Tải bản đầy đủ

Công trình đang thi công coffee shop

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
---------- oOo—--------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
COFFEE SHOP

Chuyên ngành: THIẾT KẺ NỘI THẮT
Mã số ngành: 301
GVHD:Thầy.NGƯYẺN QUỐC BẢO
SVTH: NGUYỄN MẠC THAO

Tp.HỒ CHÍ MINH , ngày 19 tháng 06 năm 2011
GVHD: NGUYỄN QUỐC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO -MSSVI07301149

Page: 1


B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CốNG NGHỆ
KHOA:MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Bộ MÓN: THIET k é n ộ i t h á t

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HỒ CHỈ MINH, ngày 19 tháng 06 năm 201 I

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN MẠC THAO
NGÀNH:
THIẾT k é NỘI THẤT
1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

2.

3.
4.
5.

MSSV: 107301149
LỚP: 07DNT3

CỒNG TRƯỜNG ĐANG THI CÔNG
PHONG CÁCH ĐƯỜNG PHÓ
Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dune và số liệu ban đầu):
Thiết kế caffe shop theo phong cách Đường Phố
Cụ thề thiết kế 4 khu vực:
_Khu giải lao ( khu sách báo)
_Khu công trình đang thi công (khu bar)
_Khu rào chắn công trình (khu gia đình)
__Khu vực nguy hiêm (khu dành cho 2 người)
Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28- 06 -2 0 1 1
Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 2 2 -0 6 - 2 0 1 1
Họ và tên người hướng dẫn:
Phần hướng dẫn
Thầy NGUYỄN QUỐC BÀO
................. ................................

Nội dung và yêu cầu ĐA/KLTN đã được thông qua bộ môn.
Ngày ... tháng ... năm ...
CHỦ NHIỆM B ộ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÀN DÀNH CHO KHOA, B ộ MÔN
Người duyệt (châm so bộ):.............................
Đơn vị:..............................................................
Ngày bảo vệ:.....................................................
Điểm tông kết:..................................................
Nơi lưu trữ dồ án tốt nghiệp:..........................
GVHD: NGUYỄN QUỐC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 2


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN

Điểm sổ bằng số......................................Điểm số bằng chừ......
TP.HCM ,Ngày...... tháng......năm....
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)

GVHD: NGUYỄN QUỐC BÂO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 3


Lời cảm ơn!
Khi viết về đề tài này là quá trình thu thập tim tài liệu để bổ sung kiến thức
lý luận được học ỏ’ trường. Vừa học hỏi lý luận chuyên môn vừa áp dụng
vào thực tiễn bằng những công việc cụ thê là những điều rất cần thiêt và hiệu
quả. Được vạch kế hoạch và lên đồ án tốt nghiệp dưới sự chỉ dẫn của thầy
N guyễn Quốc Bảo, một người thầy và cũng là một người đồng nghiệp tương
lai đó là một khởi diêm vô cùng thuận lợi.
Thật là hạnh phúc khi được học về thiết kế nội thất lĩnh vực mình yêu thích
và sẽ thành công hơn nữa khi áp dụng chuyên môn để cống hiến cho xã hội.
Quá trình lên đồ án và nghiên cứu viết luận văn là bước tập sự đầu tiên đế
buvvocs ra cuộc sống dù có khó khăn nhưng không hề ngăn bước , kiên thức
học được ở nhà trường rất nhỏ bé so với thực tế ứng dụng. Bước đầu vẫn
thấy mình rất nhỏ bé nhưng bù lại kiến thức học được trong 4 năm đã làm tôi
tự tin và yêu thích ngành ngề của mình hơn.
Lời đầu tiên xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Quốc Bào, thầy đã tận tình
hưcmg dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình lên đồ án. Xin chân thành cám ơn
các quý thầy cô khoa Mỳ Thuật Công Nghiệp với những đóng góp to lớn
trong sự nghiệp giáo dục. Khoảng thời gian dài làm đồ án là khoảng thời
gian tống hợp kiến thức , đây thật sự là là khoảng thời gian vât vả nhưng thật
vui vì sắp hoàn thành công việc đê ra trường. Đồ án tốt nghiệp, bước chuấn
bị đê bước vào đời, ỏ1đó là tất cả tâm huyết của người sinh viên và đồng thời
cũng là tâm huyết của người hướng dẫn. Vì lẽ đó tôi luôn cố găng và phấn
đấu cho một đồ án tốt nhất, về kiến thức nhân cách và cách thê hiện dẹp nhất
đê không phụ long thầy cô.
M ột lần nữa xin cảm ơn thầy N guyễn Quốc Bảo cùng các thầy cô khoa Mỹ
Thuật Công N ghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ
Chí Minh tận tinhg giúp đỡ trong suốt 4 năm và đặc biệt trong quá trình làm
đồ án tốt nghiệp.

Sv. Nguyễn Mạc Thao

GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSVI07301149

Page: 4


MỤC LỤC
I. LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI
II. Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐÈ TÀI
III.
GIỚI HẠN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
IV. TÓM TẮT N ộ i DUNG
CHƯƠNG I:
SO LƯỢC VÈ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG
I.
KHÁI QUÁT VÈ XẢY DựNG:
II.
CÁC LOẠI XÂY DựNG:
III.
KHÁI NIÌỆM XÂY DựNG:
IV.
LỊCH SỬ XÂY DỤNG
1. Lịch sử xây dựng:
2. Xây dựng dân dụng:
3. Kết cấu kỹ thuật:
V.
QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG
1. Thiết kế nhóm:
2. Cố vấn tài chính:
3. Pháp lý:
4. Tưong tác chuyên môn:
5. Mua sam:
5.1. Truyền thống:
5.2. Thiết kế và xây dựng:
5.3. Quản lý đâu thầu:
6. Cốt xây dựng:
(U . Nhà:
6.2. Co sở hạ tầng:
CHƯƠNG II:
ƯNG DỤNG PHONG CÁCH ĐUÒNG PHỐ
I.
LỊCH SỬ PHÁT TRIÉN
II.
PHÂN LOẠI NGUÒN GÓC
III.
NOI THẺ HIỆN
IV.
NGÔN NGỮ THIÉT KÉ
V.
ĐẶC ĐIẺM VÀ PHONG CÁCH
1. Đặc diêm:
2.Những phong cách:
1.1. chữ ký (tag style)
1.2. Ném lên (throw up)
1.3. Những nét vẽ siêu nhiên (Blockbuster style )
1.4. Đon giản hay tự do (simple or free style)
GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC T H A O -M SSV 107301149

Page: 5


1.5. Phong cách 3D (3D style)
1.6. Dạng cơ học ( wild style )
1.7. Tranh nghệ thuật (Art style )
1.8. Ảnh sáng (Light style )
V. TINH THẢN VA TÀM ẢNH HƯỞNG
l.Sự lan tỏa của nghệ thuật Grafiti :
2. Các yếu tố ảnh hu ỏng
2.1. Màu sắc.
2.1.1 Tóm tat những khái niệm:
2.1.1.1. Màu dương tính:
2.1.1.2 Màu âm tính:
2.1.1.3. Vòng tròn màu căn bản (the color wheel)
2.1.1.4. Cách dùng màu:
2.1.1.5. Trình tự phối màu:
2.1.2. SẢC CÀU VÒNG
2.1.2.1. MÀU NÓNG
2.1.2.2 MÀU LẠNH
2.1.2.3. MÀU ẨM
2.1.2.4. MÀU MÁT
2.1.2.5. MÀU SÁNG
2.1.2.6. MÀU SẬM
2.1.2.7. MÀU NHẠT
2.1.2.8. MÀU TƯỞI
2.2. Ánh sáng.
2.3. Chất liệu.
2.4. Bố cục
2.5. Cách thức trình bày.
2.6. Bút pháp.
2.7. Ti lệ , kích thước.
VI. ỦNG DỤNG
l.M ỹ thuật và nhũng kiệt tác
1.2. Trong nền mỹ thuật công nghiệp.
1.2.1 Nội thất:
1.2.2. Thòi trang
1.2.3. Tạo dáng
1.2.4. Đô họa & quảng cáo
2.Sự ảnh hưởng lên các công trình kiến trúc
3. Xu hưóng của graffiti trong giai đoạn hiên nay.
3.1.
Nhận định :
3.2. Uu điểm :
3.3. Nhưọc điểm:
GVHD: NGUYỄN QUÓC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 6


3.4.

