Tải bản đầy đủ

thiết kế cafe opital art

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ H ồ CHÍ MINH
------------ 0 O0 -----------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

CAFE OPTICAL ART
Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẢT
Ma số ngành: 301 (nội thất)

GVHD: Thầy ĐỈNH ANH TUẤN
SVTH: NGUYÊN LÊ KHÁI NGUYÊN

T H Ư

V IỆ N

TPUÒNG 3H KỶ ĨHUÁĨ CỒNG NGHỆ TP-HCM

\A Ú


/ ụ ọ

5Ạ /ft \

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do

-

Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ M Ồ N:2bít.M ..JNjội'.-Ẩ\C Lt....
n h iệ m v ụ đổ á n tố t n g h iệ p
CHỦ Ý:

sv phải dán tờ này vào trang thứ nhât của bản thuyêr minh

„ọ VÀ i t » i i . N t y H F N , í t » n ý N W Ì M ngành'

g

g

Ã

MSSV: j m m o ì Q . —
LỚP: ư * “ “ -2 -..............

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
..C&E.Ũ-............................................................ ..................

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
\ZlhưLJMm...A.Ẩầu...^È/?J^...,LiiCL^.ùonq....ấADE.

..„r...&ỂLa.-£aịz...puức<..r ..................- ..................... ....
H&ư-...Ấ.aỳL....Lmah....vl 'y.h,................................ -.....

Ẩầuu... cjxfc-^ăac...lái
.KảiA...

à—.........

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :...2ZJ..Ũ.ò...l.Ầ.GẢ0..........................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ..Àb.J.ữ..l.l-2.QẮŨ-................
............................... ....
5. Họ tên người hướng dẫn
\
/

........

Phận hỹ “g Ị an /
J s'a a .
Icõn ..ẨÚMÙ....Aaaíị..AC...ari.......

2 / ........

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký vù ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):....... ................. .........
Đơn vị:............... ........................................ ...........
Ngày bảo vệ:.........................................................
Điểm tổng kết:..—........ .......................... ....... -.....
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm số bằng số.

Điểm số bằng chữ..
TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


cảm ơn:

Em xin chân thành cám ơn ban giám hiệu và khoa Mỹ Thuật Công
Nghiệp trương Đại'Học Kỹ Thuật C ô n g N ghệTP Hồ Chí Minh đã tạo mọi
đieu kiện tốt nhất để e hòan thành đồ án tốt nghiệp.
Em xin gửi lời cám ơn tới thầỵ Đ in h Anh Tuấn, thầy đã giúp đỡ, chỉ
bảo tân tình trong suốt quá trình làm đô án tôt nghiệp.
Em cung xin cam ơn tập thể các thầy cô trong khoa đã tận tình chỉ dạy
cho em tat ca cae môn học có liên quan trong suốt những năm học vừa qua.
Em xin chân thành cám ơn gia đình vì đã luôn quan tâm, ủng ộ, ồ ợ
về mọi mặt để em có được sự trường thành như hôm nay.


LỜ! MỞ ĐÀU...... ..................................................................................................... I
1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn............................................................................... 1
3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 1
4. Giới hạn đề tà i............................................................................................................1
Chương 1: Tìm hiểu về Op Art....................................................................................... 2
1.1. Khái niệm, định nghĩa.......................................................................................... 2
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến Op Art....................................................................... 2
1.2.1.
Đặc điểm của thị giác.................................................................................... 2
1.2.2. Thói quen và suy nghĩ theolối mòn..............................................................3
1.2.3. Tâm lý, thẩm mỹ xã hội................................................................................ 4
1.3. ứng dụng của Op Art............................................................................................5
1.3.1.
Mục đích công năng đon thuần: Tạoảo giác rộng, hẹp.............................5
1.3.2.
Mục đích làm sinh động không gian sống, làm việc,...............................6
1.3.3.
Mục đích thu hút thị giác trong triển lãm, quảng cáo,.............................. 6
Chuơng 2: ứ n g dụng Op Art trong đô án :.................................................................. 7
2.1.
Mặt bằng sử dụng cho đồ án tốt nghiệp:...........................................................7
2.2. Các không gian trong quán:.................................................................................8
2.2.1. Khu cafe nước:.................................................................................................8
2.2.2.
Khu cafe chênh vênh:...................................................................................9
2.2.3.
Khu cafe đảo lộn:.........................................................................................11
2.2.4.
Quầy bar ranh giới:......................................................................................15
KẾT LUẬN:.........................................................................................................................17


