Tải bản đầy đủ

Câu lạc bộ phượt

HUTECH

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đ Ạ I H Ọ C K Ỷ T H U Ã T C Ò N G N G H Ề T P .H C M

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỎ ÁN/ KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

CÂU LẠC B ộ “PHƯỢT

Ngành:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: THIÉT KÉ NỘI THẤT

G iảng viên hướng dẫn : Thầy Đ INH ANH TUẤN
Sinh viên thực hiện
M SSV : 107301031


: VÕ HOÀNG N G ỌC GIAO
Lớp: 07DNT02

TP. Hồ Chí M inh, 201 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Bộ M Ỏ N:..

... k l l b l õ L l l í á . , . .

NHIỆM VỤ ĐỔ AN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN:............................................................ .
NGÀNH:
..... ............. .................................................

MSSV: ..AOlhQ.L.Qò.L...........
LỚP: ....QTDiNXcáL..................

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

.......................................... íZ^..Ẩac.Ầả..LM jj!dí.l.........................................

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp.... ỉd.S../...ã.J..Q Ỉ.C .Í.i..........................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :.... .h ..J .Í..J ..t7LQ .Ídi/.,..........................

5. Họ tên người hướng dẫn

1/

f

Phần hướng dẫn


...........

........................

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(KÝ và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
Sau 4 năm học tập tại trường, được sự hưởne dẫn và chi bảo nhiệt tình của
thầy cỏ, chúng em đã được học rất nhiều điều, kể cả trong học tập và troné kinh
nghiệm sống.
Bài đồ án tốt nghiệp chính là cơ hội đê chúng em thể hiện khả năng tư duy
sáng tạo và khả năng tiếp thu cua mình đối với vốn kiến thức mà thầy cô đã dạy
bảo, do đó chúng em muốn thực hiện bài đồ án một cách hoàn chỉnh nhất có thề.
Và với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, chúne em đã hoàn thành tốt bài đồ án
tốt nehiệp.
Do đỏ, chúng em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô,
mong thầy cô sẽ tiếp tục truyền đạt vốn kiến thức rộng lớn của mình đến các thế hệ
sinh viên tiếp theo, để các em sẽ được tiếp thu nhữne gì mà chíme em đã được học
tập !


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm số bằng sô'__________ Điểm số bằng chữ.__________
TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC
I.

LỜI MỎ ĐẦU
1.

II.

Tính cấp thiết của đề tài.
1.1.

Lý do chọn đề tài.

1.2.

Ý nghĩa đề tài.

2.

Mục đích nghiên cứu.

3.

Nhiệm vụ nghiên cứu.

4.

Phương pháp nghiên cứu.

5.

Các kết quả đạt được của đề tài.

6.

Kết cấu của đồ án khóa luận tốt nghiệp.

NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG
Chưong 1: Tìm hiểu công trình câu lạc bộ.
1.1.

Các khái niệm, đặc điểm, chức năng
1.1.1. Khái niệm.
1.1.2. Đặc điểm.
1.1.3. Các kiêu câu lạc bộ.
1.1.4. Vai trò.
1.1.5. Chức năng.
1.1.6. Nhu cầu sử dụng hiện nay.

1.2.

Cách tồ chức không gian.

Chuông 2: Câu lạc bộ “Phuọt”.
2.1.

‘Thượt” là gì ?.

2.2.

Câu lạc bộ ‘Thượt”.

2.2.

Mục đích tổ chức câu lạc bộ 64 Phưọt”.

1


2.3.

Đối tượng tham sia câu lạc bộ.

2.4.

Các không gian trong câu lạc bộ.

2.5.

Y tương chung cho câu lạc bộ.

Chưong 3: Thiết kế không gian câu lạc bộ “ Phuọt”.
3.1.

Hồ sơ công trình.

3.2.

Phong cách thiết kế.

3.3.

Ý tường từng không gian.