Xu hướng.
CHƯƠNG HI:
ỨNG DỤNG VÀO CỒNG TRÌNH

1. Tổng quan về bar-café
2. Thành tố nội thất
3.ling dụng vào khồn gian cụ the :
3.1. Khu giải lao ( khu sách báo)
3.2. Khu công trình đang thi công (khu bar)
3.3. Khu rào chắn công trình (khu gia đình)
3.4. Khu vực nguy hiêm (khu dành cho 2 người)
CHƯƠNG IV:
KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
I.
II.

KÉT LUẬN:
KIÉN NGHỊ:

GVHD: NGUYỄN QUÓC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSV107301149

Page: 7


LỜI MỎ ĐÀU

Kiến trúc nội thất là kiến trúc không gian bên trong một công trình. Khái niệm này
có phần hơi tương đồng với khái niệm thiết kế nội thất.
Tại Mỹ, đề trờ thành một kiến trúc sư làm kiến trúc nội thất thì phải hoàn thành
một số tiêu chí đặt ra để trở thành một kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghê.
Ở Việt Nam kiến trúc nội thất đà phát triển được một thời gian khá dài, điều kiện
sống phát triển kèm theo nhu cầu làm đẹp cho Nội thất , ngoại thất nhà cửa tăng
mạnh .
Kiến trúc nội thất đã chia ra nhiều trường phái khác nhau, mỗi trường phái lại
m ang đậm nét khác biệt quốc gia hoặc vùng lãnh thô. Như kiên trúc nội thât châu
âu, kiến trúc nội thất Pháp, (cái này hiêu là phong cách thiết kế hay kiêu kiên trúc)

Hiểu theo cách đơn giàn nhất, kiến trúc nội thất là thiết kế kiến trúc xây dựng có
tính đến phương án bố trí nội thất và trang trí nội thất có liên quan đến kết cấu trần,
tường, sàn.
Vì thế , muốn đưa chính những không gian thô sơ , hoài cổ vả nội thất để làm mới
thếm không gian , đúc kết tạo ra những không gian đẹp m ang nhiều tính thâm mỹ.
Đây cũng mở ra nhiều chất liệu hơn cho nội thất, phát hiện nhiều vật liệu m ớ i, hơn
thế nữa là sử dụng vật liệu tái chế , tạo them nhiều phương án hơn trong thiết kế
nội thất.

GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 8


VIL

LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Tôi muôn thê hiện những đường nét cũ băne chất liệu của hôm nay đê không gian tôi thế
hiện có tinh thần tôi mong muốn. Phá cách, bụi bặm, thô sơ là những đặc điểm hấp dẫn
tôi trong phong cách này. Phong cách dirô’ng pho!
VIII.

Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐÈ TÀI

I.Ý nghĩa:
Tạo được sự mới lạ trone phong cách thiết kế của nhữne quán cà phê, tạo được sự thú vị
bên cạnh những gì mộc mạc quen thuộc đối với chúng ta, và phục vụ cho những vị khách
thích một chút yên tĩnh hơn trong nét phố xá nàv. Bẽn cạnh đó vẫn khai thác một chút gì
lạ và phá cách cho một nhóm nhừng người trẻ tuổi với cách thê hiện của mình trên
những con phố .
2.Giá trị của đề tài:
a. Đối với con người:
Làm hài lòng người sử dụng. Đáp ứng đủ về thâm mỹ lẫn công năng cho con người. Là
một phong cách rât phô biên, có thê gặp ơ mọi nẻo đường.
Vẻ đẹp đã tôn taij và giá trị của nó được nhiều người biết đến như một phong trào. Bằng
chứng là có nhiều công trình đang đi theo lối phong cách này.
b. Đối với ngành thiết kế:
Là cái gu của số đông người thiết kế,hay chính những sinh viên, đúc kết để đưa ra
phương án giải quyết tốt khoa học về công năng lẫn gu thâm mỹ.
Thể hiện một cách có hồn cái cũ để đưa người thưởng thức về với một không gian vừa
hoang sơ vừa hiện đại, vừa dang dở vừa hoàn chỉnh,....Đây là một điều mà người thiết kế
phải làm cho ra và cho tới vì đó là một phong cách có sẵn.
IX. GIỚI HẠN MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u
Đô án tập trung vào nghiên cứu nét đẹp thô sơ của các công trình xây dựng và ứng
dụng vào thiết kế khu caffe shop .
X. TÓM TẢT NỘI DUNG
Ciồm 4 phần:
• CHƯƠNG I: Sơ lược về các công trình xây dựng
• CHƯƠNG II: ứng dụna phong cách dường phố
GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 9

CHƯƠNG III: ứ n e dụng công trình
CHƯƠNG IV: Kết luận và kiến nghị

GVHD: NGƯYỄN QUỐC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV I07301149

Page: 10


CHUÔNG I:
S ơ LƯỢC VÈ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG
VI.
KHÁI QUÁT VÈ XẢY DỤNG:
Trong lĩnh vực kiến trúc và công trình dân dụng , xây dựng là một quá trình bao gồm các
tòa nhà , lắp ráp của cơ sở hạ tầng . Xa là một hoạt động đơn lẻ, xây dựng quy mô lớn là
một kỳ công của con người đa nhiệm. Thông thường, công việc được quản lý bởi một
quản lý dự án và giám sát bởi một nhà quản lý xây dựng , kỹ sư thiết kế , kỹ sư xây dựng
hoặc kiến trúc sư dự án.
Đối với những thành công thực hiện một dự án . có hiệu quả kế hoạch là cần thiêt. Những
người liên quan với việc thiết kế và thực hiện các cơ sở hạ tầng trong câu hỏi phải xem
xét tác động môi trường của công việc, thành công kế hoạch , ngân sách , xây dựng trang
web an toàn , tính sẵn có của vật liệu xây dựng , hậu cần , bât tiện cho công chúng do sự
chậm trễ xây dựng và đấu thầu .
VII. CÁC LOẠI XÂY DƯNG:
Nói chung, có ba loại công trình:
Xây dựng công trình
Nặng / xây dựng dân dime
Công nghiệp xây dựne

Mồi loại dự án xây dựng đòi hỏi một đội ngũ duy nhất đề lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng
và duy trì các dự án.
VIII. KHÁI NIỆM XÂY DƯNG:
Xây dựng là xây dựng , lắp ráp của bất kỳ cơ sở hạ tầng trên một trang web hoặc các
trang web. Mặc dù điều này có thê được dùng như một đơn hoạt động , xây dựng thực tế
là một kỳ công của đa nhiệm . Thông thường công việc được quản lý bởi việc xây dựng
quản lý , eiám sái của quản lý dự án , kỹ sư thiết kế hoặc kiến trúc sư dự án . Trong khi
nhừng người này làm việc trong văn phòng, mỗi dự án xây dựng đòi hôi một số lượng lớn
người lao động , thợ mộc, và thương gia có kv năng khác đê hoàn thành nhiệm vụ vật lý
của xây dựng.
Xây dựng công trình là quá trình thêm cấu trúc cho bất động sản . Phần lớn cảc dự án xây
dựng tòa nhà được cải tạo nhỏ, chẳng hạn như thêm vào một căn phòng, hoặc cải tạo một
phòng tăm. Thông thường, chủ sở hữu các hành vi như người lao động, paymaster, và đội
ngũ thiêt kê cho toàn bộ dự án. Tuy nhiên, tât cả các dự án xây dựng xây dựne bao gôm
một số yếu tố chung - thiết kế, tài chính, dự toán và cân nhắc về pháp lý. Nhiều dự án của
các kích cỡ khác nhau đạt được kết quả cuối cùng không mong muốn, chăng hạn như sự
GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSV I07301149

