Tải bản đầy đủ

luận văn thiết k6e1 container bar

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH
------------ oOo------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(

ĐỀ T À I: CONTAINER BAR )

Chuyên ngành: Nội thất
Mã sô ngành: 06DNT (Nội thất)

GVHD: Thầy ĐINH ANH TUẨN
SVTH: NGUYỄN MINH QUẾ TRÂM

T H Ư V iỆN
TRUCÍMG QH ,
/í CMC C Í 7 /C Í

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập

-

Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN:......................

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: NGUYÊN MINH ỌUÉ TRÂM
MSSV: 106301136

1. Dầu đề Đồ án tốt nghiệp: CONTAINER BAR
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Tổ chức, trang trí nội thất không gian bar c a f e '.
Các không gian thiết kế : Khu vực cafe\ nhạc sống (tầng 1).
Khu vực bar, cafe' (tằng 2).
Khu bida (tầng 3)
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :
/
/2 0 1 0
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 1 5 /7 /2 0 1 0
5. Họ tên người hướng dẫn : ĐINH ANH TƯÁN
Phần hướng dẫn
1/ Ca'ch thức làm việc
2/ Triển khai ý tưởng, trình bày bài.
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày '
tháng
năm 20
CHỦ N H Ệ M B ộ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHẦN DÀNH CHO KHOA, t ì ộ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):............................
Đơn vị:_________ ________
Ngày bảo vệ:_______________
Điểm tổng kết:................. .......
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký vẽ ghi rõ họ tên0


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điêm số bằng s ố _ ________Điểm sô bằng chữ._________
TP.HCM, ngày— tháng..-..... năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rổ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
T rong suốt bôn năm học tậ p tại trường Đ ại học Kỹ T h u ậ t C ông N ghệ , được dìu dắt,
hướng dẫn tận tình của các thầy cô tâm h u y ết, đã cho em những k iến thức n ề n tản g
cơ b ả n nhất, là hành trang cho em bước v ào đời b ắ t đ ầu sự n g h iệp củ a m ột người
th iế t k ế nội thất.
Đ ồ án tố t Dghiệp là k ế t quả của những c ố g ắ n g học tập , phân đ ấu củ a em trong suốt
quá trình học tậ p tại trường và suốt quá trình thực h iện đồ án. Em xin cảm ơn thầy
Đ inh Anh T u ân đã tậ n tình hướng dẫn, hỗ trợ em về tư liệu giúp em hoàn th àn h tốt
đồ án.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đ ến cô H ồ Thị T hanh N hàn đã quan tâm động
v iên em trong quá trình học tậ p tại trường, cô Đ ỗ Phi A nh đã tạo đ iều kiện cho em
có thêm cơ hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực t ế rấ t hữu ích giúp em tiế n bộ
trong học tập.
V ới em , k ế t thúc quá trình học đ ại học là cơ sở đ ể em có th ể tiế p tục ch ặn g đường
học hỏi cho nghề nghiệp lâu dài sau này.


MỤC LỤC.

T rang

PHẦN MỞ ĐẦU.

J

I. Lý do chọn đ ề tài.
II. Ý nghĩa củ a đ ề tài.III. G iới hạn đ ề tài.
IV . T óm tắ t nội dung.

J

CHƯƠNG 1: s ự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRlỂN

k iế n t r ú c

CONTAINER

1

I. Đ ịnh nghĩa C ontainer.

I

II. H oàn cản h ra đời và p hát triển củ a K iến trúc C ontainer.
III. M ột s ố công trình kiến trúc C o n tain er trê n th ế giới.
IV . ư n g dụng K iến trúc C o n tain er tại V iệ t N am .

3

CHƯƠNG 2: NGHIÊN c ứ u KHÔNG GIAN BAR - CAFE'.

