Tải bản đầy đủ

Nhà hàng tre phong cách nhật

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. H ồ CHÍ MINH
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

------- csfflfco------

Bổ ÂNT0'ĩ nghiệp
Đề Tài

NHÀ HÀNG TRE PHONG CÁCH NHẬT
CHUYÊN NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT
MÃ NGÀNH : 301
TH

TRƯỜNG 9H KỶ ĨH vA Ĩ CÒNG NGHỆ TP.HCM

A0M 0ĩbW

............. -

-


GVHD

: THẦY ĐINH ANH TUAN

SVTH

: HUỲNH TÂN NGA

LỚP

: 06DNT3

MSSV

: 106301082

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010


TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM

Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TPHCMngày

.thảng

năm 20 ì 0

ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SINH VIÊN - KHÓA 06DNT
Giảng viên hướng dẫn

•J. ¿tý.'{.Ị... £ìbiẬ"

Họ và tên sinh viên


. H lujA a . .TpÃ}'.

Lớp

..CẨQM.T.J....... ...................................._

Tên đề tài tốt nghiệp

A 'lìn ‘...A*ĩiỉúi ..tvíííuị: ...............................

r
,x
Nhận xét của giảng viên hưóng
dẫn
:

.•J.LiUi.ÍD...............
..............MSSV. AO. £ ? ữ ị C í ? z

J

a. 1 inh thần thực hiện ĐA (cỏ tham gia đầy đu các buổi sửa ĐA hay không)
b. Tính sáng tạo trong ý tưỏ-ng thiết kế :

c. Tính sáng tạo trong giải pháp bố cục :

d. Đánh giá chất lượng toàn bộ ĐA (mức độ yếu - trung bình - khá - giỏi) :

Đanh giá loại : Giởi □

Khán

Trung bình □

Yếu □

e. Điểm của giảng viên hướng dẫn (Ghi số và chữ) : ................................

PHÓ TRƯỞNG KHOA

GIÀNG VIÊN HƯỚNG DẪN


JAPANESE RESTAURANT

March 1,2011

MỤC LỊIC
I . LỜI M Ở Đ Ằ U :
II. NỘI DUNG:
2.1.GIỚII THIỆU VÈ ĐẺ TÀI.
2 11.LÝ DO CHỌN ĐÊ TÀI.
2.1.2. Ý NGHĨA CỦA ĐÊ TÀI.
2.1.3. GIỚI THIỆU CHUNG VÊ Ý TƯỜNG CHỦ ĐẠO CỦA ĐÊ TÀI
2.1.4. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ.
2.2. LẬP LUẬN NGHIÊN c ứ u CHO CÁC Ý TƯỞNG s ử DỤNG TRONG ĐÔ ÁN
2.3. THIỂT MINH CHO CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KÉ
2.4. NHẶN XÉT VẺ ĐẺ TÀI
III. LỜI KÉT.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga


JAPANESE RESTAURANT

March ], 2011

I.LỜI MỞ ĐẦƯ.
7 rong xã hội ngày nay không ngừng biến đồi và phát triển,dưới những tảc động tích cưc
của khoa học,công nghệ để đạt đến tầm cao giá tri mới nhằm phục vụ cho nhu cầu cu ọc
sông con người.
Chính trong thời đại ngày nay ,con người là nhân tố được chú trọng và quan tâm nhất
Hơn bao giờ hêt,mọi sản phẩm cũng như mọi thiết kế điều nhăm mục đính hướng đen
nhu câu và cuộc sông của con người, nhàm phục vụ tốt nhất cả về thề chất lẫn tinh thần
^ l i hÔnê gif n kiểĩ\ trúc đ^P’nỖ0ài tính công năng, độ thẩm mỹ cao thì phải đảm bảo
Và đáp ứng đây đủ vê mặt tinh thẩn của con người.
BAMBOO RF,STAURANT(Nhà hàng tre mang đạm phong cách nhật)đây là điều mà
muôn hướng đên.
Nhà hàng tre được thiêt kê mang đậm phong cách nhật bản, ngoài nhung chức năng
chung vê nhà hàng.trong thiết kế này còn muốn đêm đến cái nhìn mới lạ hơn ve tre mồt
vật liệu gân gủi thân thiện với thiên nhiên và con người,bên cạnh đó mong muon tạo nên
nét riêng ,nét mới lạ về nội thất nhật.
ĨĨ.NỘĨ DƯNG.
2.1.GIỚI THIỆU VỀ ĐÊ TÀI.
2.1.1 .LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI.

