Tải bản đầy đủ

luận văn cà phê bar fractal

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH : THlẾT

k ế nội th át

ĐE TẢI :

CÀ PHÊ - BAR - VŨ TRƯỜNG
FRACTAL

9

GVHD
SVTH
MSSV
LỚP

: Th.s. VÕ THỊ THU THỦY

: TRẦN ĐỨC DUY
: 106301022
: 06DNT2

TP. H ồ CHÍ MINH - NĂM 2011


r

r

B

Thuyêt minh tôt nghiệ

GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH P H ố H ồ CHÍ MINH
------------ o()o-----------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: CÀ PHÊ - BAR - v ũ TRƯỜNG
“ PHẢN DẠNG ”
T H u V iẺ N
TRƯỜNGPIIKỸ í"JẬT cỏ.sd NGHE

1

A .C 2ẨO O . 5 4 Sl(5
Chuyên ngành: Thiết kế nội thất
Mã sô" ngành: 301 (Nội thất)

GVHD: Th.s Võ Thị Thu Thuy
SVTH: Trần Đức Duy

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2011NHIÊM VỤ ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP
ì. Đề tài

2

Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp ................................................................
4. Ngày hoàn thành ............................................................................... .
5. Họ tên gv hướng dẫn
Phân hướng dan
1/

2/

VỒ THI THU THUỶ

...........................................

..................................................................

...............................

Nội dung và yêu cầu ĐATN dã được thong qua Bộ mon.
Ngày
thúng
năm 201 ì
CHỦ NHIỆM BỘ MỒN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ) :.............................
Đơn vị:.................................................................
Ngày bảo vệ:......................................................
Điểm tổng kết:...................................................
Nơi hai trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)


NHẠN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẦN

Điểm số bằng số.

Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày..... tháng......... năm 2011
(GV hướng dãn kx và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn cô VỔ THỊ THU THUY , người đã trực tiêp tận
tình hướng dẫn sv trong quá trình thực thực hiện đô án tôt nghiệp cho tới khi
hoàn thành.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa mỹ thuật công nghiệp
trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã hết lòng giảng dạy cho
chúng tôi trong khỏa hoc.
Xin chân thành cảm ơn khoa mỹ thuật công nghiệp - trường Đại học kỹ
thuật công nghệ TP.HCM,SỞ Giáo Dục và Đào Tạo,Ban giám hiệu, các
giáo viên khoa mỹ thuật công nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhiệt
tình giúp đờ sinh vien~ trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án
này.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô !


GVHD: Ths. v ỏ Thị Thu Thuỷ_______________________ Thuyết minh tốt nghiệp

Mục lục
]. Hướng nghiên cứu
1. Lý do chọn đề tài
2. Ý nghĩa đề tài
3. Nhiệm vụ thiết kế
4. Mục tiêu nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
II. Các hướng nghiên cứu cụ thể
1. Khái niệm về Phân dạng
2. Hình thức Phân dạng mà từ đó đưa ra ý tưởng thiêt kê
3. Các hình anh tham khảo
4. Hồ sơ kiến trúc gốc
III. Ưng dụng trong thiết kế Bar- cà phê “Phân dạng
1. Tô chức không gian và định hướng không gian thiết kế
1.1 Tổ chức không gian
1.2 Không gian thiết kế
2. Ý tưởng cho toàn bài
3. Hồ sơ thiết kế
4. Phân tích cho từng không gian cụ thê
4.1 Sân vườn
4.2 Sảnh đón khách
4.3 Bar- sàn nhảy
5. Vật liệu sử dụng chủ yếu trong thiết kế
IV. Kểt luận


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuy

I.

