Tải bản đầy đủ

Nội thất nhà văn hóa thanh thiếu niên (động trong nội thất)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN
(CHUYỂN ĐỘNG TRONG NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN)

Chuyên ngành: Thiết kế nội thất
Mã số ngành: 301

THƯ VIỆN
TRƯỜNG PH KỸ THUẬT CCNG ĩjGH Ẻ TP.PCM

ẢQAOOSiiVi

GV//D:ThS.PHẠM THỊ NGÂN
SVTH : PHẠM THÀNH ĐƯỢC
MSSV: 106601098
KHÓA: 2006-2010


TP.HCM, ngày 07 tháng07 nâm 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN:...... NỘI THẤT.......

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHÚ Ý:

sv phải dán

tờ này vào trang thứ nhất của bản thuỵếr minh

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THÀNH Đ ư ợ c
MÃ NGÀNH: 301

MSSV: 106301098
LỚP: 06DNT2

7. Đâu đề Đồ án tôt nghiệp: nhà văn hóa thanh niên( động trong nội nhà văn hóa thanh
niên)
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô liệu ban đầu):
Hồ sơ kiến trúc ià Thư Viện Trung Tâm Thành Phố Hồ Chí Minh
Thiết kế; 4 khu
1. sảnh - giao lưu
2. khu cafe - giải lao
3. khu thư viện
4. khán phòng- hội thảo
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp:
22-3-2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
15-7-2010
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn

Th.s PHẠM THỊ NGẢN:
.................
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên
{ ự iỉ

ìta
PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):...........................
Đơn vị:...........................................................
Ngày bảo vệ:.................................................
Điểm tổng kết:...............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

tro

]/n y^Lti)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm số bằng số.

Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn kỷ và ghi rổ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

-Trước tiên em xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Ngân đã tận tình hướng dẫn
em ương quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
- Đồng thời em xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đã
dạy em trong quá trình học tập tại trường, truyền đạt kiến thức cũng như là tạo
diều kiện cho em được học đễ biết nhiều những kiến thức giúp ích cho em sau
nay trong đời sống.
Cảm ơn các ban sinh viên cùng khóa đã giúp hỗ trợ và tận tình giáp đỡ trong quá
trình học tập


MỤC LỤC
PHÀN 1
L LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI............................................................................ 1
H. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA ĐE TÀL..................................... ............... 2
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.................- .............................3
ra.

GIỚI HẠN ĐỀ TÀL........................ ......... ....................................... -.4

IV.TÓM TẮT NỘI DUNG........................ .................................................... .4
CHƯƠNG I. S ơ LƯỢC PHÁT TRIEN QUẢ TRÌNH PHÁT TRIEN CỦA
NHÀ VĂN HÓA..................................................... ........................................................-.4
1.1 Giới thiệu về nhà văn hóa thanh niên......................................4
1.2Đặc điểm của nhà văn hóa thanh niên
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊM c ứ u .............................................7
2.1 Vật liệu.................................. ..........................................................8
2.2 Anh sáng, Màu sắc.............................. - .................................— 8
2.4 nghiên cứu các loại hình nhà văn hóa .........................— —..-..9
2.4.2 Hồ sơ kiến trúc công trình..-.-...........— .....- .........-....... 9
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG Ý TƯỞNG VÀO KHÔNG GIAN THIÊT KẾ c ụ
THỂ............... .............. ........................................ ................................ ............................... 14
3.1 Không gian sảnh - giao lưu .......... .......................................-16
3.2Không gian cafe - giải lao---- ----------------- ---------- ------- —18
3.3 Không gian thư viện— ........ —
3.4 Khán phòng-hội thảo
DANH MỤC CẤC KÝ HIỆU VIET TAT

