Tải bản đầy đủ

thiết kế cà phê tây nguyên

HUTECH

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÒNO NGHỆ TP. HCM

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NỘI THẤT KHÔNG GIAN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

Khoa:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: THIÉT KẾ NỘI THÁT

Giàng viên hướng dẫn: Ths. Võ Thị Thu Thủy
Sinh viên thực hiện
MSSV: 107301039


: Huỳnh Minh Hải
Lớp: 07DNT3

THự VIỆN
TRƯỜNG ĐH KỲ THUẬT CC.NO NGHỆ TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, năm 2011


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP HCM: NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2012

PHIÉU GIAO ĐÊ TÀI
HỌ VÀ TÊN: Huỳnh Minh Hải

MSSV : 107301066

NGÀNH : THIẾT KỂ NỘI THÁT

LỚP : 07DNT3

1. Đầu đề đồ án tốt nghiệp :

NỘI THẤT KHÔNG GIAN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
2. Nhiệm vụ ( yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu)
Khu sảnh
Khu nhà hàng
Phòng ngủ
Hành lang
3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 19/12/2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 19/12/2011
5. Họ tên người hướng dẫn:

Phần hướng dẫn

Ths VÕ THỊ THU THỦY

Toàn bộ đồ án


Nội dung và đô án tôt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
Ngày ...thảng... năm2011
CHỦ NHIỆM B ộ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẲN

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):..................................
Đơn vị................................................
Ngày bảo vệ...........................................
Điểm tổng kết.........................................
Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp.................................

1


LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan nhừng gì có trong luận văn tốt nghiệp là tự thực hiện,
không sao chép của ai. Trong quá trình làm luận văn, nội dung luận văn có
tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phâm,
tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn, các số liệu trích
dẫn trong đồ án là trung thực.

2


LỜI CẢM ƠN
Qua một thời gian học tại khoa Mỳ Thuật Công Nghiệp - Trường Đại Học Kĩ
Thuật Công Nghệ TP HCM. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả
các thây, các cô trong khoa, nhà trường đã tận tình quan tâm đào tạo và truyền
đạt rât nhiêu kiên thức vê chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong suốt 4 năm
học vừa qua, điều này đã giúp em có thể trau dồi thêm nhiều kiến thức mới
trong học tập. Đặc biệt là các thầy cô trong khoa mĩ thuật công nghiệp.
Ngoài ra em còn muốn gửi lời cám ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn
cô đã tận tình giúp đờ và chỉ dẫn để em có thể hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp
của mình đó là cô Võ Thị Thu Thủy. Em nguyện sẽ cố gắng phấn đấu hết khả
nang cua minh đe co thê trau dôi và mở rộng vôn kiên thức trong chuyên
nghành, và trở thành một nhà thiết kế nội thất theo con đường mà em đã chọn.
Đồ án tốt nghiệp của em vẫn còn rất nhiều thiếu sót về mặt hình thức nội
dung cũng như trong ý tưởng thiết kế, vì em vẫn còn nhiều thiếu sót trong
chuyên mon đăc biệt là kinh nghiệm trong thực tê. Qua đó em kính mong nhận
được những nhận xét quý báu từ giáo viên hướng dần cũng như hội đồng.

3


MỤC LỤC
Trang bìa cứng
Trang bia phụ
Đánh giá kết quả sinh viên khóa 07
Lời cam đoan
Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề t à i ...........................................
2. Tình hình nghiên c ứ u .................
3. Mục đích nghiên cứu.........................
4. Nhiệm vụ nghiên c ử u .......................
5. Phương pháp nghiên c ứ u .......................................................
6. Các kết quà đạt được của đề t à i .............................
7. Tài liệu tham khảo............................................
8. Kết cấu của ĐA/ KLTN.................................................................
CÁC CHƯƠNG CỦA ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP
CHƯƠNG I : NGHIÊN

cứu VỀ TẨY NGUYÊN

1.1 Đặc điểm Tây Nguyên...........................
1.2. Nghiên cứu về Tây Nguyên (kiến trúc, lễ hội, nhạc cụ, đời
sống...)......................................... ................................ .

