Tải bản đầy đủ

Nội thất biệt thự phong cách hiện đại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ H ồ CHÍ MINH
------------- 0O0------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(NỘI THẤT RIẾT THỰ- PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI)

Chuyên ngành: THIẾT
Mã số ngành: 301

kế nội

THÂT

GVHD: THS_PHẠM THỊ NGÂN
SVTH: HOÀNG ANH QUÂN

THU' VỈỆN
TRUÔNG OH KỸ THUẬT CỔNG NGHỆ

/lCMCOUí


----------------------------------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2010


KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: T H Ế T KẾ NỘI THẤT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DẠI HỌC KỲ THUẬT CỒNG n g h ị : TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NC.HĨA VIỆT NAM
dộc lập - Tự do Hạnh phúc
-

NHIỆM VỤ oổ ÁN TỐT NGHIỆP

1. TÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP;
NỘI THẤT BIỆT THự_PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
2. NHIỆM VỤ (yêu cầu về nội dung và số liệu han đầu):
Thiết k ế nội thất căn hộ b iệt thự m ang phong cách hiện đại. Với các không
gian cụ thể:
Phòng Khách:
81 m2
Phòng đọc sách_thư viện: 79 m2
Khu bếp và phòng ăn:
75 m2
Phòng ngủ:
90 m2
Khu ngoài trời, hồ bơi
420 m2

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : 22/3/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/7/2010
5. Họ tên người hướng dẫn
1/THS_PHẠM THỊ NGÂN

Phần hướng dẫn
................. .........


Nội dung và yêu cầu ĐATN đà được thông qua Bộ mỏn.
Ngày

tháng

nơm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ky và ghi rổ họ lên)

.

PHẦN DÀNH CHO KHOA BỘ MÔN

Người duyệt (châm sơ bộ):_____________
Đơn vị:........... ...................... ..... ..................
Ngày bảo vệ:.... ..................................... ......
Điểm tổng kết:...................................... -......
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm s ố bằng số _____________Điểm s ố bằng chữ._____________

TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(G V hướng dãn kỷ và ghi rổ họ tên)


LỜI CẢM ƠN !

Trở thành nhà thiết k ế nội thất là niềm mơ ước, nghề thiết k ế nội thất là sở
thích, là niềm đam mê. Thật hạnh phúc khi được nói về “ nghề và nghiệp'’ của
mình.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu ở nhà trường, em đã được học tập
những kiến thức chuyên môn, những lý luận và bài học thực tiễn từ những giảng
viên xuất sắc và đầy tâm huyết của nhà trường. Nhận đồ án tốt nghiệp, được cô
Phạm Thị Ngân là một thạc sĩ chuyên ngành Thiết K ế Nội T hất đầy tâm huyết và
kinh nghiệm hướng dẫn, đó là một sự thuận lợi lớn cho em trong quá trình làm đồ
án tốt nghiệp.
Bốn năm ngồi trên ghế nhà trường, lãnh hội kiến thức mà các thầy cô đã
truyền đạt. Đế rồi hôm nay, ngày mai và mãi sau này em sẽ gửi những lời cảm ơn
trân thành nhất đến quý thầy cô.
Đầu tiên xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Ngân, cô đã tận tình hướng dẫn
và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Mười sáu tuần thực hiện đồ
án là khoảng thời gian cô đã tổng hợp lại kiến thức suốt bốn năm qua. Đây thực
sự là khoảng thời gian đáng nhơ nhất trong cuộc đời sinh viên. Xin chân thành
căm ơn quý thầy cô khoa Mỹ Thuật Công nghiệp với những đóng góp to lớn trong
sự nghiệp giáo dục trồng người. Quý thầy cô đã trao cho chúng em m ột hành
trang tốt nhất để bước vào đời.
X IN T R Â N TH À N H C Ả M ƠN CÔ P H Ạ M TH Ị N G Â N VÀ TO ÀN T H Ể Q U Ỷ
TH Ầ Y CÔ KHOA M Ỹ THƯẬ T CÔNG N G H IỆ P !

