Tải bản đầy đủ

thiết kế cà phê bar ma trận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH
-------------- oOo-------------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài: CÀ PHÊ - BAR “MA TRẬN”

C huyên ngành: Thiết kế nội thất
Mã sô" ngành: 301 (Nội thất)

GVHD: cô Nguyễn Thị Bích Vân
SVTH: Trằn Hồng Ánh

THU VIỆN
TRliÓNG 0H KỸ THUẠT CÒNG NGHỆ TP.HCM

A O

à

OOồ365'


Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: THIÉT KÉ NỘI THÁT

NHIỆM VỤ ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: TRÀN HỔNG ÁNH
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT

MSSV: 106301006
LỚP: 06ĐNT2

l. Đâu đê Đô án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :...............................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :................................................
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn

1/....
.
................
...ZZZZZZI"

2/

.zzzz...

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MỒN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ M Ô N
Người duyệt (châm sơ b ộ ):.............................
Đơn vị:.................................................................
Ngày bảo vệ:......................................................
Điểm tổng kết:.......... ........................................
Nơi lưu trữ Đồ án tô"t nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
Em xin chán thành cảm ơn các thầy cô trong khoa đã dãy giỗ và nhiệt
tình giúp đỡ em trong thời gian 4 năm qua học ở trường. Và em xin cảm
ơn cô Bích Vân trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, đã hướng dẫn và
giúp đỡ tận tình giúp em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.
M ột lần nữa em xin chân thanh cảm ơn cô Bích Vân và các thầy cô
trong khoa.


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

Thuyết minh tốt nghiệp

Mục lục
I. Hướng nghiên cứu
1. Lý do chọn đề tài
2. Ý nghĩa đề tài
3. Nhiệm vụ thiết kế
4. Mục tiêu nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
II. Các hướng nghiên cứu cụ thể
1. Khái niệm về ma trận
2. Hình thức Ma trận mà từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế
3. Các hình ảnh tham khảo
4. Hồ sơ kiến trúc gốc
III. ứ n g dụng trong thiết kế Bar- cà phê “Ma trận”
1. Tố chức không gian và định hướng không gian thiết kế
1.1 Tồ chức không gian
1.2 Không gian thiết kế
2. Ý tưởng cho toàn bài
3. Hồ sơ thiết kế
4. Phân tích cho từng không gian cụ thể
4.1 Sân vườn
4.2 Sảnh đón khách
4.3 Bar- sàn nhảy
5. Vật liệu sử dụng chủ yếu trong thiết kế
IV. Kết luận

Ị---------

1

l


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân____________________ I Thuyết minh tốt nghiệp

I.

Hướng nghiên cứu :
L Lỷ do chọn đề tài:
Ma trận không chỉ là tóan học, không chỉ hình thành và xuất hiện trong tóan

học, trong cach nganh khoa học, mà ma trận vân có thê được ứngd ụng vào nghệ
thuật, vào các thiêt kế, đem lại 1 cái nhìn mới mẻ cho thiết kế. Chinh vì thế mà em
chọn đe tai này đệ nghiên cứu sâu hơn vê ma trận đê em có thể áp dụng được tốt
hơn vào ngành thiêt kê nội thất mà em đang học.

2. Ỷ nghĩa đề tài.
Qua phần nghiên cứu này , người nghiên cứu cũng như người thiết kế và sử
dụng co thê hiêu rõ hơn vê giá trị của thâm mỹ và các công năng của tóan ma trận
trong các công trình kiến trúc và nội thất.

3. Nhiệm vụ thiết kế
Đưa hình thức ma trận thiết lập nên không gian thiết kế nội-ngoại thất của
Bar- cà phê sân vườn.

4. Mục tiêu nghiên cứu.
- Vấn đề cần nghiên cứ: Tìm hiểu về ma trận
- Ung dụng : Ưng dụng trong thiết kế nội ngoai thắt

5. Phương pháp nghiên cứu.
Tham khảo tài liệu trong thư viện và nhà sách, tư liệu của giáo viên đi
nghiên cứu thực tế, tra cứu trên internet,.. .và quan trọng nhất là sự dam mê và
nhiệt tình với đề tài.

?

L


G VHP: cô Nguyễn thị Bích Vân____________________ I Thuyết minh tốt nghiệp

II.

