Tải bản đầy đủ

luận văn kids center cung văn hóa thiếu nhi

HUTECH

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỔNG NGHỆ TP.HCM

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THƯẶT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PIPE RECYCLED CULTURAL CENTER

Ngành:

T H IÉ T K É C Ô N G N G H IỆ P

Chuyên ngành: THIẾT KẾ NỘI THẮT

Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM THỊ NGÂN
Sinh viên thực hiện

: HUỲNH QUANG NGỌC THẠCH


MSSV: 107301146

Lớp: 07DNT3

TP. HỒ Chí Minh, 06/2011


LỜI CAM ĐOAN

Sinh viên xin cam đoan tự thực hiện ĐA/KLTN, không sao chép ĐA/KLTN dưới
bất kỳ hình thức nào, các sổ liệu trích dẫn trong ĐA/KLTN là trung thực và xin
chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.


LỜI CẢM ƠN
Luận văn tốt nghiệp là quá trình thu thập tìm tài liệu để bổ sung kiến thức
lý luận được học ở trường. Vừa học hỏi lý luận chuyên môn vừa áp dụng
vào thực tiễn bằng những công việc cụ thể là những điều rất cần thiết và
hiệu quả. Được vạch kế hoạch và lên đồ án tốt nghiệp dưới sự chỉ dẫn của
Cô Phạm thị Ngân, một người Cô và cũng là một người đằng nghiệp tương
lai đỏ là một khởi điếm vô cùng thuận lợi. Thật là hạnh phúc khi được học
vê thiết kế nội thất lĩnh vực mình yêu thích và sẽ thành công hơn nữa khi áp
dụng chuyên môn để cống hiến cho xã hội. Quá trình lên đồ án và nghiên
cứu viết luận văn là bước tập sự đầu tiên để bước ra cuộc sổng dù có khó
khăn nhưng không hề ngăn bước, kiến thức học được ở nhà trường rất nhỏ
bé so với thực tế ứng dụng. Bước đầu vẫn thấy mình rất nhỏ bé nhưng bù
lại kiên thức học được trong 4 năm đã làm tôi tự tin và yêu thích ngành
nghề của mình hơn.
Lời đầu tiên xin chân thành cám ơn cô Phạm thị Ngân, Cô đã tận tình
hưởng dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình lên đồ án. Xỉn chân thành cám
ơn các quý thầy cô khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp với những đóng góp to lớn
trong sự nghiệp giáo dục. Khoảng thời gian dài làm đồ án là khoảng thời
gian tông hợp kiên thức , đây thật sự là là khoảng thời gian vất vả nhưng
thật vui vì sắp hoàn thành công việc để ra trường. Đồ án tốt nghiệp, bước
chuân bị đê bước vào đời, ở đó là tât cả tâm huyết của người sinh viên và
đồng thời cũng là tâm huyết của người hướng dẫn. Vì lẽ đó tôi luôn cố
găng vờ phấn đấu cho một đồ án tót nhất, về kiến thức nhân cách và cách
thế hiện đẹp nhất để không phụ lòng thầy côMỤC LỤC__________________________
CHƯƠNG 0: M Ở Đ Ẳ Ư .................................................................................................5
I.

Lý do chọn đề tà i............................................................................................... 5

II.

Mục đích nghiên cứ u...........................................................................

5

Giới hạn đề tài...................................................................................

5

III.

CHƯƠNG I: TÔNG QUAN.......................................................................................... 6
I.

Đặt vấn đề:................................................................................

6

II. Mục đích của đồ á n .......................................................................................

8

III.

8

Ý tưởng thiết kế............................................................................................

3.1 Nội dung:.................................................................................................

8

3.2 về phần diễn đạt:..............................................................................................9
3.3 về phân khu chức nàng:............................................................................... ỈO
CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỒ TRONG THIẾT KẾ CUNG VẪN HÓA THIẾU NHI 11
I.

Những yêu cầu chung về thiết kể môi trường cho tré em ............................. 11
1.1 Kích cở thiết k ế ...............................................................................

11

1.2 Nhu cầu của phát triển thể chất...................................................................12
II. Những yêu cầu cụ th ể ......................................................................................12
III.

Màu sắc trong nội thất và sự tác động của màu sắc đổi với tâm lí trẻ em

15

3.1 Màu sắc là gì?................................................................................................. 16
3.2 Ảnh sảng và màu sắ c :..............................................................................

77

3.3 Mắt ngitờì và sự nhìn màu: .......................................................................... 19
3.4 Đặc diêm sinh lý của sự nhìn màu:............................................................. 20
IV
V.

