Tải bản đầy đủ

thiết kế cảm hứng nhạc flamenco trong thiết kế nội thất bar cafe

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
--------- oOo—--------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CẢM HÚNG NHẠC FLAMENCO TRONG
THIẾT KẾ NỘI THẤT BAR-CAFE

Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: THIẾT KẾ NỘI THÁT
Hệ: CHÍNH QUY
GVHD: THẦY. PHAN TRÍ THÀNH
SVTH: TRƯƠNG SỸ PHÚC
MSSV: 107301117
LỚP: 07DNT3
THƯ VitN

TRUÔNGP'-j KỶĩHUÀTUChu

Tp.HỎ CHÍ MINH , ngày 21 tháng 12 năm 2011


Tp.HC'

1


B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG
NGHỆ

KHOA:MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Bộ MÒN: THIÉT KÊ NỘI THẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT
NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HÔ CHÍ MINH, ngày 21 tháng 12 năm 2011

NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN : TRƯƠNG SỸ PHÚC MSSV: 107301117
NGÀNH:
THIÉT KẾ NỘI THAT
LỚP: 07DNT3
1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
CẢM HỬNG NHẠC FLAMENCO
TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT BAR-CAFE
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Thiết kế BAR CAFE theo nhạc flamenco
Cụ thề thiết kế 4 khu vực:
khu bar - sân khấu
khu billiard
khu cafe du mục
khu cafe giao tình
3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 20- 09-2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20 - 12 -2011
5. Họ và tên người hướng dẫn:
Phần hướng dẫn
Thầy : PHAN TRÍ THÀNH
.....................
Nội dung và yêu cầu ĐA/KLTN đã được thông qua bộ môn.

Ngày ... tháng ... năm ...
CHỦ NHIỆM B ộ MỒN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÀN DÀNH CHO KHOA, B ộ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):............................
Đơn vị:............................................
Ngày bảo vệ:..............................................
Điếm tổng kết:............................................
Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp:.........................Lòi cảm on!
Luận văn tốt nghiệp là quá trình thu thập tìm tài liệu để bổ sung kiến thức
lý luận được học ở trường. Vừa học hỏi lý luận chuyên môn vừa áp dụng vào
thực tiễn bàng những công việc cụ thể là 'những điều rất cần thiết va hiệu quả.
Được vạch kê hoạch và lên đô án tốt nghiệp dưới sự chì dẫn cùa thầy Phan Trí
Thành, một người thây và cũng là một người đồng nghiệp tương lai đó là một
khởi điểm vô cùng thuận lợi.
Thật là hạnh phúc khi được học về thiết kế nội thất lĩnh vực mình yêu
thích và sẽ thành công hơn nữa khi áp dụng chuyên môn để cống hiến cho xã
hội. Quá trình lên đô án và nghiên cứu viết luận văn là bước tập sự đầu tiên để
bước ra cuộc sống dù có khó khăn nhưng không hề ngăn bước, kiến thức học
được ở nhà trường rất nhỏ bé so với thực tể ứng dụng. Bước đầu vẫn thấy mình
rât nhỏ bé nhưng bù lại kiến thức học được trong 4 năm đã làm tôi tự tin và yêu
thích ngành ngề của mình hon.
Lời đầu tiên xin chân thành cám ơn thầy Phan Trí Thành, Thầy đã tận
tình hướng dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình lên đồ án. Xin chân thanh cám
ơn các quý thây cô khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp với những đóng góp to lớn
trong sự nghiệp giáo dục. Khoảng thời gian dài làm đồ án là khoảng thời gian
tông hợp kiên thức , đây thật sự là là khoảng thời gian vất vả nhưng thật vui vì
săp hoàn thành công việc đế ra trường. Đồ án tốt nghiệp, bước chuẩn bị để bước
vào đời, ở đó là tất cả tâm huyết của người sinh viên và đồng thời cũng là tâm
huyết củạ người hướng dẫn. Vì lẽ đó toi luôn cố gáng và phan đấu cho một đồ
án tôt nhât, về kiến thức nhân cách và cách thể hiện đẹp nhất để không phụ long
thầy cô.
Một lần nữa xin cảm ơn thầy Phan Trí Thành cùng các thầy cô khoa Mỹ
Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí
Minh tận tình giúp đỡ trong suốt bốn năm và đặc biệt trong quá trình làm đồ án
tốt nghiệp.

sv. TRƯƠNG SỸ PHÚC


MỤC LỤC
I. LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI
II. Ý NGHĨA - GIÁ TRI CỦA ĐỀ TÀI
III. GIỚI HẠN MỤC TIẾU NGHIÊN c ứ u
IV. TÓM TAT ĐÈ TÀI
Gồm 4 phần:
• CHƯƠNG I: Tìm hiểu về ngành thiết kế nội thất và phong cách
Flamenco
• CHƯƠNG II: Phong cách Flamenco trong đời sống xã hội
• CHƯƠNG III: ứng dụng phong cách flamenco trong công trình cụ thể
• CHƯƠNG IV: Kết luận và kiến nghị

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ NGÀNH THIẾT KỂ NỘI THẤT
VÀ PHONG CÁCH FLAMENCO
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Công vỉệc của nhà thiết kế nội thất
Khảo sát hiện trạng:
Nghiên cứu nhu cầu và đặc điếm của đối tượng sử dụng:
Thiết kế công năng sử dụng:
Tìm phong cách chủ đạo:
Giám sát thi công:
Thiết kế, lựa chọn trang thiết bị:
Thiết kế màu sắc, vật liệu:
Tìm hiểu về phong cách flamenco
Nguồn gốc
Nguồn gốc xuất xứ
Vũ điệu Flamenco - nghệ thuật dân gian Tây Ban Nha

CHƯƠNG II: PHONG CÁCH FLAMENCO TRONG ĐỜI
SỐNG XÃ HỘI


2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.

