Tải bản đầy đủ

BÀI THẢO LUẬN phân tích thị trường tài chính PHÂN BIỆT THỊ TRƯỜNG cổ PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CÔNG TY

BÀI THẢO LUẬN
PHÂN TỊCH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH


NỘI DUNG THẢO LUẬN
PHÂN BIỆT THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG
TRÁI PHIẾU CÔNG TY


THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
• Cổ phiếu: là chứng thư
chứng minh quyền sở hưu
của các cổ đông đối với công
ty cổ phần . Hay nói cách
khác , là giấy chứng nhận
việc đầu tư vào công ty cổ
phần, tức cổ đông có cổ phần
thể hiện bằng cổ phiếu và cổ
phần là phần góp vốn để
cùng sở hưu công ty cổ
phần

Đặc điểm:
-là giấy chứng nhận việc hoàn vốn
-không kỳ hạn
-phát hành lúc thành lập công ty hay lúc
công ty cần gọi thêm vốn
-được quyền nhận cổ tức hàng năm,có thể
biện động hay cố định tùy theo tưng loại cổ
phiếu của từng công ty phát hành

-người mua cổ phiếu chỉ chịu trach
nhiệm hưu hạn về sự phá sản của
công ty và được quyền đầu phiếu
cũng như biểu quyết các vấn đề có
liên quan
-Được quyền chuyển nhượng nếu là
cổ phiếu vô danh
-Cố quyền tham gia kiểm soát sổ
sách của công ty khi có lý do chính
đáng
-được chia phần tài sản còn lại khi
công ty giải thể


Các chủ thể tham gia thị trường cổ phiếu


Tổ chức phát hành
Nhà đầu tư

Các trung gian chứng khoán
Cơ quan quản lý và giám sát
Các chủ thể có liên quan


Cơ quan quản lý và giám sát họat động củaTTCK
• Ở Việt Nam là Ủy ban chứng
khóan Nhà nước.
• Cơ cấu tổ chức và chức năng
nhiệm vụ của cơ quan này về căn
bản đều giống nhau giữa các quốc
gia


Phân lọai TTCK
• Phân lọai theo quá trình luân chuyển
vốn:

– Thị trường sơ cấp
– Thị trường thứ cấp


Các loại hình phát hành cổ phiếu
Căn cứ vào đợt phát hành:
– Phát hành lần đầu
– Phát hành bổ sung
• Căn cứ vào tính chất phát hành:
– Phát hành trực tiếp
– Phá thành gián tiếp
• Căn cứ vào phương thức phân phối:
– Phát hành chào bán tòan phần
– Phát hành chào bán từng phần
• Căn cứ vào đợt phát hành:
– Phát hành riêng lẻ
– Phát hành chào bán ra công chúng


QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC PHÁT HÀNH1.thông qua quyết định phát hành
2.lựa chọn nhà bảo lãnh phát hành
3.đăng ký phát hành
4.công bố phát hành
5.phân phối cổ phiếu ra công chúng
6.hoàn tất đợi phát hành


Các yếu tố ảnh hưởng đến giá CP
Các yếu tố mang tính hệ
thống(rủi ro hệ thống): rủi ro
không thể hạn chế nhờ đa dạng
hóa đầu tư

• Tình trạng của nền kinh tế:
mức tăng trưởng kinh tế, lãi
suất, lạm phát,…
• Tình trạng của nền kinh tế thế
giới

• Tâm lý của các nhà đầu tư


Hiệu quả của bộ máy
quản trị công ty
• Khả năng sản xuất và
chi phí sản xuất
• Rủi ro tài chính của
công ty: tình trạng nợ,
biến động tỉ giá, lãi
suất.
• Rủi ro họat động: thiên tai,
cháy nổ, trục trặc hệ thống
vi tính,…
• Khả năng cạnh tranhTHỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
• Trái phiếu: là nghĩa vụ
dài hạn của người phát
hành . Người phát hành
hứa trả cho chủ sở hưu
trái phiếu một số tiền lời
cố định tưng năm, trong
một kì hạn cố định, và
đến ngày đáo hạn, người
phát hành trả cho chủ sở
hữu trái phiếu, căn cứ
vào mệnh giá


• Đặc điểm:
• -là một lọai chứng khoán thuộc thị trường
vốn, có thời gian đáo hạn trên 1 năm
• -trái phiếu có cấu trúc phức tạp hơn
chứng khoán trên thị trường tiền tệ vì
chứng khoán trên thị trường tiền tệ
thường chỉ có một đợi thanh toán duy
nhất, tức là vào lúc đáo hạn
• -khác với các công cụ nợ khác là chúng
có khă năng trao đổi
• -người cho vay không nhất thiếu phải giữ
nó khi đến hạn mà có thể bán cho người
khác hay mọt định chế tài chính nào đóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x