Ỷ tưởng tiết kiệm không gian cho phòng trẻ.............................................. 22
Các tiêu chuẩn khỉ thiết k ể:......................................................................

VI.

31

Hướng nghiên cứu của đồ á n ......................................................................32

6. ỉ Chức năng nhiệm vụ của cung văn hóa thiếu nhi:.....................................32
6.2 Đặc diêm công trình: phải đảm bảo............................................................ 32
6.3 Các không gian đặc trưng............................................................................ 33


CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC CÂU LẠC B ộ THIẾU NHI ĐỂ TÌM RA GIẢI
PHÁP......................................
35
L Kinder Park........................................................................................................... 35
ỉ. 1 Không gian thư giãn cho cả gia đình.......................................................... 35
1.2 Các hoạt động trong Kinder City..................................................................37
1.3 Không chỉ vui chơi, Kinder Park mang đến cho con bạn sự phát triển toàn
diện......................................................................................................................... 41


CHƯƠNG 0: M Ở ĐẨU

17

Lý do c/|ỌW đề ĩai

Trong bổi cảnh đất nước phát triển như hiện nay, nguồn lực phát triển của mỗi
quôc gia là vỏ cùng quan trọng. Nguồn lực đỏ phụ thuộc vào thiếu nhỉ, thế hệ
mâm non của đắt nước. Vĩ vậy, thiếu nhỉ chính là động lực phát triển của mỗi
quốc gia và là động lực của toàn nhân loại. Đê phát triển toàn diện thế hệ mầm
non ây, chủng ta Cần quan tâm chăm sóc đủng cách phù hợp với từng giai đoạn
phát triên của trẻ, một trong những công việc ấy là tạo ra và mang đến cho trẻ
một không gian vui chơi, rèn luyện bổ ích. Một cung văn hóa mang màu sắc
những câu truyện hể là lựa chọn của cả nhân nhằm góp phần làm phong phủ hơn
không gian sình hoạt của trẻ em.
I II.

Mục đích nghiên cứu

Nhăm tạo ra luôn khỉ mới cho không gian sình hoạt văn hỏa của thiếu nhỉ vói
mong muôn chuyên tải được nội dung của câu truyện vào không gian nội thất nói
chung vá không gian cung văn hóa nói riêng.

[ ///■

Giới hạn đê tài_____

Phạm vì thể hiện trong không gian nội thất cung văn hóa.


CHƯƠNG

17

I:TÔNG QUAN

Đặt vấn đe:

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, cạnh tranh toàn cầu như hiện nay, nguồn lực
phát triển của mỗi quốc gia đóng vai trò rất quan trọng. Nguồn lực đó phụ thuộc
vào thiếu nhi, thể hệ mầm non của đất nước. Vì vậy, trẻ em chính là động lực phát
triển của mỗi quốc gia và cũng là động lực phát trỉên của cả nhân loại.
Các yểu tó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ bao gồm: dì truyền, sữa mẹ, thực
phấm, y tế và môi trường sống. Trong đó môi trường là yếu tố mang tính xã hội
cao, có thể thay đổi được. Môi trường có thể cùng lúc ảnh hưởng đến nhiều đổi
tượng, cỏ tác động để thay đổi có hiệu quả cao đến một số lượng lởn đối tượng
cùng một thời điểm, giá trị, tác dụng lâu dài. Vì vậy đây là vấn đề quan trọng và
cắp bách cần được quan tâm và nghiên cứu.

Hình 1: Tác động của môi trường sống đến sự phát triển của trẻ em.


Môi trường không gian có vai trò quan trọng đến sự phát triển của trẻ em, bao
gồm: phát triển trí nảo, tư duy; phát triển nhận thức, sáng tạo; phát triển thể chất,
năng động; định hướng tương lai; phát hiện, hoàn thiện tài năng.
Không gian công cộng trong đô thị trong đó có không gian vui chơi giải trí nói
chung và không gian cho trẻ em nói riêng là một bộ phận không thể thiếu được
trong thành phố. Không gian dành cho trẻ em không chỉ có vai trò đáp ứng nhu
cầu vui chơi, giải trí, phát triển của trẻ em mà còn góp phần nâng cao chất lượng
môi trường, tạo cảnh quan đẹp cho đô thị, thành phổ đó, nhưng lâu nay vẫn chưa
được quan tâm đủng mức ở nước ta.
Theo học thuyết phát triển của Pỉaget, giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi là thời kỳ đặc
biệt quan trọng trong việc hình thành khả năng trí tuệ bao gằm: cảm xúc, trí tuệ
và khả năng logic.
So sánh tiêu chuẩn phát triển trẻ em của Việt Nam và các nước phát trỉến sẽ thấy
khoảng cách lớn về phát triển tài năng sáng tạo, yểu tố sống cỏn trong bói cảnh
cạnh tranh toàn cầu như hiện nay. Tồng hợp các vấn đề phát triển của trẻ em bao
gồm:
(ỉ) Phát triển khả năng logỉc, toán học
(2) Phát triển khả năng ngôn ngữ
(3) Phát triển khả năng âm nhạc
(4) Phát triên khả năng nhận thức không gian, hình ảnh
(5) Phát trỉến khả năng giao tiếp
Sự phát triển của đất nước đặt ra yêu cầu quan tâm đến giáo dục cũng như hổ trợ
năng khiếu, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho thiếu nhi. Đồ án cung văn hóa
thiếu nhi là loại hình đồ án công cộng có ỷ nghĩa xã hội cao và cũng là một nhu
cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay nhằm giải quyết yêu cầu của xã hội, tạo
cảnh quan đẹp cho đô thị.


