Tải bản đầy đủ

Nhà hàng nhật bản

HUTECH

#

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0AiHọcKVTmjẰTcđwGW
G*
ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIÉT KÉ NỘI THẤT NHÀ HÀNG NHẬT BẢN

Ngành:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành

THIẾT KẾ NỘI THẤT


Giàng viên hướng dẫn

: TH.S VỒ THỊ THU THỦY

Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN NGỌC TÚ

MSSV: 106301144

Lớp: 06DNT2

TP Hồ Chí Minh, 2011


••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••


••

••

••

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan luận vãn này là nghiên cứu của chinh ban thân. Các nghiên cứu
"! trong luận văn này dựa trên những tống hợp lý thuyết và hiểu biết thực tế của mình,
'■ không sao chép từ bất kỳ một luận văn nào khác. Mọi thông trích dẫn đều được tuân
theo luật sở hữu trì tuệ, liệt kê rổ ràng các tài liệu tham khảo. Em xin chịu hoàn toàn
* trách nhiệm với những nội dung được viết trong luận văn này.

Tác gia luận văn

Nguyễn Ngọc Tú•

••

••

••

••

••

••


LỜI CẢM ƠN
Đẻ hoàn thành khóa luận này, em xin tó lòng biêt ơn sâu săc đên Th.s v o THỊ THU
THỦY - người đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đô án tót nghiệp.
Em chân thành cám ơn quý Thầy. Cô trong khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trương Đại
Học Kỷ Thuật Công Nghệ TP.HCM đã tận tinh truyền đạt kiến thức trong suốt 4 năm
trên giang đường. Với vốn kiến thức dược tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền
tang cho quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp mà còn là hành trang qúy báu đê em bước
vào đời.
Xin được cảm ơn Gia đình, bạn bè đã ủng hộ và động viên trong suốt thời gian qua.
Mặc dù đà cố gắng để hoàn thành đồ án và luận vãn trong phạm vi và khả năng cho
phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiêu sót. Em kinh mong nhạn dược sự
thông cam của quý Thầy, Cô.
Cuối cùng em kinh chức quý Thây, Cô dôi dào sức khoe va thanh cong trong sự
nghiệp.

Tác giả luận văn

Nguyễn Ngọc Tú


MỤC LỤC
LỜI C A M Đ O A N

LỜI CAM ƠN

A - LỜI MỜ ĐÀU
B - NỘI DUNG
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VẺ ĐỀ TÀI THIẾT KÉ NỘI THÁT
NHÀ HÀNG NHẶT BẢN

,v

A - LỜI MỚ ĐẤU
1.

Tinh cấp thiết của dề tài

2. Tinh hình nghiên cửu
3. Muc dịch nghiên cửu

••

4. Nhiêm vu nghiên cửu
5. Phương pháp nghiên cừu
6. Kẻt qua dat dươc cùa dè tài
7. Kết cấu cùa ĐA/LVTN
B - NỘI DUNG
_
CHƯƠNG I I - TỐNG QUAN VỀ ĐÊ TÀI THIẾT KÉ NỘI THÁT
NHÀ HÀNG NHẬT BAN

••
*•

ỉ - NÊN VĂN HÓA NHẬT BẢN
1.

Văn hóa âm thực Nhật Bản

••

1.1
Nét văn hóa ẩm thực Nhật Bản
1.2 Những món ăn truyền thống của người Nhật
2.

G eisha

3.

Sumo

4.

Kimono

5.

Manga

6.

Samurai

7.

Trà D ao- Nét Đ ăc T rưna C ủa N hât Bản

••

...
••
••
••

II - PHONG CÁCH NỘI THÁT NHẬT BÁN
1.

Nội thất Nhật Bán

1


2. Các gợi ý vận dụng cho những người yêu thích phong cách trang trí
nội thất Nhật Ban
3. Những vật trang trí thuần Nhật
3.1 Tường và màu sãc
3.2 Sàn nhà
3.3 Đồ đạc
3.4 Phụ kiện
CHƯƠNG II - CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
I - PHONG CÁCH WAB1 SABI
1. Đom gian hóa cuộc sông và thiết kê nội thât.
2. Niềm vui từ vẽ dẹp tự nhiên.
2.1 Gỗ tự nhiên
2.2 Gỗ công nghiệp
3. Đánh giá đồ đạc dù không hoàn hao
II - THIẾT KÉ NỘI THÁT TRONG VĂN HÓA NHẬT BẢN
1. Mặt sàn mờ
2. Trang trí nội thất bàng nét truyền thống
3. Với vật liệu đồng nhât với kiên trúc
4. Kết nối với tự nhiên
III - t ìm h iể u v ả v ậ n d ụ n g p h o n g c á c h n h ậ t t r o n g t h i e t
KẾ NỘI THÁT
1. Chủ nghTa Minimalism trong nội thất nhật ban
1.1 ít hơn có nghĩa là nhiều hơn
1.2 Hạn chế là nguyên tắc chính
1.3 Dùng ánh sáng làm... nội thất
1.4 Một phong cách sống phù hợp
2. Phương pháp thiết kế nội thất theo phong cách nhật
2.1 Kháo sát hiện trạng
2.2 Nghiên cứu nhu cầu và dặc điểm của đối tượng sử dụng
2.3 Thiết kế công năng sử dụng
2.4 Tìm phong cách chủ dạo
2.5 Thiết kế màu sác, vật liệu
2.6 Thiết kế, lựa chọn trang thiết bị
CHƯƠNG III - ÚNG DỤNG Ý TƯƠNG VÀO KHÔNG GIAN THIẾT KÉ


1. Các gợi ý cho những người yêu thích phong cách trang trí nội thât
Nhật Bản:
2. Sứ dụng một vài vật trang trí thuần Nhật như sau
3. Đồ nội thất theo phong cách truyền thống Nhật Ban
4. Triển khai ý tưởng
4.1 Hồ sơ công trình
4.2 Triển khai ý tưởng
TÀI LIỆU THAM KHẢO

3


••

••

••

•'*

••

••

••

••

•••

••

A - LỜI MỎ ĐẰL
Có một nhà văn đã viết ràng : “Đời người thật mãn nguyện khi sinh một đứa
con trồng một cái cây,viết một quyển sách và... xây được ngôi nhà cho chính
minh . Thật vậy, cái gan bó nhất với cuộc sống con người, yếu tố ổn định nhất
cua mọi gia đinh, mọi xã hội chính là ngôi nhà. Ngôi nhà không chỉ có nhiệm
vụ che năng mưa, mà nó còn phải đáp ứng nhu câu văn hoá, tinh thân, tâm hnh
& nghệ thuật của con người. Ngôi nhà cũng không chi là tài sản riêng, thê hiện
cá tính cua cá nhân mà nó còn là tài sản chung, niêm tự hào của xã hội, thê hiện
ban sắc văn hoá cua cả một địa phương. Một ngôi nhà đẹp là sự tông hợp cua
nhiều yếu tố : kiến trúc, kết cấu, mỹ thuật. . . đối với không gian kiến trúc bên
ngoài lẫn nội that bên trong.

