Tải bản đầy đủ

Khu dịch vụ giải trí colonial (nước mỹ thế kỷ 17 19)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH
--------------- oO o--------------

Đ ồ Á N T Ố T N G H IỆ P
(KHU DỊCH VỤGIAỈ TRÍ
PHONG CÁCH COLONIAL “ Nước Mỹ thuộc địa ” THÈ KY 17-19)

C huycn ngành:
Mã sô ngành:

THIẾT KÉ NỘI THẤT
301

C.VHD: Thầy .ĐINH ANH TUÂN
SVTH:
PHAN VÁN ĐÔ

TH Ư V iẸ N
TRUÔNG ĐH KỶ THUÁT CỐNG NGHẸ Ĩ ? . K ^


M 2dD ũ5ZB £A

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

BỘ (HÁO DỤC VÀ DÀO TẠO


BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DAI HOC KỸ THUÂT CÔNG NGHÊ ■

CỘNG HÒA XẦ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÒN: THIẾT KẾ n ộ i t h á t

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2010
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TLN: PHAN VÃN ĐÔ
MSSV: 106301097
NGÀNH:
THIẾT KÊ NỘI THÁT
LỚP: 06DNT3

1. Dầu đề Đ ồ án tốt nghiệp:
KHU DỊCH VỤ GIẢI TRÍ
PHONG CÁCH COLONIAL “ Nước Mỹ thuộc địa" ( Thế kỷ 1 7 - 19)
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sỏ liệu ban đầu):
Thiết k ế khu dịch vụ giải trí phong cách Colonial ( nước Mỹ the kỷ XVII Cụ thể thiết k ế 3 khu vực:
- Khu Nhà Hàng ( d iện tích 300m2 gồm khu dành cho 2 người, khu 4 người, khu
-

bàn 12 người và 2 phòng dành cho khách vip)
Khu ca nhạc ( diện tích 500m2 , đây là nới thưởng thức các buổi biểu diễn Piano

-

nhạc thính phòng và khiêu vũ)
Khu Ca si nô ( diện tích 330m2 gồm khu hàn 4 người, khu 8 người và khu dành cho


khách vip )
3. Ngày giao Đồ án tôt nghiệp : 22 - 03 - 2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15 - 07 -2010
5. Họ tên người hướng dần
ỉ/T h ầ y . ĐINH ANH TUAN

Phần hướng dẫn

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thong qua Bộ môn.
Ngày
tháng
nơm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rổ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (châm sơ b ộ ):.............................
Đơn vị:............ .... -............................................
Ngày bảo vộ:......-............ ..... ......... .................
Đ iểm tổng kết:— .................. ..........................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rổ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô bằng sô__________ .Điểm sô bằng chữ.
TP.HCM, ngày.....tháng......... năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


Lời cảm ơn!
Lý luận là nền tảng, thực tiển sẽ bổ sung và kiểm nghiệm lý luận đúng hay
sai. Khi viết về đề tài này là quá trình thu thập tìm tài liệu để bổ sung kiến thức
lý luận được học ở nhà trường. Vừa học hỏi lý luận chuyên môn vừa áp dụng vào
thực tiễn bằng những công việc cụ thể là những điều rất cần thiết và hiệu quả.
Được vạch kế hoạch và lên đồ án tốt nghiệp dưới sự chí dẫn tận tình của thây
hướng dẫn Đinh Anh Tuấn, một người thầy, một đồng nghiệp tương lai đó là khởi
điểm vô cùng thuận lợi.
Thật hạnh phúc khi được học về thiết kế nội thất lĩnh vực mình đam mê và sẽ
thành công hơn đựơc khi áp dụng chuyên môn để cống hiến cho xã hội. Quá trình
lên đồ án và nghiên cứu viết luận văn là bước tập sự đầu tiên để bước ra biển lớn
dù khó khăn nhưng không gì ngăn bước vì tôi luôn tự nhủ sẽ luôn nổ lực hết mình,
kiến thức học ở nhà trường rất nhỏ bé so với thực tê ứng dụng. Bước đầu vẫn thây
minh quá nhỏ bé nhưng bù lại kiên thức học được trong 4 năm đã làm tôi tự tin và
càng yêu thích nghề nghiệp hơn.
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn đến thầy Đinh Anh Tuan, thầy đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình lên đồ án. Xin chân thành cảm ơn các
quí thầy cô khoa Mỹ Thuật Công nghiệp với những đóng góp to lớn trong sự
nghiệp giáo dục trồng người.Khoảng thời gian dài 16 tuần làm đô án là khoảng
thời gian tổng hợp kiến thức và lên tiến độ cho đồ án tốt nghiệp, dây thật sự là
khoảng thời gian vất vả nhưng thật vui vì sắp hoàn thành công việc để ra trường.
Đồ án tốt nghiệp! bước chuẩn bị đế tiếp bước vào đời, ở đó là tât cả tâm huyêt của
người sinh viên và đồng thời cùng là tâm huyết của người hướng dân. Vì lẽ đó tôi
luôn cố gẳng và phấn đấu cho một đồ án tồt nhất, về kiên thức nhân cách và cách thê
hiện đẹp nhất đế không phụ lòng thầy cô.
Một lần nữa xin cảm ơn, Thầy Đinh Anh Tuân cùng cấc thầy cô Khoa Mỹ
Thuật Công nghiệp Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hỏ Chí
Minh tận tình giúp đỡ chí dạy trong suốt 4 năm và đặc biệt trong quá trình làm đô
án tốt nghiệp!

