Tải bản đầy đủ

Resort mộc phong cách hiện đại

HUTECH
D.iHọcKỶTHutTcd.oMHậTP.Hc»

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CONG n g h ệ TP. HCM

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

RESORT MỘC

PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

Ngành

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành :

THIẾT KẾ NỘI THÁT

Giảng viên hướng dẫn


: ThS. Nguyễn Thanh Tân

Sinh viên thực hiện

: Trần Thượng Đẳng

MSSV : 106301081

Lớp : 07DNT1
-------------- ----T H Ư

TP. Hồ Chí Minh, 2011

V IẸ N
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: ĐÓ ÁN TỒT NGHIỆP.

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: TRẦN THƯỢNG ĐẲNG
NGÀNH
: THIẾT KÉ NỘI THẤT

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
.......................
f i €Í ôr r

MSSV: 106301081
LỚP : 07DNT1


Kựìỉ>

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô"liệu ban đầu):
.... -1............................................................................................................................................

...........ìùhiL.... Ẩpã... l.hlL..qiăạ....... ... ,................................. ..........................
... J......J ^ h u . . . M À ứ . . u h a a q . J . a u t . ỉ x a . . . ................................... .............................
....u..... Lău....zu.cc..... .pjOtỂỉùU-d£Ré.,.................................................................

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :... 1....-............ ..
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
5. Họ tên người hướnẸ dẫn
1/
...
2/ ................... .... .. ...........................................

Phần hướng dẫn

í

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngà V
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MỒN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẨN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chẩm sơ b ộ ):......................-.............
Đơn vị:.............................................. ..........................
Ngày bảo vệ:..................................... .........................
Điểm tổng kết:...........................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

<^5-

\offw, 2^T2_

NGƯỜI HƯỚNG DẨN
(Ký và ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm SỐ b ằ n g số .

.Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày..... tháng......... năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
Với khoảng thời gian em đã sống và học tập tại trường . Với rấ t n h iều
mOàn học, rất nhiều đ ề t à i , những m ảng k iến thức v ề th iế t k ế nội t h ấ t , em đã
được ng h e giảng và học tập trên lớp bởi các thầy g iáo , cô g iáo có k iên thức
sâu v ề chuyên ngành và h ế t long vì sinh viên.
T rong thời gian học tập và nghiên cứu em đã được các th ầy cô trong khoa
m ỹ thuật hướng dẫn và giúp đỡ tận tình . Đ ặt b iệ t là thầy N g u y ễn T h an h T ân
đã giúp em hoàn thành đề tài R eso rt M ộc th eo phong cách h iện đại này.
T rong b à i đồ àn này không trành khỏi những sơ s u ấ t , e m hy vọng sẽ được
sự chỉ d ẫn và góp ý củ a Q uý thầy cô và củ a H ội Đ ồng g iám k h ả o đ ể e m có
th ể ho àn chỉnh hơn v ề m ặt k iến thức củ a m ình , làm nền tản g vững chắc cho
cồng việc của m ình trong tương l a i .


NÒI THẮT RESORT MỜC
MỤC LỤC
PHÀN MỞ ĐẢƯ.......................................................................................................................... tranể 3
1.

Lý do chọn đề t à i .................................................................................................................. trang 3

2.

Mục đích nghiên c ứ u ............................................................................................................trang 4

3.

Nhiệm vụ nghiên c ứ u ........................................................................................................... tranê 4

4.

Đối tựong nghiên c ử u ...........................................................................................................trang 4

5.

Phưong pháp nghiên c ứ u ......................................................................................................tranê 5

6.

Đóng góp bài khóa lu ận .......................................................................................................trang 5

PHẢN NỘI DƯ NG ....................................................................................................................... trans 6
CHƯƠNG 1 : C ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIẺN................................................................ trang 6
1.1 C ơ SỜ LÝ LUẬN ĐỀ T À I...................................................................................................trang6
1.1.1 Khái niệm chung R esort...................................................................................................tranê 6
1.1.2 Đặc điểm về Resort.........................................................................................................trang 7
1.1.3 Kiến trúc về nội thất Resort........................................................................................... trang 8
1.1.4 ứng dụng của gỗ trong R esort.........................................................................................trang10
1.1.5 lịch sử của R esort.........................................................................................................trang 11
1.1.6 Đối tựomg cho R esort...................................................................................................trang 13
1.2 HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TIẾN ĐÊ T À I........................................................................ trang15
1.2.1 Xu hírong..........................................................................................................................trang15
1.2.2 Công n g h ệ........................................................................................................................ trang15
1.2.3 Thiết kế và thi cô n g ......................................................................................................... trang15
1.2.4 Tiêu chuẩn về không g ia n ............................................................................................... trang18
CHƯ ƠNG

2 : TỐNG QƯAN LỊCH sử CHỦ ĐẺ NGHIÊN cứu

trang19

2.1 Ý từơng đưa gỗ vào nội thất R esort.....................................................................................trang19
2.2 ứng dụng của gồ trong nội th ấ t........................................................................................... trang20
2.3 Biểu hiện cụ th ể .................................................................................................................... trang21
2.4 Nhiệm vụ thiết k ế ..................................................................................................................trang22
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP _ KỸ THUẬT TH1ÉT KÉ

SVTH: TR/ƯV THƯỢNG ĐĂNG

trang23

1


_____________________________________________________

NÒI THẮT RESORT MÕC

3.1 HỔ S ơ CÔNG T R ÌN H ....................................................................................................trang 23
3.2 MẬT BẢNG CHI TIẺT CÁC KHU

vực..................................................................... trang 24

3.3.1 Thiết kế khureeession.............................................................................................. trang 24
3.3.2 Thiết kế khu nhà hàng trên h ồ .................................................................................. trang 24
3.2.3 Thiết kế khu Spa thư g iàn ..........................................................................................trang 24
3.3.4 Thiết kế khu Presiden................................................................................................ trang 25
CHƯƠNG 4: KÉT QUẢ NGHIÊN

cứ u SÁNG TÁC

trang 26

4.1 PHONG CÁCH TH1ÉT KẾ ĐẺ T À I ............................................................................ trang 26
4.2 ĐÁNH GIÁ NHỮNG GIÁ TRỊ SÁNG T Á C ............................................................... trang 28
4.3 KÉT LU Ậ N .....................................................................................................................trang 28
4.4 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................. trang 28

SVTH: TRÌAt THƯỢNG ĐẢNG

2


NÒI THẮT RESORT M ờ c

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ T À I:
Đ ất nước ta hiện nay đang trên đà phát triền và hội nhập cùng với các nước trên thế
giới trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đỏ ngành du lịch cũng phát triên kéo theo các du
lịch khác cũng phát triển theo như du lịch nhà hàng, khách sạn, resort.. Cùng với đó
các yếu tố thẩm mỹ cũng được nâng cao để có thể đáp ứng đủ nhu câu trong thời kỳ
phát triền, mục đích phục vụ cho du khách ở công năng sử dụng là nghỉ ngơi, ăn uông,
thư giãn... Tạo cho du khách khi đến với R esort như đang đến thiên đường, tât cá mọi
không gian điều hoàn hảo và tiện nghi đên từng chi tiêt nhỏ nhât. R esort con la m ọt
khu du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo với những khu phòng xinh đẹp, những nhà hàng sang
trọng và trung tâm vui chơi giải trí hâp dân, nơi mà du khách có the thư giãn trong
không gian tĩnh lặng ở hồ bơi, bãi biền, hay trong khu vực riêng biệt của Resort...
V ới những điều hoàn hảo đó, tôi muốn tạo nên m ột không gian Resort sang trọng
theo phong cách hiện đại mà mỗi khi du khách ghé qua điêu có cảm giác thoải mái, hài
lòng và đề lại ấn tượng với du khách vê 1 R esort hiện đại và hoàn hảo.
Phong cách tôi chọn cho khu Resort mà tôi thiết kế là resort theo phong cách hiện
đại và vật liệu sử dụng phần lớn là vật liệu bằng gỗ (mộc). Đ ưa khu Resort và không
gian nội thất từ trần, tường, sàn, đến các vật dụng trong khu Resort đêu được cách điệu
theo phong cách hiện đ ạ i....
Lối sử dụng m àu sắc nhẹ nhàng và đơn giản. M àu săc chủ yêu trong nội thật khu
Resort M ộc là màu tự nhiên của gỗ, bởi vì bản thân gỗ đã mang m àu săc đẹp, hài hòa,
tinh tế, sẽ làm tôn vinh vẻ đẹp của khu R esort . Ờ đây, tông màu chủ đạo của không
gian là màu gồ.