LỜI MỎ ĐÀU
1. Lỵ do chon dề tài
,
,
,
Điệu kiện xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng hôi hả, con
ngươi có khuynh hướng căng thẳng hơn. Chính vì lẽ đó mà e m muôn tìm
hiểu kĩ hơn ve Op Art muốn đưa nó vào cuộc sống đê làm cho cuộc sông
vui vẻ và thoải mái hơn.
2 Ỷ nghĩa khoa hoc và thưc tiễn
Khi những hình ảnh xung quanh trở nên quá quen thuộc trong cuọc
sống con người, từ thiên nhiên, làng quê đến cuộc sổng đô thị mọi thứ
được lạp đi lặp lại trở nên ngày càng nhàm chán, mọi thứ đêu b nh thườnạ
như những gì chúng hiển nhiên có. Op Art dùng để tạo ra ảo giác, dùng đê
đánh lừa thị giác con người, tạo ra cái nhìn mới lạ hơn trong cuộc sông.
3. Muc tiêu nghiên cứu
__
Art
Muốn tìm hiểu sâu thêm về đề tài Op Art, các ứng dụng của Op Art
vào trong không gian nội thất. Nghiên cứu đưa vào không gian cate
4. Giới han dề tài
,
, , , Ẵ,
1 ,,.; .,;
Ôn Alt được sử dụng trong nhiều lĩnh vực thiết kế, học vê thiêt kê Ộ1
thất nen em chủ yếu tập trung về ứng dụng của Op Art vào nội thât.


Chương Ị : Tìm hiếu vê Op Art
1.1.
Khái niêm, đinh nghĩa
Op Art là nghệ thuật hình học trừu tượng với ảo ảnh quang học. Họa
sĩ Op Art nghĩ ra không gian nghệ thuật quang học phức tạp của các hình
thức lặp đi lặp lại như đường song song, mô hình bàn cờ đam và vonẹ
tron đong tâm hoặc bàng cách tạo ra sức ép màu từ sự đặt màu săc bô
sung cạnh nhau, nhờ đó tạo chuyển động của ảo giác.
1.2.

Các vếu tố ảnh hưởng đến Op Art
1.2.1. Đăc điểm của thi giác
Đăc điểm thuộc về sinh lý của mắt người, ví dụ nhìn nhiêu vòng
tròn đong tam thì chóng mặt hoa mắt, nhiều đường cong song song
thì tạo chuyên động ảo,...

2


1.2.2.
Thói quen v à SUY nghĩ theo lồi mòn
Thói quen hằng ngày làm cho mọi người cho răng sự thật la
đúng nên Op Art CO the lợi dụng yểu tố này đế tạo ảo giác.

3


1.2.3.
Tâm lý, thầm mv xã hỏi
Cuộc sống cằn có sự vui nhộn muôn tạo ra sự mới me, chọc
ghẹo người khác.

4


1.3.

ủ n g dung của Op Art
1.3.1.
Mục đích công năng đơn thuần: Tạo ảo giác rộng, h ẹp ...

xung quanh
không phải là mặt đất.

5


1.3.2.

Muc đích làm sinh đỏng không gian sông, làm v iệ c ,...

Không gian được trang trí
giác rất thú vị
1.3.3.

những mảng màu đơn giản nhưng gây ảo

Muc đích thu hút thi giác trong triển lãm, quảng cáo,...

Poster dùng Op Art

6


Chirong 2 : Ú ng dung Op Art trong do án:
2.1.

Mát báng sir dung cho do án tót nghiep:

Mát báng quán café sau khi cái tao.


2.2. Các không gian trong quáni
2.2.1. Khu cafe nước:
___
Lấy ý tưởng từ cách suỵ nghĩ theo lôi mòn cùa con ngươi
mà thiết kế, khu cafe này có trần bằng ximăng thô có hệ thông
đèn treo chiếu sáng từng khu ghế dưới sàn, đè trân và sàn có
cách bố trí song song nhau để tạo ánh sáng nhân.
Phần sàn gồm có 2 phần: 1 là kính có độ phản chiêu cao,
2 là sàn gồ được lắp cao hơn cốt sàn chính và có đèn hăc ra
ngoai Ngòai ra, còn có l cái hồ nhỏ dùng để chứa nước từ hộp
bơm nước nối với hồ nước bên ngòai, nước chảy xuông là thật
nhưng mặt nước xung quanh ghế ngồi của khách chỉ là già, xung
quanh thành hồ là các thanh kính xếp chòng lên nhau tạo hình
ảnh nước đang lan tỏa.

Là khu không gian mở nên chỉ có 2 bức vách để ngăn với
khu ngoai trời. Một bưc là vách kích có nước chảy làm cho
không gian thêm tươi mát, một bức là kính có tráng gương mơ
dan tư dưới lên tạo độ phản chiếu phần ghế ngôi cùa khách tạo
cảm giác ảo cho góc nhìn từ ngoài vào.
Tất cả các hình thức trên đều nham vào mục đích là đánh
lừa suy nghĩ cùa khách, khách sẽ có cảm gmc bên dưới là mặt
nươc và mình đang ngồi trên một miếng gỗ trôi.

