Tải bản đầy đủ

Thị trường trái phiếu công ty

Thị trường trái phiếu công ty
1. Các khái niệm
Thị trường trái phiếu là nơi người ta mua và bán
các chứng khoán nợ, chủ yếu là trái phiếu
Trái phiếu là loại chứng khoán được phát hành
xác nhận một khoản nợ dài hạn của một tổ chức
phát hành đối với người sở hữu trái phiếu
Trái phiếu công ty, hay còn gọi là trái khoán công
ty, bởi vì “ khoán” là vật làm chứng nên đồng
nghĩa với phiếu. Như vậy trái phiếu hoặc trái
khoán công ty là một loại giấy chứng nhận nợ có
kỳ hạn do công ty phát hành, và đến thời hạn
công ty hoàn trả cả vốn và lãiThị trường trái phiếu công ty
• 2. Trái phiếu công ty có đặc điểm sau
• Có ghi thời gian đáo hạn và hoàn trả gốc khi đáo
hạn
• Có lợi tức cố định và lợi tức không phụ thuộc

vào lợi nhuận của công ty
• Chủ trái phiếu không có quyền đầu phiếu, chỉ khi
nào trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu
thường
• Có quyền ưu tiên về phân chia lợi nhuận và
phân chia tài sản
• Tự do chuyển nhượng


Thị trường trái phiếu công ty
• 3. Trái phiếu công ty chia ra nhiều loại
• Trái phiếu không đảm bảo: là loại trái phiếu
thuần túy dựa vào uy tín của công ty phát hành
để phát hành mà không đưa ra bất kỳ tài sản
nào để đảm bảo cho việc phát hành đó. Do vậy,
chỉ những công ty lớn có nhiều danh tiếng mới
phát hành loại trái phiếu này
• Trái phiếu có đảm bảo là loại trái phiếu muốn
phát hành, công ty phát hành phải đem tài sản
để đảm bảo


Thị trường trái phiếu công ty
• 3. Trái phiếu công ty chia ra nhiều loại
• Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu được
chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu
thường. Việc có chuyển đổi hay không là tùy
thuộc vào sự tính toán của nhà đầu tư, nghĩa là
họ phải lựa chọn giữa sự an toàn và sự mạo
hiểm
• Trái phiếu thu nhập hay còn gọi là trái phiếu điều
chỉnh là loại chứng khoán lai tạp, nó có một chút
gì giống cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, vì điều
khoản ghi trên trái phiếu quy định rằng, tiền trả
lãi chỉ thực hiện khi công ty có lãi


Thị trường trái phiếu công ty
• 3. Trái phiếu công ty chia ra nhiều loại
• Trái phiếu có thể chuộc lại là loại trái phiếu trong

đó công ty quy định một điều khoản là cho người
có trái phiếu số tiền lớn hơn mệnh giá
• Trái phiếu được quyền hoàn lại là loại trái phiếu
mà người sở hữu chọn lựa việc hoàn trái phiếu
mà không do nhà phát hành quy định ( còn gọi là
trái phiếu tự chọn trả)


Thị trường trái phiếu công ty
• 3. Trái phiếu công ty chia ra nhiều loại
• Trái phiếu cầm cố là giấy ghi nhận đảm bảo bằng tài sản
cầm cố (bất động sản) hay còn gọi là khế ước vay nợ.
Lãi suất phải trả là một tỷ lệ cố định trong một kỳ hạn
của trái phiếu cầm cố, còn vốn được trả dần hàng năm.
Như vậy, mỗi kỳ thanh toán (thường là sau 1 năm) trả
một phần vốn và lãi. Đến hạn, khoản vay được trả hết và
tài sản được giải chấp
• Trái phiếu kho bạc dài hạn là loại trái phiếu có thời hạn
từ 5 đến 30 năm, hoặc lâu hơn do kho bạc phát hành khi
cần huy động vốn. Loại này được lưu thong trên thị
trường chứng khoán, nhưng ít được phát hành mà chủ
yếu là tín phiếu kho bạc (dưới 1 năm) và được lưu thông
trên tiền tệ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×