SV: Hoàng Anh Quân


NOI THAT PHONG CACH HIEN ĐAI

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐE
I
II
III

tài

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỬA ĐỀ TÀI
GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG II: S ự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN
CÁCH HIỆN ĐẠI
I_
II_
1II_
IV_
VI_

củ a phong

ĐỊNH NGHĨA PHTơ NG CÁCH HIỆN ĐẠI
NGUỒN GỐC
ƯU KHUYẾT ĐIỂM
CÁC KIẾN TRÚC Sư TIÊU BIỂU
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU B iểu

CHƯƠNG III: PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI - ỨNG DỤNG GIẢI
PHÁP
A_NHẬN DIỆN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI:
B_ ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP:
CHƯỚNG IV: ỨNG DỤNG T H ựC TIẼN Đ ồ ÁN
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN


NỌI THAT PHONG CACH HIẸN ĐẠI

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIET

): THS.PHAM THI NGÂN

SVTH: IIOÀNG ANH QUÂN

t a t ...


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠĨ

LỜI MỞ ĐẦU

B ắ t g ặp m ột công trình h iệ n đại là chúng ta th ây ở đó sự tiệ n nghi,
h iệ n đ ạ i, đ ầy sang trọng và lịch lãm .
T rong khuôn khổ là đồ án tố t n g h iệp c h u y ên ng àn h th iế t k ế nội thâ't
tô i tìm h iểu về phong cách hiện đại trong công trình k iến trúc và không gian
n ộ i th ất, cụ th ể là ngôi b iệ t thự m ột trệ t m ột lầu nằm d vùng núi phía bắc.
T rào lưu h iện đại là nguồn cảm hứng sáng tạ o m ãnh liệt. Đ ường n ét,
m ảng khôi, m àu sắc án h sáng... sẽ được n ghiên cứu ch ắt lọc và trở thành
ngôn ngữ th iế t k ế riên g . V ới ngôn ngữ th iế t k ế riên g sẽ làm nổi lên m ộ t n é t
đ ẹ p h iện đ ại_ lịch lãm và trang nhã.

): THS_PHẠM t h ị n g â n

- SVTH: HOÀNG ANH QUÂN


NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1

LÝ DO CHỌN ĐÊ TAI:
Hiện nay , xu hướng thiết k ế nội thất nhà ở theo phong cách hiện đại
đang rất phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Phong cách này dễ được mọi
người chấp nhận bởi sự hợp lý về công năng và thẩm mỹ...
Việt Nam là một nước đang dần phát triển và trở thành m ột nước
công nghiệp. Theo đó con người chịu nhiều sức ép hơn , vì vậy cuộc sông
có phần nhanh hơn , gấp gáp hơn . Cuốn theo nó kiến trúc và nội thât
cũng phát triển theo . Mọi thiết k ế hầu hết đều đi theo su hướng hiện đại ,
công năng phục vụ cho con người một cách tốt nhât là điều cần thiết.
Phong cách hiện đại là sự sạch sẽ về không khí tự nhiên, không gian
mở , màu sắc trung tính và những chất liệu gợi nhớ đến thiên nhiên.
2
Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI:
Đề tài thực hiện nhằm tìm hiểu sâu hơn về phong cách hiện đại
trong thiết k ế nội thất nói chung và nội thất biệt thự nói riêng.
Đề tài giúp tìm hiểu và khai thác các thế mạnh của phong cách này
nhằm ứng dụng một cách hợp lý nhất vào các công trình .
T hế mạnh của phong cách Hiện Đại là đơn giản về hoạ t i ê t , mạnh
về hình khôi , công năng hợp lý...
3
GIỚI HẠN ĐỀ TAI:
Đồ án tập trung nghiên cứu về th ế mạnh của phong cách Hiện Đại,
và ứng dụng cụ thể nó vào công trình biệt thự.

): THS_PHẠM THI NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH QUẦN


NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG II
S ự HÌNH T H À N H VÀ PH Á T T R IE N

