Tải bản đầy đủ

Nhà văn hóa thiếu nhi vườn sáng tạo

ĐÒ Á N TÔ T NG H-IỆP
—----------------.

N H Á VẨN HÓA TH IỂU N H I “ VƯỜN S Á N G TAO

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NHA VAN HOA THIEƯ NHI

“ VƯỜN SÁNG TẠO
u

CHUYÊN NGÀNH : TH1ÉT KÉ NỘI THẤT
MÃ SÓ NGÀNH

: 301

SVTH: VÕ HÙNG SƠN LỘC
LỚP : 07DNT
MSSV: 107301071
GVHD: CÔ HÒ THỊ THANH NHÀN

GVHD: HÒ THỊ THANH N H À N

TRANG 1

SV: VÕ HỪNG SƠ N LỘC
ĐÒ Á N TÔT NG HIỆP

NHẢ VẰN HÓA THIÉƯ N H I “ VƯỜN SẢNG TẠO


-------------------------------------------------- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- c___________

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
IƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

C()NG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

TP.HCM

NAM
ĐỘC

lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM: NGÀY 28 THÁNG 6 NẢM 2011

PHIẾU GIAO ĐÈ TÀI
HỌ VÀ TÊN: VÕ HÙNG SƠN Lộc

MSSV :

NGÀNH : THI ÉT KẾ NỘI THẢT

LỚP :

1. Đầu đề đồ án tốt nghiệp :

NHÀ VẢN HÓA THIẾU NHI... ’VƯỜN SÁNH TẠO’’
2. Nhiệm vụ ( yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu)
Khu thư viện
Khu mỹ thuật
Khu giải trí
3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28/6/2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/6/2011
5. Họ tên người hướng dẫn:
Cô Hồ Thị Thanh Nhàn

Phần hướng dẫn
Toàn bộ đồ án

Nội dung và đô án tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
Ngày ...thảng... nâm20ỉ Ị
CHỦ NHIỆM Bộ MÓN

NGƯỜI HƯỚNG DẢN

(K ỷ và ghi rỗ họ tên)

GVHD: HÔ THỊ TH ANH N H ÀN

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

TRANG 2

SV: VỖ HÙNG SƠ N

Lộc


ĐÒ Á N TÓT NG H IỆP

N H Ả VĂN HÓA THIÊU N H I “ VƯỜN SÁNG TẠO “

PHẢN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (chấm sơ bộ):............................................................................................
Đơn vị...........................................................................................................................
Ngày bảo vệ..................................................................................................................
Điềm tồng kết................................................................................................................
Nơi lưu trữ đồ án tốt nehiệp.........................................................................................

GVHD: HÒ THỊ TH ANH N H ÀN

TRANG 3

SV: VÕ HÙNG SƠ N L ộ c


ĐÒ Á N TÔT NGHIỆP

..................

........................................... t ..NHẢ VẤN
HÓA THIẾU N-H
I “ VƯỜN
SẢNG TẠO

---------------------------------------------------1

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp là tự thực hiện, khône sao chép của ai. Nội
dung luân văn có tham khảo và sứ dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên
các tác phâm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn, các số
liệu trích dẫn troné đồ án là trung thực.

GVHD: HÒ THỊ THANH N H À N

TRANG 4

SV: VÕ HÙNG SƠ N L ộ c


ĐÔ Ả N TÓT NGHIỆP
■■ ■............... ..............

- ..-I - ......

N-H==Ả VÃN
HÓA
THIẾU N
I “ VƯỜN
SẢNG TẠO
=____I
_______

-H____
___________
t.-LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Khoa Mỹ
Thuật Công Nghiệp trường Đại Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM đã tận tình
quan tâm và truyền đạt nhừng kiến thức bố ích cho tôi trong suốt thời gian
học tại trường.
Với sự kính trọng và biết ơn các Thầy Cô, em xin chân thành cảm
ơn đến các Thầy Cô, với kiến thức và lòng nhiệt huyết trong công việc giảng
dạy của các Thầy Cô đã trang bị cho em những kiến thức sâu rộng về chuyên
môn đê em hoàn thành tỏt tât cả các môn đô án trong những năm cuôi giảng
đường Đại Học.Đặc biệt em xin chân thành cảm sự hướng dẫn tận tình cùa
Cô giáo: Hồ Thị Thanh Nhàn đâ tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình làm
đồ án tốt nghiệp.
Đồ án vẩn còn nhiều thiếu sót về mặt hình thức củng như ý tường
thiết kế , vì em vẩn chưa có nhíu kinh nghiệm trong thực tế. Em rất mong
nhận được sự nhận đươc sự nhận xét quý báo từ hội đồng.
Em xin chân thành cảm ơn.