Flamenco trong âm nhạc
Nguồn gốc
Guitar Flamenco hiện đại.
khác nhau CO’ bản giữa đàn guitar Flamenco v ó i guitar c ô điên
úng dụng âm nhạc flamenco trong nội thất
flamenco trong nội thắt nhà ở

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

các thành phần nội thất được tạo nên từ flamenco
m àu sắc
ánh s áng
những lĩnh vực thiết kế lấy cảm hứng từ nhạc flamenco


CHƯƠNG III:
ỨNG DỤNG FLAMENCO TRONG NỘI THÁT BAR-CAFE
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Tong quan về bar-café
Cảm hứng flamenco trong nội thất bar-cafe
Mặt bầng tổng thể
Ý tưỏTig chủ đạo
Các không gian chính của đồ án

CHƯƠNG IV:
KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
I. Kết luận
II. Kiến nghị


LỜI MỎ ĐẦU

Kiến trúc nội thất là kiến trúc không gian bên trong một công trình. Khái
niệm này có phân hơi tương đồng với khái niệm thiết kế nội thất.
Tại Mỹ, đề trở thành một kiến trúc sư làm kiến trúc nội thất thì phải hoàn
thành một sô tiêu chí đặt ra để trở thành một kiến trúc sư có chứng chỉ hành
nghề.
Ở Việt Nam kiến trúc nội thất đã phát triển được một thời gian khá dài, điều
kiện sống phát triển kèm theo nhu cầu làm đẹp cho Nội th a t, ngoại thắt nha
cửa tăng mạnh .
Kiên trúc nội thât đã chia ra nhiêu trường phái khác nhau, mồi trường phái
lại mang đậm nét khác biệt quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Như kiến trúc nội
thât châu âu, kiến trúc nội thất Pháp, (cái này hiểu là phong cách thiết kế hay
kiểu kiến trú c )..
Hiểu theo cách đơn giản nhất, kiến trúc nội thất là thiết kế kiến trúc xây
dựng có tính đến phương án bố trí nội thất và trang trí nội thất có liên quan
đến kết cấu trần, tường, sàn.
Vì thế , muốn đưa chính những không gian thô sơ , hoài cổ và nội thất để
làm mới them không gian , đúc kêt tạo ra những không gian đẹp mang
nhiều tính thẩm mỹ.
Đâỵ cũng mở ra nhiều chất liệu hơn cho nội thất, phát hiện nhiều vật liệu
m ớ i , hơn thệ nữa là sử dụng vật liệu tái chế , tạo them nhiều phương án hơn
trong thiết kế nội thất.


I. LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI
Tôi muốn thể hiện những đường nét cũ bằng chất liệu của hôm nay để không gian
tôi thê hiện có tinh thân tôi mong muốn. Phá cách, ngẫu hứng, nóng bỏng là những
đặc điêm hâp dân tồi trong phong cách này. Phong cách flamenco!
II. Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐÈ TÀI
1. Ý nghĩa:
Tạo được sự mới lạ trong phong cách thiết kế của những quán cà phê, tạo được sự
thú vị bên cạnh những gì mộc mạc quen thuộc đối với chúng ta, và phục vụ cho
những vị khách thích một chút yên tĩnh hom trong nét phố xá này. Bên cạnh đó
vân khai thác một chút gì lạ và phá cách cho một nhóm những người trẻ tuổi và
với những con người đam mê nghệ thuật.
2. Gỉá trị của đề tài:
a. Đối với con người:
Làm hài lòng người sử dụng. Đáp ứng đủ về thẩm mỹ lẫn công năng cho con
người. Là một phong cách rât phổ biến, có thể gặp ở mọi nẻo đường.
Vẻ đẹp đã tôn tại và giá trị của nó được nhiều người biết đến như một phong trào.
Băng chứng là có nhiều công trình đang đi theo lối phong cách này.
b. Đối với ngành thiết kế:
Là cái gu của số đông người thiết kế,hay chính những sinh viên, đúc kết để đưa ra
phương án giải quyêt tôt khoa học về công năng lẫn gu thẩm mỹ.
Thê hiện một cách có hồn cái cũ để đưa người thưởng thức về với một không gian
vừa du dương vừa nóng bòng, vừa nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ,....Đây là
một điêu mà người thiêt kê phải làm cho ra và cho tới vì đó là một phong cách có
sẵn.
III.

GIỚI HẠN MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u

Đô án tập trung vào nghiên cứu nét đẹp trong các bước nhày, âm nhạc và vũ
điệu flamenco trong ngành thiết kế nội thất.
IV. TÓM TẨT NỘI DUNG
Gồm 4 phần:
• CHƯƠNG I: Tìm hiểu về ngành thiết kế nội thất và phong cách
Flamenco
• CHƯƠNG II: Phong cách Flamenco trong đời sống xã hội
• CHƯƠNG III: Úng dụng flamenco trong nội thất bar-cafe
• CHƯƠNG IV: Kết luận và kiến nghị


CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THÁT
VÀ PHONG CÁCH FLAMENCO
1.1.
Công việc của nhà thiết kế nội thất
Bước chân vào nghề trang trí nội thất, bạn sẽ làm những công việc cụ thể gì? Đây
là một nghề nghiệp bận rộn và nhiều áp lực, có rất nhiễu hạng mục công việc mà
bạn phải bao quát quán xuyến. Đặc biệt, khi bạn là một nhà thiết kế tự do, bạn còn
phải dành nhiêu thời gian gặp gờ, tiếp xúc với khách hàng, tìm kiếm và kí các hợp
đông v.v .Những công việc chuyên môn chung nhất của một nhà thiết kế nội thất
là:
1.1.1.
Khảo sát hiện trạng:
Trang trí nội thât là phần tiếp nối của kiến trúc công trình. Bời vậy, việc đo đạc,
khảo sát hiện trạng kiến trúc là phần không thể thiếu trong bước khởi động cồng
việc của bạn. Ngay cả công trình mới xây và có bản vẽ thiết kế từ kiến trúc sư
công trình, công việc kháo sát đo đạc hiện trạng cũng vẫn rất cần thiết, vì cỏ thể đã
có một số thay đổi trong quá ừình thi công.
Người xưa có câu “Mắt thấy tai nghe”, nếu công trình không được bạn tiến hành
khảo sát, kiểm tra đầy đủ, thiết kế nội thất của bạn sẽ thiếu chính xác và không đạt
hiệu quả như mong muốn.
1.1.2.
Nghiên cún nhu cầu và đặc đỉểm của đối tưọng sử dụng:
Tâm quan trọng của việc này hẳn bạn đã nhận ra. Chắc chắn không thể có một
thiêt kẽ nội thât tôt nêu nhà thiêt kê không hiêu rõ những đặc điểm về nhu cầu
tính cách cũng như sở thích của người sử dụng nó.
Một phòng ngủ cho người lớn, từ kích thước trang thiết bị, màu sắc cho đến phong
cách.... phải khác phòng ngủ trẻ em. Và không gian nội thất để cho một em trai
hiêu động cũng phải khác một em gái nhẹ nhàng.
Đặc biệt, khi trang trí nội thất cho một nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm
v.v..., đôi tượng sử dụng mà bạn nghiên cứu không chỉ là người đặt hàng bạn mà
còn là những khách hàng tương lai của nơi đó - nhừng người mà bạn không thể
gặp gỡ hay trực tiếp hỏi han.
Lúc này, hiểu biết về xã hội, tâm lý, óc phán đoán của người thiết kế trở thành yếu
tô quan trọng quyết định thành công của thiết kế. Tất nhiên, bạn sẽ không thể làm
việc này hoàn toàn một mình mà có sự hỗ trợ đáng kể từ phía khách hàng. Chính
họ sẽ tư vân cho bạn đôi tượng khách mà họ muốn hướng tới là ai, có đặc điểm gì
họ muôn phong cách cửa hàng như thế nào v.v....
1.1.2.1. Thiết kế công năng sử dụng:
Nội thất không chỉ để nhìn ngắm, ma trước hết phải tiện lợi cho việc sử dụng.
Trước khi đi vào tìm ý tưởng hay phong cách tham mỹ, nhằ thiết kế phải bồ trí
trang thiết bị công năng (bàn, ghế, giường, tủ...) trên mặt bàng.
Thường thì kiên trúc sư công trình, trong giai đoạn sơ phác, cũng đã vạch ra một số
phương hướng thông qua mặt bàng bố trí bàn ghé. Tuy nhiên, đó chỉ là nhừng gợi ý
và nhà thiêt kê nội thât vẫn là người chủ đạo trong công việc bố trí trang thiết bị này.