Với nhừng nét đặc trưng của phong cách này, tôi muôn tạo nên một không gian
Resort sang trọng mà mồi du khách ghé qua đây đều có cảm giác gân gũi than thiện.
Thiết kế Resort Mộc nhằm mong muốn mang đến một không gian ấm cúng và mới lạ cho
du khách, cuộc sống tiến bộ, tốc độ xây dựng ngày càng tăng mạnh, không gian ngày càng cải
thiện và tiện nghi hơn, một công trình phục vục cho tât cả các đoi tượng, đặc biệt đôi VƠI
người yêu thiên nhiên, sự ấm áp nên đưa gỗ vào là thật sự bức thiêt và có ý nghĩa.

SVTH: TRẨ N THƯỢNG ĐẮNG

3


NỒ1 THAT RESORT MQC

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu.
Xã hội Việt Nam đang từng bước hội nhập và phát triền đa chiều hướng với thê
giới về nhiều mặt như kinh tế, khoa học, kỹ thuật, kiên trúc— Mức sông của con
người ngày một nâng cao, trình độ văn hóa và thâm mỹ cùng ngày càng phát triên hon.
Nhu cầu về một không gian nội thất phù hợp với cuộc sông, mang giá trị thâm mỹ cao
càng được quan tâm hon. Resort là một trong nhừng cách chuyên tải không gian hiện
đại và một không gian sống mở ra đưa thiên nhiên ùa vào không gian Resort băng cách
sử dụng vật liệu từ gỗ. M ột khu Resort mang không gian Mộc dê nhận được sự ưu ai
ngay lập tức bởi nguồn gốc sử dụng đã cỏ từ lâu của vật liệu mộc, ăn sâu vào tiêm thức
mỗi người với cảm giác gần gũi, hòa đồng với thiên nhiên. Sông trong Resort Mộc,
con người dường như dễ trải lòng mình hon, dễ tìm đên sự thư thái trong tâm hôn hon,
trút hết mọi bực dọc, mệt mói, căng thảng của nhừng ngày bận rộn với những lo toan.
Nghiên cứu tập trung vào phong cách nội thất hiện đại được sử dụng từ chât liệu
gồ. Từ đó tạo ra một khu Resort Mộc hiện đại và gần gũi với thiên nhiên.

3. ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN c ứ u .
Đây là một cồng trình công cộng (nhìn, ngắm và cảm nhận) khi băt tay vào nghiên
cứu đòi hỏi bản thân cằn nghiên cứu rất nhiều. Con người luôn là đôi tượng chính
trong mọi lĩnh vực. Sau đó mới đề cập đến việc con người đang ở trong môi trường
nào, đang sử dụng gì và thị hiếu của họ như thê n à o ... tât cà đê phục vụ cho công việc
thiết kế được hoàn háo hon.
Thiết ké Resort Mộc nhằm mong muốn mang đến một không gian ấm cúng và mới
lạ cho du khách, cuộc sống tiến bộ, tốc độ xây dựng ngày càng tăng mạnh, không gian
ngày càng cải thiện và tiện nghi hơn, một công trình phục vục cho tât cả các đôi tượng,
đặc biệt đối với người yêu thiên nhiên, sự ấm áp nên đưa gô vào là thật sự bức thiêt và
có ý nghĩa.

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN c ứ u .
Nghiên cứu về công nãng sử dụng.
Nghiên cứu về lịch sử của Resort.
Nghiên cứu về các hoạt động của khu Resort.
Nghiên cứu về vật liệu gồ sử dụng trong khu Resort.
Nghiên cứu về các tư liệu hình ảnh, phong cách có liên quan đên chủ đê muôn đưa
vào bài Đồ Án.

SVTH: TRT/V THƯỢNG ĐẲNG

4


________________ _________________________________________NÒI THẤT RESORT MÓC

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ử u .
Chuẳn bị những tư liệu, hình ảnh cần thiết cho công việc thiết kế.
Tham khảo thông tin liên quan đến chủ đề xuyên suốt của đô tài tôt nghiệp.
Tìm hiểu kỹ mặt băng.
Trao đồi và thảo luận với thầy giáo hướng dẫn đề có hướng đi tốt nhât.

6. ĐÓNG GÓP CHO BÀI THUYẾT TRÌNH.
Từ việc tìm hiếu về Resort Mộc theo phong cách hiện đại, tôi đã thu thập cho mình
thêm nhiều kiến thức bô ích cho bản thân.

SVTH: ĨR Ẩ N THƯỢNG ĐẢNG

5


NOl THAT RESORT MOC

PHẦN NỘI DƯNG
CHƯONG I :CƠ SỎ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIỄN.
1.1 CO SỎ LÝ LUẬN ĐÈ TÀI
1.1.1 Khái niệm chung về Resort.
Thế nào là m ột khu Resort ? Đề đưa ra m ột định nghĩa về nó, chắc han chúng ta
phải bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển cùa resort và từ đó cái nhìn
toàn diện hơn về khái niệm này. Vào thời gian từ một thập kỷ trước, khái niệm vê
Resort và Spa là một điều khá mới mẻ với nhiều người dân nước ta hoặc chỉ những
người có thu nhập cao mới có thể sử dụng những dịch vụ này. Nhiều người cũng chưa
hiêu rõ và đánh giá đúng tính chất của loại hình dịch vụ cao câp này. Vê chức năng,
nhiệm vụ, cách tồ chức không gian hay những điều kiện cơ bản nhất cua một khu
Resort, Spa cần có và những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cho loại hình dịch vụ
đặc này. Những nghiên cứu về quy hoạch, kiến trúc và bố trí không gian trong một khu
resort thế nào được gọi là tiêu chuấn? Đâu là tiêu trí đánh giá tiện nghi cho không
gian? Những thiết kế trong khu nghi dường cần nhừng điều kiện gì để đảp ứng nhu cầu
của con người?...V ì thế ta nên có những tìm hiểu về Resort cũng như các loại hình
nghỉ dường và chăm sóc đặc biệt để có những nhặn định và đánh giá rõ ràng hơn về
kiên trúc, nội thất cùng như về bố trí trong loại hình không gian này.

