Tải bản đầy đủ

Nội thất nhà trẻ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
---------- 0O0----------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề T à i:

NỘI THẤT NHÀ TRẺ
Chuyên ngành: Nội Thất
Mã sô" ngành : 301

T H U VI ẸN

I

e S iắ

GVHD : Thầy Đinh Anh Tuân
SYTH : Nguyễn Thị Thu Hiền
MSSV : 1Ơ6301035


Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010
m...

j

ít


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA :MỸ THUẬT CỒNG NGHIỆP
BỘ MÔN : NỘI THẤT
HỌ VÀ TÊN: NGƯYẼN THỊ THƯ HIEN
MSSV
: 106301035
NGÀNH
: THIẾT KE n ộ i THAT
LỚP
: DNT01
1.Đầu đề Đồ án tôt nghiệp:
NỘI THẤT NHÀ TRẺ
2.

Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
ỉ / Bàn vẽ bằng máy tính in màu hay rọi ảnh kỹ thuật số ( không yêu cầu dán

lên ván MDF hav carton ) :
- Tối thiểu 8 bản, tối đa 14 bản ( khối lượng bắt buộc)
- Kích thước bản vể : 600 X 800 mm

Gồm có:
Từ 1 - 2 bản : Giới thiệu đề tài, ý tưởng và hướng nghiên cứu chính của đồ án.
-

02 bản : Hồ sư kiến trúc công trình, giới hạn khồng gian, tổ chức mặt bằng thé
hiện mới.

-

Các bản còn lại : Nội dung thiết ké bao gồm các phối cảnh , mặt bằng, mặt cắt,
mặt đứng có liên quan, thiết kế chi tiết sản phấm(cỏ ứng dụng trong công trình)
, phần kỹ thuật yêu cầu trình bày đúng theo qui định thiết kế.

-

Các bản vẽ phải có dầy dủ thông tin số trang, thông tin về nội dung bên trong
bản vẽ ( phải viết tiếng Việt có dấu , hạn chế sử dụng tiếng nước ngoài ).

Các bản vẽ phái cỏ đầy đủ thông tin số
2/ Thuyết minh tốt nghiệp : ( Theo qui dịnh chung của trường )
-

In màu trên 1 mặt giấy A4

-

Giới thiệu phân tích dề tài, hướng nghiên cứu chính của đồ án, nhiệm vụ thiết
kế.


-

Thuyết minh phương án thiết ké, kỹ thuật với các chỉ số thiết kế ( MB, MĐ ) và
hình vẽ minh hoạ cần thiết, phối cảnh các không gian chính trong đồ án ứng
dụng.

-

Thuyết minh ycu cầu trình bày dẹp, phải có chữ ký của giáo vicn hướng dẫn và
tờ giao nhiệm vụ đò án.

3/ Khối lượng mở rộng ( không bát buộc ): tùy theo nội dung dồ án, điều kiện và
khả năng, s v có thể chọn các hình thức sau để hỗ trợ thuyết trình cho bài đồ án :
-

Các san phẩm hỗ trợ thuyết trình : bài thuyết trình powerpoint, phim 3D hay

flash, nhạc nền, bán in tăng cường ( khổ A4 ), poster, mô hình hoặc sản phẩm
thật....

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :22/03/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/07/2010
Họ tên người hướng dẫn :
Thầy ĐINH ANH TUAN

Phần hướng dẫn:
Nội thất nhà trẻ

Nội dung và yêu cầu DATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20Ị 0
CHỦ NHỈẸM BỘ MÔN
(Ký và ghi rổ họ tên)

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ): ..................................................
Đơn v ị:...................................................................................
Ngày bảo v ệ :........................................................................
Điểm tổng kết:......................................................................
Nơi
• lượ trff Fin


án

tốt nghiên*
. r .................................................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm sô" bằng số.