Sv: Phan Văn Đô


M ục lục
L ời m ở đầu:

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ( Trang 2)
II. Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐE t à i
III. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu
IV. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
V. TÓM TẤT NỘI DUNG
Gồm 3 phần:

.

CHƯƠNG I: Sơ lược về kiến trúc, nội thất Colonial American( Nước Mỹ
thuộc đ ịa ).
. CHƯƠNG 2: Các yếu tố trong kiến trúc, nội thất Colonial American(Nước
Mỹ thuộc địa).
. CHƯƠNG 3: úng dụng
. CHƯƠNG 4: Kết Luận Và Kiến Nghị
CHƯƠNG L Sơ LƯỢC VỀ COLONIAL( Trang 5- 17)
I
HOÀN CẢNH RA ĐỜI
II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN
III. Đ Ặ C ĐIẾM CỦA COLONIAL
CHƯƠNG 2 : CÁC YEU Tố( Trang 18 - 36)
I.
ĐƯỜNG NÉT
II. MÀU SẮC
III. ÁNH SÁNG
IV. KIẾN TRÚC
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG( Trang 37 - 46)
I. ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 4: KẺT LUẬN ( Trang 47)


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ I K XVII - XIX

July 14. 2010

Lời mở đầu:
Tiện nghi cổ điển, sắp đặt lộng lẫy là những điểm hấp dẫn chúng ta khi ta bắt gặp
phong cách này.
Với đồ án tốt nghiệp chuyên ngành thiêt kê nội thât tôi tìm hiêu nghiên cứu vê
phong cách thuộc địa trong kiến trúc và nội thâtí ở đây là nước Mỹ thê kỷ 17 —19).
Giới hạn đề tài thiết k ế nội that khu dịch vụ giải trí tâng trệt khách sạn Part Hyatt
Sài Gòn ( Số 02 Công trường Lam Sơn,Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam). Ba khu chính tôi thể hiện gồm: Khu ca nhạc, Khu nhà hàng, Khu casino, cổ
điển, hoài cổ đó như nguồn cảm hứng một thứ chất liệu tình cảm để chuyển tải vào
không gian nội thất Từ những cảm nhận riêng của cá nhân về không gian thời
gian,kiến trúc, đường nét, màu sắc, ánh sáng, furniture từ đó cụ thế hóa vào không
gian dể tạo nên một nét riêng một thiết kê cho mình. Nhiệm vụ thiêt kê là thê hiẹn
sao cho ra cái nét riêng cái đẹp cổ điển lộng lẫy nổi lên trong từng không gian và
nguồn cảm hứng ây tiếp tục từ không gian này qua không gian khác.
Thông qua tìm hiểu những ngôn ngữ cơ bản trong nét kiến trúc cổ điển song song
với viẹc phân tích công năng thẩm mỹ cho từng không gian, cụ thể ở đây là không
gian giải trí. Tôi kết hợp nét cổ điển với vật liệu hiện đại và chọn lọc cái đặc biệt
dể gia vị cho một không gian nội thât sang ưọng hâp dẫn và đặc biệt là âm cúng.

