Tải bản đầy đủ

thiết kế cafe đại dương xanh

HUTECH

BẠI HỌC KY THUẬT CỒHG NGHỆ TP.HCM

BM09/QT04/ĐT

Khoa:

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
ĐỎ ÁN/ KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP
Sinh viên in giấy này gửi cho GVHD, GVHD chấm và trực tiếp nộp về VPK

1. Họ và tên sinh viên: .

.

l l l i c x i.

MSSV:

.......................

Lớp:.........M T í T X O . I

2. Tên đề tài:

....Ũ c CBl

.iiT y /Ổ ư í

/ K a . ú i/V..........

3. Họ và tên ngưòi chấm điểm:
4. Nhiêm vu:
GV hướng dẫnChủ tịch Hội đồngGV phản biệnThư ký Hội đồngGV chấmủy viên Hội đồng
5. Nhận xét:

6. Điêm đánh giá (theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên):
Bằng số : ______________ Bằng chữ :

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm

Người chấm điềm
(Kỷ vù ghi rõ họ tên)


HUTECH

BM07/QT04/ĐT

ĐẠI HỌC KỶ THUẬT cfl*6 HGHỆ TPHCM

Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP
( s v in cho GVHD ghi và GVHD trực tiếp nộp Bản nhận xét này về Văn phòng Khoa)

1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đưọc giao đề tài:
( l) .J ^ m v x U iố 4 ..A C ìm ..^ .d l............ MSSV: .rícZỈ.A.Qi;.{c]ủLớp: c A .iM ./b A
Khoa
: ....b lư A .C iu iS ầ
n.....................................
Chuyênn ngành : .........Â.l............................................ C . Ị \ à !......................................
tài: ..U a ấ k .......r."$bcụ....A.A).Ể^.....J^vc.ưLl:u.........................................
2. Tên đềề tài
3 Tổng quát về ĐA/KLTN:
SỐ trang:
...................... số chương:
Số bảng số liệu:
.......................số hình vẽ:
Số tài liệu tham khảo: .......................Phần mềm tính toán:
Số bản vẽ kèm theo: .......................Hình thức bản vẽ:
Hiện vật (sản phẩm) kèm theo: ...........................................
4 Nhận xét:

,

a) về tinh thần thái độ làm việc của sinh viên:

b) Những kết quả đạt được của ĐA/KLTN:

c) Những hạn chế của ĐA/KLTN:

5 Đề nghị:
Được bảo vệ (hoặc nộp ĐA/KLTN để chấm) □
Không được bảo vệ □
TP. HCM\ ngày ... tháng ... n ă m .........
Giảng viên hướng dẫn
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú. Đính kèm Phiếu chấm điểm ĐA/KLTN.


HUTECH
OẠI HỌC KỸ THUẬT CỐNG HGHỆ TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM

Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp

BM07/QT04/ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP HCMngày ... .tháng ...... năm 2011

ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SINH VIÊN - KHÓA 07
Giảng viên hướng dẫn: ........................................................................................
Họ và tên sinh viên : ................................................ MSSV.................................
Lớp
: ..........................................................................................
Tên đề tài tốt nghiệp : ............................................................................................
Nhận xét cua giảng viên hướng dẫn
:
a. Tinh thần thực hiện ĐA (cỏ tham gia đầy đủ các buổi sửa ĐA hay không)’.
b. Tính sáng tạo trong ý tưởng thiết kế :

c. Tính sáng tạo trong giải pháp bố cục :

d. Đánh giá chất lượng toàn bộ ĐA (mức độ yếu - trung bình - khá - giỏi):

Đánh giá loại: Giỏi □

Khá □

Trung bình □

Yếu □

e. Điếm cua giảng viên hướng dẫn (Ghi sổ và chữ) : ...........................................

