Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận môn phân tích tài chính
Hơp đông nơ hoan đôi la thoa thuân nhăm trao đôi cac dong tên.
Những dong tên nay thường la cac khoản thanh toan lãi suất theo hơp đông nơ,
chẳng hạn như lãi suất thả nôi.Nêu thoa thuân đê môt bên hoan đôi lãi suất cô đinh vơi cac lãi suất thả nôi cua
cac bêb khac, thì đó đươc gọi la hoan đôi lãi suất.Nêu thoa thuân la đê hoan đôi tên tê trong viêc thưc hiênh nghia vu nơ, đươc
gọi la hoan đôi tên tê
Môt hoan đôi đơn le thường kêt hơp cả lãi suất va tên tê

Môt hoan đoi bản thân nó không phải la môt nguôn vôn, ma la môt thay đôi
dong tên hoan trả.
Thoa thuân thường thấy nhất la hoan đôi giữ lãi suất thả nôi va lãi suất cô đinh.
Hai bên có thê có rất nhiêu những đông cơ khac nhau khi tham gia vao môt thoa
thuân những tnh huông khac nhau có thê la:
Môt người vay (công ty vay nơ) có khoản phải trả có lãi suất thả nôi.
Người vay có thê kêt luân răng, lãi suất có nhiêu khả năng se tăng lên .

Nhăm bảo vê trươc khả năng phải hoan trả khoản lãi nhiêu hơn, công ty có thê
quyêt đinh tham gia vao môt hơp đông thoa thuân hoan đôi đê trả lãi suất cô
đinh/nhân lãi suất thoa nôi.
Nghia la công ty có thê thanh toan lãi suất cô đinh va nhânh từ đôi tac lãi suất
thả nôi.
Tương tư vơi môt công ty có khoản nơ lãi suất cô đinh có thê ky vọng lãi suất se
têp tuc giảm va bơi vây se hoan đôi lãi cô đinh đê lấy lãi suất thả nôi.Trong trường hơp nay, công ty se tha gia vao môt thoa thuân trả thả nôi /nhân
cô đinh.Thưc hanh hoan đôi lãi suấtUnilever vay theo mưc lãi suất cô đinh 7 môt năm, va khi đó tham gia vao thoa
thuân nhân cô đinh/trả thả nôi vơi citbank.
Unilever đông y trả citbank mưc lãi suất thả nôi, môt năm theo LIBOR.
Xerox vay tại mưc lãi suất thả nôi LIBOR plú ¾ va hoan đôi lại vơi citbank.
Citbank đông y trả lãi suất thả nôi cho xerox.
Xerox đông y trả cho citbank lãi suất cô đinh 7.87 giúp xerox thưc hi ên nghia vu
hoan trả cua mình- điêu ma họ thích – nhưng vơi mưc phí thấp hơn la nêu họ tư
lam.


Công ty Carlton: Hoan đôi sang lãi
suất cô đinh
Khoản vay lãi suất thả nôi hiên nay la nôi bân tâm cua carltonKhi khoản vay la tương đôi mơi,viêc tai tai trơ la qua đăt đo nhưng ban quan tri
tn răng hơp đông hoan đôi trả cô đinh/nhân thả nôi có thê la môt biên phap
tôt hơn đê cô đinh lãi xuất trong tương lai
Những sư kiên gân đây đã lam cho ban quản tri tn răng lãi xuất,đăc biêt la
LIBOR,có thê tăng trong ba năm tơi

Thoa thuân hoan đôi nay không thây thê khoản nơ vay hiên tại,ma đi kem vơi
nó
Chú y răng thoa thuân hoan đôi chi ap dung đôi vơi thanh toan lãi chư không
phia la vôn gôc


Công ty Carlton: Hoan đôi sang lãi
suất cô đinh


Vì tất cả lãi suất hoan đôi đêu băt nguôn từ đường yield curve đơi vơi môt đông
tên chính, hoan đôi cô đinh/thả nôi môi đông tên se cho phép cac công ty hoan
đôi giữa cac đông tên vơi nhau
Đông cơ đê hoan đôi tên tê thường la hoan đôi môt dong tên băng môt đông
tên không mong đơi,lấy lấy môt dong tên băng dong tên mong đơi
Đông tên mong đơi có thê la đông tên ma theo đó lơi nhuân hoạt đông cua
công ty đươc tạo ra
Cac công ty thường tăng vôn băng những đông tên ma họ không sơ hữu những
doanh thu lơn