.*•

8. l ính cấp thiết ciia dề tài
Nhật Ban - đất nước mặt trời mọc và tìm kiếm trên đời cho sự hài hòa của
cuộc sống và sự hiệp thông với thiên nhiên. Phát triên quan tâm trong văn hóa
của đất nước này đã gây ra sự xuất hiện của phong cách Nhật Bán trong thiêt kê
nội thất.
Phong cách giản dị và thư thái trong không gian nội thât là nét đặc trưng cua
đất nước Phù Tang. Người Nhật luôn tin tưong rằng đời người sẽ tôt đẹp và an
hòa hơn khi sống thuận âm dương. Cho dù xu hướng trang trí nội thất cỏ thay
đôi như thế nào chăng nữa, nội thất Nhật Ban vẫn được ưa chuộng bởi tính
thanh thoát nhưng chẩc chấn của nó, và bởi nó luôn tuân thu theo một nguyên
tắc giản dị, giao hòa với thiên nhiên.

••

9. rình hình nghiên cửu
Sự quan tâm trong thiết kế nội thất Nhật Bản đà tăng lên mạnh mẽ kế từ khi
Nhật Bán mơ cửa biên giới thương mại trong thê kỷ 19. Mong muôn tạo ra một
không gian nội thất thư giãn đơn giãn bao quanh toàn bộ khái niệm cua Nhạt
Ban và nhà thiết kế nội thất.
Naười Nhật sứ dụng khái niệm "ma", khoáng cách hoặc không gian giữa hai
đối tượng là cốt lõi trong thiết kế của họ. Ma cũng được mô tả như là một ý
thức ràng truyền đạt một câm giác hoặc cảm giác đặc biệt vê một người bước

••

*•

vào một phòng.
- Nhà thiết kế đương đại ớ Nhật Bàn sư dụng ma để thiết kế một phòng. Khi
một mãnh như một chiếc ghế, ghế sota hoặc giường, được đật trong một phòng,
một nhà thiết kế Nhật Ban sè tập trung vào không gian xung quanh đồ vật đó để
tạo ra bầu không khí cho căn phòng. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong thiêt
kế Zen nơi đơn giản và công nghệ dáp ứng nghệ thuật và chức năng.
•ỉ

•:

*.*

V

•:

*.*

4

•:

•ĩ

•:

•:

%*

••

••


A

•*.

A

A

A

as

AA

A

A

Á

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-Nhà thiết kế Nhật Ban có xu hướng thiết kế xoay quanh sự đơn giản. Vật
liệu chính được sử dụng trong các thiết kế nội thất hàng đầu là gỗ, mây, tre. Gồ
là rất phổ biến, và gồ chủ vếu được sử dụng vào những dường nét và mảng. Nội
thất thường dược giừ ở mức đơn gian, đặc biệt trong một không gian phòng
ngú. Thiết kế Nhật Bản với một anh hương Zen giống như đâ thực hiện trên thế
giới, với nhu cầu cao cho công việc thiết kế nội thất hiện đại.
-Thiết kế nội thất hàng đầu, thậm chi ờ Mỹ, đã bẳt đầu tập trung vào thiết kế
Nhật Bán hay Zen. Một trong những ảnh hưởng nhất là các nhà thiết kế Nhật
Bản Kappei (Katsuhei) Toyoguchi, người tạo ra nội thất tiêu chuấn đâ được xây
dựng thành tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.
Một nhà thiết kế nội thất hiện đại, người đã ảnh hưởng đến xu hướng Nhật
Bản là Watanabe Riki người đã giúp Nhật Ban bẳt đầu thiết kế truyền thống
Nhật Bản và sang lập ra “Hiệp Hội Thiết kế Công nghiệp Nhật Bản”. Ồng
cũng phụ trách thiết kế nội thất cho một số tòa nhà cực kỳ nối tiếng cua Nhật
Ban bàng cách sứ dung đồ nôi thất hiện dại thiết kế như Hilton Tokyo. Ông
cũng lưu ý cho các thiết kế đã được tác phẩm nghệ thuật nhưng chưa nội thât và
vật liệu giá cả phải chăng. Trong những năm 1950, Riki đến Mỹ đế nghiên cứu
và bắt đầu ảnh hưởng đến và thêm vào thiêt kê Nhật Bàn thiêt kê nội that
Mỹ. Nhừng ngày này, nhiều cửa hàng dồ nội thất hiện đại mang phong cách đã
bị ảnh hưởng bởi Riki hoặc Toyoguchi.
10. Mục đích nghiên cửu

Nhấc đến xứ sở của hoa anh đào là nhẳc đến một nền văn hóa truyên thông
với những món ăn và nghệ thuật trang trí ẩm thực độc đáo. Hiện nay, nền vãn
hóa này đà du nhập vào việt nam. Những nghiên cứu trên nhàm đưa ra hướng
thiết kế không gian nhà hàng mang nét văn hóa Nhật Bản.
11. Nhiệm vu nghiên cửu

- Thiết kế nội thất nhà hàng dựa trên phong cách Nhật, tạo ra không gian ấm
củng cùa văn hóa trà đạo nhật bàn hay không gian thướng thức những món ăn
kiểu nhật...
- Tim hiểu nền văn hóa và phong cách thiết kê nội thât của Nhật Bản. Bên
cạnh đó cần tim hiểu sâu hơn về nét văn hóa ẩm thực cua Nhật Bàn đê có một
phương án thiết kế phù hợp cho công trình.
12. Phương phán nghiên cửu


- Qua những thông tin trên internet, sách, báo tìm hiếu về nét văn hóa đặc
trưng trong phong cách thiết kế của Nhật Ban. rham quan các công trinh thực
tế đê năm bảt và học hoi các phương pháp thiêt kê cho phù hợp.
- Sử dụng phần mềm chuyên ngành dể thể hiện các không gian nội thât.
13.k ết quà dạt dưoc cúa dề tài
-

Tên đề tài : “ thiết kế nội thất nhà hàng nhật bản”
Qua việc nghiên cứu dề tài, đưa ra được hướng giải quyết vấn đề.
Hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản.

