Tải bản đầy đủ

thiết kế câu lạc bộ graffiti

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH
-------------0O0------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CÂU LẠC BỘ GRAFFITI

Chuyên ngành: THIẾT kế NỘITHẤT
Mã số ngành : 301

GVHD: Cô Võ Thị Thu Thủy
SVTH: Nguyễn Vinh Huy

ẨĐẨ-.ĩlậ3.

Tp.HÔ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2012


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA: MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
B ộ MÔN: THI ÉT KÉ NỘI THÁT

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập _ Tự do : Hạnh phúc

oOo
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
HỌ VÀ TÊN: NGUYEN v in h h u y
MSSV: 106301050
NGÀNH:
THIẾT KÉ NỘI THẤT
LỚP: 07DNT1
1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
CÂU LẠC BỘ GRAFFITI
2. Nhiệm vụ ( yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
Thiết kế một không gian riêng dành cho nghệ thuật Graffiti, và ứng
dụng chính nghệ thuật Graffiti vào không gian đó.
Cụ thế thiết k ế 4 khu vực:
- Các khu chính: khu sảnh- cafe, khu trưng bày
- Các khu phụ: khu lớp học, khu xưởng vẽ
- Sản phẩm dự kiến: bàn giáo viên(khu lớp học), bàn cafe ( khu sảnhcafê)
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: 26-09-2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05-01-2012
5. Họ và tên người hướng dẫn:
Phần hướng d ẫn :................. ..........
Cô Võ Thị Thu Thủy
Nội dung và yêu cầu ĐATN dã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rổ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):..........................
Đơn vị:...........................................................
Ngày bảo vệ:.................................................

Điểm tổng kết:..............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

%I-NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô" bằng sô"___________Điểm sô"bằng chữ._____________
TP.HCM, ngày.... tháng........ năm 2012
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)
t


LỜI CẢM ƠN

Đồ án tốt nghiệp là đồ án cuối cùng kết thúc quá trình học tập rèn luyện trong
suốt 4 năm. Quá trình làm đồ án tốt nghiệp giúp chúng ta học hỏi, tích lũy, và
kiểm tra lại kiến thức đã học áp dụng vào thực tế.
Trong suốt thời gian dài làm đồ án là khoảng thời gian tổng hợp kiến thức,
đây thật sự là khoảng thời gian vất vả nhưng thật vui vì mình có thể thể hiện tất
cả kiến thức đã học lên công trình thực tế, đánh dâu bước ngoặt chuyển tiếp từ
sinh viên. Đây cũng là tất cả tâm huyết của người sinh viên và đồng thời cũng là
tâm huyết của người hướng dẫn. Vì thế, em luôn cô" gắng phân đâu để hoàn thành
tốt đồ án này để không phụ lòng thầy cô dạy bảo suốt những năm qua.
Để có dược kết quả này em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến quý
thầy cô Trường kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh nói chung và quý thầy cô
khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp, bộ môn thiết kế nội that nói riêng, cám ơn thầy cô
đă tận tình chỉ bảo truyền đạt kiến thức bổ ích cho em trong suốt những năm vừa
qua.
Em xin chân thành cám ơn Cô Võ Thị Thu Thủy, Cô đã tận tình hướng dẫn chỉ
bảo và dộng viên em trong suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian
làm việc với Cô em đã tiếp thu thêm được nhiều kiến thức bổ ích, và học hỏi
được ỏ Cô tinh thần làm việc nghiêm túc và đó là điều cần thiết cho quá trình
công tác của em sau này.
Và sau cùng em xin gửi lời cám ơn dến gia đình, bạn bè đã hỗ trợ, động viên
và góp ý rất nhiều cho em giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Em đã cô" gắng hoàn thành đồ án tôt nghiệp với khả năng cho phép của mình,
chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Mong quý thầy cô thông cảm và chỉ bảo em để em


