Tải bản đầy đủ

Nông trại vui vẻ

BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐAO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH
----------- oOo-----------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

THƯ VIỆN TRẺ EM

NÔNG TRẠI VUI VẺ"

CHUYÊN NGÀNH : THIÊT KÊ NỘI THÂT
MÃ SỐ NGÀNH

: 301

SVTH

: NGUYỄN THỊ THUÝ LAN

LỚP


: 07DNT3

MSSV

: 107301069

GVHD

: CÔ PHẠM THỊ NGÂN
THU

V iự

Tp.Hồ Chí Minh, tháng ...12..năm...2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP HCM: NGÀY 10 THÁNG12 NĂM 2011
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: NGUYEN t h ị THƯÝ l a n
NGÀNH : THIẾT KẾ NÔI THAT

MSSV : 107301069
LỚP : 07DNT3

Đầu đề đồ án tốt nghiệp :
THƯ VIỆN TRẺ EM : NÔNG TRẠI VUI VẺ
• Nhiệm vụ ( yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu)
Khu sảnh.
Khu đọc dành cho lứa 6->10 tuổi .
Khu đọc dành cho lứa 11->13 tuổi .
Khu Căn- tin.
Rạp chiếu phim.


Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 5/1/2012


• Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 4/1/2012
Họ tên người hướng dẫn:

Phần hướng dẫn

Cô PHẠM THỊ NGÂN

Toàn bộ đồ án

Nội dung và đồ án tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
Ngày ...tháng... năm20J 1
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghì rõ họ tên)

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duvệt (chấm sơ bộ):...
Đơn vị:..................................
Ngày bảo v ệ :........................
Điểm tổng k ế t:.....................
Nơi lưu trữ đồ án tôt nghiệp:


LỜ I CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn tôt nghiệp là tự thực hiện, không sao chép
của ai. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin
được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài
liệu của luận văn, các sô" liệu trích dẫn trong đồ án là trung thực.


L Ờ I C Ả M ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Khoa Mỹ
Thuật Công Nghiệp trường Đại Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM đã tận tình
quan tâm và truyền đạt những kiến thức bổ ích cho tôi trong suốt thời gian học
tại trường.
Với sự kính trọng và biết ơn các Thầy Cô, em xin chân thành cảm
ơn đến các Thầy Cô, với kiến thức và lòng nhiệt huyêt trong công việc giảng
dạy của các Thầy Cô đã trang bị cho em những kiến thức sâu rộng về chuyên
môn để em hoàn thành tốt tất cả các môn đồ án trong những năm cuối giảng
đường Đại Học.Đặc biệt em xin chân thành cảm sự hướng dẫn tận tình của
Cô giáo: Phạm Thị Ngân đã tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình làm đồ
án tốt nghiệp.
Đồ án vẩn còn nhiều thiếu sót về mặt hình thức cũng như ý tường
thiết kế , vì em vẫn chưa có nhiêu kinh nghiệm trong thực tê. Em rất mong
nhận được sự nhận đươc sự nhận xét quý báu từ hội đồng.

Em xin chân thành cảm ơn!


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:


M ỤC LỤC

Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảna
Danh mục các hình vẽ
MỞ ĐÀU.................................................................................................................. 1
Tính câp thiết của đê tài............................................................................................ 1
Tình hình nghiên cứ u ............................................................................................... 1
Mục đích nghiên cứu................................................................................................2
Phương pháp nghiên cứu và làm việc......................................................................4
Nhiệm vụ nghiên cứ u...............................................................................................5
Các kết quả đạt được của đề tài...............................................................................5
Kết cấu của ĐA/KLTN.............................................................................................6
CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG THIÉT K É ..................................................................7
Ý tưởng thiết k ế........................................................................................................7
Các hình thức thê hiện..............................................................................................8
CHƯƠNG 2: PHƠNG CÁCH THIÉT KÉ......................................................... 12
2.1 Phong cách đồng quê country house...............................................................12
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của phong cách country house.........................12
2.1.2 Ngôn neữ của riêng của phong cách country house
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP THIÉT KÉ CHO NỘI T H Ấ T ............................. 37
3.1 Giới thiệu vê phong cách Country House hiện đại...........................................37
3.2 Giới thiệu chung về thư viện trẻ em"nông trại vui vẻ” .................................. 38