3.4.

Màu sắc, vật liệu.

3.5.

Thiết kế đồ đạc.

III.

KẾT LUẬN

IV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2


I.

LÒÌMỞĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
1.1.

Lỵ do chon đề tài

‘Thượt” nôm na là một hình thức du lịch bụi.
Hiện nay, ờ Việt Nam đã có khá nhiều trang web dành riêng cho nhừng
người yêu thích phượt tiêu biểu như

WWW.phuot.com,

hay www.phuot.net...với

hàng ngàn thành viên tham gia, trẽn những trang web này đã có rất nhiều những
kinh nghiệm đi phượt được chia sẻ. những album hình kỷ niệm để đòi, hay những
kỹ năng cấp cứu cũng như kỹ năng phượt an toàn ,...từ đó ta có thể thấy được mối
quan tâm nhiệt tình của rất nhiều bạn trẻ với loại hình du lịch này.
Tuy nhiên hiện nay ờ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói
chung, vẫn chưa có một không gian nào được tổ chức dành riêng cho dân phượt, để
họ có thê gặp gỡ giao lưu trực tiếp, tìm hiểu trực tiếp, chia sẻ hình ảnh hoặc nhừng
kỳ vật đáng nhớ của các chuyến phượt...
.. .Từ thực tế đó , và là một sinh viên ngành thiết kế nội thất, em muốn tạo ra
một không gian mà tại nơi đó , những “phượt thủ “ có thể dề dàng thấy lại nhừng
khoảnh khắc trải nghiệm thưc tế theo cách riêng của mình !
1.2.

Ỷ nghĩa của dề tài

Đây là đề tài có ý nghĩa thực tế và có khả năng ứng dụng cao, vì nó xuất phát
từ nhu cầu thực tế và từ một phong trào đang phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam,
và ngày càng lan rộng; điều này đòi hỏi việc thu nhập những thông tin và kiến thức
thực tế từ những đối tượng mà câu lạc bộ hướng đến.
Nghiên cứu nội thất câu lạc bộ nói chung, câu lạc bộ “phượt” nói riêng để có
những nhìn nhận đánh giá từ đó có cái nhìn tổng hợp, chuyên sâu hơn về nội thất
cáu lạc bộ. đồng thời đưa ra được những đề xuất mới lạ cho không gian của câu lạc
bộ.

3


2. Mục đích nơhiên cún.
Ọúa trình nghiên cứu đề tài là một quá trình thu thập và sàng lọc thông tin,
tìm hiêu. tra cứu tài liệu qua đỏ sẽ có cái nhìn tổng họp và mở rộng kiến thức hơn
vê công trình câu lạc bộ. nhằm phục vụ tối đa cho bài đồ án tốt nghiệp, đồng thời
tăng vốn kiến thức cho bản thân. Và từ đó, những hiếu biết trong quá trình nghiên
cứu sê rất hữu ích trong việc nghĩ ra những giải pháp nội thất tối ưu nhất, vừa
mang đến những không gian mới lạ nhưng vẫn giữ được công năng của câu lạc bộ.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Nghiên cứu về công trình câu lạc bộ và đi sâu tìm hiểu về câu lạc bộ “phượt”,
tuy nhiên do thời gian hạn chế và khả năng bản thân nên đề tài chỉ tập trung nghiên
cứu nhiều về những đặc trưng của hình thức phưọt, đối tượng hướng đến và áp
dụng những giải pháp thiết kế khả thi nhất.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Thu thập tài liệu và tiếp thu kiến thức từ nhừng nguồn thông tin đại chúng
như sách báo, tạp chí kiến trúc, nội thất trong và ngoài nước, mạng internet,...
hoặc qua nhừng phần góp ý của giáo viên hướng dẫn và từ đó tự đút kết kiến thức
và đề xuất những cái mới.
Đi sâu nghiên cứu kỳ đề tài , tìm hiểu những đặc trưng của công trình phục
vụ cho những đối tượng riêng, hiểu rõ chức năng cụ thể cua từng không gian, từ đó
đưa ra giải pháp thiết kế hợp lí.
5. Các kết quả đạt được của đề tài
- Cung cấp thêm cho bản thân một khối kiến thức nhất định về công trình câu
lạc bộ.
- Cỏ được sự hiểu biết phong phủ hơn về một phong trào đang lan rộng và có
sức ảnh hưởng khá lớn trong xã hội.
- Ap dụng những kiên thức đó vào việc xây dựng các không gian đặc trưng của
câu lạc bộ “phượt”.


6. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
ĐA/KLTN gồm có 3 chương:
- Chương 1: Tìm hiẻu công trình câu lạc bộ.
- Chương 2: Câu lạc bộ ‘Thượt”.
- Chương 3: Thiết kế không gian câu lạc bộ “phượt”.

II.

NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG
Chưong 1: Tìm hiếu công trình câu lạc bộ.
1.1.

Các khái niêm, đăc điểm, chức năng
1.1.1. Klĩái niệm

Câu lạc bộ là hình thức sinh hoạt được lập ra để đáp ứng nhu cầu của một số
cá nhân có chung một mối quan tâm, một sở thích hay một niềm đam mê nào đó,
mà ở đó các thành viên tự quản lý cũng như duy trì hoạt động nhàm phát triển, mở
rộng phạm vi anh hương của mối quan tâm chung đó. Như “câu lạc bộ thơ” dành
cho các cá nhân yêu thơ ca, hay “câu lạc bộ trà” nơi mà mối quan tâm, sở thích là
trà được tìm hiểu và phát triển.
Tại câu lạc bộ, các thành viên tham gia thường có cùng quan điểm với chủ đề
chung của câu lạc bộ, họ sinh hoạt trong cùng môi trường nên có quyền lợi và
nghĩa vụ tương tự nhau đối với sự tồn tại và phát triển của câu lạc bộ cung như đối
với các thành viên khác.

1.1.2. Đặc điểm
Đặc điểm chung của câu lạc bộ là cách thức hoạt động . Hoạt động của câu
lạc bộ tùy vào mục đích thành lập của câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có các hoạt động
cũng như hình thức tổ chức riêng. Các câu lạc bộ thường hoạt động theo chu kỳ
5


hàng tuần, hàng tháng, hàng năm...hoặc theo sự kiện được tô chức. Một số câu lạc
đi kèm với hoạt động kinh doanh như café, cửa hàng đồ lưu niệm...
1. 1.3. Các kiểu câu lạc bộ
Có các ninh thức câu lạc bộ đa dạng như: câu lạc bộ thích bóng đá, câu lạc
bộ cầu lông, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ
tranh nghệ thuật, câu lạc bộ kinh doanh...
Tuy nhiên, cỏ thể chia câu lạc bộ theo bốn loại hình sau:
Câu lạc bộ theo sở thích.
Câu lạc bộ theo đối tượng.
Câu lạc bộ theo nghề nghiệp.
Câu lạc bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội.

1.1.4. Vai trò
Công trình câu lạc bộ có vai trò khả quan trọng vì ngoài việc đáp ứng nhu cầu
chia sè thông tin của những người có cùng sở thích thì nó còn mang lại nhũng giá
trị tinh thân lớn lao trong đời sống công nghiệp hiện nay.
Câu lạc bộ đông thời là nơi giúp cho những chủ đề chung được quan tâm và
phát triền, do đó nó cung cấp cho mồi thành viên một lượng kiến thức nhất định,
đông thời tạo nên một sự kêt nôi công đông chặt chẽ giữa các thành viên và giữa
thành viẻn với xã hội.
ỉ. 1.5. Ch ức năng
Một câu lạc bộ nói chung thường có các chức năng chủ yếu là:
-

Chức năng giáo dục, nâng cao kiến thức.