Điểm sô" bằng chữ.
TP.HCM, ngày........tháng........ năm 2010

iị


LỜI CẢM ƠN
Để có kiến thức như ngày hôm nay ,em xin gửi lời cảm ơn chân
thành của mình đên các Thầy Cô Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại
Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM đã tận tình truyền đạt những kiến thức
bổ ích cho em trong suốit thời gian em học vừa qua .
Và bằng lòng tôn kính của mình, em chân thành cảm ơn đến các
Thầy cô thuộc chuyên ngành nội thất, với tất cả kiến thức và sự nhiệt huyết
của các Thầy Cô đã trang bị cho em những kiến thức sâu về chuyên môn để
em hoàn thành tôt các mồn đồ án trong những năm cuối chuyên ngành . Và
nêu không có sự hướng dẫn tận tình của Thầy Đinh Anh Tuấn đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình làm đồ án thì em không thể hoàn
thành tôt bài tốt nghiệp của mình như mong muôn .Em xin gửi lời cảm ơn
chân thành nhất đến Thầy.
Em xin chân thành cảm ơn !


MỤC LỤC
Nội Dung

Trang

Chưưng 1: Khái Quát v ề Thể Loại Đề Tài
1.1 Lý do chọn đề tà i....................................................................................... 1
1.2 Tinh hình nghiên cứu đề t à i ...................................................................................................2
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
ỉ .3.1 Màu và sắc ..........................................................................................3
1.3.2 Ấnh sáng tự nhiên............................................................................ 5
1.4 Đôi tượng nghiên cứu................................................................................. 5
1.5 Giới hạn đề tài.............................................................................................5
Chương 2 : Tống Quan Lịch sử Đề Tài
2.1 Lịch sử đề tài nghiên cứu.......................................................................... 7
2.2 Ý nghĩa của trái cây trong thiết k ế ........................................................... 7
Chương 3 : Phương Pháp Tổ Chức Và Sáng Tác
3.1 Sưu tầm tài liệu.......................................................................................... 9
3.2 Nghiên cứu đề tài..................................................................................... 10
3.2.1 Trái kiwi....................................................................................... 10
3.2.2 Trái cam....................................................................................... 11
3.2.3 Trái dưa hấu................................................................................. 11
Chương 4 : Ưng Dụng Hình Tượng ,Màu sắc Trái Cây Vào Nội Thất
Nhà Trẻ
4.1 Hồ sơ kiến trúc............................................................................................13
4.2 Nhiệm vụ thiết k ế ....................................................................................17
Chương 5 : KÊT QUẢ NGHIÊN cứu SÁNG TÁC
5.1 Lớp học nhóm trẻ 3 tuổi .......................................................................... 19
5.2 Lớp học nhóm trẻ 4 tu ổ i...........................................................................22
5.3 Lớp học nhóm trẻ 5 tu ổ i...........................................................................25
5.4 Sân vui chơi trên sân thưựng....................................................................28
Chương 6 : Kết Luận Chung...............................................................................31
Tài liệu tham khảo.................................................................................................. 32


Để tài:N ỏl THẤT NHÀ TRẺ

GVHD:Tháv ĐINH ANH TUẤN

CHƯƠNG 1 :KHÁI QUÁ I VE THÊ LOẠI ĐE t à i
LI Lỷ do chon để tà! :
-

Ngày nay nước ta đang trên bước đường hội nhập quốc tế và ngày càng
phát triển, đời sông vật chất ciìa người dân ngày càng được đầy điì hơn thì
người ta bắt đầu có nhu cầu giải trí về mặt tinh thần ,các khu đô thị mđi bắt
đầu được xây dựng và hình thành với tốc độ mạnh mẽ, không gian sông
không chỉ dừng lại đơn giản là nơi che mưa tránh nắng mà còn mang một vẻ
dẹp của riêng mỗi nhà qua tính năng thẫm mỹ của mồi người.Thực trạng nước
ta lại cho thấy ,có nhiều nhà trẻ về mặt vật chất vẫn chưa đáp ứng được khả
năng vui chơi giải trí nhưng về mặt giá trị tinh thần chưa cao , các công trình
kiến trúc nội thất nhà trẻ ở Việt Nam còn quá đơn giản về mặt hình thức và
nội dung .vẫn chưa có khu lớp học nào được thiết kế theo I đặc thù riêng ,
hay khu vui chơi riêng biệt nào đáp ứng nhu cầu trẻ con vừa là nơi vui chơi
vừa là môi trường học tập ,nơi phụ huynh có thể gửi gắm con em mình vào
học,và là môi trường ước mơ của các bé giúp các bé có cảm giác thích đến
trường mồi ngày .