I //.

Mục đích của đô án

Tạo ra ngôi nhà chung cho trẻ em thành phố, đảp ứng đầy đủ yêu cầu và phát
triền hoàn thiện tài năng. Một mỏi trường xanh, không gian trong sạch, gần gũi
với thiên nhiên, đảm bảo yêu cầu về sức khỏe.
Hình thức kiển trúc phù hợp với điều kiện khí hậu, bản sắc văn hóa địa phương,
đông thời phải có các không gian đặc trưng thu hút và kích thích sự phát triển
toàn diện cho trẻ em.
I III.

Ý tưởng thiết kế

1 3.1 Nội dung:__________ ________________________________________
Không gian là một tác phẩm minh họa cho toàn câu chuyện qua sự tưởng tượng
của cậu bẻ và các thể hiện của họa sĩ già. Mình họa là một cách gọi mà cụ thể là
diên tả những hoạt cảng trong câu chuyện bằng việc cách điệu chủng thành những
đường nét, hình khối, trang thiết bị. Tất cả đều dựa trên công năng của công trình
cũng như công năng sử dụng của từng không gian.
Các thê hiện qua các cách điệu từ thực vật, động vật và các kết cấu thiên nhiên
theo câu chuyện kể mà cụ thể là:
Từ hình ảnh thật được ứng dụng trong không gian nội thất

Vật liệu (in đồ họa trên giấy dán tường hoặc sơn phun)


Trang thiết bị

1 3,2 v ề phần diễn đat:
Phong cách chung: phong cách phỏng thiên nhiên ORGANIC STYLE (Phong cách
thiêt kế vật dụng và không gian mang hình dáng của sinh vật, của cơ thể song,
hình dáng "hữu c ơ ”. Phong cách nội thất hữu cơ ỉà phong cách nội thất được thể
hiện ra bên ngoài bằng những đường công ngẫu nhiên lấy cảm hứng từ những
hình ảnh gần gũi trong cuộc sổng, gần gũi với đường nét cơ thể người, động thực
vật...) phảng phất nét mộc mạc của tự nhiên trong hình khối và bố cục hiện đại.


Ngôn ngữ hình ảnh sử dụng cả kí hiệu của tranh vẽ, tạo khối đơn giản nhưng vẫn
đảm bảo công năng.

Dựa trên những hình khối tưởng tượng được ứng dụng lỉnh hoạt vào từng khu
chức năng. Thứ tự cảnh vật có thể thay đổi cho phù hợp với công năng của từng
phòng.


CHƯƠNG II: CÁC YẾU TÓ TRONG THIẾT KÉ CUNG VẨN HÓA THIỀU
NHI

I /.

