Tải bản đầy đủ

luận văn thiết kế architech club

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUTECH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH : THIẾT KÉ NỘI THÁT
TÊN ĐÈ TÀI

ARCHITEC CLUB
T H Ư Vị ệrg

TRUỞHG 6H KỸ THUẬT CÕNG im TỌ.HCM

lơ/ẹoỹ-ỹ-ỹô

GVHD: NGUYỀN QUỐC BẢO
SVTH: NGHUYỄN NGHĨA VẠN XUÂN
MSSV: 10730! 188
LỚP: 07DNT01


TP.HCM, THÁNG 06/2011


KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP
Hệ: Chính Quy

Họ và tên sinh viên : NGUYỄN NGHĨA VẠN XUÂN
MSSV

:107301188

Lớp

: 07DNT01

Địa chỉ

: 18 - đường 25, P.Bình An, Q.2

E-mail

: tixe0705@yahoo.com

Chuyên ngành

: Thiết kế Nội thất

Tên đề tài

: ARCHITECT CLUB

Tên GVHD

: NGUYỄN QUỐC BẢO


ARCHITECT CLUB


B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA: MỲ THUẬT CONG NGHIỆP
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THÁT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM\ ngày 28 tháng 06 năm 2011

NHIỆM v ụ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Nguyễn Nghĩa Vạn Xuân
Ngành

: Thiết kế nội thất

MSSV: 107301188
Lớp

: 07DNT01

1. Đầu đề Đồ án Tốt nghiệp: ARCHITECT CLUB
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Cụ thể thiết kế 03 khu vực:


Khu sảnh đón.Khu làm việcKhu cafe

3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28/03/201 1.
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/06/2011.

3


5. Họ tên người hướng dẫn

Phân hướng dân

Nguyễn Ọuôc bảo

Nội dung và yêu cầu Đồ án Tốt nghiệp đă được thông qua bộ môn.
N g à y ............th á n g ............. năm 2011
Chủ nhiệm bộ môn

Người hướng dẫn

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÀN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (châm sơ b ộ ):..............................
Đơn v ị : ................................................................
Ngày bảo v ệ :.......................................................
Điểm tổng k ế t:....................................................
Nơi lưu trừ Đồ án Tốt nghiệp:..........................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN

Điêm băng sô:

Điểm bằng chữ:

TP.HCM, ngày

tháng 24-6
011

Giáo viên hướng dẫn
(Ký và ghì rõ họ tên)

năm


ĐÒ ÁN TÓ I NGHIỆP

ARCHITECT CLUB

LỜI CẢM ƠN
*********

Lý luận là nền tảng, thực tiễn sẽ bổ sung và kiểm chứng lý luận đúng hay
sai. Trong quá trình thực hiện cuốn Luận văn và Đồ án Tốt nghiệp này, em đã
học hòi được nhiều điều. Vừa học tập lý luận chuyên môn vừa áp dụng vào
thực tiễn thông qua nhừng việc cụ thể là những điều rất cần thiết và hiệu quà.
Ọuá trình lên Đồ án và nghiên cứu Luận văn được xem là tiền đề, là bước
đệm cung cấp kinh nghiệm cho em khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống
tự lập, của thực tiền công việc.
Suốt quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu
đáo từ giáo viên hướng dẫn của mình là thầy Nguyễn Quốc Bảo. Vì thế, lời
đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến cô Ngân - người đã dìu dắt, hướng dần em
trong thời gian làm Đồ án. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Mỹ thuật
công nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã giúp đỡ chỉ
dạy em trong suốt 4 năm ngồi trên ghế nhà trường và đặc biệt là trong quá
trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp.