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................... ...................................... ........... .............................. 1
CHƯƠNG 1: Sơ LƯỢC VE ĐE t à i n g h i ê n c ứ u
1.1/ Lý do chọn đề tài..............................................................................-...... ........2
1.2/ Y nghĩa nghiên cứu........... ......... .......................................................................2
1.3/ Mục đích nghiên cứu....................................................-.................................... 2
1.4/ Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 2
1.5/ Giới hạn đề tà i:............................................. -................................................... 3
CHƯƠNG 2: NGHIÊN c ứ u VE NGHỆ THUẬT GRAFFITI
2.1/ Nguồn gốc ra đời và sự phát triển.....................................................................3
1.1.1/ Khái niệm.......................................................................................................3
1.1.2/ Nguồn gốc ra đời và sự phát triển.................................... -...........................3
2.2/ Sự lan tỏa của nghệ thuật Graffiti.....................................................................6
2.3/ Phân loại................................................................................
6
2.4/ Phong cách...........................................................................................................7
2.4.1/Chữ ký (Tag Style)..........................................
7
2.4.2/ Ném lên (Throw-up)....................................-.............................................. 7
2.4.3/ Những nét vẽ siêu nhiên (Blockbuster Style)..............................................8
2.4.4/ Đơn giần hay tự do (Simple Style hay Free Style)......................................9
2.4.5/ Phong cách 3D (3D Style)................................. .......... ................................9
2.4.6/ Dạng cơ học (Wild Style)....................................................................... .....10
2.4.7/ Phức tạp (Complex Style)......................................................—................. 11
2.4.8/ Tranh nghệ thuật (Art Style).......................................................................12
2.4.8/ Anh sáng ( LightStyle).................................................................................12
2.5/ Các yếu t ố ảnh hưởng.........................................................................
-...13
2.5.1/Vật liệu.......................................................................................................... 13
2.5.2/ Màu sắc.........................................................................................................13
2.5.3/ Bố cục...................................... -................................................................... 14
2.6/ Đưa nghệ thuật Graffiti vào nội thất...................................... ...... ...................14
2.6.1/ Trong nội thất công trình nhà ở................................................................... 14
2.6.2/ Trong nội thất công trình công cộng..........................................................16
2.6.3/ Trong thiết kế đồ dùng nội that.................................................................. 17
2.7/ Xu hướng của Graffiti trong giai đoạn hiện nay............................................. 18
2.7.1/Nhận định................................... ................................................................18
2.7.2/ Ưu điểm........................................................................................................19
2.7.3/ Nhược điểm................................................................................................ 19
2.7.4/ Xu hướng........................ ...... ..,....................................................................19
CHƯƠNG 3: NGHIÊN c ứ u VỀ ĐE t à i


3.1 /Khái niệm........................................ .......... -...............................................-....20
3.2/ Các loại hình câu lạc bộ.................................................................................... 20
3.3/ ứng dụng nghệ thuật Graffiti vào câu lạc bộ......................... ..... ...................24
CHƯƠNG 4: CAU LẠC BỘ GRAFFITI
4.1/ Ý tưởng và ngôn ngữ thiết kế..........................................................................25
4.1.1/ Ý tưởng thiết kế................ ........................................................................25
4.1.2/ Đề xuất nhổm vật liệu và màu sắc............................................................27
4.1.3/ Ngôn ngữ thiết kế.........................................................................................27
4.1.4/ Phong cách nền...................................... ................................................... 27
4.2/ Hồ sơ kiến trúc................................................................................................... 28
4.3/ Phân tích ý tưởng từng khôna gian cụ thể..................................................... 29
4.3.1/ Khu sảnh- cafe............................................ .............. ......... ......... ..........29
4.3.2/ Khu trưng bày triển lãm......................... ......... .......................................32
4.3.3/ Khu lớp học..................................................................................................33
4.3.4/ khu xưởng vẽ.............................................................................................. 35
CHƯƠNG 5: KET l u ậ n v à KIEN n g h ị
5 .1 /Kết luận.............. ..................................... ... ..................................................... .36
5.2/Kiến nghị............................................ -........................................................... .36
Tài liệu tham khăo............... ................................................................................. ..37


LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, việc trang trí làm đẹp không gian sông của con người ngày càng trở
nên quan trọng và được xem như một nhu cầu tât yêu trong xã hội. Vì thê, ngành
thiết kế nội thất ra đời và phát triển ngày càng lớn mạnh cho đên ngày hôm nay.
ơ Việt Nam. thiết kế nội thât đã phát triển được một thời gian khá dài và được
chia theo nhiều trường phái khác nhau, đã góp phần không nhỏ trong việc xây
dựng nên các công trình mang đậm tính thẩm mỹ và sáng tạo. Con người luôn tìm
tòi sáng tạo ra những cái mới lạ đế áp dụng vào các công trình xây dựng làm mới
cho cuộc sông.
Trong những năm gần dây tôi có tìm hiểu về các loại hình công trình kiên trúcthiết kế nội thất, về sự đa dạng trong các mặt thẩm mỹ và sáng tạo, con người
luôn biết ứng dụng nhừng điều đó như một thứ vũ khí tạo ra cái dẹp.
Hôm nay, tòi cíỉng muốn tạo ra một cái đẹp cho riêng tôi vào một cóng trinh
mang tính chất vừa học tập vừa giải trí nào đó, và tôi đã chọn câu lạc bộ một
công trình không phải xa lạ đôi với mọi người. Câu lạc bộ đơn giản là một to chức
được lập ra cho nhiều người tham gia sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí trong
những lĩnh vực nhât định. Có nhiều loại hình câu lạc bộ như câu lạc bộ âm nhạc,
câu lạc bộ thể dục thể thao... Ban dầu câu lạc bộ chỉ là những nơi tập hợp mọi
người giao lưu học hỏi vui chơi và nơi sinh hoạt chỉ được bày trí đơn giản nhưng
ngày nay theo sự phát triển của xã hội, mà đòi hỏi của con người ngày càng cao
vì thê không gian nội thất của câu lạc bộ phải được thiêt kê tinh tê hơn, hiện đại
hơn. Và ở đây tôi muốn đưa vào công trình này một trào lưu nghệ thuật mới đó là
nghệ thuật Graffiti, đây là loại hình nghệ thuật đang được chú ý vì sự độc đáo và
mới lạ.
Tôi không dám nghĩ mình sẽ thực hiện một điều gì đó lớn lao, tôi chỉ mong
mình có thể góp phần nho nhỏ, một cái gì đó mới mẽ cho xã hội. Tôi hy vọng sẽ
nhận dược nhiều ý kiến đế tôi có thể đúc kêt kinh nghiệm và làm tốt hơn.

1


CHƯƠNG 1: Sơ LƯỢC VE ĐE t à i n g h i ê n c ứ u
1.1/ Lý do chọn đề tàỉ:
Câu lạc bộ là một tổ chức được lập ra để mọi người tham gia giao lưu, học
hỏi sinh hoạt văn hóa, giải trí theo một lĩnh vực nhât định. Có nhiều loại hình câu
lạc bộ như : câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ thể thao...
Cái tôi muôn thể hiện ở đây là một câu lạc bộ về loại hình nghệ thuật
Graffiti, ứng dụng những nét riêng của Graffiti đưa vào không gian của câu lạc
bộ. Tôi muôn kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra một không gian sinh hoạt cho
những người yêu thích nghệ thuật Graffiti và cũng chính họ sẽ phát triển nghệ
thuật Graffiti, làm phong phú hơn cho nền nghệ thuật nước nhà.
1.2/ Ý nghĩa của đề tài:
Tạo ra sự lôi cuốn, phá cách của nghệ thuật Graffiti để thiêt kê cho không
gian câu lạc bộ. Tạo được sự thú vị, sáng tạo cho không gian sinh hoạt chung cho
những người yêu thích loại hình nghệ thuật này có thể tụ hợp lại tìm hiểu, bàn
luận. Bên cạnh đó mang lại cho xã hội một cái nhìn mới về mặt thấm mỹ. Graffiti
giúp ta tìm ra nét đột phá mới, phong cách riêng trong lĩnh vực thiêt kê để hướng
tới cái đẹp, hướng tới sự hoàn mỹ.
1.3/ Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu về hình ảnh, ngôn ngữ, tinh thần để tìm ra nét đặc trưng riêng
của phong cách Graffiti.
Từ đó đưa ứng dụng của Graffiti vào không gian nội thất với những nét đặc
trưng riêng của nó.
í .4/ Phương pháp nghiên cứu:
Tìm hiểu vổ phong cách Graffiti nói chung và những ứng dụng của nó trong
nội thất và kiến trúc nói riêng. Từ đó hình thành nên hệ thông lý luận về những
yếu tcí khai thác từ phong cách Graffiti để đưa vào nội thât và hình thức thể hiện