Những yêu cầu chung về thiết kế môi trường cho trẻ em

Kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất được huấn luyện trong quá trình của giải
quyết vẩn đề. Họ có khả năng trong việc nhận biết khách hàng, định nghĩa vấn đề
của khách hàng và tìm ra giải pháp phù hợp. Vậy thiết kế không gian cho trẻ em
chứa đựng những quá trình gì? Thoạt nhìn, sự khác nhau giữa thiết kế cho trẻ em
và người lớn chỉ đơn thuần là kích thước của không gian và yêu cầu của chức
năng không gian có thể bảo vệ được trẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Với khái
niệm kiến trúc cho phát triển (architecture fo r “grown-ups ”), thiết kế phải làm
giàu cuộc sổng của những người Sống trong nó. Để đạt được mục đích này trong
thiết kế không gian cho trẻ, trẻ em, vượt qua sự khác nhau về thể chất phải được
hỉêu đúng đắn. Sự thiếu kình nghiệm với môi trường xây dựng phải được xem xét.
Sự cảm nhận của trẻ em và cách trẻ em sử dụng không gian phải được hiếu đúng.
Thiết kể môi trường cho trẻ em đòi hỏi sự xem xét nghiêm túc và thong nhất trẻ em
như là người dùng của không gian thiết kế. Có những điếm khác rõ ràng và ngụ ý
trong thiết kế không gian cho người lởn và trẻ em. Những yếu tố căn bản có thể
bao gồm: kích cở thiết kế (scale), đòi hỏi của phát triển thể chất và đòi hỏi của
tâm lí.
1 1.1 Kích cở thiết kế___________________________________________________
Sự khác nhau rõ ràng giữa người lớn và trẻ em là kích thước cơ thể. Một môi
trường nơi nội thất và không gian được thiết kế theo kích thước của trẻ em là yếu
tố ưu tiên. Cửa sổ phải được đặt sao cho trẻ có thể nhìn thấy bên ngoài và bồn rửa
mặt có thể được với tới... nói chung đó là một không gian thích ứng với trẻ em thay
vì buộc chủng phải thích ứng với môi trường như trong trường hợp của thiết kể
dành cho người lớn. Không gian được thiết kế theo kích thước trẻ em không những
giúp tạo cảm giác thoái mái và tự điều khiển, nó cũng giúp tạo ra sự an toàn cao


cho trẻ bằng cách giảm nhu cầu của trẻ khỉ cố gắng với tới những vật thể hoặc
đứng bất cấn ở những viền để cố nhìn ra ngoài...

I I. 2 Nhu cầu của phát triển thề chất____________________________________
Bên cạnh kích thước cơ thể, một sự khác nhau rõ ràng trong thiết kế cho trẻ em là
việc sắp xếp không gian cho phụ tùng và những thứ lỉnh tinh đặc biệt cho trẻ còn
rất bẻ. Hầu hết nhà thiết kế có thể dễ dàng tỉnh toán diện tích cần thiết cho 10 xe
hơi đậu, nhưng không thể chắc chắn không gian để chứa 10 bộ đồ chơi. Yêu cầu
này đòi hỏi sự tham khảo cận thận những kích thước tiêu chuẩn trong thiết kế
dành cho trẻ em.
I II.

Những yêu cầu cụ thể

Với trẻ em, giường ngủ có thể là "sân chơi" chỉnh của chúng. Ngoài việc ngủ,
những đứa trẻ có thể bày đồ chơi, đọc truyện, nghe nhạc... trên giường. Do đó,
có một sổ nguyên tắc khác bạn nên lưu ý:
L Hãy nói chuyện với bọn trẻ để biết rõ hơn những trò chơi, những hoạt động
mà chúng hứng thú nhất (ngoài những gì bạn nhìn thấy hằng ngày), màu nào
chúng yêu thích nhất... Tỉnh cách của bọn trẻ sẽ quyết định chủ đề chính cho
căn phòng.
2. Hãy cho phép trẻ em tham gia vào việc thiết kế, hãy để chúng nói lên sở
thích của mình, chất liệu cho đồ nội thất và hãy hỏi chúng sẽ bày biện đồ dùng


trong căn phòng như thế nào. (Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng với những
đứa trẻ đã đi học).
3. Hãy biến căn phòng thành một không gian sống đa chức năng bởi bọn trẻ sử
dụng phòng riêng cho nhiều hoạt động, chứ không chỉ đơn thuần để ngủ. Vì
thế, trong một không gian phải được chìa làm nhiều khu khác nhau, chẳng hạn
như chơi, đọc sách... cho dù chủng luôn coi chiếc giường là "trọng tâm".
4. Cổ gắng tạo càng nhiều chỗ chứa đồ càng tốt. Hãy để ý đến việc làm các
loại kệ, những giỏ đựng đồ bằng mây tre loại lớn, những dụng cụ chứa đồ
bằng plastic trong suốt và đặc biệt, nếu có thể nên tạo một phòng riêng nhỏ để
đặt nhiều giá và kệ để đồ.
5. Cửa sô và rèm cửa cần thiết kế đơn giản. Tránh sử dụng những loại rèm cửa
quả dài trong phòng trẻ. Các loại mành sáo (ngang và dọc), và các loại rèm
vải ngắn là những sự lựa chọn hợp lý nhất. Vải cỏ nhiều hoa văn sặc sỡ, trùng
với những đồ vật khác trong phòng như gối, chăn đệm, chụp đèn... là lý tưởng
nhất.
6. Chọn hệ thống ánh sáng hợp lý. Trong phòng trẻ vẫn phải sử dụng hai hệ
thống đèn chiếu sáng. Chiếu sáng cục bộ (bàn học, đèn ngủ) và chiếu sáng
tông (cho cả phòng). Ảnh sáng rất quan trọng và các bạn nên nhận lời khuyên
từ các kiến trúc sư.
7. Có thế dùng sơn hoặc giấy dán tường, nhưng cần chắc chắn một điều, cho
dù sử dụng vật liệu gì, cũng phải dễ dàng chùi rửa. Nếu chọn sơn, bạn hãy
chọn loại có bề mặt hơi bóng một chút. Bọn trẻ con thường thích màu sáng.
8. Hãy cho bọn trẻ chọn giải pháp thiết kế, những chủ đề mà chúng yêu thích,
chăng hạn như căn phòng với những ngôi sao và bâu trời, những thiên thân,
bóng đả hay một môn thê thao nào khác, một phòng ngủ cho công chúa, quang


