Tải bản đầy đủ

Nội thất nhà trẻ cần thơ (ý tưởng sử dụng sucudo, rubik, crosswork và các ô chữ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ H ồ CHÍ MINH
------------- oOo------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Tên để tài: NÔI THÂT NHÀ TRẺ CAN t h ơ
Chuyên ngành : Thiết kế nội thất
Mã số ngành : 301

GVHD : KTS PHẠM QUANG DUY
SVTH : Ngô Thị Thanh Thảo
MSSV : 106301125
Lớp

: 06 DNT1

TRIj NGgHitỸTHÚẠĨ

/ icm ooíH T

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỌNG HOA XA HOI CHƯ NGHIA VIẸT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

Dâc láp - Tư do ~ Hanh phúc

NHIỆM VỤ Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN :NGÔ THỊ THANH THẢO

M SSV : 106301125

NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT

L Ớ P :0 6 D N T 1

ì.

Đâu đê Đỏ án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :...............................................................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:................................................................................................
5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn

1/................................................

.................................................

2/ ..................................................................

.....................................................................

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.

Ngày

thúng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (châm sơ bộ):............................
Đơn vị:...............................................................
Ngày bảo vệ:.....................................................
Điểm tổng :kết:.................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rổ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

.77.ỈÌÌOỈSL.. .v u n ..
.Vđ... ..rỵf\LsJỉa^

.. .¿tm l

¿u?.?..rhi... M vk.... .Ttíul.

íc£ux^..dxtem... rlhi.Ạ?)..

.. ý..;7Ẩ^.o^.................

. .^ỵflẴ )S ũ íị....... C&.T)... Y7ẨC... .a S v /đ . ... .TTÊỂu/c.. S ú ? . ./T^ỉliẬtrĩTi. .7fe-.c, >.

/^ t...^ ^ ....^ ...í^ J ^ ..A ^ ^ ...j^ A a ....S Y ^ ..\2 ^ ....(è Á ....(^ C ứ .'ìu ầ M 7 .y
/yuềr.. .ỵịdcs.tASì

u £ u k . m/£i&/u.

TT.... Ổr4.£...

.................

..ỵộÀi£h\... .TtẨruX^-../c-£. ...ỈA....:. 6wẵx>^,...... .'.

.CÌM..r .j43Ũ.4£r...dẠù...... c Ẩ x i...<
tìẨCr....<
ĩAA^..Ĩ7ĩJ/l/..Ầề:...ÙJ}.

CJ^>rz..AìẨ:Ujĩný

7V
..T^.ús...... ... .Srỉ&.. ..........................................................................................
_

V

~...ỉàoA.. ..vòm.....cao. ...ắOíM, cr(o.....TíẢtttCi..:..Lc::a:\ý .^u>72tt-....
2Lm<Ị..^T ^?...
...

Á

.... ;Sav....

..........................................

đỂ....(SU-»....r^íạjb...bm.

.7..ỂQ1 ,...lsàdL.......

Điểm số bằng sô"___________ Điểm sô" bằng chữ.

TP.HCM, ngày.£ũtháng..ij^năm 2010

(GV hướng dẫn ký và ghi rổ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
-Trong suôt quá trình làm Đồ án tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn sự
chỉ dạy tận tình của giáo viên hướng dẫn KTS Phạm Quang Duy, cùng với sự
hướng dẫn nhiệt tình của thầy mà em đã hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp
này. Ngoài ra, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cán bộ giảng viên
cùng toàn bộ thầy cô của khoa Mỹ thuật công nghiệp, ngành Thiết k ế nội
that đã tạo cơ hội tôt cho em học tập và giảng dạy từ những buổi đầu học tập
của em cho đên cuối thời gian học tập tại trường. Qua đây em xin chân
thành cảm ơn.