— ......... ............- ...........19
--------------------- ------- — .21


ĐỎ ÁN TỒT NGHIỆP- NỘI THẮT NHÀ VÁN HÒA THANH NIÊN

PHẦNI
I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Xã hội ngày càng phất triển, nhu cầu giao lưu học hỏi, thư giãn là nhu cầu cần thiết đối
với mỗi chúng ta, đặc biệt là thanh niên, để tạo nên một không gian tốt cho thanh niên
vui chơi học hỏi, giải trí thì nhà văn hỏa là một trong những nơi mà đáp ứng nhu cầu đó.
Để góp phần hạn chế và giảm bớt các cuộc ăn chơi ngoài đường ngoài những bài đ ít
trống, thì nhà văn hóa là nơi mà các thanh niên có thể đến đó vui chơi giao lưu, nơi gặp
gỡ học hỏi kinh nghiệm sống cũng như học tập lẫn nhau, thay vì tụ tập, la cà những nơi
khồng được đàm bảo về an toàn. Vì thế em chọn không gian nhà văn hóa thanh niên làm
đồ tài cho đồ án tốt nghiệp của mình, nhưng để không gian thêm sinh động nên em
chon -.Chuyển động làm ý tưởng cho không gian nội thất nhà văn hỏa đồng thời cũng
làm cho không gian phù hợp với giới thanh niên.
' Động nghệ thuật thị giác khồng hản là sự di chuyển vật lý đơn thuần mà có thể chỉ là sự di
chuyển do ảo giác.
Sự chuyển động đôi khi diễn ra quá nhanh đôi khi lại quá chậm. Khiến chúng ta không
nhận thấy rồ được. Chúng chuyền động theo nhiều chiều hướng khác nhau đồi khi khó
nắm bắt và khó nhận ra được điểm đến và điểm kết thúc của nó.
Để con người gẩn gũi và hiểu hơn về sự chuyển động, em thử đem nó áp dụng vào trong
khỏng gian nội thất thông qua hình ảnh cách điệu của thiên nhiên. Chính cái muốn làm rõ
sự chuyến đó, đế dưới thị giác mọi người thấy được sự sôi động của nó đã thúc em đi tìm

hiểu về sự chuyển động và bố cục động vào trong khồng gian nội thất.

Phạm T h àn h Được-M SSV 106301098
1


ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VẨN HÓA THANH NIÊN

Trong cuộc sống đô thị hóa ngày nay của chúng ta, nhu cầu về một không gian sống đẹp
và thoải mái là một yếu tố vồ cùng quan trọng
Từ lâu con người đã quen với những khối hợp, hình vuông, hình tròn, những đường thảng
vuông gốc, với nhừng hình khối, đường nét, mảng nằm riêng lẻ tạo nên một bố cục đon lẻ
chưa có tính gắn kết lại với nhau, khi tất cả chúng được xếp gần nhau tạo nên một sự
chuyển động. Thi những hình khối đó tạo nên một không gian mềm mại dễ chịu có sự tiếp
nối tạo nên sự chuyển động làm cho không gian sống trở nên sôi động và tràn ngập sức
sống.

II.

Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ

tài

Trong cuộc sống đồ thị hóa ngày nay của chủng ta, nhu cầu về một không gian sống
đẹp và thoải mái là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Từ lâu con người đã quen với những khối hợp, hình vuông, hình tròn, những đường
thảng vuông gốc, vởi những hình khối, đường nét, mảng nằm riêng lẻ tạo nên một bô
cục đơn lẻ chưa có tính gắn kết lại với nhau, khi tất cả chúng được xếp gần nhau tạo
nên một sự chuyển động. Thì những hình khối đó tạo nên một không gian mềm mại, dễ
chịu có sự tiếp nối tạo nên sự chuvển động làm cho không gian trở nên sôi động và
tràn ngập sức sống.
Với các nhà vãn hóa đã có tuy nhiều nhưng để tạo ra một không gian riêng cho nhà
văn hóa thì đó là cái cần nhất trong đồ án lần này em cần làm rồ và là nhu cẩu cần thiết
của một đồ án tuy chức năng và nhiệm vụ rất ít có sự khác biệt nhiều.
Tồ chức các loại hình hoạt động văn hóa thông tin tại chồ hoặc lưu động phục vụ nhu cầu vui
Phạm Thành Được-M SSV 106301098
2


