Tải bản đầy đủ

luận văn thiết kế cellar restaurant

HUTECH
BẠI HỌC KỸ THUẢT CÒNG NGHÉ TP HCM

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

cellar restauranr
NGÀNH : MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: THIÉT KÉ NỘI THẤT

GVHD

: ThS. ĐINH ANH TUẤN

SVTH

: LỀU VĂN KHÁNH

MSSV


:107301059

Lớp

: 07DNT3

TP. Hồ Chí Minh, 2012


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP
CHÚ Ỷ: s v p h ả i dán tờ này vào trang thứ nhất của hản thuyếr minh

KHOA :MỸ THUẬT CỔNG NGHIẼẹ /
BỘ MÔN:.......lẨùU.....
.......... .
HỌ VÀ TÊN:..... ..............................................................
NGÀNH:
if C £ C M I ĩM Z I Z ..

MSSV:.J qIÌ0..JG2.J..........
LỚP:
.............

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

........ .... cllìm:.........................................

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nộ dung và sô" liệu ban đầu):
....... TẨui.
...... t t í .... ¿1.1............................... .
...r.....Ẩ£.iữ...... t e ĩ n .... lĩ: i .... :................................. .
... -... (ệ±(\...
¿...:.ầiĩầĩ....íA\...............................

..ẦíLầ')................................................

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :... ¿Aị£)....L^ŨẨA......................................... ................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :..... &.Ẩ.ẤẬ... lc.xx ..........................................-----------Phần hướng dẫn
5. Họ tên người hướng dẫn ỉ

1/ ...................................... .............

............... I ......................... .........

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẨN DÀNH CHO KHOA , BỘ MÔN

Người duyệt (chấm sơ bộ):..........................
Đơn vị:...........................................................
Ngày bảo vệ:............... .................................
Điểm tổng kết:..............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm số bằng số.

Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghí rõ họ tên)


ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP

SVTH:LÊU VĂN KHÁNH

LỜI CAM ĐOAN

❖ Kính gửi : Ban Giám Hiệu nhà trường và Hội Đồng Giám khảo khoa Mỹ Thuật

cồng nghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM.
❖ Tôi tên: LỀU VẢN KHÁNH lớp 07DNT3

Tôi xin cam đoan bài Đồ Án và Khóa Luận tốt nghiệp là do tôi thực hiện,
không sao chép.Đồ Án và Khóa Luận tốt nghiệp của người khác dưới bất kỳ
hình thức nào. Các số liệu trích dẫn trong Đồ Án và Khóa Luận tốt nghiệp là
trung thực.
❖ Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên của mình.


SVTH:LÊU VẢN KHÁNH

ĐỔ ÁN TÔT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN

❖ Trải qua bốn năm học tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP Hồ Chí

Minh, tuy không phải là một thời gian dài nhưng đã trang bị cho tôi đầy đủ
những kiến thức để có thể bước tiếp trong sự nghiệp thiết kế của mình . Nhờ sự
dìu dắt tận tình của các thầy cô giáo đã cho tôi nhiều kinh nghiệm trong học tập
và hoàn thiện horn trong ý tưởng, đề những thiết kế ngày càng có giá trị về thẫm
mỹ lẫn công năng . Và điều quan trọng nhất giúp tôi tự tin vững bước trên con
đường sự nghiệp đây cũng là bước ngoặt lớn để tiếp cận với thực tế sau này.
❖ Qua đây tôi cũng xin gởi lời cảm on chân thành nhất đến các quý Thầy, Cồ

trong khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp, đặc biệt là Thầy ĐINH ANH TUẢN Người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện Đồ Án từ lúc mới
hình thành ý tưởng đến lúc hoàn thiện Đồ Án của mình.
❖ Tồi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thiện tốt nhất bài Đồ Án của mình và cũng mong

nhận được những lời đóng góp từ Thầy, Cô cho bài tốt nghiệp của tôi đạt được
kết quả cao nhất.

♦> Tôi xin chân thành cảm ơn.


SVTH:LÈƯ VẢN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC

1 giới thiệu về nhà hàng
2 các không gian thiết k ế
3 tìm hiểu về chất liệu dược sử dụng làm chủ đạo trong bài
4 tìm hiểu về các vật dụng trang trí trong bài
5 Tìm hiểu về ánh sáng trong bài và các loại đèn trong bài
6 trình bày về ý tưởng
7 tìm hiểu về dòng sản phẩm trong ý tưởng


SVTH:LỀU VĂN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1:giới thiệu tên công trình thực hiện
Bảng 2:trình bày ý tưởng
Bảng 3:trình bày cách bố trí đèn ánh sang trong công trình
Bảng 4:hồ sơ kiến trúc
Bảng 5:trình bày hồ sơ bố trí các mặt cắt mặt đứng
Bảng 6:phối cảnh khu tiếp tân
Bảng 7:phối cảnh khu tiếp tân 2
Bảng 8:phối cảnh khu bar
Bảng 9: phố cảnh khu lối vào
Bảng 10:phổi cảnh khu hành lang không gian nhìn ra bên
ngoài
Bảng 11: phối cảnh khu hành lang
Bảng 12:phối cảnh khu shop wine
Bảng 13:phối cảnh khu giao lưu sân khấu