Hoan đôi đô la thả nôi lấy swiss france cô đinh

Sau khi huy đông US$10m băng môt khoản nơ lãi xuất thả nôi, va sau đó hoan
đôi lấy lãi suất cô đinh, ban quản tri quyêt đinh se thưc hiên viêc hoan trả băng
đông swiss francs
Vì công ty có dong tênf tư nhiên băng swiss francs, nó có thê quyêt đinh kêt hơp
nghia vu nơ vơi dong tên thu đươc băng môt hơp đông hoan đôi
Cảlton tham gia vao môt hơp đông 3 năm trả swiss francs va nhân receive US
dollas


Hoan đôi đô la thả nôi lấy swiss france cô đinhHơp đông hoan đôi tên tê 3 năm ma carlton tham gia la hoan toan khac vơi
hoan đôi lãi xuất đã nêu ơ hai điêm trên-ty gia giao ngay có hiêu lưc vao ngay thoa thuân se tạo nên khoản tên vôn
danh nghia băng đông tên muc têu- khoản vôn danh nghia tư nó la môt phân cua thoa thuân trao đôi


Công ty Carlton: Unwinding Swaps
Cung như cac thoa thuân vay thông thường, có thê vao môt thời điêm nao đó
trong tương lai, cac bên tham gia vao hoan đôi có thê đông y huy bo trươc thời
hạn
Unwinding môt thoa thuân hoan đôi tên tê đôi hoi có sư chiêt khấu dong tên
con lại theo thoa thuân hoan đôi lại múc lãi suất hiên hanh, va sau đó quy đôi
đông tên muc têu( swiss francs) trơ lại đông tên ban đâu ( US dollas) cua công
ty


Rui ro đôi tac


Rui ro đôi tac la khả năng môt bên cua hơp đông tai chính khó thưc hiên nghia
vu vơi những điêu kiên cua hơp đông hiên tại
Rui ro đôi tac la môt trong những nhân tô chính dân đên viêc sư dung cac hơp
đông phat sinh trên thi trường niêm yêt chư không phải thưc hiên qua thi
trường OTC
Hâu hêt cac sơ giao dich đêu la môt đôi tac cho tất cả cac giao dich
Rui ro thưc tê nhất đôi vơi môt hoan đôi lãi xuất hay tên tê không phải la khoản
vôn danh nghia, ma la gia tri găn vói thi trường cua những khoản chênh l êch
thanh toan lãi suất


Minh họa: hoan đôi tên tê


Cac công ty thường có nhu câu nơ tại môt vai thi trường, cho phép họ huy đông
vôn vơi mưc lãi xuất thấp hơn cac thi trường khac
Do vây,ngay cang nhiêu cac công ty phải đôi măt vơi cac nghia vu nơ băng
những đông tên khac nhau ma không đúng vơi hoạt đông thông thường cua họ
Kêt quả la viêc phat hanh nọ thường đi kem vơi cac thoa thuân hoan đôi
Ví du sau mô hình môt khoản vay ba bên cung vơi hoan đôi giữa môt bên
canada, môt hãng xuất khâu phân lan, va môt ngân han phat triên đa phườngCac yêu tô liên quan tơi ky kêt.
Không có giơi hạn nao vê măt ly thuyêt đôi vơi trân va san lãi suấtĐiêm khac biêt quan trọng đê hiêu thời hạn cua trân lãi suất liên quan tơi sô lân
ấn đinh lãi suất liên quanHâu hêt thi trường trân lãi suất tên tê đêu thanh khoản cao cho cac hơp đông
đên 10 năm trên thi trường OTC, măc du phân lơn năm trong khoảng 1 đên 5
năm

