Tải bản đầy đủ

Nhà hàng tiệc cưới romantic

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO
ĐẠI H ỌC K Ý THUẬT C Ò N G N O H Ệ T P .H C M

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

TÊN ĐÈ TÀI
NHÀ HÀNG - TIỆC CƯỚI ROM ANTIC

N gành:

MỸ TH UẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: THIÉT KẾ NỘI THÁT

Giáng viên hướng dẫn :Th.s Phạm I hị Ngân
Sinh viên thực hiện

Tâm Ngọc I rinh


MSSV: 107301173

Lớp: 07DNT1
N
15 T?

TRƯỞNG CH KỸ

A' 5

HT­

TP. Hồ Chí Minh, 2011


BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CỒNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ o ồ ÁN TỐT NGHIẸP

KHOA :MỸ THUẬT CỐNG NGHIỆP
BỘ MÔN: ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN:LÂM NGỌC TRINH
NGÀNH: THIÉT KÉ NỘI THẤT

MSSV: 107301173
LỚP: 07DNT1

1. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp:
NHÀ HÀNG - TIỆC CƯỚI ROMANTIC.
2. Nhiệm vụ: Sinh viên thực hiện đồ án trong thời gian 12 tuần, được chia thành 3
giai đoạn.

1/ Giai đoạn 1: ( 2 tuần )

,


,

,

- Tuần 1-2:*Tham khảo tài liệu và thu thập tư liệu, hồ sơ cân thiêt liên quan đên đê
tài.
n
\
A ,
Gặp giảng viên hướng dẫn, điều chỉnh tên đê tài hoặc thay đôi đê tài (nêu có).
- Kê khai phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp .
- Duyệt tiến độ lân 1 .

2 /Giai đoạn 2: ( 5 tuần )
- Tuần 3 - 7 : Giáo viên hướng dẫn định hướng, góp ý và kiêm tra tiên độ thực
hiện đồ án của sinh viên ( sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và khôi lược công
việc đã thực hiện cho bài làm của mình )
- Tuần 7: Kiếm tra tiến độ .

3 /Giai đoạn 3: ( 5 tuần )

,

- Tuần 8 - 12: Tiếp tục thể hiện bản vẽ, triển khai thiết kê kỹ thuật, mô hình ( hay
sản
phẩm m ẫ u ).
- Trình bày, in ấn, chuẩn bị phần thuyết minh tốt nghiệp, sản phâm theo yêu câu
để nộp đồ án đúng ngày quy định.
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :24-10-2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05-01-2012
5. Họ tên người hướng dẫn:
Phần hướng dân:
Th.s Phạm Thị Ngân
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày 24
tháng 10 năm 2011
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (châm sơ bộ):...........................
Đơn vị:............................................................
Ngày bảo vệ:.................................................
Điểm tổng kết:...............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHÂN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm số bằng số_

Điểm số bằng chữ.

TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CÁM ƠN

Em xin chân thành cám ơn các thầy cô đã tận tình dạy bảo, giúp đỡ và chỉ bảo trong suot
thời gian bốn năm học tập.
Chân thành cám ơn cô Phạm Thị Ngân, người đã hướng dẫn em trong thời gian làm bài
tốt nghiệp. Cô đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, đưa ý kiến để em có thê hoàn thành bài tôt
nghiệp được trọn vẹn. Từ lúc hình thành ý tưởng đên lúc thê hiện bài hoan thanh.
Bài tốt nghiệp chắc chắn vẫn còn có những thiếu sót không thê tránh khỏi, do kinh
nghiệm của em vẫn còn ít. Mong thầy cô góp ý và bỏ qua, em xin tiêp thu ý kiên đê lây
đó là kinh nghiệm cho việc sau này ra đời thực hành nghê.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. CHƯƠNG 1 - ĐỀ TÀI
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Ý nghĩa của đề tài
2. CHƯƠNG 2 - NỘI DUNG
2.1. Giới thiệu đôi điều về lễ cưới ở Việt Nam hiện nay
2.2. Giới thiệu về những loại hình tổ chức tiệc cưới
2.3. Giới hạn thể loại công trình
2.4. Ý tưởng thiết k ế
2.5. Vận dụng ý tưởng
3. CHƯƠNG 3 - HỒ S ơ KIEN