14.kết cáu của ĐA/LVTN
ĐA/LVTN gồm có 3 chương
CHƯƠNG I - TỐNG QUAN VÊ ĐÊ TÀI THIÉT KÉ NỘI THÁT
NHÀ HÀNG NHẬT BẢN
CHƯƠNG I 1 - TỔNG QUAN VÊ ĐÊ TÀI THIẾT KÉ NỘI THẤT
NHÀ HÀNG NHẬT BÁN
CHƯƠNG III - ỨNG DỤNG Ỷ TƯỞNG VÀƠ KHÔNG GIAN THIẾT KẾ


B - NỘI D l NG
CHƯƠNG I - TÔNG QUAN VÈ ĐÊ TÀI THIÉT KÉ NỘI THẤT
NHÀ HÀNG NHẬT BẢN
I - NỀN VĂN HÓA NHẬT BẦN
Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về sắc dân và văn hóa. Nhác đến
Nhật Bàn, người ta có thể liên tưởng ngạy den Sushi, những nhà đô vật Sumo,
những nàng kỳ nữ Geisha, chiếc áo truyền thông Kimono và biêu tượng truyện
tranh Manga..

••

'

.

8. Văn hóa ấm thực Nhật Bản
Nhắc đến văn hóa âm thực Nhật Ban —xử sớ cua hoa anh đào là nhăc đèn một
nền văn hóa truyền thống với những món ăn và nghệ thuật trang trí ám thực
độc đáo. Ảm thực Nhật được thế giới cũng như ViệtNam biêt đèn với các món
Sushi, sashimi, súp m iso... nôi tiếng.
Biết về âm thực Nhật sẽ giúp cho doanh nhân có cái nhìn khái quát vê văn hóa
cũng như phong tục tập quán của người Nhật để có cách tiếp đãi cũng như ứng
xử phù hợp khi giao lưu, hợp tác cùng nước bạn.

•••
)

1.1 Nét văn hóa ấm thực Nhật Bàn

t.

Văn hóa ẩm thực Nhật Bán được biết đên với
nhừng món ăn truyền thống, và nghệ thuật trang trí
ầm thực độc đáo. Nhật cũng giống như các nước châu
Á khác, xuất phát từ nền nông nghiệp lúa, nên cơm
được coi là thành phần chính trong bừa ăn của người
Nhật. Ngoài ra cá và hái sản là nguôn cung câp
protein chủ yếu cua họ. Người Nhật thường chú ý
nhiều đến kiểu cách và rất cầu kỳ trong chê biên thực
phẩm. Chinh những điều này tạo nên hương vj đặc trưng cua các món ăn Nhật
như các món ăn sông, hâp, luộc...
“Tam ngũ ” là quan niệm của người Nhật trong các món ăn, đó là “Ngũ vị, ngũ
sắc, ngũ pháp".

s.

••

.

Ngũ vị bao gồm: ngọt, chua, cay, dắng, mặn

.

Ngũ sấc có: trắng, vàng, đó, xanh, đen

.

Ngù pháp có: để sống, ninh, nướng, chiên và hấp.

Mùi vị các món ãn Nhật don gian hơn so với các món ăn cùa phương Tây.
Đồ ăn Nhật chú trọng đến đặc sản theo từng mùa và sự lựa chọn các bát đĩa
dựng thức ăn một cách nghệ thuật. Các món ăn của Nhật nhăm giữ lại nhiêu
nhất hương vị, màu sãc của thiên nhiên.
V

••

•í

V

•ỉ

*:

7

*.*

V

•»

••

••

*•

••


J

..
..


Nhật Bán nghiêng về sự bẳt mắt tinh tế, đó là sự hòa trộn khéo léo và tinh tế
’* cua màu sắc, hương vị cùng như tôn giáo truyên thông. Nhừng món ăn được
chế biến nhỏ nhăn, xinh xắn, hương vị thanh tao, nhẹ nhàng không^ quá nông
đậm. Người Nhật thường dùng đùa đế ăn, dặc biệt họ thích bày biện món ăn
.. bàng những bát, đĩa nhỏ xinh.

••
’*
%
..
*

Bữa cơm người Nhật chủ yếu là com, cá, rau và có rât ít thịt trong thành
*' phần ăn. Mỗi người bao giờ cũng có một bát cơm kèm với rau bina, cú cải hoặc
dưa góp, rong bién sấy được dùng dế cuộn cơm hoặc ăn không. Có thê ăn mì
Udon và Soba để thay thế cơm hay Sushi. Món khai vị là sashimi và kêt thúc
bữa ăn là một tách trà xanh nóng hôi.

..
..


'
..

Trước khi ăn người Nhật thường nói: "itadakimasu" - là một câu nói lịch sự,
nghĩa là "xin mời" nhàm nhấn mạnh sự cảm ơn tới người đã cât công chuân bị
bưa ăn. Khi ăn xong, họ lại cảm ơn một lần nữa "gochiso sama deshita" (cảm
ơn vì bừa ăn ngon")

*
.
..

Ngày nay bừa ăn của người Nhật đã có sự Âu hóa bới nhưng ảnh hường của
sự tiếp xúc với các nền ấm thực châu Au. Trong bữa ãn xuât hiện các san pham
sữa, bánh mì, thịt và các sản phẩm làm từ bột mì ngày một nhiêu.

*

1.2 Nhung món ăn truyền thống của nguòi Nhật

..

\

Ảm thực truyền thống của người Nhật được thế giới biết đên với các món
như: sushi, sashimi, tempura, súp miso, mì Udon, Soba... Các món này được
xem như nhưng món đem lại may mắn. hạnh phúc cho người thường thức.