I. LỜI MỞ ĐÀƯ
1. Lí do chọn đề tài :
Trên một vài tờ báo hiện nay, hẳn các bạn đã không lạ gì với trò chơi ô chữ. Một
hình vẽ có đánh sô ở những nơi cần thiết, một trang chú dẫn nhừng hàng, cột,
dòng có đánh số tương ứng.
Và việc của bạn là đọc những lời chú dẫn, vận dụng trí não để tìm ra từ hoặc
nhóm từ, thậm chí là chữ cái mà lời chú dẫn ấy đề cập đến. Điền nó vào ô chữ
theo dòng có đánh số tương ứng. Khi nào khớp hết thì xem như bạn đã hoàn
thành trò chơi.
ơ Việt Nam, trò chơi ô chữ du nhập cũng khá sớm. Và hẳn bạn cũng đã đôi lần
thây trò chơi này lướt qua một thoáng trên truyên hình ở đoạn quảng cáo sữa đặc
có đường Trường Sinh.
Chơi ồ chữ tiếng Việt buổi đầu cũng khá chật vật do vần và thanh điệu, nhưng rồi
mọi việc đã diên ra khá suôn sẻ. Trên các báo đã xuất hiện những ô chữ tổng họp
khác. Đê giải được những ô chừ đó, bạn cần phải có một vốn kiến thức tự nhiên
và xã hội kha khá. Thêm vào đó là sự linh hoạt, nhạy bén trong cách dùng ngôn
ngữ.
Từ nhỏ, tôi đã đựơc sống trong môi trường yên tĩnh tự mình nghĩ ra các trò chơi,
càng lởn thì tôi đựoc tiêp xúc với những trò chơi hiện đại mà đ ối với tôi hồi đó,
đựơc chơi chúng là cả một niềm thích thú và tự hào. ..Và cũng đến lúc tôi trưởng
thành, săp trở thành một cử nhân đại học, tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu
hướng vê trẻ em và đặc biệt là trò rubik, sukudo và các ồ chữ.
2. Ý nghĩa và giá trị đề tài
2.1 Ý nghĩa:
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về một cuộc sống đầy đủ và hoàn hảo ngày
càng cao, đông hành với việc không gian sống của con người ngày càng đựoc mở
rộng, hoàn thiện vê mặt chức năng và cao hơn nữa là thẩm mỹ.
Đồ án này cũng là cơ hội để bản thân thể hiện, hoàn thiện và khẳng định khả
năng nghiên cứu cũng như thiết kế, tư duy, thể hiện gu thẩm mỹ của mình.
2.2 Giá trị đề tài:
Công trình được thiêt kê nhằm phục vụ cho tất cả các đôi tượng, đặc biệt là
những người thích sự sáng tạo, yêu văn hoá Việt, thích sông hoà nhập với thiên
nhiên, việc thoả mãn nhu cầu về không gian sông cho đốì tượng này cũng khá
bức thiết.Khẳng định về sức sáng tạo của người thiết k ế Việt Nam để hoà nhập
với các nước trên Thế giới.
3. Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu, t ìm sâu về đề tài để góp phần đưa những nghiên cứu vào ứng dụng
được đời sống thực tiễn .
Tạo ra một không gian giúp cho các công ty đồ chơi trí tuệ ở Việt Nam cũng như
mặt hàng tôt, có chọn lọc của các nước ngoài có thê giới thiệu sản phâm, và quan
trọng h ơn hêt là giúp cho các em nhò có thể chơi một cách thông minh tìm tòi và
học hỏi có hiệu quả và phát triển toàn diện nhất về mặt trí tuệ khi các em tiếp xúc
với các đô chơi như thế này.
4. Giói hạn đề tài:
Bài nghi ên cứu về rubik, Sudoku và các ô chữ trong không gian kiến trúc - nội