Tại sao gọi là Resort?
Trong những năm gần đây, số lượng các khách sạn đã tăng lên nhanh chóng nhằm
đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động du lịch. Bẽn cạnh các khách sạn thương mại,
hình thức các khách sạn nghỉ dưỡng (resort) cũng đã bắt đầu xuất hiện góp phần đa
dạng hóa các loại hình cơ lưu trú du khách. Khởi thuỷ của khái niệm “resort” là nơi
chừa bệnh, là nơi dành cho nhừng người cằn được dường bệnh ở nhừng nước phát
triển.
Hiện nay, khái niệm về resort chưa được định nghĩa thống nhất và chưa xây dựng
được tiêu chuẩn xếp hạng riêng dành cho resort nên công tác quản lý cũng như thống
kê số lượng của các resort gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo nghĩa chung nhất thì:
Khách sạn nghỉ dường (resort) là loại hình khách sạn được xây dựng độc lập thành
khối hoặc thành quần thể gồm các biệt thự, căn hộ du lịch; băng-ga-lâu (bungalow) ở
khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, phục vụ nhu cầu nghỉ dường, giải trí, tham
quan của du khách.
Các khu nghỉ dường thường được xây dựng rất sang trọng theo tiêu chuẩn từ 4-5
sao. Tại đây nhà cung cấp sản phâm cung cấp các dịch vụ cao câp đẽn khách hàng.
Thông thường thì Resort thường đưa ra các sản phẩm trọn gói đến khách hàng ( Giá
trọn gói có thể gồm việc đưa đón, ăn nghỉ, vui chơi, giải trí, thẩm m ỹ...), về khách
SVTH: TRi/V' THƯỢNG ĐẲNG

6


_________________________ ________________________________NÔI THẮT RESQRT MÒC

hàng đến với Resort thường ở lưu trú dài hạn, họ không di chuyên nhiêu diêm, chủ yêu
là nghỉ ngơi tại Resort. Nói tóm lại Resort đưa ra sản phảm hoàn hảo và đây đủ và
khách hàng chỉ cần bỏ tiền ra đến để hướng thụ dịch vụ đó.
1.2.1 Đặc Điểm về Resort
Resort - khu du lịch sinh thái nghi dường phục vụ nhu cằu nghỉ dường, giải trí,
tham quan du lịch của du khách thường được xây dựng ở những nơi có cánh quan
thiên nhiên đẹp. Resort có đặc điểm chung là yên tĩnh, xa khu dân cư, xây dựng theo
hướng hòa mình với thiên nhiên, cỏ không gian và cảnh quan rộng, thoáng, xanh.
Rcsort khác với các cơ sở lưu trú thông thường bởi hệ thông dịch vụ liên hoàn, tông
họp, có thê đáp ứng mọi nhu cầu của khách như dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe,
làm đẹp, luyện tập thể thao. Do Resort mang lại nhừng giá trị và dịch vụ hoàn hảo hơn
nên giá cũng khá đắt so với giả phòng khách sạn cùng tiêu chuẩn

Hoạt động của các Resrot ở Việt Nam có nhừng đặc điêm sau.
M ột là: về hình thức tổ chức kinh doanh: các Resort chủ yêu là hình thức liên
doanh nước ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vôn nước ngoài. Nhờ vậy, tạo điêu kiện
cho những tập đoàn chuyên kinh doanh Resort đem tới kinh nghiệm quản lý tạo điêu
kiện nâng cao chắt lượng hoạt động của các khu Resort.
Hai là: về cơ sở vật chất kỹ thuật: do các khu Resort được xây dựng ở các vùng
biến hoặc các nơi có tài nguyên du lịch nên kiến trúc của các khu Resort thường là các
khu nhà thấp tầng, mang tính gần gũi với môi trường, gân gũi với thiên nhiên nhưng
vẫn đảm bao tới sự sang trọng, tiện nghi. Diện tích các Resort thường từ 1 hécta tới 40
hécta và diện tích ngày càng được mở rộng vì đặc trưng của khu Resort thường là các
khu vực có không gian rộng rãi trong đó diện tích xây dựng thường chiêm tỉ lệ nhỏ.
Ba là: về cách thức tổ chức quản lý: thường áp dụng theo tiêu chuân của các tập
đoàn nước ngoài, trong đỏ một số Resort đã áp dụng bộ phận chuyên trách quàn lý
Đặc điếm về kinh doanh của khu Resort là kinh doanh khách đên nghỉ dường là
chính vì vậy địa điểm để xây dựng các Resort là ở các khu du lịch, các bãi biên, hoặc
khu đồi núi hoặc rừng cỏ khí hậu trong lành. Đế tồ chức hoạt động kinh doanh Resort
cần phải có một khuôn viên có diện tích rộng lớn, ở đây các khu nghỉ dường không
xây cao tầng, chủ yếu là kiểu các biệt thự. Xung quanh khu Resort có nhiêu dịch vụ
vui chơi giải trí như bề bơi, massage, phòng tập thê hình, khu biêu diên nghệ thuật, thê
hình.

M ỗi Resort phù hợp vói một loại khách.
Sự phân biệt rồ ràng các đối tượng phục vụ sẽ giúp cho nhà đâu tư đưa ra nhừng ý
tưởng đầu tư và khai thác. Không thê nói răng phải xây dựng một khu khách sạn nghỉ
dường chung chung mà phải tập trung cho một sô đôi tượng nhât định. Chính vì thê
SVTH: ĩ RẮN THƯỢNG ĐẲNG

7


Nờl THẮT RESORT MỜC

mà phân chia ra các loại Resort như 4 sao, hay 5 s a o ...Resort MŨI Né, Furama-Đa
nằng là loại Resort 5 sao, Vạn chài - sầm sơn là Resort 4 sao.

Gắn liền với đăc thủ địa phương.
Khai thác cái riêng, cái đặc thù của địa phương đâ đem lại cho nhà đâu tư cũng như
nhà thiết kế nhừng cứu cánh cho việc tìm ra sự hấp dẫn riêng của khu Resort. Điêu này
đòi hỏi sự sâu sắc trong suy nghĩ cua chú đầu tư. Sâu săc là bởi vì, có khi, chỉ vì hăng
say khai thác cái đặc thù vô hình trung nhà đầu tư và người thiêt kê đã làm mât đi cái
duyên đã có sẵn mà thiên nhiên đă ban tặng.

Chắt liệu sử dụng trong kiên trúc.
Người nông thôn lên thành thị thì mong tìm sự thích thú trong tiện nghi, chất liệu
sang trọng. Người thành thị tránh gần máy lạnh, nền bóng loáng...m à tìm đên hương
đồng gió nội, gạch tàu, ghế tre. Hãy suy nghĩ đúng vê chât liệu sử dụng cho từng đôi
tượng. Làn sóng xây dựng các khu nghỉ dưỡng (Resort) ở Việt nam nói riêng và các
nước trong khu vực nói chung đã tạo ra sự cạnh tranh không những đáp ứng nhu câu
mà còn tạo ra nhu cầu. Nghĩa là người ta đã vô hình trung nâng dân nhu câu tận hưởng
những phương tiện của nghành công nghiệp không khói-du lịch nghỉ dường. Bởi vậy
nên trong thời gian ngắn mà Vũng Tàu, Mũi né, sầm sơn, Nha Trang, Hội an, Phú
quốc đã mọc lên vô số những khu nghỉ dường. Nhừng nhà đâu tư đã không tiêc tiên
của đề tung vào việc xây dựng nhừng khu Resort. N hững khu Resort ở Ball, Indonesia,
Phuket-Thái Lan đà trở thành những ví dụ điển hình cho nhưng minh họa mà hâu hêt
các chú đầu tư đều hướng tới. Nhà tranh, vách đất, mái lá, lu nước, bánh xe bò, tàu lá
chuối..là những chất liệu và vật dụng được sử dụng trong Resort.
1.1.3 Kiến trúc và nội thất của Resort.
Phần lớn các Resort này đều gắn với dịch vụ nghỉ dường biên, phục vụ khách cao
cấp và nằm sát biển. Nhiều Resort thường hướng đến nhừng kiên trúc cô xưa đê đưa
khách về gần với thiên nhiên, tránh xa cái ồn ào của cuộc sông đô thị như bô trí những
ngôi nhà cồ với mái ngói; tường gạch; cột, kèo băng gô và có gam màu tôi, mang ve
cổ kính. Tuy nhiên, hệ thống các phòng ốc của Resort được thiêt kê thành từng căn hộ
biệt lập, tạo không gian riêng cho khách. Bên trong phòng là những thiêt bị hiện đại,
tiện nghi. Resort khác với các cơ sở lưu trú thông thường ở chô, nó có dịch vụ liên
hoàn, tống họp, có thế đáp ứng được mọi nhu cầu về dịch vụ của khách như các dịch
vụ giải trí, spa, chăm sóc sức khoe, làm đẹp, thể thao, nghỉ dường...V ì vậy, khi thiêt
kế xây dựng Resort, yêu càu giữ lại tối đa cây xanh. Thậm chí, việc xây dựng còn phải
lựa theo địa hình, không được tàn phá thiên nhiên mà phải hoà vào thiên nhiên.Thiêt
kế Resort phải tạo ra một không gian để người sống ừong đó được thư giân tối đa. Vì
vậy, cái mà người thiết kế vẽ là... khoảng trống, đê tạo nên không chỉ công trình kiên
trúc mà cả không gian còn lại bên ngoài công trình đỏ.
SVTH: 1RẢN THƯỢNG ĐĂNG

