi của bản thân đang là một nhu cầu cần thiết và ngày càng được quan tâm hon.
Xu hướng bụi bặm, ít sử dụng những chi tiết bóng bẩy sẽ là yếu tố cần thiết để tạo ra
cá tính riêng cho câu lạc bộ . và cái chính trong việc nghiên cứu đô án này là tôi đã
thể hiện được lòng dam mê về Rock. Và đó cũng là những gi mà tôi muôn nghiên
cứu cho đồ án này.
3.1.

Nghiên cứu về màu sắc

Màu Sắc- hiện diện xung quanh con người, ờ mọi nơi. Màu săc luôn tác động đên
cuộc sống, đem lại nhiều cung bậc xúc cảm ngay khi chúng ta chỉ nhìn thây một ánh
nắng chiều vàng, ánh hoàng hôn đô rực hay bầu trời xanh ngăt... Màu săc có sức
mạnh làm tâm hồn chúng ta rung động. Thế giới sẽ trở nên buồn tẻ và kém phần
xinh đẹp hơn bao giờ hết thiếu sự hiện diện của màu sắc . Ngôn ngữ màu sắc của
Rock thể hiện tính cách mạnh mẽ, có phần dữ dội Rock Metal nhưng đôi khi lại
nhẹ nhàng như một bản Rock Ballad. Nó thê hiện được cái chât44 cuông’' , dứt khoát,
không mượt mà, không phô trương.
3.2.

Nghiên cứu về hình khối đưòng nét -kiến trúc


Đặc biệt hình khối trong việc thiết kế là một yếu tố không kém phần quan trọng. Nó
phải thể hiện được sự năng động, mạnh mẽ, đột phá, tăng thêm sức mạnh và hâp
dẫn cho không gian câu lạc bộ.
3.3.

Nghiên cứu về ánh sáng:

Ánh sáng là một phần thiết yếu không thê thiêu trong bât kỳ không gian nội thât nào.
Điều mà tôi muốn vận dụng vào không gian rock ờ đây là hêt sức quan trọng, phải
tạo ra được ánh sáng chó tính chất tăng thêm cảm giác bụi phủi cho câu lạc bộ, và
phải tạo ra được điểm nhấn cho không gian của Rock.
3.4.

Nghiên cứu về vật liệu:

Vật liệu là một thành tố không thể thiếu trong thiêt kê nội thât, tự thân vật liệu đã là
một ngôn ngữ thiết kế
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Tham khảo tài liệu trong thư viện và nhà sách, tư liệu của giáo viên, tra cứu trên
internet, các khóa trước....và quan trọng hcm hết đó chính là lòng dam mê.
5. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI:
Hiểu hơn về giá trị của thể loại âm nhạc rock, tìm hiểu được nhiều phong cách khác
nhau của rock, khai thác được nhiều chi tiế t, các thành phần tạo ra phong cách
rock.. .qua đó cũng cho thấy bản thân có thề tự tìm hiểu, nghiên cứu chọn lọc được
vấn đề cần thiết và khả năng đi tìm cái lạ cho rock .
6. GIỚI HẠN ĐÈ TÀI :
Các nghiên cứu trong đề tài được vận dụng đê thiêt kê nội thât một câu lạc bộ đậm
chất rock có các không gian chức năns phục vụ cho một câu lạc bộ điên hình như
cửa hànơ rock, sảnh, khu trưng bày, khu café... từ đó rút ra một số các nguyên tăc,


