Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

PHÂN TÍCH BÁO
CÁO LUÂN CHUYỂN
TIỀN

1


Nội dung chuyên đề
1.

Dòng tiền ròng và Lợi nhuận

2.

Hình thành báo cáo luân chuyển tiền

3.

Phân tích báo cáo luân chuyển tiền

2Mục tiêu chuyên đề
Sau khi kết thúc chuyên đề, các học viên sẽ:

Hiểu rõ sự khác biệt giữa khái niệm dòng tiền ròng và
lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế).
Phân biệt đúng các khái niệm then chốt: dòng tiền từ
mọi hoạt động, dòng tiền từ hoạt động vận hành, …
Hiểu rõ kết cấu và thiết lập báo cáo luân chuyển tiền
dạng đơn giản.
Đọc và phân tích các tỉ số liên quan đến dòng tiền.
Phân biệt sự khác nhau giữa các tỉ số phân tích dòng
tiền với các tỉ số trong phân tích báo cáo kết quả kinh
doanh và bảng cân đối.
3


1. Dòng tiền và Lợi nhuận

4


Tiền, Dòng tiền và Lợi nhuận
(Cash, Cash Flows and
Net Profit)
Tiền (cash) là một con số thời điểm, một phần
của tài sản lưu động, có thể định mức được;

Dòng tiền (cash flows) là con số thời kỳ.
(Tổng) Dòng
Dòng tiền (ròng) =
tiền vào

(Tổng) Dòng
tiền ra

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí
5


Tiền (Cash)
Tiền được hiểu là một loại tài sản
lưu động có thể mua được tài
sản khác ngay lập tức.
CASH bao gồm:
 Cash on hand
 Cash in the bank
 Cash equivalents

6


Ý nghĩa của tiền
Làm trôi chảy hoạt động kinh doanh (giao dịch). Thiếu hụt
tiền là nguyên nhân dẫn đến ngưng trệ trong kinh doanh.
Dùng cho đầu cơ và dự phòng.
Tiền là một tài sản không sinh lời (non-earnings asset)
nhưng tốn chi phí cơ hội và chi phí tạo tiền.
 Chi phí cơ hội: Lợi ích mất đi vì không đưa tiền vào kinh
doanh.
 Chi phí tạo tiền:
 Nếu giữ tiền ở dạng chứng khoán khả hoán (marketable
securities), chi phí tạo tiền là phí giao dịch
 Nếu vay tiền ngân hàng: chi phí tạo tiền là chi phí để
vay được tiền
7


VD về dòng tiền (ròng) và lợi nhuậnGiả sử sau nhiều năm làm việc, bạn tiết kiệm
được một số tiền và muốn sử dụng nó vào một
hoạt động kinh doanh nào đó.
Chẳng hạn, bạn mua một chiếc ô-tô du lịch giá
30.000 USD rồi đem cho thuê hàng năm.
Người thuê ngoài việc chịu toàn bộ chi phí nhiên
liệu, dầu nhờn và mọi khoản phí, lệ phí còn trả
cho bạn 18000 USD mỗi năm.
Về phía mình, bạn phải trả các khoản sau:

Đãi ngộ tài xế:
Bảo trì, bảo dưỡng, gara:
Bảo hiểm, giám định:
Chi phí khác:

4000 USD
2000 USD
700 USD
300 USD
8


VD về dòng tiền (ròng) và lợi nhuận
-- Bảng tính kết quả kinh doanh
Khấu hao 4 năm

Khấu hao 6 năm

Doanh thu
CP, chưa kể KH
Khấu hao
LN trước lãi & thuế
Lãi vay
LN trước thuế
Thuế TN (30%)
LN sau thuế
9


VD về dòng tiền (ròng) và lợi nhuận
-- Bảng tính dòng tiền ròng
Khấu hao 4 năm

Khấu hao 6 năm

Dòng tiền vào
Dòng tiền ra:
- CP, chưa kể KH
- Lãi vay
- Thuế
Dòng tiền ròng
Vậy, bạn chọn khấu hao 4 năm hay 6 năm hoặc bạn chọn
dòng tiền hay lợi nhuận?
10


2. Hình thành báo cáo
luân chuyển tiền

11


Sự hình thành báo cáo luân
chuyển tiền
Đẳng thức cơ bản:
Tài sản = Nợ + Vốn chủ
 Biến đổi:
1. Tiền + Tài sản phi tiền = Nợ + Vốn chủ
2. Tiền = Nợ – Tài sản phi tiền + Vốn chủ
3. Tiền = [Phải trả + Lương, thuế – Phải thu – Tồn kho]
– [Đầu tư dài hạn + Tài sản cố định]
+ [Vay ngắn + Vay dài + Vốn cổ phần + LN giữ lại]