1


1.1.2.2. Tìm phong cách chủ đạo:
Phong cách thiêt kế là nhân tố chính tác động đến cảm nhận thầm mỹ của mọi
người khi bước vào không gian nội thất.
Bạn muôn mọi người sẽ cảm nhận một không gian sang trọng, hoành tráng, hay
bạn muôn một cảm nhận nhẹ nhàng, trẻ trung...? Phong cách mà bạn chọn ở giai
đoạn này sẽ quyêt định điêu đó. Đôi khi các nhà thiết kế không cần tìm ý tường
chủ đề của riêng mình, mà đưa ra các phong cách tiêu biểu như cồ điển, hiện đại
V .V ..

Đi theo một trong sô những khuynh hướng này, bạn đã có sằn một số gợi ý về mặt
chi tiêt, màu săc.... Từ dỏ, dựa vào tư duy sáng tạo của mình, bạn sẽ điều chỉnh,
phôi kêt họp các yêu tô đó lại để đạt được yêu cầu sử dụng.
Một yêu tô quan trọng trong việc tìm phong cách là phong cách nội thất của bạn
không thê mâu thuân với phong cách mà kiến trúc sư đã gửi gắm vào công trình.
Một công trình có câu trúc thanh thoát, đơn giản và hiện đại không nên có khồng
gian nội that đây gờ chỉ, vòm cuốn rườm rà.
1.1.3.
Thiết kế màu sắc, vật liệu:
o giai đoạn này, nhà thiết kế dựa vào ý tưởng chủ đạo và phong cách nội thất, từ
đó lựa chọn màu sắc chủ đạo, vật liệu hoàn thiện, ốp lác cho các thành phần cố
định. Các kiên thức về bố cục tạo hình, về thẩm mỹ, phối màu sẽ phát huy tác
dụng ở giai đoạn này.
Ngoài ra nhà thiết kế phải thông hiểu nhiều chủng loại vật liệu hoàn thiện như sơn,
veni, vải bọc, gạch ốp... Bạn phải am tường từ tính năng sử dụng cho đến kỹ thuật
thi công lăp đặt và cả giá thành, để chọn lựa vật liệu phù họp với phong cách và có
giá tương ứng với “ngân sách” cho phép của công trình.
Các công ty thiêt kê nội thât thường tổ chức một thư viện vật liệu, được tập họp và
cập nhận thường xuyên từ các nhà cung cấp khiến mảng việc này của nhà thiết kế
nội thất có phần dễ dàng hơn.
1.1.4.
Thiết kế, lựa chọn trang thiết bị:
Công việc thiêt kê và bô trí bàn, ghê, tủ... không chỉ phục vụ cho công năng sử
dụng mà còn là yêu tố quan trọng để tạo ra phong cách kiến trúc. Bạn có thể lựa
chọn các mâu bàn ghê từ catalog có sằn do các nhà sản xuất cung cấp nếu phù
họp. Tuy nhiên, đối với một thiết kế nội thất cao cấp, khó có thể tìm được đầy đủ
các loại bàn ghê trên thị trường vừa “họp gu” nhau và hoài hòa với ý đồ trang trí
của bạn.
Vì thế nhà thiết kế nội thất có khi phải kiêm luôn vai trò thiết kế bàn ghế. Các
công ty thiêt kê nội thất chuyên nghiệp thường có một bộ phận thiết kế bàn ghế,
kêt họp với các xưởng sản xuât đê đưa vào công trình các sản phấm thống nhất về
phong cách thẩm mỹ và ý đồ thiết kể.
1.1.5.
Gỉám sát thi công:
Cũng như kiến trúc sư thiết kế công trình, người thiết kế nội thất cũng phải theo
dõi quá trình thi công một cách thường xuyên.