phương pháp ứng dụng rock vào trong thiết kế đế phát triển và hình thành việc vận
dụng vào các loại hình công trình khác.
7. TÓM TẮT NỘI DUNG :
Gồm có 3 chương :
• Chương 1: sơ lược về Rock
Trong phần này tôi sẽ trình bày nguồn gốc, đặc điểm của Rock cũng như xu
hướng sử dụng phong cách rock Việt Nam và trên thế giới như thê nào.
• Chương 2 : các yếu tố trong Rock
Phân tích các vếu tố màu sắc, ánh sáng , vật liệu,đường nét kiên trúc trong Rock
và trong nội thất. Từ đó tồng họp các yếu tố này thành một không gian hoàn
chỉnh với sự kết họp và bồ trợ lẫn nhau đê đạt được hiệu quả cao nhât.
• Chương 3 :ứng dụng vào một công trinh điển hình
Phân tích ưu nhược điểm của công trình và đề ra các giải pháp tôi ưu khi sử
dụng hình ảnh của rock trong công trình đó.
Rút ra một số nguyên tắc, phương pháp khi áp dụng rock trong thiết kế để
phát triển vận dụng vào các công trình khác.
CHƯƠNG 1 : SO LƯỢC VÈ ROCK

1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI :
1.1. Chính trị xã hội:
- Chấn thương sau Đại chiến thế giới thứ hai. Chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang.
Chiến tranh Việt Nam. ..
- Những bất công xã hội như : giàu-nghèo, phân biệt chủng tộc, phân biệt nam nữ . .


- Những cuộc khùng bố: Kennedy, Martin Luther King bị ám sát........
Tất cá đã đem đến cho người dán sự hoang mang, that vọng, bê tăc, ức ché tâm ly,
đặc biệt trong giới trẻ. Từ nhŨTĩg em bé được sinh ra sau Đại chiên II, thạp men 60
là của tuồi trẻ. Jack Kerouac 1948 gọi họ là “Thê hệ Beat ( beat : tôi, đo nat,
kiệt sức, tuyệt vọng, thắt bại; “beatific”: tính chắt huyền nhiệm)
1.2. Kinh tế xã hội:
- Tự do hoá mậu dịch, toàn cầu hoá kinh tế . . .sản xuất hàng loạt đã hình thành từ
đầu thế kỳ, giờ càng phát triển mạnh vì sự tập trung nhiều công ty, tập đoàn lớn mà
thị trường mở rộng qua nhiều nước.
. Tình hình mức sinh hoạt, mức tiêu thụ được nâng cao cùng với sự lan tràn của lôi
sống thực dụng, từ đầu thập niên 50 ở Mỹ, sau lan sang châu Âu
1.3. Văn hoá xã hội:
- Khoa học công nghệ: Phát triển vượt bậc của tin học, công nghệ sinh học, khoa học
vũ trụ, vô tuyến truyền hình & kỹ thuật bán dân...
- Truyền thông ngày càng trở thành công cụ quàng bá đăc lực, nhiêu ưu the ve thong
tin và giải trí trong truyền thụ văn hoá và dân chủ hoá văn hoá. Những trào lưu nghệ
thuật với tinh thần nổi loạn , vô chính phủ
- Xuất hiện những trào lưu nghệ thuật phá cách:

2.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
2.1.

Giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960
2.1.1. Rock and Roll:

Rock and Roll phát triển dần dần từ Mĩ sau đó lan rộng ra toàn thế giới thứ những
năm 1940-1950. Ban đầu nó bắt đầu tứ sự pha trộn giữa nhiều thể loại khác cùng thời,
bao gồm cả rythm và nhạc blues, nhạc gospel, nhạc đông quê. Vào năm 1951, nhóm