4


CHƯƠNG II : ĐỀ XUẤT NHŨNG GIẢI PHÁP TRONG THIẾT KẾ KHÔNG
GIAN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
2.1 Giới thiệu chung không gian cà phê...............................................................
Khái niệm - Vai trò..........................................................................................
2.2 Mục đích của công trình thể hiện thiết kế trong đồ án..................................
2.3 Giải pháp thiết kế cho công trình....................................................................
2.4 Giải pháp chung cho công trình......................................................................
2.5 Giải pháp cho bốn không gian chức năng của công trình.............................
Không gian cà phê thổ c ẩ m ..............................................................................
Không gian cà phê nhà dài................................................................................
Khôn^ gian cà phê hát với n h a u ......................................................................
Khu cà phê sân vườn..........................................................................................

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP THIẾT KÉ CHO NỘI THẤT KHÔNG GIAN CÀ
PHỂ TÂY NGUYÊN
3.1 Hồ sơ kiến trúc công trình..............................................................................
3.2 Mặt cắt công trình............................................................................................
3.3 Không gian các khu cà phê.............................................................................
3.3.1 Không gian nội thất khu cà phê thổ cẩm...................................................
3.3.2 Không gian nội thất khu cà phê nhà dài....................................................
3.3.3 Không gian nội thất khu cà phê “hát với nhau” .........................................
3.3.4 Không gian nội thất khu cà phê sân vườn..................................................
KÉT LUẬN

5


DANH MỤC CÁC TỪ V1ÉT TẮT
ĐA/ KLTN : Đồ án, khóa luận tốt nghiệp
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1:Trình bày tên trường,khoa,lóp,giáo viên hướng dẫn và tên công trình
thiết kế.
Bảng 2 : Giới thiệu ý tường và lý do chọn đề tài.
Bảng 3 : Trình bày hồ sơ kiến trúc mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt
Báng 4,5 : Trình bày mặt bàng khu cà phê nhà dài, phổi cảnh, mặt cất
Bảng 6,7 : Trình bày mặt bằng khu cà phê thố cẩm, phối cảnh, mặt cắt
Bảng 8,9 : Trình bày mặt bằng khu cà phê “hát với nhau”, phối cảnh, mật cẳt
Báng 10, 11: Trình bày mặt bàng khu cà phê sân vườn phối cảnh, mặt cắt
Bảng 12 : Trình bày phối cành phụ, khai triển chi tiết sàn phẩm
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Nhà rông
Hình 2 : Hình nhà sàn dài của người dân tộc Ê Đê
Hình 3 : Người con gái Ê Đê trong ngôi nhà sàn dài
Hình 4: Hình ảnh nhà mồ
Hình 5 : cồng chiêng
Hình 6 : Vải thổ cẩm

6


PHẦN M Ở ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong xu thê xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, cùng với sự phát
triên và hội nhập vê kinh tế và xã hội văn h ó 4 x ã hội nước ta cũng đang trong
quá trình chuyên mình mạnh mẽ cùng với đó những bản sắc văn hóa dân tộc
noi chung, nhùng nét văn hóa truyên thông của từng dân tộc nói riêng đang
dần mờ theo sự thay đổi theo thời đại.
Đề tài về Tây nguyên là một đề tài mang tính thiết thực và cần thiết đối với xã
hội nước ta hiện nay. Đó là sự gợi lại trong mỗi người dân chúng ta về một
miên đất Tây Nguyên, nơi sinh sống của một số dân tộc anh em như: bana, ê
đê, cơ ho, m ạ.. .với một bản săc rất riêng đặc thù của miền sơn cước, tuy không
mang lại tât cả những truyền thống bị lãng quên nhưng phần nào đó có thể tìm
kiêm, lưu giừ và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của một vùng miền.
Đe cho ra dơi một sản phâm thiêt kẽ trong thời đại ngày nay điều kiện cần
đáp ứng yêu cầu về công năng, thẩm mỹ, về tính sáng tạo... nhưng hơn tất cả
chúng ta cân vì một cái gì đỏ ý nghĩa thiết thực hơn đỏ là bản sắc văn hóa dân
tộc đó mới là điều kiện đủ, đã là nhà thiết kế cần là người sáng tạo vì nhiều
mục đích, nhưng cao hơn thế việc đem lại lợi ích cho đất nước minh giữ lại
được nhũng ban săc tôt đẹp nhất của dân tộc mình mới hội tụ đầy đủ những
điều kiện cần thiết.
Trong thời đại mà áp lực cuộc sống, công việc, khiến cho người ta có xu
huơng mẹt mỏi căng thăng vì thê việc tìm vê một không gian thoải mái, mộc
mạc gân gũi với thiên nhiên để thư giản trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Với
nhừng thiêt kẻ mang bản chât văn hóa Tây Nguyên sẽ người thướng thức có
thế tìm hiếu và thả mình trong một không gian thoải mái hơn, yên bình hơn.