Thuyết minh tốt nghiệi

Hướng nghiên cứu :
/. Lỷ do chọn đề tài:

Nghê thuật sinh ra từ cuôc sống, nghệ thuật luôn đòi hỏi phải tìm tòi và
sán2 tạo tìm ra những cái mới mà không nhât thiêt phải bó mình trong một khuôn
khổ chặt hẹp của thê loại nữa.
Phân dạng đây là một nghệ thuật trừu tượng .trong tiêng Anh “Fractal ’
nghĩa la uPhân dạng” còn trong tiếng Lating nghĩa là “đứt gãy”,Phân dạng ra đời
bằng nhưng quan niệm rất thực tế,trong cuộc sông mà chúng ta đang tôn tại ,sự
xuât hiên của nó dc mọi người rất quan tâm và tranh luận rât nhièu.Phân dạng tôn
tại xung quanh chúng ta nó có trong toán học,được nhà toán hoc người Phap
Mandelbrot nghiên cúư thành công ra nó, Phân dạng ban đâu được nghiên cứu
như một vật thể toán học,hinh học phân dang la ngành toán học chuyên nghiên
cứu các tinh Chat của phân dạng,những tính chất không dề gì giải thích được băng
hình học thong thưòng,ngành này có ứng dụng trong KH-CN,nghê thuảt tao từ
máy tính ,Ỷ niệm co bản cua môn này là xây dựng phép đo đạt mới vê kích thước
cua vạt thể một cách chi tiết hơn.Chinh vi thế Phân dạng có nhũng ảnh huong tói
các ngành liên quan đến nghệ thuật như:Kiến trúc, thời trang, đô hoa truyên
thong,nội ngoại that hội hoạ va diêu khắc..Cái từ phân dạng nhiêu người cung co
thể bị nhàm lẫn hay it ai biết được cái tên cung như nguôn gôc của no bat nguôn
từ đâu ra và kha năng ứng dụng thực tế cụa nó như thê nào , chung ta đa phân chỉ
nhìn nó và cảm nhận nó xấu hay đẹp mà không biêt được nó như thê nào . Chinh
vì thế ma em chọn đề tài này dệ nghiên cửu sâu hơn vê phân dạng đê em có thê ap
dụng được tốt hơn vào ngành thiết kế nôi thất mà em đang học.
2. Ỷ nghĩa dề tài.
Qua phần nghiẻn cứu này , người nghiên cứu cùng như người thiêt kê và sử
dụng có thể hiểu rồ hơn về giá trị của thẩm mỹ và các công năng cua Phân dạng
trong các công trình kiến trúc và nội thât.
3. Nhiệm vụ th iết kế
Đưa hình thức phân dạng thiết lập nên không gian thiêt kê nội-ngoại thât
của Bar- cà phê sân vườn.
4. Mục tiêu nghiên cửu.


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

- Vấn đề cần nghiên cứu: Tìm hiểu về phân dạng (Fractal)
- ứng dụng : ứng dụng trong thiết kế nội ngoai thất
5. Phương pháp nghiên cứu.
Tham khăo tài liệu trong thư viện và nhà sách, tư liệu của giáo viên, đi
nghiên cứu thực tế, tra cứu trên internet,...và quan trọng nhất là sự dam mê và
nhiệt tình với đề tài.2

II.

Các hướng nghiên cứu cụ thế:
1. Khái niệm về Phăn dạng (Fractal):

Một phân dạng (còn được biết đến là fractal) là một vật thế hình học
thường có hình dạng gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại, và có thế được tách ra
thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tống thể, nhưng ở tỷ lệ phóng
đại nhô hơn. Như vậy phân dạng cỏ vô tận các chi tiết, các chi tiết này có thê có
cấu trúc tự đồng dạng ờ các tỷ lệ phóng đại khác nhau. Nhiều trường hợp, có thê
tạo ra phân dạng bằng việc lặp lại một mẫu toán học, theo phép hồi quy.
Từ fractal được nói đến lần đầu vào năm 1975 bởi Benoît Mandelbrot, lấy
từ tiếng Latin fractus nghĩa là "đứt gãy". Trước đó, các cấu trúc này (ví dụ bông
tuyết Koch) được gọi là "đường cong quỷ".
Phân dạng ban đàu được nghiên cứu như một vật thê toán học. Hình học
phân dạng là ngành toán học chuyên nghiên cứu các tính chất của phân dạng;
những tính chất không dễ gì giải thích được bằng hình học thông thường. Ngành
này có ứng dụng trong khoa học, công nghệ, và nghệ thuật tạo từ máy tính. Y
niệm cơ bán của môn này là xây dựng phép đo đạc mới về kích thước cua vật thê,
do các phép đo thông thường của hình học Euclid và giải tích thất bại khi mô tả
các phân dạng.