SVTH:LỀU VĂN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI M Ở ĐẦU
❖ l.Tính cấp thiết của đề tàỉ.
❖ Việt Nam là một nước đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế lẫn xã hội, ngoài

việc tập trung các nguồn lực cho việc phát triển kinh tế, thì các yếu tố về giải
trí - phục vụ cho việc thư giãn - giải phóng tinh thần cũng đang dần được chú
trọng và nâng cao.
❖ Trong thời đại ngày nay nhu cầu của con người luôn luôn đòi hỏi những yêu

cầu tất trong cuộc sống từ trang phục và ăn uống . không còn những quan
niệm cổ hủ ăn no mặc ấm nữa,mà thay vào đó là ăn ngon mặc đẹp,
❖ Luôn luôn tìm tòi nhừng ý tường mới lạ trong không gian nhà nhàng hay đến

nhừng món ăn truyền thống


Trong khuôn khồ bài khóa luận này tôi xin được trình bầy thêm một vài ý
tường mới để tái hiện một không gian nhà hàng hoàn toàn mới với phong cách
mạnh mẻ nhưng đầy sự thú vị để có cái nhìn tổng quát hon về loại hình nhà
hàng

❖ Trong khuôn khồ bài khóa luận này tôi xin được trình bầy thêm một vài ý tường

mới để tái hiện một không gian nhà hàng hoàn toàn mới với phong cách mạnh
mẻ nhưng đầy sự thú vị để có cái nhìn tổng quát hon về loại hình nhà hàng
❖ 1.1 .Lý do chọn đề tài.
❖ - - Đáp ứng nhu cầu dịch vụ giải trí của con người trong thời đại mới, một vấn

đề thiết thực và gần gũi con người việt ngày nay
❖ - Đề tài muốn tạo ra một không gian nhà hàng với phong cách mới nhung cũng

đầy nét cổ xưa của nhà hàng
❖ -nhà hàng cũng là loại hình đầy thú vị để cho tôi thể hiện tính sáng tạo và tìm

hiểu ngôn ngữ tạo hình bằng ý tưởng của mình

Page 1


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SVTH:LÊU VĂN KHÁNH

❖ 1.2. ý nghĩa của đề tài
❖ - Đồ án giúp tôi hiểu thêm về các không gian và khu vực chức năng của nhà

hàng tạo nên một ngồn ngữ thể hiện thiết kế riêng biệt độc đáo.
❖ - Tạo nên một dịch vụ đáp ứng nhu cầu “ cần” với con người Việt cũng như

khách du lịch.
❖ -Bằng ý tưởng xuất phát từ hằm rượu với những nét đẹp hình dáng và hình khối

của những không gian riêng của hầm rượu và những chiếc thùng rượu mong
muốn tạo một công trình giải trí và cũng là công trình thân thiện với môi trường
và tối ưu hóa các tính năng và bảo vệ nguồn tài nguyên vật liệu thiên nhiên theo
xu hứng thời đại mới
❖ 2.Tình hình nghiên cứu.
❖ Những công trình nghiên cửu liên quan đến đề tài sinh viên thực tế.

♦♦♦ Địa chỉ:Lằu 7, khách sạn Bông Sen 117-123 Đồng Khởi Q.l, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ email này đà được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để
xem nó. Nhà hàng nầm tại khu vực cao cấp của khách sạn. Với khồng gian sang
trọng, nhà hàng thích hợp cho việc bàn thảo kinh doanh.Không gian ấm cúng,
chia làm nhiều khu nhưng lại tạo một khung cảnh rộng rãi và xuyên suốt. Toàn
cành nhà hàng đựoc bao trùm bằng tông màu vàng nâu đậm nhạt, sàn gồ tạo nét
tự nhiên nhưng vận toát lên đầy vẻ cao cấp và hiện đại nhờ phối hợp đồng điệu
với khung cảnh xung quanh. Phần trước cỏ đàn piano, một bộ ghế sofa đỏ rực rỡ
càng làm tăng vẻ vương giả cho nhà hàng chuyên biệt này.
Ngoài không gian máy lạnh bên trong, đặc biệt là nhà hàng có hẳn phần ban
công rộng lớn bên ngoài, thực khách có thể ngồi thư giãn trong không gian
tuyệt vời, năng động.
Nói đến các nhà hàng Pháp hạng nhất ờ Sài Gòn, “biệt thự” Au Manoir là một
trong những địa chỉ những người sành ẩm thực Pháp sẽ lập tức nghĩ đến. Sau 15 năm
thành công, dưới bàn tay taì hoa của chủ nhân, Au Manoir đã hoàn toàn thay đổi để
mang lại cho thực khác một điều ngạc nhiên kỳ thú.
Au Manoir nằm trong một khu biệt thự cổ đă gần trăm tuổi, nép mình thầm lặng
trong một khu vườn yên tĩnh. Thực khách đến đây không chỉ thường thức những
hương vị Pháp đích thực mà đồng thời còn có thể khám phá không gian xa hoa, sang
trọng chẳng khác nào một phần Cung điện của Vua Louis XIV.
Giờ đây, khi ghé đến, bạn sẽ bất ngờ khi bước vào không gian mới độc đáo. Au
Manoir mới được thiết kế lại, càng tạo ra một không gian tĩnh mịch, tránh xa cái ồn ã