Môt hơp đông trân lãi suất thông thường se la 2 năm đôi vơi LIBOR 3 thang


Cac yêu tô liên quan tơi ky kêt.Gia tri cua khoản thanh toan lãi xuất đươc giơi hạn trân bao gôm 3 thanh phân
quan trọng( 3- year, 3 month LIBOR reference rate cap)
- khoản thanh toan thưc tê 3 thang
-khoản lãi giơi hạn trân đôi vơi người mua trân lãi suất nêu gia lãi suất tham
khảo cao hoen lãi suất trân-chi phí cua trân lãi xuất


Cac yêu tô liên quan tơi ky kêt.
San lãi xuất vê cơ bản la quyên chọn mua ap dung vơi lãi suất
Môt hơp đông san lãi xuất đảm bảo khoản lãi suất tôi thiêu đươc nhân(rate of
return on notonal principal invested) trong môt giai đoạn hoăc nhiêu giai đoạn
tai đâu tưĐinh gia va gia tri cua san lãi suất cung tương tư như trân lãi suất
Khi thời têt thay đôi se ảnh hương trưc têp tơi cac nươc có nên kinh tê phu
thuôc truc têp vao nông nghiêpKhi thời têt gây bất lơi cho nên kinh tê lan cho ty gia hôi đoai cua đông tên bản
đia giảm .Điêu nay có hại cho cac dn hoan đoi theo phương thưc cô đinh ty gia. Va có lơi
cho cac dn thả nôi ty gia.
Ngươc lại vơi luc thời têt gây bất lơi.

thì cac dn có cơ chê thả nôi lại găp bất lơi va ngươc lai vơi dn có cơ chê cô đinh lãi
suất.


Ảnh hương cua lạm phatlạm phát có ảnh hưởng vừa đối với giá hàng hóa vừa tác động của lạm phát
tới giá hàng hóa có tính 2 chiều. Lạm phát tăng làm chi phí đưa vào tăng lên
khiến giá bán hànghóa tăng lên. Lạm phát tăng khiến các kênh đầu tư vào cổ
phiếu, trái phiếu bị giảm giá trong khi nhu cầu đâu tư vào hàng hóa tăng cao
do kênh đầu tư.Yêu tô thời têt
Như chúng ta đã biêt,thời têt có tac đông vô cung to lơn đên sản xuất kinh
doanh ma đăc biêt la cac nươc phu thuôc nhiêu vao nông nghi êp đê sản xuất va
têu dung cung như măt hang nông sản xuất khâu.điêu nay ảnh hương đên cac
nha đâu tư khi tham gia vao thi trương nay
Cac công ty kinh doanh măt hang nông sản nay khi niêm yêt cô phiêu cua minh
trên san giao dich cung găp không ít khó khăn( ví du công ty chuyên cung cấp
sản phâm caphê hay caosu-phân nay chúng ta se phân tích kỹ hơn trong ví du)Cac công ty hay doanh nghiêp tham gia vao cac măt hang nông nghiêp hay thuy
sản khi găp yêu tô nay thường găp su bat lơj:
-giâm sút vê nguôn cung trên thi trường lam cho doanh nghiêp găp khó khăn
trong vấn đê tm kiêm nguôn cung hay sư mất trăng do găp phải thời têt qua
sấu như bao hay lut lôi
-ảnh hương đên sản lương sản xuất cua doanh nghiêp
-ảnh hương đên cô phiêu niêm yêt trên thi trường khi cac nha đâu tư nhân
thấy tnh kinh kinh doanh cua danh nghiêp găp phải khó khăn


Ví du va phân tích
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI GIÁ CÀ
PHÊ – CAO SU


Ca phê, loại thưc uông giải khat đươc têu thu rộng rãi va đươc chê biên từ hạt
ca phê đươc rang xay, Ca phê chu yêu đươc trông ơ Mỹ Latn, Đông nam a va
châu Phi.
Đôi vơi cao su, Việt Nam hiện nay đang đưng thư 6 vê nguôn cung cấp (diện tích
chiêm 6,4%
tông diện tích cao su thê giơi), thư 5 vê khai thac (7,4% tông sản lương cao su
thê giơi) va thư 3
vê xuất khâu cao su tư nhiên (khoảng 11% cua thê giơi)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x