Tập hợp Mandelbrot, đặt tên theo người đã khám phá ra nó, là một vi dụ nổi tiếng về phân dạng

4


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

2. Hình thức Phăn dạng mà từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế:
- Hình thức phân dạng được đưa ra bàng tóan học trong mặt phảng. Những
hình thức này có thê được dùng để phân chia hoặc bố trí không gian . Lấy ý
tưởng từ phân dạng đăng đối đế hình thành nên việc bố trí, sẳp đặt trong
không gian.

(Phân dạng sắp xếp theo đăng đôi)

- Với hình thức dưới đây thì được áp dụng cho thiết kế tường với những khối
vuông phân dạng trong không gian.

(áp dụng cho thiêt kế khu vực sảnh)


Thuyết minh tốt nghiệp

GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

±ĩ
(áp dụng cho thiết kế khu vực sảnh)

(áp dụng cho thiết kế khu vực bên trong bar)

3.

r

Một sô hình tham khảo

±


7


Thu> et minh tot nghiej

GVHD: Ths. Vo Thi Thu Thuy
4.

Ho so’kien true goc:

4.1

Mat bang tong the:

isfe" ,-v" .U-S .s,~

Z4

aV tt.H I.-H . < # - Ht !HCN«W•»«<*«"jW

mi jrirn.ji
$ j! ;
i t r~. '
i -4
i
i

: S

l'

'

?4 ?

o
0.150

+

MAT BANG TRET TL 1/100

R


Thuyết minh tốt nghiệp

GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

4.2

Các mặt đứng

ĩV

Z.JJ''
r—

KHUVPMONO

ĩ V

.... =

L 1-4*

----------- --------•yi--------

1

ị 1

'Ị


KHỈViri

-T ^ tS ^ -1 , • i r V_■

- n


-■

m ậ tc At i

~

1

r

iu

J

«o>«4ẹu*Ị
------ ịa—+

f
KI«.. SANHOỦM'


*9 999

Ị» "■

**

23*-ể*«r
'

i

s

4

•3 .

t *

* -7 Z J L .

..

H

f

4 .1 »»

2

: ị

HHUVLP2

V;
1

...........- ...........r - T T — ■- ...... *1.......... -.....- •—
ã .

:ị —

1 Ỉ 1 .. L

j

**

k ..*» *«■*"*’

t

■9/

é»

7

6

[ ]
1
Ị CỘNG vm:


• 1 TLi/mo

K(ỊOT>#l>
M rterM LE

■Ẩ
*‘- Ả í»

c

ò

E

MẶT CẮT 2 - 2 TL 1/100

Á- A B

-c;*

D

(Ệ

MẶT CẮT 3 - 3 TL 1/100

-Ị

Q


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuy___________________________ Thuyết minh tốt nghiệp

III.

ủng dụng trong thiết kế cà phê bar
/. Tồ chức không gian Ví) định hướng không gian thiết kế
1.1 TỔ chức không gian
- Mặt tiền
- Chỗ đẻ xe
- Sân vườn
Lối vào -trục giao thỏng
Khu tiếp tân
Khu pha chế (dọn rửa + kho)
Quầy thu ngân
Không gian ngồi uống cà phê
Không gian bar + sàn nhảy
Khu vệ sinh
1.2 Không gian thiết kế
Sân vườn
Khu tiếp tân
Không gian bar + sàn nhảy
2. Ỷ tướng cho toàn hài:
Lấy ý tương từ những Fractal Square hay còn được biết đến là phân
dạng từ những hình vuông, từ những dạng phân dạng mặt phăng
cho đến phân dạng khối, phân dạng không gian khác nhau của loại
Fractal Square đê tạo ra một không gian “Phân dạng” từ cà phên sân
vườn cho đến bar, sàn nhảy.