8


Góc nhìn từ khu café nước sang hồ nước và các khu khác.
2.2.2.

Khu cafe chênh vênh:
,
,
Không gian hoàn toàn đơn giản từ trân đên sàn, chi tạp
trung nha 1 mang tường duy nhất gây sự chú ý mạnh ngay từ
đầu.

9


Mảng tường trang trí chính được thiết kế với những khối
thụt lồi mạnh, sử dụng chất liệu nhựa cứng đã được xử lý làm
mờ để gắn đèn bên trong cho màu sắc mờ đục, cùng với nhiêu
dây đèn neon màu đỏ được xếp song song. Phần sàn sử dụng vật
liệu gưong phản chiếu cho cảm giác bị sâu hút xuống, sử dụng
ghế có thiết kế đặt biệt nhìn chỉ có 2 chân làm tăng ảo giác cho
không gian, tạo sự tò mò cho khách.

10


2.2.3.

Khu cafe đảo lộn:
__ „ ...
Không gian được chia ra làm ba phân, sử dụng 3 vạt liẹu
ấn định cho tran, tường, sàn là xi măng thô, sơn màu xanh và go
roí cứ thế lấy các vật liệu đó ốp lên cho trần, tường, sàn theo
hình xoắn ốc tạo nên một không gian ảo về vị trí, trọng lực.
Ở không gian đầu tiên này, mọi thứ đều bình thường, bàn
ghế cửa sổ và đèn cùng với vách ngăn nước bên cạnh đêu ở
trạng thái đúng của trọng lực.

11


Không gian thứ 2 đã bắt đầu có sự chuyển động, khung
cửa sồ và bộ bàn ghế mô hình được treo lên vách nhưng lại
được ốp vật liệu của sàn, em muốn tạo cho khách ảo giác là họ
đang ngồi trên trần thay vì là mặt đất.

Phối cảnh nhìn từ mặt đất lên của không gian thứ 2.

12


Không gian thứ 3 cũng là một không gian chuyên động
với trần va san đao ngược nhau, phần trần được lót gổ sàn và có
mô hình bàn ghế , mấy cây tre giả cùng với đèn treo ngược
Phần san được thiết kế như một cái trân có những cây xa
chạy ngang bang go và có ánh sáng hắt ra, bên trên là kính đê có
the đe được bàn ghế lên và cũng là để thấy rõ hình ảnh của sàn,
đèn soi tranh trên vách cũng được treo ngược làm tăng ảo giác
lên.

Bên cạnh đó, vách ngăn khu thứ 3 này với đường đi bên
ngoài là hê thống khung cửa ra vào và khung cửa sô băng mi ca
co gắn đèn bên trong co chức năng chiếu sáng và phân chia
không gianlàm khách có cảm giác minh đang ngôi treo ngược
trên trần nhà.

13


Góc nhìn không gian thứ 3 khi đứng từ không gian thứ 1.

14


2.2.4.

Quầy bar ranh giới:
Quầy bar được thiết kế dựa trên việc phân chia không
gian theo mảng miếng, dựa vào màu sắc, ánh sáng đê tạo nên 1
khối trong không gian nhăm đánh lừa thị giác, tạo ra sự nhâm
lần cho người quan sát.

15


Mảng tường chính của khu bar và khoảng giật trần được
làm theo hình thức xi măng thô với đèn được giâu trong các hôc
kệ tạo ra ánh sáng hắt đều ra cả hai phía của kệ.
Một màng tường lớn màu đỏ bao lấy quầy bar, mảng
tường xanh lá chạy xéo từ tường xuống tới sàn, hốc tường được
lắp kính phun mờ bên trong có 2 nguồn sáng giúp tạo ra ranh
giới cho 2 mảng màu.
Quầy bar làm từ gạch kính có gắn đèn bên trong, nó cũng
bị màu sắc và ánh sáng cắt dọc nối liền với màu xanh và trang ở
dưới sàn.

16


KẺTLUẬN:
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án em đã nhận thây được tính hữu
ích của Op Art trong cuộc sống hằng ngày. Nó mang lại niêm vui cho những không
gian tẻ nhạt, mang lại sự rộng rãi thoáng đãng cho những khồng gian chật chôi ít
diện tích. Ngoài ra, Op Art còn giúp khả năng sáng tạo của chúng ta phát triên hơn.
Nếu có thế áp dụng phong cách này vào các công trình công cộng như: trường
học, bệnh viện, công viên, trạm xe bus... chắc chắn sẽ phần nào giúp cho người sử
dụng cảm thây vui vẻ hơn cho cuộc sông bớt đi sự căng thăng.

T H Ư VIỆN
T*UỜK3 t?H Ớ T H JẬĨ CÒNG NGHỆ TP.HCM

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×