2


Giới kiến trúc sư công trình thường nói đùa “dân thiết kế nội thất ngồi mát ăn bát
vàng”, vì quá trình giám sát thi công luồn diễn ra khi công trình đâ hoàn thành cơ
bản, ở trong không gian được che chắn, không phải dầm mưa giãi nắng, lội bùn
sình như giám sát công trình xây dựng ở giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, việc giám sát nội thất cũng không đơn giản. Bạn phải chọn lựa, kiểm
tra hàng trăm loại vật liệu hoàn thiện để đảm bảo chúng đạt tiêu chuẩn thiết kế và
phôi họp hài hóa với nhau. Bạn cũng cần phải giám sát kỹ thuật thi công để đảm
bào các chi tiêt trang trí được thực hiện đúng với ý đồ thiết kế của mình.
Trong lĩnh vực kiến trúc và công trình dân dụng , xây dựng là một quá trình bao
gồm các tòa nhà , láp ráp của cơ sở hạ tầng . Xa la mọt hoạt đọng đơn lẻ, xây
dựng quy mô lớn là một kỳ công của con người đa nhiệm. Thông thường, công
việc được quản lý bời một quản lý dự án và giám sát bời một nhà quản lý xây
dựng , kỹ sư thiêt kê , kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư dự án.
Đôi với những thành công thực hiện một dự án , có hiệu quả kế hoạch là cần thiết.
Những người liên quan với việc thiết kế và thực hiện các cơ sở hạ tầng trong câu
hỏi phải xem xét tác động môi trường của công việc, thành công kế hoạch , ngân
sách , xây dựng trang web an toàn , tính sẵn co của vật liệu xây dựng , hậu can ,
bât tiện cho cồng chúng do sự chậm trễ xây dựng và đấu thầu .
1.2.
Lịch sử và nguồn gốc Flamenco
1.2.1. Flamenco là gì???
Flamenco là một loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian Tây Ban Nha: trên
thực tê nó là một nét văn hoá. Hơn nữa, flamenco lại khồng chỉ liên quan đến
nêngTây Ban Nha mà là cả một vùng rộng lớn An-đa-lu-xi-a. Nhìn dưới góc độ
hch sử, nó đã từng là thứ âm nhạc biếu cảm dành cho những người cùng khổ bị áp
bức bóc lột. Đó là một nghệ thuật chuyển tải từ lời nói đến tai nghe mà thông qua
đó người nghệ sĩ truyền cảm hứng riêng của mình vào trong đó.
Flamenco là một lại hình nghệ thuật tổng họp bao gồm 3 phần: hát, nhảy và guitar
cùng với các yêu tồ vê nhịp điệu ( như tiếng vỗ tay và các dụng cụ khác nữa). Điều
này giông như một thê thiức nghệ thuật đặc sắc riêng của nó. Flamenco được tạo
nên từ hàng trăm loại nhạc cụ khác nhau, thuộc các loại như: seguiriyas, soleares,
alegrías, malagueñas, fandagos, zapteado, rondena,..v.!.v...các bộ phận này được
phân biệt bời đặc tính vê giai điệu, nhịp điệu và về cấu trúc hoà âm là những cái
mang lại sự riêng biệt cho chúng; mỗi một loại lại có một môi trường hoàn cảnh
riêng biệt, và rât nhiêu loại ở nhiều vùng khác nhau nhưng lại có chung xuất xứ.
1.2.2. Nguồn gốc xuất xứ:
Người ta tin rằng nguồn gốc của flamenco xuất hiện từ thế kỉ thứ 16. Lời hát trong
flamenco (hay như người ta thường gọi là cantat (cante trong tiếng Pháp))bắt
nguồn và là tổng hợp của ít nhất 4 nền vẩn hóa:
Dân Tây Ban Nha du cư (Gitans trong tiếng P)

3


Dân Mo-ri-ta-ni (tây Xa-ha-ra) hoặc Ả Rập ( Maure trong TP)
Dân Do Thái (juifs trong TP)
Dân bản xứ vùng An-da-lu-xi-a (Andalousie trong TP)
Ba dân tộc trên đã họp nhau lại trong vụ truy hại nhằm trục xuất người Mo-ri-ta-ni
vào năm 1942. vậy là flamenco đã được sáng tạo ra bởi sự hợp nhất của cante
gitano (tiêng hát của dân Tây Ban Nha du cư) với âm nhạc dân gian của vùng Anda-lu-xi-a. Tiêng hát đi kèm với cây đàn guitar là một hiện tượng xuất hiện sau cả
việc người du lịch ở vùng An-da-lu-xi-a thâm nhập vào từ thế kỉ 18. Lời hát dân
gian của vùng An-da-lu-xi-a trước đó cũng đã từng đi kèm với các nhạc cụ địa
phương khác phải kể đến như đàn banđua, violon, trống, nhưng kể từ đây dẩn
guitar đã trở thành nhạc cụ chiếm ưu thế.
Flamenco lân đâu tiên trở thành loại hình nghệ thuật biểu diến trước công chúng
trong suôt nứa sau thê kỉ 19, với sự mọc lên của những quán café ca nhạc (kiểu
Nhạc Tranh bây giờ ). Quán café ca nhạc đầu tiên được mở tại Séville vào năm
1842, và thu hút được rất ít sự chú ý. Nhưng phải đến những năm 1860, những
quán café tương tự mới thực sự đi vào đời sống hàng ngày khồng chỉ ở các thành
phô lớn ờ xứ An-da-lu-xi-a mà xa hơn nữa là ở Madrid và vùng phía trên nừa. Một
hội gôm những người thích xem đấu bò xuất thân từ tất cả các tầng lớp và các
nghê nghiệp trong xã hội đã tham gia vào buổi biểu diễn.Buổi biếu diễn theo thông
lệ gôm một nhóm một hoặc hai người hát, 3 hoặc 4 người nhảy là phái nữ và hai
người nhảy là nam giới đi kèm với hai nghệ sĩ chơi guitar. Nửa sau của thế kỉ 19 là
một trong những thời hoàng kim của flamenco. Trong những quán café, tụ tập
những ca sĩ thuộc dân Tây Ban Nha du cư và thuộc xứ An-da-lu-xi-a lại và họ là
những bậc thầy trong rất nhiều loại hình flamenco. Các quán café đã chứng kiến
sự phát triên mở rộng của cây đàn guitar, nhờ đó mà guitar đã trở nên hết sức phổ
biên. Họ thuê thường xuyên một người chơi guitar sau đó thuê thêm người chơi
thứ hai, người mà trở thành bạn đồng diễn trong rất nhiều thể loại hát và nhảy
khác nhau, và ngời này có khă năng diễn tấu chính xác nhưng phong cách khác
nhau của ca sĩ. mặc dù ca sĩ là hình tượng thống trị của flamenco nhưng theo thời
gian người nghệ sĩ guitar giữ một vị trí ngày càng quan trọng. Người nghệ sĩ guitar
chơi hay luôn được săn tìm và cuộc cạnh tranh hết sức gay gắt. trong nồ lực để
vượt qua cuộc cạnh tranh của mình, những nghệ sĩ guitar đã sáng tạo ra nhiều kí
thuật mới, và đôi khi khám phá ra kĩ xảo vượt trội của việc dựng cảnh cũng như
việc chơi với một găng tay và bằng một tay, hay là để guitar về phía sau đầu.
Nhưng những quán café đã sinh ra một loạt những thiên tài và một trong những
nghệ sĩ nổi tiếng nhất là Rámon Montoya (1880-1949) mà về sau đã trơ thành
người dự báo trước vê thê loại guitar solo của phong cách flamenco hiện đại.
Thời kì hoàng kim của các quán café ca nhạc đà kết thúc vào cuối thế kỉ này,
khonảg năm 1910, flamenco không còn là được chơi ờ những nơi này nữa. từ năm
1910 đên năm 1936, cuộc biều diến ở rạp hát của flamenco, vở “Opera Flamenca”

