Tải bản đầy đủ

Nhà hàng trung hoa chinese restaurant

'Ế-ử ' ừ ' ế r ' k ử ử ử ' k ' k i t - k ử & - ử ' k ' k i ĩ - ử t ĩ ử ' Ề r ử ử - ừ ử - ừ - ừ ử i ì ĩ - à : ' k ' t ! - - ầ r ' k - ử ử - k i r ' k - ừ ử - k - ử - k ử - k i ỉHUTECH

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
trường đại học kỹ thuật công nghệ tp. hcm

•k

-ứ
■ừ

ir
■ừ
■ừ


■ừ

írír
•k

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
-Ểr
tir
'ừ
•ừ
*

•ừ

'ừ

NHÀ HÀNG TRUNG HOA
“CHINESE RESTAURANT”

ik
•k
•k

ir
ir
'k
-ừ

NGÀNH: THIÉT KÉ NỘI THẤT

'ừ

SVTH
LỚP
MSSV
GVHD

: PHAN HOÀNG THIÊN ÁI
: 07DNT01
: 107301001
: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

■ừ
ir
T H Ữ V 1 Ệ :N
TRƯỜNG 6H KỲ THUẬT CÕN3 NGHỆ TP.HCM

•ừ


'ố'


tV


ử ih ồ - * * T &

TP.HCM, THÁNG 01/2012ir
’ừ
< r* * * * ír* * * * ử ử * * * iV * tì'* -< r* -ừ * -ií* 'ír* -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

★iĩ


KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Hệ: Chỉnh Quy

Họ và tên sinh viên : PHAN HOÀNG THIÊN ÁI
MSSV

: 107301001

Lớp

: 07DNT01

Địa chỉ

: 231/5A lê văn sỹ phường 14-quận phú nhuận .

E-mail

: antilove_89@yahoo.com

Chuyên ngành

: Thiết kế Nội thất

Tên đề tài

: NHÀ

HÀNG

“CHINESE
Tên GVHD

TRUNG

REST AURANT”

: CÔ NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN .

HOA -


B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT
*********
TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2011

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Phan Hoàng Thiên Ái
Ngành

: Thiết kế nội thất

MSSV: 107301001
Lớp

: 07DNT01

1. Đầu đề Đồ án Tốt nghiệp: NHÀ HÀNG TRƯNG HOA - “CHINESE
REST AƯRANT”.
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Thiết kế nội thất Nhà Hàng Trung Hoa - “Chinese Restaurant” theo đặc trung
phong cách TRƯNG HOA.
Cụ thể thiết kế 07 khu vực:


Khu AKhu BKhu c .Khu DKhu EKhu FKhu G.

3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 27/9/2011.
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 5/01/2011.


5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn

Cô Nguyễn Thị Bích Vân

Nội dung và yêu cầu Đồ án Tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
N g ày ........... th án g .............năm 2011
Chủ nhiệm bộ môn

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):...............................
Đơn v ị : ...............................................................
Ngày bảo v ệ :......................................................
Điểm tổng k ế t:...................................................
Nơi lưu trữ Đồ án Tốt nghiệp:.........................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm bàng số:

Điểm bằng chữ:

TP.HCM, ngày

tháng

năm 2011

Giáo viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
*********

Khi cầm hút bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp này, trước hết em muốn
được gửi đển quý thầy cô lời cảm om chân thành về sự dạy dỗ, giúp đỡ em
trong suốt 5 năm học tập.
Cảm ơn ba mẹ là nguồn động viên, an ủi, chia sẻ những khó khăn, và
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em. Cảm ơn những người bạn tốt, rắt quý
mến đã khích lệ, trao đỗi nhau trong việc học.
Trong suốt quá trình những năm học tại trường, được sự dìu dắt, tận
tình chỉ bảo của quý thầy cô, những điều thầy cô giảng dạy đã trang bị cho
em đầy đủ những kiến thức. Tuy thời gian học tập và rèn luyện không dài
nhưng sự mở rộng về mặt tri thức là quỷ báu biết bao.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã trực tiếp hướng dẫn
em một cách tận tình.
Trong khi thực hiện bài luận văn này, có những tài liệu từ sách báo hoặc
internet đã đóng góp nguồn tư liệu quí giá cho bài làm tổt nghiệp của em.
Mặc dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính
mong quý thầy cồ thông cảm. Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 01 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Phan Hoàng Thiên Ái