-

Xã hội phát triển , nghề thiết kế ra đời như 1 tất yếu của tiến trình xã hội
và nó đã trở thành nghề của thời thượng rất được nhiều người ưa chuộng
.Trường đào tạo ngành thiết kế tuy đã xuâ't hiện từ thập niên 60 ở nước ta
nhưng chỉ mới phát triển ở những năm gần đây , tư liệu và thông tin về phần
nhìn của ngành mỹ thuật công nghiệp mới ở Việt Nam rất í t , phần lớn là tư
liệu từ nước ngoài , gây không ít trở ngại cho những ai quan tâm muôn tìm
hiểu về ngành mỹ thuật công nghiệp trong nước .
Trong cuộc sông hằng ngày, mỗi người đều chọn cho mình đến một nơi nào

đó để thư giãn ,vui chơi. Một ngôi trường nhà trẻ không những cung cấp với
SVTHrNGƯYẾN THỊ THƯ HEN
Trang 1


Đề tài:N ỏl THẤT NHÀ TRẺ______________________________ G V H PThẩy ĐINH ANH TUAN

thiết bị ,học tập,ăn uống đầy đủ mà còn có thể là 1 khu vui chơi,một không
gian giải trí để bé có thể giải trí và hoc tập với tinh thần thoải mái như I thế
giới thần tiên trong truyện cổ tích dành cho các bé..Thường thường chúng
chỉ được ba me cho đi vui chơi vào ngày cuối tuần,làm thế nào để ngay cả
ngày thường đi học chúng có thể vui chơi cảm giác như ở khu giải trí ?
> Từ những nhận thức trên ,em chọn đề tài 44 NỘI THAT NHÀ TRẺ “ “ là đồ
án tốt nghiệp với giả định là một phương án đề xuất có khả thi trong tương lai.
1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài:
- Khi cuộc sông tiến bộ, tốc độ xây dựng càng mạnh mẽ, không gian sông càng
được cải thiện và tiện nghi hơn, sự hình thành và ra đời các khu đô thị mới với hạ
tầng đồng bộ là điều tất yếu. Một ngôi trường dành cho trẻ thơ đáp ứng được nhu
cầu học tập, vui chơi, giải trí chính là nền tảng quy hoạch, hạ tầng, hệ thông giao
thông và cảnh quan môi trường, kiểu dáng kiến trúc, thần thái của những không
gian nội thất hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn.Một nhả trẻ đạt tiêu chuẩn cũng là môi
quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh để gửi gắm con em mình vào học.
- Cùng với sự phát triển kinh tế, mức sông được nâng cao, các nhà trẻ ,trường mẫu
giáo và sân vui chơi, giải trí, nghĩ ngơi dành cho trẻ thơ ngày càng phát triển và
mở rộng để đáp ứng nhu cầu của trẻ .
- Có thể thây các nhà trẻ bây giờ đa dạng và luôn có sự đổi mới, sáng tạo, chất
lượng phục vụ không ngừng dược nâng cao. Không lâu sau chính sách mở cửa, các
nhà trẻ nhanh chóng nấm bắt các công nghệ giải trí hiện đại của thế giới, từ các cơ
sở vật chất, sân vui chơi riêng....
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
- Tập trung nghiên cứu hình tượng, màu sắc của trái cây là 2 yếu tố quan trọng
để đưa vào không gian thiết kế.
SVTH:NGUYẾN THỊ THU HIEN

Trang 2


Đe tài:NỎI THAT NHÀ TRẺ

GVHD:Thầy ĐINH ANH TUAN

1.3.1 Màu và sắc :

-

Theo bản chất vật lý thì màu và sắc không phải là một khái niệm đồng nhất
. Tất cả các màu chúng ta £ặp trong tự nhiên có thể chia ra làm hai nhóm
:màu vô sắc và màu có sắc .

