Tải bản đầy đủ

Polygon cafe (ứng dụng đa giác trong cafe)

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
............................................................................................................. trang 1
CHƯƠNG I :
TÌM HIỂU VỀ POLYGON .................................................................................. 2
1.1 Khái niệm về polygon .............................................................................................. 2
1.2 Tiêu c h í........................................................................................................................ 3
1.2.1 Hình thức thể h iệ n ........................................................................................3
1.2.2 Yếu tố liên quan............................................................................................ 3
CHƯƠNG II:
ỨNG DỤNG POLYGON TRONG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT
2.1 ứng dụng trong kiến trú c..........................................................................................5
2.1.1 Cồng trình công cộng..................................................................................5
2.2 Đề xuất mời..................................................................................................................9
2.2.1 Ý tưởng ........................................................................................................ 9
2.2.2 Hồ sơ kiến trúc........................................................................................... 10


LỜI MỞ ĐẦU
C afé hiện nay là một phần tất yếu của cuộc sông. C afé là nơi mọi người
gặp gỡ J họp mặt, giao lưu , trao đổi công việc và k ế hoạch m ớ i. thư g iã n ,... sau

những giờ làm việc căng thẳng. Mỗi quán café mang một phong cách khác nhau
tạo nên sự đa dạng và phong phú ,sôi nổi , mạnh m ẽ, vui tươi , linh h o ạ t...

Hình 1
C afé ngoài trời ( hình 1 )

Hình 2
C afé sân vườn thiên nhiên ( hình 2)

1


CHƯƠNG I : TÌM H iể u VỀ POLYGON
1.1 Khái nicm polygon :
-

Polygon có nghĩa là đa giác lực, có bắt đầu từ 3 cạnh trở lên cùng
trên 1 bề mặt thì tạo thành 1 đa giác. ( Hình 3 )

Hình 3
Khôi đa diện:

-

Có từ 3 đến 100 mặt trở lên tạo nên 1 hĩnh khôi đa diện ( Hình 4 )

Hình 4

2


Tetrahedron

Octahedron

Cube

Icosahedron

Dodecahedron


Hình 5
MOVE &CIRCLE, POLYGON, ARC
Move
a move conh hay mol

b. move midpoint hoot Endpoint

(0 vot the dkh (huyen

bon kmh (ung

Test với khoi dà puN lén move I diem (tiên), I (ling (twill này quen nhi 0 ), 1 diem ((fcldi),

1.2Tịêuchí:
1.2.1

Hình thức thể hiên :
T h ể hiện trên nhiều lĩnh vực như : lĩnh vực thiết kê , mỹ th u ậ t. lĩnh vực
toán học, v.v...

1.2.2 Y êu tô" liên quan:
Đa giác nếu ở quy mô lớn sử dụng cá c loại vãt liệu sau : thạch cao. Gỗ .
lastic. nhựa cứng, kim loại v.v....

3


+ về

mặt màu sắc : sử dụng màu phù hợp với mục tiêu thiêt kê đôi tượng ,

tương tác trong cùng 1 không gian .

Hình 7
+ Ánh sáng có 2 loại : nhân tạo ( ánh sáng neon) và ánh sáng tự nhiên ( ánh
sáng tr ờ i). Khi ánh sáng tác động vào vật thể được thây rõ những khía cạnh
mặt lồi lõm .

Hình 8

4


CHƯƠNG I I :
ỨNG DỤNG POLYGON TRONG KIẾN

t r ú c nội

THÂT

2.1 ứng dung trong kiến trú c - nôi t h ấ t :

2.1.1

Công trình cỏng công:

Kiến trúc : công trình bảo tàng , triễn lãm , cty văn phòng , cửa hàng ,nhà ở V . . V V

Hình 9

5


Polygon ứng dụng trong kien trúc nhà ở

Hình 12

6


Polygon ứng dụng trong quán café

Hình 14

7


Hình 15

Polygon ứng dụng trong nộỉ thất

Hình 16

Polygon còn áp dụng vào việc thiết vật dụng , đường nét mảng mạnh mẽ tạo
nên sự đặc trưng riêng b iệ t.

8


Hình 17
Polygon trong nội that bảo tàng

2.2 Đẻ xuất mởi :
2.2.1 Hình ảnh ý tưởng:

9


10


Không gian thiết k ế :
Khu quay bar

11


Khu café bệt

ĩfm

Khu Café ngoàỉ trời

12


13


14


15


Tư liêu tham khảo:

Trang web cuocsongmoỉ.vn



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×