-

Chức năng giao tiếp.

-

Chức năng vui choi giải trí.
6


Tuy nhiên điều dễ nhận thấy nhất là câu lạc bộ là một nơi giao lưu. trao đổi
giừa các thành viên của câu lạc bộ. đồng thời là nơi để mọi người có thể đến tìm
hiêu. giới thiệu...tât cà những gì liên quan đến chủ đề chung của câu lạc bộ.

7. 7.6. N hu cầu sử dun»


o

Hiện nay, tính riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm câu
lạc bộ. điêu này cho thấy sự quan tâm và nhu cầu của mọi tầng lóp người đối với
việc thành lập các câu lạc bộ để phục vụ cho đời sống tinh thần cũng như vốn kiến
thức của họ.
Tuy nhiên hiện nay có một số nhóm người với ý đồ không không trong sáng
đã dựa vào danh câu lạc bộ đê thành lập các hội không hợp pháp, điều này đã gây
ra các tranh cãi về việc quản lý sự ra đời và hoạt động của các câu lạc bộ.
1.2.

Tồ chức không gian

Cách tô chức không gian trong câu lạc bộ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:
+ chủ đề chung.
+ số lượng thành viên.
+ tần suất sinh hoạt, sổ sự kiện diễn ra trong 1 năm...
Thông thường một câu lạc bộ thường bao gồm các không gian sau:
+ văn phòng quản lý: là nơi làm việc của ban quản lí câu lạc bộ và các nhân viên.
+ khu trưng bày: đây là nơi để tìm hiểu về câu lạc bộ, đồng thời giới thiệu, trao đổi
các sản phẩm.
+ bar, café, khu giải trí.
+ hội trường, phòng tố chức sự kiên: là nơi diễn ra các hoạt động tập thể như họp
định kì. họp mặt, ngày hội tìm h iếu ....

7


Chuông 2: Câu lạc bộ “Phưọt”.
2.1.

“Phuot” là gì ?

* Hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa xác đán2 nào cho từ w*phượt‘\ tuy
nhiên nếu hiểu theo nghĩa mà “dân" nằm lòng từ “phượt” hiểu thì có thể giái thích
nghĩa của từ này như sau:
- Xét về bản chất thì đi phượt là 1 dạng của đi du lịch.
Đi du lịch theo đoàn có tour là bạn không phải lo chỗ ăn chồ ờ mà chỉ là đi
chơi ngắm cánh. Mồi nơi đều có canh đẹp riêng, nhưng 1 tour du lịch không thể
cho hết từng ấy địa điểm vào chuyến đi của họ được.
=> Nếu đi "phượt", bạn sẽ tự chọn cho mình p h ư ơ n g tiện và lộ trình riêng, bằng
thời gian không hạn chế, lúc đó bạn có cơ hội khám phá những địa điểm mới lạ,
thậm chí còn chưa có trên bản đồ du lịch. ‘Thượt thủ” chỉ đi bằng lòng dam mê và
khám phá.
Đi phưọt để khám phá. Phượt chạm được đến nhũng cảnh đẹp mà du lịch
bình thường không đến được, phưọt không chừa một cảnh đẹp nào. cho dù đó là
nhừng cảnh đẹp hoang sơ và cheo leo. Thường thì người đi phượt là những người
có sức khỏe tốt và ý chí vượt qua tất cả. Vì thực sự có những chuyến đi rất khó
khăn và nguy hiểm. Dầm mưa, dãi nắng, lội bùn, chạy xe thâu đêm... những điều
đó là những trải nghiệm khá thường xuyên của dân phượt.
- Hoặc:
“Phượt” theo nhiều người được lấy từ "lượt phượt" ý chỉ sự phong trần
nhếch nhác của những tay đi phưọt. Cũng có ý kiến cho rằng, phượt được đọc lái
từ "bượt” trong "bượt lượt thượt". Tất cả cũng chỉ để nhấn mạnh cái chất bụi trong
những chuyến đi.
Tất nhiên, mỗi người đã đi phượt, họ sẽ có một định nghĩa cho riêng mình,
đôi khi một chuyến đi nho nhỏ cũng gọi là phượt, đi lang thang cà phê cũng là
8