GVHD: HÒ THỊ THANH NH ÀN

TRANG 5

SV: VÕ HÙNG SO N

Lộc


ĐÔ Á N TÓT NGHIỆP

NHẢ VẢNHÓÁ THIÊU N H ĨVƯỜN SẢNG TẠO

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

GVHD: HÔ THỊ TH ANH N H ÀN

TRANG 6

SV: VỎ HÙNG SƠ N L ộc


ĐÒ Á N TÓ T NGHIỆP

N H Ả VẨN HÓA TH IÊU N H IVƯỜN SẢNG TẠO

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:

GVHD: HÒ TH Ị TH ANH N H ÀN_
_
_
___
_
_, _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_-_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_—
_
_
_
_-______________________.._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__-_
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_-i_
_
_
_
_
_
__■


TRANG 7

SV: VÕ HÙNG SƠ N LỘC


ĐÒ Á N TÔT NGHIỆP

H Ả VẦN
HÓA
THIÊU N H I “ VƯỜN
SẢN
G _TẠO
--N--------1----------------------------—--__
i_
_

MỤC LỤC
Trang bìa cứng
Trang bìa phụ
Phiếu giao đề tài ĐA/ KLTN
Lời cam đoan
Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảne
Danh mục các hình vẽ
MỞ ĐÀU
Tính cắp thiết của đề tài
Tình hình nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và làm việc
Nhiệm vụ nghiên cứu
Các kết quả đạt được của đề tài
Kết cấu của ĐA/KLTN
NỘI DUNG

GVHD: HÒ THỊ TH ANH N H ÀN

TRANG 8

SV: VÕ HÙNG SƠ N L ộ c


ĐÓ Á N TÔT NG HIỆP

NHÁ VẤN HÓA THIẾU N H IVƯỜN SẢNG TẠO= _____ ____ -__..__.1___ _________________________ — ___________ ______________________ __ -.........t.„-............

CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG THIÉT KÉ
1.1 Ý tưởng thiết kế
1.2 Các hình thức thể hiện

CHƯƠNG 2: PHONG CÁCH THIÉT KÉ
2.1 Phong cách đồng quê country house
2.1.1 Sự hình thành và phát trien của phong cách country house
2.1.2 Ngôn ngữ của riêng của phong cách country house

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP THIÉT KÉ CHO NỘI THẤT
3.1 Giới thiệu về phone cách Đồne Quẻ( Country House) hiện đại
3.2 Giới thiệu chung về nhà văn hóa thiếu nhi “vườn sána tạo “
3.3 Mục đích của công trình thể hiện thiết kế trong đồ án.
3.4 Giải pháp cho khône gian chức năng của công trình

CHƯƠNG 4: XÂY DỤNG NHIỆM v ụ THIẾT KÉ
4.1 Phân tích ý tưởng cho từng không gian cụ thê

KÉT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

GVHD: HÔ TH Ị THANH N H ÀN

TRANG 9

SV: VỖ HÙNG SO N L ộ c


ĐÒ Á N TÔ TN G H IẼ P

NHẢ VÀN HÓA THIÊU N H IVƯỜN SẢN G TAOCÁC CHỬVIẾT TÁT :
ĐA/ KLTN : Đồ án, khỏa luận tốt nehiệp
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
UBND : Uỷ Ban Nhân Dân
TDTT : Thể Dục Thể Thao
DANH MỤC CÁC BẢNG:
Bảng 1 :
Bảng 2 :
Bảng 3 :
Bảng 4 :
Bảng 5 :
Bảng 6 :
Bảng 7:
Bảne 8 :
Bảng 9 :
Bảng 10 :
Bảng 11 :
Bảng 12 :
Bảng 13 :
GVHD: HÒ THỊ TH ANH N H À N

TRANG 10

SV: VÕ HÙNG SO N L ộ c


D O A N TO TN G H IEP

NHA VAN HO A THIEU N H I

----------------------------------------------------- s.-------VU O N SAN G TAO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - .... — ...... a .________

DANH MUC CAC BANG VE

GVHD: HO THI TH ANH N H A N

TRANG 11

SV: VO HUNG SO N LOC


ĐÓ Ả N TÓT NGHIỆP

------------------------------------------------ ------ ---------- ----..._ t______

N H Ả VĂN HÓA TH IÉU N H I

...

=

=VƯỜN SẢNG TẠO

---------------------------------------------------------------- =

==— = ---------------- I t --------------------

A. MỞ ĐẦU

GVHD: HÔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 12

SV: VÕ HÙNG SƠN L ộ c


ĐÓ Ả N TÔT NGHIỆP
_____________ ________________ g....— .......-........-Ị.., .

N
H Ả VÁN
HÓA THỈÊƯ N__
H I __“
VƯỜN
SẢNG TẠO

=
__-_____
L ...1____________ ___ ________
l i ___

1.1 Tính cấp thiết cùa đề tài:
Ngày nay phần lớn các khu vui chơi giải tri dành cho thiếu nhi đại đa số tập trung
ớ cac thành phố lớn hoặc ở trung tâm vì khu vui chơi giải trí đầu tư bằng vốn xã
hội hóa có nội dung và hình thức phong phú, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, yêu cầu
sử dụng vôn đâu tư lớn, hoạt động theo hình thức kinh doanh nên chi phí sử dụng
cao, chỉ phát triển ở thành phố lớn. Tré em nông thôn kể cả các cháu nghèo của
thành phố cũng ít có điều kiện đê tham gia vào các diêm vui chơi nói trên vì giá vé
vào cửa, vé tham gia trò chơi cao đối với thu nhập cùa họ.
Hệ thống Nhà Văn hóa thiếu nhi, Cung thiếu nhi từ cấp tỉnh, cấp huyện, thị đều
phát huy hét công suất sử dụng, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ
em và mở các đợt phục vụ thiếu nhi các vùng miền núi, nông thôn, vùng sâu, vùng
xa, vùng khỏ khăn...xây dựng một nhà văn hóa thiếu nhi với đầy đủ các tiên nghi
nhầm giải quyết các vấn đề cấp thiết trên.giúp cho các em thiếu nhi có một nơi vui
chơi giải tri lành mạnh và thoải mái hơn