4


và 4Ballet Flamenco’' đang được thịnh hành. Sờ thích của công chúng đã quay lại
một loại giọng nhọt ngào hơn, mà hiện thân là Antonio Chacón, bơi chat giọng
vùng An-da-lu-xi-a nhẹ nhàng hơn. Các ca sĩ số 1 thời bấy giờ là, Chacón và Torre
là nhữnng cây đại thụ trong lịch sử flamenco. Có rất nhiều nghệ sĩ thực thụ trong
sô đó những vũ công và những nghệ sĩ guitar nổi tiếng phải kể đến như: Javier
Molina, Ramón Montoya, Manolo de Huelva cũng như Perico del Lunar.
Cuọc chiên tranh ở Châu Au cùng với cuộc nội chiến ờ Tây Ban Nha trong những
năm 1940 là một thập kỉ không thuận lợi cho flamenco, với rất ít cơ hội để kiếm
sông trong lĩnh vực nàỵ ở ngoài vùng châu Mỹ. Tuy nhiên, một sự thu hút đối với
flamenco lại thực sự bắt đầu vào năm 1950 đã mở ra nhiều cơ hội để trình diễn.
Những lê hội festival ờ Cordoue, Jerez và Malaga vào cuối nhũng năm 1950 và
đâu nhừng năm 1960 đã gây sự chú ý của công chúng và khuyến khích một lượng
lớn các nghệ sĩ mới.
1.2.3. Vũ điệu Flamenco - nghệ thuật dân gian Tây Ban Nha
Am nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa
Tây Ban Nha hơn bât kỳ loại hình nghệ thuật nào khác, v ẻ đẹp hình thể gợi cảm
của nhừng người vũ nữ được bộc lộ qua những động tác gõ nhịp chân xuong sàn
và quay tít những lóp váy bông bềnh theo tiếng nhạc réo rắt bên đống lửa trong
bóng đêm, người nghệ sĩ ghi ta da ngăm đen ngồi trầm tư đệm đàn... Đó là tất ca
những nét làm người ta dề dàng liên tưởng đến chất Tây Ban Nha.
Nếu không nghe quen có thể rất dễ lầm tưởng làn điệu Flamenco là tiếng than
khóc nỉ non từ thế giới bên kia vọng về, lẩn khuất đâu đó giữa những vũ nữ trong
bộ váy xòe nhiêu lóp và chiếc quần ôm sát người, nhưng thật sự đây là một loại
hình nghệ thuật độc đáo và tràn đầy rung cảm nghệ thuật, một trong những khía
cạnh phong phú nhất của văn hóa truyền thống Tây Ban Nha.
Ngay tại quê hương Tây Ban Nha, Flamenco thực ra chưa bao giờ được coi là
dòng nhạc chính thống. Tuy nhiên, hiện nay, thể loại này đang đi vào thời kỳ phục
hưng và góp phần đáng kể vào những thành công của thể loại nhạc pop Tay Ban
Nha.
Đã bén rê, ăn sâu trong tiềm thức cộng đồng người Di gan ở mảnh đất nghèo khó
Andalusia của miên nam Tâỵ Ban Nha, âm nhạc và vũ điệu Flamenco mang đậm
phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha hơn bất kỳ loại hình nghệ
thuật nào khác. Giá trị văn hóa của vũ điệu Flamenco lớn hơn người ta nghĩ về no
rât nhiêu. Theo Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco được kính trọng và rất nổi
tiêng ở của Tây Ban Nha thì: "Đê hiêu thâu đáo về nó là điều không dễ, thế nhưng
vũ điệu này lại giúp con người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn nước
ngoài, tôi biêt có nhừng người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ có thể
rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những
người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy, chúng tôi hát về tình
yêu, hạnh phúc, nỗi thống khố..., về tất cả những gì con người từng trải qua trong
cuộc đời mình".

5


Những ca khúc Flamenco đều có chung một số giai điệu cơ bản, tuy nhiên một
phân không thế thiêu đế tạo nên tố chất riêng là đàn ghi ta, tiếng vồ tay hoặc tiếng
gồ nhẹ vào hộp đàn... Tât cả đều mang màu sắc nguyên thủy, hoang sơ của dân ca
miên Nam. Người hát được gọi là cantaor hay cantaora, được đệm nhạc bởi một
người chơi ghi ta và một hoặc hai người vỗ tay điểm nhịp trở thành mọt bộ hoan
chỉnh khi biểu diễn Flamenco. Các chủ thể thong thường hướng đến tình yêu sự
mât mát, nôi luyên tiêc quá khứ hay ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên.
Làm nên cho bài hát có thê có một hoặc hai vũ cồng dậm chân theo nhịp nhạc.
Nêu vũ công là nữ thì họ sẽ cầm vạt váy ken nhiều lóp lót, hua hua trước ngực
nhăm phô diên sức sồng, nét gợi cảm của phái nữ. Cái làm người xem thích thú
nhât là nhừng nhịp vô tay rộn ràng theo điệu nhạc dễ lôi cuốn mọi người cùng
tham gia. Đôi khi họ hét lên những tiếng đầy phấn khích để khuyến khích hoặc tán
dương người biểu diễn.
Vào thập kỷ 80 của thế kỷ XX, loại hình nhạc hội Flamenco bị mai một và dần rơi
vào quên lãng. Thể loại nhạc này chỉ thực sự nớ rộ trong một vài năm gần đây. Nó
đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến dòng nhạc pop của Tây Ban Nha cũng giống như
ngôn ngữ La ting trở thành chủ thể trong thế giới Anh ngữ.
Flamenco là một sự tái tạo nghệ thuật âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Di
gan xứ Andalusia... đã được kêt tinh vào cuối thế kỷ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn
nhạc dân gian. Họ đã phát triên những vở ca kịch cổ thành cuốn sử ca mồ tả lại
cuộc nội chiên thời kỳ đầu công nguyên.
Theo nhà nghiên cứu flamenco học Nunez thì Flamenco đã trải qua một sự cải tiến
lớn trong suốt chế độ độc tài của Francisco Franco (1939-1975) khi nó được tái hư
cấu và phổ biến trong một phiên bản hợp nhất có tên là "lo folclorico". Mục đích
của Franco là thống nhất hoá các dòng Flamenco.
Khi Franco mất, mối quan tâm đến thể loại nhạc này cũng chìm vào quên lãng.
Thế vào đó là các trào lưu nhạc mới tràn vào tư các nước Mỹ và Anh va khong
còn ai muốn biết về Flamenco nữa.
Thật lạ là sau đó, trong thập kỷ 70 và đàu những năm 80, ở Tây Ban Nha đã nổi
lên những tài năng lớn nhu nghệ sĩ ghi ta Paco de Lucia, một nhạc sĩ có tầm cỡ
quốc tế của Tây Ban Nha, và ca sĩ Camarón de la Isla, hình ảnh thu nhỏ của nghẹ
thuật dân gian Tây Ban Nha đối với giới hâm mộ nghệ thuật Flamenco.
Ông Nunez cho biết: "Hôm naỵ, Flamenco đã lại trở thành một phần không thể
thiêu cùa nên văn hóa truyên thống Tây Ban Nha. Dòng nhạc này đã được hồi sinh
nhờ chính sức mạnh văn hóa tiềm ẩn trong nó.