PHÓ TRƯỞNG KHOA

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

LỜI CẢM ƠN

Lời mở đầu cho bài thuyết trình này tôi xin gởi lời cảm ơn tât cả các thầy cô
giảng viên khoa mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Kỹ Thuật Cơng Nghệ
Tĩình Phô" Hồ Chí Minh, những người đã hun đúc và bồi dưỡng những kĩ
năng thiết k ế cơ bản cho sinh viên chúng tôi.Bốn năm học là một khoảng
thời gian không quá dài trong hành trình học vân nhưng tôi đã thực sự học
hỏi được nhiều kiến thức cần thiết cho ngành nghề của mình cũng như khả
năng ứng dụng những thiết kê vào thực tế, cả những kinh nghiệm thể hiện ,
hoàn thành sản phẩm.
Công trình thiết kê lần này chính là thành quả của bốn năm học tại trường.
Chắc hẳn rằng vẫn còn đó sự non tay thực hiện , những lỗi kĩ thuật thiêt kê
rất cần sự đánh giá và đóng góp ý kiến của các thầy cô, tuy nhiên có thể
nói công trình được lựa chọn thiết k ế lần này là tâm huyết về cảm hứng
sáng tạo cũng như sự yêu thích thật sự dành cho bản thân tôi.
Thời gian còn lại không phải là nhiều .Em xin được một lần gửi lời cảm ơn
chân thành tới tất cả mọi người.Trước hết là Cha Mẹ và người thân ,xin cảm
ơn Thầy Cô cùng nhà trường ,xin cảm ơn những người bạn của lóp 07DNT01
nói riêng và toàn thể nhà trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HỒ Chí
Minh nói chung. Chúc tất cả nhiều sức khỏe và thành công trên còn đường mà
mình đã chọn.

Sinh Viên : Nguyễn Kim Yen

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

LỜI CAM ĐOAN

Đại Dương Xanh là đề tài khá thú vị và mới lạ trong thiết kế ,là nguồn cảm
hứng sáng tạo trong tôi. Với đề tài Đại Dương Xanh tôi xin cam đoan tự thực
hiện đồ án khóa luận tốt nghiệp , không sao chép đồ án khóa luận tốt nghiệp
dưới bất kỳ hình thức nào,các số liệu trích dẫn trong đồ án khóa luận tốt
nghiệp là trung thực và tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình .

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến


GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

MỤC LỤC

Phần 1: Đặt vấn đề
1.Lý do chọn đề tài :............................................................................................... 3
2. Ý nghĩa việc nghiên cứu : ............................................................................... 3
3.Mục tiêu nghiên cứu : ........................................................................................ 4
4.Phương pháp nghiên cứu : .................................................................................4
5.Hướng nghiên cứu chính của đề tài : .................................................................4
Phần 2: Giải quyết vấn đề................................................................................... 5
Chương 1: Sự đa dạng của các sinh vật biển trong đại dương xanh :
1.1 Các sinh vật biển trong đại dương : ......................................... 5
1.2 Ngôn ngữ hình ảnh đa dạng của các sinh vật biến..................12
• Đường nét
• Mảng
• Hình khối
Chương 2: Không gian café : ............................. .............................................. 14
2.1 Phân loại không gian cafe cho từng đối tượng :.......................14
2.2 Một số lưu ý đặc biệt đối vói công trình cafe : .......................21
2.3 Thiết bị chiếu sáng và sử dụng ánh sáng : ............................. 26
2.3.1 Thỏa mãn mục đích sử dụng của từng loại đèn : ...............26
2.3.1.lĐèn chiếu sáng xung quanh :............................................. 26
2.3.1.2 Đèn rọi sáng :..................................................................... 26
2.3.1.3 Đèn làm việc : .................................................................... 27
2.3.1.4 Đèn trang trí :.................................................................... 27
2.3.2 Thỏa mãn yêu cầu của từng không gian chiếu sáng : .......... 27

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

1


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Chương 3 : Phương pháp luận và quá trình hình thành ý tưởng , quá trình thể
hiện phát thảo và thiết kế đồ án , mô tả công trình , sản phẩm................... 28
3.1 Qúa trình hình thành và phát triển ý tưởng :..........................28
3.1.1 tham khảo và tìm hiểu một số cảm hứng sáng tạo thiết kế