MỤC LỤC
Trang
A. MỞ ĐÀU............................................................................
1. Lý do chọn đề tài.................................................................
2. Ý nghĩa đề tài........................................................................
3. Mục đích nghiên cứu...........................................................
4. Nhiệm vụ nghiên cứu...........................................................
5. Phương pháp nghiên cứu....................................................
6. Giới hạn đề tài......................................................................
7. Ý nghĩa thiết kế....................................................................
8. Dự kiến kết quả nghiên cứu.................................................
9. Tài liệu tham khảo.................................................................
10.

Kết cấu của luận văn tốt

nghiệp.....................................................................................

B. NỘI DUNG
Chương I : Giới thiệu đề tài......................................................
1.1. Xác định đề t à i .....................................................................
1.2. Phân loại nhà hàng................................................. ...............
1.3. Giới thiệu công trình tiêu biểu..............................................
Chương I I : Hướng nghiên cứu chính - Nghiên cứu phong cách Trung Hoa
đương đại:......................................................................................


2.1. Sơ nét về phong cách TRUNG HOA..................................
2.2 . Phong cách TRUNG HOA hiện đại........................................
Chương I I I : ứng dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp
3.1. Ý tưởng thiết kế.............................................................................
3.2. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc.............................................................
3.3. Nhiệm vụ thiết kế.................................................. .......................
3.4. Phương án thiết kế................................................................ .........
3.4.1. Khu A.....................................................................................
3.4.2. Khu B.....................................................................................
3.4.3. Khu c ...............................................................................
3.4.4. Khu D....................................................................................
3.4.5 .Khu E ......................................................................................
3.4.6. Khu F ......................................................................................
3.4.7. Khu G...................................................................................

c. KÉT LUẬN


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

A.

MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài:
Có thể nói ẩm thực và du lịch là hai nghành chủ chốt mũi nhọn của nền kinh
tế nước ta ,trong đó ẩm thực -một nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam ta,
đang từng bước phát triển vững chắc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hoá với mục tiêu sớm thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và kém phát triển để cơ bản
trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Đời sống vật chất và tinh thần
của người dân cũng được cải thiện và nâng cao rõ rệt hơn ở khắp các vùng, miền;
với những tiện nghi hiện đại nhất sau 20 năm đổi mới. Và với chính sách mở cửa
và nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh của nước ta hiện nay thỉ những công
trình dự án kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, giải trí vui chơi là không thể
thiếu, đã và đang được xây dựng trên khắp cả nước, đăc biệt là tại các thành phố
lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhu cầu ăn, mặc, ở đã trở nên
đầy đủ hơn thì yếu tố thẩm mỹ đi vào đời sống là điều tất yếu, và ngày càng trở
nên quan trọng với rất nhiều người.
Chính nhờ sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, người Việt Nam ngày
càng quan tâm đến nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” và “ăn ở sang trọng” của mình,
tạo điều kiện cho nhiều lĩnh vực kinh tế mới xuất hiện và phát triển mạnh mẽ
như: thời trang, nội thất, công nghệ thông tin ...
Do đó, em chọn nghiên cứu mảng đề tài nhà hàng với phong cách Trung Hoa
là chính nhằm góp phần đa dạng hóa không gian trang trí nhà hàng và thông qua
đó giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Trung Hoa nói riêng và văn hóa Á Đông nói
chung đến các bạn bè quốc tế trên toàn thế giới.
2. Ý nghĩa đề t à i:
Phần đông các nhà hàng ở Việt Nam khá phong phú về lối kiến trúc cổ điển
phương Tây (Majestic, Sheraton, Riverside, Continental) hoặc hiện đại (New

