Tải bản đầy đủ

Nội thất văn phòng oriflame

V

............. ... ...................................................

%

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
----------- 0O0-

À

s

/V

Ay

Đ O A N T O T N G H IẸ P
Đề T à i :

NỘI TH Ấ T V Ă N PHÒNG ORIFLAM E
(C ông ty m ỹ phẩm )
Chuyên ngành: Nộỉ Thết
Mã sô" ngành : 301

GVHD

: Đỗ Phỉ Anh

SVTH

: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

MSSV

: 106301088

TP^ỞM
GĐHKỸTHJAK.CN5
AQACOĩkht

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010

ì

---------------------------------------

-i

'


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN : NỘI THẤT
HỌ VÀ TÊN: NGUYEN NỮ ÁNH NGỌC
MSSV
: 106301088
NGÀNH
: THIẾT KẾ n ộ i t h a t
LỚP
: 06DNT1
1.Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
NỘI THẤT VAN PHONG ORIFLAME
2.

Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sei liệu ban đầu):
1/ Bản vẽ bằng máy tính in màu hav rọi ảnh kỹ thuật số ( không yêu cầu dán

lên ván MDF hay carton ) :
- Tối thiểu 8 bản. tối đa 14 bản ( khối lượng bắt buộc)
- Kích thước bản vẽ : 600 X 800 mm
Gồm có:
Từ 1 - 2 bản : Giới thiệu đề tài, ý tưởng và hướng nghiên cứu chính của đồ án.
-

02 ban : Hồ sơ kiến trúc công trình, giới hạn không gian, tồ chức mặt bàng thể
hiện mới.

-

Các bản còn lại : Nội dung thiết kế bao gồm các phối cảnh , mặt bằng, mặt cắt,
mặt đứng có liên quan, thiết kế chi tiết sản phầm(có ứng dụng trong công
trình), phần kỹ thuật yêu cầu trình bày đúng theo qui định thiết kế.

-

Các bản vẽ phải có đầy đủ thông tin số trang, thông tin về nội dung bên trong
bản vẽ ( piiải viết tiếng Việt có dấu , hạn chế sử dụng tiếng nước ngoài ).

Các bản vê phải có đầy đủ thông tin số
2/ Thuyết minh tốt nghiệp : ( Theo qui định chung của trường )
-

In màu trên 1 mặt giấy A4


-

Giới thiệu phân tích đề tài, hướng nghiên cứu chính của đồ án, nhiệm vụ thiết
kế.

-

Thuyết minh phương án thiết kế, kỹ thuật với các chi số thiết kế ( MB. MĐ )
và hình vẽ minh hoạ cần thiết, phối cánh các không gian chính trong đồ án
ứng dụng.

-

Thuyết minh yêu cầu trình bày đẹp, phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn
và tờ giao nhiệm vụ đồ án.

3/ Khối lượng mở rộng ( không bắt buộc ): tùy theo nội dung đồ án, điều kiện và
khả năng, s v có thể chọn các hình thức sau để hỗ trợ thuyết trình cho bài đồ án :
-

Các sản phẩm hỗ trợ thuvết trình : bài thuyết trình povverpoint, phim 3D hay

llash, nhạc nền, bản in tăng cường ( khổ A4 ). poster, mô hình hoặc sản phâm

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :22/03/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/07/2010
Họ tên người hướng dẫn :
Cô. ĐỖ PHI ANH

Phần hướng dẫn:
NỘI THAT v ă n p h ò n g

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 2010
CHỦ NHIẸM BỘ MÔN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

PHẨN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):...— .......................
Đơn vị:..................................................................
Ngày bảo vệ:........................................................
Điểm tổng kết:......................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:.............................

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô" bằng số.___________ Điểm số bằng chữ.______________
TP.HCM, ngày.....tháng..... năm 2010


LỜI CẢM ƠN
Đ ể hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp này em xin chân thành
cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường. Ban lãnh đạo khoa Mỹ Thuật
Công Nghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí
Minh.
Em xin cảm ơn cô Đỗ Phi Anh giáo viên hướng dẫn đồ án đã hướng
dẫn cho em giúp em hoàn thành đồ án một cách thuận lợi nhất, và truyên
đạt những kiến thức chuyên ngành nay bổ ích cũng nhu kinh nghiệm
trong cuộc sống.
Và để có được kiến thức như ngày hôm nay một lần nữa em xin
chân thành cảm ơn đến tất cả thầy cô khoa

khoa Mỹ Thuật Công

Nghiệp cũng như ban lãnh đao trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ
thành phô" Hồ Chí Minh