4
5
6

I. Tính ch ât củ a loại hình công trình.
II. C ác khu vực chức năng.


6

III. C hiếu sáng trong không gian B ar - c afe'

6

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG ĐƯA KHÔNG GIAN BAR - CAFE’ VÀO CÔNG
TRÌNH KIẾN TRÚC CONTAINER.
7
I. Đ ịnh hướng th iế t k ế.
7
II. T ổ chức không gian.
7
III. Y tưởng cho từng không gian th iế t k ế cụ th ể.
IV. K ết luận

10


PHẦN MỞ ĐẦU.
I. Lý do chọn đ ề tài.
K iến trúc Container ng ày càn g p h át triển trê n th ế giới với nhiều ưu đ iểm
nhưng vẫn còn m ới ở V iệ t Nam.

vượt trội

Đ ề tài m ang tính ứng dụng cao.

C㣠côns trình

k iế n trúc trên n ền "chất liệu" C o n tain er có m ột vẻ đ ẹ p rấ t riên g
không kém phần ân tượng và hâp dẫn. Vì v ậ y em tìm kiếm m ột cảm giác lạ và thú
vị cho th iế t k ế c ủ a m ình trê n nền "chất liệu" C ontainer.
II. Ý nghĩa của đề tài.
K iến trúc C o ntainer có nhiều ưu điểm n h ư : th â n thiện với m ôi trường, thời gian thi
công nhanh, giá thành thấp vì v ậy k iế n trúc C o n tain er sẽ trở thành g iải p h áp cho
n ề n k iến trúc th ế giới cũng như V iệt N am trong tình hình v ật giá ngày càn g leo
thang và tà i nguyên ngày càn g cạn kiệt.
Đ ề tài m ang tính ứng dụng cao.
III. G iới hạn đ ề tài.
Tìm h iểu về k iến trúc C o ntainer và ứng dụng đưa không gian B ar - cafe' v ào công
trình kiến trúc C ontainer.
IV . T óm tắ t nội dung.
G ồm có 3 ph ần :

- Tìm h iểu về k iến trú c C onatiner.
■ Tìm hiểu về không gian B ar - C afe.
- ứ n g dụng.

CHƯƠNG 1: S ự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN KIẾN TRÚC CONTAINER.
I. Tìm hiếu về Container.
ỉ.Khái niệm:
Phiên âm tiên g V iệt là "C ôngtennơ", là m ột công cụ v ận tải có những ưu đ iểm
sau:
- C ó đ ặc tính bền vững và đủ độ ch ắc tương ứng phù hợp cho v iệc sử dụng lại.
- Được th iế t k ế đ ặc b iệ t đ ể có th ể chở hàng bằng m ột hay nhiều phương thức vận
tải, m à không cần phải dờ ra và đỏng lại dọc đường.
- Được lắp đ ặ t th iế t bị cho p h é p x ếp dỡ thuận tiện , đ ặc b iệ t khi ch u y ển từ m ột
phương thức vận tả i này sang phương thức vận tải khác.
- Được th iê t kê d ễ dàn g cho việc đóng h àn g v ào và rú t ra khỏi C o n tain er .
1


- C ó th ể tích bên trong bằng hoặc hơn 1 m ét khối.
H iện nay, có nhiều loại C o n tain er với n h iều kích thước khác nhau, nhưng p h ổ biến
n h ât là các loại C o n atain er kích thước : 20 fe e t, 40 fe e t 45 feet.

Kích thước ngoài

Container 20 feet

Container 40 feet

C h iều dài

Container 45 feet

6,058 m
2,438 m

12,192 m
2,438 m

13,716 m

C h iều rộng

2,438 m

C hiều cạo

2,591 m

2,591 m

2,896 m

C h iều dài

5,758 m

12,032 m

13,556 m

C hiều rộng

2,352 m

2,352 m

2,352 m

Kích thước trong

2. C ấu trúc C o ntainer :
V ê cơ bản C o ntainer là khối hình chữ n h ật 6 m ặt g ắn trê n khung thép. C ó th ể chia
thành các bộ phận chính sau:

2


- T âm m ái
- V ách dọc
- M ặt trước
- M ặt sau và cửa
- G óc lắp ghép.