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP- NỘI THÁT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân như biểu diễn nghệ thuật, thông
tin triển lãm, chiếu phim, hội thảo chuyên đề, tổ chức hệ thống dịch vụ văn hóa.
Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng và tập huấn năng khiếu nghệ
thuật cho đối tượng trong và ngoài quận. Tồ chức và duy trì hoạt động văn hóa thư viện, nhà
truyền thống, bảo tồn bảo tàng Ưên cơ sở nhu cầu cua địa phương và quy định của ngành văn
hóa.
Hồ trợ, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ văn hóa thông tin để phục vụ cho các hoạt động của
Trung tâm, đồng thời tạo nguồn thu đảm bảo cân đối thu chi, đáp ứng yêu cầu phát triển và
nâng cao chất lương hoạt động của Trung tâm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Quản lý và sử dụng có hiệu qủa tài sản, phương tiện vật chất, lao động, tiền vốn của đơn vị
theo đúng chính sách chế độ quy định của Nhà nước. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho
dội ngũ cán bộ nhân viên đơn vị.
2.1 .MỤC TIÊU NGHIÊN

cứuĐỀ TÀI.

Tập trung nghiên cứu và đi sâu vào trong tất cả đặc điểm và tính chất của sự chuyển động để áp
dụng vào trong các không gian thiết kế công trình nhà văn hóa.
Và nghiên cứu các loại động trong thị giác, động không đơn thuần là sự chuyển động mà đôi
khi trong thi giác động là diễn ra bất thường tạo ra một bố cục khồng gian động.
Tìm hiêu về tất cả các đặc điểm của động trong các không gian .Động được xem là một phong
cách hiện đại. Và được thiết kế thông qua các hình ảnh được cách điệu từ thiên nhiên cuộc
sống đời thường quanh ta. Với đường nét, màu sắc, mảng khối, ánh sáng cũng tuân theo những
hình ảnh được cách điệu theo phong cách hiện đại đó, những đường nét mảng, khối không đi
Phạm Thành Được-M SSV 106301098
3


ĐỎ ÁN TÔTNGHIỆP- N ộ ỉ THẮT NHÀ VĂN HỎA THANH NỈỂN

theo một quy luận nào cả tạo ra cảm giác động.

in.

I. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đồ án chỉ án áp dụng nghiên cứu các loại chuyển động là những đường cong, và những
biết động trong thi giác.
Đê tạo ra khỏng gian mới em thử áp dụng vào khồng gian động trong nhà văn hóa thanh
niên.
+ Khu vực sảnh -g iao lưu
+ Khu vực cà phê-giải lao
+ Khu vực thư viện
+ Khu vực khán phòng

IV. TÓM TẮT NỘI DƯNG
Đồ án gồm 3 chương:
Chương 1: Sơ lược về nhà văn hóa
Chương 2: Ngicn cứu các yếu tố liên quan để thiết k ế đổ tài.
Chương 3: ứ n g dụng những nghiên cứu ỏ trên vào công trình nhà văn hóa thanh niên
CHƯƠNG I; S ơ LƯỢC NHÀ VĂN HÓA
1.1. Giói thiệu về nhà văn hóa.
Nhà văn hóa là nơi giao lưu học hỏi các nền văn hóa của vùng đó nó được thề hiện như là
một bộ mặt của nền văn hóa truyền thống nơi đó, nhà văn hóa cũng còn được thể hiện một
nền văn hóa phong tục tập quán của người dân sống nơi đó.
Nhà văn hóa cũng là nơi giao lưu biều diễn của các ca sĩ cũng như các lại hình sân khấu
diễn ra nơi đâv.
Nhà văn hóa cũng là nơi thư giản của mọi người cũng có những khu café thư giản.
P hạm T h àn h Được-M SSV 106301098

4


ĐỎ ÂN TÔT NGHIỆP- NỘI THẮT NHÀ VĂN HỎA PHANH NIÊN

Và đồng thời cũng có những lớp học, nói chung nhà văn hóa là tập trung gần khác đầy đủ
các loại hình công cộng.