2


của nó qua cách tạo hình, tạo khôi, dựa trên cơ sở đó đế thiêt kê nội that cho công
trinh câu lạc bộ.
1.5/ Giói hạn đề tài:
Nghiên cứu những ứng dụng của phong cách Graffiti trong công trình nội thât.
Nghiên cứu về loại hình câu lạc bộ, không gian câu lạc bộ được biểu đạt bằng
ngôn ngữ Graffiti.
CHƯƠNG 2: NGHIÊN c ứ u VE NGHỆ THUẬT GRAFFITI
2.1/ Nguồn gốc ra đời và sự phát triển:
2.1.1/ Khái niêm:
Thuật ngữ “Graffiti" có nguồn gốc từ chữ “graphein" trong tiêng Hy Lạp
có nghĩa là viết. Sau này, nó trở thành từ “graffito” trong tiêng La Tinh và
“Graffiti là dạng sô nhiều của “graffito”. Hiểu theo cách dơn giản thì Graffiti là
vẽ, viết chữ nguệch ngoạc lên một bề mặt phẳng. Nghệ thuật Graffiti ra đời tại
thành phô" New york (Mỹ)vào những năm 1970. Nghệ thuật Graffiti còn có một
tên gọi khác là mỹ thuật tội lỗi.
2.1.2/ Nguồn gốc ra đời vàphát triển:

Theo các nhà nghiên cứu cái nôi của nghệ thuật Graffiti hiện đại được
hình thành ở thành phô" New York(Mỹ), trong các khu ổ chuột dành cho dân
nghèo da màu. Nạn phân biệt chủng tộc, đói nghèo và sự lộng hành của các băng
đảng tội phạm ở New York chính là những chat liệu ban đầu biên Graffiti trở
thành một phương tiện để giới trẻ nghèo thành thị gửi gắm những thông điệp của
mình ra thê" giới xung quanh.
Dạng thông điệp phố biên đầu tiên của Graffiti là sự cảnh cáo về phạm vi
phân chia địa bàn làm ăn của các nhổm tội phạm. Là công C-V thông tin, chỉ điểm
hoạt động của dân xã hội đen. Là hình thức giải tỏa, khẳng định mình của giới trẻ
nghèo.

3


Vào những năm 60 của thê kỷ 20, niềm yêu thích Graffiti vượt khỏi thê
giới tội phạm với sự xuất hiện của một chàng trai nhập cư gốc Hy lạp tên là
Demitrius. Demitrius đã đánh dâu sự tồn tại của mình trên đời bằng việc ghi biệt
danh “Taki 183” trên tường, toa xe điện ngầm, nhà ga và khắp nơi anh ta đi qua.
Demitrius lập tức trở thành “người hùng trong mơ” của biêt bao cậu bé nghèo khi
chàng ta được tờ tạp chí Time phỏng vấn vào cuôi năm 1971. Phong trào vẽ
Graffiti rộ lên từ đấy.

Cuối thập niên 70, Graffiti ồ ạt phát triển với loại hình khác nhau. Không
chỉ dựng lại ở hình tượng chữ viết mà “ nhừng họa sĩ đường phô” còn mô tả
những nhân vật hoạt họa, người thật việc thật dưới dạng 3D. Họ thường làm việc
lén lút trong đêm để tránh bị phát hiện. Hệ thông giao thông công cộng và tường
của các tòa nhà trong các thành phô" lớn ở Mỹ trở thành những “tâm voan vẽ vĩ
đại”.
Chính quyền bắt đầu lo lắng , sự tò mò của dân chúng biến thành cơn
phẫn nộ tột cùng mỗi khi ai đổ, sau một đêm thức dậy bỗng thây tường nhà mình
biến íhành một mớ xanh xanh đỏ đỏ rùng rợn và quái đản. Nhừng biện pháp trân
áp và những vụ bắt bơ thường xuyên xảy ra, tác giả của những kiệt tác nổi loạn bị
phạt tiền, thậm chí nhiều người lâm vào tù tội. Cuối những năm 90, phong trào
Graffiti tàn lụi dẩn.
4


Trong thời hoàng kim của Graffiti, không riêng các nhà chức trách Mỹ
đau đầu về vân nạn “nghệ thuật đường phô"”này. Giới chức và các nhà xã hội học
ở khắp nơi trên thế giới than phiền về khoản chi phí dùng cho việc tẩy xóa các
tác phẩm Graffiti quá cao, lến đến hàng triệu đồ la mỗi năm. Những công dân
mẫu mực ở các đô thị lớn tức giận vì họ cho rằng họ phải nai lưng ra làm việc để
đóng thuế phục hồi mỹ quan thành phô" từ New York đến Paris, London hay
Tokyo.