GVHD THAY. ĐỈNH ANH TUÂN - SV: PHAN VAN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX July 14. 2010

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tôi muốn thể hiện những đường nét cũ bằng chất liệu của hôm nay để không gian
tôi thiết k ế có được tinh thần tôi mong muốn. Tiện nghi cổ điển, sắp đặt lộng lẫy là
nhữnẹ điểm hấp dẫn tôi trong phong cách này. Colonial Style phong cách thuộc
địa!
II. Ý NGHĨA - GIẢ TRỊ CỦA ĐỀ t à i
1. Ý nghĩa
Phong cách thuộc địa xuất hiện cách đây đã lâu, đa số đều lấy cảm hứng từ những
biệt thự của địa chủ hay vua chúa với những thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ thể hiện gu thâm
mĩ và ý muốn thể hiện quyền lực và sự giàu có của chủ nhân và dường như nó đã
trở thành phong cách riêng mà chỉ người giàu mới có thể làm được. Nó như một
kiểu mẫu mà những người bản xứ đặc biệt các nước phương tây khi xâm lược cac
nước thuộc địa họ luôn mang theo và xây dựng những công trình mang nét kêt hợp
hài hòa của nền văn hóa thuộc địa.
Đối với tôi trong nhừng cuộc thưỏng lãm các khu giải trí tuy không nhiều nhưng với
con mắt và cách nhìn nhận của một nhà thiêt kế nội thât tương lai tôi nhận thây
phong cách cổ điển luôn là sự lựa chọn của chủ đầu tư cũng như sự hài lòng của du
khách khó tính. Cái đẹp mà tôi lựa chọn đỏ là nét câu kì cổ điển luôn là tuyệt vời
trong từng không gian nội thât.
Hiện tại cuộc sống với bộn bề lo toan, con người sống gấp gáp vội vã mọi người
luôn thềm khát những giây phút thảnh thơi giải trí để trút bỏ mọi lo toan. Ngày
càng nhiều người đầu tư khu dịch vụ giái trí dê nắm băt cơ hội kinh doanh nhưng
không phải họ đều thành công vì nhiều lý do. Như địa thế khu đất, phong cách kiên
trúc, không gian nội thất. Sự trùng lắp phong cách trong nhiều khu giải trí làm cho
người thưởng thức cảm thấy nhàm chán và không hài lòng.
Việc tôi giải quyết đó là kế thừa một phong cách đã tồn tại và làm đẹp biêt bao
công trình để thiêt kê nội thât khu giải trí trong khách sạn Part Hyatt Sai Gon.

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUẤN - SV: PHAN VẢN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONC; CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14, 2010

2. Giá trị của đề tài
a. Đối với con người:

Làm hài lòng người sử dụng. Đáp ứng đủ về thẩm mỹ lẫn công năng cho con người.
Là một phong cách đặc trưng của nước Mỹ thế kỷ 17-19.
V ẽ đẹp đã tồn tại và giá trị của nó được người Mỹ cũng như mọi quốc gia trên thế
giới bảo tồn lưu giữ. Bằng chứng là ngày càng có nhiều công trình kiến trúc lân
nội thất xây dựng phát triển theo phong cách này.
Đây là một sự kết hợp giữa các phong cách châu Âu( Anh, Pháp,Tây Ban Nha), La
Mă để cho ra đời một cái mới.
b. Đối với nghề thiết kế:

Sự kế thừa của nhân loại, người thiết kê đồng thời đưa sự sáng tao của mình vào
trong bảng vê. Người thiết kế nhìn nhận đúc kết để đưa ra phương án giải quyết tốt
khoa học về công năng lẫn gu thẩm mỹ.
Phong cách thuộc địa với tôi cũng như các thê hệ đi trươc là phải làm việc VỚI no
thật khoa học và tìm hiểu chính xác nhầt đế ta làm chủ cũng như tiết chê phù hợp
với văn hóa và khí hậu vùng lănh thổ.
Thể hiện một cách có hồn cái cũ cổ điển để đưa người thưởng thức vê với một
không gian xen lẫn quá khứ và hiện tại. Đây là một điều mà người thiết kế phải
làm cho ra và cho tới vì đó là một phong cách có sẩn, một phong cách định hình tôn
tại qua bao biên động của xã hội và làm đẹp cho bao công trình đi vào hch sư kiên
trúc.