28

3.1.2 Ý tưởng màu sắc thiết kế : .....................................................32
3.2 Qúa trình thể hiện phác thảo và thiết kế đồ án :......................32
3.2.1. Các lý luận , quan niệm tổ chức không gian nội thất: ...... 33
3.2.2 Kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước : ....................... 33
3.2.3 Nhu cầu cần thiết của sự phát triển của các quán cafe ,cafe thư
giãn ,cafe

vip ......................................................................................................33
3.2.4. Đánh giá hiện trạng các công trình công cộng tại việt nam: 33
3.3 Cảm xúc của con người : .............................................................35
3.3.1 Tìm hiểu về cảm xúc :.............................................................. 35
3.3.2. Cảm xúc bình yên trong không gian nội thất cafe:.............. 36
3.3.3 Cảm nhận sự bình yên trong âm nhạc cafe : ......................... 37
3.3.4. ứ n g dụng việc tìm hiểu tâm sinh lý vào không gian nội thất
C A FE........................................................................................38

Chương 4 : Thể hiện phần thiết kế chính của CAFE ĐẠI DƯƠNG XANH
............................................................................40
Phần 3: Kết luận....................................................................................................43
Tài liệu kham khảo:..............................................................................................43

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim y ến

2


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thảnh

Phần 1: Đặt vấn đề :
l.Lý do chọn đề t à i:
Biển tạo ra số phận của từng người, dẫn dắt họ tìm ra những điều nguyên sơ nhất,
nhân bản nhất. Biển ở trong họ, lớn lên trong họ. Họ sống và chêt trong biên.
Tự bao đời biển vẫn rào dạt và vô tận. Bởi thế mà biển có thể cuộn vào lòng nó tất
cả mọi ưu tư, phiền muộn, mọi thất vọng chán chường và cả sự điên loạn của con
người. Biên trả lại cho con người cái tôi thuân khiêt và tâm hôn thư thái, dịu êm.
Trước biển, con người trở nên hiền lành, thánh thiện và tìm thây chính mình.Tôi
muốn khám phá những điều kỳ bí dưới lòng đại dương nơi sinh sông của hàng trăm
nghìn sinh vật, trong số đó có nhiều loài mang hình thù khác lạ và kỳ quái mà con
người ít hoặc chưa biết tới.
Cơ thể của con người vốn hoàn toàn chỉ có những đường cong, phải chăng đó chính
là lý do mà khi đã trải qua hàng loạt các xu hướng sử dụng hình khôi trong thiêt kê
nội thất, gần đây khi vật liệu và kỹ thuật thi công đã đạt đên mức độ có thê dê dàng
tạo ra bất kỳ dạng hình khối nào trong nội thất thì những đường cong đang dân quay
trở lại. Dường như những hình dáng của những sinh vật biển tọa những hình dang
uốn lượn uyển chuyển vẫn luôn gây được mối thiện cảm đối với con người hơn là
những hình khối kỷ hà khô cứng.
Với ý tưởng đó,tôi muốn khám phá thế giới kỳ bí dưới lòng đại dương ,đưa vào
không gian cafe Đại Dương Xanh làm đê tài nghiên cứu trong đô án tôt nghiệp này.

2.Ý nghĩa việc nghiên cứu :
Đại Dương Xanh luôn là chốn thiên đường của bất kỳ ai.Một vùng biển vắng vẻ cát
mịn hay huyên náo thì tùy vào tâm trạng của môi người.Nhưng trước biên dường
như lòng ai cũng mở rộng đế tận hưởng.
Đồ án muốn tạo nên những gì gân gũi thân thiện với thiên nhiên trong thành phô
năng động.Mang thế giới thiên nhiên vào cuộc sống đến từng người và cho cả bản
thân.Giúp con người biết cách bảo vệ môi trường thiên nhiên.
Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn về sinh vật biển và thử
ứng dụng khai thác những điểm mạnh về hình dáng về đường cong uyển chuyển nhẹ
nhàng trong công trình giải trí, cụ thể là ứng dụng trong khu vực không gian café.
Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