nhạc Cleveland, Ohio discjockey Alan Freed chơi loại nhạc đó và cả nhạc blues trươc
đám đông khán giả mang nhiều sắc tộc khác nhau Họ dùng khái niệm "Rock and R oir
để nói về thể loại nhạc đó và được nhiều người tán dương.
Hiện nay vẫn có nhiều sự bàn tán về việc bản thu nào là bản thu được COI là rock
n roll đầu tiên. Thứ nhất ta có thể nói đến "Rocket 88” của Jackie Brenston and his
Delta Cats được thu âm bởi Sam Phillips cho hàng Sun Records vào năm 1951. Bon
năm sau, bài hát của Bill Haley được mang tên "Rock Around the Clock (1955) trơ
thành ca khúc rock and roll đầu tiên đứng trong top Billboard magazine s mam sales
and airplay charts, mờ ra cánh cửa thê giới của một làn sóng âm nhạc, rhe Rolling
Stones với "That's AU Right”, Elvis Presley với "Memphis"...
Từ thập niên 1950, việc sử dụng ghita điện ngày càng được thịnh hành, và thê
loại Rock'n'Roll đã được trở nên chuyên môn hơn. Một vài người chơi ghi ta điện nôi
tiếng ta phải nói đến là Berry, Link Wray và Scotty Moore. Công nghệ thu am cung
ngày càng được phát triển khi người ta đã biết thu âm đĩa nhiêu bài hát và âm thanh
được điện hỏa, công nghệ được phát triển bởi Les Paul và Joe Meek. Hai sự kiện đó
đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong thứ nhạc rock sau này.
Những ảnh hưởng xã hội của nền nhạc RockVRoll mang tâm cỡ thê giới và
mang tính bao quát. Không đơn giản chỉ là một thể loại nhạc, Rock’n'Roll ảnh hường
tới phong cách sống, thời trang, thái độ, và cả ngôn ngữ. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò
quan trọng trong việc giảm thiểu các cuộc chiên tranh nội chiên bởi cả người Mỹ gỏc
Phi và các thanh niên Mỹ da trắng đều thích thê loại nhạc này
2.1.2. Rock Anh Quốc:
Ở Anh phong trào trad jazz đem những nghệ sĩ dòng nhạc blues tới Anh Quôc,
trong khi BAC đang phát triển bản hiệp ước, bản hit "Rock Island Line" của Lonnie


Donegan năm 1955 tạo ảnh hưởng lớn giúp phát triển trào lưu các ban nhạc skip-phô
(,skiffle music) trên khắp đất nước trong đó có câ The Quarry Men của John Lennon.
Cliff Richard với ban hit Rock'n'Roll đầu tiên "Move It", đã thành công trong
việc dẫn lối cho âm hưởng cùa British Rock. Thập niên 1960 khởi đâu cũng là lúc
nhóm ủng hộ cua ông, The Shadows, trở thành một trong những nhóm thành công với
các nhạc cụ surf music. Và trong khi rock 'n' roll nhẹ dân với hơi hướng pop và ballad,
thì tại các câu lạc bộ những nhóm rock Anh ảnh hưởng mạnh mè bởi những người mờ
đầu cho blues-rock như Alexis Komer, đă bắt đầu chơi với sự mạnh mẽ và xu hướng
vốn hiếm thấy ớ những nghệ sĩ Mỹ da trắng.
Cuối năm 1962, thời của British rock bắt đầu, với những nhóm nhạc ành hưởng
rộng rãi các dòng nhạc Mỹ như nhạc soul, rhythm and blues và surf music. Bước đầu,
họ đã định hình lại về tiêu chuẩn giai điệu Mỹ, ví dụ chơi cho những vũ công twist.
Những nhóm này thường xuyên pha trộn những sáng tác rock nguyên thủy với nhừng ý
tưởng âm nhạc có độ phức tạp ngày càng tăng.
Giữa năm 1962, The Rolling Stones đã bắt đầu trờ thành một trong những nhóm
thể hiện dòng blues, cùng với The Animals và The Yardbirds. Cuôi năm 1964, The
Kinks, The Who và The Pretty Things đại diện cho phong cách Mod mới. Trong những
năm cuối của thập kỷ, các nhóm Rock Anh đã bát đầu khám phá ra phong cách nhạc
phiêu diêu có liên quan tới thuốc và những trải nghiệm của ảo giác.
2.1.3. Rock Garage thập niên I960:
"Cuộc xâm chiếm từ Anh Quốc" (.British Invasion) phát sinh làn sóng đông đảo
nhừng người chơi chủ yếu biểu diễn trong khu vực địa phương và ghi âm những bản ghi
giá cả vừa phải, làm nên một phong trào với tên gọi garage rock). Một sô tác phâm từ
phons; trào này được ghi thành album tuyền chọn mang tên Nuggets.