Cây tre đôi với nước ta nó xuất hiện từ rất lâu đời,cũng như đi vào nền văn hóa viêt nam
VỚI nhìrng hình ảnh bình dị dầy quen thuộc,không nhưng thế tre còn xuất hiện và pho
biên ở nhiêu nước.Ngày nay với sự vận hành và phát trien của khoa học cồng nghẹ cay
tre đã trở thành vật liệu quan trọng trong các ngành sản xuất,đặc biệt trong lĩnh vực kiến
trúc nó đã bộc lộ lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó,cùng với độ bền và độ ứng dụng cao.
Cũng chính vì vậy mà ngày nay nó được nhiều nhà thiết kế quan tâm và nhiều quocgia
ưa chuộng trong ứng dụng thiêt thế sản xuất. Và cũng chính vì thế mà em đã chọn tre làm
vật liệu chủ yêu trong thiết kế đồ án tốt nghiệp nhà hàng lẩn này.
2.1.2.Ý NGHĨA CỦA ĐÈ TÀI.
Giúp chúng ta hiêu thêm được tầm quan trọng cũng như vẻ đẹp vốn có của tre mang lại
cho nhu câu cuộc sông,cho thiên nhiên và cho các ngành sản xuất,đặc biệt trong thiet kế
nội thât.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

2


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 201 I

2.1.3.GIỚI THIỆU CHƯNG VÊ Ý TƯỞNG CHÙ ĐẠO CÙA ĐẺ TÀI

Cây tre rât phô biên đầy gần gủựhân thiên với chúng ta và nó phổ biến cũng như xuất
hiện nhiêu ở các quôc gia trên thế giới.Ngày nay tre là vật liệu rất được ưa chuộng va sử
dụng rộng rãi trong nhiêu lĩnh vực khác nhau,đặc biệt trong kiến trúc nội thất.Có thể nói
tre la vật liệu có độ ứng dụng, đô bền cao,rẻ...chính vì vậy mà nó được rất nhiều nhà
thiêt quan tâm.Một điều đặc biệt nữa ở tre mang đến cho chúng ta cảm giác am cúng thân
thiên gân gủi VỚI thiên nhiên,và cũng chính vì vạy mà tre đã được em chọn trong thiểt kế
tôt nghiệp của mình lẩn này. Với ý tưởng chính hình thể thân tre tư nhiên và vanh tron
ông tre và đây là ý tưởng chính xuyên xuốt trong thiết kế.

Một số hình ảnh minh họa cho ý tưởng thiết kế.

Tre là một vật liệu không chỉ gần
gùi thân thiện với thiên nhiên,
với con người cũng như độ bồn
và độ ứng dụng cao, thỉ bản
nó có độ dẻo độ uống cong rất là
cao và đây cũng là một trong
những ưu điểm của vật liệu
tre.

về cấu trúc tre là một vật liệu
hình ống tròn.từng đốt có nhiều
Trong tự nhiên,thân tre dẻo dể
Uống cong.
GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

3


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 2011

2.1.4.NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ

a.khái niệm: Nhà hàng là nơi mà thực khách đến để ăn uống, thưởng thức ẩm
thực, thương thức các dịch vụ đi kèm khác. Nhà hàng truyền thống nói riêng có mật độ
1,3-1,9 m2/người tùy thuộc vào hình thức kinh doanh, không khí sang trọng, người phuc
vụ Bàn thường bô tri cho 2 người với chỗ ngồi và không gian rộng rãi. VI thời gian lưu
lại trê n ghê q u á lâu, mức đ ộ sử dụng đồng nghĩa VỚI hao mòn nhanh nên b ề m ặ t ban ghế
phải bên chăc.
b.Nguyên lý chung:
b.l.Ánh sáng: Việc lựa chọn ánh sáng rất quan trọng trong việc tạo bầu không khí phù
hợp các thời diêm trong ngày hoặc cho từng loại hình không gian hoặc cho từng sở thích
noi thực khách khác nhau. Vào ban ngày, ánh sáng cần cường dộ cao và tòa rộng ban
đêm nên ánh sáng mờ hơn với đèn riêng cho từng bàn.
b.2.c:hô ngồi: nhà hàng được thiết kế sao cho có càng nhiều kiểu sắp xếp chồ ngồi càng
tôt (như bàn cho 2 và 4 người có thể xếp chung thành bàn cho 6, 8 va 10 ngươi) co the
dung ghê băng bỏ sung thêm váo bàn để việc bố trí thêm linh hoạt, lối di phục vu rong tối
thiêu 0,9m đên 1,3m nếu sử dụng cho cả khách và xe đẩy.