8


NÕI THAT RESORT MÕC

Thực tế kiến trúc Resort không chi đơn giản là phòng ngủ, là nơi lưu trú với dịch vụ
tiện nghi. Đẻ có một giá trị đồng bộ, tương tác tốt đến cảm giác thư giãn thích thú,
ngoài thiết kế kiến trúc, nội thất... còn phải cần lao động chuyên nghiệp của nhà thiết
kế cảnh quan (landscape); chuyên gia phong cách (stylist), nghệ thuật săp đặt
(installation). Đó là chưa kể trong vài trường họp đầu tư nghiêm túc, chăc chăn không
thiếu vai trò của các cố vấn về vãn hoá và truyên thông địa phương. Dĩ nhiên, sẽ rât là
phung phí khi viện đến nhiều chuyên gia đến vậy mà không đặt Resort trong sự vận
hành của nhưng nhà quan lý kinh doanh du lịch có tay nghê chuyên nghiệp
Chỉnh vì thế, ở các khồng gian trong Resort, người ta mới kết nối với văn hóa bản
địa, tạo ra không gian bản địa cho du khách có thêm niêm vui khám phá. Không gian
nghỉ là một không gian hiện đại nhưng lại mang bản săc văn hóa, kỹ thuật của vùng
bản địa mà nó toạ lạc. Điều đó giải thích vì sao các Resort cao câp luôn quan tâm dùng
vật liệu và kỹ thuật bản địa, dùng người địa phương đẽ làm việc. Nhu câu cao nhât của
du khách khi tìm đến Resort là để thư giãn. Du khách đã bỏ thời gian và tiên bạc, nhà
đầu tư và nhà thiết kế đem đến cho họ một không gian phù hợp để họ có thể thư giãn.
Một số Resort lược bỏ bớt những yếu tố của đời sống công nghiệp, những mảy móc
hào nhoáng chỉ vì chúng nhắc người ta nhớ đến đời sống thường nhặt hàng ngày. Vì
vậy, bỏ bớt yếu tố công nghiệp không phải là lập dị, là tiết kiệm. Tạo ra cái “hoang sơ
5 sao” là điều mà người ta nhắm tới để mang đến cho du khách một môi trường thư
giàn nhất. Người ta đi nghỉ ở Resort là đề hưởng cái không gian còn lại giữa các “xác
nhà” (mà đầu tư nội thất không ít tiền). Vì vậy mới có một khái niệm vui vẻ “vẽ Resort
là v è ... khoảng trống” . Đẻ có nhiều nhừng giá trị thật sự đó cho Resort thì xu hướng
hiệu quả trực tiếp nhất là dùng vật liệu thô, tự nhiên, nặng chât công phu cua văn hoá
vật liệu truyền thống. Mà theo hướng này thì lập tức phải tốn nhiều chi phí khăc phục
nhược điểm thô thiền, thiếu an toàn, chóng hỏng, phí bảo dường cao. Vậy là thây ngay
cải giá cao họp lý c ủ a ... Resort 5 sao. Như vậy, khi một Resort ra đời thì người đâu tư,
nhà thiết kế đã phải nhắm đến một chân dung du khách.

Trong nhừng khu Resort cao cấp này, các loại hình dịch vụ được nâng lên một tâm
cao cấp hơn, chuyên biệt hơn. Bởi đây thường là những nơi nghỉ dưỡng và lưu trú dài
ngày nên các loại hình dịch vụ cũng như tiện nghi sê làm bạn có cảm giác thư giãn và
thoải mái tuyệt đối. Trong đó không thê không kê đên loại hình chăm sóc đặc biệt là
Spa
1.1.4 ứ n g dụng của gỗ trong thiết kế khu Resort.
Gỗ là vật liệu không thề thiếu trong trang trí nội thất, làm cho thiết kế trở nên có
chiều sâu và sang trọng hơn và làm ấm không gian.
Bên cạnh đó, chắt liệu gỗ thân thiện với môi trường. Bạn đã biết sử dụng gỗ sao
cho hiệu quả đối với không gian sống của mình?.
SVTH: TR/hV THƯỢNG ĐẰNG

9


N ờĩ THẮT RESORT M ồ c

Đối với cửa sổ làm bằng gỗ thì bạn nên chọn loại gô nhẹ và có màu tôi, thiêt kê cưa
sồ dạng chớp lật để hạn ché mưa nắng m à vẫn đảm bảo được lưu thông không khí cho
căn phòng.
N eu có ý định làm sàn gỗ bạn nên sử dụng loại sàn gô ván bởi loại này có ưu diêm
là ít bị cong vênh hay biến dạng do các yêu tô bên ngoài tác động. N êu chọn cho khu
Resort của mình loại sàn gỗ tối màu bạn nên chú ý chọn loại gô có độ bóng đê sàn gô
có thể phản xạ ánh sáng không làm phòng nhà bạn quá tôi.
N eu bạn đang muốn cải tạo căn hộ để m ang lại m ột hơi thở mới cho cuộc sông thì
làm mới cầu thang là m ột ý tưởng không tôi. Câu thang gô sè m ang đên cho không
gian m ột vẻ đẹp sang trọng và đầy sức sống. Loại gồ cho cầu thang nên là loại gỗ tự
nhiên chắc chắn và có độ bên cao.
K hu vệ sinh của Resort hiện nay cũng sử dụng m ột vài chi tiết gỗ, nhất là với
phòng tắm m ở hướng ra thiên nhiên thì các vật dụng như tủ, bôn cũng được sử dụng
gỗ để tạo nên thô mộc, gần gũi với thiên nhiên nên điêu cân làm là năm vứnẹ thông tin
về những loại gỗ có thể dùng với không gian này bởi độ âm trong phòng là rât lớn.
Chi tiết khá quan trọng nữa là sàn nhà, trong thiết kê hiện đại hâu hêt các Resort
đều lựa chọn gồ lát sàn thay vì các loại gạch men khác, Diện tích sàn khá lớn nên việc
lựa chọn một sàn nhà có m àu sắc phù hợp thiết kế dựa trên tính năng của từng căn
phòng sẽ m ang lại sự thoải mái trong sinh hoạt. Chọn màu sẳc cho sàn cũng đông
nghĩa với việc lựa chọn một m ầu phù hợp hay tương phản với trang trí săn có trong
ngôi nhà để có hiệu quà thẩm mỹ cao nhất. M ột m ẹo trong lựa chọn màu của sàn là kết
hợp chúng với các đồ nội thất trong cùng m ột tông màu hay tương phản vê hình dáng
hoặc là một tông màu đối lập hoàn toàn. Gỗ chính là chât liệu sè giúp cho khu Resort
của bạn tìm thấy nét hiện đại và sang trọng và lịch lãm nhưng khi sử dụng cũng cân
chú ý tới mức độ vì ngoài những ưu điểm trên thì hạn ché của chúng ở chô dùng quá
đà sẽ làm không gian bị tôi.
1.1.5 Lịch sử của Resort.
Từ thời La Mã, hình thức khởi thủy của những resort được xây dựng hoàn toàn
dành cho mục đích thư giãn và tắm công cộng. Vào buôi ban đâu, các resort tọa lạc ở
Rome và gần các điểm như là O stia chỉ để phục vụ những nẹười lính Lê dương và sĩ
quan của họ đóng quân dọc theo vùng duyên hải các nước Băc Phi, Hy Lạp, Thô N hĩ
K ỳ vùng Baden - Baden ở miền N am cua nước Đức vả vùng Thánh M oritz ở Thụy
SVTH: ĨR Ẩ N THƯỢNG ĐẲNG