c ủ a p h o n g c á c h h iệ n đ ạ i

I_ ĐỊNH NGHĨA PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
Định nghĩa theo kiến trúc: Phong cách Hiện Đại là một khái niệm rât rộng
được sử dụng để m iêu tả các công trình khác nhau có các đặc điểm về sự đơn
giản trong bô cục hình khôi không gian, tố chức m ặt bằng tự do phi đối xứng, mặt
đứng loại bỏ hoàn toàn các hoạ tiết trang trí của trường phái cổ điển cũng như
việc sử dụng các vật liệu mới như kính thép bê tông...
II_ NGUỒN GỐC:
Phong cách hiện đại bắt nguồn từ châu Âu , là một sự phản ứng lại ảnh
hưởng của quá khứ kiến trúc từ cuối thế kỷ 19 . Các kiến trúc sư cảm thây trào
lưu kiên trúc c ổ điển không còn đủ sức sông , vay mượn và lệ thuộc quá nhiều
vào những gì có trong quá khứ, không phản ảnh trung thực bôi cảnh của thời đại
công nghiệp. Không những vậy, kiến trúc cổ điển còn trở thành vật cản, trói buộc
con người với quá khứ hoặc đánh lừa thị hiếu kiên trúc bằng những yêu tô trang
trí diêm dúa và vô nghĩa. Vào nửa cuối th ế kỷ 19, đầu thê kỷ 20, trong trào lưu
phát triển của phương Tây, chủ nghĩa Hiện đại nói chung có nguồn gô"c từ thời kỳ
Khai sáng ( Enlightenment) đã ánh hưởng xuống suy nghĩ của các kiến trúc sư, họ
tin rằng cần phải tạo ra một trào lưu kiến trúc mới , phản ánh được tinh thần của
thời đại mới và phải vượt qua, rũ bỏ được cái bổng của quá khứ.
Đa sô" nhà nghiên cứu về lịch sử kiến trúc Hiện đại của thê kỷ 20 đều lây
mô"c của khởi đầu từ sự ra đời của công trình Cung Thuỷ Tinh ( Crystal Palace) ở
Hyde Park, ( London Anh) năm 1851 do Joseph Paxton thiết kế. Công trình đánh
dâu một bước ngoặt về tư duy không gian kiến trúc , về phương pháp sử dụng vật
liệu, biện pháp thi công cũng như báo hiệu một vẻ đẹp mới của thời kỳ công
nghiệp hoá.
Sự thông trị của trào lưu kiến trúc hiện đại: Vào thập kỷ 20 của thê kỷ 20,
những gương m ặt chính của kiến trúc Hiện đại đã xác định được danh tiêng cũng
như vị trí của họ. ở châu Âu , ba khuôn mặt nổi tiếng nhâ"t là Le Corbusier ở
Pháp , Ludwig Mies van der Rohe và W alter Gropius ở Đức . Gropius là người
sáng lập ra trường Bauhas , và Mies là hiệu trưởng cuối cùng của trường Bauhaus
trước khi bị giải thể.

): T H S P H A M THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌUẢN


NÔI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI

Trường Bauhaus, Đức do KTS W alter Gropius thiết k ế

): THS.PHAM THI NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH ỌUÂN


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
III_ƯU KHUYẾT ĐIỂM:
ưu điểm :

Khuyết điểm:

Dây truyền công năng được đề cao
hợp lý
T iết kiệm được không gian giao
thông , tiết kiệm được vật liệu.
Không trang trí phù phiếm.
Áp dụng được khoa học kỹ thuật.
Mang tính quốc tế, không mang
tính dân tộc và địa phương,
ít liên hệ với văn hoá bản địa.

IV_ CÁC KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIÊU:
Vào thập kỷ 20 của th ế kỷ 20, những gương m ặt chính của
kiến trúc hiện đại đã xác định được danh tiếng cũng như vị trí của
họ. ơ Châu Âu, ba khuôn m ặt nổi tiếng nhất là Le Corbusier ở
Pháp, Ludwig Mies van dẻ Rohe và W alter Groius ở Đức. Gropius là
người sáng lập ra trường Bauhaus, vàM ies là hiệu trưởng cuối cùng
của trường Bauhaus trước khi bị giải thể.
1. Le Corbusier: (6/10/1887 - 27/8/1965) là một kiến trúc sư nổi tiếng thế
giới người Thuỵ Sĩ. Ông là một trong những người đặt nền móng cho sự
phát triển của trào lưu kiến trúc hiện đại th ế kỷ 20, cùng với Ludwig

): '1 ỉ IS .PHAM THI NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH ỌUÂN


NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
Mies van der Rohe, W alter Gropius và Theo van Doesburg. Ông là tác
giả của hệ thông Modulor nổi tiếng. Ông còn là nhà quy hoạch đô thị,
hoạ sỹ, nhà văn và thiết k ế đồ nội thất. Đ ể kỷ niệm, hình ông được in
lên tờ 10 franc của Thuỵ Sĩ và tên ông được đặt tên đường ở nhiều quốc

2. Ludwig M ies van der Rohe: ị 27/3/1886 - 19/8/1969 ) là một kiến trúc
sư nổi tiếng th ế giới người Đức. Ông là một trong những người đặt nền
móng cho sự phát triển của trào lưu kiến trúc hiện đại của thê kỷ 20 và
được xem như cha đẻ của phong cách kiến trúc tốì thiểu ( Minimalism ).