SVTH:NGUYẾN THỊ THƯ HIEN

Trang 3


Đe tài:NÔl THẤT NHÀ TRỀ______________________________GVHD:Thẩy ĐINH ANH TUẤN

-

Màu vô sắc như mà đen , trắng và xám (giữa đen và sáng ) chúng không có
trong phổ ánh sáng mặt trời nên cung có thể gọi chúng là “ không màu ”

-

Màu có sắc là tất cả các màu có trong phổ ánh sáng ,các màu pha trộn giữa
chúng (trừ một sô" trường hợp ngoại lệ ) như màu tía là màu pha trộn giữa
đỏ và tím với các tỷ lệ khác nhau ( như màu hoa cà ,anh đào...). Các màu
tía cũng không có trong phổ ánh sáng và là vạch nối giữa màu đỏ và màu
tím .

- Trong thiết kế kiến trúc và nội th ấ t, màu sắc giữ vai trò quan trọng ,là cầu
nôi giữa người và vật . Nếu biết khéo léo kết hợp , màu sắc sẽ đem lại sự
hưng phân ,tạo nét sông động , tươi mới giúp cho mọi người trong không gian
có sử dụng màu sắc có thâm năng lượng để hoạt động

1.3.2 Ấnh sáng tự nhiên.

SVTH:NGƯYỄN THỊ THƯ HIẺN

Trang 4


Đề lài:NÔl THẤT NHÀ TRẺ

GVHD:Thầy ĐINH ANH TUAN

- Nguồn sáng tự nhiên duy nhất đó là
Mặt Trời nếu không muôn kể thêm Mặt
Trăng. Nguồn sáng tự nhiên có ưu điểm
là sẩn có ở bất kỳ nơi nào trên bề mặt
Trái Đất và con người tự do sử dụng .
Ánh sáng tự nhiên là ánh sáng trắng
hoàn toàn nên nó phản ánh chính xác màu sắc của các đôi tưởng chiếu sáng tới
mắt người quan s á t.
- Tuy vậy , nguồn sáng tự nhiên cũng có nhược điểm đó là sô" giờ nắng tại các
vùng khác nhau trên bề mặt Trái Đất khác nhau và có hạn . Ngoài ra độ rọi ánh
sáng tự nhiên không ổn định vì phụ thuộc vào độ trong của bầu trời hay do hiện
tượng tự quay xung quanh mình và tự quay xung quanh mật trời theo một chu kỳ
đều đặn của Trái Đâ"t ,nên bề mặt Trái Đất sẽ có vùng sáng , tối biến hóa đều
đặn theo chu kỳ ngày và đem . Nhược điểm của ánh sáng tự nhiên nữa là khó có
thể chiếu sáng cho những góc sâu của nội th ấ t.
- Ánh sáng Mặt Trời có hai thành phần chính mà các nhà thiết kế ánh sáng quan
tâm đó là ánh sáng trực xạ của Mặt Trời và ánh sáng tán xạ của bầu trờ i.
- Ngoài ra nói đến nguồn sáng tự nhiên không thể không đề cập đến ánh Trăng
,nguồn sáng phản quang về đêm của Mặt Trời và ánh sáng ngọn lửa cháy mà từ
lâu con người đã biết lợi dụng , khai thác từ thiên nhiên .
1.4 Đỏi tượng nghiên cứu:
- Công trinh được thiết kế nhằm phục vụ cho đôi tượng trẻ em.nhóm tuổi từ 3
đến 5,6 tuổi, năng động một lứa tuổi chiếm một thành phần khá lớn ở nước ta, 1 thị
trường nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức, đúng phương pháp
và hiểu rõ tâm lí của đôi tượng này.Do đó việc thoá mãn nhu cầu về không gian
nhà trẻ cho đổì tượng này là hết sức cần thiết và cấp bách.
SVTH.-NGUYỄN THỊ THƯ HIEN