..
¿

- Sushi là món cơm trộn với giấm, kết họp với các loại thức ăn như cá sông,
trứng cá, rau cù, và dược cuốn trong lá rong biên. Có nhiêu loại sushi khác
nhau mỗi loại đều đem lại hương vị và màu sắc khác nhau. Món này dùng
bàng tay, chấm tương rồi cho vào miệng mà không căn nhò vi sẽ làm nát miêng
sushi. Sushi ăn kèm với nước tương, mù tạt và gừng ngâm chua.

*

8

ỉ.


- Sashimi là món ăn sống trong ẩm thực Nhật, làm từ cá và hải sàn tươi
sống: những lát hải sản như mực, tôm, sò, cá ngừ, cá hôi sông được xêp một
cách đẹp mắt trên khay gồ cùng với cù cải trắng bào sợi và lá tía tô. Món ăn
được chấm kèm với nước tương và mù tạt (vvasami). Cảm giác đâu tiên khi ăn
sashimi là vị cay xộc đến mũi, đánh thức các giác quan. Sau đó là VỊ mặn vừa
của nước tương hảo hạng và vị ngọt tươi ngon, mêm, béo ngậy của cá sông. Tât
cả như tan vào trong miệng, trôi tuột xuông bao tư.

- Tempura là món chiên trong âm thực Nhật, đó là các loại tôm, cá, mực va
rau củ được tấm qua bột và chiên vàng. Lớp bột mòng, giòn nhưng không
cứng, có độ mềm nhẹ. Sau khi chiên, tempura phai thật khô ráo, không gâỵ càm
giác ngán cho người ăn. Món ăn dùng với nước tương pha loãng cùng VỚI ít cu
cái trắng và gừng băm nhỏ.

- Mỳ Soba là món mì lạnh, được sử dụng thay cơm, làm từ sợi mì soba,
trứng cút, rong biển, hành lá, gừng và vvasabi. Mi sau khi luộc được ngâm qua
nước đá lạnh, ăn cùng với nước sôt zaru.
9


»•

■*,

■*,

«1

••

••

•»

••

•*

•*

t

•«

••

••

•*

••

••

*•

- Mì Udon là những sợi mì nhỏ, có màu trấng, được Ịàm từ bột, muôi và
nước. Mì có thể ăn nóng hoặc nguội và được nâu băng nhiêu cách. Mì nóng thì
được ăn với canh nóng, mì nguội dùng với nước sôt. Gia vị ăn kèm mì udon là
hạt vừng, bột gừng tươi, rong biến sáy khô, lát hành xanh, \vasabi...

- Sake - thức uống nguôi
Nhật
Rượu sake là thức uông
không thể thiếu khi thường thức
các món ăn Nhật. Rượu không
chi làm cuộc vui thêm sôi nổi,
thân thiết mà còn giúp cho các
món ăn dễ tiêu và tăng thêm
hương vị.
Rượu sake được làm từ gạo,
có nồng độ cồn cao. Khi uống
mọi người luôn phai rót sake
cho người khác, không bao giờ tự rót cho minh, nhung nêu dôc cạn chai thì chi
được rót vào chén riêng của mình.
Rượu sake thường được uống khi ăn với các món sashimi, sushi đê xóa đi vị
tanh nhẹ của đồ sống.
10


••

••

•*

•*

*1

••

•«

°*

•*

9. Sumo
••

••

Sumo là môn vật truyền thống cua Nhật Bản với
lịch sử tồn tại tới 2000 năm. Ban đâu sumo chỉ là
một nghi thức cầu xin thần linh phù hộ cho vụ mùa
bội thu. Vào thể kỉ thứ VIII, sumo được đưa vào
các lễ của hoàng gia và bất đầu có luật lệ cho môn
này. Sumo trở thành môn thê thao chuyên nghiệp
vào đầu thời Edo (1603-1868), và hiện nay là một
môn thể thao thu hút rất nhiều sự quan tâm, theo
dõi của không chì người Nhật mà còn của những
người yêu thích môn vật trên thế giới.

A

A
A

Á
A
A

••

•••

10.

G eisha

Geisha, hay còn gọi là nghệ già theo tiếng Nhật là
những người sống bằng nghệ thuật. Họ có nhiêu kĩ
năng như dàn hát, múa, kê chuyện, pha trà. . . , được
đào luyện kT và sống trong một khuôn khồ nhất định.
Các Geisha ngày nay hầu hết phải tôt nghiệp Trung
học hoặc có khi phải tốt nghiệp Đại học, công việc
cua họ là biểu diễn những kỹ năng nghệ thuật và trò
chuyện với khách hàng. Xuất hiện vào khoảng thê kỉ
17, đến nay Geisha đã có một truyền thống lâu đời,
với nhiều kĩ năng độc đáo, và là một nét đặc trưng rât
độc đáo của người Nhật. Hiện nay, sô lượng Nghệ già
ở Nhật Bản không còn nhiều như trước nữa, tuy nhiên vân còn một sô khu vực
tại Nhật Bán có số lượng Geisha khá đá ng kê như Gion và Pontocho , và một
số “khu phố hoa” khá nổi tiếng tại Tokyo.
1 l.Rimono

•P,

Nói đến thời trang Nhật Bàn, không thế
không nhắc đến Kimono. Giống như áo dài
Việt Nam, Kimono là một trong những niêm
tự hào cua người Nhật và là một trong
những biểu tượng cua đất nước này. về cơ
bản, Kimono là một chiêc áo choàng được
giữ cố định bằng một vành khăn rộng cố
định vào người cùng với một sô dây dai và
dâv buộc. Tuy nhiên có rất nhiêu quy tăc,
cũng như là phụ kiện khi mặc một bộ
kimono truyền thống. Nếu có dịp, bạn hãy
thứ diện bộ kimono, và xem mình có giông
người Nhật không nhé.

V

11

*.*

•••

A
A


12. Ma nga

1

Manga là một cụm từ trong tiếng Nhật để chi các loại truyện tranh và tranh
biếm họa. Manga được xem là từ đặc biệt đế chỉ riêng truyện tranh xuât phát từ
Nhật Bản. Đa số người Nhật xem Manga là một món ăn tinh thân không thê
thiểu. Ngày nay, Manga không chì rất phồ biến ở Nhật mà còn ờ nhiêu quôc gia
tên thế giới, thu hút dược sự quan tâm cùa rất nhiêu người thích truyện tranh.

