Tải bản đầy đủ

Thuyết trình phân tích thực nghiệm mối quan hệ tiền lương tối thiểu, đầu tư và tăng trưởng kinh tế ở ghana

PHÂN TÍCH THỰC NGHIÊM MỐI QUAN HỆ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU,
ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở GHANA
(Samuel Kwabena Obeng, 2015)

Sinh viên: Đỗ Dương Hồng


Cấu trúc bài thuyết trình

1.
2.
3.
4.
5.

Giới thiệu
Cơ sở lý thuyết
Phương pháp nghiên cứu
Mô hình và kết quả
Kết luận1. Giới thiệuChính sách của Ghana: năm 2010, tăng mức tiền lương khu vực công để giảm bất bình đẳng trong phân
loại các dịch vụ.Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Chính phủ tiếp tục cho tăng lương và tiền công.

 Tăng lương tối thiểu bao hàm tăng chi phí cung cấp hàng hóa khu vực công nhưng lại không được đáp
ứng bởi tăng năng suất và sản lượng  Chi thường xuyên của Chính phủ tăng, không giữ mục tiêu tài khóa
ổn định và tăng trưởng kinh tế suy giảm.
Câu hỏi: Liệu tăng lương tối thiểu ảnh hưởng thực sự tới tăng trưởng kinh tế như thế nào?
 Phân tích ảnh hưởng tiền lương tối thiểu đối với tăng trưởng kinh tế ở Ghana giai đoạn 1984-2013 qua cơ
sở phân tích quan hệ tiền lương-đầu tư để làm rõ sự ảnh hưởng.


2. Cơ sở lý thuyết

Card and Krueger (1995): Tăng tiền lương tối thiểu không tác động nhiều đến giảm nghèo.
Neumark (2014): Trong khi tăng lương tối thiểu để giảm nghèo thì cũng gây ra thất nghiệp cao hơn.
Magruder (2011): Tăng lương tối thiểuthái độ tích cực làm việc, tăng hiệu quả công việcnăng suất và
sản lượng tăngkhuyến khích chi đầu tư để tăng trưởng. Ngoài ra quy mô thị trường có thể mở rộng
để tăng lợi nhuận.Fanti and Gori (2011) và Watanabe (2013): Tăng lương tối thiểu đẩy mạnh tăng trưởng khi được bổ
sung bởi tăng tỷ lệ đầu tư công để thu thuế.


3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp kiểm định đường bao và phương pháp Engel-Granger để xác định mối quan hệ đồng tích
hợp, qua đó làm cơ sở tính toán tác động dài hạn.Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) dựa cách tiếp cận mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) để xác
định các tác động ngắn hạn.


4. Mô hình và kết quả
Số liệu:
Tiền lương tối thiểu: dữ liệu hàng năm từ Tổ chức chỉ số tiền lương (WIF, 2015) giai đoạn 1984-2013.
Các biến khác: lấy từ chỉ số phát triển của Ngân hàng thế giới (WDI, 2014) thời kỳ 1984-2013.


4. Mô hình và kết quả
Nghiên cứu sử dụng 4 phương trình:
lnYt = α0 + α1lnMt + μt

(1)

lnYt = β0 + β1lnMt + β2lnIt + εt

(2)

lnYt = γ0 + γ1lnMt + γ2lnKt + ηt

(3)

lnYt = δ0 + δ1lnMt + δ2lnKt + δ3lnCREDt + ξt

(4)

Trong đó: Yt : tổng sản lượng
Mt: tiền lương tối thiểu
It : tổng đầu tư (cả tư nhân và đầu tư công)
Kt : tương tác giữa tiền lương tối thiểu và đầu tư
CREDt: tín dụng (bởi ngân hàng và tổ chức tài chính)


4. Mô hình và kết quả
Mô hình ECM không giới hạn là dạng cụ thể của mô hình ARDL

Trong đó: ∆Yt là sai phân bậc 1 của biến phụ thuộc
Xt là véctơ các quan sát sử dụng
m là số biến hồi quy (m=1,2,2,3 lần lượt trong phương
trình (1),(2),(3) và (4))
ωm là véctơ ước lượng ngắn hạn các quan sát hồi quy


4. Mô hình và kết quả
Kiểm định đồng tích hợp:Kiểm định đường bao của phương pháp ARDL:
Bảng: Kết quả kiểm định đường bao
Giá trị tới hạn các đường bao ở mức ý nghĩa 5%
Phương trình

Giá trị thống kê F
I(0)

I(1)

1

6.931300

4.94

5.73

2

9.565120

3.79

4.85

3

4.060535

3.79

4.85

4

2.652366

3.23

4.35

PT (1) và (2) có quan hệ đồng tích hợp
PT (3) và (4) không có quan hệ đồng tích hợp
Tuy nhiên, PT (3) và (4) có đồ thị sai phân bậc nhất của các biến cho thấy dừng nên có thể còn tồn tại mối quan
hệ dài hạn.


