Tải bản đầy đủ

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

ĐỀ TÀI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TỔNG HỢP

LOGO


www.themegallery.
com

NỘI DUNG

I

Khái niệm
và các loại
thì trường
chứng
khoán tổng
hợp


II

Các yếu
tố tác
động đến
thị
trường
chứng
khoán
tổng
hợp.

III

Thực trạng
TTCKTH ở
Việt Nam

IV

Nên đầu tư?

Company Logo


www.themegallery.
com

I. Khái niệm và các loại CK trên
TTCKTH

1.Khái niệm :(ETF)
Chứng khoán tổng
hợp là loại chứng
khoán được xây
dựng bằng việc
kết hợp hai hoặc
nhiều chứng
khoán cơ bản.


Company Logo


2. Các loại chứng khoán tổng hợp

www.themegallery.
com

Các chứng khoán cơ bản được sử
Dụng để hình thành CKTH
Chứng khoán lựa chọn và giao sau
Hợp đồng hoán đổi
Các hợp đồng lãi suất kỳ hạn
Hợp đồng lãi suất “chặn trên”
và “vòng đệm”

Company Logo


www.themegallery.
com

2.1 Các chứng khoán cơ bản

4
3
2
1

tr
Ck họn
c
tựi
ợc ộc lạ
u
đư
CK ền ch
y
qu

u
hi ế

ro
iếu rủi
i ph hịu
Trá ng c
khô

p
Cổ

Company Logo


www.themegallery.
com

2.2 Chứng khoán lựa chọn và giao sau
Chứng khoán lựa chọn : được hình
thành từ:
 Một chứng khoán có thể chuộc lại, dài
hạn, tổng hợp có thể được hình thành
từ sự kết hợp từ một cổ phiếu dài hạn
và một trái phiểu tự chọn trả dài hạn
 Một trái phiếu tổng hợ ngắn hạn có
thể chuộc lại được hình thành bằng
việc kết hợp một cổ phiếu ngắn hạn
và một trái phiếu tự chọn trả ngắn hạn
 Một trái phiếu tự chọn trả dài hạn,
tổng hợp có thể được hình thành từ
một trái phiếu dài hạn có thể chuộc lại
và một cổ phiếu ngắn hạn
 Một trái phiếu tự chọn trả tổng hợp
ngắn hạn có thể được hình thành từ
một trái phiếu ngắn hạn có thể chuộc
lại và một cổ phiếu dài hạn
a.

Company Logo


www.themegallery.
com

2.2 Chứng khoán lựa chọn và giau sau

B. Chứng khoán giao sau: được hình
thành
 Một chứng khoán giao sau dài
hạn tổng hợp có thể được hình
thành từ một trái phiếu dài hạn
có thể chuộc lại và một trái
phiếu tự chọn trả ngắn hạn
 Một chứng khoán giao sau ngắn
hạn tổng hợp có thể đượcc hình
thành từ một trái phiếu ngắn hạn
có thể chuộc lại và một trái
phiếu tự chọn trả dài hạn
 Các chứng khoán giao sau tổng
hợp (với các đặc tính cụ thể)
cũng có thể được hình thành từ
việc kết hợp các hợp đồng giao
sau ( với một loạt đặc điểm khác
nhau)

Company Logo


2.3 Hợp đồng hoán đổi

www.themegallery.
com

Khái niệm:
 Hợp đồng hoán đổi( hay
còn gọi là hợp đồng
sai biệt về giá) là những
hợp đồng bao gồm
các chứng khoán tổng
hợp xây dựng trên cơ
sở kết hợp 2 chiều các
chứng khoán cơ bản
với nhau.( VD: Ck có ls
thả nổi được kết hợp
với CK có ls cố định)
Company Logo


www.themegallery.
com

Hợp đồng hoán đổi lãi suất: (Interest rate swap) là một
hợp đồng phái sinh mà theo đó một bên trao đổi dòng
lãi suất để lấy dòng tiền mặt của một bên khác.

Company Logo


www.themegallery.
comnổi:
thả

Hợp đồng hoán đổi dựa trên lãi suất
 Là các khoản thanh toán theo lãi suất thả nổi khi
tính toán đều dựa trên một cơ sở đưa ra hoán đổi,
và với các khoản thanh toán theo lãi suất thả nổi
lại dựa trên một cơ sở khác.
 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp cho
Bên vay thuộc khu vực nhà nước và Bên vay trái
quyền (ngoài khu vực nhà nước) các khoản vay
theo lãi suất chào bán liên ngân hàng Luân Đôn
(lãi suất LIBOR), viết tắt là LBL, với lãi suất thả nổi
dựa trên lãi suất LIBOR 6 tháng và chênh lệch
thực tế theo thỏa thuận.
LBL được đưa ra lần đầu vào tháng 7 năm 2001.
Vào tháng 11 năm 2006, ADB đưa ra một loạt các
cải cách đối với sản phẩm LBL dựa trên các phản
hồi của Bên vay.