7


Các dân tộc anh em có đời sống văn hỏa rất đặc sắc, chính những giá trị văn
hóa truyền thống đã tạo nên nét đặc trưng văn hóa riêng so với các dân tộc
khác ở miền khác. Những nét văn hóa phong phú và đa dạng của người dân nơi
đây được thể hiện qua nhừng lề hội, những dáng vẻ trong kiến trúc, đường nét
hoa văn trong trang phục, chế tác đồ dùng sinh hoạt...
Chính vì những lý do trên khiến em chọn phong cách Tây Nguyên để trang trí
cách điệu cho không gian cà phê.
2. Tình hỉnh nghiên cứu:
Nói đến Tây Nguyên thì hình ảnh ngôi nhà rông, nhừng mùa lề hội, những
hoa văn thổ cẩm hay những tác phẩm phù điêu, tượng gỗ là nhừng nét cơ bàn
rất riêng biệt của người dân nơi đây vì thế những nghiên cứu của em chủ yếu
về:
-

Nhừng lễ hội của dân tộc với các loại nhạc cụ phuc vụ lễ hội

-

Nhà dài Tây Nguyên

-

Thổ cẩm Tây Nguyên

-

Hình thức trang trí nhà vườn của đồng bào

3. Mục đích nghiên cứu:
Các quán cà phê ở Việt Nam ta cũng đang ngày càng phát triên mạnh đặc biệt
là ở nhừng thành phố lớn. Không kế là những tầng lóp nào, tuổi nào, ai cũng
cần cho mình những phút giây thư giãn hay họp mặt trò chuyện với nhau bàn
luận về công việc, cuộc sống giảm stress...nhưng chưa hẵng các không gian cà
phê đều có thể đáp ứng tất cả mọi thị hiếu của khách hàng, có những không
gian cà phê chưa thật sự thu hút được nhiều khách hàng một phần là do nội thất
không gian chưa được đẹp lạ mắt lắm, thiết kế chưa đặc sẳc, chưa mang được
đặc trưng của một vùng miền...
Vì vậy với công trình cà phê Tây Nguyên mà em muốn thế hiện trong bài đồ
án tốt nghiệp với mong muốn sẽ tìm ra những giải pháp, một hướng mới cho
8


nội thât không gian cà phê, điều này phần nào mang hơi thớ phong cách riêng
vê đặc trưng của một vùng miền, cụ thế đó là không gian nội thất mane phong
cách của người dân nơi cực tây của tổ quốc. Đến với cà phê Tây Nguyên là trở
về với vùng đất bazan màu mỡ, nơi mà cà phê đã trơ thành “thương hiệu” đại
diện cho vùng đất này
Ngoài ra không gian nội thất còn đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người
ngày càng cao, cần có một không gian cà phê thư giãn lạ mắt đây có thể xem
như là một “luồng gió mới” thổi vào giữa một thành phố hiện đại, nhàm tìm
hiêu sâu hơn vê không gian cà phê. Với mong muốn tim tòi sự sáng tạo, sự
mới lạ về nó. Tạo ra sự độc đáo trong từng không gian thiết kế.
Đỏng thời qua các không gian nay người thưởng thức có thể tìm hiểu về một
nền văn hóa với bản sắc dân tộc miền cao, để những nét văn hóa “phi vật thể”
này không mât đi mà còn được bảo tồn và phát triển hơn nữa.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Giới thiệu cuộc người dân Tây Nguyên, với nhừng dáng vẽ trong kiến trúc
đieu khăc đường nét hoa văn trang trí trong trang phục, trong thổ cẩm, màu sắc
đặc trưng... từ đỏ giúp mọi người biết hơn về hình tượng văn hóa dân tộc anh
em miền ngược.
Từ những tìm hiểu về Tây Nguyên. Em đâ triển khai và hình thành ý tưởng
trong 4 thiết kế không gian cà phê Tây Nguyên. Bổn không gian đó là không
gian cà phê nhà dài, không gian cà phê thố cẩm, không gian cà phê nhạc cụ
không gian sân vườn.
1 ât cả các ý tưởng thiết kế trong 4 không gian nội thất trên đều mang tính
khả thi và dê dàng thi công, vì nhu cầu thẩm mỹ của con người ngày càng cao
và sự khám phá ấn tượng lạ trong phong cách mới lạ của thiết kế không gian
mang đậm văn hóa truyên thống của Tây Nguyên.