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 1


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

World, Windsor Plaza, Sofitel) mà mảng trang trí theo phong cách Trung Hoa
không nhiều.
Do đó, em chọn nghiên cứu mảng đề tài nhà hàng với phong cách Trung Hoa
là chính nhằm góp phần đa dạng hóa không gian trang trí nhà hàng và thông qua
đó giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Trung Hoa nói riêng và văn hóa Á Đông
nói chung đến các bạn bè quốc tế trên toàn thế giới.
3. Mục đích nghiên cứu:
Thông qua Đồ án Tốt nghiệp này, em mong muốn được tìm hiểu sâu về thể
loại công trình nhà hàng, từ đó đưa ra phương án mới khả thi cho loại hình này,
đồng thời từ đó tìm ra những phong cách, ngôn ngữ phù hợp để sử dụng trong
không gian nhằm mang lại một không gian mới mẻ, tạo cho không gian có
những nét đặc trưng riêng nhưng vẫn phù hợp với chức năng và đề tài cần
nghiên cứu và thể hiện.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Đồ án tập trung vào nghiên cứu công năng , tính thẩm mỹ và những nét
truyền thống trong văn hóa của Trung Hoa nhằm đưa vào nhà hàng để từ đó đưa
ra giải pháp thiết kế ứng dụng theo phong cách văn hóa Trung Hoa.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Sử đụng một số phương pháp như :
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp thu thập tư liệu qua các nguồn từ tạp chí , mạng thông tin từ
xâm nhập thực tế , từ các thông tin thống kê , điều tra ...
- Phương pháp so sánh đối chiếu .
Từ đó rút ra kết luận từ quá trình phân tích trên để từ đấy có thể đưa ra những
phương án và đề xuất thích hợp .
6. Giới hạn đề t à i :

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 2


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Nghiên cứu về không gian thiết kế “Chinese Restaurant ”, ngôn ngữ và phong
cách ứng dụng trong không gian đó.
7. Ý nghĩa thiết kế :
Nhằm mang lại một không gian mới lạ,mang đậm chất Trung Hoa cũng như
tạo cơ hội cho thực khách đến với nơi đây có thể được đắm mình trong không
gian yên tĩnh , nhẹ nhàng và sâu lắng trong từng lời thơ, hoa văn cũng như
nồng nàn trong từng thớ gỗ của không gian .
8. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
Với Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất, em tìm hiểu nghiên cứu về
nội thất công trình nhà hàng và nét đẹp của phong cách Trung Hoa. Bảy khu chính
em thể hiện bao gồm:
• Khu A.
• Khu B.
• Khu c.
• K huD
• Khu E
• K huF
• Khu G.
Trong đó các khu A, B, c dành cho các đối tượng thuộc lứa tuổi trung niên trở
lên và những khu còn lại dành cho giới trẻ thanh thiếu niên trở la i.
Trang nhã, lịch sự, mang đậm bản sắc Trung Hoa là những gì em muốn chuyển
tải vào thiết kế của mình. Từ những cảm nhận riêng của cá nhân về kiến trúc, đường
nét, màu sắc, ánh sáng, vật dụng nội thất mà em cụ thể hóa vào không gian nhà hàng
để tạo nên nét riêng cho thiết kế của mình. Nhiệm vụ thiết kế là thể hiện cho ra tính
chất của nhà hàng vừa mang nét đẹp Trung Hoa. Đây là điều mà nhà thiết kế phải
làm cho ra cho tới nhằm đem lại cho công trình không những vẻ đẹp - thẩm mỹ mà
còn phải đáp ứng công năng - sử dụng.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 3