10


NÔI THAT RESORT MPC

Sỹ, sau đỏ resort chu du sang nước Anh và cuối cùng hiện diện ở xứ Bath và Buxton
của đất nước này.
Tham quan các bồn tắm là một cuộc thư giãn thú vị mà hâu hêt các tâng lớp xã hội
thời La Ma ưa thích. Thời đỏ tắm tập thể rất phổ biến bởi vì đó là những nhu câu cân
thiết của con người. Một hồ tắm công cộng kêt họp với tiện nghi bơi lội, thê dục va
trung tâm hoạt động cộng đồng, sự thư giàn và trao đôi khi tăm sẽ làm thoái mai con
người hon sau một ngày làm việc mệt nhọc. Các bôn tăm ngày càng hâp dân hơn vì
khi tham gia mọi người còn được phục vụ thức ăn, thức uông bên trong những cơ sở
tiện nghi. Phí vào cồng không đáng kể cho cá nhân vào với mục đích tắm và còn mở
rộng ra cho cả một nhỏm người. Tuy nhiên, dấu hiệu hiêu khách là điêu kiện thiêt yêu
cần có, nhừng dấu hiệu này được xem như thể thức đầu tiên kiểm soát sự đánh giá của
khách.
Vào thế kỷ thứ 2 tr. CN, một hồ tắm công cộng thường rất nhỏ, trang trí khiêm tốn
và có mục đích đầu tiên là phục vụ lợi ích thiêt thực cho nhu câu của mọi người. Các
bồn tắm được xây dựng chia ra làm hai loại: loại cho đàn ông và loại cho đàn bà sau
đó có tu sửa lại cho rộng hơn, thiết kế hấp dẫn hơn băng sự khảm đá quý câm thạch, o
các bồn tắm trung tâm (Rome) tắm chung dường như là một mode mặc dù trong thời
kỳ này các hoàng đế như Hadrian, Marcus Aurelius ngăn câm.
Các chuyên gia thời cồ đại ở Ostia đã cung câp những vê bôn tăm ở Neptune
Những bồn tắm ở Neptune được xây dựng trên m ột phác đô vuông, môi cạnh đo được
khoảng 67 mét. Bồn tắm được phát triều từ nam đến bắc, băt đâu từ phía đông của tòa
nhà là Frigidarium (bồn tắm lạnh), kế đến là Tepidaria (một loạt những phòng sưởi),
Caldarium (bồn tắm nóng), trung tâm của toà nhà là Palaestra (trường dạy võ) mà ở đó
việc tập luyện có thể thực hiện trước hoặc sau khi tăm. Phía nam và đông của trường
dạy vồ là một số phòng dùng cho việc vui đùa (nhiêu bôn tăm dùng cho tiệc cưới, yên
tiệc, nhừng cuộc vui như điên được tồ chức bên trong các phòng, một phân của nhà
tắm hoặc được thiết lập phục vụ cho họ).
Toà nhà không có mặt tiền trên Decumanus, phía trước là một dãỵ các cửa hiệu mở
hướng ra mái cồng và ở phía nam và tây là một câu thang răn chăc dân từ ngoài đường
tới các căn hộ ở bên trong. Những bồn tắm này dù ràng thâp nhỏ được thiêt lập bởi các
hoàng đế ở ROME rộng rãi cho Ostia và chúng được thiết kế một cách hào phóng đẹp
mắt. Phác đồ của các nhà tắm ở Neptune được minh họa và chỉ ra các yêu tô xây dựng
resort xuất hiện vào thời điểm đó và được duy trì ở nhừng thê kỷ sau đó, câu trúc của
kiến trúc có một cửa với những hoạt động ngoài trời trãi rộng ra bên cạnh những tiện
nghi thể thao, nhà hàng, chỗ lưu trú và các cửa hàng.
ở vùng xa xôi hẻo lánh, các nhà tẳm thường tọa lạc ở vùng có suối nước nóng. Giá
trị thật sự mang lại của các suối nước nóng là sự phục hồi sức lao động điêu này đâ
được biết từ rất sớm. Người Hy Lạp két nối các suối nước nóng với thượng đê và xây
dựng ở vùng này trở thành thánh địa nơi đó có các bệ thờ nước sẽ phun trào ra. ơ các
vùng thánh địa phun trào này, các bồn tãm thỏa mãn nhu câu của lính Lê dương La
Ma, phát triền chậm hơn ở Anh, nước nóng xứ Bath nôi tiêng, chúng được xem như là
kỳ quan thứ tám của thê giới cô xưa.
SVTH: ĨR Ẩ N THƯỢNG ĐẮNG

11


NÕI THẮT RESORT M ô c

Khi triều đại các hoàng đé La M ã suy yếu và lính lê dương rút khỏi Anh vào
khoảng năm 4 Í 0 sau CN, xa hội ở Bath và B uxton cũng suy tàn mài đến thế kỷ thứ 17
khi mà đường xá ở London được cải thiện, những sáng kiên tái hiện lại nhu câu nay
trên sân khẩu và lặp tức sự vui thích được thực hiện trong các chuyên lừ hành. Trong
.

> •

i1

1 - 1

4 ’

1

1

'

1

___ ___ _________ _

l A - n U

ílA íin V i

1 /Ò

t A n

< T Ỉá

Sự phát triển cùa các resort spa thời cựu lục địa.
Thời cựu lục địa tức vào khoảng TK 14, Bỉ đã thiết kế chưomg trình vật lỵ trị liệu ở
resort rất nổi tiếng. Vùng đất được khai phá vào năm 1326 bởi một người thợ gang
người Bì tên Colin Le Loup. Do bị bệnh, ong phải điều trị trong thời gian dài bên dòng
nước giàu chất sắt ở gân Liege. Tri ơn cho đợt trị bệnh của mình, ong xay dựng vung
đất trơ nên phổ biến. Vài năm sau đó, m ột thị trấn của người Bì mọc lên ngay suôi
nước nóng, nó trở thành điểm hấp dân chính trong khu vực.
Thời kỳ Phục hưng, sự phát triển của Spa ờ Anh làm phục hồi lại các resort truyền
thống của Anh. Sau cuộc chiến dài và ảnh hưởng từ sự hạn chế của Thanh giáo, con
người lấy lại quân bình, sẵn sàng mua sự vui vẻ (Vua Charles II đã thường xuyên đẽn
các resort nổi tiếng của thời kỳ này: Tunbridge W ells, H arrogate, Bath and Buxton).
Các bác sĩ, người thiết lập các tính chất cảm ứng trong việc điêu trị bệnh ở những dòng
suối khác nhau, bắt đầu từ việc đẩy mạnh dòng nước của Tunbridge W ells như là một
được phẩm kích thích tình dục.
Ờ xứ Bath, câu chuyện về kích thích tình dục được tin tưởng hom bởi vì các bồn
tắm ở đó thường nóng và luôn luôn được liên kêt với nhà thô. Catherine o f Braganza,
vợ của V ua Charles có m ột cuộc viếng thăm các nơi này trong một nỗ lực trị bệnh
không con của bà nhưng vo hiệu. N ữ hoàng Catherine lưu trú trong m ột ngôi nhà thuê
của một Bác sĩ vùng M ount Ephraim , thuê bởi Sir Edm und King, đoàn tùy tùng của bà
cắm trại và nghi ở vùng lân cận. M ỗi buôi sáng họ lao xuông các dòng SUÔI vay vung
thỏa thích trong làn nước và đua nhau cười v a n g ....
,
,
Lịch sử hình thành và phát triển resort trên thế giới tà m ột qụá trình dài và nhiêu biên
đổi. Bắt đầu từ những bồn tắm công cộng ở La mã cổ đại nhăm tạo ra sảng khoái cho
lính Lê dương và sĩ quan của họ. N hững hình thái phát triển cao hơn được định hình ờ
các thời điểm sau đó, tùy theo đặc diêm của văn hóa bản địa mà các resort hình thanh
truyền thống m ang phong cách riêng của Châu Ạu hay của Châu M ỹ. N hững thê thức
đó vẫn được duy trì và còn được ứng dụng cho đên ngày nay.