Page: 11


sụp đô câu trúc, vượt chi phí, và / hoặc lý do kiện tụng, những người có kinh nghiệm
trong lĩnh vực lập kế hoạch chi tiết và duy trì giám sát thận trọng trong dự án đề đảm bảo
một kết quả tích cực.
Xây dựng thương mại xây dựng tư nhân hoặc là mua công khai sử dụng các phương pháp
phân phôi khác nhau, bao gôm cả ước tính chi phí, giá cứng, giá cả thương lượng, truyên
thông, hợp đồng quản lý, xây dựng, quản lý nguy cơ cao, thiết kế & xây dựng và thiết kếxây dựng câu nối.
Thực tiễn xây dựng Khu dân cư, công nghệ, và các nguồn lực phải phù hợp với quy định
của chính quyên địa phương xây dựng và các quy trình. Vật liệu sẵn có trong khu vực
thường dictate vật liệu xây dựng được sử dụng (ví dụ như so với gạch đá, so với gỗ). Chi
phí xây dựng trên một mét vuông cho mỗi (hoặc mỗi mét vuông) cơ sở để nhà có thể thay
đôi đáng kê dựa trên điều kiện trang web, các quy định của địa phương, các nền kinh tế
quy mô (nhà tùy chỉnh thiết kế luôn luôn dắt tiền hơn để xây dựng) và do có các thợ lành
nghề. Như ờ (cũng như tất cả các loại xây dựng) có thể tạo ra rất nhiều chất thải , lập kế
hoạch cân thận một lần nữa là cần thiết ở đây.
Phương pháp phổ biến nhất của xây dựng khu dân cư tại Hoa Kỳ là xâv dựng khung gồ.
Là mã hiệu quả có hiệu lực trong những năm gần đây, công nghệ xây dựng mới và
phương pháp đã nôi lên. Đại học Xây dựng phòng ban quản lý được trên cắt cạnh các
phương pháp mới nhất của xây dựng nhằm mục dích nâng cao hiệu quả, hiệu suất và
giảm chất thải xây dựng.
IX.

LỊCH SỬ XÂY DỤNG

4. Lịch sử xây dựng:
Rất ít những thứ có nhiều hấp dẫn hơn bao con người đã thay đồi thế giới xung quanh.
Nhân loại đã xây dựng các tòa nhà và các cấu trúc khác kể từ thời tiền sử . Lịch sử của
Xây dựng là không giới hạn các tòa nhà nhưng bao gồm cầu, amphitheatres, đập, cột
điện, đường, kênh rạch đê cung cấp cho chỉ là một vài ví dụ. Hôm nay chúng tôi có
những kỳ công đáng kinh ngạc của kỹ thuật rắt nhiều cho các cấp nhưng hầu như tất cả
các vặt liệu xây dựng, chúng tôi sử dụng ngàv nay có một lịch sử lâu dài và một số các
câu trúc xây dựng hàng ngàn năm trước mà không cân sự trợ giúp của công nghệ hiện đại
vân có khả năng ngạc nhiên. Lịch sử xây dựng có liên quan đên, nhưng không giông với,
lịch sử của kỹ thuật kêt câu. Đô hiêu tại sao mọi thứ đã dược xây dựng cách họ, chúng tôi
cũng cân phải dựa vào khảo cô học đê ghi lại hình thức của các bộ phận mà tồn tại và các
công cụ mà họ sử dụng, kinh tế lịch sử đề thông báo cho chúng ta về bao nhiêu chi phí,
lịch sử xã hội đê nói với chúng tôi về làm thế nào các nhà xây dựng đã sống, và lịch sử
kiên trúc cho chúng tôi biêt vê những cuôn sách và bài viêt của các nhà xây dựng. Nó là
GVHD: NGUYỄN QUỔC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV I07301149

Page: 12


một chủ đề rất lớn, nhưng một trong đó cần quan tâm đến bất cứ ai muốn biết nhiều hơn
về cách thức và lý do tại sao thế giới được xây dựng xung quanh họ là cách nó được.
5. Xây dựng dân dụng:
Xây dựng dân dụng là một kỹ thuật chuyên nghiệp , kỷ luật mà đề với việc xây dựng,
thiết kế, và bảo tri các môi trường vật lý và tự nhiên được xây dựng, bao gôm cồng trình
như cầu , đường giao thông , kênh mương , đập nước , và các tòa nhà . 121131 Xây dựng
dân dụng là lâu đời nhất kỹ thuật kỷ luật sau khi kỹ thuật quân sự , 141 và nó đã được xác
định để phân biệt phi quân sự kỹ thuật từ kỹ thuật quân sự. 151 Đây là truyền thống bị phá
vỡ thành nhiều tiêu ngành bao gồm kỹ thuật môi trường , kỹ sư địa kỹ th u ật, kỹ thuật kêt
cấu , kỹ thuật giao thông vận tải , thành phố hay đô thị kỹ thuật , kỹ thuật tài nguyên
nước , tài liệu kỹ thuật . kỹ thuật ven biển , [4’ khảo sát , và kỹ thuật xây dựng . 161 Xây
dụng dân dụng diễn ra trên tất cả các cấp: trong khu vực công từ thành phố thông qua để
chính phủ quôc gia, và trong khu vực tư nhân từ các chủ nhà cá nhân thông qua các công
ty quốc tể.
6. Kết cấu kỹ thuật:
Kết cấu kỹ thuật là một lĩnh vực kỹ thuật xử lý phản tích và thiết kế của các cấu trúc hỗ
trợ hoặc chông lại t ả i . Ket câu kỹ thuật thường được xem là một đặc sản trong công trình
dân dụng , nhưng nó cũng có thể được nghiên cứu theo đúng nghĩa của nó. |l] kỹ sư kết
cấu thường nhất liên quan đến thiết kế của các tòa nhà lớn và cấu trúc nonbuilding f2ỉ ,
nhưng họ cũng có thê tham gia vào các thiết kế của máy móc , thiết bị y tế , xe hoặc bât
kỳ mục nào mà ảnh hường đến tính toàn vẹn về cấu trúc chức năng của sản phẩm hoặc sự
an toàn. Ket cấu kỹ sư thiết kế của họ phải đảm bảo đáp ửng tiêu chuân thiết kế đưa ra,
dự báo về an toàn (ví dụ như cấu trúc không phải sụp đô do không có cảnh báo) hoặc
serviceability hiệu suất và (ví dụ như xây dựng ảnh hưởng không được gây khó chịu cho
những người cư ngụ). Các tòa nhà được thực hiện đê chịu đựng tải trọng lớn cũng như
thay đôi khí hậu và thiên tai.
Ket câu lý thuyết kỹ thuật dựa trên định luật vật lý và thực nghiệm kiên tlìức của việc
thực hiện câu trúc của cảnh quan khác nhau và vật liệu. Thiết kế kỹ thuật kết cấu sử dụng
một sô lượng tương đối nhỏ của các yêu tố cơ bản câu trúc xây dựng hệ thông kêt câu đó
có thê rất phức tạp. Các kỹ sư kết cấu chịu trách nhiệm về việc sử dụng sáng tạo và hiệu
quả của các quỹ, các yêu tô cấu trúc và vật liệu dê đạt được các mục tiêu này.

X.

QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG

GVHD: NGUYỄN QUỔC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC. THAO - MSSVI07301149