Thuyết minh tốt nghiệ]

GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

3. Hồ sơ thiết kế
3.1 Mặt bằng tổng thể với 3 khu vực được thiêt kê: Sảnh, bar và cà
phê sân vườn.

>ỚJB

«s*

TT
5W

«t u

* *•%

■y t «

'
V *
I ;■I ò ó -ị*

ro
o
o
o
t J n 0,0 '■
•ỉí ịạ s!
ĩ<
r ° 1 v v ° ro
1'
í - i p i<- , o 0
CO c0 ; c * r ọ
cJ
Ui
* Vo
-0
ỉr
*t 0 T ' ■ *'
ạ?
úL ,
* ĩ
ro
■* Mí * * J V
c.. T
o
ỵ •¥
.

c ,g

3I
!I
r

Ị' j
3ỉ ỉ"

°

o

>

. ẩ ỉ h i• •].
f

/s

••HO'

s

i

J—

ĩ

ÚP,*

.1

i

§?

s *

7...

.

^\/*\

1 o
i y

i

1
JK /1

A Ạ

Ặ ~ ì iF ~ ^ V■v i.rrn

I

1 ịV S ( 'V * > ('•*.<>

r

*i
tOLr i

;

?
ti

1
rf

\ĩ ị
” 1

...
I« .

3
?Ị>
,,w

í

::...ẩ

'»»ỉ'aw
rrv ?
'>AX

JO f or*/í

«* áMỉ

<>y
*nn

« >-v Ỡ*i cơ* V r
OCCH

wr

7 /

t

!


Thuyết minh tốt nghiệp
3.2

Các mặt đứng tống thể

*ơ>c
JÍÍ1-

*10

« 5C

ạj- tto

ỉ ỉi
5lí
HorcùAcưỵ-

!»• lị
4GP

H14aĩ □ I
ị!

CCMOvk>

I

irrí'í

ICT

PH*CHẼ

ouAriw

n


ÍAI

«

^

f-Si *~vr.-'t

-Ml-

«IM U -

Trr .

•».'

Vỉ' l . v

»B o-ior

■«

» f

ĐỚNOTI** Ĩ--ACHCAO
ấ V T .M ^ O «

-

LJ 3
ȓi* f.j

s ỉ • 'Ị /
$

■!' ■•

/

j* ~ 'ì
-ị,: ÍT

Up Ẹ
co*«v*o

JỊ

'

:

‘ H" M0OW

*»•

r

■■•'■■•

i

.

«»:-

■uiiiDSiiiẤii- *
rm

„V

„r

f*ạ*

«»

««

9 .Í

w »

*

*

- J',l~ i
MI

ac

» '

w

*e


»

c

D

„ ,r .

VI.-

E

WM

*7

.,
ĩ

p


* Ị

. ,ị .a
■-

8'

A

A

\ l r

4
'•

. ' í ••*

j

t

IỊ 7 4 'h Ị r

. *«eMoũ *1

'■■‘5 V I» » ,,, »V»

>

1

' 5

- .í

8liiA._LiÌ-L|

L
.................

•:••

tnù

..

'

*_
"

~ í
1 « *'«

B

!7


Thuyết minh tốt nghiệp

GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

ax>

eax
5 «»

«ro
a*

»ri

znc

a*

«m>
«c

»

«
«I*.

*

*
m»
«co

.