•••

13.Samuraỉ
Thanh kiếm katana đã là biểu tượng đăng cấp của hiệp sì Nhật. Chì
những Samurai mới được phép mang chúng - gần 1.000 năm liên chỉ với một
thời gian gián doạn ngắn, cho đến khi Nhật hoàng thu lại đặc quyên này năm
1867 và qua đó tước đi quyền lực cùa họ.
Có ba điều quyết định cho chất lượng cua một lưỡi kiếm: hình dáng, câu
trúc bề mặt của lưỡi kiếm vàhamon: đường chia căt giữa lưỡi kiêm và sông
kiếm.

"

14.Trà Đ ao - Nét Đ ăc T rirn q Của N hát Bản

Đối với người Nhật, trà đạo( chadou, sadou, chanoyu) là một hình thức uống trà
đế giai tri trong một bầu không gian tĩnh lặng má cá người chủ lân khách đêu
hướng đến sự thư giãn tinh thần và sự hòa hợp với thiên nhiên. Trà đạo bao
gồm tất cả các yếu tổ mang tính triết học Nhật Bán, nét thâm mỹ và sự đan xen
giữa bốn nguyên tắc co bản :wa-sự hài hòa (giữa con người và thiên nhiên),
..

.•

••

•:

••

•;

•;

12

•;

•;

•:

•:

•;

•:

V

•,*

%*

V

V

V

V . V

*.*

.V
.-.
••

V


kei-sự tôn kính (đối với người khác), sei-sự tinh khiết) cứa tâm hồn) và jaku-sự
yên tĩnh. Thường những buổi tiệc trà dược tồ chức để tiếp đón những vị khách
quv, hoặc trong những dịp đặc biệt như: hanami
(ngắm hoa), thưởng ngoạn những đêm trăng rằm song đôi khi chỉ đon giản là
dịp để họp mặt bạn bè, người thân.

II - PHONG CÁCH NỘI THÁT NHẬT BẢN
2. Nội thất Nhật Bản
Nội thất Nhật Bán thiên về sư dụng các
tông màu trung tính , tự nhiên tạo phông
nền don giản mà trên đó ta có thể cảm giác
về sự sắp xếp các hình dạng hình học có thứ
tự của cấu trúc hoặc các chi tiết kiến trúc.
Thêm vào đó, những sẳc màu tự nhiên làm
giảm thiều những sự rối rám vốn rất cần
thiết trong việc tạo nên một phong cách Á
Đông và những triết lý gian dị nhưng sâu
sắc của nó về cuộc sống.
Màu sắc Nghệ thuật phương Đông thường trong trẻo. Không giống như
phương Tây thường sử dụng các màu sắc hoà trộn và ứng dụng các cải tiên
khác nhau, nghệ thuật phương Đông thường nguyên mẫu.. Nghệ thuật phương
Tây thường phức tạp, trong khi dó phương Đông hướng đến cái đơn gián, mạnh
mẽ và sinh động. Màu đen đối với phương Tây ko mang ý nghĩa là một màu,
nhưng rất quan trọng trong thiết kế nội thất phương Đông. Xét vể mặt thị giác,
màu đen xác định hình thể và sắp xếp các cấu trúc hình học trong không gian
một cách mạnh mẽ. Chẳng hạn trong trường hợp các khung gỗ đen kết hợp
chung với nền giấy trẩng trên tấm vách ngăn kiều Nhật ( shoịi ). Ý niệm đâu
tiên về một không gian nội thất Nhật Bán thường là một sự sắp xêp các đường
thăng vuông góc giao cất nhau. Trong sự tương phan đó ,các vật thê làm diêm
nhấn đã xuất hiện và chặn ngang dòng chày của thị giác . Khi có một vật trưng
bày nào đó trong một không gian nội thât Nhật Bân, nó thường nôi bật lên

13


trong sự thể hiện độc lập và mạnh mẽ về hình thê ,màu săc hoặc là chât liệu đặc
biệt .Một số chất liệu thường xuất hiện trong những thiết kế nội thất kiêu Nhật
là gồ tuyết tùng, giấy, gỗ thích, tre, đá và những vật dụng đan lát. Cũng có thê
đi kèm một số vật trang tri khác như vai lụa, chiêu tatami và nhừng bộ kimono
và obi được may thêu rất công phu.

Một góc sinh hoạt điên hình kiêu Nhật với hàn go thâp và một hibachi ớ giữa

Vãn hoá Nhật tìm kiếm những sự tương phản cân bàng với nhau trong tât cá
các khía cạnh cua cuộc sống, và nội thất cùng không ngoại lệ. Nội thât được
hoàn thiện với sự tưong phản cao độ và một sự cân băng hoàn hảo^Ỵí dụ
nhừng mặt sàn đánh bóng đi cùng với các thám trải thô dày , những khôi hộp
trơn nhằn được trưng bày trên nhừng bàn gỗ thô nhám, hoặc sói trăng nôi bật
trên những gờ đá granite đen bóng quanh một chiêc chậu tròn. Những chiêc đèn
treo hình tròn nồi bật lên giừa nhừng đường ngang dọc góc cạnh của căn
phòng. Trong nhừng ngôi nhà Nhật Bàn cũng thường xuât hiện các hôc tường
trang trí gọi là tokonoma. Nhưng vật thề được đặt ở đây thường chia làm hai
loại: Những vật dụng có hình dạng nguyên mẫu, hoặc tự nhiên được săp xêp
tạo thành một nhóm. Cũng có thế là một không gian được săp xêp có ý đô bời
một số ít các vật dụng, ví dụ như những cây cọ thư pháp căm trong ông, và
nhừng hòn sỏi trắng đựng trong một chiếc đìa. Các trưng bày kiêu Nhật bản
thường có thê thay đồi quanh năm. Một cái hốc tưòTìg có thê đặt một bình hoa
phong cách ikebana , hoặc một chậu bonsai, hoặc một bức thư pháp, và cũng có
thể là một bộ ấm trà. Chúng thường phản ánh các mùa trong năm, các dịp lê
14


hoặc tuỳ theo các đối tượng khách viếng. Và cách trưng bày tối giản này thê
hiện được sự khéo léo và tinh tế cao độ. Theo quan niệm này, ít tức là nhiêu,
thứ tự sắp xếp là một sự hài hoà, có đu không gian cho mọi thứ và mọi thứ đêu
ờ đúng vị trí của nó.