Trang 5


Để tài:NỐl THẤT NHÀ TRẺ

GVHD:Thầy ĐINH ANH TUAN

L5 Giđi han đề t à i:
- Bài nghiên cứu những đặc tính của hình tượng,màu sắc của trái cây trong không
gian sống, từ đó có những kết iuận và ứng dụng hình tượng từ trái cây qua màu
sắc đến các yếu tô" liên quan vào thiết kế nội that cho đồ án tốt nghiệp này.
Ớ bài tốt nghiệp này em làm 4 không gian nhỏ gồm :
+ Lớp học nhóm 3 tuổi :ở nhỏm tuổi này không gian lớp học của các bé chủ yếu
là nhiều đồ chơi được thiết kế cách điệu từ quả cam và chơi là chính.
+ Lớp học nhóm 4 tu ổ i: là lớp học nâng cao tính năng khiếu ,thẫm mỹ của các
bé thông qua việc học vẽ,học đàn piano,ca hát...
+ Lớp học nhóm 5 tuổi : là một lớp ở tầm độ tuổi này các bé bắt đầu biết nhận
thức cao về con số, chữ cái nên không gian lớp học chủ yếu đầu tư các đồ dùng
phục vụ cho việc học.
+ Khu sân chơi : là một khu vui chơi ở trên sân thượng của trường,đây là một khu
giải trí cho các bé sau giờ học tập.

SVTH:NGƯYỄN THỊ THƯ HIEN

T rang 6


Đề tài:NÔI THẤT NHÀ TRẺ

GVHD:Thầv ĐINH ANH TUẤN

CHƯƠNG 2 : TổNG QUAN LỊCH s ử ĐE t à i
2.1 Lich sử để tài nghiên cứu:
_ Nhà trẻ là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của mỗi người,đây cũng là nơi trẻ tiếp xúc,
giao du với những mối quan hệ đầu tiên bcn ngoài xã hội.Ngoài những mối quan
hệ ông bà,cha mẹ,cô dì,chú bác...khi đến trường trẻ sẽ có môi quan hệ đầu tiên
bên ngoài xã hội là thầy cô, bạn bè.VI vậy một môi trường nhà trẻ rết quan trọng
trong tầm phát triển của trẻ.
_Nhà trẻ cũng là môi quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh khi muôn gửi
gắm con em mình vào học.Để đáp ứng yêu cầu đó,hiện nay các nhà trẻ,trường
mẫu giáo cần phải duyệt và sắm sửa trang thiết bị cũng như các cơ sở vật chất cho
trường cũng như có một sân vui chơi riêng,độc đáo.... để thõa mãn nhu cầu cho
trẻ.Nhu cầu đó còn góp phần thúc đẩy trẻ ham muôn đến trường đều đặn mỗi
ngày và một ngôi trường tốt cũng làm hài lòng các bậc phụ huynh.

2.2 Ỷ nghĩa của trái cây trong thiết kế:
_Trái cây trong tự nhiên là nguồn thực phẩm vô cùng quan trọng cung cấp cho
chung ta những chất dinh dưỡng cần thiết, đảm bảo sức khoẻ.Bên cạnh đó,trái cây
rất giàu chất dinh dường như prôtein, sắt, các vitamin, chất xơ. Chúng giúp cơ thể
chiến đấu ngăn ngừa và chông lại bệnh tật. Nhiều nơi trên thế giới, người ta đã
SVTH:NGUYẾN THỊ THU m Ế N ________________________________________________ T rang 7


Đề tài:NỔl THẤT NHÀ TRẺ______________________________GVHDiThầv ĐỈNH ANH TUAN

kết hựp nước ép từ rau củ và trái cây để đề phòng và chữa một số bệnh thông
thường hoặc để hỗ trợ trong điều trị một sô bệnh tật.
_ Lây ý tưởng từ trái cây với tông màu trẻ trung năng động để thiết kê một không
gian nhà trẻ .Màu sắc hiện diện xung quanh chúng ta từ những sắc màu của trái
cây và cả những công trình kiến trúc, nghệ thuật nữa... Nó có thể tác động đến
tâm lý của con người, nhất là trẻ em .
_ Mỗi màu sắc của trái cây, rau củ quả tượng trưng cho một loại thực vật dinh
dưỡng phyto, rất có ích cho sức khỏe. Nếu biết cách làm phong phú màu sắc cho
căn phòng từ các loại trái cây, bạn sẽ có cảm giác vui tươi và đặc biệt là thiết kế
không gian vđi tông màu sắc trẻ trung của trái cây giúp trẻ em năng động,hoạt bát
và khám phá....
_ Lấy chủ đạo màu sắc và hình tượng của 3 loại trái cây chính được thể hiện ưong
bài nhà trẻ là trái kiwi với gam màu xanh , trái cam với gam màu cam , trái dưa
hâu với gam màu đỏ.