Page 2


ĐÒ ÁN TỔT NGHIỆP

SVTH:LỀƯ VẢN KHÁNH

bên ngoài, đưa bạn vào một thế giới khác vơí những chi tiết trang trí nội thất sắc sảo,
tinh tế.
Từ 15 tháng Mười 2010, Au Manoir đã được mở cửa lại với menu hoàn toàn
mới, giới thiệu thêm nhiều món ăn đặc sản thế giới. Bên cạnh hai món bò Kobe và gan
ngồng (foie gras) nức tiếng, bạn có thể thử món cá mú, tôm hùm Mỹ, nấm Truffle từ
Pháp, cá hồi Tasmani và trứng cá caviar có xuất xứ từ ú c và nổi danh toàn thế giới.
ĐỊA CHỈ: 251 Dien Bien Phu, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

❖ Bên trong nhà hàng có phục vụ cà internet và một số tiện ích khác vì nhà hàng

nằm trong tầng khách sạn cao cấp, tiên ích chuyên dành cho khách thuê phòng
tại khách sạn.
❖ Buổi tối tụ lại uống rượu ở đây, có người đùa “cả thế giới đã đến” .Quà đúng là

như vậy. Những vùng địa lý và những màu da đã không còn ý nghĩa khi thế giới
ngày càng nhò đi còn khả năng di chuyển của con người trờ nên quá sức tưởng
tượng . Tất cà đến đây và tất cả đều có một chồ để đứng ngồi theo ý thích. Một
chiếc ghế cứng cạnh quầy bar để tếu táo chuyện trên trời dưới biền, một chồ
đứng nơi hành lang để dễ dàng nhún nhẩy theo một điệu nhạc latín nóng bông,
một chỗ ngồi mềm mại hơn với ghế bọc da ờ khu vực bên trong cho những câu
chuyện thân tình. Nếu bạn không vui lắm,có thể cố chiếm cho mình một hốc
nhò và đắm mình trong tự sự. Nhưng có lẽ chồ ngồi mà nhiều người thích là
khoảng sân bên ngoài.
❖ 2.2. Nhà hàng Nomad
❖ 7kiến trúc độc đáo khác nhau.
❖ Đến với Nomad bạn sẽ được thưởng thức tất cả các món ăn đặc trưng của các

nước trên thế giới được chia thành nhiều set Nhà hàng mang một nét sang
trọng, lịch sự của Tây phương pha lẫn một chút hoang dã đồng nội menu khác
nhau như: điềm tâm, ăn trưa, ăn tối và cả tiệc buffet theo yêu cầu. Ngoài ra,
Nomad còn có một quầy Bar khá xinh xắn được chủ nhân của nó trang trí bằng
những gram màu và họa tiết riêng của người từng đi du lịch nhiều nơi sẽ mang
đến cho bạn một phong cách mới mẽ và tự tin khi đến đây. Phong cách phục vụ
ở đây khá lịch sự, nhiệt tình và chu đáo sẽ làm cho bạn thực sự hài lòng ngay từ
khi bước chân vào.

Page 3


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SVTH:LỀƯ VĂN KHÁNH

2.5. Kết cấu của Đồ Án Khóa Luận Tốt Nghiệp
gồm 3 chương
chương 1: tìm hiều và nghiên cứu về công trình nhà hàng và hầm rượu vang
chương 2:tìm hiểu về vật liệu
+gồ
+gạch
+họa tiết trang trí
chương 3: nghiên cứu về ánh sáng thuyế minh bài đồ án tốt nghiệp

Page 4


SVTHrLỀƯ VĂN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỔT NGHIỆP

Chương l:nghiên cứu về kiến trúc
❖ 1.1.2.1 hầm rượu vang
❖ Hầm rượu vang đươc xây dựng từ nhiều thế kỳ trước nơi làm nên nhưng kỳ tích

về không gian cũng như cách chế biến về không gian thì hầm rượu có nhiều
khu chức văng khác nhau qua các cách chế biến của rượu vang

❖ về chất liệu gạch là chất liệu ko thể thiếu trong xây dựng
❖ Với chất liệu thô sần sùi tạo nên sự mạnh mẽ và vững chắc trong hầm rượu