3.3 Mục đích của công trình thể hiện thiết kế trong đồ án.................................... 38
3.4 Giải pháp cho không gian chức năng của công trinh
CHƯƠNG 4: XÂY DựNG NHIỆM v ụ THIÉT KÉ........................................ 44
4.1 Phân tích ý tườna cho từng không gian cụ thê...............................................44
KÉT LUẬN

........................................................................................................ 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................49
PHỤ LỤC.............................................................................................................. 51


CÁC CHỮ VIẾT TÁT :
ĐA/ KLTN : Đồ án, khóa luận tốt nghiệp
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
UBND : Uý Ban Nhân Dân
TDTT : Thê Dục Thể Thao


MỞ ĐẦU


Tính cấp thiết của đề tài:

Ngày nay phần lớn các khu vui chơi giải tri dành cho thiêu nhi đại đa sô
tập trung ở cac thành phô" lớn hoặc ở trung tâm vì khu vui chơi giải trí đầu tư
bằng vốn xã hội hóa có nội dung và hình thức phong phú, áp dụng nhiều kỹ
thuật mới, yêu cầu sử dụng vốn đầu tư lớn, hoạt động theo hình thức kinh
doanh nên chi phí sử dụng cao, chỉ phát triển ở thành phô" lớn.
Hệ thông Thư viện thiếu nhi, Cung thiếu nhi từ câ"p tỉnh, câp huyện, thị
đều phát huy hết công suất sử dụng, tổ chức tô"t các hoạt động vui chơi, giải trí
cho trẻ em và mở các đợt phục vụ thiếu nhi các vùng miền núi, nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn...xây dựng một thư viện thiếu nhi với đầy
đủ các tiên nghi nhầm giải quyết các vân đề câ"p thiết trên.giúp cho các em
thiếu nhi có một nơi vui chơi , bổ sung kiến thức về cuộc sống cũng như giải
trí.


Tinh hình nghiên cứu:

Nhà thiếu nhi là một bộ phận thiết chê" văn hóa, là trung tâm giáo dục
ngoài nhà trường, ngoài gia đình, ngoài cộng đồng cho trẻ em, do ƯBND các
tỉnh ra Quyết Định thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh định hướng hoạt động
Nhà thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chê" và tài chính đô"i với đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Tỉnh
Đoàn thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh Đoàn giao
.Nhà Thiếu nhi có tư cách pháp nhân và con dâu riêng; được câ"p một phần
kinh phí từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên; được
mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.


Tập hợp mọi đồi tượng trẻ em để giáo dục lòng yêu quê hương, đât nước,
yêu Chủ Nghĩa Xã Hội thông qua các hoạt động quần chúng rộng rãi và hoạt
động văn hóa,văn nghệ, TDTT, kỹ năng công tác Đội, giáo dục hướng nghiệp,
vui chơi, giải trí... qua đó giáo dục tinh thần và thể chất cho thiêu nhi.
Nghiên cứu, tổng kết, bồi dường và hướng dẫn phương pháp công tác Đội và
phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.
Phát hiện năng khiếu, tài năng và có sự quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
năng khiếu và tính sáng tạo cho các em thiếu nhi thông qua nhiều hoạt động
thực tiễn.


Mục đích nghiên cứu:
Bên cạnh nhừng tiến bộ còn nhiều hạn chế và bất cập về việc đảm bảo

các quyền

lợi cơ bản của trẻ em. Đặc biệt trong đó có quyền vui chơi giải

trí đáp ứng với nhu cầu đời sống tinh thần của trẻ em.
Các chỉ tiêu chương trình hành động chưa đạt, chưa có sự tăng trưởng
về sô" lượng khu vui chơi trẻ em.
Thời gian qua, sồ" lượng Khu tư viện thiếu nhi không nhiều, nhưng châ"t
lượng hoạt động từng bước được nâng cao. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt
động được cải thiện, một sô" nhà văn hóa thiếu nhi quận, huyện được xây mới,
Hội đồng đội Trung ương đầu tư các phương tiện hoạt động cho các khu thư
viện thiếu nhi, trong đó có các điểm vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng đặc
biệt khó khăn.
Các địa phương xây dựng 8.451 điểm vui chơi trẻ em ở xã, phường.
Nhiều khu vui chơi của trẻ em khác được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa
và nhiều thiết chê" văn hóa khác thu hút trẻ em đến sinh hoạt, hưởng thụ văn
hóa như nhà hát, rạp chiếu bóng, khu triển lãm... đến nay chưa xây dựng được