Cho đến nay, những nhà thẩm mỹ học khó tính nhất cũng phải khâm
phục tài năng và sự sáng tạo của không ít các tác phẩm Graffiti. Các nhà xã hội
học lại nhìn nhận cơn sot Graffiti dưới một góc độ khác. Theo họ, ít nhất đó cũng
là thứ văn hóa phản ánh não trạng nổi loạn và cô đơn của giới trẻ thành thị.
Graffiti chẳng qua chỉ là phương tiện để họ lên tiếng về sự tồn tại của mình trong
xã hội công nghiệp bận rộn và lạnh lùng. Tuy nhiên, vẫn chưa có quôc gia nào
công nhận Graffiti là loại hình nghệ thuật hợp pháp.

5


2.2/ Sự lan tỏa của nghệ thuật Graffiti:
Graffiti nhanh chóng trở thành một quan cảnh xã hội lan rộng và đưa cho xã
hội cho xã hội thêm một phong cách mới đầy tính sáng tạo, màu sắc hâp dẫn lôi
cuốn. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này chưa hẳn được mọi người yêu thích.
Graffiti là một trong những nét đặc trưng của nền văn hóa hiphop. Cùng với
trào lưu du nhập một nền văn hóa từ phương tây, Graffiti cũng bắt đầu xuât hiện
khá nhiều ở Việt Nam. Không khó để bắt gặp những hình vẽ Graffiti trên các bức
tường hẻm, ngoài phô", khu dân cư, đường hầm....
Graffiti được giới trẻ khắp nơi yêu thích như một thú tiêu khiển với những hộp
sơn phôi màu trên những bức tường rộng. Vẽ nhừng bức vẽ lớn thì khá mệt và
mâ"t nhiều thời gian nhưng khi ngắm lại tác phẩm của mình khi hoàn thành thì
cầm giác thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, Graffiti cũng là nỗi bức xúc của nhiều người dân vì nhừng bức
tường bị bôi bấn và gây tôn khá nhiều tiền của cho các thành phô trên toàn thê
giới để xóa bỏ Graffiti. Bang New York South Wales đã chọn ngày 2/5/2010 là
ngày hành động Graffiti và lập một quỹ thường niên một triệu đô-la để ngăn chặn
“ đại dịch" Graffiti.
Ngoài ra, nhiều Writer còn sáng chế, cách điệu các phong cách. Đặc biệt đốì
với Wild Style và Art Style. Graffiti đôi với thế giới trướe đây là một thứ nghệ
thuật tội lỗi, nhưng giờ là một trang mới, nhiều nơi đã coi Graffiti là một môn
nghệ thuật thật sự, không bị coi là thứ nghệ thuật tôi lỗi bị cấm kị nữa.
2.3/ Phân Loại:
Nhìn chung Graffiti chia làm hai trường phái lớn:
Một là phát triển theo hướng hiện, thưc nghệ thuật tùy theo sự chuyểng
động của tâm trạng mà vẽ những đường nét biểu hiện đòi hỏi nhiều thời gian cho
việc sử dụng các công cụ vẽ và dễ dàng vẽ lên các sản phẩm dễ bán.

6


Hai là nghệ thuật theo lôi truyền thông ăn khớp với các breaker, rapper,
DJ. Thường vẽ trên các phông nền đặc biệt, phong cách này còn gọi là Graffiti
đường phô".
2.4/ Phong cách:
2.4.1/ Chữ kỵ (Tag Style):
Ra đời như một phong cách tiên phong mặc dù chỉ đơn giản là những chữ
ký loằng ngoằng, với chức năng là truyền bá tên tuổi, địa chỉ,...của tác giả. Ngày
nay thì rất nhiều các kiểu dạng chữ ký phức tạp.