Page: 13


1. Thiết kế nhóm:
Trong thế giới công nghiệp hóa hiện đại, xây dựng, thường liên quan đến bản dịch của
các thiết kế thành hiện thực. Một nhóm thiết kế chính thức có thể được lắp ráp đê lên kê
hoạch quá trinh vật lý, và để tích hợp những thủ tục với các bộ phận khác. Thiết kê này
thường bao aôm các bản vẽ và thông sô kỹ thuật , thường là do một nhóm thiêt kê bao
gồm cả diều tra viên , kỹ sư xây dựng , kỹ sư chi phí (hoặc khảo sát số lượng ), kỹ sư cơ
khí , kỹ sư điện , kỹ sư kêt câu và kỹ sư phòng cháy chữa cháy . Nhóm thiêt kê thường
được sử dụng bởi chủ sở hữu (tức là trong hợp đồng với) sở hữu. Theo hệ thông này, một
khi thiết kế được hoàn thành bởi nhóm thiết kế, một số công ty xây dựng hoặc công ty
quản lý xây dựng sau đỏ có thể được yêu cầu làm cho giả thâu cho công việc, hoặc là trực
tiêp trên thiêt kê, hoặc trên cơ sở bản vẽ và một hóa đơn của sô lượng cung câp bởi một
trắc lượng . Theo đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ sở hữu thông thường sẽ giải thưởng một
hợp đồng cho người trả £Ìá hiệu quả chi phí nhất.
Xu hướng hiện đại trong thiết kế là hướng tới hội nhập của các đặc sản tách ra trước đó,
đặc biệt là giữa các công ty' lớn. Trong quá khứ, kiến trúc sư, thiết kê nội thât, kỹ sư, nhà
phát triển, quản lý xây dựng, tổng thầu có nhiều khả năng được công ty hoàn toàn riêng
biệt, ngav cả trong các công ty lớn. Hiện nay, một công ty danh nghĩa là một "kiên trúc"
hoặc "quản lý xây dựng" cône ty có thể có các chuyên gia từ tât cả các lĩnh vực liên quan
như nhân viên, hoặc đê có một công ty liên kẽt cung câp cho môi kỹ năng cân thiêt. Như
vậy, mỗi công ty như vậy có thể cung cấp chính nó như là "một dừng mua săm" cho một
dự án xây dựng, từ đầu đến cuối. Điều nàv được chỉ định là một hợp đồng "thiết kế xây
dựns" nơi nhà thầu được đưa ra một đặc điếm kỹ thuật thực hiện và phải thực hiện các dự
án từ thiết kế đến xây dựng, trong khi tôn trọng những chi tiết kỹ thuật thực hiện.
Một số cấu trúc dự án có thể hỗ trợ chủ sở hữu trong hội nhập này, bao gồm thiết kế-xây
dựng quan hệ đối tác, và quản lý xây dựng. Nói chung, mỗi của các câu trúc dự án cho
phép chủ sở hữu đê tích hợp các dịch vụ của kiên trúc sư, nhà thiêt kê nội thât, kỹ sư và
nhà xây dựng trong cả thiêt kê và xây dựng.. Đáp lại, nhiêu công ty đang phát triên vượt
ra ngoài các dịch vụ truyền thống của thiết kế, xây dựng các dịch vụ một mình và đang
chú trọng nhiều hơn vào việc thiết lập mối quan hệ với người tham gia khác cân thiêt
thông qua quá trình thiết kế-xây dựng.
Sự phức tạp ngàv càng tăng của các dự án xây dựng tạo ra sự cần thiết cho các chuyên
eia thiết kế được đào tạo ở tât cả các giai đoạn của dự án chu kỳ sông và phát triền một
sự đánh giá cao của tòa nhà như một hệ thống công nghệ tiên tiến đòi hoi phải tích hợp
chặt chẽ của nhiêu tiêu hệ thông và các thành phân cá nhân của họ, bao gôm tính bên
vững. Xây dựne kỹ thuật là một kỷ luật mới nổi mà cố eắng đề đáp ứng nhừng thách thức
mới.

GVHD: NGUYỄN QUỎC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSVI07301149

Page: 14


2. Cố vấn tài chính:
Dự án xây dựng có thể bị các vấn đề plìòng ngừa được tài chính xin tiền quả ít đề hoàn
thành dự án., dòng tiên mặt các vân đê tôn tại khi sô lượng hiện tại của tài trợ không thê
trang trải chi phí hiện hành đôi với lao động và vật liệu, và bởi vì họ là một vân đê của
việc có đủ tiên tại một thời diêm cụ thê, có thê phát sinh ngay cả khi tông sô tông thê là
đủ. Gian lận là một Ỵấn đề trong nhiều lĩnh vực, nhưng là điều rất phổ biến trong lĩnh vực
xây dựng 1cển dãn nguôn ] Lập kế hoạch tài chính cho dự án là nhằm đảm bảo rằng một kế
hoạch vững chắc với đầy đủ biện pháp bảo vệ và các kế hoạch được dưa ra trước khi dự
án được bất đầu và là cần thiết để đảm bảo rằng kế hoạch được thực hiện đúng trong cuộc
sống của dự án.
Thế chấp ngân hàng , kế toán , và chi phí kỹ sư đang tham gia có khả năng trong việc tạo
ra một kế hoạch tồng thể về quản lý tài chính của dự án xây dựng tòa nhà. Sự hiện diện
của các chủ ngân hàng thê châp là rât có thê, ngay cả trong các dự án tương đôi nhỏ kê từ
khi chủ sở hữu vôn chủ sở hữu trone tài sản là nguôn gôc rõ ràng nhât vê tài trợ cho một
dự án xâv dựng. Kê toán hành động đê nghiên cứu dòng chảy tiên tệ dự kiên trong cuộc
sống của dự án và giám sát các tiên chi suốt quá trình. Chi phí và kỹ sư dự toán áp dụng
chuyên môn để liên hệ công việc và các tài liệu liên quan đến định giá thích hợp. Vượt
chi phí với các dự án chính phủ đã xảy ra khi các nhà thầu đã có thê xác định các đơn đặt
hàng thay đổi hoặc thay đồi trong dự án dẫn đến gia tăng lớn trong chi phí, mà không
phải chịu sự cạnh tranh của công ty khác như họ đã được loại bỏ từ sau khi xem xét giá
thầu ban đầu. 111
Các dự án lớn có thể rất phức tạp liên quan đến kế hoạch tài chỉnh và thường bắt đầu với
một ước tính khái niệm thực hiện bởi một ước lượng tư vân . Như một phân của một dự
án được hoàn thành, họ có thể được bán, thay thế one hoặc chủ sở hữu cho người cho vay
khác, trong khi các vêu cầu hậu cần của việc có các ngành nghê phải và vật liệu có săn
cho từng giai đoạn của dự án xây dựng tòa nhà mang về phía trước, ơ nhiêu nước nói
tiếng Anh, nhung không phải là Hoa Kỳ, các dự án thường sử dụng khảo sát sô lượng.
Trong Hoa Kỳ xây dựng dự toán các chuyên gia như các thành viên của Hiệp hội Mỹ ước
lượng chuyên nghiệp của Diễn đàn tư vấn ước lượng thường được sử dụng.

3. Pháp lý:

GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 15


Một dự án xây dựng phải phù hợp với khuôn khô pháp lý bao gôm tài sản. Chúng bao
gồm các quy định của Chính phủ về việc sử dụng tài sản và nghĩa vụ được tạo ra trong
quá trình xây dựng.
Các dự án phải tuân thủ quy hoạch và xây dựng mã yêu cầu. Xây dựng một dự án mà
không tuân theo mã số sẽ không có lợi cho chủ sở hữu. Một số yêu câu pháp lý đên từ
malum trong se cân nhắc, hoặc mong muốn để ngăn chặn những điều xấu indisputably câv cầu sụp đồ, nổ. Các yêu cầu pháp lý khác đến từ prohibitum malum cân nhắc, hoặc
những việc mà là một vấn đề tùy chỉnh hoặc kỳ vọng, chẳng hạn như cô lập các doanh
nghiệp đến một khu kinh doanh và nhà ở cho một khu dân cư. Một luật sư có thê tìm
kiếm sự thay đổi hoặc miễn trừ trong các luật điều chinh đất nơi xây dựng sẽ được xây
dựng, hoặc bằng cách lập luận rằng một quy tẳc là không áp dụng (thiết kế cầu sẽ không
sụp đổ), hoặc tùy chỉnh là không còn cần thiết (chấp nhận sống- không gian làm việc đã
phát triển trong cộng đồng).
Một dụ’ án xây dựng được một mạng lưới phức tạp của hợp đồng và nghĩa vụ pháp lý
khác, mỗi trong số dó phải được xem xét cẩn thận. Hợp đồng là việc trao đôi một tập hợp
các nghĩa vụ giữa hai bên hoặc nhiều bên, nhưng nó không phải là đơn giản như vậy một
vấn đề như cổ sắng đê có dược phía bên kia đông ý càng nhiều càng tôt đê trao đôi với ít
nhất có thể. Yếu tố thời gian trong xây dựng có nghĩa là một sự chậm trễ chi phí tiền bạc,
và trons trường hợp tắc nghẽn, sự chậm trễ có thể cực kỳ đăt tiền. Như vậy, hợp đông
phải được thiết kế đề đảm bảo rằng mỗi bên có khả năng thực hiện các nghĩa vụ đặt ra.
Hợp đồng mà đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và đường dần rõ ràng đề hoàn thành những
mong đợi được thêm rất nhiều khả năng dẫn đến các dự án chảy thông suôt, trong khi
soạn thảo hợp đồng kém dẫn đến nhầm lẫn và sụp đô.
Cố vấn pháp lý trong đầu một dự án xây dựng công trình tìm kiếm đê xác định sự mơ hô
và các nguồn tiềm năng khác của sự cố trong cấu trúc hợp đông, và đưa ra các tùy chọn
để ngăn chặn vấn đề. Trong suốt quá trình của dự án, họ làm việc đê tránh và giải quyết
xung đột phát sinh. Trong mỗi trường hợp, luật sư tạo điều kiện cho việc trao đôi nghĩa
vụ phù hợp với thực tê của dự án.
4. Tương tác chuvên môn:
Thiết kế, tài chính, và các khía cạnh pháp lý chồng Việc thiết kế phải được không chỉ cấu
trúc âm thanh và thích hợp cho việc sử dụng và vị trí, nhưng cũng phải được tài chính có
thề xây dựng và pháp lý đề sử dụng. Cơ cấu tài chính phải thích ứng với nhu câu xây
dựng các thiết kế cung cấp, và phải nộp số tiền được nợ một cách hợp pháp. Cơ câu pháp
lý phải tích hợp các thiết kế thành khung pháp lý xung quanh, và thực thi nhũng hậu quả
tài chính cua quá trình xây dựng.