9


5. Phương pháp nghiên cứu:
Thu nhập thông tin từ các tư liệu, tài liệu có liên quan đến sự phát triển và
hình thành hỉnh tượng văn hóa truyền thống có từ rất lâu đời ờ Tây Nguyên
Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp theo phong cách tây
nguyên, mới lạ, không trùng lặp.
Nghiên cứu nhừng ứng dụng, cách điệu hình tượng thuộc về Tây Nguyên và
chuyển hóa nó vào trong không gian nội thất cà phê.
Hướng nghiên cứu phát triển ý tường để hình thành không gian thiết kế. Đưa
ra giải thích và hướng đề xuất để giải quyết vấn đề.
Tôn trọng và tuân theo phong tục, tập quán về nhừng nguyên tắc tín ngường
người dân, đê tránh sự sai lệch về dần chứng văn hóa cội nguồn.

6. Các kết quả đạt được của đề tài :
Điêu trẽn hết là đồ án của em sẽ góp phần vào sự tự hào, giao lưu văn hóa
bao vệ cũng như tôn trọng những di sản văn hóa dân tộc mà ít người quan tâm
đen, đó là những giá trị thâm mỹ vê hình tượng văn hóa của người đồng bào
Tây Nguyên
Có thê nói, trong kiến trúc hiện đại của Việt Nam hiện nay, thì kiến trúc nhà
dài, tượng nhà mồ của dân tộc Ê Đê là một trong những nét kiến trúc độc đáo.
Ban sac văn hóa đặc trưng của người dân Tây Nguyên biêu hiện qua sự đơn
giản của hình khối, đường nét kiến trúc chắc chẳn khỏe mạnh, dồi dào về ý
tuơng trong hoa văn thô câm, những lễ hội giai điệu âm nhạc cồng chiêng tạo
nên nét đặc trung vê phong cách dân tộc Ê Đê nói riêng cũng như phong cách
Tây Nguyên nói chung. Điều đó càng khẳng định tính giá trị thẩm mỹ về hình
tượng văn hóa của dân tộc E Đê, đồng thời cũng thể hiện được một phong cách
Tây Nguyên độc đáo.

10


Thiết kế ra được một không gian nội thất lạ mắt ấn tượng, mỗi khi đến đó
con người sẽ cảm thấy thoải mái ấm cúng.
Tiếp thu giá trị thẩm mỹ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng
với dòng chảy của thời gian, với nền kinh tế đang hội nhập một cách nhanh
chóng, những giá trị về hình tượng văn hóa cũng đang trong quá trình tiếp biến.
Nhưng nhũng giá trị đó vẫn luôn được phát huy và phát triên rộng hơn nữa
nhằm quảng bá những tinh hoa văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Khơi gợi
những giá trị về cội nguồn dân tộc. Sự quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số
và giúp người Việt Nam hiẻu hơn về họ.

về không

gian nội thất, tạo được không gian nội thất đa dạng thống nhất

trong các không gian cà phê, xen lẫn hiện vật trưng bày Tây Nguyên, không
gian các khu thể hiện được mang đậm phong cách Tay Nguyên thông qua về
màu sắc, vật liệu, ánh sáng, hỉnh khối, kiến trúc,... qua cách thế hiện các khối
mảng lớn, dứt khoát mang tính tống quát, từ đó tạo ra một không gian nội thất
rất sinh động,