1.2 Tình hình nghiên cứu:
Nhà thiếu nhi là một bộ phận thiết chế văn hóa, là trung tâm giáo dục ngoài nhà
trường, ngoài gia đình, ngoài cộng đồng cho trẻ em, do UBND các tỉnh ra Quyết
Định thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh định hướng hoạt động
Nhà
định
biên
thực

thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bào một phần chi phí hoạt động quy
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Tỉnh Đoàn
hiện nhiệm vụ do Tỉnh Đoàn giao

.Nhà Thiểu nhi có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được cấp một phần kinh
phí từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên; được mở tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước đế hoạt động theo quy định.
Tập hợp mọi đối tượng trẻ em để giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, yêu
Chủ Nghĩa Xã Hội thông qua các hoạt động quằn chúng rộng rãi và hoạt động văn
hóa,văn nghệ, TDTT, kỹ năng công tác Đội, giáo dục hướng nghiệp, vui chơi, giải
trí... qua đó giáo dục tinh thần và thể chất cho thiểu nhi.
GVHD: HÒ TH Ị THANH N H ÀN

TRANG 13

s V:

VÕ HÙNG SO N L ộ c


ĐÔ Á N TÔT NGHIỆP

------------------------------------L— ----------- ----------

^ H Ả V Ẵ N H Ó A T H IÊ Ư N H I^ V ^ m S Ả N G T A O ^

Nghiên cứu, tống kết, bồi dưỡng và hướng dẫn phương pháp công tác Đội và
phong trào thiêu nhi trong và ngoài nhà trường.
Phát hiện năng khiếu, tài năng và có sự quan tâm tố chức đào tạo, bồi dưỡng năng
khiếu và tính sáng tạo cho các em thiếu nhi thông qua nhiều hoạt động
thực tiễn.

1.3 Mục đích nghiên cứu:
Bên cạnh những tiến bộ còn nhiều hạn chế và bất cập về việc đảm bảo các quyền
lợi co bản của trẻ em. Đặc biệt trong đỏ có quyền vui chơi giải trí đáp ứng với nhu
cầu đời sống tinh thần của trẻ em.
Các chỉ tiêu chương trình hành động chưa đạt, chưa có sự tăng trưởng về số lượng
khu vui chơi trẻ em.
Thời gian qua, số lượng Nhà văn hóa thiếu nhi không có biến động nhiều, nhưng
chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao. Cơ sờ vật chất phục vụ cho hoạt
động được cải thiện, một số nhà văn hóa thiếu nhi quận, huyện được xây mới, Hội
đồng đội Trung ương đầu tư các phương tiện hoạt động cho các Nhà văn hóa thiếu
nhi, trong đó có các điếm vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.
Các địa phương xây dựng 8.451 điểm vui chơi trẻ em ở xã, phường. Nhiều khu
vui chơi của trẻ em khác được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa và nhiều thiết
chế văn hóa khác thu hút trẻ em đến sinh hoạt, hướng thụ văn hóa như nhà hát, rạp
chiếu bóng, khu triển lãm... đến nay chưa xây dựng được chuẩn cho hệ thống điểm
vui chơi cho trẻ em làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống này.
Việc xây dựng và triển khai Quy hoạch các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em
giai đoạn 2000 đến năm 2010 và giai đoạn 2010 đến năm 2015 làm chậm.

Trên thực tế các điểm vui chơi trẻ em và hoạt động văn hóa thông tin chủ yếu tập
trung ở các đô thị, gần đô thị, do đó trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng có hoàn cảnh
đặc biệt chưa được tiếp cận nhiều với các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí.
Căn cứ trên kết quả khảo sát, nghiên cứu thực tế tình hình đời sống văn hóa của trẻ
em cả nước nói chung và khu vực các vùng miền núi, nông thôn, vùng sâu,
GVHD: HÔ THỊ THANH N H ÀN

TRANG 14

SV: VÕ HÙNG SƠ N LỘC


ĐÔ Á N TÓT
NGHIỆP
_ _
__ •
......... .................. ■ ______

______

___

N H Ả VẨN HÓA THIÊU N H IVƯỜN SÁNG TẠO

_
_
_
_
_
_
_
_-...I_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
__
_
_—_
_
__
_
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
___
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_~
----------------------t.

Ẽ‘

............=

vùngxa, vùng khó khăn, cả nước có 85% các Nhà văn hóa,Cung
thiếu nhi hầu hết đều tập trung ở trung tâm đô thị; chỉ có 10-15% trẻ em ớ các vùng
đô thị và 5% trẻ em vùng miền núi, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn
được tham gia vui chơi, giải trí đầy đủ.
Vì vậy, việc chăm lo đầy đủ cho trẻ em được vui chơi, được đọc sách báo, xem
biêu diễn nghệ thuật và phim ảnh cũng đòi hỗi rất nhiều nồ lực của các ngành, các
cấp. Đối với nhiều xã nghèo còn là điểm trẳng về điều kiện dành cho trẻ em được
sinh hoạt vui chơi, giải trí.
Khu vui chơi của trẻ em ớ cấp xã, phường nhiều nơi chỉ là bâi đất trống, trang thiết
bị nghèo nàn. Các biện pháp tố chức vui chơi giải trí phù họp điều kiện sinh hoạt
trẻ em nông thôn và các thị xã, thị trấn nhỏ chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu
phát triển cua xã hội cũng như đảm bảo các điều kiện hoạt động cho trẻ em. Việc
quản lý các khu vui chơi trẻ em chưa tốt. Nhiều trang bị nhanh hư hỏng và xuống
câp không được bảo quản chu đáo.
Mức kinh phí
xuất cơ sớ vật
nội dung hoạt
cháu và người

cho các Nhà thiếu nhi hiện nay còn thiếu, chưa phát huy hết công
chất hiện có. Một số khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa cơ sờ có
động đơn điệu không phong phú, hấp dẫn, không thu hút được các
dân đến tham gia.