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

9. Tài liệu tham khảo:
[1] http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF H%C3%Aln
[2]
http://ngoinhadep.net.vn/Du an.aspx?Mct=KIEN TRUC DOC DAO CUA NHU
NG NH
[3] http://www.voursingapore.com/content/traveller/vi/browse/dining/restaurants/libai.html
[4] http://freshhome. wordpress.com/2009/04/04/thi%E 1%BA%BFtk%E 1%B A%BF-n%E 1%BB%99i-th%E 1%B A% A5t-theo-phong-cach-trung-hoa/
[5] http://www.sanphamnoithat.vn/chi-tiet-tin-noi-thaưthiet-ke-noi-thaư561-phongcach-thiet-ke-nha-hang-trung-hoa-tren-duong-xuan-dieu.aspx
[6] http://trinharchi.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid::=38
[7] http://thiennhan.com/index.php?mod=newsdetail&catid=3&id=150
[8] http://www.nto.eom.vn/vn/kham-pha-va-trai-nghiem/trang-tri-noi-that-theophong-cach-trung-hoa-153 5.html
[9] http://www.khaidat.com.vn/phong-cach-trung-hoa-truven-thong-trong-ngoi-nhahien-dai-187
[10] http://ngoclinhfurniture.com/vn/detail/news/noi-that-phong-cach-trungquoc/924
[11] http://www.khaidat.com.vn/phong-cach-trung-hoa-truven-thong-trong-ngoi-nhahien-dai-187
10.

Kết cấu của Luận văn Tốt nghiệp:

Gồm 03 chương.
• Chương 1: Giới thiệu đề tài.
• Chương 2: Hướng nghiên cứu chính.
• Chương 3: ứ ng dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 4


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

B.

NÔI DUNG

Chưưng I: G iói thiêu đề tài
1.1. Xác định đề tài:
Thiết kế nội thất nhà hàng Chínese Restaurant theo phong cách TRƯNG HOA
hiện đại.
1.2.

Giói thiệu chung về nhà hàng:

1.2.1. Khái niệm:
Theo định nghĩa, nhà hàng là nơi kinh doanh bao gồm các khâu cơ bản như
chuẩn bị và phục vụ thức ăn, các loại nước uống và món tráng miệng cho thực khách.
Trên lý thuyết, cách phục vụ của nhà hàng nói chung sẽ dọn bữa ăn ra để thực khách
có thể dùng tại chỗ, tuy nhiên trong thực tế nhiều nhà hàng còn có dịch vụ cung cấp
thức ăn đem về và giao tận nơi. Các nhà hàng khác nhau sẽ có hình thức và dịch vụ
khác nhau, tùy theo mô hình kinh doanh của nhà hàng.
Lịch sử hình thành của nhà hàng bắt nguồn từ các nhà trọ (Inns) và các quán
rượu (Tavems) địa phương được mở ra với đối tượng phục vụ chính là khách du lịch,
còn người dân bản địa rất hiếm khi ăn tại đây. Vào thế kỷ XVIII, tiền thân của các
nhà hàng hiện đại ngày nay bắt đầu xuất hiện ở châu Âu và được xem là một loại
hình kinh doanh với hướng chính là phục vụ thức ăn theo yêu cầu của thực khách.
1.2.2.

Phân loại nhà hàng :

Hiện nay có rất nhiều loại hình nhà hàng khác nhau, từ cao cấp cho đến bình dân.
Sau đây là phân loại về các nhà hàng:Nhà hàng thức ăn nhanh (Fast Food Restaurant):

Đây là dạng nhà hàng khá quen thuộc với hầu hết mọi người. Thời kỳ 1950s, các
chuỗi cửa hàng như McDonald’s và Burger King rất nổi tiếng, và tiếp sau đó là sự ra
đời của vô số kể các thương hiệu khác như Taco Bell, KFC và In&out Burger. Các
nhà hàng thức ăn nhanh thu hút đông đảo thực khách chính vì sự thuận tiện và mau lẹ
của dịch vụ mà nó đem lại. Tại Việt Nam, đi đâu cũng có thể bắt gặp hệ thống cửa

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 5


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

hàng thức ăn nhanh của KFC, Lotteria, Jolie Bee, Chicken Town, bánh mì “Ta”,
bánh mì góc phố “B4” (4 Comer), Bamizon...