về tính tạo hình thì người dân miền núi lại rất gần gũi với nghệ

thuật tạo hình hiện đại, điều này được biểu hiện qua kiến trúc, các hình thể với
nhiều khối mảng vô cùng đơn giản nhưng có tính khái quát cao. Thể hiện tình
cam con người thật sâu sắc, gây ấn tượng cảm xúc mạnh.
Qua tìm hiêu và tìm tòi từ các nguồn tư liệu được tổng hợp về hình tượng
văn hóa dân tộc trong kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, phong tục tập quán em đã
có một sự cảm nhận sâu sắc Tây Nguyên là điều thiết thực và vô cùng quý giá.
Đe tài nội thất cà phê Tây Nguyên là một đề tài hết sức mới lạ và phong phú
tạo sự khác biệt trong không gian nội thất chú ý cho người xem và cũng góp
phần vào việc bảo vệ và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một niềm tự
hào vì em nghĩ ràng nó giúp em hiểu được và được giao lưu với các dân tộc
khác nhau của các dân tộc nước nhà.


7. Tàỉ liệu tham khảo
baodatviet.vn
Cuộc Sống Việt _ Theo webdulich.com
Cuộc Sống Việt _ Theo vovnews.vn
Nguồn tin: daktra.com.vn
Nguồn (Vietnam .url.vn)
Website: www.Tourbalo.com - Tourbalo.vn, thông tin địa danh
Tạp chí dân tộc - số 118/2010
8. Kết cấu của đồ án:
Đồ án gồm có 3 chương
Chương I : Nghiên cứu về hình tượng của người dân Tây Nguyên( kiến trúc,
nhạc cụ, thồ cầm ...)
Chương II : Đê xuất trong thiết kế các không gian cà phê Tây Nguyên
Chương III : Giải pháp thiết kế cho nội thất cà phê

12


NỘI DUNG CỦA ĐÈ TÀI
CHƯƠNG I - NGHIÊN c ứ u VÈ HÌNH TƯỢNG CỦA NGƯỜI DÂN
TÂY NGUYÊN

1.1 Đặt điểm v ề Tây Nguyên
1.1.1 Vị trí địa hình
Tây Nguyên là vùng cao nguyên, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông
giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình
Thuạn, phía nam giáp các tỉnh Đông Nai, Bình Phước, phía tây giáp với các
tinh Attapeu (Lào) và Ratanakiri và Mondulkiri (Campuchia).
1.1.2 Vị trí địa hình
Tây Nguyên là vùng cao nguyên, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông
giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yen, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình
Thuạn, phía nam giáp các tỉnh Đông Nai, Bình Phước, phía tây giáp với các
tĩnh Attapeu (Lào) và Ratanakiri và Mondulkiri (Campuchia).
1.1.3 Dân

CU'

Ờ Tây Nguyên như Ba Na, Gia Rai, Ê đê, Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông...
gọi chung những dân tộc này là "đồng bào sắc tộc" hoặc "người Thượng"'Thượng" có nghĩa là ở trên, "người Thượng" là người ở miền cao hay miền
nui, một cách gọi đặc trưng đê chỉ những sắc dân sinh sống trên cao nguyên
miên Trung. Danh từ này mới phô biến từ đó thay cho từ ngữ miêt thi cũ là
"mọi".

1.1.4 Văn hóa
Ba Na là nhóm săc tộc đâu tiên, sau người Kinh, có chừ viết phiên âm dựa theo
bộ ký tự Latin do các giáo sĩ Pháp soạn năm 1861. Đến năm 1923 hình thành
chừ viết Ê Đê.
1.1.5 Kinh tê, tài nguyên, xã hội và môi trường
o với các vùng khác trong cả nước, điều kiện kinh tế - xã hội của Tây
Nguyên có nhiều khó khăn, như là thiếu lao động lành nghề, cơ sớ hạ tầng
kem phát triên, sự chung đụng của nhiêu sắc dân trong một vùng đất nhỏ và
với mức sông còn thâp. Tuy nhiên, Tây Nguyên có lợi điểm về tài nguyên
thiên nhiên. Tây Nguyên cỏ đến 2 triệu hecta đất bazan màu mỡ, tức chiếm
đên 60% đât bazan cả nước, rât phù họp với những cây công nghiệp như cà


phê, ca cao, hô tiêu, dâu tăm, trà. Cà phê là cây công nghiệp quan trong số
một ở Tây Nguyên.