GVHD: NGUYỄN QUỐC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV I07301149

Page: 16


5. Mua săm:
Mua sắm mô tả sự kết hợp của các hoạt động thực hiện bởi khách hàng để có được một
tòa nhà. Có nhiều phương pháp khác nhau của mua sam xây dựng, tuy nhiên trong ba loại
pho biến nhất của mua sam là:
Truyền thống (thiết kế-thầu xây dựng)
Thiêt kế và Xây dựng
Quản lý ký kêt

Ngoài ra còn có một số lượng ngày càng tăng của các hình thức mua sắm mới có liên
quan đến mối quan hệ hợp đồng mà trọng tâm là về một mối quan hệ hợp tác giữa hiệu
trường và nhà thầu và các bên liên quankhác trong một dự án xây dựng. Các hình thức
mới bao gồm hợp tác như Hợp tác Công-Tư (PPP) hay còn gọi là sáng kiên tài chính tư
nhân (PFIs) và các liên minh như "tinh khiết" hoặc "dự án" liên minh và "bât tịnh" hay
"chiến lược" liên minh. Sự tập trung vào hợp tác là để cải thiện nhiều vấn đê phát sinh từ
thực tiễn thường có tính cạnh tranh và đối đầu trong ngành công nghiệp xây dựng.
5.1. Truyền thống:
Đây là phương pháp phổ biến nhất của mua sắm và xây dựng cũng được thành lập và
được công nhặn. Trong săp xêp này, các kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoạt động như điêu phôi
viên dự án. Vai trò của mình là thiết kế các công trình, chuẩn bị các chi tiết kỹ thuật và
sản xuất các bản vẽ xây dựng, quán lý hợp đồng, đấu thầu các công trình, và quản lý các
công trình từ khi thành lập đề hoàn thành. Có hợp đồng liên kết trực tiếp giữa khách hàng
của kiên trúc sư và nhà thâu chính. Bât kỳ nhà thâu phụ sẽ có một môi quan hệ trực tiêp
hợp đồng với nhà thầu chính.
5.2. Thiết kế và xây dựng:
Cách tiếp cận này trong xâv dựng chủ Custom đã trở thành phố biến hơn trong những
năm gân đây ở Orlando, FL, và liên quan dên toàn bộ Custom Builder chủ trong thiêt kê /
xây dựng quy trình. Các chủ Custom Builder sẽ tham gia vào tất cả các giai đoạn, đầu-on
trong nhà tùy chỉnh xây dựng để đảm bảo rằng để hoàn thành một gói toàn bộ cho. Trong
một số trường hợp, Thiết kế và Xây dựng (D & B) gói cũng có thê bao gôm việc tìm
kiếm các trang web, bố trí kinh phí và áp dụng cho tất cả sự đồng ý cần thiết theo luật
định.
Chủ sở hữu sản xuất một danh sách các yêu cầu đối với một dự án, đưa ra một cái nhìn
tồng thể của các mục tiêu của dự án. Một số nhà thầu D & B hiện những ý tưởng khác
nhau về cách thức để thực hiện các mục tiêu này. Chủ sở hữu lựa chọn nhũng ý tưởng
GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 17


anh thích tốt nhất và thuê nhà thầu thích hợp. Thông thường, nó không chỉ là một nhà
thầu, nhưng một tổ hợp của một số nhà thầu làm việc cùng nhau. Một khi một nhà thầu
(hoặc một tập đoàn / tập đoàn) đã được thuê, họ bat đầu xây dựng giai đoạn đâu của dự
án. As they build phase 1, they design phase 2. Khi họ xây dựng giai đoạn 1, họ thiết kê
giai đoạn 2. Điều này trải ngược với một thiết kế thầu xây dựng hợp đồng, nơi mà dự án
là hoàn toàn được thiết kế bởi chủ sở hữu, sau đó đâu giá, sau đó hoàn thành.
đã chỉ ra rằng nhà nước cua ngành giao thông vận tải (điểm ảnh) thường sử dụng thiết kế
xây dựng hợp đồng như một cách dê các dự án nhận được thực hiện khi các quôc gia
không có các nguồn lực. In DOTs, design build contracts are usually used for very large
projects. 12 ] Trong DOTS, thiết kế hợp đồng xây dựng thường được sử dụng cho các dự
án rất lớn. [2]
5.3. Quản lý đấu thầu:
Trong sự sắp xếp này khách hàng đóng một vai trò tích cực trong hệ thống mua sắm bằng
cách nhập vào các hợp đồng riêng với các nhà thiết ké (kiến trúc sư hoặc kỹ sư ), các nhà
quản lý xây dựng , và cá nhân các nhà thầu thương mại . Các khách hàng có hợp đông vê
vai trò, trong khi người quản lý xâv dựng, dự án cung cấp các vai trò tích cực của quản lý
hợp đồng thương mại riêng biệt, và đảm bảo rằng tất cả họ làm việc trôi chảy và có hiệu
quả với nhau.
Quản lý hệ thống mua sắm thường được sử dụng đề tăng tốc độ các quá trình mua sắm,
cho phép khách hàng linh hoạt lớn hơn trong sự thay đôi thiêt kế trong hợp đông, khả
năng làm việc cá nhân chỉ định thầu, hợp đồng trách nhiệm riêng biệt trên môi cá nhân
trong hợp đồng, và để cung cấp kiểm soát khách hàng lớn hơn.
6. Cốt xây dựng:
6.1. Nhà:
Nhà là một tòa nhà hoặc cấu trúc có khả năng được chiêm đê ở của con người . Ngôi nhà
dài bao gồm nhiều loại nhà ở khác nhau, từ những túp lều thô sơ của các bộ tộc du mục
để cấu trúc đứng tự do cá nhân. 111 Trong một số hoàn cảnh, "ngôi nhà" có thể cỏ nghĩa
giống như ở, cư trú , nhà , nơi ở , chỗ ở , chồ ở, hoặc nhà ở , trong số những ý nghĩa khác.
Các đơn vị xã hội sống trong một ngôi nhà được biết đến như là một hộ gia đình . Thông
thường nhất, một hộ gia đình là một gia đình đơn vị của một số loại, mặc dù các hộ gia
đình khác có thê được các nhóm xã hội , chang hạn như người duy nhất, hoặc nhóm cá
nhân không liên quan. Định cư nông nghiệp và xã hội công nghiệp bao gôm các đơn vị
hộ gia đình sinh sống lâu dài ở nhà các loại, theo nhiều hình thức sở hữu đât . nói tiếng
Anh mọi người thường gọi bất kỳ xây dựng họ thường xuyên chiêm giừ "nhà". Nhiêu
GVHD: NGUYỄN QUỐC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSV107301149