3


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

3.Mục tiêu nghiên cứu :
Với đề tài này , việc tìm hiểu và sưu tầm những ý kiến , cùng với syr tự cảm thụ của
chính em đúc kết lại để có thể cảm nhận được cái hôn của biên.Cuôi cùng là đê có
được những cơ sở vững vàng và kiến thức đúng khi thể hiện và đưa ra những
phương pháp tối ưu và những ý tưởng độc đáo tạo dâu ân cá tính của ngưởi thưởng
thức trở nên yếu tố hấp dẫn thị hiếu nhu cầu.
4. Phưong pháp nghiên cứu :
Nghiên cứu tìm hiểu các loại hình café,tìm những nét riêng biệt, độc đáo,nhưng mới lạ
trong phong cách thiết kế và những giá trị vê mặt văn hóa và tinh thân.
Kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước :Học hỏi việc tố chức không gian nội thất khách
sạn của các công trình nổi tiếng.Tham khảo việc ứng dụng các mâu hoa văn vào nội thât.
Nhu cầu Cần thiết của sự phát triển của các quán cafe ,cafe thư giãn ,cafe vip,cafe ca
nhạc.Việt nam là đất nước có cảnh quan tự nhiên đẹp ,khí hậu ôn hoa ,an toàn và thân
thiện. Nền kinh tế của việt nam đang phát triển ,từng bước chuyển dổi cơ câu từ công
nghiệp sang dịch vụ , đặc biệt quan tâm đến loại hình CAFE ,nơi tập trung nhiêu ý
tưởng mới lạ. Cải thiện điều kiện sống của người dân trong nước và tạo ra được ân tượng
tốt với nước ngoài.
Đánh giá hiện trạng các công trình công cộng tại việt nam : các công trình công cộng (
bao gồm nhà hàng ,khách sạn bưu điện ngân hàng ,cafe ... các công trình giáo dục văn
hoá )là những nơi hội tụ đông người, thu hút thị hiếu trí tưởng tượng của con người .
Riêng đối với các công trình cafe ,việc tổ chức không gian nội thât đã băt đâu được quan
tâm và tạo được một số dấn ấn phong cách riêng.
5. Hướng nghiên cứu chính của đề tài:
Mặc dù rất tâm huyết với đề tài đi theo xu hướng café thư giãn tối ưu này, nhưng khi
bắt tay vào tìm hướng nghiên cứu mới thực sự cảm thây rât khó khăn cho mình.
Đề tài đã là một lĩnh vực sâu rộng, cần một khôi lượng kiên thức bao quát về màu
sắc, và những xu thế thiết k ế không gian nội thất hiện nay.
Theo những quan niệm cũ: Cafe được thiêt kê với không gian tĩnh, khép kín, từng
phòng được tổ hợp theo những dạng cơ bản, tổ hợp các phòng theo dạng hành
lang, xuyên phòng...
Theo những quan điểm mới: không gian Cafe là không gian động, không gian mở.
Người ta không những muôn thấy hết tòan cảnh không gian của quán cafe mà còn
muôn thấy “mọi người trong không gian đó”.
Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

4


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Cafe không phải là nơi chỉ tới vào ngày chủ nhật cuối tuần hay ngày nghĩ . Chức
năng chính của café là: nơi hội họp , triển lãm ,trao đổi trò chuyện , giao lưu và
hiện đại hóa hơn còn là nơi tập trung làm việc và tạo điều kiện tốt nhất cho những
chuyên gia buôn bán , kinh doanh trong mọi lĩnh vực.
Quá trình nghiên cứu và hình thành ý tưởng.Lấy ý tưởng từ sinh vật biển dưới lòng
đại dưcmg như những hình dáng các loại san hô,sinh vật biển..Cũng từ những hình
ảnh của sinh vật biển mà tôi làm ý tưởng trong đề tài café của mình.Với những
đường cong mềm mại từ tập hợp của những sinh vật biển.Chính vì nhũng điều đóđã
góp phần tạo nên không gian café vừa thân thiện, vừa mới lạ cho mọi người.
Phần 2: Giải quyết vấn đề
Chương 1: Sự đa dạng của các sinh vật biển trong đại dương xanh.
1.1 Các sinh vật biển trong lòng đại dương
Trong lòng đại dương có rất nhiều dạng san hô như san hô ngón tay,san hô nấm da,
san hô não,sâu giẻ lông....có nhiều hình dáng và hình dạng đặc điểm khác nhau.Mỗi
sinh vật thích nghi môi trường sổng dưới nước cũng không giống nhau.Màu sắc
muôn màu muôn vẻ tạo ra nét riêng và đặc điểm từng sinh vật khác nhau,là nguồn
cảm hứng mới lạ đọc đáo cho người thiết kế.
Loài hải tỉêu bóng đèn