2. Các gợi ý vận dụng cho những người yêu thích phong cách trang trí
nội thất Nhật Bản
- Hãy loại bỏ những vật dụng lặt vặt và các đô nội that kích cỡ lớn vi tính
chất quan trọng nhất của không gian Nhật Bán là đơn giản. Hãy sư dụng nhũng
vật dụng thật cần thiết, đơn gian và nhiêu chức năng.
- Các vật trưng bày thường ít về số lượng, hình dạng đặc biệt và có tính
tương phản cao được sắp xếp có thứ tự và mang tính bât đôi xứng.
- Hãv tạo các view nhìn ra các khoáng mở với sân vườn hoặc atrium rộng
thoáng cùng với các bàn gỗ thấp và nệm ngôi.
- Nếu bạn muốn chia nhỏ một không gian riêng tư hơn trong một căn phòng
bạn có thể sứ dụng các vách ngăn shoji nhẹ khung gồ dán giây, khiên cho căn
phòng cua bạn trở nên tiện dụng hơn, chiêu sáng và thông thoáng tôt hơn. Đông
thời căn phòng cũng trờ nên kịch tính và mang dáng dâp A Đông hơn.
- Có thể sử dụng các màu: đen, đỏ son, màu chàm, màu xanh lá hoặc màu
vàng để làm sống động các không gian khác nhau trong căn nhà của bạn.

15


3. Nhũng vật trang trí thuần Nhật
- Hibachi : Lò than thướng được làm thủ công, có thê di chuyên được,
thường sử dụng trong những ngôi nhà truyền thống để sưởi âm, hâm rượu sake
và nấu nước pha trà. Nó thường là trung tâm của các sinh họạt gia đình bạn bè .
- Kimono : đôi khi được các hoạ sĩ phương Đông thê hiện như một bức
tranh. Áo cưới kimono và quạt giấy được decor đặc biệt rất có giá trị nghệ thuật
- Obi: những tấm thắt lưng đi kèm với kimono này có thề dùng đê trang trí
bàn, hoặc treo thành nhóm ớ đâu giường .
- Thùng rượu sake có thể sử dụng như chân đèn, chậu cây, tuỳ vào kích
thước.
,
- Những con diều Nhật nhiều màu sắc sống động có thê trang trí cho các
vách ngán phòng tám hoặc trang trí trân, tường cho phòng trẻ em.

■■
.'
..
...
•••J
...

••
•••

••

Á'
Một phòng ngu Nhật Bcin với màu sắc mạnh mẽ và hiện đại
Phong cách Nhật Bản trong thiết kế nội thất vẫn phảng phất nét chậm rãi và
điềm tTnh như thế trong suốt nhiều thế kỷ qua . Đã có nhiêu sự phát triên vê vật
liệu và kỹ thuật nhưng tinh thần cua không gian Nhật Bản vân không thay đôi
nhiều . Trong thời đại của quá nhiều thông tin và áp lực , một không gian sông
như vậy sẽ khiến cho nhiều người có thê tim thây sự yên bình và nhàn nhã
trong tâm hồn.

16

.*•
••

J


•*,

A

..

»*.

•*.

°\

•*.

••

•*.

•*.

•*.

•*.

•*.

••

*'•

•*.

•*.

••

•*•

••

*•

••

Trang trí nội thất theo phong cách Nhật sẽ mang lại cho ngôi nhà của bạn sự
ngăn náp và cam giác thóai mái. gọn gàng. Phong cách Nhật Ban có những nét
đặc trưng riêng rất dễ nhận biết, dễ dàng để thuyết phục dược những người khó
tính nhât chi bơi phong cách khá hiện dại nhưng chau chuôt.
3.1 Tuông và màu sắc

••

*

••

••

•••
••
••

•*

Người Nhật có xu hướng xử dụng tông màu tự nhiên, màu trâm làm nên
tảng trong trang tri nội thât. Bạn không nên chọn màu trăng sáng mà thay vào
đó hãy chọn màu tráng nhạt, màu be, màu nâu hay tông màu xám.
Neu bạn muốn chọn màu sắc trọng tâm cho tường nhà, các đô vật lớn hay
các phụ kiện thi bạn nên chon màu nâu đậm, màu đen hay xanh lá. Với những
đồ vật tạo điếm nhấn có kích thước nhỏ hơn bạn có thê sử dụng màu xanh lam,
màu hồng, màu hoa cà và màu đó.
Tường nhà không nên trang tri họa tiết, hoa vàn mà chi nên dùng một màu
trơn và bạn cũng không nên treo quá nhiêu đô phụ kiện hay tranh ảnh trên
tường. Những vách ngăn bàng giây có nẹp gồ tôi màu là một nét đặc trưng
trong kiến trúc Nhật Bán, bạn có thể làm những vách ngăn để chia căn phòng
thành những không gian nhỏ riêng biệt Cửa sô

•*.

••

••

•;

-•

••

••

••

••

•;

••

••

V

17

•*

•ĩ

••

••*

V

••

••

*.*

V

•*

•*

••

*•


Nếu có điều kiện bạn nên thiết kế loại cửa sổ tròn, còn nếu không bạn có thê
* sử dụng gương tròn để tạo phong cách “cửa sồ trăng" rất đặc biệt của người
Nhật. Rèm cửa phải là loại rèm nhỏ gọn, màu săc tự nhiên, đon giản nhưng tôt
* nhất là sử dụng loại cửa số chớp lật.
3.2 Sàn nhà

*
*

>.
••
*•
*’■

*


%

Loại sàn gỗ cứng, sàn bằng chất liệu tre, gỗ xiđan hay sàn được phu bằng
thảm - loại thảm trải sàn đặc trưng cua Nhật là thảm “tatami" được làm từ sợi
rơm và vải.
3.3 Đồ dạc
, ,
. ,
Không gian là yếu tố vô cùng quan trọng trong thiết kế nội thất Nhật Bàn,
phòng cần được thông thoáng, gọn gàng với nhiêu không gian trông và rât ít đô
đạc. Nhừng tấm vách ngăn được sử dụng cơ động đê chia không gian cho từng
mục đích sử dụng.
Không sử dụng những đồ vật qúa cao mà chi nên sử dụng những đô vật thâp,
chăng hạn như bàn uống trà thấp đế người sứ dụng ngồi bàng nhừng tâm nệm
được trài trên sàn nhà thay vi ngồi ghế.. Đồ đạc bằng gồ tối màu được sơn bóng
sẽ là lựa chọn lý tướng trong nội thât Nhật Bàn.