Một nguyên nhân quan trọng của các tồn tại, bất cập trên là do trình độ phát triển
kinh tế- xã hội của nước ta còn thấp. Ngân sách nhà nước đầu tư còn hạn hẹp. Uy
ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em, cơ quan được phân công chủ trì phối họp với các Bộ,
Ngành, địa phương đế triên khai thực hiện chương trình không chủ động phối họp
nên thiếu điều kiện để thực hiện mục tiêu và sự đầu tư xứng đáng với nhiệm vụ đề
ra. Các Bộ, Ngành, địa phương đã tùy theo khả năng và nhiệm vụ quản lý của mình
đế thực hiện. Công tác tông kết, đánh giá từng lĩnh vực, mục tiêu không thực hiện
hàng năm nên không kịp thời đôn đốc rút kinh nghiệm chỉ đạo.
Đẻ đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em cần xâv dựng và hoàn thiện hệ thống
pháp luật, chính sách trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Khân trương hoàn
thành đề án quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hoá,
vui chơi, giải trí cho trè em giai đoạn 2011- 2015 trình Thù tướng Chính phủ phê
duyệt. Trong đề án phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và

GVHD: HÔ THỊ THANH N H ÀN

TRANG 15

SV: VÕ HÙNG SƠN L ộ c


ĐÓ Á N TÓ T NGHIỆP

NHẢ VĂN HÓA THIỆU N H ỈVƯỜN SÁ NG TA O ^

chính quyền địa phưcmg để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được
giao trong lĩnh vực này.

1.4 Phương pháp nghiên cứu và làm việc:
Tìm hiêu qua sách, báo, mạng...
Khao sát thực tế, tìm hiếu và đưa những ý tưởng và giải pháp mới cho không gian.
Từ đó tông họp và xậy dựng, thể hiện một không gian hoàn chỉnh phù họp với chu
đề tài

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu về không gian thiết kế nhà văn hóa thiếu nhi. Lấy đề tài là” vườn
sang tạo”.
Giơi hạn đề tài :

Khu thư viện
Khu mỹ thuật
Khu giải trí

1.6Các kết quả đã đạt được của đề tài:
Thường xuyên tô chức các hoạt động giáo dục, văn hóa văn nghệ, TDTT, khoa học
kỹ thuật, vui chơi giải trí đê thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo trẻ
em.
Tố chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của
Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện Đội viên để giáo dục các em tham
gia trong Nhà Thiếu Nhi và tạo kinh nghiệm hướng dẫn phong trào
.Tố chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục công dân thông qua các
chương trinh lễ hội, nói chuyện chuyên đề, kể chuyện, gặp gỡ giao lưu với các
nhân vật anh hùng, chiến sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ vào các ngày lễ kỷ niệm
trong năm, theo các chủ điếm sinh hoạt của Đội.
GVHD: HÒ THỊ TH ANH N H À N

TRANG ¡6

s V : VỞ HÙNG SO N L ộ c


ĐÒ Ả N TÓT
= NGHIỆP

— .........-.......... ................... ...................... ...................................

NHÁ VAN HÓA THIẾU N H ÍVƯỜN SA N G T A O “

Tố chức các hoạt động bồi dường và phát hiện năng khiếu, hướng nghiệp cho trẻ
em thông qua việc mớ các lớp năng khiếu ngắn hạn, dài hạn, hình thành các câu lạc
bộ, đội nhóm chuyên ờ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, TDTT.
Phối hợp với các Sớ Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Văn hóa - Thể Thao & Du lịch và
các ban ngành liên quan đê tô chức và phát hiện năng khiêu trẻ em, thành lập các
đội, nhóm chuyên, nồng cốt cho tinh đê tham dự hội thi tin học, văn hóa, văn nghệ,
thê dục thê thao.
Sử dụng và phát huy mọi nguồn lực và điều kiện của Nhà Thiếu Nhi đế tham mưu
cho Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn tố chức các hoạt động phục vụ phong trào của đội,
nhà trường và nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, coi đỏ là hình thức giảo
dục thực tiền cho trẻ em.
Tổ chức các lóp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội cho ban chỉ huy đội,
tổng phụ trách; tổ chức hội thảo, chuyên đề giáo dục các bậc phụ huynh

1.7 Kết cấu của ĐA/KLTN

Kết cấu của đồ án:
Đồ án gồm có 3 chương
Chương 1 : Ý tường thiết kế
Chương 2 : Phong cách thiết kế
Chương 3 : Giải pháp thiết kế cho nội thất
Chương 4 : Xây dựng nhiêm vụ thiết kế

GVHD: HÒ THỊ THANH NH ÀN

TRANG 17

SV: VỎ HÙNG SƠ N L ộ c


ĐÓ Á N TÓT NGHIỆP— -— L—

1-

NHẢ _
VẰN
HÓA________
THIẾU N-_________
H I “ VƯỜN SẢNG
____
_ __
==_-___TẠO
____“B. NỘI DUNG

GVHD: HÒ TH Ị THANH N H ÀN

TRANG 18

SV: VÕ HÙNG SO N LỘC


N H Ả VĂN HÓA THỈÉLỈ N H I

ĐÔ Á N TÓT NGHIỆP
__- .