Page: 18


người rời khỏi nhà của họ trong ngày để làm việc và vui chơi giải t r í , và trả lại cho họ đê
ngủ và cho các hoạt động khác.
6.2. Co* sỏ' ha tầng:
Cơ sở hạ tầng là cơ bản vật lý và tồ chức các cấu trúc cần thiết cho hoạt động của một xã
hội hay doanh nghiệp , hoặc các dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết cho một nên kinh tê
hoạt động.
Thuật ngữ này thường đề cập đến các cấu trúc kỹ thuật có hỗ trợ một xã hội, chăng hạn
như đường giao thông , cấp nước , cống , lưới điện , viễn thông , vv, và có thể được định
nghĩa là "các thành phần vật lý của hệ thống tương quan cung câp hàng hóa và dịch vụ
thiết yếu đề cho phép , duy trì hoặc nâng cao điều kiện sống của xã hội
Được xem chức năng, cơ sở hạ tâng tạo điêu kiện cho sản xuât của hàng hóa và dịch vụ ,
và cũng có thể phân phối các sản phẩm hoàn chỉnh để thị trường , cũng như các dịch vụ
xã hội cơ bản như trường học và bệnh viện , ví dụ, đường giao thông cho phép việc vận
chuyên nguyên liệu cho một nhà máy . Trong quân sự cách nói, thuật ngữ dùng đê chỉ các
tòa nhà và lắp đặt cố định cần thiết để hỗ trợ, tái triển khai, và hoạt động của lực lượng
quân sự.

GVHD: NGUYỄN QUỐC BÂO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSVI07301149

Page: 19


CHƯƠNG II:
ỨNG DỤNG PHONG CÁCH ĐƯỜNG PHÓ

I.

LỊCH SỬ PHÁT TRIEN

Những hình vẽ kì lạ mà chúng ta quan sát được khắp mọi nơi trên thế giới được gọi la'
G raffiti. Nơi khởi đằu của những bản vẽ này là NewYork vào những thập niên 60. 70! từ
khi xuât hiện màu sơn nước, những thanh niên đã vẽ lại tên họ hay nick name của họ ở
các công trình như bưu điện, trạm điện thoại công cộng, trạm xe điện ngâm. Ban đâu chỉ
la' vài bức đơn lè sau đó được nhân rộng ra khắp nơi.
Từ lúc đỏ các bạn trẻ cũng muốn cạnh tranh với nhau về những dấu ấn riêng cùa mình ,
có lẽ người có được bộ sưu tập những bản vẽ đồ sộ nhât là TaKi 183 ông tên thật la'
Demetrius được tờ NEW YORK TIMES phỏng vấn vào năm 1971. Lúc nhỏ ông sông ở
Hi Lạp sau đó đến NEW YORK đề mưu sinh , ai kêu gì làm nấy. Ông đi lại rât nhiều
bằng xe điện ngầm và trong suốt thời gian đó ông để lại tác phẩm của mình ở khấp nơi.
Những tên tuổi khác cũng rất được biết đến trong thời gian này là JOE 136, BARBARA
62, EEL 159, YANK 135, EVA 62.
Vào khoảng những năm 60 tại NEW YORK thành lập công ty MTA(Metropolitan
Transit Authorities ( tạm dịch : nhân dân đây lùi những người vẽ ) đã chi 300,000 USD
tương đương 8000 giờ làm việc đê dở bỏ nhừng tác phâm trong những ông xe điện ngâm.
Những bức vẽ xuất hiện khắp nơi không hoàn toàn do những bạn trẻ vẽ mà còn là bản vẽ
của những người muốn quảng cáo sản phẩm hay chỉ đơn thuần là muôn nôi tiêng đuợc
nhiều người biết đến. Nhưng điều đáng nói là từ sau buồi phỏng vấn của TAK1 thì những
bạn trẻ liên tục vẽ dấu ân của mình ở khăp nơi.
Những cái tên xuất hiện ở những nơi sầm uất thì được nhiều người biết đến và chủ nhân
của những cái tên ấy là nhân vật chính của địa phương ấy . Từ khi người ta phát minh ra
bình xịt sơn thì những bức vẽ xuất hiện ngày càng phô biên và hiên nhiên hơn.
Ban đầu là trên tường và sau dó lan sang những nơi fức tạp hơn thể hiện trình độ cao hơn
và phi thường hơn.Suốt thời gian này môn vẽ Grafiti được nâng cao hơn 1 bậc và trở
thành 1 dạng của nghệ thuật biêu hiện và không ngừng phát sinh ra những kiêu tạo hình
mang đặc thù phong cách người vẽ , kích thước của nhừng bức vẽ thì ngày càng lớn,
những bức vẽ ở trạm xe điện ngam thì xuât hiện nhiêu nhât và dê nhìn thây n h ât, đên
năm 1973 tờ NEW YORK MAGAZINES mở một cuộc bầu chọn tác phẩm xuất sắc nhất
trong đường xe điện ngầm và từ đó thừa nhận một môn nghệ thuật mới mang tên
GRAFFITI.
Các phong cách ngày càng đa dạng hơn và phát triên vê kích thước cả 3 chiêu ( so với
các bức tranh chỉ có 2 chiều ) các phong cách phát triển theo nhiêu hưởng khác nhau.
GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 20


Năm 1976, một nhân vật có nick name là CAINE 1 đã vẽ graffiti nguyên cả một đường
ống xe điện ngầm và danh tiếng ông nồi đến mức ông thành lập nhóm vẽ lây tên
Fabulous Five tiẽp tục nhận vẽ theo yêu câu những cái tiêp theo! trong thời gian này rât
nhiều bạn trẻ khắp nơi trên khắp thế giới sáng tạo kiều cách cho riêng mình , những kiểu
chữ thông thường đã biến mất thay vào đó là những kiểu chữ méo mó dị dạng nhưng vân
mang đậm chất nghệ th u ật. Đây là thời hoàng kim của graffiti, gaffiti được tôn sùng ở
khăp nơi! một trong sô đỏ là trường fái chữ hình mũi tên được PHASE 2 sáng chê ra (
ông cũng là người sang lập ra kiểu chữ bọt bong bóng được rất nhiêu bạn trẻ sử dụng)
Vị trí của Graffiti dược nâng cao đên mức nó không còn được dê hiêu và cảm nhận băng
đầu óc thông thường, rât nhiêu kĩ thuật, sáng kiên mới được góp thêm vào tạo ra rât
nhiều phong cách gọi là " phong cách hoang dã" rồi cái phông nền cũng thay đối từ bức
tường sáng đủ thứ bề mặt đê thích nghi với từng phong cách, những người vẽ này đêu có
nhưng kinh nghiệm từ những năm tháng xịt sơn trong các ông xe điện ngâm.
Tuv nhiên hàng ngàn thanh niên vẽ graffiti đã làm cho MTA tôn một khoảng tiên rât lớn
cho việc tháo bổ nó tại những nơi không cần thiết. Từ năm 1970 đên 1980 MTA đã chi
khoảng 100 đến 150 triệu USD cho việc tháo bỏ và xây dựng các trạm phòng chông. Tuy
tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng việc phòng chông này xem ra vân không thành
công và chi phí dờ bỏ để trả nguyên lại hiện trạng cũ vẫn rất đ ă t.
Nhưng đến cuối những năm 78 thì nguyên một hệ thống dờ bỏ Graffiti ra đời ! họ dùng
hóa chất mới có thể xóa bo hoàn toàn các graffiti trên tường lẫn trên xe hơi một cách
hoàn hảo ( trừ những xe sản xuất wá lâu vào khoảng thập niên 50) hóa chất này xem như
quan tài cho các graffiti mà MTA cho là làm dơ bấn khắp nơi, nó đặt ra nhiều thác thức
mới cho các tác giả graffiti khi muốn công bố tác phẩm của mình ở những nơi công cộng.
Đây là lúc MTA hoạt động hịêu quả gấp nhiều lần thời gian trước đó , họ xây dựng
nguyên một hệ thông phòng chông và dờ bỏ một mảng lớn graffiti ở khăp NEWYORK
xây bảng cấm ở khắp các trạm xe điện ngầm. Hệ thống này ngày càng trở nên dữ tợn và
thô bạo đến mức họ có thể tống giam và đánh đập những người vẽ graffiti, như trường
hợp của Lee Quinones ông chuyển đổi hoàn toàn cách vách tường của các người hàng
xóm và biến nguyên khu vực quanh cầu brooklyn thành một phòng triẽn lăm không lô,
hầu như đêm nào ông cũng vẽ một số người tiếc cho ông và xem ông là một chiến công
về graffiti.
Fred 5 tên thật là freddv là một người thật sự say mê hiện tượng graffiti !ông viêt bài
trong tờ VILLAGE VOICE đề bàn luận về fuơng fáp đồi mới graffiti trong thời gian này.
Claudio Bruni tác giả của một bảo tàng tại Roma lân đâu đên NEWYORK và xem một sô
tác fầm tại đây , ông tìm gặp Lee và Fred và họ là những người đầu tiên mang graffiti đên
châu âu .
Sau đó 1983 YAKI một thợ thủ công Amstesdam đến NEWYORk và ngắm nhìn những
tác phẩm nơi đây, ông muôn tại châu âu cũng có những nơi trưng bày như vậy, ông học
hỏi và làm việc suốt nhiều năm , cuối cũng POP AIR của ông cũng thành công ở châu
âu, ông thành lập nhóm vẽ và truyền lại rất nhiều kinh nghiệm trong viêc vẽ graffiti (ví
dụ như vẽ trên ôt ..vv..v) rất nhiều buổi triền lãm tại khắp nơi trong và ngoài NEW
GVHD: NGUYỄN QUÓC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC T H A O -MSSV I07301149