6


ARCHITECT CLUB

1)0 ÁN TO T NO HIỆP

MỤC LỤC
A.NỘI DUNG
Chương I : Giới thiệu đề tài
1.1 .Xác định đề tài
1.2. Phân loại
1.3. Giới thiệu công trình tiêu biểu
Chương I I ; Hướng nghiên cứu chính
2.1. Hướng nghiên cứu liên quan đến đề tài
2.2 Hướng nghiên cứu liên chính quan đến đề tài
Chương I I I : ủng dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp
3.1. Ý tưởng thiết kế
3.2. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc
3.3. Nhiệm vụ thiết kế
3.4. Phương án thiết kế
3.4.1. Khu sảnh
3.4.2. Khu làm việc
3.4.3. Khu cafe

c. KÉT LUẶN

7


ARCHITECT CLUB

DO \ \ TO T NOIIIẸI’

A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhận thấy được nhu cầu về một sân chơi cho các Kiến trúc sư nói
chung hay các nhà thiết kế nói riêng,một nơi để gặp gỡ giao lưu trao
đổi kinh nghiệm cùng vươn lên trong nghề nhằm theo kịp xu hướng
phát triển thế giới.
Từ những nhận định đó cùng với niêm đam mê học hỏi của bản thân ý
tưởng về việc thành lập một “CLB KIEN TRUC SƯ’ đã nảy sinh.Đây
là đề tài tốt nghiệp mà niềm đam mê và sự đầu tư rất lớn với hy vọng
“CLB KIÉN TRÚC SƯ” sẽ đi vào thực tế sau khi tốt nghiệp rời khỏi
ghế nhà trường.
2. Tình hình nghiên cứu
Là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian,
lập hồ sơ thiết ke các công trình kiến trúc. Kiến trúc sư với kiến thức
chuyên ngành kiến trúc, ngoài công tác thiết kế công trình có thể tham
gia vào rất nhiều các lĩnh vực thiêt kê quản lý khác, như quy hoạch đô
thị, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, quản lý đô thị, quản lý giám sát
dụ án, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa hay thiết kế tạo dáng công
nghiệp.
Từ những vật liệu sẵn có, những tri thức khoa học, kinh nghiệm, nhu
cầu thực tế thực tế, quan niệm về ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ của các
hình thức kiến trúc, mỗi nền văn hóa thường đệ lại hàng loạt các công
trình kiến trúc có chung những phong cách kiến trúc riêng, đặc trưng
cho các thời kỳ lịch sử.
Kiến trúc hiện đại: đi theo xu hướng tôn sùng công nghệ và vật liệu
mới, công năng sử dụng, và năng lực sáng tạo cá nhân, do đó các công
trình kiến trúc hiện đại thường không có nhiêu liên hệ đèn văn hóa bản
địa.

8


DO ẢN tot

nomii V

ARCHITECT CLUB

3. Mục đích nghiên cứu
Thông qua Đồ án Tốt nghiệp này, em mong muốn được tìm hiểu sâu về
thê loại công trình câu lạc bộ, từ đó đưa ra phương án mới khả thi cho
công trình này được hoàn thiện hơn về mọi mặt.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đồ án tập trung vào nghiên cứu công năng và thẩm mỹ của công trình câu
lạc bộ về đường nét,hình khối,vật liệu và vật dụng trong nành nghề để kết
họp hài hòa giữa kiến trúc và nội thất.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng một số phương pháp như :
- Phương pháp phân tích tông họp.
- Phương pháp thu thập tư liệu qua các nguồn từ tạp c h í, mạng thông tin
từ xâm nhập thực tế , từ các thông tin thống kê , điều tra ...
- Phương pháp so sánh đối chiếu .
Từ đó rút ra kết luận từ quá trình phân tích trên để từ đấy có thể đưa ra
những phương án và đề xuất thích họp .
6.Dự kiến kết quả nghiên cứu:
Mong muốn thành diễn đàn chuyên nghiệp của kiến trúc sư Việt Nam
cũng như tạo cầu nối giừa kiến trúc sư và khách hàng.Ý tưởng xây dựng
và phát triến chương trình “câu lạc bộ kiến trúc sư”.