.......

-.. . ,

.... .. .t.......

CHƯƠNG 1:VƯỜN SẢNG TẠOÝ TƯỞNG THIÉT KÉ

1.1 Ý tuỏng thiết kế: Ý TƯỞNG TƯ THIÊN NHIÊN
Những ý tưởng trang trí nhà đơn giản với nguồn cảm hứng từ cành cây, ngọn cỏ,
những màu sắc tưoi vui của vùng thôn quê, sẽ mang lại cho bạn cam giác như mồi
ngày đều là ngày nghỉ trong không gian ẻm đềm cua mình. Đưa trực tiếp ý tưởng
vào thiết kế các khu vui chơi dành cho thiếu nhi,kích thích thị giác của trè.
Và sau đây là một số cách thiết kế riêng cho phong cách country house
❖ Nồng ấm

Từ những vật liệu đơn giản trong thiên nhiên như những trái bấp, cành cây khô, lá
vàng cùng với một chút khéo léo và sáng tạo bạn đã có thê tạo cho mình một
phong cách riêng. Hãy sử dụng một vòng thép và cố định lần lượt những vật liệu
bạn có theo thứ tự: những cành cây hoặc chùm rễ khô, sau đó là những trái băp
được đặt so le nhau, và cuối cùng là cài chắc chắn những chiếc lá
❖ Mùa chín

Lấy cảm hứng từ những mảnh ruộng bậc thang vào mùa chín, bạn có thể sử dụng
những thân cò lau, hoặc thân rơm đe khô vàng óng, bó thành từng bó nhò và buộc
dọc theo thanh vịn cầu thang
❖ Hoài niệm thu

Lưu giử lại nhừng kỉ niệm về thời gian bằng những bức tranhddown giản nhưng
đầy tính triết lý với hình ảnh những giai đoạn khác nhau về cuộc đời của những
chiếc lá. Và làm cho ngôi nhà tràn đầy hương sắc của nhũng bông hoa đồng nội.
❖ Mềm mại

Cảm giác mềm mại ,thư thả khi ngá mình trên cỏ xanh , hoặc nhữngđám lá vàng sẽ
được tái hiện trong không gian nghỉ ngơi , thư giản của bạn một cái trọn vẹn với
những chiếc gối kê êm ái và đáng vêu.
GVHD: HÔ THỊ THANH NHÀN

TRANG 19

SV: VỖ HÙNG SON L ộ c


ĐÒ-_
Á_
N __
TÓT
NGHIỆP
_ ___
__.__

N H Ả VĂN
HÓA —
THĨÊƯ
VƯỜN
TAO
_____■-.. .....__ N H Ỉ■“ __
______SẢNG
____ _
....“
1

❖ Lãng mạng

Khung cảnh đồng quê luôn mang vẻ lãng mạn và không quá khó khăn đế bạn “
chiêm hừu riêng “ cho mình và gia đình không gian đó. Một chút lâng mạn cho
những bữa ăn cuối tuần của gia đình bạn thêm mới lạ và đầy thú vị.
❖ Sáng tạo

Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho sự ngẫu hứng và sáng tạo. Hãy tự
do thẻ hiện và thử nghiệm những ý tưởng trang trí mới cho ngôi nhà của mình.
❖ Thế giới cua bé

Và cho bé yêu của bạn một không gian đầy những hình ảnh và màu sắc tự nhiên,
giúp bé phát huy trí tường tượng và khả năng học hòi
1.2 Các hình thức thể hiện:
Không gian thế hiện chủ yếu dựa trên hình ảnh của thiên nhiên như :
a. Chú ong ( tiêu biểu cho thiết kế ) : Cùng với cấu trúc của tố ong với
những khối hình lục giác kết hợp với nhau tính lặp đi lặp lại của chúng tạo nên
những nhịp điệu mạnh mẽ kết họp cùng những đường gân mỏng manh với cấu trúc
hình đa hướng rât đẹp tạo cho không gian một phong cách và một nét riêng đặc
biệt từ những đường nét và tính nhiệp điệu cứa chúng.
Trong thiêt kê các sản phâm hình dạng của cấu trúc tô ong cũng được vận dụng đê
tạo dáng sàn phầm. ngoài việc giúp cho sàn phẩm chắc hơn với hình dáng những
hình lục giác kết nối với nhau tạo nên những hình chuyển động làm cho không
gian trở nên sinh động hơn dựa trên nhừng đường nét, mảng khối kết hợp với vật
liệu và ánh sáng lấy từ kết cấu dạng tổ ong. Được sử dụng phần lớn trong khu thư
viện và khu giai trí
* Mảng: Các hình lục giác đóng vai trò là hình đặc trưng của cấu trúc tố ong và các
mảng thiêt kê của chúng thường là nhừng hình lục giác.
* Đường nét. Vì đặc trưng của cấu trúc tố ong là những hình lục giác chuyển động
nên chúng vận dụng những đường nét của chúng trong thiết kế sẽ làm cho thiết kế
trớ nên mạnh mể hơn.
GVHD: HÔ THỊ THANH N H ÀN