Một số ban nhạc nổi tiếng hơn ớ thể loại này gồm có The Sonies, Question Mark & the
Mvsterians và The Standells.
2.1.4. “Surfmusic" thập niên I960:
Những âm thanh rock chịu ảnh hưởng nông thôn tạo ra thứ âm nhạc hoang dã chủ yêu
bằng nhạc cụ gọi là "surf music", dù "văn hóa su rf tự coi nó là thứ văn hóa trẻ cạnh
tranh với rock and roll. Dick Dale và The Surtaris là nhừng minh chứng cho thê loại
này, với nhừng tiết tấu nhanh hơn, với bộ gõ cách tân, và những tiêng guitar điện được
khử bớt âm vang. Ở Anh, các nhóm Anh có The Shadows. Một sô ban khác đên từ bờ
biển phía Tây của Hoa Kỳ như The Beach Boys và Jan and Dean làm chậm bớt tempo
cộng thêm những âm hưởng hài hòa, được biết đến với tên gọi "California Sound"...
2.2.

Rock, một phong trào văn hóa phản kháng (1963- ỉ 9 74)

Trong những năm cuối của thập niên 1950 tại Mỹ, văn hóa phản kháng beatnik (còn có
tên gọi khác là hippy) đã kết họp cùng phong trào chống chiến tranh chống lại sự đe dọa
của bom nguyên tử, đáng chú ý là cuộc vận động giải trừ vũ khí hạt nhân tại Anh. Cả
hai đã phối họp với jazz và sự phát triển của phong trào nhạc folk.
2.2.1. Folk Rock:
Thể loại nhạc folk được lập nên bởi nhóm những người yêu nhạc folk, họ thích
nhạc cụ acoustic, những bài hát truyền thống và nhạc country blues với những thông
điệp của tiến bộ xã hội. Thể loại folk được tiên phong mờ đường bởi Woody Guthrie.
Bob Dylan trờ thành lá cờ đầu cho phong trào này, và những bản hit của ông như
"Blowhï in the Wind" và "Masters of War" đã mang những bài ca phản kháng tới quần
chúng rộng rài hơn.


The Byrds, chơi bản "Mr. Tambourine Man” của Bob Dylan, góp phần mở ra một
xu hướng folk rock, và giúp kích thích sự phát triên của "rock phiêu diêu (psychedelic
rock). Dylan tiếp tục với "Like a Rolling Stone" đã trở thành đĩa đơn hit của Hoa Kỳ.
Sự sáng tạo đầy bay bổng của Neil Young và những khúc guitar gào thét đã tạo nên sự
đa dạng cho folk rock. Một số nghệ sĩ và ban folk rock khác như Simon & Glafukel,
Joan Baez, The Mamas & the Papas, Joni Mitchell, Bobby Darin và The Band.
Tại Anh, Fairport Convention đà bắt đầu áp dụng những kỹ thuật rock cho những bản
folk truyền thống của Anh, được làm theo bởi nhiêu nhóm rock như Steeleye Span,
Lindisfarne, Pentangle và Trees. Alan Stivell ờ Brittany đã có sự tiêp cận tương tự.
2.2.2. Rock “ Phiêu diêu”:
Rock phiêu diêu bắt đầu với thể loại folk, đánh dấu bằng việc giới thiệu Holy
Modal Rounders vào năm 1964. Với nên là ban nhạc jug và folk, Grateful Dead and Big
Brother và The Holding Company trờ thành hai ban nổi tiếng ờ thê loại này. The
Fillmore là một ban tiêu biểu cho các nhóm jug, ngoài ra còn có Country Joe and the
Fish và Jefferson Airplane. Bên cạnh đó nhóm The Byrds đă tạo ra bản hit Eight Mlles
High". Nhóm 13th Floor Elevators ra album The Psychedelic Sounds o f the 13th Floor
Elevators. Âm nhạc gắn liền với phong trào chống Chiến tranh Việt Nam.
Tại Anh, Pink Floyd đã phát triển rock "phiêu diêu" từ những năm 1965. Năm
1966 ban nhạc Soft Machine thành lập. Donovan có một bản hit ảnh hưởng nhạc folk
"Sunshine Superman", một trong những bản thu âm đầu tiên cua rock "phiêu diêu".
Tháng 8 năm 1966 The Beatles phát hành album Revolver, được kết họp với chât
"phiêu diêu" trong "Tomorrow Never Knows" và trong "Yellow Submarine", cùng xuất
hiện trong một album cover để đời. The Beach Boys ỏ' Hoa Kỳ đáp lại băng "Pet
Sounds". Từ nền tảng nhạc blues rock, "siêu ban nhạc" Anh Quôc Cream ra măt công