phượt. Tảt nhiên tất cả đều đúng, vì phượt không có giới hạn cho riêng mình,
phượt là cả một thê giới bao la vô tận và để hiểu hết về nó thực sự là quá khó. Và
tât nhiên, tât cả định nghĩa về phưọt đều hướng đến cái chất chung và không thể
lần vào thứ gì khác, phượt là đam mê, khám phá và chinh phục.
* Thưòng thì các bạn trẻ luôn phưọt theo nhỏm, nhóm phưọt luôn đề cao yếu
tô đông đội. nó hêt sức quan trọng trong một chuyến đi dài và đông người.
Người Việt trẻ ngày nay đi "phượt" với cái balô con cóc chứa quần áo, vật
dụng cá nhân cơ bản. không cầu kỳ, và không cần định phương hưóng trước, theo
dạng “tiếu ngạo giang hồ*\ Nhiều nhỏm chọn phương tiện là xe máy suốt cuộc
hành trình, nhưng có người chọn ỏtô rồi luân chuyển giũa ôtô và xe máy ở những
nơi có người quen.
* Mỗi nhóm tham gia chuyến phưọt thường chia làm 3 tổ: Tiền đội, trung đội
và hậu đội. Tiên đội gôm những thành viên chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong
việc săp xêp lịch trình, chồ dừng chân ăn ờ cho cả nhóm. Trung đội bao gồm các
thành viên chuyên chụp ảnh, lưu giữ lại những kỳ niệm trong suốt chuyến phưọt.
Còn thành viên trong hậu đội không gì khác chính là những người đảm nhận công
việc "chừa cháy"- tức nhừng việc phát sinh xảy ra đối với nhóm như: hỏng xe, hết
xăng...
Việc bố trí phân việc cho từng thành viên trong nhóm phượt hiện nay không
ngoài mục đích cố kết các hoạt động của nhóm lại với nhau cũng như để không
thât lạc thành viên, đảm bảo an toàn khi có những tình huống bất trắc, không mong
muốn

xảy

ra.

* Đi "phượt" có cái hay, mà cũng có cái dở của nó. Bạn sẽ phải đối mặt với
rất nhiều khó khăn, từ thiên nhiên khách quan hay từ sự chủ quan trong chuẩn bị,
nhưng bên cạnh đó, sau mỗi chuyến phưọt là mờ rộng tầm hiểu biết, trưởng thành
hơn rất nhiều ... mục đích lớn nhất mà Phưọt đem lại là sự giải thoát tinh thần, làm
9


mới lại mình . thay đổi không khí và nạp thêm năng lượng " . Đi phượt là phải biết
chia sẻ, chia sẻ không làm họ nghèo đi. mà ngược lại. làm giàu hon kiến thức và
cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày và trong từng chuyến đi.
* Ngoài nhừng đồ dùng cá nhân không thể thiếu được như quần áo, giày dép,
mũ nón,.. ..còn một thử không thể thiếu được của dân phưọt là máy ảnh. do vậy có
thế coi dân phượt như là những tay ảnh nghiệp dư. "Thượt thủ” biết cách kết họp
niêm dam mê du lịch và nhiẻp ảnh thành trải nghiệm thực tế. Họ luôn cố gắng lưu
giữ nhừng khoảnh khắc khó quên trẽn nhừng chặng đường họ đi qua, nhùng bức
hình luôn chứa đựng cảm nhận sự đa góc độ, đa màu sắc trong những trải nghiệm
thực tế này.
* *Thưcrr thực sự mang lại cho nhũng người yêu thích nó những gỏc nhìn
mới mẻ hon với cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay dư luận đang giỏng lên hồi chuông
cành báo về những nguy hiêm rình rập thường xuyên trong các chuyến phượt ,
không chỉ là nhừng vấn đề như giao thông, con người mà còn vì đích đến của
nhừng chuyến phượt thường là nhũng nơi thâm cùng hẻm cốc.
2.2. Câu lac bô “Phươt” .