1


thất của trẻ em. Tạo ra một không gian mang tính khả thi giúp cho một thế hệ
măng non của đât nước có sân chơi riêng bổ ích.
II. NỘI DUNG
1. Lịch sử về đề tàỉ :
Puzzle là một trò chơi trí tuệ,là trò chơi đố, câu đố, hoặc trò chơi lấp hình, ghép
hình. Puzzle gôm có nhiêu loại, lọai nào cũng phải cân có sự tư duy logic, thông
minh, nhanh nhẹn, và đặc biệt cần có lòng kiên nhẫn.
Hiện nay puzzle đã trở thành một trò chơi phổ biến, thu hút nhiều đối tượng, và
các nhà sản xuất game 3D cũng đi sâu vào nghiên cứu trò chơi này.
Trong cuộc sông, puzzle cũng đem lại những giá trị nhất định, nó rèn luyện được
tính kiên nhẫn, nó còn được gọi là triết lý puzzle.
Puzzle có rất nhiều thể loại, nhưng 1 số thể loại chính và thịnh hành nhất hiện
nay là:
Jigsaw puzzle
Sukudo
Crossword puzzle
Ruble
1.1 Jigsaw puzzle:
Đối với các mục đích giảng dạy địa lý," John Spilsbury, một giáo viên ở Anh, là
người đâu tiên tạo ra jigsaw puzzle trong năm 1767. Adhering his maps to flat
hardwood, he used a fine saw to cut along the borders of the European countries,
and the jigsaw puzzle was bom. Hand-painted and made of wood, the puzzle was
a map of England and Wales, with each county making up a separate piece. Tuân
thủ của mình bản đô đê căn hộ chung cư cây phong, một người sử dụng thấy tốt
đê căt dọc theo biên giới của các quốc gia châu Ảu, và các jigsaw puzzle được
sinh ra. Tay-sơn và làm băng gỗ, các câu đố đã được một bản đồ của Anh và xứ
Wales, với mỗi hạt tạo ra một mảnh riêng biệt.
Soon, people began making pictorial jigsaw puzzles. Sớm, người dân đã bất đầu
làm ảnh jigsaw puzzles. Their purpose was to entertain rather than to teach. Mục
đích của họ là để giải trí hơn là để giảng dạy. The pieces in these earlv puzzles
were not interlocking. Các miêng trong nhừng sớm puzzles không được
interlocking. Not until the invention of power tools more than a century later did
jigsaw puzzles with fully interlocking pieces come into being. Không cho đến khi
chê quyên lực của các công cụ hơn một thê kỷ sau đó đã làm jigsaw puzzles với
đây đủ interlocking miếng đi vào được.
Năm 1880, Milton Bradley đầu tiên được thực hiện jigsaw puzzle cho trẻ em
"The smashed ký Locomotive." Bởi in một lithograph của một công cụ
locomotive tăm hơi và căt nó thành miếng, các "smashed lên" có hiệu lực khi
một đứa trẻ mở hộp và thấy sự locomotive trong tất cả các miếng. Vì vậy, các đối
tượng của "The smashed ký Locomotive" đã được để làm cho toàn bộ
locomotive lại một lần nữa.

2


1.2. Sukudo:
Tim Preston, giám đốc Puzzler Media - nhả xuất bản các tạp chí và sách câu đố
lớn nhât của Anh, cho răng Sudoku thực ra là phát minh của nhà toán hoc thế kỷ
18 Leonhard Euler. Là người gốc Basel (Thuv Sĩ), nhưng phần lớn cuộc đời
mình, ông phục vụ hoàng gia Nga ờ Sankt-Peterburg. Euler và có thú vui đưa ra
các câu đồ. Trong sô các trò chơi ông nghĩ ra có Hình vuông Latinh. Đó là sự sắp
xêp các con sô sao cho chúng không trùng lặp theo chiều ngang lẫn chiều dọc.
Euler thồng minh đên mức ông có thể thực hiện những phép tính phức tạp và xây
dựng các công thức hoàn toàn băng trí nhở, sau khi ông đã bị mù.Trong nhiều
năm, chỉ có giới toán hoc biết đến Hình vuông Latinh. Đến thập kỷ 1970, nhà
xuât bản Dell của Mỵ đưa nó vào những tập sách đố, và đặt tên cho nó là Vị trí
con số.
Với một cái tên chán ngắt như thế, chả mấy chốc nó đã rơi vào lãng quên,
Preston bình luận. Nhưng may mắn là trò chơi được đưa tới Nhât và một nhà
xuất bản có tên là Nikoli đổi tên nó thành Sudoku.
3


Ở Nhât tất cả các câu đố Sudoku đều được viết tay. Preston cho đó là một điều lạ
lùng: Họ có rất nhiều tác giả. Ai mà có câu đố được đáng trên một trong các tạp
chí của Nikoli coi đó một vinh dự lớn. Bạn có thể nghĩ rằng một nước công nghệ
cao như Nhât phải nghĩ ra những chương trình máy tính để làm những câu đố
này... Nhưng họ khẳng định các câu đố viết tay hay hom nhiều.