1.2 Nghiên cứu về Tây Nguyên
1.2.1 Nhà rông
Nhà Rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, dùng làm
nơi tụ họp của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên.
Nhà Rông của mồi dân tộc đều có những nét riêng trong kiến trúc, tạo dáng
trang trí hoa văn. Nhìn chung nhà Rông là ngôi nhà to hơn nhiều so với nhà
hình thường, có kiên trúc cao. Có những ngôi nhà cao tới 18 m, với đặc điểm
là mái nhọn xuôi dôc hình lưỡi búa vươn lên bầu trời với một dáng vẻ mạnh
mẽ.

Nhà Rông người Ba Na

14


1.2.2 Nhà dài
Nhà dài là loại nhà ở điển hình trong xã hội nguyên thuỷ thời kì sống kiểu
quần cư cộng đồng thị tộc, có ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là loại nhà
thường chi có một phòng duy nhất, dài và hẹp, và thường làm bằng gỗ.
Chiêu dài nhà có thể đển hàng trăm mét, là nơi ở của hàng trăm thành viên
của một đại gia đình.

1.2.3 Nhà mồ
Nhà Mồ, và Tượng Mồ, là mảng đặc sắc của văn hóa cổ truyền Tây Nguyên
(Nam Trung bộ, Việt Nam). Trong thời gian gần đây, truyền thống dựng nhà
mồ-tượng mồ chỉ còn thấy tập trung ở các dân tộc Ba na, Ê đê, Gia rai, Mnông
Xơ Đăng.
Nhà mồ được xây trùm trên nấm mộ và là trung tâm của lễ bỏ mả. Nhà mồ có
nhiêu loại khác nhau. Trang trí nhà mồ thường sử dụng 3 màu: đen, đỏ và trắng

15


Nhà mồ cùa người Gia Rai tại Viện bảo tàng Dân tộc học, Hà Nội
•Nhạc cụ sinh hoạt
Cồng chiêng là nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, được làm bằng đồng thau
hình tròn như chiếc nón quai thao, đường kính khoảng từ 20 cm đến 60 cm
ơ giữa có hoặc không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm
(hoặc dùng tay) để đánh cồng, chiêng, cồng, chiêng càng to thì tiếng càng
trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao.

16


Thổ cấm là loại hàng vải dệt thủ công giàu họa tiết và các 1ìọa tiết này thường
nôi lên mặt vải giống như được thêu. Ở Việt Nam thổ cẩm thường để chỉ loại
vải tự dệt, có hoa văn dệt theo phương pháp truyền thống của các dân tộc ít
người.Các hoa văn trên vải thỏ câm thường thể hiện theo mit truyền thống của
từng dân tộc. Nghê dệt thô câm truyền thống được gi ừ gìn và lưu truyền qua
bàn tay khéo léo của người phụ nữ trong gia đinh.

17


CHƯƠNG II - GIẢI PHÁP THIẾT KÉ CHO NỘI THẮT CÀ PHÊ
TÂY NGUYÊN
2.1 Giói thiệu chung về cà phê
Cà phê là loại hình giải trí khá phô biên hiện nay, là nơi thư giãn thú vị nơi mọi
người đến và trò chuyện tâm sự với nhau, nghe nhạc, thưởng thức tách cà phê
đê giảm stress, hay là nơi hội họp liên hoan, gặp gỡ bạn bè...
Đây là công trình phục vụ cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi
Phương pháp thiết kế chủ yểu truyền tải kiến trúc, điêu khắc hoa văn họa
tiết của Tây Nguyên vào trong không gian nội thất và sản phẩm nội thất.
Vật liệu sử dụng chính là gỗ, mây, tre kết họp với đá, kính,...