/h 5WíT

Page: 21


YORK được tồ chức như: " Fashion Moda”, The Mudd Club The NY New Wave Show
At p . s . r , " The Fun Gallery" va' rất nhiều buổi triển lãm khác. Nhóm vẽ của ông còn có
những thành viên tích cực khác như "Dondi, Crash, Ramellzee, Zephyr, Futura 2000,
Quik, Lady Pink, Seen, Blade, and Bil B l a s t B a n đầu những buôi trien lãm như vậỵ
không dược xem là thành công vì những nhà phê bình không xem đây là những tác fâm
nghệ th u ật, tuy nhiên việc mà YAKI và các bạn của ông làm ảnh hưởng rất lởn đên việc
fát triên graffiti ờ châu âu. Nhiêu thanh niên Hà Lan sau khi chứng kiên những tác phâm
graffiti cũng quvết không chịu thua kém! họ cũng bắt đầu đề lại dấu ấn của minh ở khắp
nơi trên đường phố, trong thời gian này xuất hiện nhiều buôi gặp mặt giữa các tác giả ở
Amstexdam cũng như ở New York ! graffiti bắt đầu ở NY sau đó đến Amstexdm rôi lan
truyền ra khắp châu âu. (NGUÒN TỪ VIETFIIPFIOP.COM).
II.
PHÁN LOẠI NGUÒN GÓC
Nhìn chung graffiti chia làm hai trường phái lớnrmột là phát triển theo hương hiện thực nghệ
thuật tùy theo sự chuyền động của tâm trạng mà vẽ những đường nét biêu hiện đòi hòi nhiêu
thời gian cho việc sử dụng các công cụ vẽ và dê dàng vẽ lên các sàn phâm dễ bán , thứ hai là
nghệ thuật theo lối truyền thống ăn khớp với các breaker , rapper, DJ , thường vẽ trên các phông
nền đặc biệt, phong cách này còn gọi là graffiti đường phô.
III.
NƠI TH È HIỆN
Một tác phẩm Grafiti hoàn thành được diễn ra theo từng giai đoạn đó là trước tiên phác thảo trên
giây và khi hoan chỉnh đê băt đâu tiến hành từng bước vẽ. ơ đây nó cũng băt đâu tiến hành phân
chia và áp dụng đối với time khu vực hay la theo tỉ lệ, kich thước của một tác phâm Grafiti,
thông thường các tác phẩm graffiti được vẽ trên các tường của tòa nhà, hay các toa tàu điện
ngầm cũng như ở các cône trình công cộng, hiện nay nghệ thuật Grafiti dang lan rộng trên toàn
thế giới cũng như nhiều loại hình nghệ thuật khác và được sử dung trong nhiều loại hình dich vụ
cone cộng.
Steve Grody, tác giả cuốn sách “Graffiti ở Los Angeles” —một tập hợp rất nhiều câu chuyện về
những người dam mê nehệ thuật vẽ trên tường, nền cho biết: “Không có cách nào đê bạn lái xe
vòng quanh Los Angeles trong hơn 5 phút đồng hồ mà không gặp bất kỳ một hình vẽ Graffiti
nào - những tên lóng được phun xịt bằng mảng màu sáng, những chữ cái in thật đậm nôi bật
trên những bức tường chạy dài, nhữne biền hiệu giao thông xa lộ, những chuyên tàu và cả các
cột đèn đường.
Không phải tất cả mọi người đều hứng thú với những hình vẽ Graffiti nhưng nếuhiểu sâu hơn,
chú ý nhiều hơn những mảng hình còn giấu kín, bạn sẽ nhận ra đó không khác gì hành trình
kiếm tìm một kho báu được chôn sâu trong bí ân.”
Los Angeles là một troné những thành phố “thủ phủ” của nghệ thuật Graffiti trên thê giới. Bạn
có thể bẳt eặp ở bất kỳ dâu, những con đường xa lộ chằng chịt, các khu vực thoáng mát bên bờ
sông những hình vẽ bat mắt vô cùng ấn tượng.
James Prigoff. done tác giả cuốn sách “Spraycan Art” xuất bản năm 1987 khẳng định: “Graffiti
là nghệ thuật được sáng tạo bời giới trẻ
GVHD: NGUYỄN QUỔC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO-M SSV107301149

Page: 22


Hay trên những bức tường dài trên đường hay ga tàu diện ngâm

IV.

NGÔN NGỮ THIẾT KÉ

C hữ v iế t, hình k h ố i, những tác phâm nghệ thuật.
Những hình thức ảnh hưởng đầu tiên của Grafiti phải kể đến đó là chừ viết , về sau khi phát
triền thêm về màu sắc , hình khối và đưa đến sự hoàn thiện của những tác phẩm nghệ
thuậtgraíìti đầy màu sắc và cũng mang một phong cách đặc trưng riêng biệt theo vốn có của
nó.Graffiti chính yếu là vẽ với một font chữ riêng và tô bóng cho chữ là chính.Các Font chữ cơ
bản
Sau này sự phát triển của môn nghệ thuật này thành rât nhiều phong cách và cách thức thể hiện
ngàv càng trở nên chuyên nghiệp, hiện nav môn nghệ thuật này dang phát triên rộng rãi với giới
trẻ trên khắp thê giới. Hiện nav đã có rât nhiêu tác phâm dược lưu trữ và nhiêu tác phâm được
thể hiện ngay chính trên những bề mặt hay những con đường quen thuộc , tạo ra một cái nhìn
hết sức thủ vị, đó la những tác phâm theo phong cách 3d với những bức tranh đường phô rât
đẹp. đây la những tác phẩm rất có giá trị đối với chính tác giả và người chime ngưỡng.
Kurt tác giả của bức tranh trên đã tạo ra bộ sưu tập tranh đầy ấn tượng..... trên vỉa hè
của hơn 30 quốc gia.
Với bột màu và bút vẽ trong tay, Kurt có thể biến mặt đất thành những tác phẩm nghệ
thuật sống động.
Mỗi tác phâm của ông là một trò đùa của con măt. Tuy nhiên , hạn chê của các tác phâm
trên là chỉ có một góc nhìn duy nhất .nếu đứng ở vị trí khác sê không có cái nhìn đẹp của
tac phẩm.
V.