Kiwi

SVTH:NGUYỄN THỊ THƯ HIEN

Cam

dưa hấu

T rang 8


tìè tàiiNỎỈ THẤT NHÀ TRẺ

GVHD:Thầy ĐINH ANH TUÂN

CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP Tổ CHỨC VÀ SÁNG TÁC

3.1 Sưu tầm tài liệu:
_ Thu thập những thông tin về màu sắc, tính chất, chức năng của màu sắc, tâm lý
màu sắc và tâm lý trẻ em để rút ra những tác động của màu sắc đối với tâm lý trẻ
em ra sao nhằm đưa ra những giải pháp thích hớp về màu cho phòng đọc sách của
trẻ em trong thư viện.
_ Sự thành công của một không gian nội thất phụ thuộc rất nhiều vào những yếu
tô" như: màu sắc, ánh sáng, hình dáng của không gian, đồ vật... và sự kết hợp hài
hoà, bổ túc lẫn nhau giữa chúng. Sự kết hợp hài hoà giữa chức năng của căn
phòng với màu sắc, hình dáng, chất liệu, tỉ lộ... sc đảm bảo cho một thict ke đẹp
và tạo nên tâm lý ihoải mái cho người sử dụng. Như vậy, một trong những yeu tô"
quan trọng hàng đầu và có ảnh hưỏng rất lớn đôi với nội thất chính là màu sắc.

SVTH:NGUYẾN THỊ THƯ HIEN

Trang 9


Be tải:NỐi THẤT NHÀ TRẺ______________________________GVHD:Thầv ĐINH ANH TUẤN

3.2 Nghiên cứu để tài:
- Trong đời sông của chúng ta ngày nay không thể không có sự tham gia của Mỹ
thuật ứng dụng. Bất cứ ngành, nghề, môi trường hoạt động nào cũng cần có sự góp
sức của ngành này. Xã hội càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ càng cao thì vai trò
Mỹ thuật ứng dụng càng trở nên quan trọng. Trẻ có thể thích thú đến trường nếu
như môi trường nơi chúng học có thể khiến chúng thích thú... Ngoài chức năng
làm đẹp cho đời, chức năng đem lại sản phẩm phong phú, nó còn giữ chức năng
thông tin, liên lạc, mà thông qua thông tin đó kéo theo những kết quả đáng kể cho
bất cứ lãnh vực nào có đôi tượng quan tâm đến.
3.2.1 Trái K iw i:
_ Trái kiwi thuộc giông cây leo của Trung Quốc. Nó được
trong ở châu Âu, Tân Tây Tan, châu Á, Chili, Mỹ và những
nơi khác, vỏ của nó màu nâu và xù, phần thịt của nó màu
xanh sáng hoặc màu trắng và có rất nhiều hạt nhỏ màu đen.
_ Ọuả kiwi khá hiếm trong nước hoa. Nó có hương trái cây
với mùi bánh tạc ngoại nhập.
_ Quê hương của kiwi là Trung Quốc, nó còn được gọi là
quả lý gai Trung Quốc, vì nó có vị tương tự. Hiện nay khi nói đến “kiwi” là nói
đến Tân Tây Lan - một trong những nhà sản xuất kiwi chính của thế giới. Đã từng
là một loại trái cây phải nhập từ nước ngoài, ngày nay trái kiwi được trồng khắp
nơi trên thê giới.
3.2.2 Trái Cam :
_ Cam (danh pháp khoa học: Citrus X sinensis) là loài cây ăn quả cùng họ với
bưởi. Nó có quả nhỏ hơn quả bưởi, vỏ mỏng, khi chín thường có màu da cam, có vị
ngọt hoặc hơi chua. Loài cam là một cây lai được trồng từ xưa, có thể lai giông
giữa loài bưởi (Citrus maxima) và quít (Citrus reticulata). Nó là cây nhỏ, cao đen

SVTH:NGUYỄN THỊ THƯ HIẺN

Trang 10


GVHP:Thầv ĐINH ANH TUAN

Đề tàiiNÔI THẤT NHÀ TRẺ

khoảng 10 m, có cành gai và lá thường xanh dài khoảng 4-10
cm. Cam bắt nguồn từ Đông Nam Á, có thể từ Ân Độ, Việt
Nam hay miền nam Trung Quốc.
_ Vỏ cam dày, có vị đắng, thường bị vứt đi nhưng có thể chế
biến thành thức ăn cho súc vật bằng cách rút nước bằng sức ép
và hời nóng. Nó cũng được dùng làm gia vị hay đồ trang trí
trong một sô" món ăn.