chúng và tháng 12, và Jimi Hendrix đã trở nên nôi tiếng tại Anh trước khi quay trờ vê
Mỹ.
Năm 1967 là một năm mà dòng rock "phiêu diêu" bắt đầu đi xuống. Nhiều album
tiên phong đã ra đời gồm album đầu tiên của The Doors và Surrealistic Pillow - thành
công vang dội của Jefferson Airplane. Album phá cách Sgt.Pepper's Lonely Hearts
Chib Band được tung ra vào tháng 6, sau đó đến cuối năm The Piper at the Gates o f
Dawn của Pink Flovd, Disraeli Gears của Cream và Their Satanic Majesties Request
của The Rolling Stones. Khi Summer of Love đạt đến đỉnh cao.
2.3.

Alternative rock (1980-2000):

Alternative rock ( còn gọi là nhạc alternative, alt-rock hoặc đon giản là alternative, tên
gỏi chủ yếu ở Anh quốc là indie) là một thể loại nhạc rock xuất hiện vào nhừng năm
1980s và được biết đến rộng rầi trong thập niên 1990s. Alternative rock gồm nhiều thê
loại nổi lên từ independence music từ thập niên 1980, như là grunge, Britpop, gothic
rock, và indie pop. Oasis, The Smiths, The Cure, The Pixies, Nirvana, Sonic Youth.
3. ĐẶC ĐIỂM CỦA ROCK
3.1.


Tính đại chúng :

Rock mở ra cho sự tham gia của công chúng.
Nghệ thuật ứng tác (happening) mang tính ngẫu nhiên, tuỳ húng, dựa trên tác
động qua lại giữa người sáng tạo và người thưởng thức ợ đồng sáng tạo ”).Rock lấy đề tài, hình ảnh sự vật từ đại chúng, từ cuộc sống vận dụng vào trong
sáng tác, biểu diễn, phong cách ăn mặc....

Cả ờ Mỹ và ở Anh - nơi hình thành những kiểu mẫu hoàn chỉnh đầu tiên cùa rock -loại
nhạc nhẹ exfrát đã thống trị hoàn toàn trong suốt hai thế kỷ. Trong tiên trình, loại ext'rat


này không tách ra khỏi cơ sở thương mại, cái mà trên thực tế đã khống chế tất cả khả
năng sống của tài năng sáng tạo âm nhạc trong hai cường quôc này.

o Mỹ, chính phạm

vi doanh lợi đã cùng cố tất cả các thể loại đã định hình của nhạc dân tộc, cả Ragtime,
Blưes thành thị và jazz. Và trong các loại này đã có dấu ấn của bóng đen Tin Pen Elly,
Broadwav, Holy wood... Nhạc rock cũng tỏ ra bất lực trước sức mạnh to lớn gần như
luôn luôn làm sa đoạ hoá và biết khống chế này. Song các yếu tố ban đầu thuộc nguồn
gốc và truyền thống của rock đã đảm bảo cho tính vô song và tinh thần hiện đại đầy sức
sons của nó.

