Tải bản đầy đủ

Biệt thự vũ điệu đường cong

BỘ GIÁO D Ụ C VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ T H U Ậ T CÔNG N G H Ệ TH À N H PHÔ H ồ CHÍ MINH

..............oOo.............

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
BIỆT T H ự
VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: THIÊT KẾ n ộ i THÂT

G V H D : THÀY NGƯYẺN HỮƯ VĂN
SVTH: NGƯYÈN THỊ HÒNG GÁM
LỚP: 07DNT02
M SS V : 107301029

Tp.H ồ C hí Minh, tháng

năm.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỶ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MỒN:..........................................

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
CHÚ Ỷ: s v phải dán tờ này vào trang thứ nhất của hân thuyêr minh
HỌ VÀ TÊN:..N G i^ E .C t.,THi....HO.CMG... .GÂM.... ........
NGÀNH:
i m £ i . . . f c £ l w ạ i . . . . x t ì M ................. ......

/. Đầu đề Đồ
Dô án tốt
tôt nghiệp:

M SSV :.... 1 Ỡ I 3 .Q.LQ1.3..... .
LỚP: ..Q lD .ffi.Q cL .......... -......bíẾI....IHLL.r.í^yĩ.^lE.l).....1?MÒM...-COũQ.1

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu)
J h ú .... ỉ b i o p . . . 4 o i . i i é i i ...............

D.é.
rjCị....c£.........
^jaL..quk^....‘aiQD...dả,.........
i c a c . i h i m .......................... .

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :..Ẳ.Ỉ7..3.J.áO.[l......
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: .3./..Ấ.1..&Q.ÁẢ.....
Phần hướng dẫn
5. Họ tênmgười hướng dẫn
1/ Jb£UỊ....rI)ịq.u^


Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ M ÔN
Người duyệt (châm sơ bộ): — ..............................
Đơn vị:.........................................................................
Ngày bảo vệ:....... ............................... ................... .
Điểm tổng kết:........................... ................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rổ họ tên)

íw C
0 0

^


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

N.

_
f

- í

'9 ?.' , 3 ĩ ^ r '.'. ^ t & s '
0
V j
'
<
^VV~S-C

V
?]v

f

^

. . T $ :$ . . k £ . .f>?..

(SẾTVv <^ŨỲ^>
đ/l

r

' < ^ ệ \[ '
91 rr

7f<5Ịẹ Ĩ Ẵ o

{
.TỈ^c?

'yJ>
^:::ềẼz:::Ể:::ữỂ::3Ể::ìzz:zz

Điểm số bằng số

:

Di ẩm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày..i>..tháng..Ấ ....năm 2 0 lồ /
(G P hướng dẫn ký và ghi rổ họ tên)


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
W

BIỆT THỰ - v ủ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

NĂM 2011

1


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
s

BIỆT THỰ-VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

NĂM 2011

2


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

NĂM 2011

3


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NĂM 2011

LỜI CẢM ƠN:
Em xin chân thành cảm ơn thầy N âưY Ẽ N HỮU VĂN, cùng toàn
thể quý thầy cô khoa MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP đã tận tình giúp
đo em xuyên suôt quá trình thực hiện đồ án để em hoàn thành tốt đồ
án tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý thầy cô
sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc.

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

4


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011

MỤC LỤC:
LÒI MỞ ĐẦU:
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Ý NGHĨA GIÁ TRỊ ĐỀ T À I:
GIỚI HẠN ĐỀ TÀI:
MỤC TIÊU:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
1.1. Định nghĩa biệt thự:
1.2. Phân loại biệt thự:

CHƯƠNG 2: Ý TƯỞNG THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG ĐÈ XƯẤT
2.1 Ý tu-ỏng thiết kế:
ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG CONG:

2.2 Những yếu tố ảnh huỏng đến ĐƯỜNG CONG
2.3. Phong cách thiết kế ĐƯỜNG CONG

CHƯƠNG 3: MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH - HƯỚNG ĐỀ XUÁT
3.1. HỒ SO' kiến trúc công trình.
3.2 Huóng đề xuất.