trúc

3.1. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc
3.2. Phân tích hiện trạng công trình
3.3. Hướng giải quyết hồ sơ
3.4. Phân khu chức năng
4. CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG KHÔNG GIAN THIET
4.1. Sảnh đón khách
4.2. Khu tiệc chính
4.2.1. Khu tiệc 1
4.2.2. Khu tiệc 2
4.3. Khu vệ sinh
KẾT LUẬN
LỜI MỞ ĐẦU
ô n g cha ta thường có câu “ Trăm năm tính chuyện vuông tròn”, chuyện vuông
tròn là chuyện của lứa đôi, của sự tốt đẹp, trọn vẹn. Hình vuông và hình tròn tuy
là hình ảnh đối lập nhau nhưng trong văn hóa của V iệt Nam, sự kết hợp giữa
chúng là một sự tốt đẹp mang một ý nghĩa sâu sắc.
“Nhà hàng tiệc cưới Rom antic” với thiết k ế chủ yếu dựa trên sự kết hợp cơ bản
giữa vuông và tròn có ý nghĩa muôn gởi đên lời chúc tôt đẹp nhat cho đoi tan
lang và tân nương , chúc cho họ có một đám cưới thật vui ve, lãng mạn va cuọc
sống thật hạnh phúc.

1


1. CHƯƠNG 1 - ĐỀ TÀI
1.1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay ở mỗi địa phương, lê cưới vân còn lưu truyên nhưng net
đặc trưng riêng. Ở những vùng nông thôn, người ta vẫn thường tổ
chức tiệc cưới tại nhà, còn ở thành thị do diện tích không gian sống
chật hẹp nên tiệc cưới thường được tổ chức ở nhà hàng hoặc khách
sạn tùy heo kinh tế của môi gia đình. Với nhu câu cươi sinh ngay
càng cao cũng như thời gian tổ chức tiệc cưới thường trùng lặp nhau
vào những ngày nghỉ nên công trình nhà hàng tiệc cươi la mọt nhu
cầu cần thiêt trong thời điểm hiện nay. Một nhà hàng tiệc cươi vđi
một không gian rộng rãi, đẹp và đầy đủ các điêu kiện cân thiêt se
đem lại cho mọi người một cảm giác vui vẻ khi tham gia lê cưới.

TIỆC CƯỚI TẠI

TIỆC CƯỚI NHÀ HÀNG

1.2. Ý nghĩa của đề tài
Nếu như việc gắn bó cả cuộc đời mình với người mà bạn yêu thương
là một quyết định chín chắn, thì chẳng có lý do gì khiến bạn để đám
cưới của mình diễn ra với những “h ạt sạn ” ngoài ý muôn.
Chọn m ột nhà hàng thích hợp và ưng ý sẽ góp phần làm cho lễ cưới
tốt đẹp và khó quên.

2


2. CHƯƠNG 2 - NỘI DUNG
2.1. Giới thiệu đôi điều về đám cưới ở Việt Nam hiện nay
Trải qua rất nhiều giai đoạn, đám cưới truyền thống V iệt Nam cũng
đã được hiện đại hóa do chịu ảnh hưởng nhiều của Phương Tây.
Người trẻ cho rằng đám cưới truyền thông vân quá phức tạp, nhieu
khê không cần thiết. T hế nhưng nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn
là một nét đẹp quý giá nhât cần được giữ gìn của ông cha ta.
Sự khác biệt giữa truyền thống và hiện đại có thể nói thể hiện nhiều
nhất trong văn hóa cưới của một quốc gia. Một sự dung hòa đứng
giữa luôn là cần thiết.

2.1.1. Đám cưới truyền thống ở Việt Nam
Tín ngưỡng và tập quán văn hóa Trung Hoa đã ảnh hương sâu
sắc đến nghi

lễ cưới xin của người Việt Nam trong suốt ngàn

năm Bắc thuộc.
Các tục lệ cưới ngày xưa gồm có: mai mối, lễ nộp cheo (cheo là
sei tiền công ích nhỏ hoặc một sei hiện vật như gạch lát, đong cho
làng để làm giếng, xây đường... sau này đã bị bãi bỏ), lễ dạm
ngỏ, lễ ăn hỏi, gửi rể (gây khá nhiều phiền hà trong các mối
quan hệ xã hội) lễ cưới và lễ lại m ặt (cô dâu tỏ chữ

hiếu với

cha mẹ bằng cách sửa soạn gồm xôi gà, rượu bánh, hoa qua, đặt
lên bàn thờ tổ tiên và làm lễ...)