Các hướng nghiên cứu cụ thể:
/. Khải niệm về ma trận (Matrix):
Ma trận đã được nghiên cứu từ xa xưa. Thời tiền sử đã có khái niệm
hình vuông Latin và hình vuông kì diệu.
Lịch sử hiện đại của ma trận gắn liền với việc giải hệ phương trinh
tuyên tính. Gottfried Leibniz đã phát triển lý thuyết về định thức từ năm
1693. Gabriel Cramer tiếp nối sự nghiệp, với quy tắc Cramer năm 1750. Carl
Friedrich Gauss và Wilhelm Jordan đã phát triển phép khử Gauss vào những
năm 1800.
Từ "ma trận" (trong tiếng Anh là matrix) được dùng chính thức lần
đâu vào năm 1848 bởi J.J. Sylvester. George Cayley, William Rowan
hamilton, hermann Grassmann, Ferdinand Georg Frobenius và John von
Neumann là một vài trong số những tên tuổi gấn liền với sự phát triển của lý
thuyết ma trận.
Ma trận (matrix) là công cụ toán học rất mạnh của toán học, đặc biệt
là toán ứng dụng (applied maths). Nói cách khác ờ đâu toán được ứng dụng
vao trong cuộc sông thì hâu như ờ đỏ người ta đă sử dụng công cụ này.

- 1

3

V 4

1

0

0

1

0

1

0

2

Û

0'ị

- >

2

0

3

- 5

- 5

l )

1

0

T a

0

c ó

m a trậ n

G h i c h ú .

s a u .

¡X

r
1 2

h

-1 3

-

4

0

1

/

k

" •?
~ 1

0

0

0


1
0

2

13

1

0

1

i


1

2

0

1

0

i

f

I

0
r*

0

?

1
t°
_ ]
?

c

( ũ

1
1

I
2

f

1

?

0
0

- f

n

f
0

i
~ ?

1

0

0

10

0

Û

1

2


-

1

1

5

5

2

J
?

1
ĩ

1
ĩ

[ Ỉ :A ~ '}

2

V *

h

u

0

0

0

0

0

0

0

0

z ,

2 ,

0

0

0

- z 9 '
z 9

- z »

7
*• 4

0

0

0

- 1

1

0

0

0

0

0

0

- 1

0

- 1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

- 1

0

1

0

0

l

0

0

0

0

- 1

- 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

- 1

0

0

0

0
*
/

/*

u

o

2

=

3

1

ỉ)

*

1

1
M ột sô m a trận trong toán học

0

*3

1

0
0
= x


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân
2. Hình thức Ma trận mà từ đó đưa ra ý tướng thiết kế'
2.1

Hình thức ma trận được đưa ra bàng tóan học trong mặt phẳng. Những
hình thức này có thể được dùng để phân chia hoặc bố trí không gian .
Lây ý tưởng từ các mê cung để hình thành nên việc bố trí sắp đặt
trong không gian.

4


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân____________________I Thuyết minh tốt nghiệp
2.2

Ma trận số trong tóan học được dung rất nhiều trong việc lập trình các
chương trình trong ngành tin học, ngay trong phim “Matrix” (Ma
trận) hình thức này được nói đến như ý tưởng chủ đạo của phim. Từ
đó lấy ý tửơng từ những tấm poster quảng cáo với dạng ma trận số để
thiết kế không gian cho quán bar-cà phê sân vườn.

5


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân____________________I Thuyết minh tốt nghiệp
2.3

Hình thức ma trận được dùng trong chiếu sáng mang lại hiệu quả rất
cao trong thiết kế.


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân
2.4

I Thuyết minh tốt nghiệp

Một số hình tham khảo

7


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân
3.

Hồ sơ kiến trúc gốc:
3.1

Mặt bằng tong thê:

Thuyết minh tốt nghiệp


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

Thuyết minh tổt nghiệp

3.2 Các mặt đứng

V

. 4,

MẢTCẮr 1 - 1 n 1/100

rQ


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân____________________ I Thuyết minh tốt nghiệp

III.

u ng dụng trong thiết kế bar- cà phê sân vườn
/. Tổ chức không gian và định hướng không gian thiết kế
1.1 Tổ chức không gian
-

Mặt tiền

-

Chỗ để xe

-

Sân vườn
Lôi vào -trục giao thông
Khu tiếp tân
Khu pha chế (dọn rửa + kho)
Quầy thu ngân
Không gian ngồi uống cà phê
Không gian bar + sàn nhảy
Khu vệ sinh

1.2 Không gian thiết kế
Sân vườn
Khu tiếp tân
Không gian bar + sàn nhảy

2. Ỷ tưởng cho toàn bài:
Lây ý tường từ những mê cung, những dạng ma trận số để tạo ra
một không gian “Ma trận” từ cà phên sân vườn cho đến bar, sàn
nhảy.

1
10

L


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

Ị Thuyết minh tốt nghiệp

3. Hồ sơ thiết kế
3.1 Mặt bàng tổng thể với 3 khu vực được thiết kế.

3
!I

:

n

♦<

ì?

*<
.

.

Iiứ im ! ij o 3 *

tt»

iI

d t-x tlitỳ

+'8 \

1■

- E'$

-

-

s ư ^ Q

_ị

.