6


CHƯƠNG II: PHONG CÁCH FLAMENCO TRONG ĐỜI
SỐNG XÃ HỘI
2.1.

Flamenco trong âm nhạc

Flamenco là một sự tái tạo nghệ thuật âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Di
gan xứ Andalusia... đã được kêt tinh vào cuối thể kỷ 19 nhờ các danh ca, nhà soan
nhạc dân gian.
"Hôm naỵ, Flamenco đã lại trở thành một phần không thể thiếu của nền văn hóa
truyên thông Tây Ban Nha. Dòng nhạc này đã được hồi sinh nhờ chính sức mạnh
văn hóa tiềm ẩn trong nó.
Flamenco là một thể nhac và diêu nhảy xuất phát từ Andalusia Tây Ban Nha.
Nhạc Flamenco có đặc diêm ở các đoạn rất nhanh nhưng chi tiết (điển hình là
cách búng ngón tay phải tròn đêu và nhanh khi chơi đàn guitar flamenco). Đặc
diêm của điệu nhảy Flamenco là những tư thế riêng biệt, tiếng búng hay vồ tay và
tiêng giây gõ nhịp điệu trên sàn nhảy (thường là sàn gỗ).

Flamenco là sự hoà quyện của 3 loại hình : hát, nhảy múa và guitar- cùng với cách
ngăt nhịp ( vô tay hoặc bằng các cách khác ) được xem như một hình thức nghệ
thuật theo cách của riêng mình.Có đến hàng trăm loại kiểu khác nhau, mỗi loại
đêu có tên đặt riêng như seguiriyas, soleares, alegrías, malagueñas, fandangos,
zapateado, rondeña, etc. tuỳ thuộc vào các kiêu kết cấu đặc trưng về giai điệu, nhịp

7


điệu hay hoà âm. Mồi thể loại này đều mang vẻ đặc thù và nhiều trong số đó là các
bản biên thê từ các bản tương tự tuỳ theo từng vùng.

2.1.1.

Nguồn gốc.

Người ta cho răng flamenco ra đời từ thế kỉ 16. Các bài ca của flamenco( hay còn
gọi là cante ) được tổng hoà dựa trên ít nhất 4 gốc văn hoá khác nhau: Gyspy ( ở
An Độ ), Moor ( hay còn gọi là Ma rốc - Ả rập ), Do Thái, và bản xứ Andalucía .
Năm 1492, do cuộc trục xuất người Moor kéo theo nạn ngược đãi tàn tệ người Do
Thái và Gypsy, văn hoá của họ cũng bị dìm xuống bùn đen. Rút cục Flamenco
được tạo ra từ hôn họp giữa cante gitano với nhạc dân ca Andalucía. Còn dùng
guitar đê đệm cho các ca sĩ hát là hiện tượng mà mãi về sau này các du khách tại
Andalusia thê kỉ 18 ghi lại. Những bài dân ca Andalusia đã từng đi với rất nhiều
loại nhạc cụ khác nhau như bandurria, viol in, tambourine, và bây giờ do guitar
chiếm lĩnh.
Lần đầu Flamenco chính thức trở thành môn nghệ thuật biểu diễn bình dân là vào
nửa sau thế kỉ 19, với sự xuất hiện của Cafe Cantante. Quán Cafe Cantante đầu
tiên được mở năm 1842 tại Seville, và chẳng mấy gây chú ý. Nhưng đến những
năm 1860, các quán kiểu này mọc ra khắp nơi, không chỉ ở các thành phố lớn của