II. Hoàn cảnh ra đời và phát triển của Kiến trúc Container.
C húng ta đã quá quen thuộc hình ảnh
củ a những ch iếc Container được sử

GAD

dụng để vận ch u y ển h àn g hóa từ thập
n iên 50. N goài ra, ta còn thấy chúng
được sử dụ n g làm nơi làm việc tạm
thời trên các công trình xây dựng. Sau
này, n h ận th ây lợi ích c ủ a C ontainer,
c ac kien trúc sư đã không ngừng m ệt

m oi khai thác. N hững ch iếc C o n tain er
.
đã có m ột cuộc sống mới và được thử
nghiệm râ t n h iêu cho c ác loại công trình k h ác nhau, từ nhà ở cá th ể tậ p th ể cho
đ e n c á c công trình công cộng n h ư q u á n ăn, cửa hàng, nơi làm v iệc, thậm chí cả
b ảo tàng.

Hiện,

n,a5. í âUÂU và M ỹ đi tiê n Phong thử ng h iệm và khai thác công trình trên
nên 'ch â t liệu " C ontainer.
ưu điểm của Kiến trúc Container :
1. B ảo vệ m ôi trường
V ật liệu c h ế tạo C o ntainer bằng thép, là loại vật liệu

có th ể được tái

sinh th êm

nda
cíu/ ủ a ch ú n g rấ t ch ắc chắn n ên có th ể tái sử dụng n h iều lần. Đ ieu này
giúp giảm th iểu v iệ c sử dụng các v ậ t liệu khác d ẫn đ ế n sự tác động tố i th iểu của
công trình trong khu vực được xây dựng và tạo ra ít rá c th ải ô nhiễm . C o n tain er

3


chịu được va ch ạm khi vận chuyển và lấp ráp , có th ể tồn tại ở những m ôi trường
khí hậu khắc n g h iệt nhất như nóng, lạnh, nước m ặn, mưa bão...
2. K iểu k iến trúc riên g biệt
N hững chiếc C o n tain er được coi như những ch iếc L eg o khổng lồ - chúng có tính
m odule cao, d ẫn đ ế n sự tổ hợp không gian không bị h ạ n c h ế và d ễ d àn g thích ứng
ở m ọi địa hình. Y ếu tố đó đã tạ o nên tính linh hoạt cao củ a C on tain er, người sử
dụng có th ể thêm bớt m odule tùy thuộc nhu cầu . Hơn nữa, sau khi đã được tiêu
chuẩn h ó a v ề m odule và nội th ấ t riê n g củ a chúng, người sử dụng hoàn toàn có th ể
tự th iế t k ế nhà cho m ình bằn g cách x ếp đ ặt c ác m odule ở nơi m ình m uốn.
3. Thời gian thi công nhanh
C o ntainer khi .được đưa v à o sử dụng trong c ác công trình kiến trúc đ ều được chuẩn
bị trước tại các xưởng c h ế tạo. T ại đ â y , chúng được ố p th êm lớp.cách n h iệ t và cac
ô cửa được m ỏ theo y ê u c ầu sử dụng. N gay cả p h ần nộ i th ất cũng dược th iế t k ế
chính xác đ ên từng centim et. Đ iều đó giúp rú t ngắn thời gian thi công T ừ đó
ngoài việc giảm chi phí, tiếng-ồn cug4 như sự ô h iễm m ôi trong khu vực x â y dựng
giảm đi tấ t nhiều.
4. G iá thành thấp
Với tất cả các ưu đ iểm trê n thì giá thành củ a m ột công trình C o n tain er th ấp hơn
rât n h iều so với các công trình sử dụng v ật khác. Phương thức v ận ch u y ển dễ
dàng, bằng đường bộ hoặc đường thủy. N hững nơi có địa hình phức tạ p chúng có
th ế được đ ế n bằng m áy bay trực thăng. Vì th ế , người sử dụ n g ở b ấ t cứ nơi đâu
cũng có the đ ặ t hàng tại b ấ t kỳ nơi n à o trên th ế giới.