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. HCM tháng 07năm 2010

NGUYỄN NỮ ÁNH NGỌC


MỤC LỤC

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

A-MỞ ĐẦU:..........................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài:............................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu:........................................................................1
3. Giới hạn đề tài:................................................................................. 2
B-NỘI DUNG:..................................................................................... 2
Chương 1: TÌM HlỂU VĂN PHÒNG :................................................2
1.1 .Khái niệm văn phòng:................................................................... 2
1.2. Các không gian chức năng tiêu biểu của văn phòng............... 2
1.2.1. Tiếp tâ n :.................................................................................................................2
1.2.2. Khu vực làm việc của nhân viên:........................................................................6
1.2.3. Phòng họp:............................................................................................................10
1.2.4. Phòng giám đốc, phó giám đốc, Phòng quản lý:.............................................11
1.2.5. Các khu phụ: Phòng nghỉ nhân viên, khu vực bếp, các hành lang...:............12

1.3. Một Số dạng văn phòng:..............................................................13
1.4. Một số vật liệu phù hợp với văn phòng:.................................. 15
1.4.1. Gỗ nhân tạo:......................................................................................................... 15
1.4.2. Kim loại:............................................................................................................... 16
1.4.3. Plastic:.................................................................................................................. 18
1.4.4. Vật liệu khác:.......................................................................................................18

1.5. Xu hướng thiết kế văn phòng:................................................. 19
1.5.1.Quá trình phát triển của các phong cách nội thất văn phòng:...................... 19


1.5.2.Các tiêu chí cần cân nhắc khi bố trí nội thất văn phòng:............................... 21

Chương 2: KET

q u ả n g h iê n c ứ u ứ n g d ự n g .............................25

2.1. sơ lược về công ty oriflamme:................................................... 25
2.2. hồ sơ kiến trúc:............................................................................ 26
2.3. Nhiệm vụ thiết k ế :.................................................................... 29
2.4. Phương pháp thiết k ế :................................................................ 29
2.4.1.Ýtưởng chủ đ ạo :...................................................................................................29
2.4.2 Cụ thể hóa ý tưởng vào thiết kế:....................................................................... 30


Đề tài: Nội Thâl Văn Phòng Oiriílame

GVHD: Đỗ Phi Anh

NỘI THẤT VÃN PHÒNG

A-MỞ ĐẦU:
l.Lí do chon đề tài:
Để CÓ một chỗ ngồi làm việc thoải mái, tiện lợi cho công việc của nhân viên,
cũng như phù hợp với không gian, diện tích cho phép của văn phòng luôn là
những mục tiêu thách thức sự sáng tạo trong thiết kế, bày trí nội thất văn phòng.
Không gian làm việc khoa học sẽ tăng khả năng sáng tạo và khí thế làm việc của
nhân viên đồng nghĩa với lợi nhuận tăng lên... Và điều dĩ nhiên, khi có cơ hội hay
một gợi ý nhỏ để làm mới nơi mà bạn dành những một phần ba thời gian sông ở
đó, thì chắc bạn không thể không chú ý đến
Trong thực tê để có thể đáp ứng cho cuộc sông đầy đủ sung túc về mặt vật
chất thì mỗi người đều phải tìm cho mình một công việc phù hợp và với xu hướng
hiện nay công việc văn phòng là diều giới trẻ luôn hướng tới. Vì vậy việc thiết kế
một không gian làm việc là diều không thể thiếu và muôn góp phần làm đẹp
thêm không gian làm việc cho mọi người em đã chọn đề tài về đế thiết kế là văn
phòng.Và văn phòng em thiết k ế là văn phòng mỹ phẩm ORIFLAME.

2. Muc tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu về nội thất văn phòng. Tìm hiểu về sự phát triển của việc sử dụng
văn phòng. Công năng văn phòng, và những biện pháp xử lý công nghệ để tạo
được hiệu quả tốt nhất cho công việc. Đặc biệt là sử dụng trong kiến trúc và nội
thết.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 1


Đồ tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriílame

GVHD: Đỗ Phi Anh

3.GÍỞỈ han để tài:
ĐỒ án tập trung nghiên cứu về nội thất văn phòng, các không gian trong một
văn phòng, nghiên cứu về vật liệu thường được sử dụng trong văn phồng, xu
hướng của văn phòng hiện đại và tầm quan trọng của văn phòng trong cuộc sông
ngay nay.