3


2.1.2. Đám cưới hiện đại
M ột số tục lễ cưới ngày xưa đã được lược bớt để phù hợp với đời
sống hiện đại. Nhiều hủ tục đã bỏ như tảo hôn, đa

th ê ,

thách

CƯỚI

để nhường chỗ cho cách thức tổ chức mời vừa mang tính dân tộc
nhưng vẫn văn minh.
Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng hoặc khuôn viên của gia đình.
Cô dâu và chú rể rót rượu sâm banh và cắt bánh cưới mời hai
bên gia đình. Sau đó họ trao nhẫn cưới cho nhau.Sau ngày cưới,
đôi tân hôn thường đem theo lễ vật về nhà gái làm lễ gia tiên và
thăm lại bố mẹ, anh, chị, em cô dâu. Nhân dịp này nhà gái
thường làm cơm để dâu, rể cùng ăn với gia đình.
Tục lệ này được duy trì với ý nghĩa nhắc nhở con cái về đạo
hiếu, biết ơn sinh thành, dưỡng dục của bố m ẹ, thắt chặt thêm
mối quan hệ thông gia, ruột thịt từ ngày đầu của đôi vỢ chồng,
với sự nhân đôi tình cảm.

Cô dâu Chú rễ cùng rót rượu sâm banh

Tiệc cưới tại nhà hàng
4


2.2. Giới thiệu về những loại hình tổ chức tiệc cưới
Ngày nay có rất nhiều hình thức tiệc cưới, tiệc theo kiêu truyên
thống là tiệc ngồi, tùy theo số lượng khách mời mà sắp xếp lượng
bàn ghê và chuẩn bị thức ăn, và hiện nay còn có loại hình tiệc dưng,
có thể là tiệc buffet mặn, hoặc tiệc ngọt.M ỗi loại hình được tổ chức
tùy theo nhu cầu, sở thích và kinh tế của các gia đình.

2.2.1. Tiệc ngồi - tiệc theo kiểu truyền thống
Từ ngày xửa, sau những nghi thức lễ cưới long trọng thì phần
không thể thiếu là đãi tiệc mặn, các mâm cỗ được dọn ra, bàn
g h ế được sắp xếp gọn gàng, mọi người vừa ăn uống vừa trò
chuyện, còn cô dâu và chú rễ sẽ đến từng bàn, nhận lời chúc
phúc của các khách mời.

5


2.2.2. Tiệc ngọt đứng - loại hình tiệc mới
Cùng với sự tiến bộ của xã hội thì cách tổ chức tiệc cưới ngày
nay cũng có nhiều thay đổi. Trong những năm gân đây thì xu
hướng đơn giản hóa những thủ tục và nghi lê làm đám cươi ngay
càng phổ biến hơn, trong đó CÓ thể kể tới việc nhiều cô dâu chú
rễ thay th ế tiệc m ặn trong đám cưới của mình bằng tiệc ngọt, vứa
mới lạ, đơn giản, lại tiết kiệm chi phí.

6


Chỉ uổng rượu sâm banh và ăn thức ăn nhẹ

2.3. Giới hạn thể loại công trình
Công trình nhà hàng tiệc cưới thuộc thể loại công trình công cộng
nên không gian phải rộng, thoải mái và phải có các khu chức năng
phục vụ cho loại hình này như khu sảnh, khu vệ sinh...