TRANG 20

sV : VÕ HÙNG SƠ N LỘC


ĐÒ Á N TÔT NGHIỆP

------- -------------------------------- t-____

N H ẢVẢNH Ó A t h iế u n h iVƯỜN SẢNG TẠOƯU điểm về vấn đề tạo hình theo phong cách tổ dạng ong ta đã thấy, tuy nhiên nếu
chúng ta sử dụng quá nhiều sẽ làm cho không gian thiết kế trớ nên đon điệu về
đường nét, vì vậy nên kết hợp với một số đường cong hay những hình có góc bo
tròn đê không gian trở nên dề chịu hơn.
b. Hình ảnh từ thiên nhiên : nâm, cây cỏ, nhừng con vật nhó dê thương như cánh
cam, những hình anh than thiện từ thiên nhiên với nhừng màu săc nhẹ nhàng
Một thiết kế đẹp là nhờ có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cảnh quan và thiết kế.
Khung cảnh đồng quê đã góp phần quan trọng, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút của nhà
vườn mang phong cách này
Thiết ké theo phong cách đồng quê có lối kiến trúc gần gũi, thôn dã cho ta cảm
giác dễ chịu, tâm hồn thanh tịnh. Từ hình dáng bên ngoài, chọn vật liệu trong và
ngoài nhà, thiết kế nội thất, cho tới cảnh quan bên ngoài đều được chọn lựa theo
chủ đề đồng quẻ
Cảm giác thư giãn, trang nhà và lãng mạn là những yếu tố tạo nên vẻ đẹp hoàn hao
theo phong cách đồng quê của thiết kế này. Căn phòng màu nhẹ nhàng trở nên nôi
bật hon với hoa văn đơn gian được cách điệu từ những cảnh vật thiên nhiên mà
diêm nhắn là những con vật với nền xanh của cây co tạo nên phông nền đưa bạn
vào một cảm giác yên bình. Các sắc độ nhạt là diêm chính của phong cách đông
quẻ, một khung cảnh dung dị và thân mật
Chọn nhừng họa tiết hoa văn đơn giản làm nền cho căn phòng thẻm đáng yêu.
Không quá nhiều màu sặc sỡ, những họa tiết hoa vần màu hông pha trộn với màu
trăng ngà mang lại sự tinh khiết và giản dị cho không gian.
Luôn mang đến bầu không khí yên bình, thanh lịch và cam giác thư giãn là nhừng
đặc trưng cơ bản cua phong cách đồng quê. Màu xanh lá của cây cỏ là một trong
những sắc độ yên bình, dịu dàng nhất cho căn phòng . Gam màu nhẹ nhàng này
cũng sè mang đên cho căn phòng cảm giác tươi mát và trang nhà khi kẽt hợp với
gam màu trang ngà của tường nhà
TRƯỜNG CH KỸ

Ạ2 g r u

GVHD: HÒ THỊ TH ANH N H ÀN

TRANG 21

SV: VỖ HÙNG SO N LỘC


ĐÓ Ả N TÓT NGHIỆP

-................. .7— ------------------- --------- ----- «-------

CHƯƠNG 2;

NHẢ VẤN HÓA THIÊU N H IVƯỜN S Ả N G T A O “

PHONG CÁCH THIẾT KÉ

2.1 Phong cách Country House
2.1.1 Sụ- hình thành và phát triên của phong cách country house :
Với xu hướng tìm về những mảnh đất yên ả ớ thôn quẻ, biệt thự nhà vườn phong
cách đông quê được nhiêu người ưa chuộng.
Một ngôi nhà đẹp là nhờ có sự kết họp hài hòa giữa yếu tố cảnh quan và thiết kế.
Khung cảnh đône quê đâ eóp phân quan trọng, tạo nên vẻ đẹp cuôn hút của nhà
vườn mane phone cách này.
Bao quanh ngôi nhà là cánh đồng lúa xanh mượt. Nhờ đó, các không gian có thể
được tận dụng góc view, tiếp cận nhiều với thiên nhiên, đê cảm nhận khí hậu trong
lành, sự thanh bình cùa thôn quê rõ nét nhất.
Biệt thự phone cách đồng quê có lối kiến trúc gằn gũi, thôn dã cho ta cảm giác dễ
chịu, tâm hồn thanh tịnh. Từ hình dáng bên ngoài, chọn vật liệu trong và ngoài nhà,
thiết kế nội thất, cho tới cảnh quan bên ngoài đều được chọn lựa theo chủ đê đông
quê.
Hình dáng neôi nhà thường là kiểu nhà cổ, hoặc nhà 3 eian 2 trái, cách điệu cho
phù hợp với mục đích sử dụng.
Hàng hiên là một đặc điểm nổi bật trong những ngôi nhà mang phong cách đồng
quê. Mái hiên không chỉ the hiện nét gần gũi của thôn quê, mà còn là biện pháp xử
lý khí hậu trước khi dẫn vào nhà.