2.4.2/ Ném len(Throw-up):
Được phát minh khi đường viền thêm vào các chữ cái. Với nghĩa Throw-up
rời bỏ ý nghĩ, chỉ là chữ ký, lúc này có cả phần thân chữ rồi, tăng thêm bề mặt
sơn và kích cỡ của đầu xịt cũng bắt đầu phải tính đến sao cho phù hợp với chữ vẽ.
Quá trình vẽ Throw-up thường rất nhanh chổng, chỉ vài ba phút vì bề mặt sơn nếu
không được xử lý nhanh và khéo sẽ chảy xuồng thành nhỏ giọt, những chữ cái
được viết theo phong cách này thường giông như đám mây tròn tròn, bong bóng

7


tròn tròn như kiểu chữ béo, nên ta còn có thể gọi phong cách vẽ này theo tên nữa
là “bubble style”.

2.4.3/ Những nét vẽ siêu nhiên (Blockbuster Style)
Là bước phát triển tiếp theo, kết nói lịch sử Graffiti với hình dạng của chữ
mà lúc đầu chỉ là những chữ ký. Với tính chất chữ dễ dàng để đọc được, phong
cách này có các chữ tạo nên bởi nhiều hình đều nhau có góc vuông sắc cạnh,
không rườm rà quá. Vậy mà phong cách này đưa ra thêm nhiều kiểu vẽ khác lạ
bởi kiểu chữ có thể xô nghiêng. Thường thì chúng ta hay thấy kiểu Blockbuster
này trên ti vi, trong các toa điện ngầm, trong các ngõ ngóc ngách của nhà ga tàu
hỏa.

8


2.4.4/ Đơn giản hay tư do (Simple Style hay Free Style)
Phong cách tiêu biểu không phức tạp này dành cho những người thích
các dạng hình cơ bản hình học: tròn, vuông, tam giác...với chữ tách rời nhau về
khoảng cách nhưng lại có nét gì đó thống nhất với nhau. Điều quan trọng là sự có
mặt của các yếu tô" khác (một sô" hoa văn trang trí), thực tê" là những phần nôi tiếp
của đuôi chữ là những hoa văn đậm rồi mờ dần trong những lỗ thủng hoa văn...
đâylà nét mới trong Graffiti, tạo cơ hội cho các writer vẽ thêm nhiều hình dáng
trang trí hơn, dùng để làm dâu hiệu cho cả một nhóm hoặc trường hợp đoạn chữ
dài quá mà vẫn phong phú về màu.

2.4.5/ Phong cánh 3D (3D Style):
3D Style là style khác biệt nhất có thể gặp ở Graffiti: không còn là đường
viền ngoài chữ, lúc này phân chia không gian đã xuâ"t hiện. Các chữ được mô tả
như những khôi hình, được vẽ rất kỹ lưỡng trông cứ như khôi thật trên tường vậy.
Style 3D này ra đời và phát triển ra sao được bàn cãi nhiều nhâ"t, người thì bảo nó
là một phần văn hóa của Graffiti, người thì bảo nó là công việc của một họa sĩ
mỹ thuật hơn là của một writer, tôn rất nhiều nước bọt và tiền tổ chức họp tranh
luận. Loại hình 3D này được phát triển những năm 90 ở châu âu, ngoài vẽ lên
tường người ta còn nghiên cứu trên các chat liệu như vải vẽ, gỗ,...

9


2.4.6/ Dang cớ hoc (Wild Style):
Wild Style là một sự kiện to lớn, một phần của Wild Style đã phát triển
mạnh mẽ và đặc biệt là các hình có tính chat dynamic- cơ học (có hướng chuyển
động) có mặt trong semi ( bánh răng cứa, đinh ốc, vòng xick, linh kiện robot..)
được hòa trộn cùng các tính chất của phong cách nói trên đã gây sự chú ý lớn: từ
phía chính phủ, từ phía các nghệ sỹ mỹ thuật và đặc biệt là từ dân hiphop (sát
nhập hiphop culture). Chữ cái của Wild Style rất phức tạp khiến cho cả writer
nhiều khi cũng khó có thể kiểm soát được phần việc mình làm - tạo nên một sự
lĩnh hội khá là khó khăn có những người không rành lắm về khoản Graffiti này:
quá náo loạn, quá mạnh mẽ rực tỡ... Đây là phong cách phức tạp cả về hình thức
lẫn nội dung, có hoa văn và các đường liên kết rất nhiều, có họa tiết mới như mũi
tên, bóng mờ, tạo khôi cho chữ, cách vẽ thoải mái hơn và thực ra cũng cầu kỳ
hơn.