cảnh dưới biến, tàu vũ trụ ngoài không gian, ôtô đua, máy bay, tàu hỏa, những
khu rừng, rồng lửa, khủng long...
Thiết kế thành công một căn phòng cho trẻ là tạo ra cơ hội tuyệt vời để bạn thể
hiện những ý tưởng thú vị, nhưng đồng thời cũng tạo ra một không gian ấn
tượng cho ngôi nhà, để bạn có thể tự hào khoe mỗi khỉ khách đến. Và tất nhiên,
đó là chỗ để bạn tìm thấy niềm vui nhất.


I III.

Ằfòi/ sắc trong nội thất và sự tác động của màu săc đôi với tâm lí trẻ em

Sự thành công của một không gian nội thất phụ thuộc rất nhiều vào những yểu tổ
như: màu sắc, ảnh sáng, hình dáng của không gian, đồ vật... và sự kết hợp hài
hoà, bổ túc lẫn nhau giữa chủng. Sự kết hợp hài hoà giữa chức năng của căn
phòng với màu săc, hình dáng, chát liệu, tỉ lệ... sẽ đảm bảo cho một thiết kế đẹp
và tạo nên tâm lý thoải mái cho người sử dụng. Như vậy, một trong những yếu tố
quan trọng hàng đầu và có ảnh hưởng rất lớn đỗi với nội thất chính là màu sắc.
Màu săc hiện diện xung quanh chúng ta từ những sắc màu của thiên nhiên đến
quân áo chủng ta mặc, những vật dụng hằng ngày mà chúng ta dùng và cả những
công trình kiên trúc, nghệ thuật nữa... Nỏ cỏ thể tác động đến tâm lý của con
người, mang lại những xúc cảm cho chúng ta. Hẳn là bấc cứ ai cũng không khỏi
rung động trước màu xanh bạt ngàn của những cánh đồng hay màu đỏ tía của
những buôỉ hoàng hôn. Nếu không có màu sắc trong cuộc sống, thế giới này sẽ
buôn tẻ bìêt bao nhiêu. Và hãy thử tưởng tượng xem nếu sống trong một căn
phỏng chỉ toàn một màu trắng đơn điệu thì tâm trạng của bạn sẽ như thế nào?
Trong sô những màu săc hiện diện xung quanh con người thì màu sắc trong nội
thât có ảnh hưởng rât lởn và thường xuyên đến con người. Bởi vì màu sắc trong
nội thất là những cải mà chủng ta tiếp xúc thường xuyên từ lúc tỉnh dậy, làm việc
cho đến khi đi ngủ.
Như vậy, rõ ràng màu sắc, đặt biệt là màu sắc trong nội thất cỏ ý nghĩa rất lớn đổi
với cuộc sổng của chúng ta. Nhưng để hiểu và phối hợp màu sắc trong nội thất