Đặc điểm quan trọng của nhạc rock có vẻ như nghịch lý - đó là khả năng làm xúc động
lòng người nghe quá sâu sắc của một hình thái nghệ thuật thoạt nhìn chỉ là nhạc nhẹ
phong tục.

Nhạc ext'rat giải trí truyền thống luôn luôn dẫn dắt người nghe vào thế giới của tường
tượng và trò chơi, một thế giới chỉ có bề ngoài hơi giống với thực tại. Đó là bàn sao
được trang trí và giảm nhẹ đi về sự thật cuộc đời, đặc tính và tư duy nghệ thuật của thê
loại này là như vậy.

Khác với ext'rat, nhạc ROCK thực chất hoàn toàn không phải là trò chơi.Nó khuấy
động, làm xốn xang, kích thích đến mức người nghe và người biểu diễn không tự kiểm
soát nổi mình nữa. Có thể, như người ta vẫn thường làm, hoàn toàn giải thích hiện
tượng này là sức ép lộ liễu vào bản năng thông thường hoặc là trạng thái kích động do
ma tuý ở diễn viên và người nghe. Quả thật, trong những năm tư tường và thực tế sống
cùa phong trào Hippy đã ảnh hưởng mạnh mè tới tuổi trẻ phương Tây, yêu tô ma tuý đã
xâm nhập vào nhạc ROCK. Chính nó đã mở đường cho nhiều biến dạng kỳ quái của
ROCK. Sons cũng như khái niệm Jazz bao gồm nhiều hiện tượng - từ tính tầm thường


đến những tác phẩm nghệ thuật thực sự và tích cực, thì trong nhạc ROCK cũng có nhiều
dạng khác nha, một mặt có nhừng kiếu hấp dẫn và sáng tạo,mặt khác có kiểu tầm
thường, nhạt nhẽo.

... Tất nhiên, chất tình dục luôn luôn có trong máu ext’rát Mỹ. Nó nổi bật, thí dụ như
không chỉ trong sự nghiệp của Elvis Presley, mà còn ở Rudi Valle - người xuất hiện
trước đó nhiều đã tạo nên phong cách crooning chỉnh phục người nghe ờ cuối những
năm 20 và những năm 30. Nếu như trong nhạc nhẹ phong tục truyền thống của Họp
chủng quốc Hoa kỳ tính trần tục ẩn náu trong chất ngọt ngào, còn các chủ đề tương tự
được che kín trong ẩn ý, thì nhạc ROCK về mặt này được hoàn toàn cời trói. Điều đặc
biệt là cậu thiếu niên điển hình cho thế hệ của mình, nhân vật Holden của Selinger rất
thán phục chất tình dục sâu sắc ở nữ ca sĩ da đen biểu diền nhạc jazz, đồng thời cậu lại
khinh thưòng sự bắt chớc tầm thưòng phong cách đó ở các ngôi sao nhạc nhẹ da trắng.
Dù sao bản chất cùa nhạc ROCK cũng không nằm trong chất tình dục, cũng như không
phải băng cái đó mà xác định ý nghĩa của nhiều tác phẩm xuất chúng trong nền văn học
hiện đại phương Tây, nơi mà chủ đề này được quvện lẫn với các vấn đề thuộc dạng
khác có tính nghiêm túc nhất (có thể dẫn làm thí dụ các tiểu thuyết của N.Mâyl ờ Mv và
E. Bgi ở Anh). Đây là dấu ấn thời gian được giải phóng khỏi tâm lý giả dối thời
Victorian, là phản ứng ngược lại không tránh khôi trước tính đạo đức giá Tân giáo đà
làm bá chủ ỏ’Anh và Mỹ trong hàng bao thế kỷ. Nhưng tôi xin nhắc lại rằng, không
phải bằng điều này có thể giải thích sự thu hút thanh niên tới nhạc ROCK, vì rút cục rồi
họ vẫn cỏ thể nhận đủ khẩu phần tình dục tự do trong bất kỳ lĩnh vực nào khác của nghệ
thuật thương mại. Hơn nữa chù đề tình dục trong nhạc ROCK kinh điển không phải là
trung tâm. Theo tôi nghĩ, phản ứng bão táp của khán giả trẻ trước ROCkK được giải
thích chủ yêu bằng tác động ma lực của tiết tấu và ngữ điệu mà âm nhạc châu Âu trước
đó chưa từng có.