2


chuẩn cho hệ thông điểm vui chơi cho trẻ em làm cơ sỏ đánh giá chất lượng
hoạt động của hệ thống này.
Việc xây dựng và triển khai Quy hoạch các khu vui chơi giải trí dành
cho trẻ em giai đoạn 2000 đến năm 2010 và giai đoạn 2010 đên năm 2015
làm chậm.
Trên thực tế các điểm vui chơi trẻ em và hoạt động văn hóa thông tin chủ yêu
tập trung ở các đô thị, gần đô thị, do đó trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng có
hoàn cảnh đặc biệt chưa được tiếp cận nhiều với các hoạt động văn hóa và
vui chơi giải trí.
Căn cứ trên kết quả khảo sát, nghiên cứu thực tế tình hình đời sông văn
hóa của trẻ em cả nước nói chung và khu vực các vùng miền núi, nông thồn,
vùng sâu, vùngxa, vùng khó khăn, cả nước có 85% các Nhà văn hóa,Cung
thiếu nhi hầu hết đều tập trung ở trung tâm đô thị; chỉ có 10-15% trẻ em ở các
vùng đô thị và 5% trẻ em vùng miền núi, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn được tham gia vui chơi, giải trí đầy đủ.
Vì vậy, việc chăm lo đầy đủ cho trẻ em được vui chơi, được đọc sách
báo, xem biểu diễn nghệ thuật và phim ảnh cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của
các ngành, các cấp. Đốì với nhiều xã nghèo còn là điểm trắng về điều kiện
dành cho trẻ em được sinh hoạt vui chơi, giải trí.
Khu vui chơi của trẻ em ỏ cấp xã, phường nhiều nơi chỉ là bãi đất
trông, trang thiết bị nghèo nàn. Các biện pháp tổ chức vui chơi giải trí phù
hợp điều kiện sinh hoạt trẻ em nông thôn và các thị xã, thị trấn nhỏ chưa
nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội cũng như đảm bảo
các điều kiện hoạt động cho trẻ em. Việc quản lý các khu vui chơi trẻ em
chưa tốt. Nhiều trang bị nhanh hư hỏng và xuống cấp không được bảo quản
chu đáo.

3


Mức kinh phí cho các Nhà thiếu nhi hiện nay còn thiếu, chưa phát huy
hết công xuất cơ sở vật chất hiện có. Một sô" khu vui chơi giải trí, thiêt chê
văn hóa cơ sở có nội dung hoạt động đơn điệu không phong phú, hâp dẫn,
không thu hút được các cháu và người dân đến tham gia.
Một nguyên nhân quan trọng của các tồn tại, bất cập trên là do trình
độ phát triển kinh tế- xã hội của nước ta còn thấp. Ngân sách nhà nước đầu tư
còn hạn hẹp. ủ y ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em, cơ quan được phân cồng chủ trì
phôi hợp với các Bộ, Ngành, địa phương để triển khai thực hiện chương trình
không chủ động phôi hợp nên thiếu điều kiện để thực hiện mục tiêu và sự đầu
tư xứng đáng với nhiệm vụ đề ra. Các Bộ, Ngành, địa phương đã tùy theo khả
năng và nhiệm vụ quản lý của mình để thực hiện. Công tác tổng kết, đánh giá
từng lĩnh vực, mục tiêu không thực hiện hàng năm nên không kịp thời đôn đốc
rút kinh nghiệm chỉ đạo.
Để đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em cần xây dựng và hoàn thiện
hệ thống pháp luật, chính sách trong cồng tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Khẩn trương hoàn thành đề án quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát
triển các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2011- 2015 trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đề án phân công rõ trách nhiệm của
các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để chỉ đạo, điều hành
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực này.
• Phương pháp nghiên cứu và làm việc:
Tìm hiểu qua sách, báo, mạng...
Khảo sát thực tế, tìm hiểu và đưa những ý tưởng và giải pháp mới cho
không gian. Từ đó tổng hợp và xậy dựng, thể hiện một không gian hoàn chỉnh
phù hợp với chủ đề tài.