9


DO ÁN T O T M i l H I T

ARCHITECT CLUB

7.Tài liệu tham khảo:
[ 1 http://tailieudulich.wordpress.com
[2] http://vi.wikipedia.org
[3] http://www.vietnamtourist.com/muine
[4] http://www.V ie tn a m , vn
[5] http://www.nhatrangreal.com.vn
[6] http://asimax.vn
[7] http://tailieudulich.wordpress.com
[8] http://www.ohsingapore.com
[9] http://www.mandarinoriental.com
[10] http://www.cuocsongdep.vn
[11] http://adspace.vn
[ 12] http://www.primegroup.com.vn

10


ARCHITECT CLUB

B. NỘI DUNG
Chuông I: Giói thiệu đề tài
Sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường theo đuổi ngành thiết kế
với sự dìu dắt và hướng dẫn tận tình của các thầy cô.Song song với đó là
nhừng kinh nghiệm học được từ những bậc đàn anh trong ngành đã đi làm
thực tê.Nhận thấy được nhu cầu về một sân chơi cho các Kiến trúc sư nói
chung hay các nhà thiết kế nói riêng,một nơi để gặp gd giao lưu trao đổi
kinh nghiệm cùng vươn lẽn trong nghề nhằm theo kịp xu hướng phát triển
thế giới.Từ những nhận định đó cùng với niềm dam mê học hỏi của bản
thân ý tưởng về việc thành lập một “CLB KIẾN TRÚC s u " ’ đã nảy
sinh.Đây là đề tài tốt nghiệp mà niềm dam mê và sự đầu tư rất lớn với hy
vọng “CLB KIẾN TRÚC SU” sẽ đi vào thực tế sau khi tốt nghiệp ròi khởi
ghế nhà trường.
Chuông II: Huóng nghiên cứu chính
2.1 Phần nghiên cứu liên quan tóí đề tài
2.1.1.Nghiên cứu từ những vật dụng,vật liệu sử dụng trong
Kiến Trúc.
-Từ những vật dụng cơ sớ thiết yếu trong nghành như : Thước
Eke,compa,bàn vẽ,giấy...mà từ đôi bàn tay con người đã tạo ra muôn
vàng công trình kiến trúc đế đời.
-Từ những vật liệu tái chế thô sơ cho tới những vật

11


t)Ò ÁN TÓT NCH1ẸP

ARCHITECT CLUB

liệu công nghệ hiện đại các nhà thiết kế đã kết hợp sắp đặt chúng tạo
thành những không gian kiên trúc ,nội thât.. .thê hiện được cá tính hay
cái tôi của chủ đâu tư hoặc nhà thiêt kê.
r

r

n

Hình ành mang tính tham khảo
2.2.2.Nghiên cứu từ những công trình kiến trúc.(Hình dáng ,kết
cấu,...)


Nhừng đường nét, hình dáng ,kết cấu ...tạo nên một công trình
mang một sức thu hút mạnh mẽ từ cái nhìn bên ngoài,tạo một sức
sống mạnh mẽ và táo bạo với không gian nội thất bên trong.Đó là
sự kẽt hợp kì diệu của các nhà thiết kế.

12


DÓẢN TOT NGHIỆP

ARCHITECT CLUB

2.2.Hướng nghiên cứu liên quan tói đề tài:


1. “CLB KIẾN TRÚC s u " ’ tên đề tài làm liên tưởng ngay tới công
trình với hinh dáng kiến trúc riêng biệt và độc đáo,không gian nội
thất bên trong đầy cá tính của các nhà thiết kế.Kiến trúc bên ngoài
và bội thất bên trong kết hợp hài hòa.
• 2.Hướng đề xuất cho công trình và những giải pháp tối ưu.
• Tận dụng mặt bằng thông thoáng phân chia không gian chức năng
đầy đu và tiện nghi nhất sao cho không ảnh hướng tới kết cấu công
trình.
13


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP
ARCHITECT CLUB

Tạo những vật dụng mang đậm phong cách ngành nghề.
Tạo những hình khối mới mẽ và hiện đại đồng thời sử dụng vật
liệu công nghệ mới nhăm tạo nét mới cho công trình.Hình ảnh mang tính tham khảo

3.1. Ý tưởng thiết kế:
Ý tưởng thiết kế chính cho cả công trình “Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư” xuất
phát từ những đường nét, hình khối, vật liệu và vật dụng trong ngành nghề.
Đê kết hợp hài hòa giữa nội thất và kiến trúc để công trình hoàn thiện hon về
mọi mặt.Toàn bộ các không gian nội thất trong “ CLB Kiến Trúc Sư”
Đều xuất phát từ ý tưởng chủ đạo chung, mỗi không gian mang nét riêng.