Nam có các nhà hàng bia tươi Steak House Toro Cientos, Louisiane, Jodee Beer;
nhà hàng rượu Vine Wine Boutique Bar & Café, Wine Aroma...Nhà hàng gia đình (Casual Style Dining):

Được biết đến như dạng nhà hàng dành cho gia đình với giá cả vừa phải, không
khí ấm cúng, phục vụ tận bàn với các nhóm phong phú như nhà hàng chuyên phục vụ
các món Mexico, Ý, nhà hàng hải sản.v.v... Các nhà hàng này thật sự là một thị
trường đầy tiềm năng trong xã hội hiện đại ngày nay.Nhà hàng sang trọng (Fine Dining):

Đúng như tên gọi của nó, dạng nhà hạng này phục vụ đối tượng khách hàng
thượng ỉưu với không gian sang trọng, lịch sự, chất lượng phục vụ cao cùng những
món ăn đắt tiền được chế biến bởi những đầu bểp chuyên nghiệp.Nhà hàng ăn nhanh bình dân (Fast Casual Dining):

Loại hình này với đối tượng phục vụ chính là những người làm văn phòng hoặc
những người bận rộn, không có nhiều thời gian rỗi để nấu nướng. Kiểu nhà hàng này
cao cấp hơn nhà hàng fast-food, điểm đặc biệt của nó là không gian bếp mở nên thực
khách có thể nhìn thấy được công đoạn chuẩn bị và chế biến thức ăn như thế nào.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 6


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Nhà hàng café:
Hình thức chủ yếu của nhà hàng café là tự phục vụ. Khách hàng gọi món từ
quầy thu ngân và tự đem thức ăn-nước uống đến bàn của mình. Thông thường,
nhà hàng sẽ có những thức uống như café, espresso cùng các loại bánh ngọt và
sandwich.
Các chuỗi nhà hàng café này hấp dẫn khác bởi không gian nhẹ nhàng cùng
những chỗ ngồi ngoài trời đầy thoáng đãng. Coffee Bean, Tous Les Jours,
Highlands Coffee là các chuỗi cửa hàng café được người Việt Nam ưa chuộng.Nhà hàng rượu (Pub):

Kiểu nhà hàng này phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, đặc biệt ở Anh. Nhà hàng
rượu được chia làm 2 nhánh: nhà hàng bia và nhà hàng rượu. Nhà hàng bia phục
vụ bia tươi đặc trưng của một địa phương hay quốc gia nào đó kèm theo những
món ăn nhẹ, còn nhà hàng rượu thì cung cấp đủ các loại rượu kể cả rượu khai vị.
Ở Việt Nam có các nhà hàng bia tươi Steak House Toro Cientos, Louisiane,
Jodee Beer; nhà hàng rượu Vine Wine Boutique Bar & Café, Wine Aroma...Nhà hàng gia đình (Casual Style Dining):

Được biết đến như dạng nhà hàng dành cho gia đình với giá cả vừa phải,
không khí ấm cúng, phục vụ tận bàn với các nhóm phong phú như nhà hàng
chuyên phục vụ các món Mexico, Ý, nhà hàng hải sản.v.v... Các nhà hàng này
thật sự là một thị trường đầy tiềm năng trong xã hội hiện đại ngày nay.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 7


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese RestaurantNhà hàng sang trọng (Fine Dining):

Đúng như tên gọi của nó, dạng nhà hạng này phục vụ đối tượng khách hàng
thượng lưu với không gian sang trọng, lịch sự, chất lượng phục vụ cao cùng
những món ăn đăt tiên được chế biến bởi những đầu bếp chuyên nghiệp.
1.2.3.Tiêu chuẩn đánh giá nhà hàng:
Nhà hàng được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
-

Chất lượng thức ăn.

-

Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

-

Vệ sinh.

-

Mức độ tiếng ồn.