4


Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu về không gian thiết kế thư viện thiếu nhi. Lây để tài là “nông
trại vui vẻ
Giới hạn đề tài :
Khu sảnh.
Khu đọc dành cho lứa 6->10 tuổi .
Khu đọc dành cho lứa 11->15 tuổi .
Khu Căn- tin.
Rạp chiếu phim.


Các kết quả đã đạt được của đề tài:

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa văn nghệ, TDTT,
khoa học kỹ thuật, vui chơi giải trí để thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của
đông đảo trẻ em.
Tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương
trình của Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện Đội viên để giáo
dục các em tham gia trong Nhà Thiêu Nhi và tạo kinh nghiệm hướng dẫn
phong trào
.Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thông, giáo dục công dân thông
qua các chương trình lễ hội, nói chuyện chuyên đề, kể chuyện, gặp gỡ giao
lưu với các nhân vật anh hùng, chiến sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ vào các
ngày lễ kỷ niệm trong năm, theo các chủ điểm sinh hoạt của Đội.
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu, hướng nghiệp
cho trẻ em thông qua việc mở các lớp năng khiếu ngắn hạn, dài hạn, hình

5


thành các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, âm
nhạc, hội họa, TDTT.
Phôi hợp với các Sở Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Văn hóa - Thể Thao & Du
lịch và các ban ngành liên quan để tổ chức và phát hiện năng khiêu trẻ em,
thành lập các đội, nhóm chuyên, nồng côt cho tỉnh để tham dự hội thi tin học,
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Sử dụng và phát huy mọi nguồn lực và điều kiện của Khu Thư viện Thiêu
Nhi để tham mưu cho Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động phục
vụ phong trào của đội, nhà trường và nhiệm vụ chính trị xã hội của địa
phương, coi đó là hình thức giáo dục thực tiễn cho trẻ em.
Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội cho ban chỉ
huy đội, tổng phụ trách; tổ chức hội thảo, chuyên đề giáo dục các bậc phụ
huynh


Kết cấu của ĐA/KLTN

Kết cấu của đồ án:
Đồ án gồm có 3 chương
Chương 1 : Ý tưởng thiết kế
Chương 2 : Phong cách thiết kế
Chương 3 ; Giải pháp thiết kế cho nội thất
Chương 4 : Xây dựng nhiêm vụ thiết kế

6


NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG THIẾT KÊ
• Ý tưởng thiết kế: Ý TƯỞNG TỪ THIÊN NHIÊN
Những ý tưởng trang trí nhà đơn giản với nguồn cảm hứng từ cành cây, ngọn
cỏ, những màu sắc tưoi vui của vùng thôn quê, sẽ mane lại cho bạn cảm giác
như mỗi ngày đều là ngày nehỉ trong không gian êm đềm của mình. Đưa trực
tiếp ý tưởng vào thiết kế các khu vui chơi dành cho thiếu nhi,kích thích thị
giác của trẻ.
Và sau đây là một số cách thiết kế riêng cho phong cách country house


Nồng âm

Từ những vật liệu đơn giản trong thiên nhiên như những trái bắp, cành cây
khô, lá vàng cùng với một chút khéo léo và sáng tạo bạn đã có thể tạo cho
mình một phong cách riêng. Hãy sử dụng một vòng thép và cô" định lần lượt
những vật liệu bạn có theo thứ tự: những cành cây hoặc chùm rễ khô, sau đó
là những trái bắp được đặt so le nhau, và cuối cùng là cài chắc chắn những
chiếc lá


Mùa chín

Lây cảm hứng từ những mảnh ruộng bậc thang vào mùa chín, bạn có thể sử
dụng những thân cỏ lau, hoặc thân rơm để khô vàng óng, bó thành từng bó
nhỏ và buộc dọc theo thanh vịn cầu thang