B- NỘI DUNG:
Chương 1:

TÌM H lỂ U VÃN PHÒNG

1.1. Khái niêm văn phòng:
Là Cơ quan đại diện của một tể chức, nơi tiếp khách, giao dịch, làm việc, lưu
trữ thông tin và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức đó. Văn
phòng là bộ mặt của một tổ chức vì vậy vần được chăm chút.
Đốì với một công ty, văn phòng thể hiện rất rõ đẵng cấp thương hiệu, ở đó
người ta thây rất rõ các dấu hiệu nhận diện thương hiệu.

1.2. Các không gian chức năng tiêu biếu của văn phòng
1.2.1. Tiếp tân:
-Sảnh đón:
Bạn rất ấn tượng và bị cuốn hút bởi phòng tiếp tân hiện đại. Niềm tin của bạn
dường như đặt hết vào công ty ấy khi lần đầu tiên bạn tiếp xúc với công ty.
Phòng tiếp tân bao giờ cũng được xem là nơi quan trọng nhất của công ty về
mặt ngoại giao, với vai trò là trung tâm, là cánh cửa đầu tiên để tiếp xúc khách
hàng, khách quí đến với thế giới riêng của công ty của bạn. Do đó, ngày nay hầu
như tít cả các công ty đều dành riêng ra một khoảng chi phí đầu tư cho phòng
tiếp tân để nơi đây thật sự là cửa ngõ, đầu mối quan trọng.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

T rang:2


Đe tài: Nội Thát Văn Phòng Oiriflamc

GVHD: Đổ Phi Anh

Có rất nhiều kiểu dáng để các công ty lựa chọn, quầy tiếp tân được cho là
trung tâm của tiền sảnh phòng tiếp tân vì thế kiểu dáng của quầy này được thiết
k ế các ấn tượng và độc đáo.
Từ kiểu dáng vòng cong đến kiểu dáng vuông góc, kinh điển nhất là kiểu
dáng oval sang trọng và tiện dụng, vì chính kiểu dáng như thế sự tiện dụng biểu
hiện ở vị trí đặt quầy nhằm tránh chiếm quá nhiều diện tích ưung tâm tiền sảnh.
Tuy nhiên, có nhiều kiểu dáng khác nhau mang nữa oval và nữa kiểu dáng
vuông góc và thông thường có sự xếp đặt thêm trên các quầy đó là những kệ,
những cột nhỏ nhằm để trang trí bình hoa, chậu cây nhỏ hay chỉ là điện thoại
công cộng.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 3


Đổ lài: Nội That Văn Phòng Oiriílamc

GVHD: ĐỖ Phi Anh

-Khu vực ghế chờ:
Không gian này có thể nằm ngay tại khu lễ tân, dỗ dàng cho việc liên hệ, gặp
mặt, nhưng đồi lúc nó cũng có thể nằm ở một khu vực riêng biệt. Việc bố trí, sấp
đặt phụ thuộc vào nhu cầu cồng việc và mong muốn của chính các chủ đầu tư...

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 4


Đề tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Khu vực khách ngồi chờ khi đến giao dịch nên thiết k ế nhã nhặn, tạo cảm giác
gần gũi, thoải mái
1.2.2. Khu vực ỉàm việc của nhân viên:
- Bàn làm việc:
Ngày nay, với những phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ, một số
doanh nghiệp đã biết áp dụng những thành lựu, chú trọng ưong khâu thiết k ế và
cấu trúc khổng gian nơi làm việc, một mặt vừa tạo được cảm hứng làm việc đầy
sáng tạo và hiệu quả, mặt khác tạo một môi trường làm việc trong lành và thoải
mái, tránh những hiệu ứng về bệnh lý do môi trường làm việc gây ra.
-Không gian cởi mở:
Tầm quan ưọng lớn nhất đốì với môi trường làm việc là không gian làm việc.
Có thoáng rộng hay ngột ngạt, bó buộc hay hoành trán g ... đều có sự tác động đến
trạng thái tâm lý làm việc của nhân viên, từ đố sẽ tạo nên những dây chuyền về
năng suất làm việc. Do đó các nhà thiết k ế đã biết chú ý đến tạo nên những hiệu
ứng về không gian làm việc để tạo nen những cảm xúc đầy mạnh mẽ và khơi tạo
nên những động lực làm việc đầy hiệu quả.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 5