sao cho đẹp mắt và phù hợp với tâm lý của con người, đặt biệt là trẻ em là điều
mà chúng ta cần phải nghiên cứu.
1 3. / Màu sắc là gì?__________ __________________________________________
Màu săc là hiện tượng vật lý mà mắt chúng ta thấy được. Để hiểu được màu sắc,
chúng ta cân biêt khái quát về ánh sáng. Bởi vì nếu không cỏ ánh sáng, chúng ta
sẽ không bao giờ cảm nhận được màu sắc.
Ảnh sáng mặt trời là nguồn của tất cả màu sắc cũng như nhiệt lượng và ánh sáng.
Tât cả màu sắc đều tan biến khi mặt trời lặn. Đó không phải là điều gì siêu nhiên
mà bởi vì trong bóng tôi tất cả đều là màu đen. Không có ảnh sáng, mắt người
không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của các vật thể xung quanh. Do đó
cũng không thể cảm nhận được màu sắc của chúng. Nếu không có ánh sáng nhân
tạo thì cũng không có màu sắc về đêm mà chỉ còn sự tương phản của ánh trăng và
các bỏng mờ. Như vậy, màu sắc là đặc tỉnh của các tia tạo ra hoạt động thị giác
trên Vồng mạc của mắt. Một cảm giác thị giác bất kỳ đều không tách rời khỏi cảm
giác mà săc. Trong điêu kiện chiếu sáng yểu, sự thích nghỉ thị giác với bóng tối
làm cho việc tiêp nhân màu săc là không màu. Nhưng nếu điệu kiện chiếu sáng
quá mạnh, thị giác phân biệt được tất cả sự đa dạng của màu sắc có màu và
không màu.


Màu và săc: các màu trong tự nhiên có thê chia ra làm hai nhóm: màu có sắc và
màu vô sắc.


Màu vô sắc: gồm những màu như đen, trắng, xám. Chúng không có trong
phô ánh sáng mặt trời nên cũng cỏ thể được gọi ỉà "không màuMàu có sắc: là tất cả những màu có trong phổ ánh sáng, các màu pha trộn
giữa chủng (trừ một số trường họp ngoại lệ) và màu tía (là màu pha trộn
giữa đỏ và tỉm với các tỉ lệ khác nhau). Các màu tỉa cũng không có trong
phô ánh sáng và là vạch nôi giữa màu đỏ và màu tím.

I 3.2 Ánh sảng và màu sắc:
Không có yếu tố nào ảnh hưởng đến màu sắc của một căn phỏng nhiều hơn ánh
sáng. Anh sáng khiến cho một bề mặt phản chiếu trông sáng hơn. Với cùng một
màu sắc giống nhau, khỉ dược chiếu sảng thì những bức tường trơn láng bao giờ
cũng sảng hơn những cái cỏ bề mặt sần sùi. Mặc dừ những màu tối tạo cảm giác
thu hẹp lại còn những màu sáng thì tiến ra xa nhưng bức tường màu tối cỏ thể gợi
cảm giác lùi ra xa khi được chiếu sáng trực tiếp.
Khỉ kiêm tra 1 màu dưới những điều kiện ánh sáng khác nhau sẽ cho ra những
màu săc khác nhau. Vì vậy, cách tôt nhất là dùng cùng một loại ảnh sáng mà ta sẽ


chiêu trong nội thât đê lựa chọn những màu mà ta muốn thể hiện. Bởi vì, đương
nhiên ỉà một màu sẽ trông có vẻ nhạt hơn khi được đặt trong căn phòng tràn ngập
ánh sáng mặt trời so với khỉ chúng ta nhìn thấy nỏ vào ban đêm. Không có lượng
ảnh sáng nhân tạo nào cỏ thể bù đắp cho sự thiếu vắng ánh sảng mặt trời được.
Anh sáng trời luôn tôn lên vẻ đẹp của hầu hết màu sắc. Còn ánh sảng đèn làm
sảng lên màu vàng và đỏ nhưng lại làm mờ đi màu lam và tím.
Như vậy, theo trên ta thấy ánh sáng không có màu nhưng đem lại khả năng cảm
thụ màu săc. Các vật thể không có những màu sắc của riêng chủng mà phụ thuộc
vào màu săc ánh sáng phản chiếu từ bề mặt. Tất cả những sóng ánh sảng màu đều
hiện hữu trong sóng ánh sáng ban ngày. Khi ánh sáng chiếu qua một vật, bề mặt
vật ây sẽ nhận một số bức xạ của bước sóng ảnh sảng này và phản chiếu lại một
sô bức xạ của ánh sảng khác. Nếu mức hấp thụ bức xạ của các bước sóng đều
nhau và mỗi thứ một chút thì ta sẽ thấy vật ấy màu trắng. Ngược lại nếu nó hấp
thu toàn bộ bức xạ thì ta sẽ thấy vật ấy màu đen. Vậy màu sắc thấy được trên một
vật là sự tông hợp bức xạ ánh sáng mà bề mặt của nó phản chiếu.
Trong tât cả các nguôn sáng nhân tạo thì đèn huỳnh quang truyền màu chính xác
hơn cả, gân với ảnh sảng mặt trời (ánh sáng của các đèn này giống như ánh sáng
của mặt trời vào các ngày ảm đạm). Trong chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang, có
săc màu hơi xanh nhạt. Vì thế, trong thiết kể chiểu sảng cho nhà ăn, người ta cố
găng chọn nguôn sáng nhân tạo vì nếu thức ăn có màu sắc không thật có thể gây
cảm giác không tốt và ảnh hưởng đến sự ngon miệng.