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

5


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011

LÒÌ CAM ĐOAN:
ĐÔ án tôt nghiệp đề tài “Thiết kế biệt thự vũ điệu đường cong ” mang hai phong cách “hiện đại
và tân cô điên ” Em xin cam đoan đồ án không có sự sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả
các dữ liệu sử dụng trong đồ án hoàn toàn trung thực.
Em xin chịu hoàn toàn trách nhiêu nếu có sự gian lận, không trung thực trong đồ án.

BIỆT THỰ-VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

6


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP
6

NĂM 2011

LỜI MỞ ĐẦU:

-

Biệt thự là loại hình nhà ở đặc biệt, nó kết tinh các ước mơ của con người về một không gian ở
hoàn thiện. Đẹp và sang trọng là 2 yêu tố cơ bản nhất của một biệt thự
Công năng của biệt thự:
Nhà biệt thự có những yêu cẩu, tiện nghi riêng gắn liền với người sử dụng. Khi xây dựng một
căn nhà như vậy, bạn cần phải biết về những “tiêu chuấn thiết kế” của một không gian sống mới,
khác trong nhà ở nói chung và nhà ở biệt thự nói riêng.
Nhà biệt thự thường có sự phân biệt rạch ròi giữa không gian công cộng và riêng tư.

LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI:
Nhà biệt thự hiện đại, ^áríg^ík^kết hợp nhiều phong cách đang xuất hiện khá nhiều trong những
khu đô thị mới. Chính sự kết hợp nét hiện đại đơn giản của những biệt thự kiểu châu Ảu, nét
sang trọng của phong cách thiết kế kiểu Pháp cùng với màu sác theo các tông màu xanh, xám,
ghi lạnh, trắng và đỏ tạo dáng vẻ mới cho những công trình này. Kết hợp với những đường cong,
mảng cong làm cho không gian trở nên uyển chuyền và mềm mại hơn.

Ý NGHĨA GIÁ TR| ĐÈ T À I:
ĐƯỜNG CONG hiện n a y ^ được rất nhiều kiến trúc sư và các nhà thiết kế quan tâm bởi lẽ nó
luôn tạo ra được những sự lôi cuốn về mặt cảm xúc,
Sữ dụng đường cong trong nghệ thuật đã là một phong cách không xa lạ với thế giới, nó hình
thành ngay từ những đâu của thê kỷ , và đã được người ta khai thác rất hiệu quả trong các công
trình thương mại, dịch vụ. Tại Việt Nam nhũng năm gần đây nhiều nhà thiết kế đã sử dụng
phong cách này đề ứng dụng và khai thác những điềm mạnh của nó trong các công trình thương
mại, nhà ở... cụ thể là ứng dụng trong nội thất biệt thự. Đường cong nó được thể hiện rất nhiều
vê HINH (bao gôm đường nét, mảng và khối), điều này sẽ được trình bày rõ trong phần thiết kế.

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

7


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP


NĂM 2011

GIỚI HẠN ĐÈ TÀI:
-

-

Úng dụng ĐƯỜNG CONG trong không gian nội thất
Thiêt kê biệt thự mang phong cách hiện đại và tân cổ điển lấy ý tường từ những đường
cong uyên chuyên trong các vặt dụng và cách bài trí nộỉ thất.
Đô án tập trung nghiên cứu mầu sắc, hình khối, nghệ thuật tạo hình của đường cong, tất
cả được thê hiện trong các vật dụng trang trí, trằn, sàn...đặc trưng của hình khối dựa vào
không gian thiết kế của ngôi nhà.
Đô án tập trung nghiên cứu về thế mạnh của ĐƯỜNG CONG và những ứng dụng của nó
trong các công trình biệt thự.

MỤC TIÊU:
-

Tạo ra được không gian đằy tính nghệ thuật va mới lạ. Có cái nhìn khác về các vấn đề nghiên
cứu, tạo ra sự độc đáo trong nội th ắ t.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
-

Thu thập thông tin, phát triền ý tưởng để hình thành không gian thiết kế
Đưa ra giả thiết và hướng đề xuất để giải quết vấn đề.