Cái tên của câu lạc bộ cũng đã nói lên đối tượng mà câu lạc bộ hướng đến và
đương nhiên răng đây là nơi gặp gỡ giao lưu của những người có chung niềm dam
mê du lịch bụi, hay còn được gọi bằng từ lóng là “phượt”.
2.3.

Mục đích của câu lạc bộ.


Tại đây, những thành viên của câu lạc bộ có thể đến để :
+

Sinh hoạt, gặp gỡ trực tiếp, kết bạn với những người cùng chung niềm đam

mê.
+

I ìm biêu, lây kinh nghiệm độc đáo cho nhừng lần phưọt từ những người đi

trước.
1C


+

Chia se những hình ảnh. nhũng thước phim, những đồ vật kỹ niệm của những

chuyến đi.
+

Mua những thứ đồ chuyên dụng cho dân phượt.

+

Tham gia vào các hoạt động xà hội do ban quan lý câu lạc bộ đề ra như quyên

góp từ thiện, các cuộc thi ảnh phưọt ...
+ Trao đôi mua bán các đồ nghề du lịch dưới sự quản lý của câu lạc bộ.
2.4.

Đối tượng tham gia câu lạc bộ .

Dân “phượt” chủ yếu là những người trẻ tuổi, có cá tính và đặc biệt là muốn
thê hiện bản lĩnh cua tuôi trẻ. Tuy nhiên “phượt” là dành cho tất cả mọi người từ
nhiều ngành nghề và có độ tuổi, giới tính, địa lý ,tôn giáo... khác nhau nhưng đều
có chung một dam mẻ là đi du lịch. Chính vì vậy, có thế cảm nhận sự đa góc độ, đa
màu sác trong trải nghiệm du lịch tại câu lạc bộ này.
Lây theo ý tưởng từ trang web www.phuot.com là một trang web có uv tín đà
thành lập được hon 3 năm và dành riêng cho dân phượt, các thành viên của câu lạc
bộ khi tham gia được chia thành nhiều cấp độ từ “phượt tử” (chỉ những người mới
gia nhập) cho đến “phượt phủ” (những người tham gia câu lạc bộ thường xuyên).
Tuy được chia thành nhiều cấp độ nhưng tất cả các thành viên đều có quyền lợi và
nghĩa vụ tương tự nhau đối với sự hoạt động và phát triển của câu lạc bộ.
2.5.

Các không gian trong câu lạc bộ

- Sảnh đón tiếp.
- Khu giao lưu: Bar + café giao lưu.
- Khu trưng bày.
- Cửa hàng đồ chuyên dụng.
- Khu chiếu phim.
- Thông tầng
11


- Thư viện sách du lịch + kho chứa sách.
- Khối văn phòng :
* Phòng làm việc.
* Phòng họp.
* Phòng nghỉ nhân viên.
* Phòng quàn lý.
2.6.