1.3 Crossword:
Trên một vài tờ báo hiện nay, hẳn các bạn đã không lạ gì với trò chơi ô chữ. Một
hình vẽ có đánh số ở những nơi cần thiết, một trang chú dẫn những hàng, cột,
dòng có đánh số tương ứng. Và việc của bạn là đọc những lời chú dẫn, vận dụng
trí não để tìm ra từ hoặc nhóm từ, thậm chí là chữ cái mà lời chú dẫn ấy đề cập
đến. Điền nó vào ô chữ theo dòng có đánh số tương ửng. Khi nào khớp hết thì
xem như bạn đã hoàn thành trò chơi. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi: Ai đã
nghĩ ra trò chơi ô chữ?
Chuyện bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ 20 này, vào một ngày tháng Giêng năm 1901,
chàng trai mang tên Victor Orwill đã bị kết án 3 nám ngồi “bóc lịch” sau song
sắt. Anh ta là thủ phạm của một vụ tai nạn ô tô.
Trong thời gian chịu án tại nhà tù Pretoria (Nam Phi), để giải buồn, Onvill chơi
trò viết những chữ cái lên các ô vuông trên tờ giấy kẻ carô. Bỗng anh phát hiện ra
những chữ cái đó ngẫu nhiên tạo thành những từ thú vị ở các giao điểm. Sửa sang
lại và anh quyết định gửi “công trình lao động” của mình tới tòa soạn một tờ báo
lớn ở thủ đô.
Thấy hay hay, ban biên tập cho đáng. Ngay lập tức, ô chữ (crossword puzzle) của
Orwill được đông đào độc giả đón nhận và say mê giải. Báo bán chạy hẳn lên và
tờ báo này trờ thành một ấn phẩm có số lượng phát hành rất lớn. Ngồi trong tù,
Onvill vẫn tiếp tục miệt mài sáng tác, duy trì mục ô chữ cho tờ báo. Trò giải
trí thú vị này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, thu hút nhiều triệu người
chơi (bao gồm cả giải đố trên báo lẫn sáng tác). Tháng 7.1982, Robert Turcot ở
Quebec (Canada) đã lập một bản ô chừ có 82.944 ô vuông (288x288) với diện
tích 3,61m2(l,9xl,9m). Ô chữ này có đến 12.489 chữ đọc theo hàng ngang và
13.125 chữ đọc theo hàng dọc.
4


Ờ Nga, trò chơi này có tên là “Kpoccbopabi” và nó phổ biến đến nỗi có hẳn
một tập sách in toàn bộ ô chữ với số lượng phát hành lớn. Các loại báo chí sinh
động và hấp dẫn hẳn lên nhờ ô chữ. Còn “nhà sáng chế” Victor Orwill thì sao?
Cho tới khi Orvvill mãn hạn tù thì tài khoản mang tên anh ờ nhà băng đã lên tới 9
triệu đô la tiền nhuận bút cho những ô chữ do anh sáng tác.
Hiện nay, tại thành phố Captown của Cộng hòa Nam Phi, bạn có thê nhìn thấy
ngồi mộ của Orvvill với tấm bia đá có khắc hình ô chữ. Có lẽ đó là tâm bia mộ
độc nhất vô nhị trên thế giới...