8


Andalucía mà còn vươn tới Maldrid và xa hơn nữa. Khán giả thuộc mọi tầng lóp
và nghê nghiệp. Họ tới cafos giải trí và xem một nhóm gồm 1, 2 ca s ĩ , 2 tay guitar
đệm hát cho 3 haỵ 4 cô gái nhảy cùng 2 chàng trai. Nửa sau thế kí 19 này có thể
coi như thời kì rầm rộ nhất của nghệ thuật biểu diễn Flamenco. Các quán Cafe
Cantante hội tụ cả những ca sĩ người Gypsy ( cante gitano) và người Andalucía (
cante andaluz), là nhừng bậc thầy của nhiều thể loại flamenco khác nhau. Đồng
thời, cũng nhờ đó mà vai trò của cây đàn guitar được trở nên rộng hơn, hết sức pho
biên. Các quán (cafos) có thể thuê một nguời chơi guitar thông thường hạng nhất
hoặc nhì, và nhât thiêt phải biêt đệm nhiều điệu hát hoặc nhảy khác nhau, và có
thê chơi tùy theo phong cách của các ca sĩ khác nhau. Trong khi ca sĩ giữ lại
những diêm chủ đạo, thì người chơi đàn ngày càng ít phụ thuộc. Nghệ sĩ guitar rất
được ưa chuộng, và cạnh tranh cũng vì thế mà nóng bỏng. Nhằm vượt lên những
đông nghiệp của mình, người chơi đàn luôn đưa ra các kĩ thuật mới, thậm chí đôi
khi là các ngón nghề tiểu xảo bắt mắt nhằm phô diễn như đeo găng một tay để
chơi đàn hoặc đưa đàn lên quá đầu. Tuy nhiên các Cafos cũng đã nuôi dưỡng nên
hàng loạt các nghệ sĩ guitar tài năng, đỉnh điểm là Romon Montoya ( 1880- 1949)
- người sau này đã sáng lập ra phong cách hiện đại cho guitar flamenco solo.
Thê kỉ 19 qua đi, mang theo nhừng ngày hoàng kim của Flamenco với các cafos
cantante sôi động, vào những năm 1910, nó suy thoái nghiêm trọng.Từ đỏ đến
1936 là khoảng thời gian Flamenco được chuyển thể sang để trình diền tại nhà hát,
thành các vở opera hoặc Bale. Công chúng chuyển sang ưa chuộng những chất
giọng mượt mà ( điên hình như Antonio Chacún ) và các bài cante Andalusian nhẹ
nhàng hơn. Hai ca sĩ chuyên nghiệp hàng đầu của mọi thời đại, Chacún và Torre là
những cá nhân lừng lẫy trong lịch sử Flamenco. Cũng không thiếu các nghệ sĩ lớn
thực sự vê khâu vũ đạo,cùng các tài năng guitar như Javier Molina, Ramón
Montoya, Manolo de Huelva, and Perico del Lunar.
Chiên tranh Châu âu và hệ quả tồi tệ của nó là cuộc chiến tranh lạnh tại TBN
khiến cho toàn cảnh Flamenco những năm 1940 trở nẻn ảm đạm , ít có những cuộc
biêu diên ngoài phạm vi các nước Châu Mỹ. Tuy nhiên, sự quan tâm tới mọt văn
hoá Flamenco chân chính đã xuât hiện trở lại vào những năm 50, tạo nhiều điều
kiện đê tô chức các buổi biểu diễn nghiêm túc. Các Festivals tại Cordoba, Jerez và
Malaga cuôi những năm 50, đâu những năm 60 đã tác động nhiều đến thị hiếu
cồng chúng và khuyến khích một thế hệ nghệ sĩ mới.
2.1.2. Guitar Flamenco hiện đại.
Guitar Flamenco hiện đại được xem như họ hàng của guitar cổ điển hiện đại, vì
chúng có cùng gôc gác tô tiên, lại được xây dựng trên những phương pháp cơ bản
giông nhau. Tuy nhiên guitar Flamenco có một âm thanh đặc trưng và kết cấu
riêng, đạt được nhờ việc sử dụng những loại gỗ khác nhau đề làm thân đàn, đồng
thời cũng hơi khác guitar cổ điển về độ cân xứng và kích cờ.

9


2.1.3. Những khác nhau cơ bản giữa đàn guitar Flamenco với guitar cổ điển:
1- Một cây guitar cổ điển kiểu mẫu được làm từ gỗ hồng, cần đàn làm bằng gỗ
tuyêt tùng hoặc vân sam. Nhạc cụ flamenco truyền thống thì lại làm toàn bộ từ gỗ
bách, câu tạo đon giản hon, khiến cho cây đàn có âm thanh nhẹ hon và đủ độ chác
chăn đê người chơi có thê gõ đập vào thùng đàn. Một số nghệ sĩ Flamenco thích
tiêng đàn có chiêu sâu của guitar cổ điển để chơi solo, những người khác thì sử
dụng một kiểu đàn pha tạp giữa cả hai.
2- Mặt đàn guitar flamenco có kèm thêm một bản nhựa mỏng dẹt để bảo vệ mặt
đàn khỏi những móng tay phải khi nghệ sĩ thực hiện những cú vảy ngón ( là đặc
trưng cho guitar flamenco )
3- Flamenco guitar vẫn có núm chỉnh dây ( giống như đàn violon). Guitar cổ điển
thì lại dùng các trục và bánh răng để lên dây.
Cũng giống như đàn guitar cổ điển, cây guitar flamenco là nhạc cụ ra đời tương
đôi muộn so với các nhạc cụ kinh viện khác.Có nhiều căn cứ cho thấy chính
Antonio Torres đã công hiến cho sự phát triển và ổn định của guitar flamenco ở
những năm 1850, cùng thời diêm và cùng một phong cách ông dành cho guitar cổ
điên.Năm 1867, Torres đã xem xét kĩ cây guitar flamenco được làm thời kì đầu, và
phát hiện những đặc điểm cơ bản về kiểu dáng. Để lên được 6 dâv đàn, phải nhờ

10


vào các núm lên dây bằng gỗ, thùng đàn nhỏ horn đàn cổ điển một chút. Tuy nhiên,
2 đặc điêm quan trọng nhât của 1 cây guitar flamenco kiểu mẫu là: mặt sau và các
mặt bên của đàn làm từ gồ bách, và cấu tạo đàn hết sức nhẹ nhàng. Việc dùng loại
gô bách rất mỏng và nhẹ để làm thùng đàn tạo cho nó một âm thanh rẩt riêng biệt.
1 oàn bộ câu trúc bên trong cũng đơn giản hơn so với đàn guitar cổ điển, cấu tạo
các phím trên cân đàn cũng thấp hơn, với các dây gần phím hơn để chạy ngón
được nhanh, bề mặt cần đàn cũng hẹp hơn một chút. Sau cùng là mặt đàn có một
tâm bản dẹt bảo vệ đàn khỏi hư hại do các động tác đập, vỗ của ngón tay người
chơi, vôn là các động tác kĩ thuật chủ yếu của flamenco. Người ta cho rằng nhiều
đặc diêm của cây guitar flamenco xuất phát từ nhu cầu của những người không cỏ
khả năng dùng nhạc cụ đăt tiên. Trước tiên nó phải rẻ. Thật vậy, các nhạc công
flamenco chưa bao giờ là nhưng người dư thừa tiền của. Suốt hơn một thế kỉ qua,
cây guitar flamenco đã thay đổi không nhiều, dù kích cờ có tăng lên chút ít. Gồ
thích đã được thử nghiệm làm thùng đàn thay cho gỗ bách. Cây đàn được giới
thiệu gân đây nhất là sàn phẩm pha tạp " concerto flamenco" guitar, kết hợp giữa
cân đàn và mặt đàn của guitar flamenco với gỗ hồng mộc của và núm chỉnh dây
đàn của guitar cổ điển.
2 . 2.