Đề tài: Nội Thắt Văn Phòng Oiriỉlame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Có thể thay thế những vách tường bằng gạch, bằng đá thô cứng và ngăn cách
bằng những vách kính trong suốt, vì như thế khu làm việc của nhân viên sẽ gây
nên một cảm giác rộng rãi và thân thiên, không gian bên ngoài và bên trong được
hợp nhất làm một, một khoảng trời bao la, một không gian rộng lớn sẽ mang đến
nhừng thi vị, những xúc cảm làm việc đầy hiệu quả.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 6


Đề tải: Nội That Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

-Muôn vạn hình dáng:
Một nhân tố lớn khác nữa cũng tác động không kém đến hội chứng cao ốc văn
phòng là nơi làm việc của nhân viên. Những chiếc bàn làm việc thô cứng, đơn
điệu và không tạo nên sự thuận lợi trong duy chuyển, trao đổi với các đồng
nghiệp dẫn đến lâu ngày nhàm chán và tạo nên những cảm giác rất khó chịu cho
nhân vien.

Cần nôn chú trọng đến những kiểu dáng bàn làm việc, có thể là hình bầu dục,
có thể là chữ n h ậ t... nhưng với kiểu dáng như thế nào đi nữa, thì việc bố trí những
chiếc bàn đó là điều quan trọng tạo nên những phản ứng khó chịu hay “hạnh
phúc” cho người ngồi. Chất liệu đa số ngày nay, các văn phòng đều sử dụng bàn
gỗ công nghiệp vừa phù hợp kinh phí lại vừa dễ dàng tạo hình tạo dáng cho
những chiếc bàn làm việc.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 7


Đề tài: Nội That Văn Phòng Qiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Bệnh lý liên quan đến nghề nghiệp ngày càng phổ biến trong một xã hội phát
triển, đó là hệ quả của việc chạy đua theo lợi nhuận mà bỏ qua những lợi ích của
nhân viên, gây nên những tác hại và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm
việc. Cần chú trọng đầu tư về nội thất văn phòng, tạo nên những không gian làm
việc thật logic và hợp lý, để thật sự nơi đó là khoảng không khơi nguồn cảm xúc.

-Khu lưu trừ hồ sơ:
Tủ hồ sơ di động sử dụng tay đẩy, toàn bộ hệ thống tủ chạy trên ray trượt, tiết
kiệm khồng gian, tủ được làm bằng thép sơn tính điện


SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 8


Đề tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriílame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Tủ hồ sơ di động sử dụng hệ thống tay quay chuyển động, tiện dụng trong việc
lưu trữ tài liệu và tiết kiệm không gian

1.2,3. Phòng họp
Phòng họp dùng để họp nội bộ, dùng để tiếp khách, dùng đổ hội thảo....Một
công ty có thể có một hay nhiều phòng họp với diện tích khác nhau. Phòng họp là
phòng quan trọng nhất của công ty, vì nó không chỉ là bộ mặt của công ty với tính
chất đối ngoại, mà nó còn thể hiện được nội lực vốn có của công ty. Phòng họp
thường thể hiện lên hình ảnh làm việc tập thể và tính khoa học trong công việc.
Do đó rất cần chú trọng trong thiết kế phòng họp, cần tạo sự nghiêm túc, khoa
học và đặc tính hoạt động của công ty, tránh sự bừa bộn và cẩu thả trong bố trí
nội thất

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 9


Đề tài: Nội Thát Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Vách ngăn di động tạo sự linh hoạt cho việc ngăn chia không gian
1.2.4. Phòng giám đốc, phó giám đốc, Phòng quản lý:

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 10


Đề tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriílame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Vách ngăn kính cô'định giữa phồng họp và phòng giám đốc và khu vực làm việc
1.2.5. Các khu phụ: Phòng nghỉ nhân viên, khu vực bếp, khu vệ sinh, các
hành lang...