SVTH: TRÌ/V thượng đắng

12


N ờl THẮT RESORT MỠC

1.1.6 Đối tượng cho Resort.
Người ta ví rằng, sự phát triển resort là một bức tranh nhiều màu sắc. Bức tranh đó
không chỉ phản ánh lịch sử phát triên của resort mà nó còn phản ánh được vãn minh
phát triển của ngành giao thông vận tải và du lịch lữ hành trên thê giới. Tàu thủy, xe
ngựa, tàu hỏa, ô tô, máy bay và phản lực ... tât cả những thử đó đêu ảnh hưởng đên sự
tiến triển của resort. Ờ Châu Au và Châu Mỹ, những resort sớm nhât được xây dựng
quanh những suối nước khoáng. Việc cải thiện đường xá và giao thông đã thúc đây sự
phát triển của các resort miền duycn hải và miên núi. Do sự bùng nô du lịch lữ hành
vào những thập niên cuối TK 20 và đâu TK 21 mà nhiêu resort diêm lệ, sang trọng
cùng đã được xây dựng khắp mọi nơi thậm chí ngay cà vùng héo lánh nhât của thê
giới.
Truyền thống của resort là phát triển theo mùa vụ, resort hoạt động 4 mùa là một
thể thức mà người ta nhắm đến trong đời sống kinh doanh hiện đại. Dưới áp lực kinh
tế, hoạt động mùa vụ không còn phù hợp, thị trường khách hàng, sự thay đôi xu hướng
nghỉ ngơi, giờ lao động được rút ngắn, thời gian thư giãn gia tăng, sự hoàn thiện của
giao thông vận tải... các nhân tố này cũng là những nguyên nhân thúc đẩy resort
chuyển hướng hoạt động.
Sẽ học được gì từ viễn cảnh và sự phân hóa của resort trong lịch sử phát triên của
nó? Bài học đằu tiên là, ước muốn đi du lịch nhăm thư giãn đà ăn sâu vào tâm khảm
của con người (trong mỗi con người đều có dòng máu du lịch chu chuyên) khi chưa đủ
điều kiện, nhu cầu du lịch vẫn tiềm ân chờ đợi và khi điêu kiện chín muôi thì nhu câu
du lịch bộc phát, thúc đầy chủng ta phải đi nhằm thỏa mãn thị hiếu. Dòng máu đó, nhu
cầu đó chính là thị trường tiềm năng lớn lao đôi với các resort nghỉ dường, đây cũng là
bài học thứ hai mà các nhà marketing và quản lý resort lưu ý.
Bài học thứ ba cũng rất đáng quan tâm: nhừng giới hạn vê thị phân của resort, sự
thay đổi của các yéu tố xã hội, sự thay đối thị hiêu tiêu dùng, những thay đôi vê nhân
khẩu học, các tiêu chuẩn thiết lập của chất lượng và dịch vụ nơi đến, quan niệm vê
truyền thống mới, sự cạnh tranh, nét hấp dẫn cửa resort, sự tăng giảm khách hàng, co
giãn dân số ... là nhừng yêu cầu kỹ thuật quan trọng của người kinh doanh resort. Cải
tiến quàn lý, tái thiết và tăng vốn đầu tư, phòng chông những hình ảnh cũ kỳ và ô
nhiễm môi trường dường như đấy chính là chìa khóa duy trì sự tôn tại lâu bên cho
vòng đời sản phâm.
Từ thập niên 50 của thế kỷ trước, du lịch hiện đại đã mang đến cho resort một quan
niệm thị trường khách mới. Các nhà quản lý resort xây dựng phương thức kinh doanh
và chọn cho mình mục tiêu tiếp thị mới, mục tiêu khách hàng trọng tâm của chiên lược
là các gia đình, các nhóm khách đặc biệt của gia đình,— Các loại tour nghỉ dường
trọn gói cho gia đình, tour cho nhóm khách đặc biệt với những tiện ích cao câp không
theo thể thức thông thường là nhừng tour sẽ đáp ứng cho thị trường khách này. Các
nhà điều hành resort đâ có cái nhìn xuyên suốt vào thị trường rộng lớn với nô lực
quyết tâm khai mở thị trường tiềm nâng này.

SVTH: TRẦN THƯỢNG ĐẲNG

13


NÔI THÁT RESORT MỜC

Resort tạo ra môi trường làm tăng cảm giác hạnh phúc và hưởng thụ thông qua việc
cung cấp nơi cư trú sang trọng, thức ăn thức uống ngon miệng, vui chơi giải trí phù
hợp bên cạnh những thiết bị cao cấp tương xứng, kẽt hợp với các vùng giải trí lân cận
thân thiện và cao hơn là lòng hiếu khách của con người. Việc gia tăng sự giàu có trong
xâ hội và gia tăng thời uian giải trí dẵn đến các nhu câu cho thư giãn tăng lên. Sự phát
triển của resort vẫn còn ở phía trước mà các nhà quan lý cân phải xác định: nghiên cứu
hiện tượng này để truyền bá anh hướng của resort trong vài thập niên nữa sẽ là điêu
chắc chan.
Như một xu hướng, góp phần mở rộng quan niệm resort đê từ đó nâng cao nhận
thức cho các tầng lớp nghỉ dường mới, nghỉ dường chính là nâng cao chât lượng cuộc
sống của nhân loại.

1.2 HIỆN TRẠNG VÀ THỤC TIẾN ĐÈ TÀI.
1.2.1 Xu hướng
Resort đạt tiêu chuẩn sao là một trong những lĩnh vực kinh doanh “hot” nhât hiện
nay. Resort là công trình mang tính công cộng , nên không gian nhăm mục đích phục
vụ cho du khách ờ công năng sử dụng là nghỉ ngơi, ăn uông, thư giãn...Tạo cho du
khách khi đến với Resort như đang đến thiên đường, tất cả mọi không gian điêu hoàn
hảo và tiện nghi đến từng chi tiết nhỏ nhất. Resort còn là một khu du lịch nghỉ dưỡng
hoàn hảo với những biệt thự xinh đẹp, những nhà hàng sang trọng và trung tâm VUI
chơi giải trí hấp dẫn, nơi mà du khách có thê thư giãn trong không gian tĩnh lặng ở hô
bơi, bãi biên, hay trong khu vực riêng biệt của Resort...
1.2.2 Công nghệ
Trong nhịp sống hiện đại. du khách có quyền chờ đợi vê nhừng thiêt kẽ phù họp
trong các không gian nghĩ dường, hưởng thụ. Bên cạnh đó, những kiêu thiêt kẽ không
gian này phải cạnh tranh về nhiều mặt như chất lượng phục vụ du khách, nhừng tiện
nghi, hay cạnh tranh về các ẩm thục ngày càng cao trong các khu Resort, cùng với chât
lượng phục vụ chu đáo sè chiếm được lòng tin của du khách mỗi khi nghỉ lại nơi đây.
Chọn lựa nhừng vật liệu thân thiện, với gam màu thân thiện, hiện đại và sang trọng.
Gỗ là vật liệu không thể thiếu trong trang trí nội thất, làm cho căn phòng trở nên cỏ
chiều sâu và sang trọng hơn và làm ấm không gian. Bên cạnh đó, chât liệu gô thân
thiện với môi trường. Trong khi lập kế hoạch tô chức không gian cho nội thât khu
Resort cần đưa vào nhu cầu về sự riêng tư và thân thiện với du khách. Điêu quan trọng
là Resort không được đưa ra những thong điệp khó hiêu, tạo ra những không khí
gượng ép, gò bó cho du khách.
1.2.3 Thiết kế và thi công
Tầm quan trọng của thiết kế trong không gian Resrot có ảnh hưởng to lớn đên
thành công của khối nghĩ dường. Thiết kế đẹp và họp lý sẽ mang lại cho du khách một
ấn tượng đẹp.
SVTH: ĩ RẮN THƯỢNG ĐĂNG