3.2.3 Trái Dứa Hâu :
_ Dưa hấu (tên khoa học: Citrullus lanatus) là một loài thực vật trong họ Bầu bí
(Cucurbitaceae), một loại cây có vỏ cứng, chứa nhiều nước,
có nguồn gốc từ miền nam châu Phi và là loại quả phổ biến
nhâ"t trong họ Bầu bí. Dưa hâu có tính hàn có thể dùng làm
thức ăn giải nhiệt trong những ngày hè nóng nực.
_ Dưa hấu rất đa dạng về hình dạng về màu sắc.
_Tóm lại, trái cây là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn,tiệc tùng và nhât là
trái cây râ"t tốt cho trẻ em,đặc biệt hơn là trái cây còn giúp cho con người tránh
khỏi bệnh tật...,cũng giông như những người làm công việc thiết kế sáng tạo nếu
không có mạch cảm

XUC

để thiết kế và ý tưởng để sáng tạo thì họ sẽ không sông

được với nghề nghiệp của mình . Vì vậy em đã lây hình tượngạmàu sắc trái cây
tượns trưng cho mạch cảm xúc sáng tạo của các Designer để hình thành nen
không gian nội that nhà trẻ.
_ Và hình ảnh ,màu sắc của trái cây kiwi ,trái cam, trái dưa hâu chính là ý tưởng
thiết kế chính xuyên suốt các không gian.

SVTH.-NGƯYỀN THỊ THU HIÊN

T rang 11


Để tài:N ỏl THẤT NHẢ TRẺ

SVTH.-NGUYỄN THỊ THƯ HIEN

GVHD:Thầv ĐINH ANH TUẤN

T rang 12


GVHD:Thầv ĐINH ANH TUAN

Đề tài:NÔI THẤT NHÀ TRỀ

CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG HÌNH TƯỢNG ,MÀU SAC TRÁI CÂY VÀO
NỘI THẤT NHÀ TRẺ
4.1 Hồ SO’ kiến

trú c :

_ ứng dụng ý tưởng vào công trình trường mầu giáo của một đon vị nước ngoài với
diện tích nhỏ,nằm trên trục phố không thuận lợi để có khoảng sân chơi cho ừẻ nhưng
đã có nhừng giải pháp mặt bằng học tập và sân chơi hợp lý.
_ Nhà trẻ là thể loại công trình cồng cộng , là một đề tài tương đôì rộng , vì vậy để
kịp tiến độ với thời gian quy định làm đồ án tốt nghiệp thì em chỉ tập trung nghiên
cứu, thiết kế phạm vi các khu vực chính của nội thất nhà trẻ như sau :
+ Khu vực lóp học cho nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
+ Khu vực vui chơi : là không gian dành cho việc vui chơi,giải trí sau giở
học hay giờ tan trường...

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

SVTH:NGƯYẾN THỊ THU HlỀN

T rang 13


Dé tài:NÔI THAT NHÀ TRÈ

GVHD:Thâv BINH ANH TUAN

sun orientation

SVTHrNGUYÊN THI THU HIEN

T rang 14


GVHD:Tháv ĐINH ANH TUẤN

Đẻ tài:NÔI THẤT NHÀ TRỀ

í

í

T—

'

r

1

^íTTỈ
ũDay-cote Centei $kande(borggjde Settion 0 0 1:100

SVTH:NGƯYẾN THỊ THƯ HIEN

T rang 15


GVHD:Thầv ĐĨNH ANH TUAN

Để tài:NỐI THẤT NHÀ TRỀ

Day
Mặt bằng trệt
KHU V ự c CHỌN

Khu 1 : Nhóm trẻ 2,3 tuôi.
Khu 2 : Nhóm trẻ 4 tuổi.
Khu 3 : Nhóm trẻ 5,6 tuổi.
Khu 4 : Sân vui chơi
K