Company Logo


www.themegallery.
com

Hợp đồng hoán đổi ngoại hối:
Là những thỏa thuận bằng hợp đồng, trong đó
cam kết thanh toán một đồng tiền này lấy 1
đồng tiền khác.
Tồn tại 2 loại hợp đồng hoán đổi ngoại hối: Hoán
đổi ngoại hối theo lãi suất cố định và hoán đổi
ngoại hối theo tiền lãi.Phần lớn các hợp đồng
hoán đổi ngoại hối đều dung đồng USD làm tiêu
chuẩn( đối với các bên giao dịch)
Hợp đồng hoán đổi tích sản:
Là sự kết hợp một tích sản cụ thể nào đó với
một hợp đồng hoán đổi nhằm tạo ra một tích
sản tổng hợp. Do đó, một tích sản có lãi suất cố
định có thể chuyển thành một tích sản có lãi
suất thả nổi dựa trên một loại tiền tệ này hay
một loại tiền tệ khác

Company Logo


www.themegallery.
com

II. Các yếu tố tác động
Lãi suất
Lạm phát

Tình hình kinh tế

TTCKTH
Tâm lý

Thời tiết
….

Company Logo


1 Lãi suất

www.themegallery.
com

 Lãi suất tăng ?
nhằm mục đích đẩy mạnh quyết tâm thực hiện chính sách
thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát  anh hưởng lớn đến
lãi suất cho vay, các DN đã khó nay lại còn khó hơn khi tiếp
cận với mức lãi suất cao để vay vốn

Lãi suất ở mức cho phép cùng với các chính sách
của Nhà nước.
 Sự thay đổi trong lãi suất chiết khấu đã ảnh
hưởng đến hành vi của các cá nhân cũng như các
doanh nghiệp, và thị trường chứng khoán cũng bị
ảnh hưởng.

Company Logo


www.themegallery.
com

Tác động của lãi suất tới giá cổ phiếu

 Lãi suất tăng làm tăng  giá cổ phiếu. Ngược lại, lãi suất
giảm có tác động tốt cho DN vì chi phí vay giảm và giá cổ
phiếu thường tăng lên.
 Tuy nhiên, Chỉ khi nào lãi suất phản ánh xu hướng chủ đạo
trong lạm phát, nó mới trở thành thước đo hiệu quả sự dao
động của TTCK. Lãi suất có xu hướng giảm khi lạm phát
giảm và lạm phát giảm khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn.
Ngược lại, lạm phát tăng cùng với lãi suất, giá cổ phiếu sẽ
giảm. Nhưng nếu lạm phát không phải là một vấn đề
nghiêm trọng và lãi suất tăng, đầu tư vào TTCK thường
mang lại nhiều lãi. Bởi vì trong trường hợp này, lãi suất tăng
là do nền kinh tế tăng trưởng.

Company Logo


www.themegallery.
com

Tác động của lãi suất tới giá trái phiếu
phi rủi ro.
 Lãi suất tăng sẽ thu hút nhu
cầu gửi tiền vào hệ thống
ngân hàng vì mức sinh lời
khi gửi tiền tăng, khiến cho
dòng tiền đổ vào thị trường
trái phiếu bị ảnh hưởng.
 Lãi suất tăng cũng khiến
cho lợi suất kỳ vọng trên thị
trường trái phiếu tăng (nhà
đầu tư đòi hỏi lợi suất đầu
tư chứng khoán cao hơn).
Trong bối cảnh này, giá thị
trường của trái phiếu sẽ bị
sụt giảm.

Company Logo


www.themegallery.
com
Lãi suất tiền gửi bằng
GBP theo kỳ hạn 3
tháng
Mua hợp đồng giao
sau theo tỷ giá hối
đoái GBP tháng 6

Giao USD theo hợp đồng
giao sau theo tỷ giá hối
đoái tháng 9

Mua hợp đồng giao
sau theo tỷ giá hối
đoái GBP tháng 9
Bán hợp đồng tổng hợp giao sau lãi suất Mỹ

1-4

30-9
30-6
Hợp đồng tổng hợp giao sau lãi xuất Mỹ
Company Logo


www.themegallery.
com

Kết luận
Lãi suất không
phải là yếu tố có
tính quyết định
đối với
giá chứng khoán
và có rất nhiều
cách thức khác
nhau
để xem xét sự
thay đổi của giá
chứng khoán và
khuynh
hướng thị
trường

Không thể nói
rằng một công
bố gia tăng lãi
suất chiết khấu
của ngân hàng
trung ương
có thể tạo nên
ảnh hưởng xấu
đến toàn bộ giá
chứng khoán.