III. Một sô công trình kiến true Container trên th ế giđi.

Trung tâm m ua sắm C ontainer, N ew York.

C O P 15 Pavilion, C openhagen
4


Khu phức hợp nhà đ cho sinh v iê n K eetw o n en , A m sterdam (H à Lan)

IV. ứng dụng Kiến trúc Container tại Việt Nam.

Ớ nhiều nước, việc sản x u ất những ngôi nhà di động, th iế t k ế dự a trên k ế t cấu
chính ià những C o ntainer 20 fe e t và 40 fe e t là không m ới, nhưng ở V iệt N am chưa
được p hát triển m ạnh.
ớ V iệt N am đã có m ột s ố đơn vị dùng C o n tain er làm văn phòng di động đ ể cho
thuê hoặc b án ch ứ chưa làm nhà ở ho ặc các công trình phúc lợi công cộng dựa
trê n k ế t cấu từ C ontainer.

5


CHƯƠNG

2: NGHIÊN cứu KHÔNG GIAN BAR - CAFE'

I. Tính chát của loại hình công trinh.
L oại hình công trình kinh doanh giải trí, với tiêu chí h o ạt động phục vụ nhu cầu
của
con người (giải trí, th ư giãn, hội họp bạn b è, làm việc...)

II. Các khu vực chức năng.
Lối vào, trục giao thông : Phải có tín h iệu nhận d iện lối vào, trục giao thông phải
linh h oạt thuận tiện cho h oạt động củ a q u án và di ch u y ển củ a khách hàng. T rục
giao thông d ẫn d ắt khách hàng đ ế n các không gian khác nhau trong quán.
Thu ngân.
Khu pha c h ế
K ho
Khu vệ sinh
C ác khu vực dàn h cho khách: khách ngồi th eo nhổm , 2 người.
C ác khu vực chức năn g phải b ố trí thuận tiện cho việc đi lại gọn g àn g cho nhân
v iên phục vụ đ ể có th ể phục vụ khách hàng m ột cách nhanh chóng va gọn nhất.

III. Chỉếu sáng trong không gian Bar - cafe*.
C hiếu sán g trong không gian B ar - C a fe ’ rấ t quan trọng, ảnh hưởng đ ế n tâm lý và
cam giác củ a khách hàng khi sử dụng không gian đó.
C o '3 hình thức chiêu sán g là chiếu sán g tổng th ể , ch iếu sán g tậ p trung và ch iếu
sáng nhấn.
T ùy thuộc v ào tính ch ất, phong cách củ a q u án sẽ có những phương án c h iếu sáng
khác nhau, ví dụ tông m àu vàng nhạt, tối cho không gian y ê n tĩnh, ấm áp , tạ o cho
người ngồi b ên trong nó có cảm giác thư g iãn , q u á n d àn h cho khách h àn g tuổi
T e e n sè có n hiêu gam m àu ánh sán g và cường độ án h sán g cũng cao hơn tạ o sự
sôi nổi, nhộn nhịp.

6


CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG ĐƯA KHÔNG GIAN BAR - CAFE' VÀO CÔNG
TRÌNH KIẾN TRÚC CONTAINER .
I. Định hướng thiết kế.
- Đ áp ứng đủ y ê u c ầ u củ a m ột công trình kinh doanh giải thích:
+TỔ chức đ ầ y đủ c ác khu vực chức năng hợp lý
+ T rục g iao thông linh hoạt
+ Có n hiều không gian mới lạ khác nhau.
- Phong cách th iế t k ế h iện đại m ang n ét" thô", "m ộc", "bụi"nhiứig không kém
phan sang trọng. T h iết k ế theo tinh th ần củ a k iến trúc C o n tain er tiế t kiệm tài
nguyên, thân thiện với m ôi trường bằng c ác h sử dụng v ậ t liệu tá i c h ế tân dung
p h ế liệu đ ể th iế t k ế nội thất.