*

W

' c

Day-car» C m n Skanderborggade •Roof p U r 1:100

Mặt bằng sân thượng
SVTH:NGUYẾN THỊ THƯ HIEN

T rang 16


Đề tài:NỐI THẤT NHÀ TRẺ

GVHD:Thầv ĐĨNH ANH TUAN

4.2 Nhiêm vu thiết kế:
_Dựa trên hồ sơ kiến trúc phân chia các không gian khu vưc cụ thể mà mình đã
chọn bao gồm lớp học nhóm trẻ 3 tuổi, nhóm trẻ 4 tuổi, nhóm trẻ 5 tuổi và khu
vui chơi sân thượng.
4.3 Phương pháp thiết kế:
_ Lấy ý tưởng chủ đạo từ những hình tượng, những tông màu đặc trưng tươi tắn của
3 loại trái gồm màu cam của trái cam, màu xanh của trái kiwi, màu đỏ của trái dưa
hâu tạo cho mỗi phòng học của mỗi nhóm trẻ một chủ đề màu sắc riêng của 1
trong 3 loại trái cây, thiết kế những đồ chơi với những hình tượng trái cây tùy vào
từng khu nhóm trẻ để tạo bầu không gian học tập và vui chơi thoải mái.

SVTH.NGƯYỀN t h ị t h ư h i ề n

T rang 17


Để tàjiNOï THẤT NHÀ TRỀ_______________________

GVHD:Thầv ĐINH ANH TUẠN

_ Việc thiết kế phân chia khu vực để phù hợp cho nhiều đối tượng trẻ em đến với
trường không phải là vấn đề đớn giản, phân chia cho phù hợp không bị loãng sẽ
tạo có bé tới trường với cảm giác thoải mái,thích thú. Thiêt kê không gian gồm:
khu học tập nhóm trẻ 3 tuồi,nhóm trẻ 4 tuổi, nhóm trẻ 5 tuổi, khu vui chơi ăn
uống...
_ Dự kiến thiết kế cho mỗi khu là một trái cây,cụ thể như khu lớp học toàn bộ
không gian lớp học sẽ thiết kế dựa vào màu xanh và hình tượng trái kiwi thể hiện
qua đồ đạc,tường ,trần , sàn,....
_ v ề màu sắc, sẽ chọn lọc có nghiên cứu sao cho phù hợp với khí hậu, văn hoá,
tâm lý của trẻ đối với trái cây. Sử dụng màu sắc trái cây theo các đường nét, mảng
ngẫu hứng, liên tục, kết nôi màu sắc của sàn, tường, trần, trang thiêt bị tạo thành
một thể thống nhâ't tạo được hiệu quả về mặt thị giác,chúng tác động rất lớn đối
với trẻ thơ.
- v ề chiếu sáng, sử dụng các nguyên lý chiếu sáng cơ bản, lây sáng tự nhiên,
chiếu sáng tổng thể để nhìn thây vẻ đẹp tổng hợp của hình khối và màu sắc của
từng khồng gian. Dùng kết hợp ánh sáng nhấn, ánh sáng điểm, hắt sáng làm nổi
bật, tạo điểm nhấn cho các đồ đạc trang trí.

SVTH:NGƯYỄN THỊ THƯ HIEN

Trang 18


Đề tài:NỒI THẤT NHẢ TRẺ

CHƯƠNG 5 : KẾT Q U Ả NGHIÊN c

GVHD.Thầv ĐINH ANH TUÂN
ứ u

SÁNG TÁC

5.1 Láp hoc nhóm trẻ 3 tuổi :
- ứng dụng hình tượng trái cam vào trần ,tường ...làm điểm nhân cho cả căn
phòng.Sử dụng đa số là những vật liệu nhựa, composite siêu bền, thảm,
trần thạch cao...
- Trong không gian này lấy màu cam là chỏ đạo cho cả căn phòng tạo nên một
thể thống nhất hài hòa cho lớp học.

_ Thiết kế hình tượng trái cam trên trần và tường trong không gian thêm vui nhộn và
tạo nên cảm giác cho bé gần gũi trái cam như một người bạn của bé.

SVTH:NGƯYẾN THỊ THU HIEN

T rang 19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×