Company Logo


www.themegallery.
com

2. Lạm phát
1
Lạm phát ảnh
.
hưởng
gián tiếp
đến TTCK thông
qua tác động
đến tình hình
sản xuất hàng
hóa, dịch vụ của
các doạnh
nghiệp nói
chung và các
doanh nghiệp
niêm yết nói
riêng có tính 2
chiều

2
Tác động
trực tiếp đến
tâm lý nhà
đầu tư và
giá trị các
khoản
đầu tư trên
TTCK.

4

3
Lạm phát tăng
cao sẽ ảnh
hưởng đến
TTCK thông
qua
con đường
thực thi chính
sách tiền tệ
thắt chặt nhằm
kiềm chế lạm
phát

lạm phát và giá
cổ phiếu, trái
phiếu có mối
liên quan tỉ lệ
nghịch

Company Logo


Kết luận

www.themegallery.
com

 Giữa lạm phát và thị trường
chứng khoán có một mối quan
hệ, nhưng không phải là quan
hệ trực tiếpVề mặt lý thuyết,
CPI không ảnh hưởng trực tiếp
nhiều đến thị trường chứng
khoán. thị trường chứng
khoán chỉ bị ảnh hưởng khi
CPI quá cao, Ngân hàng Nhà
nước sử dụng nghiệp vụ để
can thiệp, kiềm chế lạm phát.
Khi lãi suất tiết kiệm tăng
cao, nhà đầu tư mới cân nhắc
xem có nên rút tiền từ chứng
khoán ra để gửi tiết kiệm
Company Logo


3 Tình hình kinh tế

www.themegallery.
com

 TTCK vốn là “ phong vũ
biểu” của nền kinh tế một
quốc gia

Company Logo


3 Tình hình kinh tế

www.themegallery.
com

 Khi nền kinh tế ổn định và tăng trưởng tốt thì giá
của chứng khoán nói chung cũng tăng trưởng và
sinh lời
 Ngược lại khi nền kinh tế khủng hoảng và không
ổn định thì giá của chứng khoán cũng sụt giảm và
sự sinh lời cũng giảm xuống.
 Khi nền kinh tế bị biến động sẽ ảnh hưởng gián
tiếp tới hợp đồng hoán đổi qua lãi suất và qua tỷ
giá

Company Logo


Tình hình kinh tế

www.themegallery.
com

 Kinh tế tăng trưởng sẽ giúp dòng
tiền tìm đến thị trườn chứng khoán
giúp thị trường này khởi sắc trong
tương lai.tăng trưởng kinh tế ổn định
giúp TTCK tăng trưởng bền vững
 Việt Nam chịu sự ảnh hưởng
của nền kinh tế thế giới.

Company Logo


www.themegallery.
com

4 Tâm lý
1

•Theo thuyết
lòng tin về giá
cổ phiếu:yếu
tố căn bản
trong biến
động của giá
cổ phiếu là sự
tăng hay giảm
lòng tin của
nhà đầu tư
đối với tương
lai của giá cổ
phiếu, của lợi
nhuận DN và
của lợi tức cổ
phần.
Inc.

2

•Chính vì thế,
cùng một loại
chứng khoán, có
người cho rằng,
xấu quá cần phải
bán đi, nhưng
ngược lại có
người cho rằng,
tương lai của nó
rất sáng lạn cần
phải mua vào.
Điều này cũng lý
giải tại sao trên
TTCK lúc nào
cũng có người
mua, người bán.

3

Ngoài ra, các
hành động
lũng đoạn,
tung tin đồn
nhảm, các
biện pháp kỹ
thuật của nhà
điều hành thị
trường, ý kiến
của các nhà
phân tích...
cũng có thể
khiến thị giá
cổ phiếu biến
động.

Company Logo


5 Thời tiết

www.themegallery.
com

 thời tiết có tác động đến sản xuất kinh doanh mà
đặc biết là các nước phụ thuộc nhiều vào nông
lâm ngư nghiệp để sản xuất và tiều dùng cũng
như mặt hàng nông lâm ngư nghiệp sản xuất và
xuất khâu
 ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khi tham gia vào
thị trương này
 Giảm sút về nguồn cung trên thị trường làm cho
doanh nghiêp gặp khó khăn trong vấn đề tìm
kiếm nguồn cung hay sự mất trắng do gặp phải
thời tiết quá sấu như báo hay lut lội

Company Logo


6 Chính sách thuê

www.themegallery.
com

 Các khoản thuế được đánh vào
các nhà đầu tư cũng giảm sự
hấp đẫn của các nhà đầu tư
vào lĩnh vực này.làm cho số
nhà đầu tư có thể giảm
xuống,từ đó có thể làm cho giá
của cổ phiếu giảm

Company Logo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×