2.2 Mục đích của công trình thể hiện thiết kế trong đồ án.
Không gian cà phê ở Việt Nam ta đang ngày càng phát triển mạnh đặc biệt là ở
những thành phô lớn. Các bạn trẻ, khách du lịch trong và ngoài nước... rất
thích vào các quán coffee để thường thức hương vị cà phê, nghe những giai
điệu tuyệt vời mang hơi thở của núi rừng Tây Nguyên, trò chuyện với nhau
bàn luận vê công việc, cuộc sống giảm stress...
. Vi vậy mà không gian mà em muôn thê hiện trong bài đồ án với mong muốn
se tim ra những giải pháp mới cho nội thât không gian cà phê mang phong
cách riêng về Tây Nguyên. Để mọi người đến cà phê Tây Nguyên là có được
không khí ấm cúng, mộc mạc và gần gũi đề tinh thần được thoải mái nhẹ
nhàng hơn với không gian rất riêng cua cao nguvên
2.3 Giải pháp chung cho công trình
Không gian được chia làm 4 khu chức năng chính đó là khu cà phê nhà dài
khu cà phê thô câm, khu cà phê nhạc cụ, khu sân vườn Tây Nguyên.
Phương pháp thiết kế chủ yếu truyền tải kiến trúc, điêu khắc, hoa văn họa
tiếtcủa Tây Nguyên vào trong không gian nội thất và sản phẩm nội thất.

18


Vật liệu sử dụng gỗ, tre, mây, đá gạch làm vật liệu chính.
Màu sắc màu của gỗ, mây tre, đá kết hợp với gam màu nâu đò, vàng thể hiện
đặc trưng của Tây Nguyên.
Ánh sáng chủ yếu sử dụng ánh sáng nhấn, màu vàng.
2.3 Giải pháp cho từng không gian chúc năng của công trình
2.4.1 Không gian cà phê nhà dài
Nơi đây mọi người sẽ được thư giãn với không gian thoáng đãng mới lạ, mọi
người có thể chọn cho mình một nơi tùy thích để trò chuyện với cách thiết kế
độc đáo lên trần, tường, sàn từ kiến trúc, hoa văn họa tiết Tây Nguyên. Những
nét kiến trúc độc đáo trong nhà dài của dân tộc Ê Đẻ, các hoa văn gồm hình
mũi tên, hình chữ V, hình lá, hình ngọn cây dương xỉ, hình thoi hình quả trám
được bổ cục thành ô hoặc dải đối xứng qua trục ngang, trục dọc, hình chừ
nhật...nhằn tạo được phong cách riêng.
2.4.2 Không gian cà phê thổ cẩm
Khu thổ cẩm gồm cỏ lối vào, khu pha chế, khu khách ngồi để mọi người
uống rượi, cocktail...nghe nhạc, quầy thu ngân, khu vệ sinh, kho. vẫn theo mô
tip cách điệu kiến trúc, hoa văn là nhừng họa tiết hình kỉ hà đơn giản, nội thất
khône gian nhò gọn, phù họp với tầng lóp trung niên
2.4.3 Không gian cà phê nhac cụ
Khu coffee tầng lừng lên trẽn cầu thang không gian tuy nhỏ nhưng cũng mới
lạ hình ảnh được sử dung đế trang trí là nhừng loại nhạc cụ thong thường được
sử dụng trong đời sống của người dân, không gian này tuy nhó nhưng phù họp
với nhừng người năng động yêu âm nhạc
2.4.4 Không gian cà phê sân vườn
Không gian này rộng, thoải mái hơn cho những phúc giây thư giản, đến với
không gian này sẽ tạo nên sự £ần gũi với thiên nhiên

19


CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP THIÉT KÉ CHO NỘI THÁT CÀ PHÊ
TÂY NGUYÊN
3.1 Mặt bằng công trình
Công trình chọn dự tính có vị trí tại thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

MẬT BẰNG BÔ TRÍ NỘI THẤT TẦNG TRỆT

20


21

AílAz5jậO


22


3.3 Không gian các khu cà phê Tây Nguyên
Với hồ sơ có sẵn nhiệm vụ là sẽ phân chia không gian thiết kế và thiết kế đầy
đủ các không gian nhà hàng coffee. Các không gian đó là:
3.3.1 Khu cà phê thổ cẩm

Góc nhìn chính vào khu cà phê được sử dụng các hoa văn họa tiết trong thổ
cấm dân tộc như hình thoi, hình quả trám, hình dich dắc đã được cách điệu làm
điếm nhấn lên quầy bar và kệ đựng rượu hết sức tinh tế. Các họa tiết điêu khắc
trong thanh cầu thang được thiết kế với dáng vẻ chắc khỏe của Tây Nguyên.

23


3.3.2 Khu coffee tầng lửng

Mặt băng bô trí nội thất khu cà phê nhạc cụ

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×