Hoài niệm thu

Lưu giử lại những kỉ niệm về thời gian bằng những bức tranh đơn giản nhưng
đầy tính triết lý với hình ảnh những giai đoạn khác nhau về cuộc đời của
những chiếc lá. Và làm cho ngôi nhà tràn đầy hương sắc của những bông hoa
đồng nội.
7
Mềm mại

Cảm giác mềm mại ,thư thả khi ngả mình trên cỏ xanh , hoặc nhữngđám lá
vàng sẽ được tái hiện trong không gian nghỉ ngơi , thư giản của bạn một cái
trọn vẹn với những chiếc gốì kê êm ái và đáng yêu.


Lãng mạng

Khung cảnh đồng quê luôn mang vẻ lãng mạn và không quá khó khăn để bạn
“ chiếm hữu riêng “ cho mình và gia đình không gian đó. Một chút lãng mạn
cho những bữa ăn cuối tuần của gia đình bạn thêm mới lạ và đầy thú vị.


Sáng tạo

Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho sự ngẫu hứng và sáng tạo.
Hãy tự do thể hiện và thử nghiệm những ý tưởng trang trí mới cho ngôi nhà
của mình.


Thế giới của bé

Và cho bé yêu của bạn một không gian đầy những hình ảnh và màu sắc tự
nhiên, giúp bé phát huy trí tưỏng tượng và khả năng học hỏi
1.2 Các hình thức thế hiện:
Nghiên cứu những đồ vật đặc trưng từ hình ảnh nông trại ở nông thôn Hà Lan

8


H ình ả n h xô sữ a bò : cách đ iệu thành những ch iếc g h ế ngộ nghĩnh .

Những mảng khối màu đen trắng đặc trưng của chú bò sữa cũng sẽ được cách
điệu, đưa vào các không gian làm bật lên tính vui nhộn ..
Hình ảnh chiếc côi xay gió sẽ được cách điệu, đưa vào bài, đó sẽ là không
gian riêng nghỉ ngơi cho các bé .

Mô phỏng theo những cái cây trên những cánh đồng thảo nguyên bao
la vào trong không gian vừa làm cột trang trí vừa là cái kệ để trưng bày sách .

9


Ngôi nhà trên cây, giông như một thế giới riêng của các em cũng sẽ được đưa
vào bài , có thể là nơi các em vui chơi, kể chuyện
Không gian thể hiện chủ yếu dựa trên hình ảnh của thiên nhiên như:
* Mảng: Các hình tròn, mô phỏng khôi đóng vai trò là hình đặc trưng của khu
thư viện.
* Đường nét. Vận dụng nhừng đường nét bo tròn , cong lượn tạo nét uyển
chuyển tinh tế cho không gian thiết kế.
b. Hình ảnh từ thiên nhiên : nấm, cây cỏ, những con vật nhỏ dê thương như
cánh cam, những hình ảnh than thiện từ thiên nhiên với những màu sắc nhẹ
nhàng
Một thiết kế đẹp là nhờ có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tô" cảnh quan và thiết
kế. Khung cảnh đồng quê đã góp phần quan trọng, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút
của nhà vườn mang phong cách này
Thiết kế theo phong cách đồng quê có lôi kiến trúc gần gũi, thôn dã cho ta
cảm giác dễ chịu, tâm hồn thanh tịnh. Từ hình dáng bên ngoài, chọn vật liệu
trong và ngoài nhà, thiết kế nội thất, cho tới cảnh quan bên ngoài đều được
chọn lựa theo chủ đề đồng quê
Cảm giác thư giãn, trang nhã và lãng mạn là những yếu tồ" tạo nên vẻ đẹp
hoàn hảo theo phong cách đồns quê của thiết kê" này. Căn phòng màu nhẹ
nhàng trở nên nổi bật hơn với hoa văn đơn giản được cách điệu từ những cảnh
vật thiên nhiên mà điểm nhân là những con vật với nền xanh của cây cỏ tạo
nên phông nền đưa bạn vào một cảm giác yên binh. Các sắc độ nhạt là điểm
chính của phong cách đồng quê, một khung cảnh dung dị và thân mật
Chọn những họa tiết hoa văn đơn giản làm nền cho căn phòng thêm đáng yêu.
Không quá nhiều màu sặc sỡ, những họa tiết hoa văn màu hồng pha trộn với