Khu nghỉ ngơi ăn uống

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 11


Đề tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Khu vực hành lang

1.3. Môt sô" dang văn phòng:
-Văn phòng mở
Văn phòng mở( open office) là tên gọi được dùng cho kiểu thiết k ế không
gian văn phòng mà không sử dụng những bức tường ngăn kín tới trân, được phát
triển từ ba dạng cơ bản sau:
Văn phồng phong cảnh: (Burolandschaft) xuất hiện từ những năm 50 tại Đức.
Mở ở đây theo nghĩa là ”ở ngoài trời”.kiểu văn phòng này đề xuất sử dụng cây
cảnh xanh trong văn phòng. Bởi vì một khi mang nghĩa “ m ở” để tiếp nhận thiên
nhiên bên ngoài thì không thể thiếu cây xanh tươi mát, nó sẽ khiến người ta bớt
căng thẳng trong khi làm viêc. Đặc biệt, các trang thiết bị đồ đạc trong văn phòng
này có thể sắp xếp không theo một hàng lối hoặc quy luật nào cả.
Vãn phồng năng động: (Action office) Do Robert đề xuất. Với ý tưởng rằng đồ
đạc nội that sử dụng cho văn phòng mở phải là loại có thể tháo ráp và di chuyển
dễ dàng được. Đặc biệt đồ đạc ấy phải phù hợp với tất cả các lọai mặt bằng khác
nhau của các loại công ty.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 12


Đề tài: Nội T h ít Văn Phòng Oiritlamc

GVHD: Đỗ Phi Anh

Văn phòng kiểu Mỹ: Kiểu văn phòng này xuất hiện tại Mỹ trước T hế chiến
Thứ II. Những công ty lớn như các hãng bảo hiểm, trụ sở của các cửa hàng nhận
đặt và trả hàng qua bưu điện, những cơ quan làm việc của chính phủ.... Có tới
hàng trăm nhân viên ngồi làm việc theo những dãy bàn thẳng tắp, ngay ngắn
trong những không gian rộng mênh mông và không có tường ngăn. Những ông
chủ điều hành sẽ ngồi trong những căn phòng riêng, những vị quản lí cũng được
ngồi trong các khu vực đặc biệt cách xa khu làm việc chung rộng lớn ấy
-Văn phòng khép kín
Là văn phòng mà các khu làm việc cũng như các phòng ban được ngăn chia
bởi các phòng riêng biệt, phòng này không thể qua lại trực tiếp với phòng kia mà
phải thông qua một cánh cửa

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 13


Đề tài: Nội That Văn Phòng Oiriỉlamc

GVHD: Đỗ Phi Anh

Văn phòng nữa kín nữa mở

1.4. Môt sô" vât liêu phù hơp vđi văn phòng
1.4.1. Gỗ nhân tạo:
-Nhận diện gỗ nhân tạo:
Gỗ exwood nhân tạo được chế tác từ bột gỗ, nhựa tái sinh và một số hóa chất
phụ gia đổ nén thành tấm, thanh với nhiều quy cách. Nhờ được đúc ép nôn gỗ
exwood có thể tạo được nhiều hình dáng như cong, tròn, hộp rỗng, vuông, hình
chữ

c, L; dạng tổ ong... với bề

mặt gõ sần, có màu vàng sậm tương tự như gỗ thật

dù không có vân.
Ván nhân tạo okal làm bằng dăm gỗ băm ra và ép lại thành tấm có độ dày 12
- 18 ly, sổ xốp. Ván MDF chế tạo từ các dạng xơ xay nhuyễn, ép keo thành tấm
có sớ mịn, dày 2,5 - 20 ly. Từ những loại gỗ ván đó, nhà sản xuất dán phủ lên bề
mặt lớp veneer (ván bóc từ gỗ tự nhiên) nên trông như nguyên tấm gỗ thật. Hoặc
phủ lên các lớp nhựa tổng hợp laminate, melamine, giấy tráng PE để tạo vân gỗ
hay sắc màu riêng cho mỗi loại ván.