3. Bảng ng'ôỉ nho

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

4


JAPANESE RESTAURANT

March 1.201 1

b.3.Vị trí người phục vụ:
ở vị trí sao cho không làm phiền khách, số lượng người phục vụ thay đổi
theo tiêu chuân của nhà hàng như sau:
thực đon hạn chế: 1 phục vụ cho 12-16 chỗ.
Thực đơn tiêu biểu: 1 phục vụ cho 8-12 chỗ.
Thực đơn gọi món sang trọng: 1 phục vụ cho 4-8 chồ.
Cân săp xêp cho trưởng nhóm phục vụ tại các nhà hàng sang trọng hay
chọn món.

b.4.Quay rượu (bar): Nhà hàng truyền thống đặc sản thường có quẩy rượu khai vị.
phải thiêt kế sao cho trưởng nhóm phục vụ dễ dàng nhận yêu cầu gọi món và mời
khách ngôi khi bàn đã dọn xong.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

5


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 201 ]

2 G hê d ấu à quầy khoáng cách binh thườnc
•nrvif f*

rt ne"*service

. 100

•»nrmai

soó

s trio ' -

diners

~27VQ

. 1300
7'.0 • 1700 • rso •
30Ọ

:.J p i
I' '■•iV'

b.5.Bàn ăn tập thể, phòng vip
Mật độ là 0,8-1,6m2/ người, bàn tiệc được bố trì với một bàn chủ tọa. dãy bàn bố trí
chung thành hình I, u và E. khỏang cách tối thiểu giữa hai lưng ghế phải từ 1 5-2 0 m.
cách bồ trí có thê thay thế các dãy bàn bởi các bàn tròn cho 10 người hoặc hơn khi đo
khỏang cách giữa 2 lưng ghê phải đạt 0,9-1,2m. nó đủ khỏang cách cho khách và nhân
viên qua lại.

L J l__ J

----------------------- ?!

------ -------- ------- :>

n Ị~ Ị

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

ó


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 201 I

b.ó.Bếp:
Bêp phải thiết kê cùng cao trình với tất cả các phòng ăn. Nếu khó sắp xếp thì bếp chính
phái ở cùng độ cao với nhà hàng chính, còn khu vực chế biến và kho ở một độ cao khác.
Bêp, phòng lạnh và kho thực phâm phải được thiết kế có khóa không cho nhân viên vào
khi không sử dụng
b.7.Vệ sinh:
Nhà vệ sinh không được có lối vào trực tiếp từ khu vực ần uống, văn
phòng hoặc khu vực làm việc khác.
Số liệu kích thước

T
4

*1 1 0 preferably ' f e h
1 0 0 -2 0 0

• 600 preferably
6 00 * 750

380

I

460 1

800

Mn
n
'ẳ [Tso-h ẵ
Ü
ơư

••

BL'0

‘¿so

n

- 1250 -

■625-

«ivtjrucje i ol tables
1 ' .'flairs at either ervj
ù iM .

¿Ai

*
O
g
»

I ot table p

750

Q Ü L
§ ễII

;

é! 500

.u uU
r-TV - r W

1-

3750

1

■ _____!

L

1450

05C

2 700

3300

'or

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

7


C.KifX ¿Ai WfV| Vrnh rof
cdí* Vovr

5

8

Uj

r>

2.Phong cách:khái quát:
Thiêt kê theo phong cách Nhật Bản là cách thiết kế, trang trí mang tính gọn nhẹ
đơn giản. Cho dù xu hướng trang trí nội thất có thay đổi như thế nào, ngươi Nhật
vân luôn tự hào với nét đặc trưng riêng của mình trong lĩnh vực này. Đơn giản về
đường nét và màu săc, nội thất Nhật Bản ngày nay còn được nhiều quốc gia ưa
chuộng

Đặc trưng trong thiết kế: : Sự kết hợp màu sắc hài hòa và hình dáng nội thất gọn gàng
súc tích với chủ nghĩa khổ hạnh (asceticism). Kiểu dáng thiết kế chú trọng đến không
gian, trên cơ sở tô chức săp xêp không gian qua việc sử dụng các mẫu nội thất gọn nhẹ và
các mâu trang trí tượng trưng. Tường và trần được trang trí bàng gồ nhẹ và màu sắc diu
cho phép ngăn chia
băng các vách trượt. Sàn nhà được phủ thảm (mat). Đặc trưng các chi tiết nội thất
theo phong cách Nhặt Bản là tường trượt và bàn ghế chất liệu tre. Phong cách Nhật Bản
có màu sắc nhạt tự nhiên, mang sắc thái màu be, màu trắng, màu kem, màu sữa. Cac chi
tiet bàn ghê và nội thât được trang trí băng hình tượng và các tranh vẽ mang phong cách
Nhật Bản.