ĐẶC ĐIÉM VÀ PHONG CÁCH

2. Đặc điểm:
Người ta có thể nói Graffiti là óc hoại mĩ, là sự phản loạn và lại chính là nghệ thuật.
Nêu chung ta nhìn lại vào lịch sử loài người thì người ta có thê nói rằng từ khi con người
đứng trẽn đôi chân thì đã có Graffiti. Người ta có thê tìm thây nó trong những hang động
cỏ, trên gạch lát câm thạch cô, hay tại những ngôi nhà đuợc khai quật ở vùng Eturien ở Y
thời xưa. Bởi vậy nêu Graffiti khong phải là 1 phát minh mới của nên văn hóa HipHop thì
nó sẽ có rất nhiều đặc điểm từ thời phục hưng. Tất cả đã bắt đầu với những chú bé đưa
báo ở NY. Đối với họ cái này lúc dó chỉ là 1 trò chơi... họ viết ngoệnh ngoạch tên hoặc
chữ tốc kí của mình lên khắp mọi nơi trên tườne nhà ở những khư phố mà họ đưa báo tới.
GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC THAO - MSSV107301149

Page: 23


Hiện nay Graíĩti đã lan rộng trên khăp thê giới và mang phong cách rât trẻ trung và năng
động , vì thế nó luôn được chào đón đối với giới trẻ và dã có rât nhiêu những tác phâm
đẹp va xuất chúng.

3. Những phong cách:
3.1. chữ ký (tag style)

Phải kể đầu tiên là những manh nha tạo nên nghệ thuật graffiti, những nơi công cộng là nơi các
người viết hay là các “writer” thường hay viếng thăm - kết quả là những chữ ký đầy ắp trên các
bức tường. Trò này đã thực sự được khởi xướng bởi một người gọi là TAKI 183 (trước han cũng
có nhừng manh nha khác nhưng chưa được pho biến thực sự).TAG STYLE ra đời như một
phong cách tiên phone; mặc dù chỉ đơn giản là nhưng chữ ký loằng ngoằng - với một chức năng
chủ yếu là truyền bá tên tuổi, địa chỉ, ... của tác giả để cho mọi người biết đến . Ngày nay những
chữ ký này đã phát triển thành rất nhiều các kiểu dạng chừ ký phức tạp và nghệ thật nhưng
nhiệm vụ tồn tại của nó vẫn không thay đôi đó là những chữ ký của các “writer”.
3.2. Ném lẻn (throw up)
Được’’phát minh” khi đường viền thêm vào các chừ cái .với nghĩa’throw-up” - rời bỏ ý nghĩ
,chỉ là chữ ký,lúc này có cả phần thân chữ rồi, tăng thêm bê mặt sơn và kick cỡ của đâu xịt cũng
bắt đầu phải tính đên sao cho phù hợp với chữ vẽ. Thêm vào nữa là đỗ tài 4’bomb war” có vẻ là
đề tài chính cho phong cách này. Qúa trình vẽ 4’throw-up” thường rất nhanh chóng, chỉ vài ba
phút vì bê mặt sơn nêu không được xử lý nhanh và khéo sẽ chảy xuông thành nhỏ giọt và thê là
làm hỏng bức vẽ..., còn nữa , những chữ cái được viết theo phong cách này thường giống như
đám mây tròn tròn, bone bóne tròn tròn như kiêu chữ béo, mập mạp , thế nên ta còn có thê gọi
phone cách vẽ này theo tên nữa là phong cách vẽ căng tròn hay ‘bubble style’
3.3. Những nét vẽ siẻu nhiên (Blockbuster style )
Là bước phát triển tiếp theo, kết nối lịch sử graffiti với hình dạng của chừ (lúc đâu chỉ là những
sign-chữ ký thôi mà). Với tính chất chữ dễ dàng đề đọc được, phong cách này có các chữ tạo
nên bởi nhiều hình đều nhau có góc vuông sắc cạnh, không rườm rà quá . Vậy mà phong cách
này còn đưa ra thêm nhiều kiểu vẽ khác lạ bởi kiều chừ có thể xô nghiêng. Thường thì chúng ta
hay thấy kiểu chữ blockbuster này trên truyền hình, trên những bức tuong nhà hay trong các toa
điện ngầm, trong các ngõ ngóc nghách của nhà ga tàu hoả ...
3.4. Đơn giản hay tự do (simple or free style)
Phong cách tiêu biêu *’ không phức tạp” này dành cho những người thích các hình dạng cơ bản
hình học : tròn ,vuông hay tam giác,...với các chữ tách rời nhau vê khoảng cách nhưng lại có
nét gì đó thống nhất với nhau. Điều quan trọng là sự có mặt của các yêu tô khác (một sô hoa văn
trang trí) - thực tế là những phần nối tiếp của đuôi chữ, thân chữ là những hoa văn đậm rồi mờ
dần trong những lỗ thủng hoa văn... đại khái là có hoa văn rất đẹp, đây là nét mới trong graffiti -

GVHD: NGUYỄN QUỐC BẢO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV I07301149

Page: 24


tạo cơ hội cho các writer vẽ thêm nhiều hình dáng trang trí hơn , dùng đê làm dấu hiệu cho cả
một nhóm hoặc trưòng hợp chữ dài quá mà vẫn muốn phong phú hơn về màu sắc trang trí.
3.5. Phong cách 3D (3D style)
Là style khác biệt nhất có thề gặp ở graffiti : không còn là đường viền ngoài chữ , lúc này sự
phân chia không gian đã xuất hiện . các chữ được mô tả như những khôi hình , được vẽ rât kỹ
lưỡng trône giống như khối thật trên tường vậy . Style 3D này ra đời và phát trien ra sao vân
dược bàn cãi nhiều nhất .người thì bảo nó là một phần của văn hoá graffiti, người thi bảo nó là
công việc của một hoạ sỹ mỹ thuật hơn là của một “writer”, tốn rất nhiều công sức và tiền của
để tổ chức họp tranh luận.Loại hình 3d này được phát triên những năm 90 ở châu âu, ngoài vẽ
lên tường neười ta còn nghiên cứu trên các chât liệu như vải vẽ, gô,...
3.6
Dạng CO’ học ( wild style )
Và một sự kiện to lớn là “WILD STYLE” - một phần của wild style đã phát triển mạnh mẽ và
đặc biệt các hình có tính chất dynamic-cơ học (có hướng chuyển động) có mặt trong semi (bánh
răng cưa, đinh ốc, vòng xick, link kiện robot...) được hoà trộn cùng các tính chất của các phong
cách nói trên đã gây sự chú ý lớn: từ phía chính phủ, từ phía các nghệ sỹ mỹ thuật và đặc biệt là
từ dân hiphop (sát nhập hiphop culture) .chữ cái của wild style rất phức tạp khiên cho cả writer
nhiều khi cũng khó có thể kiểm soát được phần việc mình làm - tạo nên một sự lĩnh hội khá là
khó khăn cho những người không rành lắm về loại hình graffiti này: quá náo loạn, quá mạnh mẽ
rực rỡ .. .và có đôi khi là một sự phức tạp riêng biệt.
3.7. Tranh nghệ thuật (Art style )
Dạng cuốii cùng và cũng là đỉnh cao của graffiti là những bức tranh nghệ thuật — “ART
STYLE”. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật graffiti, đó không còn là những chữ cái thông thường
hay các hoa văn trang trí phức tap như "WILD STYLE” nữa mà “ART STYLE” là một tác
phâm nehệ thuật thật sự, một bức trang được vẽ trên tường băng sơn xịt.Khi nhìn vào tác phâm
“Art Style” này bạn ko thể tin đấy có thể xịt ra những đường nét đó băng sơn xịt, no thể hiện
được một sự tính toán,nhữne nét vẽ nghệ thuật và một sự tỉ mỉ cân thiết để tạo nên một bức vẽ
đẹp. Hiện giờ Mỹ là nơi sở hưu hiều tác phẩm Art Style này nhât.
3.8. Ánh sáng (Light style )
Đây là tranh đường phố, nhưng không vẽ bằng sơn, bột màu... mà là bằng ánh sáng. Đây là xu
hướng mới nhất của nghệ thuật tranh đường phố.
Tranh được "vẽ" bằne nguồn sáng từ đèn flash hay đèn mô-tô phản chiếu lên những chiếc
đèn LED chiếu thăng lên ống kính camera.
Những hình ảnh hấp dẫn này được tạo ra bằng các camera có độ phơi sáng dài trong bóng
tối. Đôi khi quá trình phơi sáng có thề kéo dài tới hơn một eiờ đồng hồ
Đẻ tạo ra được các bức tranh ánh sáne này cũng cần có tốc độ màn trập chậm, thường
kéo dài hơn một giây, và chân máy ảnh chăc chăn.

GVHD: NGUYỄN QUỐC BÀO - SVTH: NGUYỄN MẠC TH A O -M SSV 107301149

Page: 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×