GVHD THÂY. ĐINH ANH TUÂN - SV: PHAN VAN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CẢ CH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII- XIX

July 14. 2010

DDLGIỚI HẠN MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u
Đồ án tập trung vào nghiên cứu nét đẹp cổ điển trong Colonial Style thuộc đìa
Mỹ” thế kỷ 17- 19 về( đường nét, furniture) ứng dụng của nó trong công trình giải
trí và ứng dụng vào thiết kê khu dịch vụ giải trí trong khách sạn Part Hyatt Sài
Gòn.
IV. TÓM TẮT NỘI DUNG :
Gồm 4 phần:

.

CHƯƠNG I: Sơ lược về kiến trúc, nội thất Colonial American! Nước Mỹ
thuộc đ ịa ).
• CHƯƠNG II: Các yếu tố trong kiến trúc, nội that Colonial American( Nước
Mỹ thuộc địa).
• CHƯƠNG III: Úng dựng
• CHƯƠNG IV: Kết Luận Và Kiến Nghị

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14. 2010

CHƯƠNG I:

Sơ LƯỢC VỀ KIÊN TRÚC, NỘI THAT COLONIAL AMERICAN
I. QUẢ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ÉN
/. Vài N ét về Lịch Sử K iến Trúc Tại M ỹ

v ề mặt kiến trúc, tuy Hoa Kỳ không có những di tích lịch sử mang tính chất lâu
đời nhưng lối kiến trúc hiện đại biểu tượng của ngành kiến trúc tại Hoa Kỳ và sự
ảnh hưỏng đa dạng của nhiều trường phái kiến trúc đã mang lại những nét rât đặc
trưng cho các kiến trúc tại Hoa kỳ.
Những kiến trúc lâu đời nhất tại hoa kỳ được bắt nguồn từ nhỏm người có tên gọi
Ancient Pueblo tại bang New Mexico. Nhỏm người tho dan da đỏ Pueblo được lích
sử ghi nhận là đã từng tồn tại liên tục trên 1000 năm tại châu Mỹ. Nét kiến trúc
đặc trưng của nhóm người này hiện còn tồn tại là những dãy nhà dài đục vào vách
núi trong khoảng thê kỷ 12 đến 14 ỏ các tiêu bang Colorado, Utah, Arizona va New
Mexico.

White - House - Ruins
Khi người Âu Châu đặt chân lên vùng đất mới Mỹ Châu, họ đem theo lối kiến trúc
cổ kính và kỹ thuật xây dựng từ Âu Châu để áp dụng ở những xứ thuộc địa. Do đó,
các kiến trúc thời thuộc địa chịu ảnh hưởng chính từ trường phái kiến trúc kiểu Anh
hoặc kiểu Tây Ban Nha.
~Ỵ g VHD: t h a t , đ in h

anh tuân

- SV: PHAN VĂN ĐỒ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX July 14, 2010

Gieorgian và Palladian là hai kiểu kiến trúc Anh được dùng trong các tòa nhà xây
dựng vào khoảng thế kỷ 18 với gỗ trắng và gạch đỏ ià hai vật liệu căn bản. Tòa
nhà thống đốc tại bang Virginia được xây từ n ăm 1706 đến 1702 là một ví dụ điển
hình của kiên truc Georgian với tường gạch đỏ, các khung cửa sổ lớn đều nhau
bằng gỗ sơn trắng, và nóc nhà lựp nghiêng bằng ngói đá xanh có hai ống khói lớn ỏ
hai đầu. Những kiến trúc mang một phần ảnh hưởng của kiểu Paỉladian gồm tòa
nhà Rotunda của đại học Virginia, biệt thự Monticello của tổng thông Thomas
Jefferson cũng như rất nhiều trang trại, đồn điền, và trường học được xây cất vào
thời điểm này.