Sảnh

7


Khu tiệc có sức chứa nhiều người

2.4. Ý tưởng thiết kế
Trong nền văn hóa của dân tộc V iệt Nam ta, ta thường nghe nhắc
đến cụm từ Vuông - Tròn, đó là một triết lý sống có ý nghĩa sâu sắc
của ông cha ta. Mọi chuyện được “vuông-tròn’ là mọi chuyện được
tốt đẹp, suôn sẻ.
Từ những hình ảnh và đường nét cơ bản cùa hình vuông và hình
tròn,kết hợp với những vật liệu như kính, giấy dán tường, đá hoa
cương...để tạo nên một không gian hiện đại, sang trọng.Phong cách
đương đại được áp dụng vào thiết k ế này

Hình vuông và hình tròn cơ bản

8


Một sô' cách kết hợp giữa hình tròn và hình vuông

Vuông + Tròn


2.5. Vận dụng ý tưởng
2.5.1. Màu sắc chủ đạo
Màu chủ đạo là màu vàng, kết hợp với màu đỏ, trắng và xanh
dương tạo nên một không gian sang trọng.

2.5.2. Ánh sáng
Sử dụng ánh sáng đèn vàng, đèn âm tường, và đèn có kiểu dáng
cổ điển .

Đèn cổ điển

10


2.5.3. Chất liệu
Kính, giấy dán tường, thảm, đá hoa cương

Giấy dán tường

Đá hoa cương

11


Thảm
2.5.4. Nội thất
Sử dụng bàn và g h ế bọc vải.

12


2.5.5. Trần
Trần trang trí bằng thạch cao, có dạng hình vuông và tròn

2.5.6. Tường
Những mảng tường vuông góc đơng giản kết hợp với giây dán
tường.

13


3. CHƯƠNG 3 - HỒ Sơ KIÊN TRÚC
3.1. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc
Đây là công trình nhà hàng tiệc cưới có diện tích khoảng 1600 m2
H
„ O T ."

»-'2
/

*

/
M Aĩ BÀNG TỒNG THỀ

MĂT BẰNG VI TRÍ VÀ MĂT BANG TổNG t h e
B*

*
,

.

4

i

i

, 4

M A r d u n g tRUC 1 6


1-------------------- 1
------ 1---------------- 1
1---------------- ~

,

h -

.
MẬT CầT A-A
8

MẬT b a n g

MĂT BẰNG BÔ TRÍ VÀ MẶT CAT
14


MĂT BẰNG MÁI VÀ BÔ TRÍ ĐÈN

15


3.2. Phân tích hiện trạng công trình
Công trình được chia làm 3 khu chính
1. Khu tiệc : Sảnh noun khách, phòng tiệc lớn có sân khấu, phòng trang điểm
CÔ dâu.
2. Khu bếp và phục vụ: bếp, khu chuan bị, nhà kho, nhà vệ sinh.
3

Khu văn phòng và quản ly: văn phòng quản lý, phòng ngu cua nhan vien.

16


3.1. Hướng giải quyết hồ sơ
Đối với hồ sơ kiến trúc này, ngoài việc đưa các yếu tố về hình
vuông và hình tròn vào công trình, do công trình chỉ dành cho
một khuôn viên cho một tiệc cưới một lần, cho nên đe có thê đưa
ý tưởng “ vuông” và “ trò n ” vừa riêng biệt và vừa kết hợp thì
phải giải quyết không gian. Từ một không gian phòng tiệc lớn sẽ
được chia làm 2 phòng tiệc nhỏ hơn, cũng sẽ có không gian sảnh
lớn hơn chào dành cho cô dâu và chú rể chào khách.
Hai phòng dự tiệc sẽ mang hai phong cách khác nhau.

MẶT BÀNG

17


18


4. CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG TỪNG KHÔNG
GIAN THIẾT KẾ
4.1. Sảnh đón khách
Đây là nơi ấn tượng đầu tiên của khách mời, là nơi cô dâu và chú rể
cùng gia đình hai họ chào mừng khách mời, cũng như chào tạ lễ và
chụp hình lưu niệm khi tiễn khách.
Không gian sẽ bao gồm các khu chức năng như :


Nơi đặt hình cô dâu và chú rễ

• Bàn tiếp tân, nhận quà mừng
Ý tưởng thiết k ế : K ết hợp những hình ảnh vuông và tròn, trần được
thiết k ế vuông và đối diện với sàn là hoa văn tròn, c ử a sổ kính được
lắp cả khu rộng tạo một không gian thoáng rộng giúp cho mọi người
cảm thây thoải m ái hơn dù có đông người.
Ánh sáng vàng cùng những họa tiết trang trí ân tượng tạo cho không
gian một cảm giác sang trọng.

MĂT BẰNG BỐ TRÍ

19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×