Vật liệu cho ngoại thất như đá, sỏi, gạch, mái ngói, vật liệu trong nhà là gỗ, tre,
mây... làm cho không gian thoáng mát và nhẹ nhàng. Thiêt kê kiên trúc không quá
câu kỳ, nhằn nhụi mà thê hiện được sự thô mộc, gần gũi. Nội thât trong nhà thuân
với sinh hoạt của neười dân quê.
Những tiểu cảnh tái hiện lại những hình ảnh ngày xưa như chum nước, ao cá, vv...
là yếu tố mang nét đặc trưng của vùng quê. Ao cá có thê kết hợp thả sen, sủng,
GVHD: HÔ THỊ THANH NH ÀN

TRANG 22

SV: VÕ HÙNG SO N L ộ c


ĐÓ Á N TÓT NGHỈẼP

NHẢ VĂN HÓA TH IẾU N H I “ VƯỜN SẢNG TẠOđường dạo và đài phun nước, bao quanh ao là cây cỏ, chòi câu cá. Bạn có thể trồng
một số loại cây thân thuộc, có lịch sử lâu đời nhu cau, mít.
hltp://tintuc.vatiiia.com/kien truc xay dun»/bicl-thu-vuon-phomz-cach-dong-que/58 ỉ I5.html

Phong cách sống ven đô làm việc nội thành - sống ở ven đô và làm việc trong nội
thành, một lối sống theo phong cách Mỹ đang được một số chủ đâu tư hướng tới.
Phong cách sống biệt thự ven đô đã có từ lâu tại Mỹ, một trong những nước phát
triển mạnh về kinh tế cũng như văn hóa xã hội. Sau những giờ phút làm việc căng
thang, họ muốn sống ở trong các ngôi nhà rộng rãi với mảng không gian xanh cuôn
hút - nơi thư giãn rât lý tướng.
Không chỉ vậy, hai ngày nghi cuối tuần, các gia đình có không gian tiện nghi đê tô
chức những bữa tiệc barbecue cùng bạn bè và người thân. Không gian này còn rât
lãng mạn và lý tưỡng cho các dịp kỷ niệm lớn như sinh nhật, ngày cưới... của các
thành viên ngay tại tỏ ấm của mình
Tại Hà Nội, khi hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi đang phát triển, nhiêu chuyên
gia nhận định, dự báo xu hướng mua nhà sinh sống ở ven đô và làm việc tại nội
thành sẽ thịnh hành.
Một căn biệt thự có giá khoảng 3 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng thuận tiện, cách trung tâm
thành phố chỉ từ 30 phút, đi về hàng ngày sẽ là một sự lựa chọn mới. Xu hướng
này không chi phù hợp với những người trung niên mà giới trẻ thành đạt hiện nay
cũng đang ưu thích.
Đón đầu xu hướng này, có thể kể đến nhiều dự án bất động sản sinh thái ven đô
đang được chào bán tại Hà Nội. Điển hình như dự án Country House, do Công ty
CP Archiland mở bán là một ví dụ. Nằm tại xã Yên Bài, Ba Vì, theo đại lộ Thăng
Long, cách trung tâm Hà Nội chỉ với hơn 30 phút chạy xe, Country House an
tượng bới một quằn thế biệt thự, cùng phong cảnh thơ mộng và được bao bọc bởi
những dãy núi thấp trải dài xen kẽ triền đồi
Theo Công ty CP Archiland Viet Nam, đơn vị phân phối dự án, trong đợt hai, sẽ
chính thức mở bán 20 căn biệt thự dự án Country House, diện tích từ 300m2800m2 mỗi căn.
Với khoản tiền 3 tỷ có thể sở hữu 1 căn nhà 80m2 trong khuôn viên 400-500m2, có
cảnh quan sân vườn và một ngôi nhà hiện đại. Kiên trúc được xây dựng theo đúng