❖ về gỗ cung là những vật dụng làm giá đỡ cho mỗi thùng rượu hay cũng dược
dùng làm phan khu chức năng trong hằm rượu
❖ Còn về họa tiết trang trí
❖ Trong nhà hàng thy vào đó là những họa tiết trang trí hoa văn hợp với cách

bày bố của nhà hàng


về ánh sáng trong nhà

hàng thì ánh sáng chủ đạo trong bài là ánh sáng vàng

❖ Sáng theo tưng kho từng cụm tạo ra ánh sáng mờ trong mắt người

Tìm hiểu về chất liệu gỗ có sằn trong tự nhiên
Các loại gỗ quý như lin sến táu bạch đàn là những loại gỗ bền chắc và c ó tuồi thọ
tương đối cao
Có sức chịu lực tốt hơn các loại gỗ thông thường khác trong tự nhiên
Giá thành tuy có cao hơn so vời các loại gồ nhưng có tính chịu lực và chịu nhiệt rất
hợp trong phong cách thồ sơ mang dang dấp của một hầm rượu
Các vật liệu dược làm trong các hầm rượu chủ yểu là gạch và gỗ
Các chất liệu sần sùi diễn tả sự thô sơ nhưng không kém phần long trong trong nhà
hàng

Page 5


SVTH:LỀU VĂN ICHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

gỗ sồi đỏ

Gỗ giáng hương

Goầ taàn bì

Gỗ giôi

Gỗ bạch tùng
Page 6


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SVTH:LỀU VĂN KHÁNH

II ĐẶC TÍNH CỦA CÁC LOẠI G ỗ T ự NHIÊN
Mô tả chung: Dát gồ màu từ nhạt đến gần như trắng, tâm gỗ có màu sắc đa dạng, từ
nâu xám đến nâu nhạt hoặc vàng nhạt sọc nâu. Nhìn chung vân gỗ thang, to, mặt gỗ
thồ đều. Thứ hạng và trữ lượng tần bì có dát gỗ màu vàng nhạt và một số đặc tính khác
tùy vào từng vùng trồng gỗ.
Đặc tính ứng dụng: Tần bì có khả năng chịu máy tốt, độ bám ốc, bám đinh và dính
keo cao, dễ nhuộm màu và đánh bóng. Tần bì tương đồi dê làm khô. Gô ít bị biên dạng
khi sấy.
Đặc tính vật lý: Tần bì có khả năng chịu lực tổng thể rất tốt và khả nàng này tương
ứng với trọng lượng của gỗ. Độ kháng va chạm của tần bì thuộc loại tuyệt vời, gỗ dễ
uốn cong bằng hơi nước.
Độ bền: Tâm gồ không có khả năng kháng sâu. Dát gỗ dề bị các loại mọt gồ thông
thường tấn công. Tâm gỗ tương đối không thấm chất bảo quàn nhưng dát gỗ có thể
thấm chất này.
Công dụng chính: đồ gỗ, ván sàn, đồ gỗ chạm khắc và gờ trang trí nội thất cao cấp,
cửa, tủ bếp, ván lát ốp, tay cầm của các loại dụng cụ, các dụng cụ thể thao, gỗ tiện...
2. Gỗ Sồi đỏ (Red Oak) - Tên Khoa Học : Quercus spp.
Màu sắc, mặt gỗ, đặc tính và đặc điểm của gỗ sồi đỏ có thể thay đổi tùy thuộc vào
từng vùng trồng gỗ. về cơ bản gỗ sồi đỏ tương tự như gỗ sồi trắng.
Dát gỗ từ màu trắng đến nâu nhạt, tâm gồ màu nâu đỏ hồng. Gỗ có ít đốm hình nối bật
vì các tia gỗ nhỏ hơn. Đa số thớ gồ thắng, mặt gỗ thô.
Đặc tính ứng dụng:
Gô chịu máy tôt, độ bám ôc và đinh tôt dù phải khoan trước khi đóng đinh và ôc. Gô
có thể được nhuộm màu và đánh bóng để thành thành phẩm tốt. Gồ khô chậm, có xu
hướng nứt và cong vênh khi phơi khồ. Độ co rút lớn và dễ bị biến dạng khi khô.
Đặc tính vật lý:
Gồ cứng và nặng, độ chịu lực uốn xoắn và độ trung bình, độ chịu lực nén cao. De uốn
cong bằng hơi nước.
Độ bền:
Không có hoặc ít có khả năng kháng sâu ở tâm gồ. Tương đối dễ xử lý bằng chất bảo
quản.
Công dụng chính:
Đồ gỗ, ván sàn, vật liệu kiến trúc nội thất, gỗ chạm và gờ trang trí nội thất, cửa, tủ bếp,
ván lót, quan tài và hộp đựng nữ trang.