Ngoài ra, ánh sáng từ các cửa sổ của căn phòng cũng ảnh hưởng đến màu sắc.
Anh sáng phía băc thì lạnh với gợi ỷ từ màu lục. Anh sáng phía nam thì ấm áp và
hông hào. Anh sáng phía tây là màu cam đỏ còn phía đông thì gay gắt với màu sắc
nhuộm vàng, tấy trắng mọi sự hiện diện của những màu mà nó chiếu vào.
1 3,3 Mắt người và sự nhìn màu:

_____

Con măt người chứa 2 loại tế bào thần kinh thị giác: loại hình nón và loại hình
que, vởì độ nhạy cảm ánh sảng khác nhau và sự phân bố không đồng đều.


Tế bào nón: khoảng 7 triệu, tập trung ở phần giữa, quanh hổ trung tâm
của võng mạc, chỉ phản ứng với ánh sáng mạnh, hầu như không phản ứng
với ánh sáng yêu và cho phép cảm thụ màu sắc. Sự nhìn sử dụng tế bào nón
gọi là sự nhìn ban ngày hay nhìn trung tâm.Te bào que: số lượng nhiều hơn (khoảng 12 triệu), nằm ở những phần còn
lại của võng mạc, chỉ cảm thụ được ánh sáng thấp (lúc hoàng hôn, dưới
ảnh trăng...) và không cho cảm giác màu sắc. Vì vậy, lúc hoàng hôn ta chỉ
thây nhà cửa một màu xám. Sự nhìn với tế bào que gọi là sự nhìn ban đêm
hay nhìn ngoại vi.


Trong măt người có 3 loại tê bào cảm thụ màu cuả ánh sáng: loại trội với màu đỏ,
loại trội với màu lục và loại trội với màu lam. Ngoài ra cồn có thêm loại thứ tư
nhạy cảm với cả 3 màu, nhờ đó, ta có cảm giác về độ chói. Tuỳ tương quan giữa
cảm giác của 3 loại tế bào trên với ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được màu sắc
của mọi vật.
- Neu ảnh sáng tới mắt là ánh sáng đỏ (lục, xanh) thì chỉ tế bào đỏ phản ứng.
- Neu ánh sáng tới mắt là ánh sáng tổng hợp thì cả loại tế bào cùng phản ứng và
tuỳ theo tương quan giữa chủng mà ta có cảm giác về màu sắc tới mắt. Khi phản
ứng của 3 loại tế bào cảm quan không đều, ta có cảm giác màu có sắc; còn khi
phản ứng của chúng đều nhau, ta cảm giác màu vô sắc.
Một bằng chứng của lý thuyết này là bệnh mù màu sắc ở một số người. Họ không
cảm thụ được màu đỏ, hay lục hoặc lam. Lúc đỏ, cảm giác màu sắc của họ về thế
giới xung quanh hoàn toàn đảo lộn so với người bình thường.
1 3.4 Đặc điểm sinh lý của sự nhìn m à u :__________________________________
Việc nắm rõ đặc điểm sinh lý của sự nhìn màu giúp cho chúng ta dựa vào đó để
tạo ra những hiệu ứng khác nhau về màu.


Sự thích ứng màu:
Khi nhìn lâu 1 màu nào đó, độ nhạy cảm về màu của mắt giảm đi dẫn đến
khả năng phân biệt những sự khác nhau nhỏ về màu sắc bị kém đi rõ rệt.
Lúc đó cân có một thời gian hôi phục đê mắt trở lại làm việc bình thường.
Hiện tượng này gọi là sự thích ứng màu và thời gian hồi phục gọi là thời
gian thích ứng. Thời gian thích ứng màu ngắn hơn thời gian thích ứng ánh
sáng, dài nhát đôi với màu đỏ và tỉm, ngắn nhất đổi với màu vàng và lục.
Muốn giảm thời gian thích ứng, nhanh chóng hồi phục khả năng cảm nhận
chỉnh xác màu sắc cần đặt xen kẽ màu nọ với màu kia. Vỉ dụ như đỏ với ục
hoặc lam. Hiêu được điêu này giúp chủng ta phối hợp được màu sắc, đường
nét trong nội thất sao cho mắt không bị mỏi khi nhìn lâu, đặc biệt là trong
nội thât thư viện. Vì đỗi với người đọc sách lâu, mắt rắt rất dễ bị mỏi.
Sự tương phản màu đồng thời:
Sự cảm thụ màu của mắt không chỉ phụ thuộc vào màu sắc của vật cần nhìn
mà còn phụ thuộc cả màu sắc của nền đặt vật đó.
VD: Màu cam khi đặt trên nền đỏ thì thấy sảng hơn khi đặt trên nền vàng.