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 14


Đề tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Để khắc phục nhược điểm của gỗ nhân tạo là không chịu được nước trực tiếp
hay môi trường ẩm ướt, hoặc dễ bắt lửa, thị trường có ván cemboard làm từ xi
măng, phụ gia và dăm gỗ; ván prima làm từ xi măng, sợi xen- lu- lô, phụ gia.
Vón dam: (PB) là gỗ nhân tạo được sản xuất từ nguyên liệu gỗ rừng trồng
(bạch đàn, keo, cao su...), có độ bền cơ lý cao, kích thước bề mặt rộng, phong phủ
về chủng loại. Mặt ván được dán phủ bằng những loại vật liệu trang trí khác
nhau: melamine, veneer (gỗ lạng)... Ván dăm chủ yếu sử dụng để trang trí nội
thất, sản xuất đồ mộc gia đình, công sở. Ván được sản xuất bằng quá trình ép
dăm gỗ đã trộn keo, tương tự như MDF nhưng gỗ được xay thành dăm, nên chúng
có chất lượng kém hơn ván sợi.
Vein sơ! M ũEl (còn gọi gỗ ép) thuộc loại gỗ nhân tạo có độ bền cơ lý cao, kích
thước lớn, phù hợp với công nghệ sản xuất đồ mộc nội thất trong vùng khí hậu
nhiệt dới. Ván sợi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất đồ mộc,
trang trí nội thất, xây dựng. MDF được trải qua quá trình ép sợi gỗ xay nhuyễn đã
trộn keo, tỷ trọng từ 520 đến 850 kg/m3, tùy theo yêu cầu chat lượng, nguyên liệu
gỗ, độ dày. Trên thị trường hiện có 3 loại chính là trơn, chịu nước và melamine.
MDF trơn là loại phổ biến nhất, khi sử dụng thường được phủ veneer, sơn hoặc
phủ PU. MDF chịu nước cũng thuộc loại MDF trơn, được trộn keo chịu nước trong
quá trình sản xuất, thường sử dụng ở nơi có khả năng tiếp xúc với nước hoặc có
độ ẩm cao như cánh cửa, đồ gỗ trong nhà bếp. Melamine MDF, cả hai mặt ván
MDF được phủ một lớp melamine nhằm tạo vẻ đẹp, chồng ẩm và trầy xước.
Ván ghép íhanh: (còn gọi gỗ ghép) được sản xuất từ nguyên liệu chính là gỗ
rừng trồng. Những thanh gỗ nhỏ đã qua xử lý hấp sấy, trên dây chuyền công nghệ
tiên tiến, thiết bị hiện đại, gỗ được cưa, bào, phay, ghép, ép, chà và sơn phủ trang
trí. Ván ghép thanh được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất đồ mộc,
trang trí nội thất, sản xuất ván sàn và nhiều sản phẩm khác.
1.4.2. Kim loại:

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 15


Đề tài: Nội That Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

Kim loại có mặt trong văn phòng với nhiều vai trò và làm cho diện mạo văn
phòng ngày càng phong phú hơn. Việc sử dụng vật liệu kim loại có thể là một sự
lựa chọn, nhưng cũng có thể là một điều tất yếu có tính bắt buộc.
- Kết cấu chịu lực
Các dạng kết cấu gạch đá, khung gỗ... đang lùi dần vào quá khứ do nhược
điểm của chính kết cấu và vật liệu làm kết cấu mang lại. Với các dạng kết cấu
phổ biến hiện nay là kết cấu thép, kết cấu bê tỏng cốt thép, các biến thể như kết
cấu vỏ mỏng, dây treo... đều sử dụng kim loại (thép) ở một tỷ lệ nhất định cho tới
toàn bộ và đóng vai trò hết sức quan trọng.
Thép có thể tham gia ở tít các các cấu kiện của hệ kết cấu như móng, cột,
dầm, sàn, mái và có thể kết hợp linh hoạt với nhiều dạng kết cấu, vật liệu khác.
- Tường, vách ngăn, trần
Trong kiến trúc hiện đại, các kết cấu bao che, ngăn chia bằng tường xây
truyền thông đã đưực thay thế rất nhiều bằng vật liệu khác - đặc biệt trong các
công trình công cộng. Thép và kính là giải pháp mặt đứng được ứng dụng rộng rãi
trong nhà cao tầng. Với những công trình cần sự ngăn chia linh hoạt như vãn
phòng, vách thạch cao khung xương kim loại là giải pháp phổ biến. Kim loại cũng
được sử dụng cho kết câu trần hay chính bề mặt trần.
- Đồ đạc nội thất
Cũng theo xu hướng “kim - mộc song hành”, sự xuất hiện kim loại trong nội
thất cùng gỗ ngày càng nhiều. Đổ cũng là một giải pháp hợp lý trên nhiều
phương diện để tận dụng ưu điểm của kim loại (thép, nhôm, inox) khi kết hợp với
gỗ, cùng các vật liệu khác như nhựa, da... Kim loại được sử dụng làm khung kết
cấu cho đồ nội thất như bàn, ghế, giường, kệ - giá...
*