3.2.

Tính nhất thòi, hiệu quả sử dụng cao:Tính nhất thời: giải pháp cấp kỳ, theo từng thời kỳ, ảnh hưởng từ các sự

kiện lịch sữ và các hình thức thể hiện thay đổi theo mốt và nhu cầu của số đông.


Hiệu quả sử dụng chưa cao nhưng lại mang yếu tố về cá tính, luôn đi tiên

phong trong việc tạo ra phong cách .
3.3.

Tính trẻ trung, phóng khoáng, táo bạo, mạnh mẽ:Ý tưởng táo bạo; nghệ thuật ngẫu húng; màu sắc huyền bí, lôi cuốn, có thê

sặc sỡ, tưong phản mạnh mẽ; tạo ấn tượng mạnh mẽ hoặc gợi cảm; nhấn mạnh
những biểu tượng của cuộc sống, của sự vật hay một hiện tượng nhât thời nào đó.


Tìm kiếm những điều mạnh mẽ thông qua thời trang, phong cách...Khước từ những quy tắc (xã hội & nghệ thuật) truyền thống cứng nhắc,

loại bô những quy tắc cù kỹ, tạo ra phong cách lạnh lùng.


Hình khối mạnh mẽ, phong cách nặng nề mang dáng vẻ cứng rắn.. .nhưng

rất nghệ thuật
3.4.

Tính kinh doanh thưong mại:Hầu như công việc kinh doanh rock là điều ít khi xảy ra trong quá khứ bởi

vì dam mê chính là nguồn cảm hứng tạo ra sự khác biệt đó so với các loại hình
nghệ thuật khác, lấy bản thân đế đánh đổi cái quy tắc cứng nhắc” .


Rock lấy hình ảnh từ văn hóa đại chúng và chuyển hoá chúng thành những

vật liệu khác, mỹ cảm hoá để chúng trở nên hấp dẫn, quyến rũ hơn. Những hình
ảnh mang vè quyến rũ hay thảm hoạ đó đều chi là những chủ đề không phân biệt
và là nội dung của văn hoá hàng hoá.


.

Rock trở thành một phần của truyền thông, tận dụng sức mạnh của truyền

thông đại chúng phục vụ cho hành vi cúa con người, thúc đây sản xuât và tiêu thụ
các sản phâm rât có hiệu quả.
4. ỨNG DỤNG CỦA ROCK THIẾT KÉ NỘI THÁT TRÊN THÉ GIỚI VÀ Ở
VIỆT NAM :


4.1.

Các nưó*c trên thế giói:

Rock đã được sử dụng từ rất lâu trong nhiều lĩnh vực như hội hoạ, thời trang, đô
hoạ, truyền thông đa phương tiện. Trong thiết kế nội thât nó đã được áp dụng
trong rât nhiểu loại công trình với sự phá cách mạnh mẽ trong không gian, màu
sắc, vật liệu và trang thiết bị.

• Nhà ở:


Công trình công cộng
Rock rất thích hợp với các không gian và công trình mang tính chất giải trí,
yêu cầu sự mới lạ, đẹp, có phong cách đê thu hút khách như như Bar, quán ca
phê, các khu trưng bày, các trung tâm giao lưu văn hoá, — Cũng có thê sử
dụn° Rock tron" các văn phòng, các không gian trong khách sạn nếu biết
cách điều tiết chi tiết thiết kế.
C afé, bar:

I A'itJtióc"Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×