Tòa nhà Rotunda.
The South Portico of
the Rotunda - The
University of Virginia’s focal

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUÂN - SV: PHAN VĂN ĐỎ - MSSV: 106301097


1’HONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ I K XVII - XIX July 14. 2010

Biệt thự Monticello của
tổng
thông
Thomas
Jefferson.
Thomas Jefferson’s M...
Commons
Thomas
Jefferson’s Montỉcello Estat
e
Kiên trúc kiểu Tây Ban Nha được tìm thây ở các tiểu bang phía tây nam Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, lỏi kiến trúc của thổ dân da đỏ Pueblo hiện diện tại đây trước đó cũng
góp phần ảnh hưởng đáng kể. Những tòa nhà mang sự hòa hợp này được xây bằng
gạch sống theo kiểu dài, có hàng hiên rộng và bao quanh bởi một hàng rào sắt.
Trong thê kỷ 17 và 18, người Tây Ban Nha thành lập nhiều phái đoàn ưuyền giáo
và xây nhà thờ tại phía nam. Chính kiến trúc của các chủng viện và nhà thờ đã ảnh
hưởng khá mạnh lên tất cả lối kiến trúc của vùng này. Nhà thờ ở Lsleta Pueblo
thuộc bang New Mexico có lối kiến trúc kiểu Tây Ban Nha làm bằng đất sét có
gian giữa hình chữ nhật, trụ tường phía ngoài, và sự can xứng của hai tháp không tô
điểm rất tự nhiên.

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐỒ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ I K XVII - XIX

t

f

t

1 ĩ

»

1T *

ìẾIÊệÌÊÍÌÊầÊr
W K ffim t

T"

1

X

J
| I

^

j

r

H

July 14, 2010

*
4
ìứếm
W
11

Nhà thờ
lsleta
Pueblo Statio
n - New
Mexico Rail
Runner
Express.

1 I , _: X

^

1

?

í» »

Sau khi Quốc Hội Hoa Kỳ tuyên bố độc lập cho 13 tiểu bang thuộc địa, lối kiến
trúc kiểu Anh vẫn mang tầm ánh hưởng khá mạnh vào việc xây dựng các công
trình tư nhân cho đến chính phủ vào thời gian đầu của lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên,
qua đên khoảng thế kỷ thứ 19, theo xu hướng muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của
Anh quốc v ề mọi mặt, các kiến trúc SƯ Hoa Kỳ bắt đầu bị thu hút bởi tinh thần dân
chủ của Hy Lạp và bắt đầu chú ý đến các kiến trúc theo kiểu Hy Lạp và La Mã.
Từ đó, các đền đài hay tòa nhà chính phủ tại Hoa Kỳ xây trong thời điểm này bị
ảnh hưởng bởi lối kiến trúc của nền văn hỏa Hy Lạp kết hợp với kiểu kiến trúc tân
cổ điển tại La Mã nhưng mang nhừng đương nét v à lối trang trí nhẹ nhàng đơn giản
hơn. Điển hình của lối kiến trúc tân cổ điển kiểu Hy Lạp là tòa tốì cao Pháp Viện
Hoa Kỳ cũng như các tòa nhà quốc hội tại North Carolina, Indiana và Ohio. Chính
sự đồ sộ và trang nghiêm của nhừns tòa nhà này với nhừng trụ tròn lớn, mái tiền
sánh hình tam giác và màu sơn trắng đồng nhất cho cả gạch lẫn gỗ đã một phần
mang lại cảm giác của tinh thần dân chủ được thực hiện tại Hoa Kỳ.
Đối với thủ đỏ Washington, D .c, lối kiến trúc tại đây thể hiện trương phái đô thị
đồng nhât ( uniform urbanism ) với những tòa nhà, đền đài mang nhiều nét kiến
trúc tương tự ảnh hưởng từ trương phái kiến trúc của Hy Lạp Và Ý Đại Lợi tạo một
mỹ quan độc đáo mang nét uy nghi và trang trọng cho thủ đô. Bên cạnh tòa nhà
Quốc hội, Tòa Bạch Cung, một số đài tương niệm các vị tổng thống Hoa Kỳ cũng
nằm trong số nhừng kiến trúc đặt trưng. Tương đài tổng thống Lincoln được thiết kế
bằng đá hoa cương và đá vôi trắng, được xây theo kiểu các đền đài Hy Lạp cổ xưa
với 36 cột tượng tn/ng cho 36 tiểu bang của Union vào thơi điểm tổng thống
Lincoln qua đời. Tương đài tổng thống Jefferson thì dược kiến trúc theo kiểu La