10


2.4.7/ Phức tap (Complex Style):
Tiếp theo sự phát triển của Wild Style nhưng với “maximum” về tất cả
những gì chúng ta đã biết như trên. Nói chung là tùy vào trí tưởng tượng của
writer có thể vẽ các chữ cái thành các đường nét không theo trật tự nào, chữ chảy
thành nước, bén lửa, đông thành bằng tuyết, các mảnh kính vụn ra.

11


2.4.8/ Tranh nghê thuât (Art Style):
Art Style là đỉnh cao của nghệ thuật Graffiti, đó không còn là những chữ
cái thông thường hay các hoa văn trang trí phức tạp như Wild Style nữa mà Art
Style là một tác phẩm nghệ thuật thật sự, một bức tranh được vẽ trên tường bằng
sơn xịt. Khi nhìn vào tác phẩm Art Style bạn không thể tin đây có thể xịt ra những
đường nét đó bằng sơn xịt. Hiện giờ Mỹ là nơi sổ hữu nhiều tác phẩm Art Style
nhất.

2.4.9/ Anh sáng ( Light Style):
Đây là tranh đường pho", nhưng không phải vẽ bằng sơn, bột màu...mà là
bằng ánh sáng. Và là xu hướng mới nhâ"t của nghệ thuật tranh đường phô".
Tranh được vẽ bằng nguồn sáng từ đèn flash hay đèn mô tô phản chiếu
lên những chiếc đèn Led chiếu thẳng lên ồng kính camera.
Những hình ảnh hấp dẫn này được tạo ra bằng các camera có độ phơi
sáng dài trong bóng tô"i. Đồi khi quá trình phơi sáng có thể kéo dài tới hơn một
giờ đồng hồ. Để tạo ra được các bức tranh ánh sáng này cũng cần có tô"c độ màn

12


trập chậm, thường kéo dài hơn một giây, và chân máy ảnh phải chắc chắn, các
bức ảnh mô tả nghệ thuật trang trí bằng ánh sáng (Light Graffiti) trông sông động
hơn hẳn hình thức phun sơn lên tường.

2.5/ Các yếu tô"ảnh hưởng:
2.5.1/Vât liêu:
Chat liệu chủ yếu mà các nghệ nhân Graffiti thường hay sử dụng là
những bình sơn xịt trên những bức tường hay trên các toa tàu, xe bus...Hiện nay
nhu cầu về đời sông ngày càng cao nên đòi hỏi phức tạp hơn, không đơn giản là
những nét vẽ bằng sơn, mà phải thể hiện cả vào lên kiểu dáng của những đồ
dùng hàng ngày của chúng ta.
Sử dụng những vật liệu dễ cắt ghép, uốn dẻo, như thạch cao, gỗ... để tạo ra
những vật dụng như tủ, bàn, ghế....dễ dàng hơn trong việc tạo hình những đường
nét, hình khối mang hình dáng Graffiti.
2.5.2/Màu sắc:
Màu sắc là một trong những nhân tô" heat sức quan trọng trong những tác
phẩm của nghệ sĩ Graffiti ( ngoài việc tạo dựng hình khôi), nó quyết định vẻ đẹp
cũng như cái hồn trong mọi tác phẩm Graffiti.
13