Page 7


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

SVTH:LỀƯ VĂN KHÁNH

3. Gỗ Sồi trắng (White Oak) - Tên Khoa Học: Quercus spp.
Có màu nâu trắng, dát gỗ màu nhạt, tâm gỗ từ nâu nhạt đến nâu sậm.
Đa số Sồi trắng có vân gỗ thẳng to và dài, mặt gỗ từ trung bình đến thô với các tia gỗ
dài hon sồi đò. Vì vậy, sồi trắng có nhiều đốm hình hon.
Đặc tính ứng dụng: Gỗ chịu máy tốt, độ bám dính và ốc vít tốt dù phải khoan gỗ
trước khi đóng đinh và ốc. Vì gỗ phản ứng với sắt nên người thao tác nên dùng đinh
mạ kẽm. Độ bám dính của gồ thay đối nhung gồ có thể được son màu và đánh bóng đế
trở thành thành phẩm tốt. Gỗ khô chậm nên người thao tác phải cẩn thận để tránh nguy
cơ rạn nứt gỗ. Vì độ co rút lớn nên gỗ dễ bị biến dạng khi khô.
Đặc tính vật lý: Gồ cứng và nặng, độ chịu lực uốn xoắn và lực nén trung bình, độ
chắc thấp nhưng rất dễ uốn cong bằng hơi nước, sồi trắng miền Nam lớn nhanh hơn và
các vòng tuôi gồ rộng, có khuynh hướng cứng và nặng hơn.
Độ bền: Tâm gồ có khả năng kháng sâu, không bị các loại mọt gỗ thông thường và bọ
sừng tấn cỏng, gỗ tuyệt đối không thấm chất bảo quản, dát gồ tương đối không thấm
chất này.
Công dụng chính: Làm cửa cao cấp, ván sàn, tủ buffer, tủ bếp, gỗ chạm trổ, gờ trang
trí, ván lót, tà vẹt đường sắt, cầu gồ, ván đóng thùng, quan tài và hộp đựng nữ t
:Juglannỉgra.
Dát gồ màu trắng kem, tâm gỗ màu từ nâu nhạt đến sôcola. Vân gồ thẳng nhưng đồi
khi uốn sóng hoặc cuộn xoáy tạo những đốm hình đẹp mắt.
Đặc tính ứng dụng: Gỗ chịu máy tốt, độ bám keo và ốc vít tốt. Gỗ giừ sơn và màu
nhuộm rất tốt, có thể đánh bóng để trở thành thành phẩm tốt. Gồ khô chậm nên người
thao tác phải cận thận để tránh nguy cơ rạn nứt gồ. Gỗ ồn định về kích thước.
Đặc tính vật lý : Gỗ rất cứng, độ chịu lực uốn xoắn và lực nén trung bình, độ chắc
thấp nhưng rất dễ uốn cong bằng hơi nước.
Độ bền: Tâm gỗ có khả năng kháng sâu, là một trong những loại gỗ có độ bền cao
ngay cả trong điều kiện dễ hư mục. Dát gỗ dễ bị các loại mọt tấn công.
Công dụng chính : Đồ gỗ, tủ, vật liệu kiến trúc nội thất, gồ chạm cao cấp, cửa cái,
ván sàn...
5. Gỗ Thích Cứng (Hard Maple) - Tên Khoa Học : Acer Saccharum
Mô tả chung: Dát gỗ màu trắng kem phớt nâu đò nhạt. Màu tâm gỗ thay đồi từ đỏ
nhạt đến sậm. Lượng gỗ có tâm màu sậm hay nhạt thay đổi tùy theo vùng trồng gỗ. Cả
dát và tâm gồ đều có thể có các vết đốm. Mặt gỗ đẹp, khít, nhìn chung vân gỗ thẳng
nhưng có thể dợn sóng, uốn xoắn và xuất hiện các mắt chết trên mặt gỗ.
Page 8


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

SVTH:LÊƯ VĂN KHÁNH

Đặc tính ứng dụng: Gỗ khô chậm, độ co rút khi sấy khô lớn nên dễ bị biến dạng khi
khô. Nên khoan gỗ trước khi đóng đinh và ốc vít. Gồ chịu máy tốt, dễ tiện và độ dính
keo khá, có thể nhuộm màu và đánh bóng để thành thành phẩm tốt.
Đặc tính vật lý: Gỗ cứng và nặng, độ chịu lực tốt, đặc biệt khả năng kháng ma sát và
kháng mài mòn cao. Gỗ dễ uốn cong bằng hơi nước.
Độ bền: Tâm gỗ không có hoặc ít có khả năng kháng sâu. Dát gỗ dễ bị các loại mọt
gỗ thông thường và bọ sừng tấn công. Tâm gỗ không thấm chất bảo quản nhưng dát gồ
có thể thấm chất này.
Công dụng chính: Ván sàn, đồ gỗ, ván lót, tủ bếp, mặt bếp và mặt bàn, gỗ chạm nội
thất, cầu thang, thành cầu thang, gờ trang trí, cửa cái...
6. Gỗ Dưong - Tên Khoa Học : Populus deltoïdes
Mô tả chung: Dát gồ màu trắng, hài hòa với màu nâu nhạt của tâm gỗ. Tâm gỗ và dát
gồ ít có khác biệt. Vân gồ thẳng, mật gỗ đẹp đều.
Đặc tính ứng dụng: Gỗ dương không bị nứt khi đóng đinh, dễ cưa xẻ với bề mặt gỗ
xù xì. Gỗ có độ co rút thấp hoặc vừa phải và ổn định về kích thước.
Đặc tính vật lý: Gỗ có khối lượng tương đối nhẹ. Gỗ mềm, sức chịu lực nén và lực
xoắn yếu. Độ kháng va chạm thấp. Khi khô gỗ không mùi vị.
Độ bền: Tâm gỗ không có khả năng kháng sâu và đặc biệt không thấm chất bảo quản.
Công dụng chính: Các bộ phận cấu thành đồ gỗ (các mặt ngăn kéo), cửa cái, các
đường gờ trang trí, khung ảnh, gỗ chạm nội thất, đồ chơi, dụng cụ nhà bếp, diêm quẹt.
Các ứng dụng chuyên môn quan trọng gồm: ván nẹp nhà tấm hơi vì gỗ có khả năng
dẫn nhiệt thấp, và đũa ăn.
7. Gỗ dái ngựa:
Tên Việt Nam: cây Dái ngựa Tên địa phưong: săng đào
Tên khoa học: Swietenia macrophylla king. (S.mahogani jacq)
Tên thưong phẩm: Honduras mahogani, American Mahogany
Nhóm: V
Đặcđiểmchung:
Gô có màu đẹp, dê làm , ít co giản, có sức chông môi mọt cao, tỷ trọng băng 0,54
8. Giỗi thom:
Tên thường gọi: Giổi thơm, Dầu Giỏ
Page 9