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VẢN ĐÔ - MSSV: 106301097


1’HONC. CÁC H COLONIAL NƯỚC MỸ I K XVII - XIX July 14, 2010

Mã với nóc vòm tròn và tiển sảnh có nóc hình tam giác theo kiểu của đền thờ
Pantheon.
Architect
Henry Bacon
designed
the Lincoln
Memorial in
a style simil.
Đài Tưóiig
Niệm tống
thông Lincoln
(Lincoln
M emorial)

ỊGVHD^THAỸ. '

đ in h a n h t u ấ n

- SV: PHAN VĂN ĐÔ - MSSV: 106301097


l'HONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ I K XVII - XIX July 14,2010

Đài
Tưởng
Niệm Jefferson
(Jefferson
Memorial)

T H Ư VIỆN
TRUONGĐHư THUAĨ CONGNGHẸTP.HCM

Thê kỷ 19 cũng là thời điểm mà Hoa Kỳ ưa chuộng kiểu kiến trúc Neoghothic của
thời Trung cổ. Nét đặc trưng của kiểu kiến trúc này gồm tháp cao, mái nhọn nhiều
tầng, và những ô cửa sổ hỏm vào với kính màu. Ví dụ điển hình nhất tại hoa kỳ của
lối kiến trúc Neoghotic là thánh đường St. Patrick ỏ New York. Đây cũng là lối
kiến trúc được dùng xây những đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ như Yale, Princeton
và Harvard. Lối kiến trúc Neoghothic được dùng suốt thế kỷ 19 và kéo dài đến đầu
thê kỷ 20 trong nhiều công trình xây nhà chọc trời ( skyscraper ) tại bang Chicago
và New York.
J(TVHD: THAY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VÃN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX July 14, 2010

Kiến trúc
Neoghotic.
Thánh đường
St. Patrick ở
New York.

Đại học
Harvard

Nhà chọc trời được xem là sự khai phá trong ngành kiến trúc và khoa học kỹ thuật
tại Hoa Kỳ. Một trong những thử thách và khỏ khăn trong việc xây dựng loại nhà
Tg VHD: TH â T ^ iĨTh a n h t u â n - SV: PHAN VÃN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MV TK XVII - XIX

July 14,2010

cao tầng này là phương tiện vận chuyển những khối đá xi măng khổng lồ lên nhiều
tầng cao. Kỹ SƯ William Lebaron Jenney là người đã nghĩ ra việc tạo một khung
chống bằng thép để vận chuyển số lượng gạch đá lên cao.
Home Insurance Building.
Tòa nhà Home Insurance tại Chicago có
chiều cao 42 mét gồm 10 tầng xây vào
năm 1885 được xem là tòa nhà chọc trời
đầu tiên tại Mỹ.

Nhữna kiên trúc SƯ từ Au Châu đên Hoa Kỳ trước Đệ Nh| The chien cung tac đọng
mạnh vào nền kiến trúc hiện đại của Hoa Kỳ, góp phần tạo nên lối kiên trúc quôc
tê được áp dụng vào việc xây cât các công trình vĩ đại, trong đó có các tòa nhà
chọc trời. Các tòa nhà chính phủ và tháp chọc trời hiện nay đã đưực thiết kế theo
kiểu kiên trúc có tên gọi là Federal Modernism (tạm dịch là Liên Bang Hiẹn Đại).

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VẢN ĐỒ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14, 2010

Với nhiều thay đổi của nền kiến trúc Mỹ do yếu tố lịch sử đã tạo cho Hoa Kỳ có
đầy đủ kiểu kiến trúc từ cổ điển cho đến tân thời. Nếu lối kiến trúc kiểu Anh và
Tây Ban Nha mang nét quý phái, thì đường nét kiến trúc Hy Lạp và La Mã cô xưa
tạo được sự tôn nghiêm, trong khi kiểu kiến trúc hiên đại sẽ mang lại vẻ đẹp mạnh
mẽ không thể thiếu trong một xã hội phát triển.