»
«

o

»
M

n

v

4. Phân tích ỷ tưởng cho từng không gian cụ thế
4.1 Sân vườn:

(hình tham khảo)

o

■ BB
«BO

_


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

(hình tham khảo)

(hình tham khảo)

14


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

(hình tham khảo)
- Sân vườn là không gian thiết kế gần gũi với thiên nhiên nhất nên các
vật liệu được dung đa số là gạch đá tự nhiên, tường xi măng thô kêt hợp
cùng với những chậu cây và nước đế tạo sự sinh động và mát mẻ của
không gian vườn.
- Sân vườn được phân thành 2 khu: Khu ngoài trời và khu trong nhà,
mặc dù là trong nhà nhưng thực ra không gian được thiêt kê dạng
không gian mở với 1 phần toàn là kinh để nhìn ra bên ngoài khu vực và
1 bên là thong thoáng ko có cửa thông thẳng ra với khu vực sân vườn
ngoài trời.
a) Khu ngoài trời:
- Bao phủ toàn bộ không gian là nước, đèn thả nổi trên mặt nước và
những chậu cây nổi ở các góc quanh hô nước đê tạo 1 không gian thiên
nhiên lung linh với các ánh đèn hắt sáng từ dưới nước lên.


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

- Khu vực ngồi xung quanh được bao phủ bởi nước và mặt nước cao
ngang với người ngồi, để người ngồi có thể đưa tay ra và chạm được
vào nước tạo cảm giác thích thú và gần gũi thiên nhiên.
- Ghế ngồi và sàn được dung vật liệu gỗ vừa sang vừa đơn giản mộc
mạc, ghế được thiết kế liền tường bao.
- Mặc dù là khu ngoài trời nhưng cũng có mái che được làm bằng khung
gồ và bê tong, ko dung mái che kín mà ở đây dung băng mái che mica
mờ với 1 chủt độ trong và có khả năng cách nhiệt cao.

Phối cảnh không gian sân vườn

16


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

17


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệr

b) Khu trong nhà:
- Ý tưởng chủ đạo là phân dạng nhánh được thiết kế từ trần xuống tường.
- Khu vực này thì khách ngồi kiểu nhật với hệ thống nâng sàn cao 500
mm, ở dưới có những ô vuông rỗ để khách đến để giày dép vào ô đấy
và leo lên ngồi kiểu nhật với bàn thấp và ngồi xếp bằng.
- Đèn treo cũng thiết kế dạng phân dạng nhánh và ánh sáng đặt bên trong
đèn khi được thắp sáng sẽ đổ bong theo phân dạng nhánh xuống không
gian ngồi phía dưới, tạo cảm giác cho người ngồi được chìm đắm hoàn
toàn trong không gian phân dạng nhánh.
- Một bên tường phía hướng ra ngoài đường được là bằng kính để khách
ngồi có thể ngắm cảnh đường phố.

18


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

- Phía còn lại của khu vực là hướng ra phía sân vườn ngoài trờời, đưược
thiết kế dạng không gian mở không có cửa mà hoàn toàn thong ra với
sân vườn để tạo sự lien kết và thong thoáng.

10


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ_____________________________ Thuyết minh tốt nghiệp

4.2

Khu vực tiếp tân và sảnh đón

Là nơi khách sẽ bước vào đầu tiên để vào khu vực bar và sàn nhảy, có
2 lối để đi vào khu vực bar và sàn nhảy, 1 là đi từ phía sân vườn vào và 2 là
đi từ cổng bên hông vào khu vựa tiếp tân và sảnh đón.
Ờ khu vực này, không gian đựơc thiết kế với phân dạng chuyển động
đều từ nhỏ đế lớn theo chiều đi lên, và các ô vuông phân dạng nhỏ được làm
thành những hộp đèn để chiếu sáng không gian và tạo diêm nhân trên phân
dạng của tường. Sàn được dung vật liệu gạch gương để có sự sáng bóng và
phản chiếu nhằm tạo ra không gian phân dạng khối 3D. Trân thì được thiêt
kế rất đơn giản với những hộp đèn leg hình vuông nhỏ sếp thẳng hang chạy
dọc trên trần với ánh sáng nhẹ để tạo cảm giác như những ngôi sao sáng trên
trời. Với thiết kế này, cảm giác khi khách bước vào sảnh sẽ nhẹ nhàng, lung
linh mà vẫn rất đặc biệt.


GVHD: Ths. Võ Thị Thu Thuỷ

Thuyết minh tốt nghiệp

T H Ư VIỆN
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGnậ TP.HCM


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×