Các sách hướng dẫn dành cho khách du lịch (guide book)
và nhà phê bình ẩm thực thường sử dụng những ngôi sao
trong việc đánh giá tiêu chuẩn nhà hàng. Sách Michelin (guide book nổi
tiếng và uy tín nhất thế giới) xếp hạng các nhà hàng từ 1-3 sao theo tiêu chí đánh giá
dựa trên cách trình bày, độ ngon của thức ăn và thức uống đi kèm (trong đó, 1 sao là
“nhà hàng rất tốt”, 2 sao “nấu ăn tuyệt vời” và 3 sao “cách nấu nướng cực kỳ đặc
biệt”). Hệ thống xếp hạng 3 sao của Michelin khá khát khe, chỉ có 26 nhà hàng đạt
chuẩn 3 sao ở Pháp và 81 nhà hàng trên toàn thế giới. Bên cạnh tiêu chí đánh giá về
chât lượng thức ăn và rượu, mức độ xa xỉ của các nhà hàng cũng được quan tâm với
hệ thống đánh giá theo thứ tự từ 1 (“không gian khá dễ chịu”) cho đến 5 (“rất sang
trọng”).
Ngoài ra, các sách hướng dẫn khác sử dụng tối đa từ 4-5 sao, với một sao là thứ
hạng thấp nhất. Đôi lúc, những ngôi sao này được thay thế bởi những ký hiệu khác
như cái nĩa hoặc thìa.
Tại Việt Nam, việc đánh giá cũng như xếp hạng cho nhà hàng là khái niệm còn
khá mới và thông thường cũng chỉ tập trung vào loại hình nhà hàng nằm trong hệ
thống khách sạn hoặc resort.
2.

Tham khảo một số công trình theo phong cách TRUNG HOA:
2.1.Nhà hàng Haỉku shushỉ (Thượng Hải):

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 8


Màu sắc và chất liệu khác nhau như nhôm đục lỗ, đá mờ và vải lanh.
Theo các kiến trúc sư thì thiết kế của họ dựa trên nghệ thuật gấp giấy Nhật
Bản, Origami. Trong suốt quá trình thiết kế, kiến trúc sư đã sử dụng nghệ thuật
Origami làm cảm hứng. Mỗi khu vực của nhà hàng đều được thiết kế theo từng dạng
Origami, màu sắc và chất liệu khác nhau như nhôm đục lỗ, đá mờ và vải lanh.
2.2 . Nhà hàng trên đường XUÂN DIỆU (VIỆT NAM ):
Với tông màu chủ đạo nâu , vàng , kem cùng họa tiết hoa văn chữ tàu trên
các mảng tường , đi kèm nó là các vật dụng bàn ghế với thiết kế hiện đại , mà chủ
yếu là gỗ, càng làm tôn thêm cho không gian nơi đây một vẻ đẹp tinh tế, mang đậm
màu sắc và tính chất TRƯNG HOA nhưng không kém phần hiện đ ạ i, trẻ trung.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 9


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Khu ẩm thực

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 10


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

C hư ong II; H ướng nghiên cửu chính —N ghiên cửu phong
cách T R U N G H O A :
2.1. Sơ nét về phong

:

Nói đến phong cách kiến trúc phương Đông có thể kể đến những trường phái
kiến trúc tiêu biểu như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam
cùng một số quốc gia châu Á khác. Trong đó hai nước mang dấu ấn đậm nét, và có
ảnh hưởng lớn nhất đến thiết kế nội thất phương Đông là Nhật Bản và Trung Quốc.
Có thể nói rằng từ xưa đến nay cách trang trí nội thất theo phong cách Trung Hoa
luôn đồng nghĩa với việc sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố tâm linh và thực tế.
Người Trung Quốc vốn coi trọng Phong thuỷ, dựa vào thuyết phong thủy để đưa ra
quy chuẩn trong việc sắp xếp đồ vật trong nhà.
Thiết kế nội thất Trung Hoa đặc biệt nhấn mạnh vào màu sắc, lấy màu sắc và
các họa tiết trang trí làm yếu tố chủ đạo^ Họ cho rằng việc chọn lựa màu sác phù hợp
cũng như cách thiết kế và cả cách sắp xếp đồ dùng nội thất hợp lý sẽ tạo ra một dòng
năng lượng tốt vận hành trong ngôi nhà điều đó cũng sẽ mang lại sức khoẻ, sự may
mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà đó. Sự huyền bí và thâm trầm trong
phong cách trang trí nội thất Trung hoa luôn làm mê hoặc những người chiêm
ngưỡng nó.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 11