GVHD: THẦY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐỎ - MSSV: 106301097


PHONG CÁC H COLONIAL NƯỚC MV TK XVII - XIX

July 14, 2010

2. Vài Nét Về Nội Thất Tại Mỹ
Phong cách thuọc địa Mỹ cũng tương tự như các nước châu Âu thế kỷ 18. Những
người định cư đầu di cư với những ý tưởng và Phong cách của họ là khác nhau
nhưng trong thực tế cách sống họ đơn giản hóa nội thât như: tường, sàn và cong
năng được chú trọng hơn.
Trung thực trong thiết kế và lối sống đơn giản, phản ánh những người định cư sớm.
Nội thất mang tính Mộc sử dụng gỗ đơn giản, không có lộn xộn, bức tường băng
phàng và màu sắc ánh đỏ tự nhiên là những cách trang trí khác biệt của thuộc địa
Mỹ Style.
Nội thất đơn giản. Gốm sứ đã phổ biên và thường hiển thị trên các kệ quanh
phòng. Phù điêu, tranh cổ điển là một sở thích phổ biến và các công trình hoàn
thành thường được áp và treo trên tường.
Đồ nội thâ't trong nhà được sử dụng các vật liệu như : nệm trải giương, thảm... va
hiện thị trong nha là niềm tự hào. v ải gốc và tay sơn đồ gỗ nội thất lấy cảm hứng
từ những màu sắc phổ biến đây là những tone màu ánh đỏ, xanh, nâu, xanh, trăng
tinh tế tạo cảm giác cho không gian mát mẻ.
Các đồ nội thất thuộc địa ban đầu được làm bằng gỗ mềm hơn như: Thông, Bạch
dương và gỗ Phong đôi khi là Ó c chó và Anh đào. Đồ đạc được thiêt kê trung thực
sử dụng đồ nội thất thuộc địa lô mộng và đầu mộng khớp như khuôn đúc tạo sự tinh
tế trong từng sản phẩm.

không gian
thư giản, giải
trí của một
gỉa dinh.

tềS,

GVHD: THẦY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VÃN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14, 2010

Nội thãt một
không gian
thư giản, gỉải
trí của một
công trình
công cộng.

Nội thất Đài
Tưởng Niệm
Lincoln
(Lincoln
M emorial)

GVHD: THẦY. ĐINHANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NLÍỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14, 2010

White House
( kiến trúc
Nhà Trắng).

Nội that
phòng Đông
trong Nhà
Trắng.

GVHD: THAY,

đ in h a n h

TUAN - SV: PHAN VẢN ĐỒ - MSSV: 106301097


PHONG C Á C H COLONIAL NƯỚC MV TK XVII - XIX

July 14, 2010
Lổì hành lang
trong Nhà
Trắng

Nội that trong tòa nhà Quo'c hội Mỹ.
Tòa nhà Quốc Hội (C apital Building) __
Theo thời gian , những thiết kế kế thừa kiểu cổ điển ngày càng trở thành phong
cách cho sự sa hoa giàu có và sang trọng. Đối với phong cách thuộc địa Mỹ một
trong những đặc điểm dễ nhận thây của phong cách này đó là những chi tiêt trang
trí tỉ mỉ và cầu kỳ mà phần nhiều trong đó được làm thủ công. Các chi tiet trang tri
thường lấy cảm hứng những hình kỷ hà, cỏ hoa từ tự nhiên mang tính nghệ thuật
cao và đồng bộ về phong cách.
Nội thất theo phong cách này đề cao tính hình thức, ánh sáng trong nhà dùng nhiêu
ánh sáng tự nhiên nhưng đôi khi ánh sáng nhân tạo ( đèn chùm, nên) được dùng
cũng mang lại hiệu ứng rất tốt và sang trọng. Đồ nội thât chú ý nhiêu đên vật liệu
tự nhiên như đồ gỗ, tranh ảnh treo tường thường là tranh nghệ thuật cổ điển kích
thước tranh phụ thuộc vào thước tùy vào diện tích phòng.
Phong cách cổ điển châu Âu du nhập vào nước Mỹ nên mang tính phóng khoáng
cao và thường có kèm theo một lò sưởi trong phòng ( do khí hậu lạnh).
Đồ dung luôn được tập trung nghiên cứu sâu, liên hệ mật thiết với tổng thể của
toàn không gian trong đó. Kiến trúc sư nghiên cứu từ màu sắc, hình dáng và đặc
biệt rất tôn trọng cái tôi, phong cách sống, tính tình của đối tượng người sở hữu.