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

SVTH:LỀU VĂN KHÁNH

Tên khoa học: Tsoongiodendron odorum Chun Nhóm: IV
Đặcđiểmcủacây:
Cây gồ to, thường màu xanh, cao 25 m hay hơn nữa, đường kính thân đên trên lm. Lá
đơn, mọc cách, hình bâu dục dài, dài 8 - 17 cm, rộng 3,5 - 7 cm; cuông lá dài 1,2 - 2,5
cm. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, màu đỏ hay tím nhạt, thơm. 9 mảnh bao hoa, xếp 3
vòng, vòng ngoài to nhất, dài 17 - 20mm. Nhị nhiều. Lá noãn 1 0 - 1 2 noãn. Quả hình
bầu dục, rủ xuống, dài 10 - 18 cm, nặng 0,5 - 0,7kg. Ọuả đại dính nhau, chứa 3 - 1 1
hạt màu đỏ.
Phânbố:
• Vùng Bắc Trung bộ: Ọuế Phong (Nghệ An); Ọuỳ Châu (Nghệ An) • Vùng Đông
Bắc: Bắc Sơn (Lạng Sơn); Quảng Ninh; Văn Bàn (Lào Cai) • Vùng đồng bằng sông
Hồng: Hà Nam; Ninh Bình
Giátrị:
Gổ thường màu xám vàng, thớ mịn, thơm, gỗ mềm.
9. Bời lời vàng:
Tên thường gọi: Bời lời vàng
Tên Khoa học : Litsea Pierrei - H.Lec. ( Litsea Vang - H.Lec.)
Nhóm: IV
Đặcđiểmcủacây:
Thân : Cây thường màu xanh, cao 15-18 m, đường kính 30-40 cm. Thân tròn thăng,vỏ
thân nhằn, màu xanh nhạt, thịt vỏ màu trắng vàng; có mùi thơm, hơi dính. Cành non
màu xanh, có khía dọc.
Lá : Lá đơn nguyên mọc cách, hình bầu dục hay trứng ngược, dài 11-15 cm, rộng 6-7
cm. Phiến dày màu xanh lục hợi vàng, đầu và gốc lá hình nêm hoặc tù , có 7-9 đôi gân
bẽn. Cuống lá dài 3,5-5 cm, có rãnh ở mặt trên.
Quả : Cụm quả hình tán mang 6-8 quả, có cuống chung dài 1 cm. Quả hình trứng, vỏ
quả nhẵn, màu tím; dài 2,3 cm, rộng 1,3 cm. Mỗi quả có một đấu hình nón ngược bao
ở gốc. Mùa quà tháng 8-9
Đặcđiểmgỗ:
Gồ dác lỗi: lõi màu nâu vàng, dác màu trắng, thớ mịn,nhẹ, cứng, tỷ trọng 0,59-0,75.
Dùng đóng đồ trong nhà, làm trụ mỏ, nguyên liệu giấy.
Phânbố:
Trên thế giớ i: Đông dương, Indonesia Tại Việt nam : Bắc trung bộ, Tây nguyên, Đông
nam bộ,...
10. Chiêu liêu nghệ:
Page 10