Ưu và nhược điểm của kim loại:

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

T ran g :16


Đề tài: Nội That Văn Phòng Oirillame

GVHD: Đỗ Phi Anh

- ưu điểm:
Kim loại nói chung có nhiều ưu điểm như khả năng chịu lực tốt; cứng - chịu
được tác động cơ học, chịu nhiệt tôt so với các dạng vật liệu tre gỗ.
Kim loại bền trong điều kiện thời tiết thỏng thường, nếu được bảo quản, bảo
dưỡng tốt. Kim loại dễ chế tác để tạo nên những hình dáng thẩm mỹ, những chi
tiết nhỏ nhưng có đủ độ cứng mà gỗ không đáp ứng được. Kim loại cũng góp
phần làm phong phú chất liệu bề mặt kiến trúc, làm công trình sinh động, đa dạng
hơn. Các kết câu, cấu kiện bằng kim loại có thể sản xuất tiền chế, tháo lắp vận
chuyển thuận tiện. Nếu có những hư hỏng, sai sót dễ dàng xử lý (hàn, cắt,
khoan...). Kim loại có thể tái chế hoàn toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực vào môi
trường.
- Nhược điểm
Trong một sô" điều kiện, hoàn cảnh nhất định, kim loại không có sẵn như các
vật liệu tự nhiên khác như đât đá, cây cối. Việc thi công, gia công câu kiện kim
loại đòi hỏi thiết bị và năng lượng. Vì vậy, kim loại chỉ thực sự phát huy vai trò ỏ
những nơi có khoa học kỹ thuật, kinh tê phát triển.
Một sô" kim loại dễ bị oxy hoá bề mặt nếu không được bảo quản bề mặt tôt
(sơn), hoặc sử dụng ở những vùng khí hậu khắc nghiệt (biển).
Kim loại truyền điện, trong một sô" trường hợp có thể gây nguy hiểm.Trong
kết câu, so với bêtông, thép (kim loại) chịu lửa kém hơn.
1.4.3. Plastic:
Tạp chí “Science et vie” của Pháp sô" mới nhâ"t có bài nói về chat “plastic” với
câu mở đầu theo cái ý: Tâ"t cả những gì mà xưa giờ bạn muôn muôn biết về chat
liệu “plastic” nhưng vì thây nó thường quá cho nên ngại, không tiện hỏi!
Sau trên dưới một thê" kỷ sử dụng chat liệu đó, rồi cứ mỗi ngày lại có thêm một
sô"câu hỏi về ảnh hưởng của nó đôi với sức khỏe con người. Nói gì thì nói, không
thể bảo là đã từ rất lâu, chat “plastic” đã không đi sát sườn với đời sông hàng

SVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

T ran g :17


Đề tài: Nội Thất Văn Phòng Oiriflame

GVHD: Đỗ Phi Anh

ngày của mỗi con người, và hình như ai nấy cũng đã thích nghi nếp sống hàng
ngày của mình theo các vật dụng bằng “plastic” chứ không phải là ngược lại!
1.4.4. Vật liệu khác:
* Vật liệu thạch cao:
Thạch cao có thể được sử dụng làm tường, làm trần. Vì vậy hiểu, phân loại và
sử dụng đung cách cho lừng mục đích sẽ mang lại hiệu quả cao cho văn phòng.

Tấm thạch cao là một trong những vật liệu phổ biến dùng để làm trần hoặc
tường nội thất trong xây dựng gia dụng và thương mại. Vật liệu này ngày càng
được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng dân dụng và công nghiệp do có đặc tính
thi công nhanh gọn, tính thẩm mỹ cao, khổng độc hại, không cháy, cách âm, cách
n h iệ t...

1.5. Xu hưởng thiết k ế văn phòng
Đơn gián, chuyên nghiệp và cơ động.
Những tiêu chí linh hoạt, thông minh, gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo nét thanh lịch,
hiện đại, thể hiện đẳng cấp nơi công sỏ đang trở thành xu thế trong thiết k ế các
sản phẩm nội thất văn phòng.

sVTH: Nguyễn Nữ Ánh Ngọc

Trang: 18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x