! «•
'i

o□□ ị □
R
i

-( r a

.


s ỉ 5ừ

i

'

t*

SX rIf

jỊt

cc ; ; , - ■
^
ỉi:

L _c ~

ịĩ '

t
.*,1
n

4

V5 *1

M Á.
*-■

I

íK
s|i

* |í \

íị

c

\ ;

%ĩi;

s •-

1 »
ị- H * \rL ĩ -

:

1

i

' * L ,


*

z . *—
ní
~h B

*wr -ạrss
OCX*¡o t

í' i
L i • í^ L ..

■□

+

^

' i

:ĩí

« 0

1

1

1“ '

r
o ấ*y
■' ; ' ■■ \iti /
iỉ

'(■ % ' J {
1 '

9

'Í31 •««« Vj

CtWb

ịi


1t*rS;v, -*u*

* * 0

ư

*

UO0

4

a a te

JW
ooes

*a

ị-

«Vi>

* •
0O*Z

*2.

OI&

1


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

I Thuyết minh tốt nghiệp

3.2 Các mặt đứng

1?


GVHD: cô Nguyên thị Bích Vân___________________ I Thuyết minh tốt nghiệp
Lấy ý tưởng từ ma trận số, nên không gian được thiết kế sắp đặt
như me cung và các bức tường kính được khác chữ để khi khách vào
ngôi sẽ có cảm giác như đang trong 1 không gian ma trận.

Is


OVHD: cô Nguyên thị Blch Ván____________________I Thuyết minh tốt nghiệp

Phía ngoài khu vực mái che là khu vực giành cho các cặp đôi
muốn riêng tư và 1 chút mão hiểm khi đi trên những phiếm đá nổi để
đên chô ngôi trên mặt nước, tạo 1 chút cảm giác phiêu lưu, 1 chút lãng
mạn hoà mình hoàn toàn với thiên nhiên.

16


G VHP: cô Nguyên thị Bích Vân____________________Ị Thuyết minh tốt nghiệp
4.2

Khu vực tiếp tân và sảnh đón

La nơi khách sẽ bước vào đâu tiên đê vào khu vực bar và sàn nhảy có
2 loi đe đi vào khu vực bar và sàn nhảy, 1 là đi từ phía sân vườn vào và 2 là
đi từ cổng bên hông vào khu vựa tiếp tân và sảnh đón.
Ớ khu vực này, không gian đựơc thiết kế hòan tòan với ma trận số
xung quanh tường với hiệu ứng sánh sang chiếu hắt và kính tạo ra 1 không
gian mờ ảo và bí hiểm như 1 ma trận thực sư. Những đường ánh sáng đèn
led sẽ dẫn dát đến vị trí quầy tiếp tân sau đó là 1 lối vào được thiết kế như
mê cung khiến khách vào sẽ bất ngờ khi nghĩ ràng đã vào khu vực bar- sàn
nhảy nhưng thự sự đấy chì là lối dẫn vào.

17


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

ị Thuyết minh tốt nghiệp

Lối dẩn vào cũng được sử dụng chủ yếu với vật liệu kính được khác
chữ và hiệu quả của ánh sáng hắt để tạo không gian mờ ảo. M àu sắc sử dụng
chủ đạo vẫn là màu xanh lá với ánh sáng hắt màu vàng và những khung sắt
màu xám dẫn dắt từ dưới lến trên theo dạng xoắn ốc để tạo độ hút cho lối dẫn

IX


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

Thuyết minh tốt nghiệp

vào. Fòan bộ không gian sẽ như 1 mê cung ma trận tạo cảm giác tò mò thích
thú và cuốn hút cho người khách.
4.3

Khu vực Bar- sàn nhảy

(hình tham khảo )
-

Không gian bên trong khu vực bar + sàn nhảy được thiết kế với màu
sắc ánh sang hiên đại, năng động, các hình thức ma trận sẽ được dùng
từ trần chạy xuống từorng rồi đến sàn.

1Q


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân
-

Thuyết minh tốt nghiệp

Trong bar và sàn lúc này không chỉ là ma trận tạo ra từ các chữ số, m à
m a trận còn được tạo ra từ ánh sáng, từ cách chiếu sáng và sự phản
chiêu nhau từ những tấm kính được áp trên trần, dưới sàn và xung
quanh không gian để tạo nên không gian ảo giác của “M a Trận”

'»ÍI


GVHD: cỏ Nguyễn thị Bích Vân

Thuyết minh tốt nghiệp

THU VIỆN
TRƯ0HG OH k ỷ TH liẬ r CÒNG NGHÉ TP.HCM

9 I


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

I Thuyết minh tốt nghiệp


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

I Thuyết minh tốt nghiệp

Mau săc của bar- sàn nhảy thay đôi theo màu sắc của đèn chiếu để thay
đoi tuy theo từng chủ đê hay sở thích của ai đó và làm tăng them sự
sinh động cho quán.


GVHD: cô Nguyễn thị Bích Vân

I Thuyết minh tốt nghiệp

74


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×