10


màu trắng ngà mang lại sự tinh khiết và giản dị cho không gian.
Luôn mang đến bầu không khí yên bình, thanh lịch và cảm giác thư giãn là
những đặc trưng cơ bản của phong cách đồng quê. Màu xanh lá của cây cỏ
là một trong những sắc độ yên bình? dịu dàng nhất cho căn phòng . Gam màu
nhẹ nhàng này cũng sẽ mang đến cho căn phòng cảm giác tươi mát và trang
nhã khi kết hợp với gam màu trắng ngà của tường nhà.

11


CHƯƠNG 2: PHONG CÁCH THIÊT KÊ
2.1 Phong cách Country House
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của phong cách country house :
Với xu hướng tìm về những mảnh đất yên ả ở thồn quê, biệt thự nhà vườn
phong cách đồng quê được nhiều người ưa chuộng.
Một ngôi nhà đẹp là nhờ có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tô" cảnh quan và thiêt
kế. Khung cảnh đồng quê đã góp phần quan trọng, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút
của nhà vườn mang phong cách này.
Bao quanh ngôi nhà là cánh đồng lúa xanh mượt. Nhờ đó, các không gian có
thể được tận dụng góc view, tiếp cận nhiều với thiên nhiên, để cảm nhận khí
hậu trong lành, sự thanh bình của thôn quê rõ nét nhâ"t.
Biệt thự phong cách đồng quê có lốì kiến trúc gần gũi, thôn dã cho ta cảm
giác dễ chịu, tâm hồn thanh tịnh. Từ hình dáng bên ngoài, chọn vật liệu trong
và ngoài nhà. thiết kế nội that, cho tới cảnh quan bên ngoài đều được chọn
lựa theo chủ đề đồng quê.
Hình dáng ngôi nhà thường là kiểu nhà cổ, hoặc nhà 3 gian 2 trái, cách điệu
cho phù hợp với mục đích sử dụng.
Hàng hiên là một đặc điểm nổi bật trong những ngôi nhà mang phong cách
đồng quê. Mái hiên không chỉ thể hiện nét gần gũi của thôn quê, mà còn là
biện pháp xử lý khí hậu trước khi dẫn vào nhà.
Vật liệu cho ngoại thất như đá, sỏi, gạch, mái ngói, vật liệu trong nhà là gỗ,
tre, mây... làm cho khồng gian thoáng mát và nhẹ nhàng. Thiết kế kiên trúc
không quá cầu kỳ, nhẩn nhụi mà thể hiện được sự thồ mộc, gần gũi. Nội that
trong nhà thuần với sinh hoạt của người dân quê.

12


Những tiểu cảnh tái hiện lại những hình ảnh ngày xưa như chum nước, ao cá,
vv... là yếu tô" mang nét đặc trưng của vùng quê. Ao cá có thể kêt hợp thả sen,
súng, đường dạo và đài phun nước, bao quanh ao là cây cỏ, chòi câu cá. Bạn
có thể trồng một số loại cây thân thuộc, có lịch sử lâu đời như cau, mít.
http://tintuc.vatgia.com/kien_truc_xay_dung/biet-thu-vuon-phong-cach-dongque/58115.html
Phong cách sông ven đô làm việc nội thành - Sông ở ven đô và làm việc
trong nội thành, một lôi sông theo phong cách Mỹ đang được một sô chủ đầu
tư hướng tới.
Phong cách sông biệt thự ven đô đã có từ lâu tại Mỹ, một trong những
nước phát triển mạnh về kinh tế cũng như văn hóa xã hội. Sau những giờ phút
làm việc căng thẳng, họ muôn sống ở trong các ngôi nhà rộng rãi với mảng
không gian xanh cuốn hút - nơi thư giãn râ"t lý tưởng.
Không chỉ vậy, hai ngày nghỉ cuối tuần, các gia đình có không gian tiện
nghi để tổ chức những bữa tiệc barbecue cùng bạn bè và người thân. Không
gian này còn rất lãng mạn và lý tưởng cho các dịp kỷ niệm lớn như sinh nhật,
ngày cưới... của các thành viên ngay tại tổ â"m của mình
Tại Hà Nội, khi hạ tầng giao thông kết nôi thuận lợi đang phát triển,
nhiều chuyên gia nhận định, dự báo xu hướng mua nhà sinh sống ở ven đồ và
làm việc tại nội thành sẽ thịnh hành.
Một căn biệt thự có giá khoảng 3 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng thuận tiện,
cách trung tâm thành phô" chỉ từ 30 phút, đi về hàng ngày sẽ là một sự lựa
chọn mới. Xu hướng này không chỉ phù hợp với những người trung niên mà
giới trẻ thành đạt hiện nay cũng đang ưu thích.
Đón đầu xu hướng này, có thể kể đến nhiều dự án bâ"t động sản sinh
thái ven đô đang được chào bán tại Hà Nội. Điển hình như dự án Country
13