ĐỔ ÁN TỔT NGHIỆP

SVTH:LỀU VẢN KHÁNH

Tên khoa học: Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness,Terminalia hainanensis
Exell/ Terminalia Ivorien Sis
Tên thông dụng: Chiêu liêu nghệ hay chiêu liêu đỏ
Nhóm: III
Đặcđỉểmcủacây:
Cây gỗ to, cao đến hơn 20 - 25 m, đường kính thân 0,8 - 1 m. vỏ từ trắng xám đến
vàng xám, dày 2,5 - 3,5 cm, màu vàng nghệ. Cành gần gốc của cây nhỏ có thể biến
thành gai. Lá nguyên, có phiến hình trứng, bầu dục hay gần hình tròn, dài 4 - 11 cm,
rộng 2,5 - 6 cm, có hai tuyến ở gần gốc, cỏ 5 - 7 đôi gân bậc hai. Cuống lá dài 1 - 2
cm. Cụm hoa chuỳ ờ đầu cành hay nách lá, phù lông mềm gắn màu gỉ sắt. Hoa trắng,
nhỏ, lường tính, mầu 4. Lá đài 4, hình tam giác, dài 1 mm, mặt trong có lông, cánh hoa
không có. Nhị 8, thò ra ngoài đài. Bầu dưới, hình thoi, dài 1 , 5 - 2 mm, có hai noãn.
Quà hạch hình bầu dục hay hình trứng ngược, có 3 cánh (rất ít khi 4 cánh), cánh mòng,
dài 2,5 cm, rộng 1,7 - 1,9 cm, hạt 1, dài 4 - 7 mm.
Phânbố:
Việt Nam: Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Hà Tiên (Kiên Giang) • Vùng Đông Nam
bộ: Châu Thành: Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu); Thủ Dầu Một (Bình Dương) • Vùng
duyên hải Nam Trung bộ: Khánh Hoà • Vùng Tây Nguyên: Chư Prông (Gia Lai);
Easúp (Đắk Lắk)
Quốc tế: Campuchia; Lào; Malaixia (bán đảo Malacca); Thái Lan; Trung Quốc (đảo
Hải Nam); Trung Quốc (Phúc Kiến); Trung Quốc (Quảng Tây); Trung Quốc (Triết
Giang).
Giá trị:
Gỗ có thớ xoắn, kết cấu mịn, cứng, khi khô không bị nứt nẻ, khó mục. Gỗ tốt, dùng để
xây dựng và đóng đồ dùng gia đình và nhất là để đóng thuyền vì chịu ngâm nước biền
và ít bị hà phá hoại.
11. Chò Chỉ:
Tên khoa học: Parashorea chinensis Wang Hsie
Tên thông dụng: Chò chỉ. Tên thồng dụng khác: Mạy kho.
Nhóm: III (Cây gỗ lớn)
Đặcđiểmcủacây:
Cây gồ to, thân hình trụ thẳng, cao 45- 50 m, đường kính 0,8- 0,9 m, chiều cao dưới
cành là hơn 30m. Tán thưa, gốc có bạnh nhỏ. v ỏ màu xám, nứt dọc nhẹ. Thịt vỏ vàng
và hơi hồng, có nhựa và có mùi thơm nhẹ. Cành lớn thường bị vặn. Lá hình mác hay
bầu dục, mặt dưới và trên lá có các gân có lông hình sao. Cụm hoa mọc ờ đầu cành
hay nách lá. Hoa nhỏ, có mùi thơm đặc biệt. Quả hình trứng, hạt 3- 4
Page 11


ĐƠ ÁN TƠT NGHIỆP

SVTH:LỀU VĂN KHÁNH

Phânbố:
Địa danh Việt Nam: Vùng Bắc Trung bộ: Hương Khê (Hà Tĩnh); Hương Sơn (Hà
Tình); Quan Hố (Thanh Hố); Quảng Bình; Quỳ Châu (Nghệ An) Vùng Đơng Bắc:
Chiêm Hố (Tun Quang); Nà Hang (Tun Quang); Thanh Sơn (Phú Thọ). Địa danh
quốc tế: Trung Quốc.
Giátrị:
Gồ chò chỉ vàng nhạt hay hơi hồng, rất bền, chịu nước, chịu chơn vùi, dùng làm cột
nhà, để xây dựng và đóng đồ đạc. Dáng đẹp, có thế làm cây đường phố
12. Căm xe:
Tên thưcmg gọi: Căm Xe
Tên khoa học: Xylia xylocarpa (Roxb) Taub. Xylia dolabriformis Benth.
Nhóm: II
Đặcđiểmchung:
Gồ màu dở thẫm, hơi có vân sẫm nhạt xen kẽ, thớ mịn, gỗ nặng, bền, khơng mối mọt,
chịu được mưa nắng, rất cứn
Các vẫt duĩng trang trì trong baoi chủ yếu laơ nhốõng thuong rốơĩu hay laơ
nhốõng chiếc xe boo chuyên duĩng

Page 12


ĐỒ ÁN TỔT NGHIỆP

Các vật dụng trên có tác dụng

SVTH:LỀƯ VĂN KHÁNH

để chứa đựng rượu và làm phương tiện để vận

chuyển các thùng rượu thừ nơi này tới nơi khác có cũng rất quan trọng trong ham
rượu