14


NÔI THẮT RESORT MÓC

Thiết kế phải phù họp với tinh thần hoặt chu đề của Resort.
Thiết kế đẹp, ấn tượng nhưng không quên nguyên tắc là phái tiện lợi cho du khách
và nhân viên phục vụ.
1.2.4 Tiêu chuẩn về không gian
Resort nghỉ dường thường được xây dựng rất sang trọng theo tiêu chuân từ 4-5 sao.
Tại đây nhà cung cấp sản phẩm cung cấp các dịch vụ cao cấp đến khách hàng. Thông
thường thì Resort thường đưa ra các sản phẩm trọn gói đến khách hàng ( Giá trọn gói
có thế gồm việc đưa đón, ăn nghỉ, vui chơi, giải trí, thâm m ỹ...). Vê khách hàng đên
với Resort thường ở lưu trú dài hạn, họ không di chuyên nhiêu diêm, chủ yêu là nghỉ
ngơi tại Resort. Nói tóm lại Resort đưa ra sản phâm hoàn hảo và đây đủ và khách hàng
chỉ cần bỏ tiền ra đến để hưởng thụ dịch vụ đó.

Vị trí - kiên trúc.
Vị t r i : Resort - khu du lịch sinh thái nghỉ dường phục vụ nhu cầu nghỉ dường, giải
trí, tham quan du lịch của du khách thường được xây dựng ở những nơi có cảnh quan
thiên nhiên đẹp. Resort có đặc điếm chung là yên tĩnh, xa khu dân cư, xây dựng theo
hướng hòa mình với thiên nhiên, có không gian và cảnh quan rộng, thoáng, xanh.
Resort khác với các cơ sở lưu trú thông thường bởi hệ thống dịch vụ liên hoàn, tông
họp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách như dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe,
làm đẹp, luyện tập thể thao. Do Resort mang lại những giá trị và dịch vụ hoàn hảo hon
nên giá cũng khá đắt so với giá phòng khách sạn cùng tiêu chuân
kiến trúc: Phần lớn các Resort này đều gắn với dịch vụ nghỉ dường biển, phục vụ
khách cao cấp và nằm sát biến. Nhiều Resort thường hướng đên những kiên trúc cô
xưa để đưa khách về gần với thiên nhiên, tránh xa cái ồn ào của cuộc sông đô thị như
bố trí những ngôi nhà cồ với mải ngói; tường gạch; cột, kèo bằng gỗ và có gam màu
tối, mang vẻ cồ kính. Tuy nhiên, hệ thống các phòng ốc của Resort được thiêt kê thành
từng căn hộ biệt lập, tạo không gian riêng cho khách. Bên trong phòng là những thiết
bị hiện đại, tiện nghi. Resort khác với các cơ sở lưu trú thông thường ở chỗ, nó có dịch
vụ liên hoàn, tồng hợp, có thể đáp ứng được mọi nhu câu vê dịch vụ của khách như
các dịch vụ giải trí, spa, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thê thao, nghỉ dưỡng...V ì vậy,
khi thiết kế xây dựng Resort, yêu cầu giữ lại tối đa cây xanh. Thậm chí, việc xây dựng
còn phải lựa theo địa hình, không được tàn phá thiên nhiên mà phải hoà vào thiên
nhiên.Thiết kế Resort phải tạo ra một không gian đề người sông trong đó được thư
giãn tối đa. Vì vậy, cái mà người thiết kế vẽ là ... khoảng trống, đề tạo nên không chỉ
công ưình kiến trúc mà cả không gian còn lại ben ngoài công trình đỏ.
Sảnh: sảnh đón tiếp (nơi có của ra vào chỉnh của Resort) phải đu rộng để đón
khách phù họp với quy mồ của Resort.

SVTH: TRTiV THƯỢNG ĐÀNG

15


NÒI THẮT RESORT M ờ c

Bãi đậu xe: phải có bãi đậu xe lớn và rộng.
Bảng tên của Resort , hạng Resort, quy hiệu Resrot (nếu có) : được đặt ở nơi dê
thấy (kể cả bang ngày và bang đêm)
Cừa ra vào của Resort: được bố trí thuận tiện, tối thiều phải có 2 cửa, cửa dành
riêng cho khách và cửa dành riêng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trong Resort
Phòng vệ sinh ở các khu vực công cộng phải có phòng cho nam và nừ riêng

Trang thiết bị phục vụ.
Hệ thống điện:
Độ chiếu sáng đảm bảo yêu cầu của từng khu vực.
Đèn báo động để đề phòng khi có sự chố xảy ra.
Cung cấp điện đầy đủ 24/24 giờ cho sinh hoạt và phục vụ.

Hệ thống nước.
Nước đủ cho sinh hoạt và phòng cháy, chừa cháy 24/24 giờ.

Cấp nước nóng: 24/24 giờ
Hệ thống xử lý nước thải và chất thải, đảm bảo về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường
Trang thiết bị phòng cháy, chừa cháy : Có hệ thống bảo cửu hỏa và phương tiện
phòng cháy chửa cháy.

Dịch vụ và mức độ phục vụ.
Các phục vụ được qui định theo từng Resort và phải luôn sẫn sàng phục vụ.

Nhăn viên phục vụ

về nghiệp

vụ: Những người quản lý và nhân viên phục vụ phải qua đào tạo và bô

trí theo nghiệp vụ chuyên môn.

về sức khỏe:

Những nhân viên phục vụ phải qua kiểm tra sức khỏe( có giấy chứng

nhận)

về

trang phuc: Những người quản lý và nhân viên phục vụ phải mặt đồng phục
đúng theo quy định của Resort đối với từng chức danh và từng bộ phận dịch vụ trong
thời gian làm việc tại Resort.

về tác phong:

phải luôn nói chuyện vui vẻ và luôn tận tình với du khách.