Không gian chung: Việc thiết kế nhà hàng theo phong cách Nhật hiện đại thì việc
lựa chọn chât liệu gô làm chủ đạo đê tạo nên sự sang trọng nhưng gẩn gũi cho khách
hang là điêu rât quan trọng. Nhỏ nhăn, xinh xắn, vuône vắn, nhà hàng mang phong cách
nhật trông như một ngôi nhà cổ tích thời hiện đại.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

8


JAPANESE RESTAURANT

March 1,201 1

Anh sáng: : Việc lựa chọn ánh sáng rất quan trọng trong việc tạo bầu không khí phù
hợp các thời điểm trong ngày hoặc cho từng loại hĩnh khồng gian hoặc cho từng sở
thích nôi thực khách khác nhau. Vào ban ngày, ánh sáng cần cường độ cao và toa rộng,
ban đêm nên ánh sáng mờ hơn với đèn riêng cho từng bàn.

Màu sác thiết kế: trắng, đen, đỏ, màu cát (sand).

Vật liệu: các loại gô màu đậm và nhạt, giấy thông thảo (rice- paper), vải tự nhiên tre,tòm
vông....

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

9


JAPANESE RESTAURANT

March 1,201 1

Vườn cảnh truyền thống của nhật: Một khu vườn Nhật bản thường bao gồm các yếu
tô: hô nước, đá, cây và những thực vật nhỏ hơn. Theo nhừng nghệ nhân làm vườn khu
vườn là sự mô tả thiên nhiên một cách chinh xác nhất và cũng thể hiện được lòng kính
trọng của con người đôi với tự nhiên. Thậm chí nhìn vào khu vườn Nhật bạn

Nhệ thuật trưng bày món ăn: Người Nhật rất coi trọng việc ăn uống. Đối VỚI họ
món ăn không đơn thuân chỉ là thức ăn mà còn hàm chứa rất nhiều tình cảm của ngươi
thực hiện dành cho người thưởng thức, món ăn Nhật luôn thể hiện một sự cầu kỳ va khéo
léo trong cách bày biện và trang trí.
2.2.LẬP LUẬN NGUYÊN c ứ u CHO CÁC Ý TƯỜNG SỪ DỰNG TRONG ĐÓ ÁN

Khi bước vào thiết kế nhà nhàng tre,đây là nhà hàng mang phong cách nhật Bản nhưng ý
tưởng và vật liệu chủ yếu xuyên xuốt trong thiết kế này là tre.Chinh vl vậy nên điều đẩu
tiên cân phải tìm hiêu kỷ vê vật liệu này đế tìm ra những ưu điểm cũng như vẻ đẹp của nó
nhăm đưa vào trong thiêt kê cúa mình. Và điều mà em khai thác cũng như tìm hiểu ớ đây
thân tre tự nhiên cùng vành tròn ống tre về chất liệu,hình dáng,màu sắc của nó nhằm tạo
nên vẻ đẹp và cái nhìn mới lạ hơn về tre trong thiết kế.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

10


JAPANESE RESTAURANT

March 1,201 I

Điệu đâu tiên cân tìm hiểu cụng như chất lọc những cái đẹp của tre để đưa vào trong
thiêt kê,những vành tròn của ống tre với những vè đẹp tự nhiên vốn có của nó về màu sắc
kiêu dáng ,và nhăm chất lọc những kiểu dáng ấy vào trong thiết kế với mục đích tạo cảm
giác gân gủi với thiên nhiên hơn.

Thân tre là một trong những ý tưởng chính của thiết kế, nó luôn thể hiện một vẻ đẹp tự
nhiên vòn có của nó với thân tre tự nhiên luôn là nguồn cảm hướng bất tận
Lập luận nghiên cứu cho các

ý

tuỏng sử dụng trong đồ án,

Cảm hứng thiết kế từ tre :

Dùng thân tre tự nhiên đưa vào không gian với phần mái được làm bằng tre tạo nên sự
gần gùi thân thiên cho không gian nha hàng.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga


JAPANESE RESTAURANT

March 1.201 1

ông tre luôn được chất lọc từ thân tre tự nhiên
ở đây được đưa vào trong không gian trần cùa khu nhà hàng phòng víp và bức tường
cũng được dùng những ống tre tạo thành.

I

Hình thể thân tre tự nhiên cũng được thể hiện rỏ trong
khu khác cùa nhà hàng khu này được thiết kế theo kiều
truyền thống của nhật.thân tre tự nhiên được sử dung
trên trần,đèn và tường.

2.3.THƯYẾT MINH CHO CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KÉ.