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

5


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thảnh

Loài hải tiêu có tên khoa học là “Clavelina Lepadiformis” là loài động vật biển với
lóp áo ngoài trong suốt nhìn thấy rõ cả cấu trúc bộ phận bên trong. Chúng có thân
hình trụ có thê kéo dài đến 4cm, lớn lên trong mùa đông và sinh sản vào mùa hè.
Người ta thường tìm thấy chúng dính với nhau thành từng cụm trên những thân nền
như rặng san hô hay đá tảng tại vùng bờ biển Na Uy, Đại Tây Dương, biển Bắc hay
Địa Trung Hải.
Sâu cây giáng sinh

Đây là loài sâu biển nhỏ có hình dáng như cây thông Giáng sinh thuộc họ nhà
Serpulidate với đủ màu sắc khác nhau vô cùng bắt mắt. Chúng phân bố rộng rãi trên
khắp các vùng biển nhiệt đới trên thế giới. Do thiếu mất bộ phận phụ để di chuyển
hay bơi nên chúng không thể rời khỏi thể nền của mình được. Đây là loài rất nhạy
cảm trước những thay đổi dù là nhỏ nhất ngay cả bóng đố cũng khiến chúng phản
ứng tức thì.
San hô bong bóng
Loài san hô độc đáo này được cấu tạo có hình dáng một chùm bóng nước tuy nhiên
chỉ vào ban ngày chúng mới có hình dáng đó vì chúng cần ánh sáng để có thể “căng
phồng” như vậy. Đây là một loài rất mỏng manh và nhạy cảm với sự tiếp xúc nên
phải hết sức cẩn thận khi xử lý hay thu nhập chúng. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở
vùng biển Đỏ, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

6


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thảnh

San hô não

Loài san hô này là một dạng polyp đá loại lớn, còn được biết đến với tên san hô
miệng núi lửa hay san hô não xêp nêp. Chúng thường có hình dạng sô 8 hoặc dạng
đồng hồ cát. Vào buổi tối, những chiếc xúc tu dài khoảng 80 mm sẽ thò ra khỏi
miệng để bảo vệ cho chúng an toàn. Rất dễ để tìm thấy chúng vì chúng thích găn cơ
thể mình trên những rặng san hô hay vỏ sò.

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim y ến

7


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

San hô chén

Đây là một loài san hô tuyệt đẹp ở khu vực nước sâu. Chúng không phát triển thành
những rặng san hô cố định mà thường sống ký sinh trên mình động vật phù du.
Chúng còn được gọi là hoa của biến và rất nổi tiếng vì hình dạng giống bó hoa với
đủ sắc màu rực rỡ.

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

8


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

r

San hô nâm da

Với hình dáng đặc biệt giống như một tấm da thuộc lớn, loài san hô này có vô số tên
gọi khác nhau như San hô nấm dù, san hô ô hay san hô tai voi. Chúng có những xúc
tu ở dạng cuống hoa thường chỉ “lộ diện” vào ban đêm hay khi chúng bắt mồi. Các
loài sinh vật biến là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu của chúng.
San hô ngón tay