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX July 14, 2010

II. ĐẶC ĐIÈM CỦA COLONIAL
ỉ. Tỉnh đại chủng:

Nước Mỹ kế thừa phong cách của Tây Ban Nha và Anh Quốc kết hợp với nét độc
đáo của bản địa tạo một sự đa dạng về kiến trúc cũng như nội thất. Những công
trình nổi tiếng được giới thiệu ở chương 1 đã phần nào chứng minh cho sự phát
triển cũng như định hình một phong cách của nước Mỹ thê kỷ XVII - XIX.
5 nét nhận biết về người mỹ cũng nói lên nội thât và nơi sông của họ:
-Đề cao tính cá nhân
-Thích độc lập
-Thể diện ít quan trọng
-Tự khuyếch trương
-Luôn đúng hẹn

GVHD: THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐÓ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14, 2010

CHƯƠNG 2:

CÁC YÊU Tố TRONG KIÊN TRÚC, NỘI THAT COLONIAL
AMERICAN
I. ĐƯỜNG NÉT
Phong cách thuộc địa ở Mỹ, Robert Adam’s cách tân cổ điển đã được điều chỉnh
cho các địa phương vào cuối 18 và đầu thế kỷ 19 là một trong những người tiên
phong cho phong cách này, kiến trúc liên bang. Người đư ợ c ghi nhận là kiên trúc sư
chuyên nghiệp đầu tiên của Mỹ và là cha của kiến trúc Mỹ.
Việc sử dụng rộng rãi Neoclassicism trong kiến trúc của Mỹ, cũng như của chê độ
cách mạng Pháp và nói chung nội dung của chủ nghĩa duy lý gắn liền với phong
trào tất cả tạo ra một liên kết giữa Neoclassicism và chủ nghĩa cộng hòa và câp
tiến ở châu Âu.
Trong ý nghĩa là Neoclassicism trong kiến trúc hiện có ý nghĩa liên tưởng và đẹp
như tranh vẽ, một giá trị của một thê giới mât đi xa đó là đóng khung trong mọt
cảm giác lãng mạn.
Neoclassicism là một phong trào quôc tế nó có xu hướng nhân mạnh tính chat
phẳng của bề mặt hơn là hình khối điêu khắc. Trong thế kỷ sau đó kiến trúc người
Mỹ thế kỷ 19 Neoclassicism là một trong những biểu hiện của những người Mỹ
Renaissance phong trào 1880 - 1917. Biểu hiện mới nhất của nó là ở Beaux nghệ thuật kiến trúc 1885 - 1920 và cuối cùng của nó là các dự án lớn tại Hoa Kỳ
như Bảo Tàng Lincoln 1922, các thư viện quốc gia ở Washington, DC 1937...
Đường nét cổ điển trong kiến trúc phát triển trong thời kỳ Phục Hưng Ý, đặc biệt
trong các tác phẩm và thiết kế của Leon Battista Alberti và công việc của Filippo
Brunelleschi. Nó chú trọng về tính đối xứng, tỷ lệ, hình học và đều đặn của các bộ
phận như chúng được thể hiện trong kiến trúc cổ điển và đặc biệt kiên trúc của
Rome cổ đại ví dụ như sắp xếp có trật tự các cột, thanh dầm cửa cũng như việc sử
dụng các vòm bán nguyệt, bán cầu vòm, hốc thay thế các hệ thống phức tạp hơn tỷ
lệ và cấu hình bất thường của các tòa nhà thời trung cổ.

GVHD. THÂY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐÔ - MSSV: 106301097


PHONG CÁCH COLONIAL NƯỚC MỸ TK XVII - XIX

July 14,2010

Đường nét các
hàng cột kiểu
La Mã và
thanh dầm.

Đường nét các
hàng cột kiểu
La Mã và
thanh dầm.
Đường nét
trang trí được
lượt bớt tạo
một nét riêng.

GVHD: THẦY. ĐINH ANH TUAN - SV: PHAN VĂN ĐÔ - MSSV: 106301097


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×