18

J
i
...
•••
*
*


%

1

o,

••

•*!

•*,

••

••

•*,

••

t*

•*

«•

••

••

••

*•

•»

••

••

••

••

*0

••

'*•

•#

••

••

••

••

••

••

•*
!•

Trang trí truyền thống cua người Nhật đặt yếu tố đơn giản và gọn nhẹ lên *
hàng đâu. Những vật dụng hàng ngày dơn giàn và kiìông quá câu kỳ vê chi tiêt
nhưng thê hiện rõ nét nền văn hóa Nhật Ban. Bạn có thê dề dàng mang hơi thờ *
của nước Nhật vào không gian riêng của mình chi bằng cách chọn những bộ âm ..
chén uống trà mang phong cách cô truyền cùng với những loại thám, nệm đặc ...
trưng.
••
Thêm vào đó, một số loại cây trồng trong nhà đặc trưng, các loại tre trúc, •••
phong lan hay cây cánh bonsai cũng là một sự lựa chọn phù hợp. Phong cách
trang tri nội thất đơn gián nhumg không bao giờ gây cám giác nhàm chán của
người Nhật chắc chấn sẽ mang lại những trãi nghiệm thú vị cho không gian '
sống.••

J
í
,

:•
••

••

.*•

••

V

•ĩ

••

•ỉ •:
19

•ỉ

V

V


%

•*.

1

•*.

•*.

•*.

••

••

•*

•«

••

•«

••

••

••

**•

•*

'•

•*

•*

••

••

í*

CHƯƠNG II - CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
••

!•

I - PHONG CÁCH VVABI SABI
Wabi sabi, một Trung Quốc cồ đại triết lý thích nghi cua Nhật Bản và thực
hiện bới nhiều người phương Tây ngày nay, trình bày một cách khác cùa cuộc
sống vượt ra ngoái một cách để trang trí nội thất.

••
••

Wabi Sabi trong tiếng Nhật có nghĩa là tìm kiếm vẻ đẹp và sự tinh tế trong
những điều không hoàn hảo và sự gián dị của cuộc sông. Khi thiêt kê, chủ nhà
hàng tập trung vào việc tạo ra một không gian mà chinh ban thân họ cũng muôn
thưong thức, một nơi tĩnh lặng và thoải mái, và tràn đây sức sông, niêm vui.
Trí tuệ cố xưa của các học Wabi sabi giúp các nhà sản xuât nhà bận rộn
••• ngày nay với những ý tưởng thú vị thiết kế nội thất. "Wabi sabi" đã tiên hóa
••• cùng với trà thiền Phật giáo. Wabi sabi thiết kế nội thất theo học cách thư giãn,
dành thời gian để đánh giá cao vẻ đẹp và sự dơn giận cua thiêt kê tự nhiên, và
để biết ràng nhà cua họ không cần phái hoàn thiện đê mang lại niêm vui.

••

Một tờ báo địa phương đã từng viết một bài viết về nhà Victoria ờ Florida,
nói ràng chúng ta sống "trong báo tàng tư nhân cúa chúng tôi." Không có gì có
thể là xa hơn từ sự thật. Mặc dừ chúng tôi chưa bao giờ nghe nói vê Wabi sabi,
mà dạy ràng các vết trầy xước và không hoàn hảo từ nhiêu năm sư dụng thêm
4 vẻ đẹp cho đồ nội thất, chúng ta dã sống một số trong những cách Wabi sabi.
•••
.-. Trước khi bạn liên quan đến phong cách Wabi sabi Chic tôi tàn, hiêu răng
Wabi sabi cách sống bắt đầu với sự đon giàn, trong khi nội thât tội tàn Chic
••• thường điền vào không gian với rất nhiều phát hiện thú vị, có thê kêt thúc với
quá nhiều đê chăm sóc cho mắt và lộn xộn, Thiết kê theo nguyên tăc Tâm lý
4 học.
2. Đơn gián hóa cuộc sống và thiết kế nội thất.
Khi bạn chọn tốt nhất từ kho báu của bạn, giữ cho những phụ kiện hỗ trợ
tích cực những ký niệm, bất kể giá trị tiền tệ.

••

Trang trí nội thất là một nghệ thuật nhưng nó là nghệ thuật phục vụ cho
cuộc sống mà cuộc sống cùa chúng ta đôi khi cũng lộn xộn và có những thăng
4 trầm khác nhau.
Trong nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh, và nhu cầu về chất lượng
••• không gian sống, sinh hoạt của con người ngày càng cao, trang trí nội thât đang
••• giữ vai trò ngày cáng quan trọng. Không gian nội thât đòi hỏi được đôị mới liên
tục tạo ra nguồn công việc gần như không bao giờ cạn cho các nhà thiết kê.
Vai trò quan trọng nhất cua nội thất trong đời sống xã hội là làm sao để có
/. được một không gian đẹp cho con người. Từ nơi làm việc, nơi ờ đên các công
í trinh, nhu cầu được chiêm ngưỡng cái đẹp là một nhu câu chinh đáng của con

* V

•:

•:

•:

•:

•:

•:

%*

V

•:

•:

•:

•:

•:

•:

V

•:

•:

20

*.*

V

•:

V

V

V

*.*

V

••

••

••

••

••

••


*'•

•*.

•*.

»I

••

•*.

•«

•*

•*.

••

••

«1

>‘l

••

•*.

••

••

••

••

•»

••

••

••

•»

••

*'•

người. Trang trí nội thất đáp ứng nhu cầu đó bàng những sáng tạo cùa riêng
mình.
2. Niềm vui từ vẻ đẹp tự nhiên.
Chọn chi tiết thiết kế với màu sác, hoa văn, và kết cấu tưong tự như tìm thấy
trong tự nhiên, mà cảm thấy hài hòa với mọi người bởi vì họ kết nối chúng ta
với trái đất.
2.1 Gỗ tự nhiên
Trong thiết kế nội thất gồ luôn là vật liệu được lựa chọn hàng đầu bởi sự
sang trọng, ấm cúng do gỗ mang lại. Trước đây chi có gỗ tự nhiên, giá gô tự
nhiên dùng trong nội thất lại khá đẩt nên ít người có điều kiện đê trang trí, Ngày
nay cùng với sự phát triển của công nghệ chế biến gỗ, gỗ công nghiệp xuât hiện
với một số chủng loại phù hợp trong thiết kế và trang trí nội thất mà không làm
mất di vẻ đẹp tự nhiên cua gỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng.
Gỗ có 3 dặc điểm chu yếu:

Dẻo dai

Giãn nở

Liên kết chẳc chản
Trong thớ cây, tom gồ bao giờ cũng kết hợp nước với xơ thân. Việc xử lý gỗ
bao gồm 2 công đoạn chủ yêu là phơi thoát hơi nước trong than cây và tâm sấy,
trong 2 công đoạn này thì công đoạn tẩm sấy là quan trọng và cần thiết nhất, nó
làm cho các thớ gồ ổn định, liên kết với nhau tạo nên thế giằng. Khi tâm sấy
tính chất sinh học cua gỗ thay đổi, gỗ sẽ trở lên dẻo dai, chắc, có thể chịu được
sự va đập, uôn năn trong việc tạo hình.
Vật liệu gỗ luôn găn kêt với kiên trúc và nội thât ngay từ ban đâu. Điêu dê nhận
thấy nhất về ưu điểm của gỗ là tinh thấm mỹ mà cụ thể là vẻ đẹp tự nhiên của
nó.
Một san phẩm gồ tự nhiên được cấu tạo bơi những sợi gồ. Tom gỗ hình thành
do giữa sợi gồ có lỗ rỗng và chính tom gỗ này sẽ ảnh hướng trực tiêp tới yêu tô
quan trọng nhất là độ ôn định của gỗ.
Dù biến thể nhưng gỗ lại mang những đặc tính mới, thể hiện thế mạnh và điểm
yếu cua chất liệu. Đôi khi nó mang ưu diêm ưa khí hậu nhiệt đới âm, có lợi thê
bề mặt tự nhiên, có khả năng ứng dụng hoàn hao trong các chức năng sử dụng.
Và đặc biệt gồ tự nhiên lại mang giá trị thẩm mỹ, hợp với văn hóa và quan
niệm cùa người Việt Nam xưa nay. Nhưng không phải ưu diêm nào cùng cho
hiệu quá sử dụng tốt. Dựa vào đặc tinh của gồ, người ta có thê lựa chọn dùng
cho từng bối canh phù hợp.
Ở Việt Nam. điều kiện khí hậu nóng ầm, hanh khô nên kha năng co giãn của gỗ
thường xảy ra. Nó có thế bị nứt, mối mọt, cong vênh hoặc mục nát theo thời
gian. Bơi vậy, việc bão vệ vá gìn giữ được những sản phâm gỗ là công việc
không đơn giản. Việc gia công không tôt sẽ làm phan tác dụng của gô. Khi gô
I*

••

••

••

••

21

••

T h Ĩ 7 v 5ẸN


•••

£
...
.-.
•••
'•

...
'■

..
.,
.-.
■■■

...

««

*1

••

«*,

«0

•«

••

»X

•'»

0*

»*.

••

»V

••

•'%

•'»

••

••

••

•'•

°•

•'•

••

••

••

•*

:•

bộc lộ những nhược điểm như nhạy cảm với thời tiết, biến dạng, cong vênh, co
ngót hay nứt né... thì cách khác phục là gia công tốt, lựa chọn không gian sử
dụng phù họp với tính chất cùa gồ.
Thực tế cho thấy, gỗ không kén màu sẳc của không gian. Gỗ có thể kết hợp với
mọi chất liệu từ thô sần, gai góc, đến bóng nhẵn. Đặc biệt, khi ứng dụng trong
điều kiện đòi hỏi sự linh hoạt, gỗ sẵn sàng tồn tại trong những không gian có
nhiều kiểu hình khối và phong cách khác nhau, cả hiện đại và truyền thông
Do vật liệu gỗ sứ dụng tương đối dễ trong nhà nên phai tính đến liêu lượng. Có
nhiều trường ỉiơp lạm dụng quá nhiều về gỗ làm sàn, ôp trên tường, ôp kín cá
trần dần tới bức bi về màu sắc hoặc dùng vân gỗ một cách bừa bãi gây cảm giác
khó chịu.
Điều cần thiết khi sư dụng là biết cân nhắc tỷ lệ giữa gạch, sạt, đá hoa, hay
tham vai, đề tương ứng với diện tích gỗ trong một không gian kiên trúc. Đê bão
quan tốt gồ, cần tránh môi trường thời tiết quá khắc nghiệt, không thê để gỗ
thường xuyên ngập trong nước, loại bỏ những vỏ ngoài những cây gỗ chưa
được lọc hết để tránh mối mọt.
Điều cần thiết khi quyết định sử dụng gỗ là phai xác định rõ mục đích. Mỗi loại
gồ có ưu, nhược điểm khác nhau, và nếu được sử dụng hợp lý sẽ giúp tăng tuôi
thọ. Đối với những loại gỗ có thể chịu được nước, nên ưu tiên sử dụng trong
môi trường nước. Ngược lại, những loại gồ cứng nên dùng ở nơi cân va đập vi
dụ như cầu thang thường được làm bằng gồ lim, sàn nhà gồ tự nhiên thường
được dùng gồ câm xe...
Thông thường, gỗ mềm có thể sư dựng làm dô gia dụng. Nhưng gồ cứng phải
được sử dụng làm cầu thang, sàn nhà, nơi thường chịu lực. Gỗ muôn dùng hợp
lý, không chỉ ứng biến tùy theo chất liệu đi kèm, màu săc chu đạo, hay tỷ lệ
tương quan, mà nó phái được tôn trọng theo phong cách kiến trúc cua chính
ngôi nhà.
Để kết hợp với nhiều loại vật liệu khác, người ta phải nắm được tính ồn định và
biến dạng cùa gỗ, vi bên cạnh yêu cầu về màu sác, gỗ còn phải có tính chất lý,
hóa phù hợp với kết cấu, biến dạng, chịu lực cua nó, dê lựa chọn, thi công một
cách hợp lý, hiệu qua trong công năng sứ dụng.

...
.••

'
"i
..
...

..
...
•••

..
...
.-.

.*•*•

*•

V

*.*

*.*

•;

•:

•:

•:

•:

•••

•••

•:

•:

•:

...............................................
•:
•:
•:
•:
•:
•*
•:
•:
•:

•:

22

•:

V

V

V

*.*

.

V

V

V

.

V

>!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×