Sự biến động của tiền thể hiện qua sự biến động của
các khoản mục bên phải dấu bằng (=)
12


Báo

3

Khấu hao
Tăng
khoản
phải trả
cáo
luân
chuyển
tiền

10

năm … của Cty

Tăng nợ lũy kế (lương, thuế)
1
2. Hoạt động làm giảm tiền (sử dụng tiền)
Tăng khoản phải thu
–6
Tăng tồn kho
– 20
Tiền ròng cho hoạt động kinh doanh
– 0,25
II. Investing Activities
Mua tài sản cố đònh
– 23
III. Financing Activities
Tăng phiếu hứa trả
5
Tăng trái phiếu
17,4
Trả cổ tức ưu đãi và thường
– 6,15
Tiền ròng từ hoạt động tài trợ

13


Nội dung của bc luân chuyển tiền
Báo cáo luân chuyển tiền phản ánh nguồn tiền và
sử dụng tiền ở 3 hoạt động chính:

Đầu tư
Vận hành
(Operating)

(Investing)

Tài trợ
(Financing)

14


Hoạt động vận hành

Vận hành

Các dòng tiền liên quan trực tiếp đến
việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ.
Các nhà đầu tư có khuynh hướng ưa
thích doanh nghiệp tạo ra dòng tiền
ròng dương từ hoạt động vận hành.

15


Hoạt động vận hành: Dòng tiền vào

Khách hàng trả tiền mua
hàng, dịch vụ.
Mua chịu người bán.

16


Hoạt động vận hành: Dòng tiền ra


Trả lương cho người lao độngTrả tiền hàng cho người bánTrả lợi tức tiền vayNộp thuế

Cần phải phân tích cẩn thận khi xuất hiện
khoảng chênh lệch lớn giữa lợi nhuận sau thuế
và dòng tiền ròng sinh ra từ hoạt động vận
hành.

17


Hoạt động đầu tư
Đầu tư

Liên quan đến việc tăng, giảm giá trị tài sản hoặc đầu tư nhằm duy trì
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
18


Hoạt động đầu tư
Chi xây dựng cơ bản
 Chi đầu tư dài hạn
 Mua, thanh lý máy móc, nhà xưởng
 Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia


19


Hoạt động tài trợ
Tài trợ


Liên quan đến những biến
động về dư nợ và vốn chủ

Nhận nguồn từ nhà đầu tư
(investors) và chủ nợ
(creditors)
Chia cổ tức và hoàn vốn
cho nhà đầu tư (Providing
investors with return of
their investment)
Trả gốc (principal) cho chủ
nợ
20


Tại sao báo cáo luân chuyển tiền ?
Bảng cân đối kế toán không cung
cấp đầy đủ những thông tin để
giải thích tại sao & như thế nào
tiền thay đổi.
Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ
ghi nhận doanh thu và chi phí
trong kỳ mà trong đó có nhiều
phần không phải thu bằng tiền và
chi bằng tiền.

21


Tại sao báo cáo luân chuyển tiền ?
Báo cáo luân chuyển tiền cung cấp thông tin về các
hoạt động tạo những dòng tiền vào và gây những
dòng tiền ra.
Báo cáo luân chuyển tiền giải thích tại sao số dư tiền
cuối kỳ chênh lệch với số dư tiền đầu kỳ

22


Tác dụng của báo cáo luân
chuyển tiền
 Dự

báo khả năng tạo dòng tiền ròng dương
trong tương lai → Phục vụ định giá đầu tư.
 Đánh giá khả năng đáp ứng các khoản chi
bằng tiền: trả lương, trả nợ gốc và lợi tức,
chia cổ tức,…
 Giải thích mối tương quan giữa lợi nhuận
ròng và những biến động về tiền
23


3. Phân tích báo cáo
luân chuyển tiền

24


Phân tích báo cáo luân chuyển
tiền là gì?


Là nghiên cứu chu kỳ các dòng tiền vào và dòng tiền
ra từ hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu duy trì
lượng tiền đầy đủ cho kinh doanh và cung cấp
những căn cứ để quản trị tiền.
Liên quan đến việc xem xét những hoạt động kinh
doanh ảnh hưởng đến dòng tiền, như bán chịu và
điều khoản bán chịu, mua hàng dự trữ, mua chịu,…
từ đó nhận diện những vấn đề liên quan đến dòng
chảy của tiền và tìm cách hoàn thiện dòng tiền.
Cách đơn giản nhất thực hiện phân tích dòng tiền là
so sánh số tiền mua chịu với doanh thu bán chịu
cuối tháng. Nếu số tiền mua chịu lớn hơn doanh thu
bán chịu, doanh nghiệp phải chi nhiều hơn thu tiền
trong tháng tới. Hậu quả?
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×