Giống san hô độc đáo có hình dạng giống như ngón tay này cũng có rất nhiều phiên
bản tên gọi được đặt cho mình như san hô tay quỷ, san hô bụi, san hô lá cải hay san
hô ớt. Với biên hóa màu săc đa dạng, chúng có độ dài trung bình từ 2-5 cm và được
tìm thấy ở vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

9


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

San hô Belize

Khu bảo tồn rạn san hô Belize là thiên đường dưới đại dương dành cho các loài sinh
vật biển.
Nó như một bức tường thành dưới đáy biển ngăn cách đại dương và đất liền.
Sâu giẻ long

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim y ến

10


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Khu bảo tồn rạn san hô Belize là thiên đường dưới đại dương dành cho các loài sinh
vật biển.
Nó như một bức tường thành dưới đáy biên ngăn cách đại dương và đât liên.
Sâu giẻ long

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

10


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thảnh

Ai có thể tin rằng một sinh vật có hình dáng tuyệt đẹp, uyển chuyển với đủ sắc màu
kì ảo này là một giống sâu gọi là Sâu giẻ lông. Ngoại trừ phân đâu thì phân còn lại
của chúng năm trong một ông làm từ lớp màng nhây và cát hay từ trâm tích. Phân
đầu của chúng thò ra ngoài với đỉnh đầu là chiếc lá tia xòe rộng thực chât là hệ hô
hấp và bộ phận bắt mồi, rất nhỏ và sẽ nhanh chóng lẩn vào trong ông trú thân khi
cảm thấy bị đe dọa.
San hô coral hồng

San hô coral hồng được hình thành bởi rất nhiều các vi sinh vật biến, mỗi cá thể San
hô đều có những đặc điểm riêng của nó mà ko bị trùng lặp. Tại Scottland, người ta
cho rằng San hô mang lại vẻ đẹp và sự thành đạt cho các cô gái trẻ.
San hô không hẳn là thực vật cũng không hẳn là khoáng vật, nhung nó là sản phâm
kết tinh của rất nhiều vi sinh vật sống trong đại dưoug. Nó bao gôm chủ yêu là canxi
cacbonat- cùng thành phần với ngọc trai- và được hình thành rất chậm trong tự nhiên
theo thời gian, không có sự tác động của con người. Người ta vân nói răng: San hô
có chứa sức mạnh để bảo vệ cho con người chống lại các
Linh hồn xấu và mang đến một vận mệnh tốt, và nó được sử dụng rộng rãi trong suốt
thời Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

11


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thảnh

1.2 Ngôn ngữ hình ảnh đa dạng của các sinh vật biến

Mảng uôn như những san hô sông trong lòng đại dương

Đặc điểm của nét và mảng là “không ai đoán trước được điểm dừng”. Sự ngẫu hứng
và tự do, biến đổi liên tục và nhịp nhàng nhưng lại không theo một quy luật nào,
không bị lặp lại, chính điều đó làm cho người xem cảm thấy bất ngờ và không dê
nhàm chán.

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

12


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

-------------------- y

........

,

- .........

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

t--------------------------------------------

Hình khôi vật dụng cỏ vẻ mang dáng dâp của san hô coral.

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

13


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Chưong 2: Không gian café :
2.1 Phân loai không gian cafe cho từng đối tương :
Cafe dành cho doanh nhân [Highland,Gloria Jeans Coffee ,Tuti...

Café dành cho giới văn nghệ sỹ [Serenade ,Cửa sổ mặt trời,Pergola...

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

14


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Café dành cho dân chơi thứ th iệ t:Windows, Sao, V ...

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

15


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Café vỉa hè cho giới thương lưu : Tòa nhà Sunwah, Melinh Poin, Metropolitan...

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

16


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Café dành cho những ai thích ngắm Sài Gòn trên cao : Sky View, Panorama, Terrace .

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

17


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thành

Café dành cho tình nhân ,yêu sự lãng mạn : Trầm, Tĩnh lặng...

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

18


Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM

GVHD: Thầy Phan Trí Thảnh

Café dành cho những ai thích nghe nhạc : Hi-end, Topic...

Luận Văn Tốt Nghiêp

SVTH: Nguyễn Kim Yến

19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×