Ý tưởng chung cho câu lạc bộ

Đặc trưng của dân phưọt là thích mạo hiểm, thích phiêu lưu, thích khám phá
những nơi hoang sơ, nguyên thủy, thích dấn thân và những nơi rừng rậm, hiểm trờ;
đôi với dân phượt nhiêu khi càng đi vào các vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi hẻo
lánh, đi lại khó khăn, càng kham khố lại càng kích thích sự đam mẽ khám phá
Do đó hình ảnh những dãy núi hùng vì, hang động , thảc nước sâu, nhừng
cây cô thụ hàng trăm tuôi hay nhừng bò’ biên cát vàng với lều vải căng, bờ đê chắn
sóng chạy dài theo bờ biên ... và tất nhiên là cả những cung đường bụi bặm, biển
báo giao thông... là những hình ảnh vô cùng quen thuộc với họ.
Vì vậy, ý tường của đề tài là chắt lọc những hình ảnh quen thuộc nhất, có
khả năng gợi nhó’ nhất đến những giây phút huv hoàng đỏ để đem vào không gian
câu lạc bộ, cộng vào một tí cách điệu sẽ làm cho không gian trở nên vừa quen
thuộc , vừa mới lạ, đem lại cho các thành viên cảm giác như được sống lại những
ngày tháng phượt đã qua, vừa như đang khám phá những địa điểm mới lạ hơn.
2.7.

Màu sác, vật liệu, hình khối

Vì không gian của câu lạc bộ chủ yếu mô tả thiên nhiên nên vật liệu chủ yếu
được dùng là các vật liệu thô sơ như gồ, đá, cát biển, dâv thừng, tre, nứa và các vật
liệu khác như nhựa đường, sắt gỉ, dây kẽm gai, bê tông thô...

12


Và màu sắc của các loại vật liệu được giữ nguyên trạng đê có cam giác gần
gũi thiên nhiên nhất, và tăng phần “bụi bặm" cho không gian.
Hình khối chu yểu là các hình cỏ khối mạnh như khối dạng tháp, khối tam
giác, khối vuông, khối trụ...kết họp với nhừng đường cong dút khoát, đầv năng
lượng đế ân dụ về khả năng vượt khó, tinh thần thích chinh phục và cá tính mãnh
liệt cua dân phượt.
Kết họp với ánh sáng tập trung làm điểm nhấn làm cho không gian trở nên cá
tính hơn.

Chương 3: Thiết kế không gian câu lạc bộ “Phưọt”.
3.1. Hồ SO’ công trình

13


MAT BÀNG BO^TRî

MÂT BANC I RAN

14


KHU SẢNH
KHU SHOP
KHU GIAO LƯU I
KHU GIAO LƯU 2
KHU TRƯNG BÀY
KHU GIAO LƯU 3

MẶT BẰNG PHÂN KHU CHỨC NĂNG

3.2. Phong cách thiết kế
Với phong cách “bụi bặm” được tạo nên từ hình khối đến vật liệu, câu lạc bộ
sẽ mang không khí của những ngày dân phượt rong ruổi trên những cung đường. Vì
vậy ngôn ngữ thiết kế từ những đường nét, hình khối cho đến màu sắc vật liệu phải
thể hiện sự mạnh mẽ, gan góc và cá tính đặc trưng của phượt.

3.3. Ý tưởng từng không gian của Câu lạc bộ “Phượt”.
Đê xây dựng được một không gian thực sự gợi lại những không khí quen
thuộc mà dân phượt đã tửng trài qua, trong khi thết kế sinh viên đã cố gắng đưa
vào không gian các hình ảnh thiên nhiên thông qua ngôn ngữ thiết kế.
v ề hình khối trong câu lạc bộ, hầu hết đều là những hình có dạng tam giác,
nhọn, chóp, các khối có góc cạnh v ì :

15


- Môi phượt thủ đều là những con người gan góc. thích dấn thân vào gian
nan. khỏ khăn đê thử thách chính mình, do đó những hình khối nàv một phần
tượng trưng cho cá tính đặc trưng đó của họ.
- Lí do thứ hai là những khối tam giác tưọng trung cho sự nguy hiêm. lấy ý
tướng từ biến báo nguy hiểm trong giao thông. Vì phượt là một loại hình mang
nhiều thư thách và nguy hiểm, vì trên thực tế có nhiều người không ung hộ loại
hình giải trí này; đã có những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra gây nguy hiểm
cho tính mạng của các phượt thủ và nghiêm trọng hon là lấy đi sinh mạng của họ.
Uu điếm của Phưọt chính là tính tự do. mạo hiềm, và đặc biệt là ít tốn kém. rất phù
họp cho thời buôi kinh tế rớt giá như hiện nay. Tuv nhiên, nó lại tiềm ân rất nhiều
mối nguy hiểm, vì thế, không phải ai cũng có khả năng tham gia Phưọt.