14


DO ÁN TO T NOIIII l>

ARCHITECT CLUB

3.2. Giói thiệu hồ sơ kiến trúc:
Sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường theo đuổi ngành thiết kế
với sự dìu dẳt và hướng dần tận tình của các thầy cô.Song song với đó là
những kinh nghiệm học được từ những bậc đàn anh trong ngành đã đi làm
thực tế.Nhận thấy được nhu cầu về một sân chơi cho các Kiến trúc sư nói
chung hay các nhà thiết kế nói riêng,một nơi để gặp gỡ giao lưu trao đổi
kinh nghiệm cùng vươn lên trong nghề nhàm theo kịp xu hướng phát triển
thế giới.Từ những nhận định đó cùng với niềm dam mê học hỏi của bản
thân ý tưởng về việc thành lập một “CLB KIẾN TRÚC
đã nảy
sinh.Đây là đề tài tốt nghiệp mà niềm dam mê và sự đầu tư rất lớn với hy
vọng “CLB KIẾN TRÚC SƯ” sẽ đi vào thực tế sau khi tốt nghiệp rời khỏi
ghế nhà trường.

su*

PHÂN KHU CHỨC NĂNG:

Với hồ sơ công trình có sằn, nhiệm vụ của em là phân chia, bố trí và thiết
kế 03không gian, bao gồm:
- Khu sảnh.

ĩ
1....... .

MẶT BẢNG PHẢN KHU CHỨC NÀNG

15


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

ARCHITECT CLUB

- Khu làm việc

- Khu café

16


1)0 ÁN TÓT NC«HIỆP

ARCHITECT CLUB

3.3 Nhiêm vu thiết kề:
Với hồ sơ công trình có sẵn, nhiệm vụ của em là phân chia, bố trí và thiết
kê 03 không gian, bao gôm:
- Khu sảnh .
- Khu nhà hàng.
- Khu shop.
- Khu phòng ngủ.

3.4. Phương án thiết kế:
Đưa ra các đề xuất về màu sấc, ánh sáng và vật liệu
Màu sắc:

ĩ

r

50% săc vàng, 30% sác cam và đỏ tạo nen ánh sáng âm áp cho công trình
Vật liêu:

3.4 Phương án thiết kế:
Khu sảnh: khu sảnh được lấy ý tưởng từ hình ảnh cây tạo thành bức bình
phong đế ngăn chia không gian,và tạo thành những mảng khối đặc rồng o
tường tạo diếm nhấn cho khu sảnh.
17


1)0 ÁN TOT NC 11n r

ARCHITECT CLUB

18


DỎ ÁN TÓT NGHIỆP

ARCHITECT CLUB

19


DÒ ÁN TÒI NGHIỆP

ARCHITECT CLUB

Khu làm việc: lấy từ ý tướng đường nét tạo thành mảng khối cho bức tường
tạo điểm nhấn trong gian gian làm việc.

Sảnh nhỏ khu làm việc

Không gian làm việc mở

20


ARCHITECT CLUB

ĐÒ ẢN TỎT NGHIỆP

THƯ VIỆN

TauO N G BH XỶ THUẬT C Õ Ịtẹ H SH Ệ TPHCM

■lữiôơíí,S6

21


1)0 ẢN tót nghiệp

ARCHITECT CLUB

Khu vẽ tay cho nhà thiết kế

22


ARCHITECT CLUB

ĐOẢN TÓT NO III KP

23


J

1)0 ÁN TÓT NOHIỆP

ARCHITECT CLUB

Khu café: lấy ý tưởng từ những họa tiết hoa văn.Trong khu café được
chia thành nhiều không gian nhàm phục vụ cho nhiều đối tượng

Sảnh café
Café bệt

24


n o ÁN TÓT NCỈIIIỆP

ARCHITECT CLUB

Café nghe nhạc từ các anh chị em nghệ sỹ

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×