House, do Công ty CP Archiland mỏ bán là một ví dụ. Nằm tại xã Yên Bài,
Ba Vì, theo đại lộ Thăng Long, cách trung tâm Hà Nội chỉ với hơn 30 phút
chạy xe, Country House ân tượng bởi một quần thể biệt thự, cùng phong cảnh
thơ mộng và được bao bọc bởi những dãy núi thấp trải dài xen kẽ triền đồi
Theo Công ty CP Archiland Viet Nam, đơn vị phân phôi dự án, trong
đợt hai, sẽ chính thức mở bán 20 căn biệt thự dự án Country House, diện tích
từ 300m2- 800m2 mỗi căn.
Với khoản tiền 3 tỷ có thể sở hữu 1 căn nhà 80m2 trong khuôn viên
400-500m2, có cảnh quan sân vườn và một ngôi nhà hiện đại. Kiên trúc được
xây dựng theo đúng phong cách Mỹ - phong cách phù hợp với xu hướng sống
hiện đại, tươi mới với chi phí thấp và kết cấu xây dựng phù hợp.
Dự án chào bán với mức giá khổng quá cao nhằm hướng tới những đôi
tượng khách hàng là doanh nhân thành đạt, những người có thu nhập khá
trong xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ cho xây dựng một hệ thông nhà hàng,
dịch vụ, khách sạn, siêu thị mini... nhằm đáp ứng nhu cầu của các cư dân sinh
sống tại đây.
Nằm trong xu hướng chung phát triển của khu vực Ba Vì, dự án
Country house đáp ứng được theo tốc độ phát triển đó với giao thông thuận
lợi: cách cầu Trung Hoà 39,5 km. Cách Big c 37,5KM. đi từ Big

c theo đại lộ

Thăng Long 27 km đến cầu vượt hoà lạc, vượt qua cầu vượt hoà lạc đi thêm
10 km theo tỉnh lộ 84 (rộng 20m) lên phía bắc, qua cầu muỗi rẽ trái vào 700m
theo đường bê tông (rộng 5m) là đến dự án. thời gian đi từ Big c đến dự án từ
30-35 phút ô tô. Khi muốn thay đổi không khí có thể lái xe từ ngoại thành vào
nội thành, giao thông thuận tiện, tận hưởng cảm giác hưởng thu cuộc sông.
Hiện nay, trong quy hoạch của Hà Nội, để giảm tải các cơ quan hành
chính nhà nước cũng như nhiều trường đại học, doanh nghiệp đang chuyển địa