4. Mô hình và kết quả
Kiểm định đồng tích hợp:Kiểm định ADF theo phương pháp Engel-Granger:
Bảng kết quả kiểm định ADF
Kiểm định ADF

Phương trình

Số biến
Thống kê kiểm định

Giá trị tới hạn mức ý

Kết luận

nghĩa 5%

Phương trình 3

3

-4.077811

-3.74

Có đồng tích hợp

Phương trình 4

4

-4.386400

-4.10

Có đồng tích hợp

Cả hai phương trình đều có mối quan hệ đồng tích hợp giữa các biến.


4. Mô hình và kết quả
Ước lượng hệ số dài hạn của mô hình ARDL (biến phụ thuộc LOGY)

Chú ý: (***) (**) (*) hàm ý các hệ số có ý nghĩa thống kê lần lượt mức 1%, 5% và 10%
Trong ngoặc () là sai số chuẩn


4. Mô hình và kết quả
Mối quan hệ dài hạn qua ước lượng mô hình ARDL
Hệ số biến tiền lương tối thiểu giảm dần từ phương trình (1) đến (4) và âm ở PT (4) cho thấy tác động việc
tăng tiền lương tối thiểu trong dài hạn đến TTKT giảm khi các biến tác động đến TTKT đưa vào xem xét.
Cụ thể:
PT (2): Tăng chi đầu tư có vai trò nâng cao tăng trưởng trong dài hạn hơn là tiền lương tối thiểu.
PT (3): Hệ số biến lương tối thiểu không có ý nghĩa thống kê trong khi biến tương tác dương và có ý
nghĩa  tăng lương tối thiểu kích thích TTKT thì phải tăng cả chi đầu tư.PT (4): quan hệ lương tối thiểu-đầu tư giúp TTKT mạnh hơn khi tín dụng được xét. Tiếp cận tín dụng dễ
giúp chi cho máy móc, lương và tích lũy mở rộng giúp tăng sản lượng.


4. Mô hình và kết quả
Tác động ngắn hạn qua ước lượng mô hình ECM (biến phụ thuộc ∆LOGY)

Chú ý: (***) (**) (*) hàm ý các hệ số có ý nghĩa thống kê lần lượt mức 1%, 5% và 10%
Trong ngoặc () là sai số chuẩn


4. Mô hình và kết quả
Mối quan hệ ngắn hạn qua ước lượng mô hình ECMPT (2): Hệ số biến đầu tư không có ý nghĩa cho thấy đầu tư không quyết định TTKT (do ngắn hạn đầu tư
vốn cố định chưa tác động ngay lập tức tới TTKT).PT (3): biến tương tác và biến lương tối thiểu đều không có ý nghĩa cho thấy trong ngắn hạn 2 biến này
chưa tác động tới TTKT. Thành phần quyết đinh TTKT là biến trễ của sản lượng.PT (4): Biến trễ bậc 1,2,3 của lương tối thiểu đều tác động tích cực tới TTKT (do thái độ tích cực làm
việc khi tăng lương thời kỳ trước vẫn còn trong ngắn hạn)


4. Kết luận
Nghiên cứu kiểm tra ảnh hưởng của tăng lương tối thiểu đối với tăng trưởng kinh tế ở Ghana thời kỳ 19842013.Khi quan hệ tiền lương-đầu tư, tín dụng… được kiểm soát thì sự tác động rất đơn giản là tăng lương tối
thiểu sẽ thúc đẩy TTKT cả trong ngắn hạn và dài hạn.Khi thêm quan hệ tương tác tiền lương-đầu tư vào ước lượng cả ngắn và dài hạn thì lương tối thiểu
đều không có bất kỳ tác động nào tới TTKTTăng lương tối thiểu để kích thích TTKT thì phải tăng đồng
thời cả chi đầu tư.Khi tăng cả lương tối thiểu và chi đầu tư thì cần tăng tín dụng cho khu vực tư nhân để đảm bảo mởi
rộng đầu tư, nhập các công nghệ và thiết bị hiện đại, tăng hiệu quả và năng suất lao động.


Tài liệu tham khảo

1.

Obeng, Samuel Kwabena. "An empirical analysis of the relationship between minimum wage,
investment and economic growth in Ghana." African Journal of Economic Review 3.2 (2015): 85-101.

2.

Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. "Bounds testing approaches to the
analysis of level relationships." Journal of applied econometrics 16.3 (2001): 289-326.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×