): THS_PHẠM THỊ NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH Ọl ÂN

8


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

3. W alter Adolph Gropius: (18/5/1883 - 5/7/1969 tại Boston ) là một
kiến trúc sư người Đức và là người sáng lập tra trường phái Bauhaus nổi
tiếng trong lịch sử.

): THS.P HA M THỊ NGÂN - SVTH: IIOÀNC. ANH QUẢN


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

4. Tange Kenzo: ( 9/1913 - 22/3/2005 ) là một kiến trúc sư người nhật.
Ông được coi là môt trong những người làm nên bộ m ặt của kiến trúc
th ế kỷ 20.

): THS_PHAM THI NGÁN

- SVTH: HOÀNG ANH QUẢN


NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

Nhà thi đấu Yoyogỉ thuộc quần thể Cung thể thao Olympic ở
Tokyo. Nhà thi đấu có sức chứa 15.000 người. Bộ phận chịu lực
chính của công trình là hai trụ bê tông lổn, được nốì liền bằng
hệ thông thép ổng rất khoẻ tạo thành xương sông đỡ toàn bộ
mái nhà.
V!_ CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIÊU:
l_ B iệ t thự Savoye: (Le Corbusier_ Pierre Jeanneret)
Biệt thự Savoye toạ laic tại vùng poisy ( Pháp). Công trình có các
hàng coat nâng cao ngôi nhà lean và tạo ra không gian m át mẻ bean dưới.
Các cửa sổ bốn m ặt ngôi nhà giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng và
thông gió tốt. Tác phẩm của KTS đại tài Le Corbusier và Kts Pierre
Jeanneret.

): THS_PHAM Till NGÂN

- SVTH HOÀNG ANH QUẢN


m»ii

NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

2_Biệt thự Jeanneret: ( KTS Le Corbusier và Jeanneret pais - Pháp )
Jeanneret Villa đơn giản về kiến trúc và có nội that hiện đại bậc
nhất vào những name 1925.

D: THS PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUÂN


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

3_ Gropius house:
W alter Gropius là nhà của gia đình KTS Gropius, ông thiết k ế ngôi
nhà khi ông và gia đình đến Massachusetts để dạy kiến trúc tại Harvard
của Graduate School of Design.
Công trình là một cuộc cách mạng, nó kết hợp các yếu tố truyền
thống của New England, đó là kiến trúc gỗ, gạch, và fieldstone - với các
vật liệu sáng tạo hiếm khi được sử dụng trong các công trình tại thời điểm
đó, bao gồm cả thuỷ tinh, thạch cao, hành lang chrome, và công nghệ mới
nhất trong đồ đạc.

I): THS PHAM THI NGÂN

- SVT1I: HOÀNG ANH QUÂN

13


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

4_ B iệt thự Tugendhat:(1928-1930 B m o Cộng hoà Séc)
B iệt thự Tugendhat được coi là một kiệt tác, thiêt kê bởi KTS người
Đức Ludwig Mies van der Rohe. Công trình là một sự đột phá bởi kêt câu
thép, nó giúp ông có thể phân chia khỏng gian và bô trí nội that đạt được
cả về không gian và ánh sáng.
Chi phí xây dựng công trình rất cao do phương pháp xây dựng khác
thường, các vật liệu sang trọng, rất hiện đại, công nghệ lò sưởi, thông gió
rất tốt.

