Tải bản đầy đủ

Chương 2 hàng hoá trên thị trường tài chính

Chương 2
Hàng hóa trên thị trường
tài chính


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
- Khái niệm về thị trường tiền tệ: thị trường tiền tệ
là một loại thị trường chứng khoán nợ, cùng với
thị trường trái phiếu. Thị trường tiền tệ chỉ giao
dịch các công cụ nợ ngắn hạn
- Các công cụ trên thị trường tiền tệ: Tín phiếu
kho bạc; Tín phiếu công ty; Chứng chỉ tiền gửi;
Hợp đồng mua lại; Ký quỹ liên bang; Chấp nhận
của ngân hàng; Dollar ngoại biên


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
2.1.1. Tín phiếu kho bạc: do Kho bạc phát
hành nhằm huy động vốn ngắn hạn để bù

đắp thiếu hụt tạm thời cho ngân sách
Lợi suất đầu tư được xác định:
Giá bán TP – Giá mua TP

i=

Giá mua TP

n: số ngày NĐT giữ tín phiếu

365

X

n


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
2.1.2. Tín phiếu công ty: là công cụ nợ không có đảm bảo
và thường được phát hành huy động vốn ngắn hạn đầu
tư vào tồn kho và khoản phải thu
Lãi suất của TP công ty được xác định như sau
Mệnh giá TP – Giá mua TP

i=

360

X
Giá mua TP

n: Số ngày kỳ hạn phát hành TP

n


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
2.1.3. Chứng chỉ tiền gửi: do các Ngân hàng

TM hoặc các tổ chức nhận tiền gửi khác
phát hành nhằm huy động vốn ngắn hạn
- Chứng chỉ tiền gửi thường có mệnh giá
lớn
- Người mua thường là các công ty cổ phần
- Thời hạn 2w – 1y


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
2.1.4. Hợp đồng mua lại (repo) là một thỏa
thuận giữa hai bên theo đó bên bán chứng
khoán đồng ý mua lại chứng khoán đã
bán cho người mua ở một mức giá nhất
định vào một ngày nhất định


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
2.1.5. Ký quỹ liên bang là một công cụ trên
thị trường tiền tệ ở Mỹ cho phép các tổ
chức nhận tiền gửi có thể vay và cho vay
quỹ ngắn hạn với nhau
- Lãi suất quỹ liên bang thấp hơn lãi suất tín
phiếu Kho bạc


2.1 Các hàng hóa trên thị trường
tiền tệ
2.1.6. Chấp nhận của Ngân hàng: là một
cam kết, trong đó ngân hàng chấp nhận
thanh toán một số tiền vào một ngày xác
định trong tương lai
- Chấp nhận ngân hàng thường có thời hạn
từ 30 – 270 ngày


2.2 Các hàng hóa trên thị trường
vốn
2.2.1. Cổ phiếu
2.2.2. Trái phiếu
2.2.3. Chứng chỉ quỹ


2.3 Các hàng hóa phái sinh
2.3.1. Khái quát về thị trường tài chính phái sinh
2.3.2. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai
2.3.2.1. Định nghĩa
2.3.2.2. Phân biệt
2.3.3. Hợp đồng quyền chọn
2.3.3.1. Định nghĩa
2.3.3.2. Phân loại


2.4. Ngoại tệ
2.4.1. Thị trường ngoại hối
- Sự ra đời và phát triển
- Đặc điểm
2.4.2. Tỷ giá hối đoái
2.4.3. Các loại giao dịch kinh doanh ngoại
hối


2.5. Các chứng khoán tổng hợp
2.5.1. Các chứng khoán cơ bản được sử dụng
để hình thành chứng khoán tổng hợp
- Khái niệm: chứng khoán tổng hợp là một loại
chứng khoán được xây dựng bằng việc kết
hợp hai hoặc nhiều chứng khoán cơ bản
- Có 4 loại chứng khoán tổng hợp: cổ phiếu,
trái phiếu không chịu rủi ro, các chứng
khoán được quyền chuộc lại và các chứng
khoán tự chọn tự trả
2.5.2. Chứng khoán lựa chọn tổng hợp và
chứng khoán giao sau tổng hợp
2.5.3. Chứng khoán trao đổi
2.5.4. Chứng khoán “chặn trên” và “vòng đệm”


Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Nêu và so sánh các công cụ tài chính trên thị trường
tiền tệ. Tìm hiểu các loại công cụ tài chính trên thị trường
tiền tệ Việt Nam. Theo bạn thị trường tiền tệ tại Việt Nam
trong thời điểm hiện nay có thể phát triển được không?
Câu 2: Thế nào là công cụ tài chính phái sinh? Hãy so sánh
đặc điểm các công cụ tài chính phái sinh trên thế giới.
Theo bạn, ở Việt Nam hiên nay có các công cụ tài chính
phái sinh nào. Thị trường tài chính phái sinh ở Việt Nam
hiện nay hoạt động ra sao?
Câu 3: Thế nào là CCQ? Phân tích vai trò của CCQ đối với
các NĐT cá nhân. Trên thị trường hiện nay vị thế CCQ
như thế nào?


Câu hỏi thảo luận
Câu 4: Hãy liệt kê tất cả các cổ phiếu mà
bạn biết và phân biệt chúng.
Câu 5: Hãy phân biệt các loại trái phiếu hiện
có trên thị trường tài chính Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x