Nhũng nơi đất trống cũng có thể trở thành một sân khấu văn hóa nó có thể diễn ra lúc nào
mà người xưa coi đó là một hội trường của nhà văn hóa.

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
5


ĐÔ Ả N TÓT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

JT ?

Hội trường văn hóa đôi khi là bãi đất,( sân đất) đồi khi như là một sân khấu nhà hat lớn để
thể hiện nét văn hóa.

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
6


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP- NỘI THẨTNHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

1.2 Đặc dem của nhà văn hóa

Nhà văn hóa thanh niên là nơi giao lưu học hỏi noi vui chơi giải trí của các thanh niên, sinh
viên, học sinh mang lại một không gian sống hết sức lành mạnh và hữu ích,

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

cứu

2.1. Vật liệu
Vật liệu chủ yếu cho nhà vãn hóa nhà văn hóa vói khán phòng hội thảo gỗ tạo nên sư
ấm cúng tkhi bước vào trong khán phòng dồng thời cũng tạo ra sụ cách âm rất tốt,
sàn chủ yếu là gạch và đá ,

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
7


ĐÔ Á N TÔT NGHIỆP- NỘI THẮT NHÀ VẨN HỎA THANH NIÊN

Trong thư viện còn có thảm

-

Chất liệu sáng bóng: có đá bóng, các vật dụng như ghế ngồi được sử dung nhựa bóng,

-

- Vật liệu được thể hiên trong khu khán phòng với chất liệu gồ

2.2. Ánh sáng và màu sắc
màu sắc được thể hiện với chất hiện đại với những điểm nhấn màu đỏ làm cho không
gian thêm phần xinh động, và sự chuyển động cũng xuyên suốt trong từ ngoài vào trong với
các gôm màu từ nhạt từ ngoài vào trong với có sự duy chuyền của tông màu đỏ. Làm cho
không gian có chiều sâu, ánh sáng chủ yếu lấv ánh sáng ngoài trời bởi các thông tầng và các
mặt kính xung quanh, nhà văn hóa với không gian tương đối rộng với những sảnh hành lang
tạo nên một thể thống nhất

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
8


ĐÔ Á N TÔT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VẪN HỎA THANH NIÊN

2.4. nghiên cứu của nhà văn hóa

Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt và chia sẻ kinh nghệm. Tại đây thành viên có thể giao lưu chia
sẽ những kinh nghiệm của minh.

2.4.2. Hồ sơ kiến trúc công trình : công trình được lấy từ đồ ản tốt nghiệp của sinh viên
kiến trúc với khả năng thực thi cao nên em chọn hồ sơ này cho bài làm nội thất tốt nghiệp của
mình.

Sơ ĐỐ VỊ TRÍ KHU ĐẤT XÂY DựNG

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
9


ĐÔ Á N TÔTNGHIỆP-NỘI THẤT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
10


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP- NỘI THÁT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

Mặt bằng tầng 2

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
11


ĐỎ Á N TÓTNGHIỆP- NỘI THÁT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

Mặt đứng hướng đồng nam

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
12


ĐÔ Á N TÔT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

Mặt đứng kiến trúc

Phạm Thành Được-MSSV 106301098
13


Đ Ỏ Ả N TÓT NGHIỆP- NỘI THÁT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

CHƯƠNG III; ỨNG DỤNG Ý TƯỞNG VÀO KHÔNG GIAN THIẾT3.1. Các không gian thiết k ế
3.2 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ c h o
2.1 Khu sảnh đón- giao lưu.