Page 13


SVTH:LỀU VÃN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ÁNH SÁNG NHÀ HÀNG
Anh sáng nhà hàng cellar này dược lay ánh sáng chủ đạo là màu vàng
Mang lai moat khồng gian rục rỡ
Các mảng sáng được nhấn đậm trong các khu bar nhà hàng các quầy tiếp tân hệ
thông neon dơn giản trong khâu thiết kế
Khồng cầu kỳ các loại đèn trong nhà hàng dễ kiếm dễ làm
Tận dụng tốì đa không gian của hầm rượu mang lại ánh sáng tốt nhất trong không
gian sử dụng
Trong sân khấu thì các hình trang btril cũng được đặt đèn bên trong của các hình
nón trong trang trí
Với các mảng nhấn trong nhà hàng thì hệ thông đèn is sẽ là những ánh sáng chủ
đạo vừa tạo diểm nhấn vừa tạo ánh sáng đập vào mắt người coi
Đèn trang trí trên tường
Hướng thấm mỹ học tạo ra một môi trường chiếu sáng dề chịu, thoải mái vì tìm đến
không gian khách sạn nhà hàng, nhu cầu thư giãn, giải trí là điều mà khách hàng
hướng đến. Còn yếu tố kỹ thuật nhằm đảm bảo tỳ lệ không gian nào lắp đặt kích thước
loại đèn nào phù hợp, vừa đàm bào yếu tố chiếu sáng, vừa đám bảo độ an toàn về điện,
cũng như chất lượng của các thiết bị chiếu sang
iệu quả thiết kế chiếu sáng là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố kỹ thuật lần nghệ thuật.
P.A.H cung cấp rất nhiều loại sản phẩm đèn trang trí cho khách sạn, nhà hàng sang
trọng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi đê được phục vụ.
Có hai hướng trong thiết kế chiếu sáng luôn thực hiện song hành với nhau là hướng
thấm mỹ học và thiết kế kỹ thuật

Page 14


SVTH:LỀƯ VĂN KHÁNH

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

IMliK

V [ Í/\S' S W JI

s |* 0 | MMI

NHOI MUI

N PO I MMI

í ô s ể
/ / / /
M AN 575

SC AN <75

SC*\N 575

SC AN <7<

swN.s

Một sô"đèn trang trí trên sân khâu

Nghiên cứu về rượu vang
❖ Không gian tổng quan về cách chế biến rượu vang
❖ Phân loại các loại rượu vang
❖ Sơ đồ chung về cách thức chế biến rưọn vang
❖ Quy trinh chế biến rượu vang

❖ Quy trình sản xuất rượu vang
❖ Nguyên liệu
❖ Cơ chế của quá trình lên men
❖ Sơ đố quy trình công nghệ
❖ Thuyết minh quy trình công nghệ
❖ Các yếu tố ảnh hưởng tói nấm man trong len men rượu vang
Page 15


SVTHiLÈU VĂN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tổng quan


Giói thiệu chung về rượu vangPhân loại rượu vang

■ QUY TRÌNH SẢN XUAT RƯỢư v a n g


Nguyên liệu

■ Cơ chế của quá trình lên men
■ Sơ đố quy trình công nghệ


Thuyết minh quy trình công nghệ

■ Các yếu tố ảnh hưỏng tới nấm man trong len men rượu vang

I.

Tống quan

Rượu vang được lên men không qua chirng cất. Nồng độ rượu dao động từ
10-15°

Mỗi ngày uống đều đặn một vài ly rưọ*u vang sẽ có tác dụng tốt cho sức
khỏe nhất là tim mạch, huyết áp và giảm mõ* máu

Page 16


ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP

I.

SVTHiLỀƯ VĂN KHÁNH

Tống quan
1.2. Phân loại rưựu vang [1].
Phân loại theo độ ngọt
- Rưựu vang khô (dry wine)
- Rưựu vang bán ngọt (semi-dry wỉne)
- Rưựu vang ngọt (sweet winePhân ỉoại theo quá trình lên men

- Rượu vang tự nhiên (Natural wine)
- Rượu vang cao độ (Fortified wine)


1.2. PHÂN LOẠI RƯỢU VANG [1].Phân loại theo lượng C 0 2

- Rưọu vang không có gas (table wine).
- Rưọxi vang có gas (sparkling wine): 2 loại
+ Rưựu vang có gas tự nhiên: Champagne.
+ Rưọ*u vang có gas nhân tạo: Carbonated wine

Page 17


SVTH:LỀƯ VĂN KHÁNH

ĐỒ ÁN TỔT NGHIỆP

Table wine

Champagne - sparkling wine

1.2. Phân loại rượu vang [1]
Phân loại theo màu
- Rưựu vang trắng (White wine): Chablỉs, Chardonnav, Pinot
Blanc, Rhine wine, Riesling.
- Rượu vang hồng (Rose wine): Rose, Vonorosso.
- Rưọu vang đỏ (Red wine): Barbera, Cabernet Sauvignon,
Claret, Carnelian, Camay, George

Rose wine

red wine

rose wine


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×