Vệ sinh.
SVTH: 1RẨN THƯỢNG ĐĂNG

16


N ô ĩ THẮT RESORT MQC

Thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu câu vệ sinh trong các lĩnh vực sao.
V ệ sinh môi trường cảnh quan xung quanh khách sạn.
V ệ sinh các khu vực trong khách sạn
Vệ sinh trang thiết bị dụng cụ phục vụ khách. Vệ sinh an toàn thực phâm

1.3 PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
X u hướng thiết kế nội thất hiện đại đã thổi hơi thở mới vào những đồ nội thất
thường ngày như giá sách, kệ tivi, tủ bát...làm cho nhừng đồ vật này m ang bộ m ặt và
cảm giác hoàn toàn mới. Sự kêt hợp giữa màu săc, chât cảm của vạt liẹu cung sự giam
thiểu những chi tiết trang trí cầu kỳ mà chỉ nhấn mạnh vào nhừng chi tiết đơn giản
nhưng lại la điểm nhấn cua toàn bộ tác phẩm cũng như hình khối thiết kế thiên vê
những khối hình học cơ bản đã làm tăng giá trị thâm m ỹ của chúng.
M àu sắc trung lập: m ột màu trung lập làm nền chủ đạo, thêm một ít mảng màu
đậm. M àu sáng, trắng được sử dụng nhiều. M àu đen thường được sử dụng ở nên và chỉ
rõ m ột căn phòng hiện đại.
Các thành phần kiến trúc cơ bản đều khá đơn giản như các đường, mảng và khối đê
tạo nên không gian nội thất, không có nhiều chi tiêt, ít hoa văn rươm rà.
ít đồ đạc trong phòng.
Bộc lộ yếu tố công năng và chất cảm của vật liệu trong hình thức kiên trúc.
Chú trọng nhiều đến ánh sáng, chiếu sáng nền thường sử dụng ánh sáng gián tiêp,
chiếu sáng trang trí hoặc chiếu sáng làm nôi bật vật trang trí.

SVTH: TRẨ N THƯỢNG ĐẲNG

17


______________________ NÔI THẮT RESORT M ô c

CHƯƠNG 2 : Ý TƯỞNG THIẾT KÉ, NGÔN NGỮ THIẾT KẾ.
2.1 Ý TƯỞNG ĐƯA GỎ VÀI NỘI THÁT RESORT
Lấy các họa tiết trang trí, đặc điểm của sự kêt nôi cùa gô. thiêt kê không gian theo
phong cách dùng tất cả những thanh gồ gép lại tạo ra không gian mới lạ và hiện đại,
hoặc những m ãng gổ lớn được uống cong và ghép lại với nhau— tạo ra những đường
cong tự nhiên của không gian
Đe tài đề xuất mong muốn m ang đến m ột không gian ấm cúng và mới lạ cho ngôi
biệt thự mộc. cuộc sống tiến bộ, tốc độ xây dựng ngày càng tăng mạnh, không gian
ngày càng cải thiện và tiện nghi hom, một công trình phục vục cho tât cả các đôi tượng,
đặc biệt đối với người yêu thiên nhiên, sự ấm áp nên đưa gỗ vào là thật sự bức thiêt và
có ý nghĩa.

về cá nhân: từ tình cảm xuất phát, từ bản thân
về văn hóa:

của người thiết kế.

cuộc sống con người luôn găn liên với thiên nhiên, đưa hình ảnh thiên

nhiên (gỗ) từ thực tế đi vào trong cảm xúc, chuyển biên thành thực tê không gian
số n g ... tạo cảm giác thân thiện với con người.
Ý tưởng cho “R esort m ộc” theo một phong cách hoàn toàn hiện đại. nhưng nhừng
chi tiết trang trí trần, tường ,sàn, đồ nội thất đều phần lớn được làm từ gô.

SVTH: ĨR Ẩ N THƯỢNG ĐẰNG

18


NÔI THẮT RESORT M ộ c

2.2 ỨNG DỤNG CỦA GỎ TRONG NỘI THÁT
Nói đến đồ gồ nhiều người liên tưởng đến sự bền vững và ôn định. Sử dụng gô hiệu quả
đối với không gian sống là điều bât cứ KTS hoặc ai nào cũng quan tâm.:
Đối với cửa sổ làm bàng gỗ thì bạn nên chọn loại gô nhẹ và có màu toi, thiet ke cưa^ so
dạng chớp lật đề hạn chế mưa nắng mà vẫn đảm bảo được lưu thông không khí cho không
gian
Đối với cầu thang nên chọn loại gỗ tự nhiên chăc chăn và có độ bên cao. Vơi thiet bị go trong
phòng bép thì yếu tố hàng đầu bạn nên chú ý đên đó là khả năng chịu nhiệt và đọ am cung
như thuận tiện cho việc vệ sinh bởi nêu không đô gô trong phòng bêp sẽ rât nhanh bị hư hong.
Phòng tắm hiện nay cũng sử dụng một vài chi tiêt gô, nhât là với phòng tăm mơ hương ra
thiên nhiên thì các vật dụnậ như tủ, bôn cũng được sử dụn^ gô đê tạo nên tho mọc, gan gui
với thiên nhiên nên điều cân làm là nắm yứng thông tin vê nhừng loại gô có thê dùng VƠI
không gian này bởi độ ẩm trong phòng là rất lớn.
Chi tiết khá quan trọng nữa là sàn, trong thiêt kê hiện đại hâu het đêu lựa chọn go lat san thay
vì các loại gạch men khác, đặc biệt là đôi với khu R esort. Diện tích sàn kha lơn nen viẹc lựa
chọn một sàn nhà có màu sắc phù hợp thiêt kê dựa trẽn tính năng của từng căn phong se mang
lại sự thoải mái trong sinh hoạt.
Chọn màu sắc cho sàn cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn một mâu phù hợp hay tươn^ phan
với các đồ nói thất và trang trí sẵn có trong không gian để có hiệu quả thâm mỹ cao nhât. Một
mẹo trong lựa chọn màu của sàn nhà là kết hợp chúng với các đô nội that trong cùng một tong
màu hay tương phản về hình dáng hoặc là một tông màu đôi lập hoàn toàn.
Gỗ chính là chất liệu sẽ giúp cho không gian của bạn tìm thấy nét hiện đại sang trọng và lịch
lãm nhưng khi sử dụng cũng cằn chú ý tới mức độ vì ngoài những ưu diêm trên thi hạn che
của chúng ớ chỗ dùng quá đà sẽ làm không gian bị tôi.

SVTH: JRAN THƯỢNG ĐẮNG

19


_______________________________________ _____________________ NÒI THẮT RESORT MÒC

2.3 BIÉƯ HIỆN CỤ THE
H ÌNH KHÓI


Trong không gian bao gồm: điểm, đương, nét, mảng và khôi, các thành phân
này có thể riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau.Dùng cấu trúc hình ảnh của gỗ trong thiên nhiên cách điệu đơn giản hơn đê phù
hợp không gian thiết kế hiện đại.

M ÀU SẮC


Chủ yếu sử dụng nguyên màu sắc của gỗ, bởi vi bản thân gô đã m ang màu săc
đẹp, hài hòa, tinh tế, đa dạng, phong phú sẽ làm tôn vinh vẻ đẹp của khu Resort
. Ờ đây, tông m àu chủ đạo của không gian là màu gô.Ánh sáng được xem là biểu tượng của cuộc sống. Con người có thề bị chi phối,
ảnh hưởng bởi sự thay đồi rất nhỏ của ánh sáng.

SVTH: TRÌAT THƯỢNG ĐẮNG

20


NỒI THẮT RESORT MỜC

CHẮT LIỀU


Sừ dụng vật liệu gồ tự nhiên và gỗ nhân tạo.
+GỖ tự nhiên: Gỗ thông, gồ tre, gỗ ghép, gỗ thanh..

+GỒ nhân tạo: Gỗ ép, lam inate bong màu gỗ, gỗ thanh nhân tạo, dùng vân gô
lảm những mảng trang trí......

2.4 Nhiệm vụ thiết kế.
Gồm 4 nhóm không gian (tiêu biểu trong công trình, 2 nhóm chính và 2 nhóm phụ,
đồ đạc dự kiến)
+Khu tiếp đón.
+Khu nhà hàng trên hồ.
+K hu spa thư giản.
+Khu presitedent.( phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn).

21

SVTH: ĨR Ẩ N THƯỢNG ĐẮNG
1_______ â M ^ ự d
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×