J a p a n e se re s ta u ra n t

Ỷ T Ư Ũ N G H Ú S O K IÉ N T R Ú C C Õ N G T R ÌN H

■ ■ ||l|llll!!|.|

1m. -

B.

NỘI durg thiết kế:

V TUỦTMG

Vật bộu

n

Ý t u ỏ n g c h in h v ồ x u y ê n s u ố t t r o n g t h i ế t k ế c h ỉn h
Lồ hình t h ể t h â n t r e t ụ n h iê n v è v ồ n h t r ò n «ăng t r e

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: H uvnhTấnNga

J

12


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 2011

Nộỉ dung không gian chọn trong thiết ké:
Khu ngoại thất
Khu không gian giữa
Khu không gian 1
Khu không gian 2
Thiết minh cho các giải pháp thiết kế:khu không gian giữa.
Không gian chính khu giữa được thiết kế cũng như lay ý tưởng chính chủ đạo thân tre tự
nhiên, nhăm tạo ra cảm giác luôn thân thiện gần gủi với thiên nhiên thư đang hòa cùng
thiên nhiên.Điêu đặc biệt ngoài vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó thì tre luồn va còn tạo nen
vẻ sang trọng và mới lạ cho khồng gian.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

13


JAPANESE RESTAURANT

I March 1,201 1

Đây là góc nhìn khác góc quầy bar của không gian chính,ở đây ngoài ý tưởng chính thân
tre đon thuân tự nhiên đưa vào trong thiêt kê của khổng gian này,và tre cũng được đưa
vào khồng gian này với những hình thức biểu hiện khác về cả kiểu dáng và màu sắc.

14


JAPANESE RESTAURANT

March 1,2011

1 huyết minh cho giải pháp thiết kế khu không gian 1:

Khồng gian khui của nhà hàng,đây cũng là không gian được coi là khu víp với những
giải pháp thiết kế tạo không gian kín nhằm tạo sự tỉnh lặng và tương đối rieng tư hơn.Nội
thât thê hiện với bộ bàn ăn theo phong cách truyền thống của nhật, nhưng khong kém
phân sang trọn với thiết kế chính là tre.Điệu đặc biệt ở trong khồng gian này hình thức
tre được thê hiện rât độc đáo và mới lạ.Trần nhà hàng được thể hiện rỏ hơn về những
điêu đó, với những thanh tre ghép lại tạo sự uống lượng nhịp nhàng tạo sự nới lạ và
phong phú.

Bộ sản phẩm ghế được
Thiết kế từ tre nhưng vẫn
Tạo sự sang trong vốn có
của nó.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

15


JAPANESE RESTAURANT

March 1,201 1

Màu sắc của tre vừa tạo cảm giác thân thiện ,gần gủi,bên cạnh đó còn toát lên vẻ sang
trong cho không gian

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

16


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 201 1

Thuyết minh giảỉ pháp thiết kế khu 2

Đây là khồng gian được thiết kế theo phong
cách truyền thống của nhật,được thiết kế từ
những hình thể thân tre tự nhiên tạo nên vẻ gần
gủi đậm phong cách truyên thống của nhật.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

17


JAPANESE RESTAURANT

March 1,2011

Bộ bàn ăn được
Thiết kế theo kiểu
Truyền thống của
Nhật.

Thuyết minh giải pháp thiết kế khu ngoại thất.
Công trình nhà hàng nằm ở khu nha trang,được thiết theo phong cách truyền thống của
Nhật Bản

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

19


JAPANESE RESTAURANT

March 1,2011

Góc phối cảnh ngoại thất
Những góc khác khu nhà ngoại thất

Những góc khác của khu nhà hàng,được chất lọc những nét truyền thống của nhật đưa
vào trong không gian ngoại thất của khu nhà hàng.

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn Nga

20


JAPANESE RESTAURANT

March 1, 2011

2.4.K É T LUẬN

Tôi chọn hình thức này vì nó phù hợp với khả năng tư duy và phát triên của
tôi vào nó và tạo ra cái mới mẽ trong thiết kế của thời đại hiện nay.
Đồ án là một ước mơ áp ủ của tồi về một hình thức mới trong thiết kế nhằm đem
lại cho mọi người một về một cái nhìn mới mẽ và đầy độc đáo, hiện đại,không ấn
tượng.
Lời kết em xin chân thành cảm ơn thầy Tuấn đã hưởn dẫn em đi qua chằng đường khó
khăn này trong suốt thời gian qua.

TRƯỜNG

AOẢOOĨMẾS

GVHD: Thầy Đinh Anh Tuấn

SVTH: Huỳnh Tấn NgaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×