1.4. Sukudo:
Tim Preston, giám đốc Puzzler Media - nhả xuất bản các tạp chí và sách câu đố
lớn nhất của Anh, cho rằng Sudoku thực ra là phát minh của nhả toán hoc thê kỷ
18 Leonhard Euler. Là người gốc Basel (Thuy Sĩ), nhưng phần lớn cuộc đời
mình, ông phục vụ hoàng gia Nga ở Sankt-Peterburg. Euler và có thú vui đưa ra
các câu đố. Trong số các trò chơi ông nghĩ ra có Hình vuông Latinh. Đó là sự săp
xếp các con số sao cho chúng không trùng lặp theo chiêu ngang lân chiêu dọc.
Euler thông minh đến mức ông cỏ thể thực hiện những phép tính phức tạp và xây
dựng các công thức hoàn toàn bằng trí nhớ, sau khi ông đã bị mù.Trong nhiêu
năm, chỉ có giới toán học biết đến Hình vuông Latinh. Đên thập kỷ 1970, nhà
xuất bản Dell của Mỹ đưa nó vào những tập sách đố, và đặt tên cho nó là Vị trí
con số.
Với một cái tên chán ngắt như thế, chả mấy chốc nó đã rơi vào lãng quên,
Preston bình luận. Nhưng may mắn là trò chơi được đưa tới Nhật và một nhà
xuất bản có tên là Nikoli đồi tên nó thành Sudoku.
Ở Nhật, tất cả các câu đố Sudoku đều được viết tay. Preston cho đó là một điều lạ
lùng: Họ có rất nhiều tác giả. Ai mà có câu đố được đăng trên một trong các tạp
chí của Nikoli coi đó một vinh dự lớn. Bạn có thể nghĩ răng một nước công nghệ
cao như Nhật phải nghĩ ra những chương trình máy tính để làm những câu đố
này... Nhưng họ khẳng định các câu đố viết tay hay hơn nhiêu.

5


2. Hiện trang và thực tế đề tàì
Thực tế ở Việt Nam hiện nay, các sảnphẩm đồ chơi càng ngày đa dạng phong
phú về kiểu dáng và công năng, rất nhiều mặt hàng dồ chơi tràn ngập vào Việt
Nam với nhiều xuất xứ khác nhau. Việt kiểm soát các mặt hàng đồ chơi này rất
khó khăn. Chủ yếu loại đồ chơi được bày bán trong siêu thị, trong khu trung tâm
thương mại và tràn ngập ừong các cửa hàng đồ chơi trẻ em, nhưng không cỏ một
thể thong nhất định.
Khảo sát cho thấy, các bậc phụ huynh ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa
chọn đồ chơi cho con em mình, không chỉ về kiểu dáng và màu sắc ngộ nghĩnh,
bắt mắt, mà càng ngày các bậc phụ huynh càng chú trọng đến khả năng giúp trẻ
sáng tạo, và phát triển toàn diện nhất về mặt trí tuệ của ữẻ.
Các loại đồ chơi lắp ghép của việt Nam như đồ chơi gỗ của Hoàng Tiến Phát hay
những bộ lắp ghép thông minh của Lego... và có rất nhiều sách giúp trẻ có thể dễ
dàng nhạ biết thế giới xung quanh, và khả năng thích nghi cao, phát triển vượt
bậc về trí tuệ nếu như biết cách chơi và học.
Trong các khu trung tâm, siêu thị và các cửa hàng bán đồ chơi nhỏ lẻ, vẫn còn
tràn ngập những mặt hàng gây ảnh hưởng xấu tới nhận thức của ừẻ, ảnh hưởng
không ít tới sự hình thành nhân cách của trẻ sau này.
Chúng ta cũng đặt những dự án tạo nên sân chơi lành mạnh cho trẻ có thể phát
huy mức cao nhất khả năng tư duy sáng tạo, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn lực
của đất nước từ khi các trẻ còn ở mức tuổi bập bẹ biết nói và biết đi.
Cách tổ chức và ý tường
Bắt nguồn từ các ý tưởng các tác giả đã khai thác triệt để từ vé đẹp và công dụng
của
Các ừò chơi.

6


wvww shutter stock com

www shutterstock.com

21080311

18957862

wwM.shutterstock.com

20941990


.1. Phương pháp tô VMừx VH sáiig tác*
'tả i nguổn tử các V tưcme tãe 9 »3 đổ khai thác và ứng dụng triệt đe từ vc đẹp đốn
cỏ n 2 đụn 2 cua trò choi.