BIỆT THỰ-VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

8


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011

CHƯƠNG 1: TÌM HIẺƯ ĐÊ TÀI
1.1 Định nghĩa biệt thự:
Biệt thự là loại hình nhà ở đặc biệt, nó kết tinh các ước mơ của con người về một không gian ở hoàn
thiện. Đẹp và sang trọng là 2 yếu tố cơ bản nhắt của một biệt thự.

Công năng cua biệt thự:
Nhà biệt thự có những yêu cầu, tiện nghi riêng gắn liền với người sử dụng. Khi xây dựng một căn nhà
như vậy, bạn cân phải biêt vê những “tiêu chuẩn thiết kế” của một không gian sống mới, khác trong nhà
ở nói chung và nhà ở biệt thự nói riêng.
Nhà biệt thự thường có sự phân biệt rạch ròi giừa không gian công cộng và riêng tư.

1.2 Phân loai biêt thư:
.

.

.

- Biệt thự sân vườn:

Biệt thự sân vườn là một không gian hoàn hảo cho tất cả mọi người. Với ưu điểm diện tích mặt bàng
rộng, ơ đây Kiên trúc sư có thê thoải mái cho những tác phẩn nghệ thuật của mình.Với không gian
rộng kêt hợp sân vườn sung quanh sẽ tạo cho bạn cảm giác thoải mái nhất.

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

9


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NẢM 2011

- Biệt thự phố:

Biệt thự phố là loại hình nhà ở mới xuất hiện theo nhu cầu phát triển của đô thị. Biệt thự phố giúp
cho bộ mặt đô thị thoát khỏi cảm giác chặt chội của những căn nhà chia lô san sát mà không chiếm
quá nhiều diện tích như những căn biệt thự vườn.
Hình thức biệt thự phố rất đa dạng, từ phong cách hiện đại với các khối, mảng miếng đến phong
cách cô điên hom với mái dôc, vòm, cột...

BIỆT THỰ-VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

10


NĂM 2011

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Biệt thự ven biển:
Biệt thự lây cảm hứng từ môi trường sinh thái thân thiện, gân gũi những vẫn nổi bật với phong
cách thiết kế hiện đại.

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

lỉ


ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP

NĂM 2011

1.3 Các phong cách của biệt thự:
- Biệt thự hiện đại:
Biệt thự hiện đại thường ưu tiên không gian sử dụng. Kiến trúc sư khi thiết kế luôn chú ý để
cho không gian nội thất và ngoại thất hòa lẫn với nhau băng những ô cửa lớn, hiên rộng...
duy mới cũng xuất hiện trong thiết kế với những không gian lạ (lệch cốt, thông tầng, so le...)
xu hướng phục vụ tối đa cho sử dụng không gian. Hình thức bên ngoài biệt thự với những chi
trang trí đon giản, cô đọng.

sao

với
tiết

Biệt thự hiện đại được thiết kế theo kiếu tạo hình nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu sử dụnạ
không gian của chủ nhà. Không gian nội thất và ngoại thất hòa lẫn với nhau bằng những ô cửa sổ
lớn.

• Nội thất:

BĨỆT THỰ -v ủ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

12


NĂM 2011

ĐỒ ẢN TỐT NGHIỆPKiến trúc:

Biêt
thư• cổ điển:

Hiện nay, thiết kế nhà theo phong cách cổ điển không chỉ mang lại lại vẻ đẹp thanh lịch mà còn
tông
vẻ
đẹp
sang
trọng,
quý
phái
cho
không
gian
nhà
bạn
Những ngôi biệt thự cồ thường có những nét cổ kính và hào hoa. Vì thế, đối với những gia đình
có diện tích rộng thoáng và dồi dào một chút về tài chính, đa phần họ sẽ chọn cho mình cách
thiết kế phòng mang hơi hướng cổ điển.Kiến trúc:

BIỆT THỰ-VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

13


DO AN T 6T NGH1EP

NAM 2011

Biet thu’ tan co dien:


Kien true:

BIET THU’ - VC BIEU DUtJNG CONG

14


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

NĂM 2011

15


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011CHƯƠNG 2: Ý TƯỞNG THIÉT KẾ VÀ HƯỚNG

È XUẤT

2.1 Ỷ tương thiết kế
Định nghĩa đường cong:
Trong toán hoc, một đường cong tạo nên bằng cách
căt một mặt nón tròn xoav băng một măt phẩng.
f ■*— *---/5 Tiwit’Ki
Đường cô-nic được nhắc đến va nghiên cứu 200
năm TCN, khi Apollonius o f Pergạ tiến hành một
— i
f V A
nghiên cứu có hệ thông vê tính chất của các đường
X
J 1 -2'
t A •¿ J r
M Ạ'
cong.
.. —
I4 Vr~vw
—' .
I ^7V I.

4
r~W

I ^7
A
V - , ỉK
h;
/ 7 jST ì V i»Mr
** J—J—P
I
I I
a
I
T*— /¿V 4
* • —*
Ạ ,,

./■
* • .
* ------- -- ^

Parabola- cu ttin g p lane
p a ra lle l to sid e o f c o n e

V


V
,•*.7____4
-ạ- V*><Ư
-.
-.
.

° f c lc and EII|Pse_______ H yp erb o las

Đường cong là đường giao giữa măt nón tròn xoay
và một mặt phàng. Khi giao của hình nón và mặt
phăng là một đường cong kín, tức mặt phắng giao
với toàn bộ các đường sinh, không song song với
đường sinh nào thì có tiết diện là một đương ellipse.
Nêu mặt phăng song song một đường sinh của mặt
nón, đường cong sẽ trở thành một parabol. Cuối
cùng, trường hợp mặt phăng giao với hai mặt nón
có chung đính (đồng thời cũng cắt hai đáy của hai
hình nón này), tạo thành hai đường cong riêng biệt
gọi là hyperboĩ.

BIỆT THự-VỮ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

16


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011

2.2 Phong cách thiết kế ĐƯỜNG CONG
-

Dựa vào vẽ đẹp của dáng cong:
Nên văn minhtoi lạp cổ đại mà con người là chủ thể. Vẽ đẹp con người được ca ngợi, được xạ
hội xem là một trong hai điêu kiện đê đánh giá một người là trí tuệ và thể lực. vẽ đẹp đầu tiên
được con người thê hiệg_qua văn chưomg, điêu khắc, mỹ thuật lên đến đỉnh cao. Trại qua nhiều
thê kỷ vẽ đẹp ây con ngươĩỊíược áp dụng trong nhiều lỉnh vực trong đó có lĩnh vực nội thất.

Một chiêc ghê salon đây đặn đường cong thật đẹp như đường cong của đôi môi.

BIỆT THỰ-VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

17


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011

Thời ÌỊy lạp cồ đại nổi tiếng với ngôi đền mà tấ ic ả cột đều là tương nư .đó là thủ pháp làm cho
các cây cột băng đá to thô kệt trở nên nhẹ nhàng gân gũi. ngày nay trong nội thất cũng vậy chủ
đê con người cũng mang lại sự độc đáo nhất định.

Nhẹ nhàng như hai thiếu nữ đang ngồi đâu lưng vào nhau.

-

Bàn tay - một thành phần quan trọng ừên cơ thề con người là nguồn cảm hứng sáng tác cho
nhiêu tác phâm. Một chiêc ghê đặt trong công viên với hình dáng thân thuộc tạo cảm giác vừa lạ
vừa quen .