14


điểm ra các vùng ven, khu vực phía Tây Hà Nội,...Các đường giao thông nôi
trung tâm cũng được mở rộng và đầu tư mới dần hoàn thiện như cao tốc Hòa
Lạc - Phú Thọ, đại lộ Thăng Long, đường Hồ Chí Minh...; phía Nam là cầu
Vĩnh Tuy, Thanh Trì.... Đây là những yếu tô" râ"t thuận lợi để hình thành các đô
thị vệ tinh sầm uâ"t. hiện đại - nơi khởi nguồn của những khu biệt thự mơ ước
vùng ven đồ.
Một cuộc sống hiện đại, tận hưởng không gian sông rộng rãi, có nhiều
dịch vụ giải trí được hứa hẹn sẽ là một trào lưu cho phong cách sông mới
Phong cách kiến trúc cổ điển lấy với những thiết kê cầu kỳ, tỉ mỉ thê hiện gu
thẩm mỹ, quyền lực và sự giàu có của gia chủ. Theo thời gian, những thiêt kê
ngày càng hoàn thiện và trở thành phong cách cho sự sa hoa giàu có và sang
trọng.
Nội thất theo phong cách này đề cao tính hình thức, ánh sáng trong nhà
dùng nhiều ánh sáng tự nhiên nhưng đôi khi ánh sáng nhân tạo (đèn chùm,
nến) được dùng cũng mang lại hiệu ứng rât tốt và sang trọng. Đồ nội thất chú
ý nhiều đến vật liệu tự nhiên như đồ gỗ, mây tre, tranh ảnh treo tường thường
là tranh nghệ thuật cổ điển kích thước tranh phụ thuộc vào thước tuỳ vào diện
tích phòng
Phong cách cổ điển châu Âu mang tính phóng khoáng cao và thường có
kèm theo một lò sưởi trong phòng (do khí hậu lạnh). Tuy nhiên chính những
yếu tố trên đã khiến cho giá thành để có thể sở hữu nó không hề rẻ và đó là lí
do chỉ có ít gia đình có thể có một phòng khách đúng nghĩa như vậy.
Đồ dùng luôn được tập trung nghiên cứu sâu, liên hệ mật thiết với tổng thể
của toàn không gian trong đó. Kiến trúc sư nghiên cứu từ màu sắc, hình dáng
và đặc biệt râ"t tồn trọng cái tồi, phong cách sông, tính tình của người sở hừu

15
Sựhàihoà:

Thường được kết hợp với đồ nội thất đơn giản, không cầu kỳ. Tạo cho ta ý
niệm về sự thanh bình và cảm giác khoẻ mạnh, chúng khuyên khích chúng ta
có một cuộc chuyện trò với gia đình và bạn bè. Chúng ta có thế xua đi cảm
giác cô đơn của chúng ta. Màu sắc trung hoà là những màu từ đât, màu của
nước, của những loại lá cây... trong tự nhiên và được dung hoà (qua pha chê)
thường được sự chọn lựa của nhữne người cao tuổi.
Tạo sự vui tươi, hứng thú: tạo ra không gian mang tính “động”, luôn có sự
vui nhộn và luôn gây sự chú ý của chúng ta, mỗi khi tiếp cận. Màu sắc của đồ
nội thất được chọn thường là những màu cơ bản, hình dáng và màu sắc luôn
được nghiên cứu theo hình thức tương phản nhau (tạo sự năng động, hâp dẫn).


Tạo sự lãng mạn:

Trong việc thiết kế nội thất, tông màu đỏ dịu và ít gắt hơn sẽ mang nét
lãng mạn rõ rệt nhất, đó chính là các gam màu hồng. Những màu này thay đổi
từ dịu sang ấm và từ nhạt sang đậm dần. Các tông màu này có thể từ phơn
phớt như màu hồng phấn, màu hồng bụi đến đậm dần như màu đỏ (hơi tía), đỏ
son.
Màu xanh lá cây thường được kết hợp với các màu cơ bản, nếu có màu
vàng nhiều hơn nó tạo ra một sắc màu ấm, khi có nhiều màu xanh da trời hơn
nó lại tạo ra một sắc màu mát mẻ. Màu xanh lá cây phối hợp với từng màu
riêng biệt làm nó trở thành một sắc màu trung hòa mang tính tự nhiên. Dù
ngày hay đêm, hay bất kỳ mùa nào trong năm, phòng khách cũng sinh động
nhờ sự kết hợp màu xanh.
Màu cam thuần khiết tạo ra cảm giác đầy tràn sinh lực. Với sắc vàng đất
nó gợi ra sự ấm áp, thoải mái và an tâm. Màu cam kết hợp với đồ nội thât

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×