từng

KHỒNG

g ia n

Sảnh đón- giao lưu. Sảnh vừa là đón khách còn là nơi giao lưu của các thanh niên khi đi
vào
nhà văn hóa,
Sảnh đón còn la nơi làm giao tiếp của không gian bên trong và không gian bên trong và
không gian bên ngoài, là nơi chuyển tiếp của các khu chức năng,
Sử dụng nhừng mảng khối .đường nét làm tiền đề cho các khồng gian, sảnh tạo những đường
chuyển động tạo trên trần, sàn, còn dùng các mảng để trang trí các mảng tường tạo nên sức thu
hút mọi người đi vào các khu khác của nhà văn hóa,
Những đường line chiếu sang cũng được bố trí để liên kết giữ các khu vực trong nhà ván hóa.
Để tạo nên sự gắn kết của từng không gian.
Sự chuyển động- nói một cách đơn giản đây là khái niệm mô tả trạng thái thay đồi về vị trí của
một sự vật bất kỳ.Chuyển động luôn được định nghĩa trên một hệ quy chiếu xác định. Sự
chuyển động là cơ sở tối cần thiết của một trạng thái tồn tại: tiền đề tất yếu tạo ra sự "tôn tại"
và là động lực đề duy trì sự "tồn tại" đó- nói một cách khác nó là sự phủ nhận của Hư vô.
Chuyển động là sự thay đổi vị trí của một đối tượng từ nơi này sang nơi khác. Chuyển
động có thề nhanh hay chậm, có quy luật hay không có quy luật, theo đường thẳng hay
P h ạm T h àn h Được-M SSV 106301098

14


ĐỎ ẤN TÔT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VÃN HỎA THANH NIÊN

đường cong, có gia tốc hay không có gia tốc.
“ Sự chuyển động “ trong nghệ thuật thị giác thường không được xem xét dưới góc độ vật ỉý
mà chi là “ càm giác động”, tức là sự liên tưởng đến chuyến động, là ào giác được tạo ra dựa
vào thói quen và lối mòn trong suy nghĩ của người xem.

Chuyển động theo chuều hướng tự do, tao cho cám giác con người thỏa mái mà nhất la
lứa tuoi thanh thiếu niên,
Chuyển động một cách tự do, cũng làm ngôn ngữ thiết kế cho không gian sánh đón

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
15


ĐÔ ÁN TÔT NGHIỆP- NỘI THẮT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

l.SẢNH -GIAO LƯU

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
16


ĐỎ ẤN TÓT NGHIỆP- NỘI THẢT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

Các đường chuyển động trên trần với các đường chuyển động trên tường tạo nên những nét
mới lạ trong không gian sảnh đón.

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
17


ĐỎ ẨN TỐT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VẪN HÓA THANH NIÊN

Sảnh với không gian lớn ngay khu vực hành lang có sự chuyển động trong
những nét uyển chuyển của khu cầu thang với những đường chuyển động trên mặt diện tạo nên
các bức ngăn mới lạ.

KHƯ CAFÉ- GIAI LAO

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
18


ĐỎ ÁN TỐT NGHIỆP- NỘI THẤT NHÀ VĂN HỎA THANH NIÊN

Khu café- giải lao được sử dụng những đường cong, những đường chuyển động tạo nên một
khối chuyển động xuyên suốt trên sàn, tường, trần, tạo nên một thể chuyển động, một thể thống
nhất, với ghế màu đỏ tạo điểm nhất cho không gian, với những đường khung kính của kiến trúc
cũng góp phẩn cho góc nhìn xuyên suốt.

KHU THƯ VIỆN

Khu thư viện cũng được tạo thành những đường cong chuyển động ngăn cách giữ thảm với
sàn, đồng thời cũng tạo nhứng đường chạy trên trần, các kệ sách trong khối thư viện được thể
được ngăn cách bởi các mảng tường trang trí, ở dưới có ghế ngồi đọc.

Phạm Thành Được-M SSV 106301098
19


ĐỎ ÁN TÔT NGHIỆP- NỘI THÁT NHÀ VĂN HÓA THẢNH NIÊN

Kệ sách sát tường là những đường line chuyển động từ trên trần xuống vừ làm kệ sách vừa làm
mảng trang trí.
Phạm Thành Được-M SSV 106301098
20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×