BIỆT TH ự-V Ủ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

18


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

NẢM 2011

Khi đặt vào một vị trí nhất định thì mang lại những hiệu quả nhất định : ngôn ngữ chỉ dẫn ,
yêu tô vẽ trường nhìn -diêm kêt là noi cung câp thông tin, một chiếc ghế nghỉ chân.Không
gian sôi động
- Trẻ trung nhưng gần gũi khi mặt bàn và trần dường như là một.
Trong thiên nhiên luôn hiện diện vẻ đẹp của nhưng đường cong mềm mại, từ cây cỏ sông
suôi đên cơ thê của con người. Thê nhưng, khi xây nhà thì sự vuông vức lại chiếm đa số do
phụ thuộc vào yêu tô kỹ thuật và vật dụng, dê dân đên những không gian cứng nhắc, bó buộc.
Đưa đường cong vào nội thất chính là tìm kiếm sự phù hợp của tạo dáng và tiện dụng, để
chúng không đơn thuân là vẻ đẹp trang trí mà toát lên tính linh hoạt, hợp lý và cân bằng cho
không gian cư trú.

Các đường cong bất thường và cơ
cấu bằng gỗ làm cho thiết kế này là
một phần của tự nhiên. Ngủ trong nó
sẽ cảm thấy như một kinh nghiệm tự
nhiên, nhưng một trong nhưng hấp
dân là tôt. Mặc dù mặt hàng này đòi
hỏi rất nhiều đồ nội thất không gian,
nhưnệ phù họp cho một "trang trí
cao câp" với sự sắp xếp phô trương.

BIỆT THỰ - v ủ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

19


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NĂM 2011

2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến ĐƯỜNG CONG
Màu sắc
Gam màu: Có thế sử dụng tất cả các cách phối họp màu sắc, tương phản, tương đồng, đơn sắc,
hòa săc, màu nóng hay màu lạnh. Màu săc đôi khi là màu của vật thê, có khi lại là màu do hiệu
quả của ánh sáng tạo nên.
Săc độ: Đôi khi không cân đến màu sắc rực rỡ mà chỉ cần có các sắc độ đen và trắng với bố cục
cân nhăc họp lý cũng có thê đạt được hiệu quả không ngờ. Thông thường nơi tối nhất rất có thể
là nơi mà nhừng vệt màu sáng có cơ hội biểu hiện nổi bật nhất.
Với mục đích tạo ấn tượng, cần có điểm nhấn thật đậm nét trong mỗi bố cục không gian hơn hết
so với tât cả các phong cách khác, vê gam màu cũng như sắc độ phải tạo yếu tố bat ngờ đề lôi
cuốn người xem.

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

20


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

NẢM 2011

Vật liệu

-

Những hoa văn tự nhiên, những đường vân tự nhiên của gỗ, của đá, của quặng kim loại, của
những dâu vêt cũ kĩ không rõ nguyên nhàn từ đâu là 1 trong những nét đặc biệt của cách sử dụng
vật liệu theo kiêu uông lượn , đặc biệt là sản phẩm thủ công.

v ỏ i đặc thù của hình dáng bất định, vặt liệu thể hiện uống lượn cũng đặc biệt không kém. Vì thế
đệ thê hiện được hêt tât cả những đặc điểm của đường cong phải cần những vật liệu dễ gọt đẽo
chạm trô, bồi đắp, uốn cong, nung chảy, đồ khuôn, kéo sợi... (gỗ, xi măng, thạch cao, voi vữa,
đât sét, kim loại, khung kim loại bọc vải/da... ).

TH u

V 1Ệ. N

'HƯỜNGOHXỸ THUẬTCỔNG*■■>;£p KCM

Iỡ fo o r ố ơ g

BIỆT THỰ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

2I


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NĂM 2011

B

Ảnh sáng

Cũng như các phong cách khác, Đường cong cũng cần sử dụng các cách chiếu sáng tập trung
theo điêm/ theo đường/ theo mảng hoặc chiếu sáng tổng thể.

Vật phát sáng: Đèn dùng trong nội thất thễ hiện đường cong thì cần có hình khối không
ngay ngăn. Không những bản thân đèn đã là những khôi mêm mại ấn tượng mà ánh sáng hắt ra
không gian xung quanh cũng được chắn lại vừa đủ để tạo ra những vệt hoa văn loang ngẫu nhiên
trên tường, sàn và đồ vật lân cận.

BIỆT THỤ -VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG

22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×