3.3.1. Không gian sảnh đón
Không gian sảnh là nơi xảy ra nhiều hoạt động như giao tiếp, trung bày,
phục vụ khách...là nơi tiếp nhận và sử lý thông tin nhanh chóng, do đó sành được
chia thành nhiều khu nhỏ như khu vực quầy tiếp tân, khu ghế chờ, khu shop.
Hình tam giác được xem là một hình năng động, từ dạng 2D cho đến khối
3D nó đều có thể xoay bất kỳ hướng nào, đặt dưới góc độ nào thì nó cũng tạo ra
hình khối đẹp. Do đó ỏ khu sảnh sử dụng các hinh này đê tăng cá tính cho không
gian .
Sảnh tuy đon giản, bụi bặm, nhưng vẫn gần như tống họp lại không khí của
cà chuyến phượt, nó đóng vai trò như không gian đệm cho những không gian thú
vị trong câu lạc bộ.

16


Khu vực quầy tiếp tân được gây được sự tập trung tối đa bằng việc cách điệu
chữ “phượt”- là chủ đề chung của toàn câu lạc bộ. Trung tâm của sảnh được bố trí
và thiết kế ghế ngồi tuy đon giản nhưng thể
hiện sự năng động, cá tính và được nhấn
bằng tấm trần tương xứng.

Không gian sánh rộng rãi
và bụi bặm

BH u ' ơ
MẬT BẰNG BỐ TRÍ
MẶT ĐỦNG A

MẶT BẰNG TRẢN
17

r3.3.2. Không gian giao lưu- cafe:
3.3.2.1. Khu giao lưu 1: ( khu giao thông)
Di chyên là một việc vô cùng quen thuộc với những người yêu thích du lịch,
riêng với dân phượt thì họ đi bằng mọi loại phương tiện có thể, nhưng phổ biến
nhât vân là xe máy, vì đi xe máy có những sự tiện lợi mà các phương tiện khác
không thể có được, việc chọn xe máy là con "chiến mã" trong mỗi lần đi phượt
chính là nhăm mục đích thỏa mãn việc thưởng lãm, khám phá ra những cảnh quan,
đặc điểm văn hóa, không khí... nơi núi rừng hiểm trở, vì nếu sử dụng ôtô đế đi thi
điêu này khó lòng cỏ thể thực hiện được. Như vậy, chuyến phượt đó sẽ mất đi cái
hào hứng của nó. Do đó, có thể nói vui xe máy là “vật bất ly thân” của dân phượt
trên những cung đường
Trong không gian cục bộ của khu giao lưu 1 này được dựng lại như một đoạn
đường ngăn, với vạch chia làn đường, mũi tên chỉ đường, rào chắn giao thông được
cách điệu thành kệ sách, tường đổ, bánh xe...

19Những thông tin liên quan về an toàn giao thông khi đi phượt được đưa lên
những khôi tường đế thành viên và khách có thể dễ dàng thấy và tiếp thu ngay
được .
Những kệ sách trong khu này sẽ là những nơi cung cấp thông tin bổ ích về sửa
xe cơ bàn, những tình huống có thể gặp phải khi điều khiển xe và cách giải quyết
hiệu quả.
Cuối “đoạn đường” còn cỏ một hệ thống máy tính để thành viên có thể truy
cập

đê

tìm

kiếm

lộ

trình,

hướng

21

đi

theo

sờ

thích


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×