Úng dụng âm nhạc flamenco trong nội thất

2.2.1.

Flamenco trong nội thất nhà ở

Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài
Điệu nhảy Flamenco tưng bừng với người nữ vũ công chảy bỏng, trang phục cầu
kỳ với chiếc vảy nhiều tầng, nhiều lớp, với kiểu tóc tung trong gio gắn những bông
hoa to lớn, sặc sỡ... Giai điệu Flamenco từ cây đàn tây ban cầm (guỉtar) cũng
trùng trùng, điệp điệp, dôn dập những tầng, những lớp âm thanh...
Đó là không khí Tây Ban Nha, vùng nhiệt đới của châu Âu ôn đới. Cái phong
cách ây được mang vào kiến trúc, và căn nhà này cũng phần nào mang tinh thần
ây: Nó nhiêu tâng lớp mái, nhiêu không gian đan xen và chi tiết cầu kỳ.
Ngôi nhà nhìn từ xa đã nhận biết được tinh thần Flamenco do kiểu mái có nhiều
nóc với kiêu ngói. Người thiết kế và chù nhà chọn phong cách này do yêu mến
nhừng đường nét lãng mạn cháy bỏng của xứ sở bò tót. Đi xuyên qua dãy hành
lang lát gô, rợp bóng cây bước vào bên trong bạn sẽ bị bất ngờ bởi khoảng thông
11


tâng hình lục giác. Đây chính là nét nhấn của ngôi nhà.
Người thiêt kê chỉ chọn lọc một số nét kiến trúc chủ
đạo của phong cách Tay Ban Nha, còn lược đi rất nhiều
chi tiêt cầu kỳ khác để phù họp với cuộc sống hiện tại.
Năm dưới khoảng thỏng tầng là nơi tiếp khách nên
mang không khí sang trọng. Khoảng thồng tằng như
một trung tâm đê các phòng khác bao xung quanh.
Điêm nôi bật của căn nhà là sự gặp gờ liên tục của các
khung cửa, khung vòm ngoài hành lang, khung cửa
quanh thông tâng, các khung cửa nhìn ra sân, khung
cửa từ câu thang nhìn ra ngoài... Tất cả tạo nên những
góc nhìn không nhàm chán, nhìn từ dưới lên lan can
tâng một, nhìn từ phòng khách qua các khung cửa lớn
hành lang... Nhừng khung cửa tạo nên chiều sâu thị giác.
Từ hồ bơi nhìn lên căn nhà ta ngờ mình đang đứng ở
một góc phô châu Au với bức tường cao và những ô
cửa đặc trưng.
Chủ nhà là một người yêu thích nội thất xưa có một
chút thuộc địa, một chút của phong cách Art Decor,
nên toàn bộ nội thất được sưu tầm từ nhiều nơi và tự
sắp xếp theo sở thích của mình. Mỗi góc hành lang ,
góc phòng đều có bàn tay chăm chút với những bức
tranh, và những đô nho nhỏ, tạo nên hơi ấm cho căn
nhà.
*

Góc nhìn từ hồ bai

Dạo quanh căn nhà bạn sẽ có mong muốn được ngồi
xuông đâu đó đê ngăm nhìn và chiêm ngưỡng, như đón
trước ý bạn, nên rải rác đây đó những bộ bàn ghế nhỏ
được bô trí đê mời chào khách. Sự thân thiện và ấm
cúng ây chính là cái mà bạn cảm nhận được trong ngôi
nhà này.
Góc hành lang với sự chăm chút của chủ nhân

12


2.3.
các thành phần nội thất được tạo nên từ flamenco
màu sắc:
Màu đỏ đen và màu vàng cua gỗ được dung chủ yếu và cũng là đặc trưng cua
flamenco..3 màu này phôi hợp với nhau tao nên một không gian vừa sang trọng
mạnh mẽ và hiện đại

13


Sàn gỗ mang lại hoi ấm và sự sang trọng cho một nội thất hiện đại

Trần nhà
Trần nhà dung những đường net
mạnh mẽ khỏe khoắn cho ngôi nhà
Trần nhà được phá cách mang lại
không gian mới mẽ và lạ lẫm...
cách cho chủ nhân của ngôi nhà
Mang một hơi thờ mới cho một
ngôi nhà hiện đại và tạo ra phong.

14


2.3.1.

ánh sáng

Chủ yếu sử dung as vàng và dung một số as màu tạo nên một gian ấm áp
nhưng khồng kém phần sang trong và hien đại

chiếu sáng nền thường sử dụng ánh sáng gián tiếp, chiếu sáng trang trí hoặc chiếu
sáng làm nổi bật vật trang trí.

Ánh sáng đặc biệt quan trọng trong nội thất hiện đại. Sưu tầm vật trang trí lạ mắt
với hình khôi đẹp, đường nét cân đối, và có thể nhấn mạnh bằng màu đậm hay
băng kim loại. Tạo ánh sáng từ hốc tường hoặc khe của các vật cố định để chiếu
sáng tường

15


Ánh sáng từ lâu đã được coi là liều thuốc bố hữu dụng cho nội thất. Bản thân
không gian nội thất chưa thể làm nên giá trị mời mọc, thu hút, nếu chưa nói đến
yếu tố ánh sáng. Ánh sáng ở đây là một yếu tố nhấn mạnh sự hiện diện của không
gian, đồ vật, nội thất trong tầm mất của người sử dụng
Nguyên lý chung của việc thiết kế ánh sáng trong nhà ở là bố trí ánh sáng chung
đều, không quá chói. Đồng
thời sử dụng ánh sáng tập
trung tạo nên các khoảng
ánh sáng lung linh tại các
vị trí “chốt” . Một phưong
án thiết kế thành công là
kết họp hài hoà giữa ánh
sáng tự nhiên và ánh sáng
nhân tạo - vừa tự nhiên,
kinh tế, vừa không bị khô
cứng.
2.3.2.

Nhũng lĩnh vực thiết kế lấy cảm hứng từ nhạc flamenco

+ về thòi trang :

+ về kiến trúc

16


+ về đồ đạc nội thất:

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×