): THS.P HA M THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUẢN


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
Biệt thự được công nhận là di sản thê giới do UNESCO công nhận
vào năm 2001.
______

): THS PHAM THI NGÀN

- SVTH: HOÀNG ANH QUÂN


y T H S J’HAM THỊ NGÂN - SV I H: HOÀNG ANH QUẢN


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

i

CHƯƠNG III
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠ[ - ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP
A_NHẬN DIỆN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI:
Các công trình mang phong cách hiện đại thường sử dụng một màu trung
lập làm chủ đạo , thêm một ít mảng màu đậm. Màu sáng, trắng được sử dụng
nhiều.
Các thành phần kiến trúc đa phần đều khá đơn giản như các đường , mảng
và khôi để tạo nên công trinh kiên trúc và không gian nội thât, không có nhiều tri
tiết, ít hoa văn ruờm rà.
ít đồ đạc trong phòng .
Bộc lộ yếu tố công năng và chất cảm của vật liệu trong hình thức kiến
trúc, nội thất.
Chú trọng nhiều đến ánh sáng , chiếu sáng nền thường sử dụng ánh sáng
gián tiếp, chiếu sáng trang trí hoặc chiếu sáng làm nổi bật vật trang trí.
I_ KHÔNG GIAN PHÒNG KHÁCH:
Đ ể thiết k ế các phòng khách hiện đại, các nhà thiêt kê thường sử
dụng các đường nét khoẻ khoắn, tự do, các mảng khối rõ ràng dứt khoát.
M àu sắc cho căn phòng thường là các gam màu trung tính nhẹ nhàng, trong
sáng . Tuy nhiên có thể sử dụng điểm nhân là các mảng màu nóng để tạo
cảm giác cân bằng.
V ật liệu sử dụng cho các phòng khách hiện đại thường làm từ kính ,
thép , hoặc kết hợp giữa kính , thép và gỗ...

D: THS_PHAM THỈ NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH QUẢN

17


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

Hãy biến phòng khách của bạn thành một thê giới thu nhỏ , ở đó
bạn có thể phóng tầm nhìn đến bât cứ đâu, tận hưởng cảm giấc thư thái
trong một thế giới bộn bề lo toan. M ột vài bức tranh , đôi ba chiếc đèn hay
đơn giản chỉ là vài vật trang trí nhỏ, một vài cây xanh... Nêu biêt sắp đặt
đúng chỗ sẽ khiến không gian phòng khách vô cùng sống động và hiện đại.

D: THS P11AY1 THI NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH ỌUẢN

IX


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI
Phòng khách hiện đại có su hướng mở rộng tầm nhìn và đón ánh
sáng , khí trời từ bên ngoài như sân vườn , ban công , giếng tr ờ i, nơi có cây
xanh, m ặt nư ớ c...

II_ KHÔNG GIAN PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI :
Phòng ngủ hiện đại được thiết k ế và trang trí theo nhiều kiểu dáng
độc đáo , mới lạ sẽ giúp bạn có được không gian nghỉ ngơi thư giãn lý
tưởng.

): THS_PHAM THI NGÂN

- SVTH: HOÀNG ANH Ọ l ÂN

19


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠISàn của khu vực kê giường được nâng cao cũng tạo m ột sự sáng tạo
thú vị trong phòng ngủ hiện đ ạ i . Vị trí sàn nâng cao có hiệu quả ngăn cách
không gian ước lệ. Phần khoảng trống dưới sàn có thể tận dụng làm ngăn
chứa đồ , giúp tiết kiệm diện tích và rất tiện lợi trong sinh hoạt.

Căn phòng kiểu này không cần bô" trí nhiều đồ nội thật cầu kỳ. Hệ
thống giường tủ được thiết k ế với phong cách true trung , đdn giản cùng
màu sắc trang nhã.
Chọn một bức tranh th ế nào là tuỳ thuộc vào cá tính và gu thẩm mỹ
của chủ nhân. Tuy nhiên , phong cách này chỉ hợp với những bức tranh
hiện đ ạ i , lạ , đơn giản và không quá rươm rà

D: THS PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌUÂN

20


NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

III_ KHÔNG GIAN PHÒNG BEP

h iệ n

ĐẠI:

Sở hữu trong tay moat không gian bếp hiện đại và tiện nghi là mong
muôn của nhiều gia đình. Trong moat không gian bêp hiện đại sẽ phải đáp
ứng những mục tiêu là tiết kiệm không gian, tăng sự thuận tiện và dễ dàng
khi nâu ăn, bếp hiện đại ngày càng thu nhỏ , nhưng được tăng thêm công
năng sử dụng, vừa tránh sự lãng phí vừa phát huy heat giá trị sử dụng.

TH Ự VỈẸ-I

TPL0NC : h <ỹthjàt : ònú : !

AOAOOĩhĩi

): THS.PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUÂN

21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×