Màu chanh trên nền trắng thấy tối hơn trên nền lam.

Hiện tượng thay đồi màu sắc của các vật quan sát phụ thuộc màu của nền hoặc
của các vật bên cạnh gọi là sự tương phản màu đồng thời. Tuy nhiên, nếu tạo cho
cảm giác màu ban đầu bị ngắt quãng (vỉ dụ bằng một đường viền đen) thì sự
tương phản màu giảm hoặc bị triệt tiêu hoàn toàn.
Hiện tượng này cần phải xem xét khi dũng màu trong nhà công nghiệp. Bởi vì, khi
nhìn các thiết bị sơn màu, có thể rơi vào trường nhìn cả các màu của bề mặt khác
trong phòng dân đên hậu quả khỏ lường. Khỉ chiếu sảng thư viện cũng phải quan
tâm đến vắn đề này.


I IV.

Ỷ tưởng tiết kiệm không gian cho phòng tre

Một căn phòng riêng dù nhỏ cũng sẽ là một thế giới riêng giúp trẻ có ý thức sổng
tự lập và phát huy khả năng sáng tạo. Bạn không đủ chỗ để làm điều đó? Mọi việc
có thê sẽ trở thành đơn giản với những ỷ tưởng đa dạng giúp tiết kiệm các không
gian sống.
Ngay từ bẻ, nếu cỏ một căn phòng riêng, trẻ sẽ có ý thức sống tự lập, không quá
phụ thuộc bô mẹ. Sẽ cỏ nhiều ỷ kiến cho rằng với điều kiện sống ở Việt Nam, việc
môi gia đình có thể dành riêng cho trẻ một căn phòng riêng là không thể. Nhiều
trẻ quen ngủ chung bổ mẹ, thậm chỉ cho đến tuổi thiểu niên. Tuy nhiên, trên thực
tế hầu hết người phương Tây đều rất tôn trọng cuộc sổng riêng của các thành viên
trong gia đình, và một căn phòng dành riêng cho trẻ đều được tính toán thiết kế
rât cân thận ở môi gia đình, ngay cả khi những căn hộ của họ không cỏ nhiều diện
tích.
Với những đứa trẻ có một góc riêng trong nhà và hơn nữa là một không gian sống
được thiết kế theo sở thích riêng của từng trẻ cũng là một yếu tố quan trọng giúp
phát huy sáng tạo của trẻ.
Không chỉ cỏ một chỗ ngủ tiết kiệm nhưng thoải mái, với sự phân bổ hợp lý công
năng của các khu vực, trẻ còn có cả một không gian học tập, vui chơi thoải mái
theo từng thời điểm trong ngày.
Những vỉ dụ sẽ gợi ý cho việc thiết kế các phòng trẻ theo xu hướng mới, tiết kiệm
không gian sổng một cách hợp lý. Cụ thể, với những căn phòng rất nhỏ dành cho
trẻ, bạn vân có thể thiết kế một cách lỉnh hoạt giúp trẻ có một hoạt động thoải mái
với các loại giường tầng, góc học tập... có thể "đóng - mở" khỉ cần thiết tùy theo
nhu cầu.
Theo đỏ, khi cần chẽ học hành, chiếc bàn học được bung mở. Tới giờ vui chơi tất
cá các 'ngăn tủ - giường ngủ ” sẽ được đóng lại, chừa khoảng không cần thiết cho
trẻ. Đền tồi, d ĩ nhiên sẽ là thời điểm của những... chiếc giường.


Và không chỉ cung cấp ỷ tưởng, bạn còn có thể thấy không chỉ tiện ích và hợp lý,
các căn phòng này còn được thiết kế theo kiểu ”2 trong 1 ”, ”3 trong ỉ ” với những
chiêc giường tâng theo kiểu ngăn kéo dành cho 2 hoặc 3 trẻ rất gọn gàng, thậm
chỉ rất đẹp.

Trên những gam màu sặc sỡ hồng, cam, xanh, những vật dụng được tận dụng để
lây diện tích như khu bàn học cùng chung với giường ngủ, tủ đồ,...hay cầu thang
được tận dụng làm ngăn kẻo để đồ...tất cả đều là những góc nhỏ rất xinh xắn và
tiện dụng cho bé yêu của bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×