II. Tổ chức không gian.
1. Hồ sơ k iến trúc:
C o ntainer B ar được em dựng lại dựa trên m ột công trình k iến trúc C o n atien r có
sẩn.
G ồm 24 C o ntainer 45 fe e t g h é p lại với nhau (m ỗi C o n tain er có th ể xem n h ư m ột
m odule), m ỗi tầng là 8 C onatiner, tổng d iện tích củ a 3 tần g k h oảng 920 m ét
vuông, có 2 m ặt tiền.

7


M Ấ T TR Ư Ớ C

M Ấ T SAU

2. Phân khu chức năng:
■ T ần g 1 : C afe f + N hạc sông
+ Lối vào
+
+
+
+
+

Q uầy thu ngân
Khu pha chê
Kho
Khu vệ sinh w c
Khu khách ngồi

+ Sân khấu nhạc sống
+ Q uầy bar

8


- T ầng 2 : B ar + C a fe ’
+ L ối vào
+ Q uầy B ar
+ K ho
+ Khu vệ sinh
+ Khu khách ngồi
+ C afe' ngoài trời.

KSĨ
I
tía
j
ÍOK

1

<ưau

1___ too___

_

67«

=- 6a0

I

I

T

MẬT BÁNG TÂNG 2
- T ầng 3 : B illiards club
+ Lôi vào
+ Thu ngân
+ Khu v ệ sinh
+ Khu bàn B illiards
+ Khu khách ngồi
+ Khu C afé' ngoài trời

rc D1

B Ả~

MẬT BÀNG TẰNG 3

9


3. G iới h ạn không gian th iế t k ế
- T ần g 1: + Khu C afe'
+ Q uầy B ar
+ Sân khấu nhạc sông
- T ầng 2: + Khu B ar
+ Khu C afe
- T ầng 3: + Khu B illiarsd
+ Khu C afe' ngoài trời.

III. Ý tưởng cho các không gian thiết k ế cụ thể.
1. T ầ n g 1: L ấy ý tưỏng m ô phỏng nhà xưởng công n g h iệp , sử dụ n g c ác loại v ật
liệu như kim loại cũ, vải bao b ố cho cảm giác m ạnh, cùng với các thành to đ ồ họa
ký hiệu d ẫn d ắ t, kích thích sự chú ý tó m ò c ủ a k h ách h àn g khám phá những không
gian khác
và cho không gian th êm sinh động m àu sắc.

N hững đường kẻ sọc vàng đen vừa ngăn chia không gian ước lệ , vừa là tín hiêu
d ẫn dắt.
10


2. T an g 2 : Sự k ê t hợp vậy liệu CÖ và mới. kim loại và gỗ cho cảm g iác m ạnh và
không kém ph ần sang
trọng.
11


12


T ận

13


3. T ần g 3 : Khu B illiards được lấy ý tướng m ô phỏng tần g hầm củ a c ao ốc, nơi
thường được sử dụng làm gara g iữ xe.

14


4. T h iẽt bi nôi thát.
T ận dụng v ậ t liệu p h ế liệ u (như thùng phuy, bánh xe đ ạp , lố p xe ô tô, vải bao
b ố ...) k ế t hợp với những v ật liệ u m ới đ ể th iế t kê trang th iế t bị nội th ất có d án g vẻ
lạ m ắ t và hâ'p d ẫn hơn.

T h iế t bị nội th ất được th iế t k ế từ p h ế liệu sẽ đa dạng vè hình dáng, không bị trùng
lắp và cho c ảm giác thú vị hơn.
IV. K Ế T LU Ậ N .
Đ ồ án này tập trung v ào tìm kiếm , khai thác n é t riê n g củ a v ật liệu cũ kỹ, p h ế liệu
đ ể đưa ra những đ ề x u ất th iết k ế nội th ất c ò n th iên v ề th iế t bị nội th ất, chắc ch ắn
sẽ còn nhiều thiếu sót v ề xử lý không gian.
Em rấ t m ong nhận được sự nhận x é t, đánh giá và góp ý ch ân th àn h từ các th ầy cô.

T H U ' V IIË M
PÜ0NG OHKỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP.HCM

ẬOịQOSkũ?
15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×