GVHD: HÔ THỊ TH ANH N H À N

TRANG 23

SV: VÔ HÙNG SƠ N LỘC


Đ Ô Ả_
N ________
TÔT NGHIỆP
____
1_

NHÁ VAN HÓA T ĨH Ế U N H IVƯỜN SÁNG TẠOphong cách Mỹ - phong cách phù hợp với xu hướng sống hiện đại, tươi mới với chi
phí thâp và kêt cấu xây dựng phù họp.
Dự án chào bán với mức giá không quá cao nhằm hướng tới những đôi tượng
khách hàng là doanh nhân thành đạt, những người có thu nhập khá trong xã hội.
Ngoài ra, chủ đâu tư sẽ cho xây dựng một hệ thống nhà hàng, dịch vụ, khách sạn,
siêu thị mini... nham đáp ứng nhu cầu của các cư dân sinh sông tại đây.
Nam trong xu hướng chung phát triển cua khu vực Ba Vì, dự án Country house đáp
ứng được theo tốc độ phát triển đó với giao thông thuận lợi: cách cầu Trung Hoà
39,5 km. Cách Big c 37,5KM. đi từ Big c theo đại lộ Thăng Long 27 km đến cầu
vượt hoà lạc, vượt qua cầu vượt hoà lạc đi thêm 10 km theo tỉnh lộ 84 (rộng 20m)
lên phía băc, qua cầu muỗi rẽ trái vào 700m theo đường bê tông (rộng 5m) là đến
dự án. thời gian đi từ Big c đến dự án từ 30-35 phút ô tô. Khi muốn thay đối không
khí có thê lái xe từ ngoại thành vào nội thành, giao thông thuận tiện, tận hưởng
cảm giác hưỡng thu cuộc sống.
Hiện nay, trong quy hoạch của Hà Nội, để giảm tải các cơ quan hành chính nhà
nước cũng như nhiêu trường đại học, doanh nghiệp đang chuyên địa diêm ra các
vùng ven, khu vực phía Tây Hà Nội,...Các đường giao thông nối trung tâm cũng
được mờ rộng và đầu tư mới dần hoàn thiện như cao tốc Hòa Lạc - Phú Thọ, đại lộ
Thăng Long, đường Hồ Chí Minh...; phía Nam là cầu Vĩnh Tuỵ, Thanh Trì....
Đây là những yêu tố rất thuận lợi đê hình thành các đô thị vệ tinh sầm uất, hiện đại
- nơi khởi nguôn của những khu biệt thự mơ ước vùng ven đô.
Một cuộc sống hiện đại, tận hường không gian sống rộng rãi, có nhiều dịch vụ giải
trí được hứa hẹn sẽ là một trào lưu cho phong cách sống mới
Phong cách kiến trúc cổ điển lấy với những thiết kế cầu kỳ, tỉ mi thể hiện gu thẩm
mỹ, quyền lực và sự giàu có của gia chủ. Theo thời gian, những thiết kế ngày càng
hoàn thiện và trở thành phong cách cho sự sa hoa giàu có và sang trọng.
Nội thất theo phong cách này đề cao tính hình thức, ánh sáng trong nhà dùng nhiều
ánh sáng tự nhiên nhưng đôi khi ánh sáng nhân tạo (đèn chùm, nến) được dùng
cũng mang lại hiệu ứng rất tốt và sang trọng. Đồ nội thât chú ý nhiêu đên vật liệu
tự nhiên như đồ gồ, mây tre, tranh ảnh treo tường thường là tranh nghệ thuật cô
điên kích thước tranh phụ thuộc vào thước tuỳ vào diện tích phòng
Phong cách cổ điển châu Âu mang tính phóng khoáng cao và thường có kèm theo
một lò sưởi trong phòng (do khí hậu lạnh). Tuy nhiên chính những yếu tố trên đã
GVHD: HÒ THỊ THANH N H ÀN

TRANG 24

SV: VÕ HÙNG SƠ N LỘC


ĐÔ Á N TÔT NGHIỆP

....

.—

-

-■t

N H Ả VẤN HÒA THIẾU N H I “ VƯỜN SẢNG TẠO

khiến cho giá thành đế có thế sở hữu nó không hề rẻ và đó là lí do chỉ có ít gia đình
có thế có một phòng khách đúng nghĩa như vậy.

Đồ dùng luôn được tập trung nghiên cứu sâu, liên hệ mật thiết với tống thế của
toàn không gian trong đó. Kiến trúc sư nghiên cứu từ màu sắc, hình dáng và đặc
biệt rắt tôn trọng cái tôi, phong cách sống, tính tình của người sở hừu
❖ Sư hài hoà:

Thường được kết hợp với đồ nội thất đơn gián, không cầu kỳ. Tạo cho ta ý niệm
về sự thanh bình và cam giác khoẻ mạnh, chúng khuyến khích chúng ta có một
cuộc chuyện trò với gia đình và bạn bè. Chúng ta có thê xua đi cảm giác cô đơn
của chúng ta. Màu sắc trung hoà là những màu từ đất, màu của nước, của những
loại lá cây... trong tự nhiên và được dung hoà (qua pha chế) thường được sự chọn
lựa của những người cao tuôi.
Tạo sự vui tươi, hứng thú: tạo ra không gian mang tính “động”, luôn cỏ sự vui
nhộn và luôn gây sự chú ý của chúng ta, mỗi khi tiêp cận. Màu săc của đô nội that
được chọn thường là nhừng màu cơ bản, hình dáng và màu sắc luôn được nghiên
cứu theo hình thức tương phản nhau (tạo sự năng động, hâp dẫn).
❖ Tạo sự lãng mạn:

Trong việc thiết kế nội thất, tông màu đỏ dịu và ít gắt hơn sẽ mang nét lãng mạn
rõ rệt nhất, đó chính là các gam màu hồng. Những màu này thay đôi từ dịu sang âm
và từ nhạt sang đậm dân. Các tông màu này có thê từ phơn phớt như màu hông
phấn, màu hồng bụi đến đậm dần như màu đỗ (hơi tía), đỏ son.
Màu xanh lá cây thường được kết hợp với các màu cơ bản, nếu có màu vàng nhiều
hơn nó tạo ra một sắc màu ấm, khi có nhiều màu xanh da trời hơn nó lại tạo ra một
sắc màu mát mẻ. Màu xanh lá cây phối họp với từng màu riêng biệt làm nó trở
thành một săc màu trung hòa mang tính tự nhiên. Dù ngày hay đêm, hay bât kỳ
mùa nào trong năm, phòng khách cũng sinh động nhờ sự kẻt họp màu xanh.
Màu cam thuần khiết tạo ra cảm giác đầy tràn sinh lực. Với sắc vàng đất nó gợi ra
sự ấm áp, thoải mái và an tâm. Màu cam kết hợp với đồ nội thất mang dáng dấp cũ
làm cho phòng khách trớ thành một nơi an toàn và ấm cúng.

GVHD: HÒ THỊ THANH NH ÀN

TRANG 25

SV: VỖ HÙNG SƠ N LỘC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×