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Khác với đặc trưng thiết kế
kiến trúc của người Việt là xây những ngôi nhà vừa và nhỏ thì nhà của người Trung
Hoa thường được xây trên một diện tích khá rộng

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 12


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

TEf l
FfỊT
P
y g 1U
I

Xưa kia, người Trung Hoa thường sống trong những ngôi nhà gọi là Tứ hợp
viện, loại nhà có sân to ở giữa và 4 bên là 4 nhà gỗ đối xứng nhau. Tuy hiện nay
những ngôi nhà đẹp ấy chỉ còn lại ở những con phố cổ của Bắc Kinh nhưng dấu ấn
về kiến trúc đối xứng cũng như sử dụng chất liệu gỗ trong thiết kế vẫn chiếm đa phần
trong không gian sống hiện đại.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 13


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Cho dù đó là những nhà phố, biệt thự hay chung cư được thiết kế theo kiến
trúc phương Tây nhưng trong cách trang trí phòng, cách chọn nội thất lại mang hơi
hướng quay về cội nguồn.
Họ thường chọn cho ngôi nhà của mình những đồ đạc làm từ chất liệu gỗ.
Những đồ gỗ nội thất đó mang đậm phong cách Trung Hoa truyền thống với kiểu
chạm trô tỉ mỉ và tinh xảo, mang đến cho mỗi không gian nét đẹp nhẹ nhàng và sang
trọng. Một điều dễ nhận thấy nữa đó là đồ gỗ nội thất Trung Hoa có thể dễ dàng kết
hợp với những sản phẩm của các nền văn hóa khác hoặc tỏ ra khá “dễ tính” khi hiện
diện trong một không gian có kiến trúc hiện đại.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 14


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Trong những ngôi nhà hiện nay, KTS vẫn thường đưa nghệ thuật và tinh hoa
của người Trung Quốc góp mặt vào từng mảng không gian như treo tranh vẽ, thư
pháp... Ở gian phòng này, KTS đã sử dụng cả những bức tranh nghệ thuật phong
thủy và giấy dán tường in chữ Hán cổ tạo nên bầu không khí trầm mặc và tĩnh tại.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 15


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Bên cạnh đó, khi bước vào mỗi gian phòng, ta đều cảm nhận được sự ấm áp
lan tỏa bởi KTS đã sử dụng triệt để đèn lồng màu đỏ, một vật dụng không thể thiếu
trong không gian sống của người Trung Hoa truyền thống. Đèn lồng đỏ như một vật
dụng đem lại may mắn và thu hút tài lộc đến nhà theo quan niệm của họ. Và thông
thường, các căn phòng mang phong cách Trung Hoa đều sử dụng màu sắc và ánh
sáng trầm và ấm để những người sống trong nhà luôn cảm thấy không gian như ấm
cúng và thoải mái hơn...

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 16


Nhà hàng Trung Hoa - Chinese Restaurant

Trong mỗi ngôi nhà, người Trung Quốc luôn đề cao sự hài hòa giữa con người
và thiên nhiên. Họ luôn tìm và nắm lấy hình thể của toàn vùng đất để tìm nên cách
bố trí xây dựng cho thật hòa hợp với tự nhiên.


Nội th ấ t:

Nội thất Trung Quốc thường ưa chuộng nét cổ kính với những đường nét
chạm trỗ hoặc những họa tiết trên chất liệu tơ lụa sang trọng.

SV: Phan Hoàng Thiên Ái

Page 17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×