Trước hét. ứng đụng nhiều troné khõnẹ 2 Ịan nội thất tạo nên các o chữ số.khỏng
gian iứn dùng nhừna mảne sukudo. Bôn cạnh dỏ còn dù na ch úna lạo nõ nhừne
hộ hàn ehẻ, nhữne rrò chơi... tạo nên những khỡĩìã gian ỉinh dộng phù hợp với
cá lính và sờ thích của trẻ.


III. PHÀN KÉT LUẶN
Đe tài chấc hẳn sẽ không có gì lạ nhưng với hi vọng sẽ mới cho tất cả mọi người
một hướng nhìn và quan tâm với trẻ tạo một sân chơi tốt và giúp trẻ lớn lẽn
trong môi trường xanh, sạch, đẹp. chúng ta có thể nhận ra sự ảnh hưởng to lớn
của mỹ thuật ứng dụng ở tất cả các mặt, lĩnh vực của đời sống, vì thế là một nhà
thiết kê , ở mỗi chúng ta cần có một huvvonsg đi riêng, một phong cách riêng để
tạo sự khác biệt.
Bảo vệ đô án tôt nghiệp là cợ hội học hỏi cuối cùng của một quá trình học. đó là
đợt học tập. trải nghiệm có tính chất tồng quát và thực tiễn nhất mà mỗi sinh viên
trước khi bước vào nghề hân hạnh có được.
Đô án van còn nhiều thiếu sót về mặt hình thức thể hiện cũng như ý tường, em
mong rang sẽ nhận được sự nhận xét quý giá từ hội đồng cũng như giáo viên
hướng dẫn tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn.

9


MỤC LỤC
PHẨN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn dề tài
2. Ý nghĩa và giá trị đề tài
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Giới hạn đề tài
I. NỘI DUNG
ỉ . Lịch sử về đề tài nghiên cứu
1.1 jigsaw puzzle
1.2 sukudo
1.3 crossword
1.4 Rubik
2. Hiện trạng và thực tế đề tài
3. ưng dụng Rubik, sukudo và các ô chừ trong nội thât

i

10


Ö

__ sc
■■ o
^
►™'<
u

2E '<
«
^

ib

iz S
IT

>

a

r i l l

Of c*3

— I
“ *“ N

Trip !— 1
T_ .i T P o

1

xn
~2
1

t

1 cn
-,

r

X

I

Eh
*4j
p
Eh

CQ
OS
o

vI X

£V

33
*

'<

"L

¿ 1 r ‘¿
1 ~)
-s ^
—i - 1Ñ
- ‘-N 1 1

L1
n

---- !
ỈÌ 1

X71

xn

— .

^
cS

II 1

ị ÎT'YI

h -1
1__ _

«

M
o
p

<

p
H

«W
p

b X
a z

Eh
«
H
Ä
Eh

ÎH
2

¡ Z

o
1—
z
Ç*
,o
• o v>
c/3
••
0
z
c

1
H
'><

0

z

X

Eh LO
CM
3
p H - f-H
a X rH
Eh o
2
00
2 > o V£>
X Ö o
(if ã cH

p

p
b

X>

ft«
rH
Eh
p
Q
Vi>

o

p
p
'3
e>
p

p
,*H

Eh CO a, b
COs P u

> > WÓ s

o
-I
o

V.N

I
•N
-I
p


NỘI THẤT NHÀ TRẺ CẦN THƠNỘI THẤT NHÀ TRẺ CẲN THƠ


NỘI THẤT NHÀ TRẺ CẦN THƠ

PHỐI CẢNH NGOẠI T


Z

ö
X
Û-

o
X

z

o
o

<0


AW
MCiởc I N

o


NỘI THẤT NHÀ TRẺ C Ầ N THƠ

NHÓM 1 PHƯƠNG A n 1


NỘI THẤT NHÀ TRẺ C Ầ N THƠNỘI THẤT NHÀ TRẺ CẦN THƠ
T H U y i Ệ N
TRUÔNG J i..;r iriJA ĨC Ở N G NGH Ệ T P K M

A O ịC O tT h ĩÌ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×