Màu sắc hiện diện khắp nơi trong không gian sông, tác động đên cuộc sông
và đem lại cảm xúc. Màu sắc không chỉ mang lại vẻ đẹp trong cuộc sông mà còn
nuôi dưỡng tinh thần con người.
Màu sắc luôn tác động đến cuộc sông của chúng ta.
Màu sắc là hiện tượng vật lý mà mắt chúng ta thây được.
2.5.3/ Bốcuc:
v ề bô cục của các tác phẩm Graffiti thường rât chặt chẽ, các tác phẩm

luôn có tính liên kết. Nhưng hình thức bô cục này còn bị chi phôi bởi hình dáng và
kích cỡ của những tác phẩm cho dù những tác phấm này có lớn hay nhỏ, dài hay
ngắn nhưng rất chắc về mặt hình khôi.
2.6/ Đưa nghệ thuật Graffiti vào không gian nội that:
2.6.1/ Trong nôi thất công trình nhà ỏ:
Nghệ thuật Graffiti ngày càng phát triển mạnh mè nó không chỉ là những
tác phẩm được vẽ lên nhừng bức tường trong hẻm, ngoài phô mà Graffiti đã dần
dần khẳng định dược vị trí của mình trong thế giới nghệ thuật.
Lúc ban đầu chúng ta có thể thây rằng Graffiti có nhiều đât diễn ở ngoài
phô hơn là trong nhà nhưng giờ đây Graffiti đã là một loại hình nghệ thuật có thê
biến không gian sông và giải trí của chúng ta trở thành một nơi cực kỳ sinh động,
liên kết mọi đồ vật cũng như biến những thứ vô tri như công tắc, ổ điện và cả
những đồ dụng trong nhà như bàn, ghê,... thành những điểm nhân ngộ nghĩnh, độc
đáo bằng nhừng hình ảnh, chữ cách điệu từ Graffiti, nơi gần gũi với chúng ta nhât.
Với nhiều hình thức khác nhau như trang trí lên máng tường, các vật dụng trong
nhà như tủ, bàn, ghế...
Graffiti được xem như môt yếu tô" trang trí nội that, nó không chỉ tạo được sự
liên kết trong căn phòng mà nó có thể che đậy khuyêt điểm.
Ngoài những hình thức ốp lát như ta thường thây, Graffiti đã bắt đầu thâm
nhập chính thức vào ngành công nghệ sản xuât vật liệu. Thay vì vẽ Graffiti lên

14


bức tường có sẩn bạn có thể lựa chọn cho mình loại vật liệu theo phong cách
nghệ thuật này.

Phòng khách

Phòng ngủ

Phòng bếp
15


2.6.2/ Trong nôi that các công trình công công:
Một sô" công trình công cộng và một sô" không gian mang tính giải trí
cũng sử dụng hình ảnh Graffiti để trang trí cho không gian thêm sinh động hơn.
Hay đưa một góc hè, một bức tường bị đập phá nào đó vào trong một không gian
nội that được dùng để trang trí thể hiện sự táo bạo trong thiết kê" một công trình
cồng cộng. Điển hình là các công trình : Cafe, nhà hàng, shop thời trang....
Hiện nay, với nhu cầu giải trí ngày càng cao, sự xâm nhập của văn hóa
hiphop vào trong giới trẻ nên đòi hỏi quán cà phê, bar cũng phải thiết kê" mới lạ,
lôi cuốn. Đưa hình ảnh vào trang trí trên các mảng tường, trần và cả bàn ghê", với
màu sắc tươi trẻ, năng động, đường nét mới lạ cách điệu từ Graffiti làm không
gian thêm sông động.

16


Không gian nhà hàng
2.6.3/ Trong thiết kế đồ dùng nôi that:
Ngày nay, khi mà vật liệu ngày càng đa dạng và phong phú ta có thể ứng dụng
phong cách Graffiti vào việc thiết kế sản phẩm nội thất một cách dễ dàng, với nhiều
kiểu dáng, màu sắc rực rỡ giúp cho không gian sống của chúng ta thêm sinh động.
Graffiti thể hiện tất cả các đồ dùng như : tủ, kệ, bàn ghế...

17


Khồng chỉ thể hiện và việc ốp lát mà ta còn có thể ứng dụng Graffiti vào
chính kiểu dáng của sản phẩm. Tạo ra những đồ vật với nhiều kiểu dáng đa dạng,
đầy sáng tạo.

2.7/ Xu hướng của Graffiti trong giai đoạn hiện nay:
2.7.1/ Nhân đinh:
Graffiti hiện nay đã và đang thay đổi rất nhiều trong các hình thức thể
hiện cũng như đã được sử dụng vào trong hầu hết các lĩnh vực và thu được nhiều
thành quả. Cho dù đã được thừa nhận nhưng lối nghệ thuật này vẫn bị nhiều

18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×